# en/ep-00-01-17.xml.gz
# nl/ep-00-01-17.xml.gz


(src)="1"> Resumption of the session
(trg)="1"> Hervatting van de zitting

(src)="2"> I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on Friday 17 December 1999 , and I would like once again to wish you a happy new year in the hope that you enjoyed a pleasant festive period .
(trg)="2"> Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement , die op vrijdag 17 december werd onderbroken , te zijn hervat .
(trg)="3"> Ik wens u allen een gelukkig nieuwjaar en hoop dat u een goede vakantie heeft gehad .

(src)="3"> Although , as you will have seen , the dreaded 'millennium bug ' failed to materialise , still the people in a number of countries suffered a series of natural disasters that truly were dreadful .
(trg)="4"> Zoals u heeft kunnen constateren , is de grote " millenniumbug " uitgebleven .
(trg)="5"> De burgers van een aantal van onze lidstaten zijn daarentegen door verschrikkelijke natuurrampen getroffen .

(src)="4"> You have requested a debate on this subject in the course of the next few days , during this part-session .
(trg)="6"> U heeft aangegeven dat u deze vergaderperiode een debat wilt over deze rampen .

(src)="5"> In the meantime , I should like to observe a minute ' s silence , as a number of Members have requested , on behalf of all the victims concerned , particularly those of the terrible storms , in the various countries of the European Union .
(trg)="7"> Nu wil ik graag op verzoek van een aantal collega's een minuut stilte in acht nemen ter nagedachtenis van de slachtoffers .
(trg)="8"> Ik doel hiermee met name op de slachtoffers van het noodweer dat verschillende lidstaten van de Unie heeft geteisterd .

(src)="6"> Please rise , then , for this minute ' s silence .
(trg)="9"> Ik wil u vragen deze minuut stilte staande in acht te nemen .

(src)="7"> ( The House rose and observed a minute ' s silence )
(trg)="10"> ( Het Parlement neemt staande een minuut stilte in acht )

(src)="8"> Madam President , on a point of order .
(trg)="11"> Mevrouw de Voorzitter , ik wil een motie van orde stellen .

(src)="9"> You will be aware from the press and television that there have been a number of bomb explosions and killings in Sri Lanka .
(trg)="12"> U zult via de media hebben vernomen dat er zich in Sri Lanka een aantal bomexplosies en schietpartijen hebben voorgedaan .

(src)="10"> One of the people assassinated very recently in Sri Lanka was Mr Kumar Ponnambalam , who had visited the European Parliament just a few months ago .
(trg)="13"> Een van de mensen die zeer recent in Sri Lanka is vermoord , is de heer Kumar Ponnambalam , die een paar maanden geleden nog een bezoek bracht aan het Europees Parlement .

(src)="11"> Would it be appropriate for you , Madam President , to write a letter to the Sri Lankan President expressing Parliament 's regret at his and the other violent deaths in Sri Lanka and urging her to do everything she possibly can to seek a peaceful reconciliation to a very difficult situation ?
(trg)="14"> Zou u , mevrouw de Voorzitter , wellicht een brief kunnen schrijven aan de President van Sri Lanka , waarin u laat weten dat uzelf en het Europees Parlement deze moord en de overige brute moorden in Sri Lanka diep betreuren , en waarin u haar oproept al het nodige te doen om in deze zeer moeilijke situatie langs vreedzame weg tot verzoening te komen ?

(src)="12"> Yes , Mr Evans , I feel an initiative of the type you have just suggested would be entirely appropriate .
(trg)="15"> Ja , mijnheer Evans , ik denk dat een dergelijk initiatief zeer gepast zou zijn .

(src)="13"> If the House agrees , I shall do as Mr Evans has suggested .
(trg)="16"> Als het Parlement ermee instemt , geef ik graag gevolg aan uw suggestie .

(src)="14"> Madam President , on a point of order .
(trg)="17"> Mevrouw de Voorzitter , ik wil een motie van orde stellen .

(src)="15"> I would like your advice about Rule 143 concerning inadmissibility .
(trg)="18"> Ik vraag uw advies over artikel 143 van het Reglement , met betrekking tot niet-ontvankelijkheid .

(src)="16"> My question relates to something that will come up on Thursday and which I will then raise again .
(trg)="19"> Mijn vraag betreft een zaak die voor donderdag op de agenda staat en waarop ik dan opnieuw zal ingaan .

(src)="17"> The Cunha report on multiannual guidance programmes comes before Parliament on Thursday and contains a proposal in paragraph 6 that a form of quota penalties should be introduced for countries which fail to meet their fleet reduction targets annually .
(trg)="20"> Het verslag Cunha , over het resultaat van de meerjarige oriëntatieprogramma's voor de vissersvloot , wordt donderdag in het Parlement besproken .
(trg)="21"> In artikel 6 van dit verslag wordt voorgesteld een soort strafkorting op vangstquota toe te passen voor lidstaten die zich niet houden aan de jaarlijkse doelstellingen voor vlootinkrimping .

(src)="18"> It says that this should be done despite the principle of relative stability .
(trg)="22"> Dit zou moeten gebeuren in weerwil van het beginsel van relatieve stabiliteit .

(src)="19"> I believe that the principle of relative stability is a fundamental legal principle of the common fisheries policy and a proposal to subvert it would be legally inadmissible .
(trg)="23"> Naar mijn mening is de relatieve stabiliteit een grondbeginsel van het gemeenschappelijk visserijbeleid , en zou een voorstel om dit te ondermijnen juridisch niet-ontvankelijk zijn .

(src)="20"> I want to know whether one can raise an objection of that kind to what is merely a report , not a legislative proposal , and whether that is something I can competently do on Thursday .
(trg)="24"> Ik zou graag willen weten of een dergelijk bezwaar kan worden ingebracht tegen enkel een verslag , dus niet een ontwerpwetgevingsvoorstel , en of ik aanstaande donderdag gerechtigd ben dit te doen .

(src)="21"> That is precisely the time when you may , if you wish , raise this question , i. e. on Thursday prior to the start of the presentation of the report .
(trg)="25"> Dat is inderdaad het juiste moment om dit vraagstuk ter tafel te brengen , dat wil zeggen donderdag voordat het verslag wordt gepresenteerd .

(src)="22"> Madam President , coinciding with this year ' s first part-session of the European Parliament , a date has been set , unfortunately for next Thursday , in Texas in America , for the execution of a young 34 year-old man who has been sentenced to death .
(trg)="26"> Mevrouw de Voorzitter , helaas valt de eerste vergaderperiode van het Europees Parlement in het nieuwe jaar samen met de executie van een jonge terdoodveroordeelde van 34 jaar , Hicks genaamd .

(src)="23"> We shall call him Mr Hicks .
(trg)="27"> Deze executie is door de staat Texas van de Verenigde Staten vastgesteld voor aanstaande donderdag .

(src)="24"> At the request of a French Member , Mr Zimeray , a petition has already been presented , which many people signed , including myself .
(trg)="28"> Op initiatief van een van de Franse afgevaardigden , de heer Zimeray , is al een petitie aangeboden , die door velen is ondertekend , onder andere door mij .

(src)="25"> However , I would ask you , in accordance with the line which is now constantly followed by the European Parliament and by the whole of the European Community , to make representations , using the weight of your prestigious office and the institution you represent , to the President and to the Governor of Texas , Mr Bush , who has the power to order a stay of execution and to reprieve the condemned person .
(trg)="29"> Maar ik wil u vragen om , in uw hoedanigheid van Voorzitter van het Europees Parlement , uw invloed aan te wenden bij de president en de gouverneur van de staat Texas , de heer Bush , die de macht heeft om de terdoodveroordeling op te schorten en de veroordeelde gratie te verlenen , in overeenstemming met het standpunt van het Europees Parlement en de gehele Europese Gemeenschap , zoals dat herhaaldelijk naar voren is gekomen .

(src)="26"> This is all in accordance with the principles that we have always upheld .
(trg)="30"> Bovendien is een dergelijke actie in overeenstemming met onze grondbeginselen .

(src)="27"> Thank you , Mr Segni , I shall do so gladly .
(trg)="31"> Hartelijk dank , mijnheer Segni , dat wil ik graag doen .

(src)="28"> Indeed , it is quite in keeping with the positions this House has always adopted .
(trg)="32"> Het ligt ook geheel in de lijn van de standpunten die ons Parlement altijd met betrekking tot dergelijke vraagstukken heeft ingenomen .

(src)="29"> Madam President , I should like to draw your attention to a case in which this Parliament has consistently shown an interest .
(trg)="33"> Mevrouw de Voorzitter , ik zou op een geval willen wijzen waarmee dit Parlement zich keer op keer bezig heeft gehouden , het geval-Alexander Nikitin .

(src)="30"> It is the case of Alexander Nikitin .
(src)="31"> All of us here are pleased that the courts have acquitted him and made it clear that in Russia , too , access to environmental information is a constitutional right .
(trg)="34"> We zijn allemaal blij dat de rechter hem heeft vrijgesproken en duidelijk heeft gemaakt dat ook in Rusland het recht op toegang tot informatie over het milieu door de grondwet wordt gegarandeerd .

(src)="32"> Now , however , he is to go before the courts once more because the public prosecutor is appealing .
(trg)="35"> Hij schijnt echter weer voor de rechter te moeten verschijnen , omdat de officier van justitie in beroep gaat .

(src)="33"> We know , and we have stated as much in very many resolutions indeed , including specifically during the last plenary part-session of last year , that this is not solely a legal case and that it is wrong for Alexander Nikitin to be accused of criminal activity and treason because of our involvement as the beneficiaries of his findings .
(trg)="36"> We weten allemaal , en hebben dat ook gezegd in talloze resoluties , onder andere nog tijdens de laatste plenaire vergadering vorig jaar , dat dit niet alleen een geval voor juristen is , en dat het verkeerd is Alexander Nikitin te beschuldigen van misdrijven en verraad .
(trg)="37"> Wij zijn namelijk direct betrokken bij de resultaten van zijn onderzoek en profiteren ervan .

(src)="34"> These findings form the basis of the European programmes to protect the Barents Sea , and that is why I would ask you to examine a draft letter setting out the most important facts and to make Parliament 's position , as expressed in the resolutions which it has adopted , clear as far as Russia is concerned .
(trg)="38"> Deze resultaten vormen de basis voor de Europese programma's voor de bescherming van de Barentszzee , en daarom zou ik u willen vragen een brief te bestuderen waarin de belangrijkste feiten worden samengevat , en een standpunt te bepalen over de besluiten van het Russische parlement .

(src)="35"> Yes , Mrs Schroedter , I shall be pleased to look into the facts of this case when I have received your letter .
(trg)="39"> Mevrouw Schroedter , nadat ik uw brief ontvangen heb , zal ik de feiten die op dit vraagstuk betrekking hebben , zeker bestuderen .

(src)="36"> Madam President , I would firstly like to compliment you on the fact that you have kept your word and that , during this first part-session of the new year , the number of television channels in our offices has indeed increased considerably .
(trg)="40"> Voorzitter , ik zou u eerst een compliment willen maken met het feit dat u woord hebt gehouden en dat inderdaad nu in deze eerste vergaderperiode in het nieuwe jaar het aantal televisiezenders op onze kamer daadwerkelijk enorm is uitgebreid .

(src)="37"> But , Madam President , my personal request has not been met .
(trg)="41"> Maar , Voorzitter , er is niet gebeurd waar ik om had gevraagd .

(src)="38"> Although there are now two Finnish channels and one Portuguese one , there is still no Dutch channel , which is what I had requested because Dutch people here like to be able to follow the news too when we are sent to this place of exile every month .
(trg)="42"> Er zijn nu weliswaar twee Finse zenders en een Portugese zender , maar er is nog steeds geen Nederlandse zender en ik had u gevraagd om een Nederlandse zender , omdat ook Nederlanders graag het nieuws willen volgen , iedere maand als wij hier naar dit verbanningsoord worden gestuurd .

(src)="39"> I would therefore once more ask you to ensure that we get a Dutch channel as well .
(trg)="43"> Dus ik zou u nogmaals willen vragen om er toch zorg voor te dragen dat wij ook een Nederlandse zender krijgen .

(src)="40"> Mrs Plooij-van Gorsel , I can tell you that this matter is on the agenda for the Quaestors ' meeting on Wednesday .
(trg)="44"> Mevrouw Plooij-van Gorsel , ik kan u mededelen dat dit vraagstuk op de agenda van de vergadering van het College van quaestoren van aanstaande woensdag staat .

(src)="41"> It will , I hope , be examined in a positive light .
(trg)="45"> Het zal , naar ik hoop , op bevredigende wijze worden opgelost .

(src)="42"> Madam President , can you tell me why this Parliament does not adhere to the health and safety legislation that it actually passes ?
(trg)="46"> Mevrouw de Voorzitter , kunt u mij uitleggen waarom dit Parlement zich niet houdt aan gezondheids- en veiligheidsvoorschriften die het zelf vaststelt ?

(src)="43"> Why has no air quality test been done on this particular building since we were elected ?
(trg)="47"> Waarom is de kwaliteit van de lucht in dit gebouw nooit onderzocht sinds de verkiezingen ?

(src)="44"> Why has there been no Health and Safety Committee meeting since 1998 ?
(trg)="48"> Waarom heeft het Comité voor veiligheid en hygiëne sinds 1998 niet meer vergaderd ?

(src)="45"> Why has there been no fire drill , either in the Brussels Parliament buildings or the Strasbourg Parliament buildings ?
(trg)="49"> Waarom is er noch in het Parlementsgebouw in Brussel noch hier in Straatsburg een brandweeroefening gehouden ?

(src)="46"> Why are there no fire instructions ?
(trg)="50"> Waarom zijn er nergens instructies over wat te doen in geval van brand ?

(src)="47"> Why have the staircases not been improved since my accident ?
(trg)="51"> Waarom zijn er sinds mijn ongeval geen verbeteringen aangebracht aan de trappen ?

(src)="48"> Why are no-smoking areas not enforced ?
(trg)="52"> Waarom wordt het rookverbod niet gehandhaafd in daarvoor aangewezen delen van het gebouw ?

(src)="49"> It seems absolutely disgraceful that we pass legislation and do not adhere to it ourselves .
(trg)="53"> Het is absoluut onaanvaardbaar dat wij wetgeving goedkeuren en dat wij ons daar zelf niet aan houden .

(src)="50"> Mrs Lynne , you are quite right and I shall check whether this has actually not been done .
(trg)="54"> Mevrouw Lynne , u hebt volkomen gelijk .
(trg)="55"> Ik zal nagaan of dit inderdaad niet gebeurd is .

(src)="51"> I shall also refer the matter to the College of Quaestors , and I am certain that they will be keen to ensure that we comply with the regulations we ourselves vote on .
(trg)="56"> Ik zal het vraagstuk verder aan het College van quaestoren voorleggen .
(trg)="57"> Ik ben ervan overtuigd dat onze quaestoren ervoor zullen zorgdragen dat de wetgeving waarover we ons hebben uitgesproken , ook daadwerkelijk wordt nageleefd .

(src)="52"> Madam President , Mrs Díez González and I had tabled questions on certain opinions of the Vice-President , Mrs de Palacio , which appeared in a Spanish newspaper .
(trg)="58"> Mevrouw de Voorzitter , mevrouw Díez González en ikzelf hadden samen een aantal vragen gesteld naar aanleiding van bepaalde uitspraken van commissaris de Palacio in een Spaans dagblad .

(src)="53"> The competent services have not included them in the agenda on the grounds that they had been answered in a previous part-session .
(trg)="59"> De voor de agenda verantwoordelijke diensten hebben die vragen niet op de agenda geplaatst , daar die vragen al in een andere vergaderperiode beantwoord zouden zijn .

(src)="54"> I would ask that they reconsider , since this is not the case .
(trg)="60"> Daar dat niet zo is , verzoek ik het desbetreffende besluit te heroverwegen .

(src)="55"> The questions answered previously referred to Mrs de Palacio ' s intervention , on another occasion , and not to these comments which appeared in the ABC newspaper on 18 November .
(trg)="61"> De eerder beantwoorde vragen betreffen de bijdrage van mevrouw de Palacio over een ander dossier en gaan niet over de uitspraken die 18 november jongstleden in de krant ABC zijn verschenen .

(src)="56"> Mr Berenguer Fuster , we shall check all this .
(trg)="62"> Waarde collega , we zullen dit alles natrekken .

(src)="57"> I admit that , at present , the matter seems to be somewhat confused .
(trg)="63"> Ik moet u bekennen dat ik de situatie nu enigszins verwarrend vind .

(src)="58"> We shall therefore look into it properly to ensure that everything is as it should be .
(trg)="64"> We zullen daarom deze kwestie zorgvuldig nagaan en correct volgens de regels handelen .

(src)="59"> Madam President , I should like to know if there will be a clear message going out from Parliament this week about our discontent over today 's decision refusing to renew the arms embargo on Indonesia , considering that the vast majority in this Parliament have endorsed the arms embargo in Indonesia in the past ?
(trg)="65"> Mevrouw de Voorzitter , ik zou graag willen weten of het Parlement deze week duidelijk zijn ongenoegen zal laten blijken over het vandaag genomen besluit het wapenembargo tegen Indonesië niet te verlengen .

(src)="60"> Today 's decision not to renew the embargo is extremely dangerous considering the situation there .
(src)="61"> So Parliament should send a message , since that is the wish of the vast majority .
(trg)="66"> De overgrote meerderheid van het Parlement heeft zich in het verleden immers uitgesproken voor dit embargo.Gezien de situatie in Indonesië is het besluit het embargo niet te verlengen uiterst riskant .

(src)="62"> It is irresponsible of EU Member States to refuse to renew the embargo .
(src)="63"> As people have said , the situation there is extremely volatile .
(trg)="67"> Het Parlement moet dan ook een signaal afgeven , aangezien een grote meerderheid dit wenst.Dat de lidstaten van de Europese Unie weigeren het embargo te verlengen , is zonder meer onverantwoordelijk , de explosieve situatie in het land in aanmerking nemend .

(src)="64"> There is , in fact , a risk of a military coup in the future .
(trg)="68"> Het gevaar van een militaire coup is niet denkbeeldig.Wij weten niet wat er aan de hand is .

(src)="65"> We do not know what is happening .
(src)="66"> So why should EU arms producers profit at the expense of innocent people ?
(trg)="69"> Waarom zouden EU-wapenfabrikanten moeten profiteren van een situatie die ten koste gaan van onschuldige mensen ?

(src)="67"> In any event , this question is not presently included among the requests for topical and urgent debate on Thursday .
(trg)="70"> Dit punt staat op dit moment in ieder geval niet voor het actualiteitendebat van donderdag ingeschreven .

(src)="68"> Agenda
(trg)="71"> Regeling van de werkzaamheden

(src)="69"> The next item is the verification of the final version of the draft agenda as drawn up by the Conference of Presidents at its meeting of 13 January pursuant to Rule 110 of the Rules of Procedure .
(trg)="72"> Aan de orde is de behandeling van de definitieve ontwerpagenda zoals deze op de Conferentie van voorzitters op donderdag 13 januari is vastgesteld overeenkomstig artikel 110 van het Reglement .

(src)="70"> No amendments have been proposed relating to Monday and Tuesday .
(trg)="73"> Ik heb geen wijzigingen voor de maandag en de dinsdag .

(src)="71"> Relating to Wednesday :
(trg)="74"> Woensdag 19 januari :

(src)="72"> The Group of the Party of European Socialists requests that a Commission statement be included on its strategic objectives for the next five years and on the administrative reform of the Commission .
(trg)="75"> De socialistische fractie vraagt om inschrijving van een verklaring van de Commissie over haar strategische doelstellingen voor de komende vijf jaar alsmede over de bestuurlijke hervorming van de Commissie .

(src)="73"> I would like Mr Barón Crespo , who made the request , to speak to propose it .
(trg)="76"> Ik zou de heer Barón Crespo willen vragen zijn verzoek om inschrijving hier toe te lichten .

(src)="74"> That is , if he so wishes , of course .
(src)="75"> Then we shall follow the usual procedure , hearing one speaker in favour and one against .
(trg)="77"> Vervolgens zullen we de gebruikelijke procedure volgen , dat wil zeggen dat we een voorstander en een tegenstander van dit verzoek het woord zullen geven .

(src)="76"> Madam President , the presentation of the Prodi Commission ' s political programme for the whole legislature was initially a proposal by the Group of the Party of European Socialists which was unanimously approved by the Conference of Presidents in September and which was also explicitly accepted by President Prodi , who reiterated his commitment in his inaugural speech .
(trg)="78"> Mevrouw de Voorzitter , de presentatie van het politieke programma van de Commissie Prodi voor de hele legislatuur was oorspronkelijk een voorstel van Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-Democraten , dat in september de unanieme steun kreeg van de Conferentie van voorzitters .
(trg)="79"> Ook de heer Prodi gaf er uitdrukkelijk zijn steun aan , en in de rede waarmee hij zijn benoeming aanvaardde , heeft hij die toezegging nog eens herhaald .

(src)="77"> This commitment is important because the Commission is a body with a monopoly of initiative in accordance with the Treaties and , therefore , basically dictates this Parliament ' s political and legislative activity for the next five years .
(trg)="80"> Die toezegging is vooral belangrijk omdat de Commissie volgens de Verdragen het monopolie heeft op het initiatiefrecht en dus eigenlijk vorm geeft aan wat de komende vijf jaar de politieke en de wetgevende activiteit van dit Parlement zal zijn .

(src)="78"> I would also like to point out , Madam President , that this Parliament voted to express its confidence in President Prodi during the previous legislature .
(trg)="81"> Bovendien wil ik eraan herinneren , mevrouw de Voorzitter , dat dit Parlement in de vorige legislatuur tweemaal zijn vertrouwen heeft uitgesproken in de heer Prodi als voorzitter van de Commissie .

(src)="79"> It did so again during this legislature , in July , and then , in September , it voted once more to approve the whole Commission .
(trg)="82"> Tijdens de nieuwe legislatuur is dat vertrouwen nogmaals uitgesproken in juli , en na het aantreden van de voltallige nieuwe Commissie is dat vertrouwen in september aan de hele Commissie geschonken .

(src)="80"> There has therefore been enough time for the Commission to prepare its programme and for us to become familiar with it and explain it to our citizens .
(trg)="83"> Er is derhalve in theorie voldoende tijd geweest voor de Commissie om haar programma op te stellen en voor ons om er dan kennis van te nemen en uitleg te geven aan de burgers .

(src)="81"> To this end , I would like to remind you of the resolution of 15 September , which recommended that the proposal be presented as soon as possible .
(trg)="84"> In dit verband wil ik wijzen op de resolutie van 15 september , waarin de Commissie de aanbeveling kreeg het voorstel zo snel mogelijk in te dienen .

(src)="82"> The events of last week - which originated outside the Conference of Presidents , that Conference being used simply to corroborate and ratify decisions taken elsewhere - present us with a dilemma .
(src)="83"> Either the Commission is not ready to present this programme , in which case it should clarify it .
(trg)="85"> De gebeurtenissen van de vorige week in de marge van de Conferentie van voorzitters , waarbij de Conferentie van voorzitters alleen maar gebruikt is om elders genomen besluiten te bekrachtigen en te ratificeren , plaatsen ons voor een dilemma : ofwel de Commissie is niet in staat dat programma te presenteren , ofwel , zoals sommigen schijnen te beweren , het Parlement is niet in staat dat programma te behandelen .

(src)="84"> According to its President , it is in a position to do so .
(trg)="86"> In het eerste geval zou de Commissie haar onvermogen moeten toelichten , want volgens de voorzitter van de Commissie is de Commissie klaar voor de presentatie .

(src)="85"> Given that the Commission is represented by Vice-President de Palacio , I believe that , before voting , it would help if the Commission could let us know how ready it is to present this programme , as agreed .
(trg)="87"> Daar de Commissie hier vertegenwoordigd is door haar vice-voorzitter mevrouw de Palacio , denk ik dat het gepast zou zijn om voor wij gaan stemmen van de Commissie te horen hoe het zit met haar bereidheid het programma te presenteren zoals is afgesproken .
(trg)="88"> Naar mijn mening houdt de tweede hypothese in dat wij als Parlement onze verantwoordelijkheid verwaarlozen .

(src)="86"> Alternatively , Parliament is not ready to examine this programme , as some appear to be suggesting .
(trg)="89"> Volgens een tot nu onbekende procedure krijgen de fracties een week van tevoren - en niet zoals afgesproken één dag van tevoren - de geschreven toespraak over het programma van de Commissie .

(src)="87"> In my opinion , this second hypothesis would imply the failure of Parliament in its duty as a Parliament , as well as introducing an original thesis , an unknown method which consists of making political groups aware , in writing , of a speech concerning the Commission ' s programme a week earlier - and not a day earlier , as had been agreed - bearing in mind that the legislative programme will be discussed in February , so we could forego the debate , since on the next day our citizens will hear about it in the press and on the Internet and Parliament will no longer have to worry about it .
(trg)="90"> Bovendien is dit wel een zeer originele thesis , want het wetgevingsprogramma wordt in februari behandeld .
(trg)="91"> Wij zouden dan ook kunnen afzien van het debat over dat programma , daar de dag nadat de fracties het gekregen hebben alle burgers dan via de pers en Internet geïnformeerd zouden zijn en het Parlement niets meer met het onderwerp zou kunnen doen .

(src)="88"> My Group believes that since a parliament is meant to listen , debate and reflect , there can be no justification whatsoever for this delay and we believe that , if the Commission is ready to do so , we still have time to re-establish the original agreement between Parliament and the Commission and proceed in a manner which fulfils our duty to our fellow citizens .
(trg)="92"> Daar onze fractie meent dat het de taak is van een parlement om te luisteren , te debatteren en na te denken , geloven wij dat er geen enkele reden is die dit uitstel rechtvaardigt .
(trg)="93"> Ook menen wij dat indien de Commissie in staat is het programma te presenteren , wij zeker nog de tijd hebben om terug te komen op de oorspronkelijke afspraak tussen het Parlement en de Commissie , en tegenover onze medeburgers op verantwoordelijke wijze te werk te gaan .

(src)="89"> Therefore , the proposal of the Group of the Party of European Socialists , and which you have mentioned , is that the Prodi Commission present its legislative programme on Wednesday , including its proposed administrative reform , because , otherwise , we could find ourselves in a paradoxical situation : on the pretext that there is no text , on the one hand , the President of the Commission would be denied his right to speak in this Parliament and , on the other hand , there would be a debate on a reform when Parliament had no prior knowledge of the texts on which it is based .
(trg)="94"> Derhalve doet de Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-Democraten het voorstel dat door u genoemd is , mevrouw de Voorzitter , om woensdag de presentatie van het programma voor de hele legislatuur van de Commissie Prodi te handhaven .
(trg)="95"> Bij dat programma hoort ook de administratieve hervorming van de Commissie , want anders zouden wij met een paradoxale situatie te maken kunnen krijgen .

(src)="90"> Therefore , Madam President , I would ask you to request that the Commission express its opinion on this issue and that we then proceed to the vote .
(trg)="96"> Onder het voorwendsel dat er geen tekst is , wordt namelijk aan de ene kant de voorzitter van de Commissie het recht ontzegd voor dit Parlement te spreken en wordt er aan de andere kant een debat gehouden over de hervorming , terwijl het Parlement de teksten daarvan niet van tevoren kent .
(trg)="97"> Daarom verzoek ik u , mevrouw de Voorzitter , eerst de Commissie te vragen om haar mening te laten horen en daarna te laten stemmen .

(src)="91"> ( Applause from the PSE Group )
(trg)="98"> ( Applaus van de PSE-fractie )

(src)="120"> Madam President , I would like to make it very clear that , above all , the Commission has absolute respect for the decisions of this Parliament and , amongst those , the decision establishing its agenda .
(trg)="131"> Mevrouw de Voorzitter , allereerst wil ik duidelijk maken dat de Commissie alle respect heeft voor de besluiten die dit Parlement neemt , met inbegrip van het opstellen van de agenda .

(src)="121"> We therefore respect whatever Parliament may decide .
(trg)="132"> Derhalve respecteren wij wat het Parlement in dit verband zal besluiten .

(src)="122"> But I would also like to make it very clear that President Prodi made a commitment to this Parliament to introduce a new debate , as Mr Barón Crespo has reminded us , which would be in addition to the annual debate on the Commission ' s legislative programme , on the broad areas of action for the next five years , that is to say , for this legislature .
(trg)="133"> Maar ik wens ook duidelijk te maken dat voorzitter Prodi zich tegenover het Parlement verplicht heeft , zoals de heer Barón in herinnering heeft geroepen , om naast het jaarlijks debat over het wetgevingsprogramma van de Commissie een nieuw debat te houden over de grote lijnen van het beleid voor de komende vijf jaar , dat wil zeggen voor deze hele legislatuur .

(src)="123"> Madam President , I would like to say that the agreement reached in September distinguished this debate from the annual presentation of the Commission ' s legislative programme .
(trg)="134"> Ik wil erop wijzen , mevrouw de Voorzitter , dat dat debat zich volgens het in septembere bereikte akkoord zou onderscheiden van het debat over het jaarlijks wetgevingsprogramma van de Commissie .

(src)="124"> I would also like to say that the Commission is prepared and ready to hold this debate whenever it is convenient and that we were ready to do so this week as we had agreed originally , on the basis that it would be presented the day before in a speech to parliamentary groups .
(trg)="135"> Ook wil ik laten weten , mevrouw de Voorzitter , dat wij als Commissie bereid en klaar zijn om dat debat op het gepaste moment te houden .
(trg)="136"> Wij waren ook klaar voor een debat gedurende deze week , zoals in beginsel was afgesproken , met dien verstande dat de dag voor het debat het woord aan de fracties zou worden gegeven .

(src)="125"> Therefore , Madam President , I would like to repeat that the Commission has debated the action plan for the next five years and , when Parliament decides , - this week if that is the decision - we are prepared to come and explain the programme for the next five years and , next month , the programme for 2000 , which is what we fully agreed upon .
(trg)="137"> Daarom wil ik herhalen , mevrouw de Voorzitter , dat wij als Commissie het beleidsprogramma voor de komende vijf jaar besproken hebben en dat , indien het Parlement zo mocht besluiten - eventueel nog deze week - , wij exact volgens de afspraak klaar zijn om dit programma voor de komende vijf jaar te komen toelichten en om de volgende maand hetzelfde te doen met het programma voor het jaar 2000 .

(src)="131"> Madam President , I can hear a ripple of laughter from the Socialists .
(trg)="143"> Mevrouw de Voorzitter , ik heb wat gelach gehoord van de banken van de socialistische fractie .

(src)="132"> I was told that large sections of the Socialist Group were also keen to have this item taken off the agenda , because at the vote in the Conference of Presidents no vote was received from the working group of Members of the Socialist Group responsible for this matter .
(trg)="144"> Ik heb ook gehoord dat veel leden van die fractie dit punt graag van de agenda zouden willen afvoeren , omdat ten tijde van de stemming in de Conferentie van voorzitters het standpunt van de socialistische leden van de werkgroep die zich met deze zaken bezig houdt , nog niet beschikbaar was .

(src)="133"> I do not know whether this information is correct , but the PPE-DE Group would , in any case , be grateful if this item were removed because Parliament has addressed this issue several times already .
(trg)="145"> Ik weet niet of dat klopt , maar wij als PPE-DE-Fractie zouden dankbaar zijn als dit punt van de agenda zou kunnen worden afgevoerd .
(trg)="146"> Het Parlement heeft zich namelijk al meerdere malen met deze kwestie bezig gehouden .

(src)="134"> Decisions have also been adopted against a tax of this kind .
(trg)="147"> Er is ook al besloten om deze belasting af te wijzen .

(src)="135"> That is why my Group moves that this item be taken off the agenda .
(trg)="148"> Daarom vraagt mijn fractie dit punt van de agenda af te voeren .

(src)="136"> Thank you , Mr Poettering .
(trg)="149"> Hartelijk dank , mijnheer Poettering .

(src)="137"> We shall now hear Mr Wurtz speaking against this request .
(trg)="150"> We geven nu de heer Wurtz de gelegenheid om zich tegen dit verzoek uit te spreken .

(src)="138"> Madam President , I would firstly like to point out Mr Poettering ' s lack of logic .
(trg)="151"> Mevrouw de Voorzitter , ik wil allereerst benadrukken dat de logica in het betoog van de heer Poettering ver te zoeken is .

(src)="139"> He has just been preaching to the Group of the Party of European Socialists because they went back on a decision taken in a perfectly clear manner at the Conference of Presidents , and now he is doing just the same .
(trg)="152"> Zojuist heeft hij de socialistische fractie de les gelezen omdat deze fractie terugkomt op een besluit dat overduidelijk tijdens de Conferentie van voorzitters is genomen .
(trg)="153"> Vervolgens handelt hij op precies dezelfde wijze als deze fractie .