# en/ep-00-01-17.xml.gz
# sv/ep-00-01-17.xml.gz


(src)="1"> Resumption of the session
(trg)="1"> Återupptagande av sessionen

(src)="2"> I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on Friday 17 December 1999 , and I would like once again to wish you a happy new year in the hope that you enjoyed a pleasant festive period .
(trg)="2"> Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen efter avbrottet den 17 december .
(trg)="3"> Jag vill på nytt önska er ett gott nytt år och jag hoppas att ni haft en trevlig semester .

(src)="3"> Although , as you will have seen , the dreaded 'millennium bug ' failed to materialise , still the people in a number of countries suffered a series of natural disasters that truly were dreadful .
(trg)="4"> Som ni kunnat konstatera ägde " den stora år 2000-buggen " aldrig rum .
(trg)="5"> Däremot har invånarna i ett antal av våra medlemsländer drabbats av naturkatastrofer som verkligen varit förskräckliga .

(src)="4"> You have requested a debate on this subject in the course of the next few days , during this part-session .
(trg)="6"> Ni har begärt en debatt i ämnet under sammanträdesperiodens kommande dagar .

(src)="5"> In the meantime , I should like to observe a minute ' s silence , as a number of Members have requested , on behalf of all the victims concerned , particularly those of the terrible storms , in the various countries of the European Union .
(trg)="7"> Till dess vill jag att vi , som ett antal kolleger begärt , håller en tyst minut för offren för bl.a. stormarna i de länder i Europeiska unionen som drabbats .

(src)="6"> Please rise , then , for this minute ' s silence .
(trg)="8"> Jag ber er resa er för en tyst minut .

(src)="7"> ( The House rose and observed a minute ' s silence )
(trg)="9"> ( Parlamentet höll en tyst minut . )

(src)="8"> Madam President , on a point of order .
(trg)="10"> Fru talman !

(src)="9"> You will be aware from the press and television that there have been a number of bomb explosions and killings in Sri Lanka .
(trg)="11"> Det gäller en ordningsfråga .
(trg)="12"> Ni känner till från media att det skett en rad bombexplosioner och mord i Sri Lanka .

(src)="10"> One of the people assassinated very recently in Sri Lanka was Mr Kumar Ponnambalam , who had visited the European Parliament just a few months ago .
(trg)="13"> En av de personer som mycket nyligen mördades i Sri Lanka var Kumar Ponnambalam , som besökte Europaparlamentet för bara några månader sedan .

(src)="11"> Would it be appropriate for you , Madam President , to write a letter to the Sri Lankan President expressing Parliament 's regret at his and the other violent deaths in Sri Lanka and urging her to do everything she possibly can to seek a peaceful reconciliation to a very difficult situation ?
(trg)="14"> Skulle det vara möjligt för er , fru talman , att skriva ett brev till den srilankesiska presidenten i vilket parlamentets beklagande uttrycks över hans och de övriga brutala dödsfallen i Sri Lanka och uppmanar henne att göra allt som står i hennes makt för att få en fredlig lösning på en mycket komplicerad situation ?

(src)="12"> Yes , Mr Evans , I feel an initiative of the type you have just suggested would be entirely appropriate .
(trg)="15"> Ja , herr Evans , jag tror att ett initiativ i den riktning ni just föreslagit skulle vara mycket lämpligt .

(src)="13"> If the House agrees , I shall do as Mr Evans has suggested .
(trg)="16"> Om kammaren instämmer skall jag göra som herr Evans föreslagit .

(src)="14"> Madam President , on a point of order .
(trg)="17"> Fru talman !
(trg)="18"> Det gäller en ordningsfråga .

(src)="15"> I would like your advice about Rule 143 concerning inadmissibility .
(trg)="19"> Jag skulle vilja ha råd från er vad gäller artikel 143 om avvisning av ett ärende som otillåtligt .

(src)="16"> My question relates to something that will come up on Thursday and which I will then raise again .
(trg)="20"> Min fråga har att göra med något som kommer att behandlas på torsdag och som jag då kommer att ta upp igen .

(src)="17"> The Cunha report on multiannual guidance programmes comes before Parliament on Thursday and contains a proposal in paragraph 6 that a form of quota penalties should be introduced for countries which fail to meet their fleet reduction targets annually .
(trg)="21"> Cunhas betänkande om de fleråriga utvecklingsprogrammen behandlas i parlamentet på torsdag och det innehåller ett förslag i punkt 6 om att något slag av kvoteringspåföljder bör införas för länder som misslyckas med att uppfylla sina årliga mål rörande minskning av flottorna .

(src)="18"> It says that this should be done despite the principle of relative stability .
(trg)="22"> I betänkandet står det att detta bör göras trots principen om relativ stabilitet .

(src)="19"> I believe that the principle of relative stability is a fundamental legal principle of the common fisheries policy and a proposal to subvert it would be legally inadmissible .
(trg)="23"> Jag anser att principen om relativ stabilitet är en grundläggande rättsprincip inom den gemensamma fiskeripolitiken , och ett förslag som skulle undergräva den måste betraktas som rättsligt otillåtligt .

(src)="20"> I want to know whether one can raise an objection of that kind to what is merely a report , not a legislative proposal , and whether that is something I can competently do on Thursday .
(trg)="24"> Jag vill veta om jag kan göra en sådan invändning mot ett betänkande , som alltså inte är ett lagförslag , och om det är något som jag har behörighet att göra på torsdag .

(src)="21"> That is precisely the time when you may , if you wish , raise this question , i. e. on Thursday prior to the start of the presentation of the report .
(trg)="25"> Det är faktiskt just vid det tillfället som ni , om ni vill , kan ta upp denna fråga , dvs. på torsdag innan betänkandet läggs fram .

(src)="22"> Madam President , coinciding with this year ' s first part-session of the European Parliament , a date has been set , unfortunately for next Thursday , in Texas in America , for the execution of a young 34 year-old man who has been sentenced to death .
(trg)="26"> Fru talman !
(trg)="27"> Under årets första sammanträdesperiod för Europaparlamentet bestämde man dessvärre i Texas i USA att nästa torsdag avrätta en dödsdömd , en ung man på 34 år som vi kan kalla Hicks .

(src)="24"> At the request of a French Member , Mr Zimeray , a petition has already been presented , which many people signed , including myself .
(src)="25"> However , I would ask you , in accordance with the line which is now constantly followed by the European Parliament and by the whole of the European Community , to make representations , using the weight of your prestigious office and the institution you represent , to the President and to the Governor of Texas , Mr Bush , who has the power to order a stay of execution and to reprieve the condemned person .
(trg)="28"> På uppmaning av en fransk parlamentsledamot , Zimeray , har redan en framställning gjorts , undertecknad av många , bland annat jag själv , men jag uppmanar er , i enlighet med de riktlinjer som Europaparlamentet och hela den europeiska gemenskapen alltid har hållit fast vid , att med all den tyngd ni har i kraft av ert ämbete och den institution ni företräder , uppmana Texas guvernör , Bush , att uppskjuta verkställigheten och att benåda den dömde .

(src)="26"> This is all in accordance with the principles that we have always upheld .
(trg)="29"> Detta är helt i linje med de principer som vi alltid har hävdat .

(src)="27"> Thank you , Mr Segni , I shall do so gladly .
(trg)="30"> Tack , herr Segni , det skall jag gärna göra .

(src)="28"> Indeed , it is quite in keeping with the positions this House has always adopted .
(trg)="31"> Det ligger faktiskt helt i linje med de ståndpunkter vårt parlament alltid antagit .

(src)="29"> Madam President , I should like to draw your attention to a case in which this Parliament has consistently shown an interest .
(trg)="32"> Fru talman !
(trg)="33"> Jag vill fästa er uppmärksamhet vid ett fall som parlamentet vid upprepade tillfällen har befattat sig med .

(src)="30"> It is the case of Alexander Nikitin .
(trg)="34"> Det gäller fallet Alexander Nikitin .

(src)="31"> All of us here are pleased that the courts have acquitted him and made it clear that in Russia , too , access to environmental information is a constitutional right .
(trg)="35"> Alla gläder vi oss åt att domstolen har friat honom och tydligt visat att tillgängligheten till miljöinformation är en konstitutionell rättighet även i Ryssland .

(src)="32"> Now , however , he is to go before the courts once more because the public prosecutor is appealing .
(trg)="36"> Nu är det emellertid så att han skall åtalas på nytt i och med att allmänne åklagaren överklagar .

(src)="33"> We know , and we have stated as much in very many resolutions indeed , including specifically during the last plenary part-session of last year , that this is not solely a legal case and that it is wrong for Alexander Nikitin to be accused of criminal activity and treason because of our involvement as the beneficiaries of his findings .
(trg)="37"> Vi är medvetna om , vilket vi också - inte minst under förra årets sista plenarsammanträde - har kunnat konstatera i en lång rad beslut , att detta inte enbart är ett juridiskt fall och att det är fel att beskylla Alexander Nikitin för kriminalitet och förräderi , eftersom vi som berörda parter drar nytta av de resultat han har kommit fram till .

(src)="34"> These findings form the basis of the European programmes to protect the Barents Sea , and that is why I would ask you to examine a draft letter setting out the most important facts and to make Parliament 's position , as expressed in the resolutions which it has adopted , clear as far as Russia is concerned .
(trg)="38"> Resultaten utgör grunden för de europeiska programmen för skydd av Barents hav , och därför ber jag er granska ett utkast till ett brev som skildrar de viktigaste fakta samt att i enlighet med parlamentsbesluten visa Ryssland denna ståndpunkt klart och tydligt .

(src)="35"> Yes , Mrs Schroedter , I shall be pleased to look into the facts of this case when I have received your letter .
(trg)="39"> Ja , fru Schroedter , jag skall mycket gärna granska fakta rörande denna fråga när jag fått ert brev .

(src)="36"> Madam President , I would firstly like to compliment you on the fact that you have kept your word and that , during this first part-session of the new year , the number of television channels in our offices has indeed increased considerably .
(trg)="40"> Fru talman !
(trg)="41"> Först skulle jag vilja ge er en komplimang för det faktum att ni hållit ert ord och att det nu , under det nya årets första sammanträdesperiod , faktiskt har skett en kraftig utökning av antalet TV-kanaler på våra rum .

(src)="37"> But , Madam President , my personal request has not been met .
(trg)="42"> Men , fru talman , det som jag bad om har inte inträffat .

(src)="38"> Although there are now two Finnish channels and one Portuguese one , there is still no Dutch channel , which is what I had requested because Dutch people here like to be able to follow the news too when we are sent to this place of exile every month .
(trg)="43"> Det finns nu visserligen två finska kanaler och en portugisisk , men det finns fortfarande ingen nederländsk kanal .
(trg)="44"> Jag bad er om en nederländsk kanal , eftersom nederländare också gärna vill ta del av nyheterna varje månad då vi blir förvisade till den här platsen .

(src)="39"> I would therefore once more ask you to ensure that we get a Dutch channel as well .
(trg)="45"> Jag skulle således på nytt vilja be er att ombesörja att vi också får en nederländsk kanal .

(src)="40"> Mrs Plooij-van Gorsel , I can tell you that this matter is on the agenda for the Quaestors ' meeting on Wednesday .
(trg)="46"> Fru Plooij-van Gorsel !
(trg)="47"> Jag kan tala om för er att frågan finns på föredragningslistan för kvestorernas möte på onsdag .

(src)="41"> It will , I hope , be examined in a positive light .
(trg)="48"> Jag hoppas att den kommer att granskas i en positiv anda .

(src)="50"> Mrs Lynne , you are quite right and I shall check whether this has actually not been done .
(trg)="59"> Fru Lynne !
(trg)="60"> Ni har helt rätt och jag skall kontrollera om allt detta faktiskt inte har gjorts .

(src)="51"> I shall also refer the matter to the College of Quaestors , and I am certain that they will be keen to ensure that we comply with the regulations we ourselves vote on .
(trg)="61"> Jag skall också överlämna problemet till kvestorerna och jag är övertygad om att de är måna om att se till att vi respekterar de regler som vi faktiskt röstat fram .

(src)="52"> Madam President , Mrs Díez González and I had tabled questions on certain opinions of the Vice-President , Mrs de Palacio , which appeared in a Spanish newspaper .
(trg)="62"> Fru talman !
(trg)="63"> Díez González och jag har ställt några frågor angående vissa av vice ordförande de Palacios åsikter som återgavs i en spansk dagstidning .

(src)="53"> The competent services have not included them in the agenda on the grounds that they had been answered in a previous part-session .
(trg)="64"> De ansvariga har inte tagit med dessa frågor på föredragningslistan , eftersom man ansåg att dessa hade besvarats vid ett tidigare sammanträde .

(src)="54"> I would ask that they reconsider , since this is not the case .
(trg)="65"> Jag ber att man omprövar det beslutet , eftersom så inte är fallet .

(src)="55"> The questions answered previously referred to Mrs de Palacio ' s intervention , on another occasion , and not to these comments which appeared in the ABC newspaper on 18 November .
(trg)="66"> De frågor som tidigare besvarats handlade om de Palacios inblandning i ett särskilt ärende , inte om de uttalanden som återgavs i dagstidningen ABC den 18 november i fjol .

(src)="56"> Mr Berenguer Fuster , we shall check all this .
(trg)="67"> Kära kollega !
(trg)="68"> Vi skall kontrollera allt detta .

(src)="57"> I admit that , at present , the matter seems to be somewhat confused .
(trg)="69"> Jag erkänner att för närvarande förefaller saker och ting litet oklara .

(src)="58"> We shall therefore look into it properly to ensure that everything is as it should be .
(trg)="70"> Vi skall alltså se över detta mycket noga så allt blir i sin ordning .

(src)="67"> In any event , this question is not presently included among the requests for topical and urgent debate on Thursday .
(trg)="81"> I vilket fall som helst är frågan för närvarande inte föremål för någon begäran om brådskande förfarande på torsdag .

(src)="68"> Agenda
(trg)="82"> Arbetsplan

(src)="69"> The next item is the verification of the final version of the draft agenda as drawn up by the Conference of Presidents at its meeting of 13 January pursuant to Rule 110 of the Rules of Procedure .
(trg)="83"> Nästa punkt på föredragningslistan är fastställande av arbetsplanen .
(trg)="84"> Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista som utarbetats av talmanskonferensen vid sammanträdet den 13 januari i enlighet med artikel 110 i arbetsordningen har delats ut .

(src)="70"> No amendments have been proposed relating to Monday and Tuesday .
(trg)="85"> För måndag och tisdag har inga ändringar föreslagits .

(src)="71"> Relating to Wednesday :
(trg)="86"> Beträffande onsdag :

(src)="72"> The Group of the Party of European Socialists requests that a Commission statement be included on its strategic objectives for the next five years and on the administrative reform of the Commission .
(trg)="87"> Den socialistiska gruppen har begärt att ett uttalande från kommissionen om dess strategiska mål för de fem kommande åren samt om kommissionens administrativa reform skall tas upp .

(src)="73"> I would like Mr Barón Crespo , who made the request , to speak to propose it .
(src)="74"> That is , if he so wishes , of course .
(trg)="88"> Jag skulle vilja att Barón Crespo , som lämnat begäran , uttalar sig för att motivera den , om han vill , naturligtvis .

(src)="75"> Then we shall follow the usual procedure , hearing one speaker in favour and one against .
(trg)="89"> Sedan gör vi som vi brukar : vi lyssnar till en talare för och en talare emot .

(src)="76"> Madam President , the presentation of the Prodi Commission ' s political programme for the whole legislature was initially a proposal by the Group of the Party of European Socialists which was unanimously approved by the Conference of Presidents in September and which was also explicitly accepted by President Prodi , who reiterated his commitment in his inaugural speech .
(trg)="90"> Fru talman !
(trg)="91"> Framläggandet av kommission Prodis politiska program för hela mandatperioden bottnar i ett förslag från Europeiska socialdemokratiska partiets grupp som antogs med enhällighet på talmanskonferensen i september samt ett tydligt godkännande från ordförande Prodi som upprepade detta åtagande i sitt anförande i samband med tillträdandet av sitt ämbete .

(src)="77"> This commitment is important because the Commission is a body with a monopoly of initiative in accordance with the Treaties and , therefore , basically dictates this Parliament ' s political and legislative activity for the next five years .
(trg)="92"> Detta åtagande är viktigt , med tanke på att kommissionen är det organ som enligt fördragen har ensam initiativrätt , och det utgör därför grunden till parlamentets politiska och lagstiftande verksamhet de kommande fem åren .

(src)="78"> I would also like to point out , Madam President , that this Parliament voted to express its confidence in President Prodi during the previous legislature .
(src)="79"> It did so again during this legislature , in July , and then , in September , it voted once more to approve the whole Commission .
(trg)="93"> Jag vill dessutom , fru talman , påminna om att parlamentet vid två tillfällen under föregående mandatperiod röstade om förtroendet för ordförande Prodi ; man röstade på nytt om detta under denna mandatperiod i juli , och sedan , när den nya kommissionen hade påbörjat sitt arbete , gav man i september en förtroenderöst till hela kommissionen .

(src)="80"> There has therefore been enough time for the Commission to prepare its programme and for us to become familiar with it and explain it to our citizens .
(trg)="94"> Därför har det funnits tillräckligt mycket tid för kommissionen att förbereda sitt program och för att oss att ta del av detta och redogöra för detta inför medborgarna .

(src)="81"> To this end , I would like to remind you of the resolution of 15 September , which recommended that the proposal be presented as soon as possible .
(trg)="95"> Jag vill också påminna om resolutionen av den 15 september , där man rekommenderade att förslaget skulle läggas fram så snart som möjligt .

(src)="82"> The events of last week - which originated outside the Conference of Presidents , that Conference being used simply to corroborate and ratify decisions taken elsewhere - present us with a dilemma .
(src)="83"> Either the Commission is not ready to present this programme , in which case it should clarify it .
(trg)="96"> Det som hände förra veckan - något som inleddes utanför talmanskonferensen , en konferens som endast utnyttjades för att bestyrka och bekräfta det beslut som fattats utanför ramarna för denna - utgör ett dilemma : antingen är det så att kommissionen inte är i stånd att presentera programmet ( i sådant fall bör den klargöra detta .

(src)="84"> According to its President , it is in a position to do so .
(trg)="97"> Enligt ordförandens uttalanden kan man presentera programmet .

(src)="85"> Given that the Commission is represented by Vice-President de Palacio , I believe that , before voting , it would help if the Commission could let us know how ready it is to present this programme , as agreed .
(src)="86"> Alternatively , Parliament is not ready to examine this programme , as some appear to be suggesting .
(trg)="98"> Med tanke på att kommissionen företräds av vice ordförande de Palacio , anser jag att vi innan omröstningen sker bör få veta huruvida kommissionen är beredd att lägga fram programmet , så som man kommit överens om ) ; annars är parlamentet inte i stånd att granska programmet , så som vissa tycks anse .

(src)="87"> In my opinion , this second hypothesis would imply the failure of Parliament in its duty as a Parliament , as well as introducing an original thesis , an unknown method which consists of making political groups aware , in writing , of a speech concerning the Commission ' s programme a week earlier - and not a day earlier , as had been agreed - bearing in mind that the legislative programme will be discussed in February , so we could forego the debate , since on the next day our citizens will hear about it in the press and on the Internet and Parliament will no longer have to worry about it .
(trg)="99"> Enligt min uppfattning skulle den sistnämnda hypotesen innebära att vi försummade vårt ansvar som parlament , förutom att man då skulle införa en grundtes , en okänd metod som innebär att de politiska grupperna skriftligen får ta del av kommissionens tankar kring programmet en vecka i förväg i stället för en dag i förväg , som man kommit överens om .
(trg)="100"> Då bör man tänka på att lagstiftningsprogrammet skall debatteras i februari , och därför skulle vi lika gärna kunna avstå från den debatten , för pressen och Internet skulle redan dagen därpå tillkännage programmet för alla medborgare , och det skulle inte längre finnas någon anledning för parlamentet att ägna sig åt frågan .

(src)="88"> My Group believes that since a parliament is meant to listen , debate and reflect , there can be no justification whatsoever for this delay and we believe that , if the Commission is ready to do so , we still have time to re-establish the original agreement between Parliament and the Commission and proceed in a manner which fulfils our duty to our fellow citizens .
(trg)="101"> Eftersom min grupp anser att parlamentet är till för att lyssna , för att debattera och för att reflektera , anser vi att det inte finns något som rättfärdigar en senareläggning av debatten , och om kommissionen är beredd till det , menar vi att det fortfarande är möjligt att återupprätta det ursprungliga avtalet mellan parlamentet och kommissionen och agera på ett ansvarsfullt sätt gentemot våra medborgare .

(src)="89"> Therefore , the proposal of the Group of the Party of European Socialists , and which you have mentioned , is that the Prodi Commission present its legislative programme on Wednesday , including its proposed administrative reform , because , otherwise , we could find ourselves in a paradoxical situation : on the pretext that there is no text , on the one hand , the President of the Commission would be denied his right to speak in this Parliament and , on the other hand , there would be a debate on a reform when Parliament had no prior knowledge of the texts on which it is based .
(trg)="102"> Därför innebär förslaget från Europeiska socialdemokratiska partiets grupp , som fru talmannen nämnde , att kommission Prodis lagstiftningsprogram läggs fram på onsdag som planerat , och att man inbegriper förslaget om en administrativ reform , för i annat fall kan en paradoxal situation uppstå : å ena sidan vägras kommissionens ordförande , med ursäkten att det inte finns något dokument , rätten att tala i parlamentet , å andra sidan omöjliggörs en debatt om reformen , eftersom parlamentet inte tidigare har fått ta del av dokumenten i fråga .

(src)="90"> Therefore , Madam President , I would ask you to request that the Commission express its opinion on this issue and that we then proceed to the vote .
(trg)="103"> Därför ber jag , fru talman , att ni uppmanar kommissionen att uttala sig och att vi därefter går till omröstning .

(src)="91"> ( Applause from the PSE Group )
(trg)="104"> ( Applåder från PSE )

(src)="126"> I propose that we vote on the request of the Group of the Party of European Socialists that the Commission statement on its strategic objectives should be reinstated .
(trg)="144"> Jag föreslår att vi röstar om begäran från den socialistiska gruppen att på nytt föra upp kommissionens uttalande om dess strategiska mål på föredragningslistan .

(src)="127"> ( Parliament rejected the request ) President .
(trg)="145"> ( Parlamentet avslog begäran . )
(trg)="146"> Talmannen .

(src)="128"> Still on the subject of Wednesday ' s sitting , I have another proposal regarding the oral question on capital tax .
(trg)="147"> Beträffande onsdagen har jag också mottagit ett annat förslag beträffande den muntliga frågan om kapitalskatt .

(src)="129"> The PPE-DE Group is requesting that this item be taken off the agenda .
(trg)="148"> PPE-DE-gruppen begär att denna punkt skall strykas från föredragningslistan .

(src)="130"> Is there a member who wishes to speak on behalf of this Group to propose this ?
(trg)="149"> Vill någon kollega begära ordet för gruppens räkning och motivera denna begäran ?

(src)="131"> Madam President , I can hear a ripple of laughter from the Socialists .
(trg)="150"> Fru talman !

(src)="132"> I was told that large sections of the Socialist Group were also keen to have this item taken off the agenda , because at the vote in the Conference of Presidents no vote was received from the working group of Members of the Socialist Group responsible for this matter .
(trg)="151"> Eftersom jag hör att det skrattas bland socialisterna : man har sagt mig att även vida kretsar inom den socialistiska gruppen gärna vill se den här punkten avförd från föredragningslistan , eftersom det vid omröstningen på talmanskonferensen saknades votum för berörda kolleger i den socialistiska arbetsgruppen .

(src)="133"> I do not know whether this information is correct , but the PPE-DE Group would , in any case , be grateful if this item were removed because Parliament has addressed this issue several times already .
(trg)="152"> Jag vet inte huruvida denna information stämmer , men vi i PPE-DE-gruppen vore i alla fall tacksamma ifall punkten ströks , då ju parlamentet redan har befattat sig med frågan flera gånger .

(src)="134"> Decisions have also been adopted against a tax of this kind .
(trg)="153"> Det finns också beslut fattade mot en sådan skatt .

(src)="135"> That is why my Group moves that this item be taken off the agenda .
(trg)="154"> Därför yrkar min grupp på att punkten avförs från föredragningslistan .

(src)="136"> Thank you , Mr Poettering .
(trg)="155"> Tack , herr Poettering .

(src)="137"> We shall now hear Mr Wurtz speaking against this request .
(trg)="156"> Vi skall nu lyssna till Wurtz som skall uttala sig emot denna begäran .

(src)="138"> Madam President , I would firstly like to point out Mr Poettering ' s lack of logic .
(trg)="157"> Fru talman !
(trg)="158"> Jag skulle till att börja med vilja understryka Poetterings bristande logik .

(src)="139"> He has just been preaching to the Group of the Party of European Socialists because they went back on a decision taken in a perfectly clear manner at the Conference of Presidents , and now he is doing just the same .
(trg)="159"> Han har just läxat upp den socialistiska gruppen för att den ändrat sig när det gäller ett beslut som fattats med mycket liten marginal i talmanskonferensen .
(trg)="160"> Men han gör samma sak själv .

(src)="140"> We discussed that matter and we were unanimous , with the exception of the PPE and ELDR Groups .
(src)="141"> As my fellow chairmen will recall , I even mentioned that it was not a matter of knowing whether one was for or against the Tobin tax , but of whether one dared to hear what the Commission and the Council thought of it .
(trg)="161"> Vi diskuterade och var eniga , utom PPE-gruppen och den liberala gruppen , och jag noterade t.o.m. , det minns ni säkert kära ordförandekolleger , att frågan inte handlar om huruvida ni är för eller emot Todinskatten , utan om ni vågar höra vad kommissionen och rådet tycker om den .

(src)="142"> It is not a lot to ask .
(trg)="162"> Det är inte för mycket begärt .

(src)="143"> I therefore repeat the proposal that this oral question to the Commission and the Council should be retained so that we can find out , once and for all , the positions of these two bodies regarding the proposal which is relatively modest but which would give a clear message to public opinion , particularly after the tide of feeling generated by the failure of the Seattle Conference .
(trg)="163"> Jag upprepar därför förslaget att behålla denna muntliga fråga till kommissionen och rådet för att en gång för alla få veta vilken inställning dessa två instanser har till denna relativt blygsamma begäran , som ändå skulle utgöra en viktig signal till allmänheten , särskilt med tanke på den oro som uppstod efter den misslyckade konferensen i Seattle .

(src)="144"> We shall proceed to vote on the PPE-DE Group ' s request that the oral question regarding the capital tax be withdrawn from the agenda .
(trg)="164"> Vi skall rösta om begäran från PPE-DE-gruppen som syftar till att stryka den muntliga frågan om kapitalskatt från föredragningslistan .

(src)="145"> ( Parliament rejected the request , with 164 votes for , 166 votes against and 7 abstentions )
(trg)="165"> ( Parlamentet avslog begäran med 164 röster för , 166 emot .
(trg)="166"> 7 ledamöter avstod från att rösta . )

(src)="146"> Madam President , I would like to thank Mr Poettering for advertising this debate .
(trg)="167"> Fru talman !
(trg)="168"> Jag skulle vilja tacka Poettering för att han just gjort reklam för denna debatt .

(src)="147"> Thank you very much .
(trg)="169"> Tack .

(src)="148"> Madam President , has my vote been counted ?
(trg)="170"> Fru talman !

(src)="149"> I was unable to vote electronically , since I do not have a card .
(trg)="171"> Jag undrar om även min röst har räknats , trots att den inte kunde avges på elektronisk väg , eftersom jag inte har något kort ?

(src)="150"> My vote was " in favour " .
(trg)="172"> Jag röstade " för " .

(src)="151"> Indeed , if we add the two Members who have declared themselves , then the result of the vote would be ... .
(trg)="173"> Om man lägger till de två kolleger som yttrat sig blir resultatet ...

(src)="163"> Madam President , in the earlier vote - and I will abide by your ruling on this matter - on the question of the strategic plan of the Commission I indicated that I would like to speak in advance of the vote on behalf of my Group .
(trg)="189"> Fru talman !
(trg)="190"> Under den tidigare omröstningen - och jag kommer att följa ert utslag i denna fråga - rörande frågan om kommissionens strategiska plan , sade jag att jag ville uttala mig före omröstningen på min grupps vägnar .

(src)="164"> That did not happen .
(trg)="191"> Så blev inte fallet .

(src)="165"> I would appreciate it if , on the close of this item of business , I might be allowed to give an explanation of vote on behalf of my Group .
(trg)="192"> Jag skulle uppskatta om jag vid denna punkts avslutande kunde få avge en röstförklaring på min grupps vägnar .

(src)="166"> This is an important matter .
(trg)="193"> Detta är en viktig fråga .

(src)="167"> It would be useful for the record of the House to state how people perceive what we have just done in the light of their own political analysis .
(trg)="194"> Det skulle vara användbart för kammarens räkning att upplysa om hur folk uppfattar vad vi just gjort mot bakgrund av deras egen politiska analys .