# fi/ep-00-01-17.xml.gz
# it/ep-00-01-17.xml.gz


(src)="1">Istuntokauden uudelleenavaaminen
(trg)="1"> Ripresa della sessione

(src)="2">Julistan perjantaina joulukuun 17. päivänä keskeytetyn Euroopan parlamentin istunnon avatuksi ja esitän vielä kerran vilpittömän toiveeni siitä , että teillä olisi ollut oikein mukava joululoma .
(trg)="2"> Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo , interrotta venerdì 17 dicembre e rinnovo a tutti i miei migliori auguri nella speranza che abbiate trascorso delle buone vacanze .

(src)="3">Kuten olette varmaan saattaneet huomata , vuodenvaihteeseen 2000 povattuja suuria tietokoneongelmia ei ilmennytkään .
(trg)="3"> Come avrete avuto modo di constatare il grande " baco del millennio " non si è materializzato .

(src)="4">Sen sijaan todella kauheat luonnonkatastrofit koettelivat kansalaisia joissakin unionimme maissa .
(trg)="4"> Invece , i cittadini di alcuni nostri paesi sono stati colpiti da catastrofi naturali di proporzioni davvero terribili .

(src)="5">Te olette esittäneet toiveen , että tästä asiasta keskusteltaisiin lähipäivinä tämän istuntojakson aikana .
(trg)="5"> Avete chiesto che si tenesse una discussione su tale tema nei prossimi giorni , nel corso della presente tornata .

(src)="6">Sillä välin toivoisin , kuten useampi kollega on minulle esittänytkin , että viettäisimme minuutin hiljaisuuden kaikkien niiden uhrien muistoksi , jotka saivat surmansa useita Euroopan unionin maita koetelleissa myrskyissä .
(trg)="6"> Nel frattempo è mio desiderio , come del resto mi è stato chiesto da alcuni colleghi , osservare un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime delle tempeste che si sono abbattute sui diversi paesi dell ' Unione europea .

(src)="7">Kehotan , että nousette seisomaan tämän minuutin hiljaisuuden ajaksi
(trg)="7"> Vi invito pertanto ad alzarvi in piedi per osservare appunto un minuto di silenzio .

(src)="8">( Parlamentti vietti seisaallaan minuutin hiljaisuuden . )
(trg)="8"> ( Il Parlamento osserva un minuto di silenzio )

(src)="9">Arvoisa puhemies , käytän työjärjestyspuheenvuoron .
(trg)="9"> Signora Presidente , intervengo per una mozione d' ordine .

(src)="10">Olette varmaan saaneet tietoonne lehdistön ja television kautta , että Sri Lankassa on sattunut useita kuolemaan johtaneita pommi-iskuja .
(trg)="10"> Come avrà letto sui giornali o sentito alla televisione , in Sri Lanka si sono verificati numerosi assassinii ed esplosioni di ordigni .

(src)="11">Näiden Sri Lankassa aivan äskettäin surmansa saaneiden ihmisten joukossa on Kumar Ponnambalam , joka vieraili parlamentissa vain pari kuukautta sitten .
(trg)="11"> Una delle vittime più recenti è stato Kumar Ponnambalam , che qualche mese fa era venuto in visita qui al Parlamento europeo .

(src)="12">Kävisikö teille , arvoisa puhemies , että kirjoittaisitte Sri Lankan presidentille kirjeen , jossa välittäisitte surunvalittelut parlamentin puolesta Ponnambalanin kuoleman ja muiden Sri Lankassa sattuneiden väkivaltaisten kuolemantapausten johdosta ja jossa pyytäisitte presidenttiä tekemään kaikkensa , jotta tähän hyvin vaikeaan tilanteeseen löydettäisiin rauhanomainen sovitteluratkaisu ?
(trg)="12"> Signora Presidente , sarebbe opportuno che inviasse una lettera alla Presidente del Sri Lanka per esprimere le condoglianze del Parlamento per questa e le altre morti violente verificatesi in Sri Lanka e per invitarla a fare quanto in suo potere al fine di giungere a una riconciliazione pacifica in questa situazione assai difficile .

(src)="13">Kyllä , jäsen Evans , mielestäni äsken ehdottamanne suuntainen aloite olisi varsin oikeaan osuva .
(trg)="13"> Sì , onorevole Evans , ritengo che un ' iniziativa del tipo che lei propone sia assolutamente opportuna .

(src)="14">Jos parlamentin jäsenet kannattavat sitä , teen niin kuin jäsen Evans ehdotti .
(trg)="14"> Se l ' Assemblea è d ' accordo seguirò il suggerimento dell ' onorevole Evans .

(src)="15">Arvoisa puhemies , käytän työjärjestyspuheenvuoron .
(trg)="15"> Signora Presidente , un richiamo al Regolamento .

(src)="16">Haluaisin , että kertoisitte mielipiteenne työjärjestyksen 143 artiklasta , joka koskee sitä , milloin jotakin asiaa ei oteta käsiteltäväksi .
(trg)="16"> Gradirei avere il suo parere riguardo all' articolo 143 sull' inammissibilità .

(src)="17">Kysymykseni liittyy erääseen seikkaan , jota käsitellään torstaina ja jonka otan silloin taas esille .
(trg)="17"> La mia domanda si ricollega a un tema all' ordine del giorno di giovedì e che formulerò di nuovo al momento opportuno .

(src)="18">Cunhan monivuotisia ohjausohjelmia koskevaa mietintöä käsitellään parlamentissa torstaina , ja sen 6 kohtaan sisältyy ehdotus , jonka mukaan niiden maiden kohdalla , jotka eivät suoriudu vuosittaisista laivueita koskevista supistamistavoitteistaan , otetaan käyttöön eräänlaisia kiintiöiden vähentämistä tarkoittavia rangaistuksia .
(src)="19">Mietinnössä sanotaan , että näin olisi tehtävä suhteellisen vakauden periaatteesta huolimatta .
(trg)="18"> La relazione Cunha sui programmi di orientamento pluriennali è iscritta all' ordine del giorno della Plenaria di giovedì e al paragrafo 6 contiene una proposta volta a introdurre una sorta di sanzione a carico delle quote di quei paesi che non riescono a raggiungere i loro obiettivi di riduzione annuali delle flotte , nonostante il principio della stabilità relativa .

(src)="20">Uskon , että suhteellisen vakauden periaate on perusluonteinen oikeudellinen periaate yhteisen kalastuspolitiikan alalla ja että ehdotusta , jossa sitä horjutetaan , olisi lainsäädännöllisesti mahdoton hyväksyä .
(src)="21">Haluaisin tietää , onko mahdollista esittää tällainen vastalause , jonka kohteena on pelkkä mietintö eikä lakiehdotus , ja onko minulla valtuuksia esittää tällainen vastalause torstaina .
(trg)="19"> Credo che tale principio sia un principio giuridico fondamentale della politica comune della pesca e qualsiasi proposta volta a sovvertirlo sarebbe giuridicamente inammissibile Vorrei sapere se è possibile sollevare un' obiezione di questo tipo nel contesto di una semplice relazione , e non di una proposta legislativa , e se rientra nelle mie competenze sollevare una tale obiezione giovedì prossimo .

(src)="22">Te voitte tosiaankin juuri silloin tehdä tämän esityksen , mikäli sitä haluatte , eli torstaina ennen mietinnön käsittelyn alkamista .
(trg)="20"> E ' appunto in quell ' occasione che , se lo desidera , avrà modo di sollevare la sua questione pregiudiziale , cioè giovedì in apertura della discussione sulla relazione .

(src)="23">Arvoisa puhemies , samanaikaisesti Euroopan parlamentin tämän vuoden ensimmäisen istuntojakson kanssa Texasissa Yhdysvalloissa päätettiin , että eräs nuori - 34-vuotias - kuolemaantuomittu , nimeltään Hicks , teloitetaan valitettavasti ensi perjantaina .
(trg)="21"> Signora Presidente , in coincidenza con la prima tornata dell' anno del Parlamento europeo , negli Stati Uniti in Texas è stata fissata , purtroppo per giovedì prossimo , l' esecuzione di un condannato a morte , un giovane di 34 anni che chiameremo di nome Hicks .

(src)="24">Ranskalaisen parlamentin jäsenen Zimerayn pyynnöstä on esitetty vetoomus , jonka monet ovat allekirjoittaneet , ja olen itse yksi heistä , mutta pyydän , että te Euroopan parlamentin ja koko Euroopan yhteisön johdonmukaisesti osoittaman kannan mukaisesti otatte virkanne suoman ja edustamanne toimielimen arvovallan voimin yhteyttä Texasin osavaltion johtajaan , kuvernööri Bushiin , jolla on valtuudet kumota kuolemantuomio ja armahtaa kuolemaantuomittu .
(trg)="22"> Su richiesta di un deputato francese , l' onorevole Zimeray , è già stata presentata una petizione , che ha avuto molti firmatari tra cui il sottoscritto , ma le chiedo , in conformità con l' indirizzo ormai costantemente espresso dal Parlamento europeo e da tutta la Comunità europea , di intervenire , con il prestigio della sua carica e dell' Istituzione che lei rappresenta , presso il Presidente e il Governatore del Texas Bush , che ha il potere di sospendere la condanna a morte e di graziare il condannato .

(src)="25">Ja kaikki tämä niiden periaatteiden mukaisesti , joita olemme aina puolustaneet .
(trg)="23"> E tutto ciò in conformità con i principi che abbiamo sempre sostenuto .

(src)="26">Kiitos , jäsen Segni , teen sen oikein mielelläni .
(trg)="24"> La ringrazio , onorevole Segni , lo farò volentieri .

(src)="27">Se on tosiaankin täysin niiden periaatteiden mukaista , joita parlamentti on aina puolustanut .
(trg)="25"> In effetti ciò è assolutamente conforme alla posizione che il nostro Parlamento ha sempre sostenuto .

(src)="28">Arvoisa puhemies , haluaisin kiinnittää huomionne tapaukseen , jota tämä parlamentti on käsitellyt toistuvasti .
(src)="29">Se on tapaus Aleksandr Nikitin .
(trg)="26"> Signora Presidente , vorrei richiamare l' attenzione su un caso che il Parlamento segue da tempo , ossia il caso di Alexander Nikitin .

(src)="30">Me kaikki täällä parlamentissa olemme iloisia siitä , että oikeus vapautti hänet ja teki selväksi , että ympäristöä koskevien tietojen saaminen on perustuslaillinen oikeus myös Venäjällä .
(trg)="27"> Noi tutti siamo lieti che il tribunale lo abbia assolto , ribadendo che anche in Russia l' accesso a informazioni sull' ambiente è un diritto sancito dalla costituzione .

(src)="31">Tilanne on nyt kuitenkin se , että hän on joutunut uudelleen syytteeseen , koska yleinen syyttäjä valittaa oikeuden päätöksestä .
(trg)="28"> Ora , però , verrà messo nuovamente in stato di accusa perché il pubblico ministero ricorrerà in appello .

(src)="32">Me tiedämme ja olemme todenneet sen todellakin erittäin monissa päätöslauselmissa - nimenomaan viime vuoden viimeisessä täysistunnossa - , että tämä ei ole pelkästään oikeustapaus ja on väärin syyttää Aleksandr Nikitiniä rikollisuudesta ja petoksesta , koska me asianosaisina hyödymme hänen tuloksistaan .
(trg)="29"> Come sappiamo e come abbiamo fatto rilevare in innumerevoli risoluzioni - anche nell' ultima seduta plenaria dell' anno scorso - non si tratta semplicemente di un caso giudiziario ed è un grave errore accusare Alexander Nikitin di aver commesso reati e atti criminali , tanto più che noi , in quanto diretti interessati , abbiamo beneficiato dei risultati delle sue ricerche .

(src)="33">Nämä tulokset muodostavat pohjan eurooppalaisille Barentsinmeren suojeluohjelmille , ja pyydän teitä siksi tarkastelemaan huolellisesti kirjeluonnosta , jossa selitetään tärkeimmät tosiasiat , ja tekemään tämän kannan selväksi Venäjällä parlamentin päätösten hengessä .
(trg)="30"> Tali risultati sono alla base dei programmi europei di tutela del Mare di Barents .
(trg)="31"> La prego pertanto di prendere in esame la bozza della lettera in cui vengono indicati i fatti principali e di sostenere presso le autorità russe la posizione assunta dal Parlamento , conformemente alle sue risoluzioni .

(src)="34">Kyllä jäsen Schroedter , saatuani kirjeenne otan varsin mielelläni selvää tähän kysymykseen liittyvistä seikoista .
(trg)="32"> Sì , onorevole Scroedter , esaminerò volentieri i fatti relativi alla questione da lei esposta non appena avrò ricevuto la sua lettera .

(src)="35">Arvoisa puhemies , haluaisin aluksi kiittää teitä siitä , että olette pitänyt sananne ja että nyt uuden vuoden ensimmäisen istuntojakson aikana huoneissamme näkyvien televisiokanavien määrä on todellakin kasvanut valtavasti .
(trg)="33"> Signora Presidente , mi permetta di farle innanzi tutto i miei complimenti per aver tenuto fede alla parola data .
(trg)="34"> In effetti il numero di canali televisivi disponibili nei nostri uffici è aumentato enormemente in questa prima tornata dell' anno nuovo .

(src)="36">Arvoisa puhemies , se , mitä minä pyysin , ei ole kuitenkaan toteutunut .
(trg)="35"> Tuttavia , signora Presidente , non è ancora stato dato seguito alla mia richiesta .

(src)="37">Nyt näkyvissä on kaksi suomalaista kanavaa ja yksi portugalilainen kanava , ja minä pyysin teiltä alankomaalaista kanavaa , koska myös alankomaalaiset haluavat seurata uutisia joka kuukausi , kun meidät lähetetään tänne karkotuspaikkaan .
(trg)="36"> E ' vero che adesso abbiamo due canali finlandesi e uno portoghese , ma purtroppo manca ancora il canale olandese .
(trg)="37"> Ed era proprio quello che avevo chiesto , dato che noi parlamentari olandesi , quando veniamo spediti in questo esilio mensile , gradiremmo poter vedere il telegiornale in olandese .

(src)="38">Haluaisin pyytää teitä vielä kerran huolehtimaan siitä , että me saamme myös alankomaalaisen kanavan .
(trg)="38"> Ripeto ancora una volta la mia richiesta : faccia in modo che sia reso disponibile anche un canale olandese .

(src)="39">Jäsen Plooij-van Gorsel , voin kertoa , että kyseinen asia on kvestorien ensi keskiviikon kokouksen esityslistalla .
(trg)="39"> Onorevole Plooj-van Gorsel , posso risponderle che tale punto figura all ' ordine del giorno della riunione dei questori di mercoledì .

(src)="40">Toivon , että sitä käsitellään myönteisessä hengessä .
(trg)="40"> Spero che sarà esaminata con uno spirito positivo .

(src)="41">Arvoisa puhemies , voitteko kertoa minulle , miksi parlamentti ei noudata terveyttä ja turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä , jonka se oikeastaan itse hyväksyy ?
(trg)="41"> Signora Presidente , vorrei sapere perché questo Parlamento non rispetta le norme in materia di salute e sicurezza che esso stesso approva .

(src)="42">Miksei juuri tämän rakennuksen ilmanlaatua ole testattu sinä aikana , kun olemme olleet jäseniä ?
(trg)="42"> Perché non è stato condotto alcun test della qualità dell' aria in questo edificio da quando siamo stati eletti ?

(src)="43">Miksi terveys- ja turvallisuusasioista vastaava komitea ei ole kokoontunut vuoden 1998 jälkeen ?
(trg)="43"> Perché dal 1998 il comitato salute e sicurezza non si è più riunito ?

(src)="44">Miksi parlamentin Brysselin tiloissa tai Strasbourgin tiloissa ei ole järjestetty paloharjoituksia ?
(trg)="44"> Perché non sono state fatte prove dell' allarme antincendio né negli edifici del Parlamento di Bruxelles né qui a Strasburgo ?

(src)="45">Miksi tulipalon varalta ei ole annettu ohjeita ?
(trg)="45"> Perché non esistono istruzioni da seguire in caso di incendio ?

(src)="46">Miksi portaikossa ei ole tehty parannuksia minulle sattuneen onnettomuuden jälkeen ?
(trg)="46"> Perché dopo il mio incidente non sono state apportate migliorie alle scale ?

(src)="47">Miksi " tupakointi kielletty " -alueita ei ole pantu täytäntöön ?
(trg)="47"> Perché non viene fatto rispettare il divieto di fumare nelle aree riservate appunto ai non fumatori ?

(src)="48">On todella noloa , että hyväksymme lakeja emmekä noudata niitä itse .
(trg)="48"> E ' assolutamente vergognoso che proprio noi non rispettiamo le norme da noi stessi approvate .

(src)="49">Jäsen Lynne , te olette täysin oikeassa , ja aion tarkistaa , eikö kaikkea tätä todellakaan ole tehty .
(trg)="49"> Onorevole Lynne , lei ha perfettamente ragione e intendo verificare se tutto quanto lei ha detto davvero non è stato fatto .

(src)="50">Toimitan myös tämän ongelman kvestorikollegion käsiteltäväksi ja olen varma , että kvestoreillemme on erittäin tärkeää toimia niin , että noudatamme sellaista lainsäädäntöä , jonka olemme itse hyväksyneet .
(trg)="50"> Intendo altresì sottoporre il punto al collegio dei questori e sono certa che ai nostri questori starà a cuore fare in modo che il Parlamento osservi le disposizioni che approva .

(src)="51">Arvoisa puhemies , Díez González ja minä olimme esittäneet muutamia kysymyksiä , jotka koskivat tiettyjä komission varapuheenjohtaja de Palacion lausuntoja , jotka julkaistiin eräässä espanjalaisessa päivälehdessä .
(trg)="51"> Signora Presidente , l ' onorevole Díez González e io avevamo presentato alcune interrogazioni in merito a determinate opinioni della Vicepresidente de Palacio riferite da un giornale spagnolo .

(src)="52">Toimivaltaiset yksiköt eivät ole ottaneet kysymyksiä esityslistalle , koska yksiköiden mukaan niihin on jo vastattu aiemmalla istuntojaksolla .
(trg)="52"> I servizi competenti non le hanno inserite all ' ordine del giorno , in quanto hanno ritenuto che avessero già ottenuto risposta in una tornata precedente .

(src)="53">Pyydän , että tämä päätös perutaan , sillä asia ei ole niin .
(trg)="53"> Chiedo che venga riesaminata tale decisione , in quanto non è così .

(src)="54">Ne kysymykset , joihin aiemmin vastattiin , liittyvät komission varapuheenjohtaja De Palacion puheenvuoroon eräässä asiassa , eikä näihin viime marraskuun 18. päivänä ABC-lehdessä julkaistuihin lausuntoihin .
(trg)="54"> Le interrogazioni cui è stata data risposta in precedenza riguardavano un intervento della Commissario de Palacio in un caso determinato , non le dichiarazioni pubblicate dal giornale ABC il 18 novembre scorso .

(src)="55">Hyvä kollega , tarkistamme asian .
(trg)="55"> Onorevole collega , sarà mia cura verificare tale punto .

(src)="56">Minun täytyy myöntää , että tällä hetkellä asiat vaikuttavat minusta hieman sekavilta .
(trg)="56"> Devo confessarle che in questo momento la questione mi pare un po ' confusa .

(src)="57">Niinpä käymme asian erittäin tarkasti läpi , jotta kaikki saadaan hyvälle tolalle .
(trg)="57"> Quindi verificheremo con estrema attenzione per essere certi che tutto sia corretto .

(src)="58">Arvoisa puhemies , haluaisin tietää , lähettääkö parlamentti tällä viikolla ulkomaailmaan selvän viestin siitä , kuinka tyytymättömiä olemme tämänpäiväiseen päätökseen , jonka mukaan aseiden vientikieltoa Indonesiaan ei jatketa , varsinkin , jos otamme huomioon , että parlamentin valtaenemmistö on aiemmin tukenut aseiden vientikieltoa Indonesiaan ?
(trg)="58"> Signora Presidente , gradirei sapere se questa settimana il Parlamento intende lanciare un segnale chiaro per esprimere il nostro scontento riguardo alla decisione presa oggi di rifiutare il rinnovo dell' embargo sulle armi contro l ' Indonesia , visto e considerato che in passato la stragrande maggioranza dei deputati aveva sostenuto l' imposizione dell' embargo all' Indonesia .

(src)="59">Tämänpäiväinen päätös olla jatkamatta vientikieltoa on erittäin vaarallinen , jos otamme huomioon Indonesian tilanteen .
(trg)="59"> La decisione odierna di non rinnovarlo è pericolosissima , data la situazione sul posto .

(src)="60">Näin ollen parlamentin olisi lähetettävä tällainen viesti , sillä valtaenemmistö toivoo sitä .
(trg)="60"> Il Parlamento dovrebbe pertanto inviare un messaggio , come auspica la stragrande maggioranza dei deputati .

(src)="61">On vastuutonta , että EU : n jäsenvaltiot kieltäytyvät jatkamasta aseiden vientikieltoa .
(trg)="61"> Gli Stati membri dell' Unione sono stati irresponsabili a non rinnovare l' embargo .

(src)="62">Kuten monet ovat kertoneet , tilanne on Indonesiassa äärimmäisen räjähdysaltis .
(src)="63">Vaarana todellakin on tuleva sotilasvallankaappaus .
(trg)="62"> Com'è già stato detto , la situazione in Indonesia è davvero esplosiva , con un forte rischio che in futuro si verifichi un colpo di Stato .

(src)="64">Me emme tiedä , mitä tapahtuu .
(src)="65">Miksi siis EU : n asevalmistajien olisi tehtävä voittoa viattomien ihmisten kustannuksella ?
(trg)="63"> Non sappiamo cosa stia succedendo e quindi mi chiedo perché si debba permettere ai produttori di armi dell' UE di trarne profitto a scapito di persone innocenti .

(src)="66">Joka tapauksessa , tämä kysymys ei ole toistaiseksi torstain ajankohtaiskeskustelun aiheiden joukossa .
(trg)="64"> Comunque sia , questo punto non è previsto nelle discussioni sui problemi di attualità di giovedì .

(src)="67">Käsittelyjärjestys
(trg)="65"> Ordine dei lavori

(src)="74">Arvoisa puhemies , Prodin johtaman komission koko toimikauden kattavan poliittisen ohjelman esittely oli alun perin Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän ehdotus , ja se hyväksyttiin yksimielisesti syyskuun puheenjohtajakokouksessa , ja samoin komission puheenjohtaja Prodi antoi sille selvän hyväksyntänsä ja toisti nimityksensä yhteydessä pitämässään puheessa sitoutumistaan siihen .
(trg)="73"> Signora Presidente , l ' idea che la Commissione Prodi presentasse il suo programma politico per tutta la legislatura proviene inizialmente da una proposta del gruppo del Partito del socialismo europeo , approvata all ' unanimità dalla Conferenza dei Presidenti in settembre e anche accettata esplicitamente dal Presidente Prodi , che ha ribadito il suo impegno al riguardo durante il discorso di investitura .

(src)="75">Tällä sitoutumisella on merkitystä siinä mielessä , että komissiolla on elimenä perustamissopimusten mukaisesti yksinoikeus tehdä aloitteita , ja siksi komissio määrää sen , millaiseksi parlamentin poliittinen ja lainsäädännöllinen toiminta viiden seuraavan vuoden aikana pohjimmiltaan muotoutuu .
(trg)="74"> Si tratta di un impegno importante in quanto la Commissione è un organo che detiene il monopolio di iniziativa , conformemente ai Trattati , e di conseguenza delinea i tratti essenziali di quella che sarà l ' attività politica e legislativa di questo Parlamento nei prossimi cinque anni .

(src)="76">Arvoisa puhemies , muistuttaisin lisäksi siitä , että parlamentti antoi edellisellä vaalikaudella kaksi kertaa luottamuslauseen puheenjohtaja Prodille ; tällä vaalikaudella luottamuslause annettiin uudelleen heinäkuussa ja sen jälkeen vielä kerran uuden komission astuessa virkaansa , jolloin parlamentti äänesti syyskuussa koko komissiolle annettavasta luottamuslauseesta .
(trg)="75"> Ricordo altresì , signora Presidente , che durante la precedente legislatura il Parlamento ha votato due volte la fiducia a favore del Presidente Prodi ; durante l ' attuale legislatura l ' ha votata di nuovo a luglio e poi , dopo l ' insediamento della nuova Commissione , ha votato nuovamente la fiducia per l ' intera Commissione in settembre .

(src)="77">Siksi on jo mennyt riittävästi aikaa , jotta komissio on voinut laatia ohjelmansa ja jotta mekin voimme tutustua siihen ja selittää sen kansalaisille .
(trg)="76"> Quindi c ' è già stato tempo a sufficienza per permettere alla Commissione di elaborare il suo programma e per consentirci di prenderne conoscenza per poi spiegarlo ai cittadini .

(src)="78">Tässä mielessä palautan mieliin syyskuun 15. päivän päätöslauselman , jossa suositeltiin ehdotuksen esittämistä mahdollisimman pikaisesti .
(trg)="77"> A tale proposito ricordo la risoluzione del 15 settembre scorso , in cui si raccomandava di presentare la proposta il più rapidamente possibile .

(src)="79">Viime viikolla sattuneet asiat jotka saivat alkunsa puheenjohtajakokouksen yhteydessä , jolloin sitä käytettiin vain siihen , että sen ulkopuolella tehdyt päätökset voitaisiin vahvistaa ja sinetöidä ovat johtaneet pulmalliseen tilanteeseen : joko komissio ei pysty esittelemään tätä ohjelmaa ( missä tapauksessa komission olisi ilmoitettava se .
(trg)="78"> I fatti della settimana scorsa - scaturiti a latere della Conferenza dei Presidenti , sfruttata solo per corroborare e ratificare decisioni adottate al di fuori di essa - ci pongono di fronte a un dilemma : o la Commissione non è in grado di presentare questo programma ( in tal caso , sarebbe opportuno che lo dicesse .

(src)="80">Komission puheenjohtajan puheiden perusteella komissio pystyykin siihen .
(trg)="79"> A sentire il suo Presidente , è in grado di farlo .

(src)="81">Koska komissiota edustaa varapuheenjohtaja de Palacio , luulen , että ennen äänestämistä olisi hyvä tietää komission tilanne eli se , pystyykö komissio esittelemään ohjelman niin kuin sovittiin ) ; tai sitten parlamentti ei pysty käsittelemään tätä ohjelmaa , kuten jotkut näyttävät esittävän .
(trg)="80"> Dato che la Commissione è rappresentata dalla vicepresidente de Palacio , ritengo che prima di votare converrebbe sapere se la Commissione è sempre disposta a presentare il programma , conformemente agli accordi ) ; oppure il Parlamento non è in grado di esaminare tale programma , come apparentemente sostengono alcuni .

(src)="82">Mielestäni tämä toinen olettamus merkitsisi sitä , että luopuisimme meille parlamenttina kuuluvista velvollisuuksistamme ja lisäksi sitä , että otettaisiin käyttöön omaperäinen teesi ja aivan uudenlainen menetelmä , joka tarkoittaisi sitä , että poliittisille ryhmille annetaan kirjallisessa muodossa tiedoksi komission ohjelmalliset aiheet viikkoa aikaisemmin eikä päivää aikaisemmin , kuten oli sovittu näin varsinkin , jos otetaan huomioon se , että lainsäädäntöohjelmasta keskustellaan helmikuussa , ja näin ollen voimmekin luopua koko keskustelusta , sillä seuraavana päivänä lehdistö ja Internet ovat jo välittäneet tiedon kaikille kansalaisille , eikä parlamentilla ole enää syytä puuttua asiaan .
(trg)="81"> Secondo me , questa seconda ipotesi significherebbe rinunciare alle nostre responsabilità di Parlamento , oltre a introdurre una tesi originale , un metodo finora sconosciuto che consiste nel distribuire per iscritto ai gruppi politici il discorso programmatico della Commissione una settimana prima - e non il giorno prima , come era stato concordato .
(trg)="82"> Considerando che il programma legislativo sarà discusso a febbraio , potremmo prescindere dal dibattito , in quanto il giorno dopo la stampa ed Internet avrebbero divulgato il testo a tutti i cittadini e quindi il Parlamento non avrebbe più bisogno di occuparsene .

(src)="83">Koska ryhmäni on sitä mieltä , että parlamentti on olemassa siksi , että siellä voidaan pohtia asioita , kuunnella ja keskustella , käsityksemme on , että tätä viivästymistä ei voida perustella mitenkään , ja jos komissio pystyy ohjelman esittämään , mielestämme ehdimme hyvin palata alkuperäiseen parlamentin ja komission väliseen sopimukseen ja edetä vastuullisesti kansalaistemme silmissä .
(trg)="83"> Secondo il mio gruppo , un Parlamento serve per ascoltare , discutere e riflettere , quindi a nostro avviso non c ' è alcuna ragione che giustifichi questo rinvio .
(trg)="84"> Se la Commissione è in grado di presentare il programma , secondo noi siamo perfettamente in tempo per ripristinare l ' accordo iniziale intervenuto tra il Parlamento e la Commissione e comportarci responsabilmente dinnanzi ai nostri concittadini .

(src)="84">Siksi Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän ehdotus on te myös mainitsitte sen , että keskiviikkona pidetään Prodin komission koko toimikauden ohjelman esittely niin , että tähän ohjelmaan sisältyy myös hallinnollinen uudistussuunnitelma , sillä saatamme joutua paradoksaaliseen tilanteeseen , jos näin ei käy : sen varjolla , että tekstiä ei ole , komission puheenjohtajalta viedään oikeus puhua parlamentille , ja toisaalta pidettäisiin sellainen uudistuksia koskeva keskustelu , jossa parlamentti ei tuntisi etukäteen pohjana olevaa tekstiä .
(trg)="85"> Perciò la proposta del gruppo del Partito del socialismo europeo , da lei menzionata , è che mercoledì si mantenga la presentazione del programma per la legislatura della Commissione Prodi , inserendovi anche il progetto di riforma amministrativa .
(trg)="86"> Altrimenti potremmo ritrovarci in una situazione paradossale : con la scusa che non c ' è il testo , si nega da un lato il diritto del Presidente della Commissione di rivolgersi a questo Parlamento , e dall ' altro che abbia luogo una discussione sulla riforma , senza che il Parlamento conosca a priori i testi su cui si basa .

(src)="85">Siksi toivon , että te , arvoisa puhemies , pyytäisitte komissiota ilmoittamaan komission tämänhetkisen kannan , minkä jälkeen toimitettaisiin äänestys .
(trg)="87"> Pertanto , signora Presidente , la prego di chiedere alla Commissione di esprimersi subito e poi di procedere al voto .

(src)="86">( Suosionosoituksia PSE-ryhmältä )
(trg)="88"> ( Applausi dai banchi del gruppo del partito del socialismo europeo )

(src)="87">Arvoisa puhemies , hyvät kollegat , olen kaikesta huolimatta hieman hämmästynyt kollega Barón Crespon menettelystä , sillä hän vaatii nyt tämän esityslistan kohdan ottamista keskiviikon istunnon esityslistalle .
(trg)="89"> Signora Presidente , onorevoli colleghi , sono piuttosto sorpreso del comportamento del collega , onorevole Barón Crespo , che ora pretende che il punto in questione venga inserito nell' ordine del giorno di mercoledì .

(src)="88">Hyvä kollega Barón Crespo , teillä ei ollut mahdollisuutta olla läsnä viime torstain puheenjohtajakokouksessa .
(trg)="90"> Onorevole collega Barón Crespo , lei non ha potuto partecipare giovedì scorso alla Conferenza dei presidenti .

(src)="89">En kritisoi sitä , sillä aina silloin tällöin käy niin , että annamme jonkun toisen edustaa itseämme .
(trg)="91"> Non la biasimo per questo : può sempre succedere che si debba essere sostituiti .

(src)="90">Kollega Hänsch edusti teitä siellä .
(trg)="92"> Il collega Hänsch è intervenuto in sua vece .

(src)="91">Me keskustelimme tästä asiasta puheenjohtajakokouksessa seikkaperäisesti .
(trg)="93"> In sede di Conferenza dei presidenti ne abbiamo discusso approfonditamente .

(src)="92">Vain teidän ryhmänne puolsi sitä , mitä te nyt ehdotatte .
(trg)="94"> Soltanto un gruppo politico condivideva l' opinione da lei espressa in questa sede .

(src)="93">Äänestimme asiasta keskustelun jälkeen .
(trg)="95"> La questione è stata posta ai voti .

(src)="94">Jokaisella puheenjohtajallahan on yhtä paljon ääniä kuin hänen ryhmässään on jäseniä .
(src)="95">Tästä kohdasta toimitettiin siis äänestys .
(trg)="96"> Come è noto , ciascun presidente dispone di un numero di voti pari al numero dei deputati iscritti al proprio gruppo politico .

(src)="96">Sen tulos oli muistaakseni seuraavanlainen : 422-180 muutamien harvojen pidättäytyessä äänestämästä .
(trg)="97"> Il punto in questione è stato oggetto di una votazione in cui , se ben ricordo , vi sono stati 422 voti contrari e 180 a favore con poche astensioni .

(src)="97">Se tarkoittaa , että kaikki ryhmät sitoutumattomia jäseniä lukuun ottamatta - mutta hehän eivät olekaan mitään ryhmiä - olivat yksimielisiä ja vain teidän ryhmänne kannatti sellaista menettelyä , jota te olette täällä ehdottanut .
(trg)="98"> Ciò significa che tutti i gruppi politici , ad eccezione dei non iscritti - che però non costituiscono un gruppo politico - , erano concordi e che un solo gruppo era del parere di procedere come proposto dal collega in questa sede .

(src)="98">Kaikki muut olivat eri mieltä .
(src)="99">Tämä oli puheenjohtajakokouksen päätös .
(trg)="99"> Tutti gli altri erano di diversa opinione e così è stato deciso .

(src)="100">Nyt haluaisin sanoa jotakin itse asiasta .
(trg)="100"> Vorrei ora entrare brevemente nel merito .

(src)="101">Me luotamme komissioon ja Romano Prodiin , ja ryhmämme hyvin suuri enemmistö antoi vaikean prosessin jälkeen , kuten me kaikki tiedämme , luottamuslauseen Romano Prodille ja komissiolle .
(trg)="101"> Abbiamo fiducia nella Commissione , in Romano Prodi e la grande maggioranza del nostro gruppo politico , come tutti sanno , dopo un difficile processo ha votato la fiducia a Romano Prodi e alla Commissione .

(src)="102">Me olemme kuitenkin myös sitä mieltä , että meidän on keskusteltava tästä komission strategiasta asianmukaisessa menettelyssä ei pelkästään komission täällä Euroopan parlamentissa esittämän suullisen tiedonannon pohjalta vaan myös sen asiakirjan pohjalta , josta on päätetty komissiossa ja jossa selostetaan tätä seuraavien viiden vuoden ohjelmaa .
(trg)="102"> Tuttavia siamo anche dell' idea che la strategia della Commissione vada discussa nel corso di una procedura regolare , non soltanto in base a una dichiarazione rilasciata oralmente in questo Parlamento ma anche in base a un documento adottato dalla Commissione che illustri tale programma per i prossimi cinque anni .

(src)="103">Sellaista asiakirjaa ei ole olemassa !
(trg)="103"> Ma un tale documento non esiste ancora !

(src)="104">Komissio esittää vuoden 2000 ohjelman helmikuussa .
(trg)="104"> La Commissione presenterà il programma per il 2000 in febbraio .

(src)="105">Me olemme sanoneet , hyvä on , jos komissio ei halua tehdä vuoden 2000 ohjelmaa vielä tammikuussa , me teemme sen sitten helmikuussa .
(trg)="105"> Abbiamo acconsentito : se la Commissione non vuole discutere il programma 2000 in gennaio lo faremo in febbraio .

(src)="106">Olemme hyväksyneet sen .
(trg)="106"> Non è certo nostra intenzione entrare in conflitto con la Commissione .

(src)="107">Mehän emme halua sinänsä mitään riitaa komission kanssa , vaan olemme sitä mieltä , että komission ja parlamentin on kuljettava yhteistä tietä , jos se nimittäin on mahdollista .
(trg)="107"> Al contrario , pensiamo che per quanto possibile la Commissione e il Parlamento debbano percorrere una strada comune .

(src)="108">Me parlamenttina toimimme kuitenkin myös komission valvojana .
(src)="109">Eikä meidän tarvitse olla samaa mieltä kaikesta , mitä komissio esittää .
(trg)="108"> Il Parlamento , tuttavia , esercita anche funzioni di controllo nei confronti della Commissione e non tutto ciò che viene proposto da quest' ultima deve necessariamente trovarci concordi .

(src)="110">Haluaisin , että voimme valmistautua viisivuotisohjelmasta käytävään keskusteluun poliittisissa ryhmissä järkevällä tavalla .
(trg)="109"> Vorrei che all' interno dei gruppi politici potessimo prepararci adeguatamente al dibattito sul programma quinquennale .

(src)="111">Se ei ole mahdollista , jos täällä kuullaan julkilausuma tietämättä lainkaan , mitä se sisältää .
(trg)="110"> Non è possibile farlo ascoltando una dichiarazione di cui non conosciamo con esattezza il contenuto .

(src)="112">Suosittelemme siksi - ja minun vaikutelmani on , että komissio on myös vastaanottavainen tälle ajatukselle - , että keskustelemme helmikuussa komission pitkäaikaisesta vuoteen 2005 ulottuvasta ohjelmasta - toivon komission pääsevän siihen mennessä yhteisymmärrykseen myös ohjelmasta , jonka se esittää meille - ja että käymme samaan aikaan helmikuussa myös keskustelua komission vuoden 2000 lainsäädäntöohjelmasta .
(trg)="111"> Perciò raccomandiamo - e ho l' impressione che anche la Commissione sia disposta ad accogliere questa idea - di discutere in febbraio il programma a lungo termine della Commissione che si estende fino al 2005 - sperando che a quel punto la Commissione abbia concordato un programma che ci sottoporrà - e , sempre in febbraio , anche il programma legislativo della Commissione per l' anno 2000.

(src)="113">Tämä on siis myös asiayhteys , jonka takia on järkevää keskustella molemmista ohjelmista yhdessä .
(src)="114">Ryhmäni hylkää siksi ehdottomasti sosialistiryhmän ehdotuksen !
(trg)="112"> E ' dunque sulla base di un nesso oggettivo che proponiamo di discutere contestualmente i due programmi e per questa ragione il mio gruppo politico respinge decisamente la proposta del gruppo socialista !

(src)="115">( Suosionosoituksia PPE-DE-ryhmältä )
(trg)="113"> ( Applausi dai banchi del gruppo del PPE-DE )