# el/ep-00-01-17.xml.gz
# nl/ep-00-01-17.xml.gz


(src)="1">Επαvάληψη της συvσδoυ
(trg)="1"> Hervatting van de zitting

(src)="2">Κηρύσσω την επανάληψη της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία είχε διακοπεί την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου και σας απευθύνω ξανά τις θερμές ευχές μου , ελπίζοντας να περάσατε καλά στις διακοπές .
(trg)="2"> Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement , die op vrijdag 17 december werd onderbroken , te zijn hervat .
(trg)="3"> Ik wens u allen een gelukkig nieuwjaar en hoop dat u een goede vakantie heeft gehad .

(src)="3">Όπως μπορέσατε να διαπιστώσετε , ο περίφημος " ιός του έτους 2000 " δεν εμφανίσθηκε .
(trg)="4"> Zoals u heeft kunnen constateren , is de grote " millenniumbug " uitgebleven .

(src)="4">Αντιθέτως , οι πολίτες ορισμένων χωρών μας υπήρξαν θύματα φυσικών καταστροφών , οι οποίες ήταν όντως φοβερές .
(trg)="5"> De burgers van een aantal van onze lidstaten zijn daarentegen door verschrikkelijke natuurrampen getroffen .

(src)="5">Επιθυμείτε μία συζήτηση επί του θέματος τις επόμενες ημέρες , κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου συνόδου .
(trg)="6"> U heeft aangegeven dat u deze vergaderperiode een debat wilt over deze rampen .

(src)="6">Επί του παρόντος θα ήθελα , όπως μου ζήτησαν ορισμένοι συνάδελφοι , να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για όλα τα θύματα , κυρίως για τα θύματα των καταιγίδων , στις διάφορες πληγείσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
(trg)="7"> Nu wil ik graag op verzoek van een aantal collega's een minuut stilte in acht nemen ter nagedachtenis van de slachtoffers .
(trg)="8"> Ik doel hiermee met name op de slachtoffers van het noodweer dat verschillende lidstaten van de Unie heeft geteisterd .

(src)="7">Σας καλώ να σηκωθείτε για αυτή την ενός λεπτού σιγή .
(trg)="9"> Ik wil u vragen deze minuut stilte staande in acht te nemen .

(src)="8">( Το Σώμα , όρθιο , τηρεί ενός λεπτού σιγή )
(trg)="10"> ( Het Parlement neemt staande een minuut stilte in acht )

(src)="9">Kυρία Πρόεδρε , επί ενός θέματος διαδικασίας .
(trg)="11"> Mevrouw de Voorzitter , ik wil een motie van orde stellen .

(src)="10">Θα έχετε ενημερωθεί από τον τύπο και την τηλεόραση ότι συνέβησαν ορισμένες εκρήξεις βομβών και φόνοι στη Σρι Λάνκα .
(trg)="12"> U zult via de media hebben vernomen dat er zich in Sri Lanka een aantal bomexplosies en schietpartijen hebben voorgedaan .

(src)="11">Ένας από τους ανθρώπους που δολοφονήθηκαν πολύ πρόσφατα στη Σρι Λάνκα ήταν ο κ. Kumar Ponnambalam , ο οποίος είχε επισκεφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις πριν λίγους μήνες .
(trg)="13"> Een van de mensen die zeer recent in Sri Lanka is vermoord , is de heer Kumar Ponnambalam , die een paar maanden geleden nog een bezoek bracht aan het Europees Parlement .

(src)="12">Θα το θεωρούσατε σωστό , κυρία Πρόεδρε , να γράψετε μία επιστολή στην Πρόεδρο της Σρι Λάνκα , όπου θα εκφράζετε τη λύπη του Κοινοβουλίου για τον θάνατό του και τους άλλους βίαιους θανάτους στη Σρι Λάνκα και θα την παρακινείτε να πράξει οτιδήποτε είναι δυνατό , από την πλευρά της , για να αναζητήσει μια ειρηνική διευθέτηση σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση ;
(trg)="14"> Zou u , mevrouw de Voorzitter , wellicht een brief kunnen schrijven aan de President van Sri Lanka , waarin u laat weten dat uzelf en het Europees Parlement deze moord en de overige brute moorden in Sri Lanka diep betreuren , en waarin u haar oproept al het nodige te doen om in deze zeer moeilijke situatie langs vreedzame weg tot verzoening te komen ?

(src)="13">Ναι , κύριε Evans , θεωρώ ότι μία πρωτοβουλία με την έννοια που μόλις προτείνατε θα ήταν απολύτως ενδεδειγμένη .
(trg)="15"> Ja , mijnheer Evans , ik denk dat een dergelijk initiatief zeer gepast zou zijn .

(src)="14">Εάν το Σώμα συμφωνεί θα πράξω όπως πρότεινε ο κ. Evans .
(trg)="16"> Als het Parlement ermee instemt , geef ik graag gevolg aan uw suggestie .

(src)="15">Κυρία Πρόεδρε , επί ενός θέματος διαδικασίας .
(trg)="17"> Mevrouw de Voorzitter , ik wil een motie van orde stellen .

(src)="16">Θα ήθελα τη συμβουλή σας για το άρθρο 143 περί του μη παραδεκτού .
(trg)="18"> Ik vraag uw advies over artikel 143 van het Reglement , met betrekking tot niet-ontvankelijkheid .

(src)="17">Το ερώτημά μου αφορά κάτι που θα τεθεί προς συζήτηση την Πέμπτη , το οποίο θα θέσω τότε ξανά .
(trg)="19"> Mijn vraag betreft een zaak die voor donderdag op de agenda staat en waarop ik dan opnieuw zal ingaan .

(src)="18">Η έκθεση Cunha , σχετικά με τα πολυετή προγράμματα προσανατολισμού , θα τεθεί ενώπιον του Κοινοβουλίου την Πέμπτη και περιέχει μία πρόταση στην παράγραφο 6 , ότι πρέπει να θεσπισθούν κυρώσεις με τη μορφή ποσοστώσεων για τις χώρες που αποτυγχάνουν να επιτύχουν ετησίως τους στόχους μείωσης των στόλων τους .
(trg)="20"> Het verslag Cunha , over het resultaat van de meerjarige oriëntatieprogramma's voor de vissersvloot , wordt donderdag in het Parlement besproken .
(trg)="21"> In artikel 6 van dit verslag wordt voorgesteld een soort strafkorting op vangstquota toe te passen voor lidstaten die zich niet houden aan de jaarlijkse doelstellingen voor vlootinkrimping .

(src)="19">Αναφέρει ότι αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί παρά την αρχή της σχετικής σταθερότητας .
(trg)="22"> Dit zou moeten gebeuren in weerwil van het beginsel van relatieve stabiliteit .

(src)="20">Θεωρώ ότι η αρχή της σχετικής σταθερότητας συνιστά θεμελιώδη νομική αρχή της κοινής αλιευτικής πολιτικής και μια πρόταση ανατροπής της θα ήταν νομικά απαράδεκτη .
(trg)="23"> Naar mijn mening is de relatieve stabiliteit een grondbeginsel van het gemeenschappelijk visserijbeleid , en zou een voorstel om dit te ondermijnen juridisch niet-ontvankelijk zijn .

(src)="21">Θέλω να μάθω εάν μπορεί κανείς να θέσει μία ένσταση τέτοιου είδους σε ένα έγγραφο που είναι απλώς έκθεση , και όχι πρόταση νομοθετικού περιεχομένου , και εάν έχω την αρμοδιότητα να το πράξω αυτό την Πέμπτη .
(trg)="24"> Ik zou graag willen weten of een dergelijk bezwaar kan worden ingebracht tegen enkel een verslag , dus niet een ontwerpwetgevingsvoorstel , en of ik aanstaande donderdag gerechtigd ben dit te doen .

(src)="22">Ακριβώς εκείνη τη στιγμή θα μπορέσετε πράγματι , εάν το επιθυμείτε , να θέσετε αυτό το ερώτημα , δηλαδή την Πέμπτη πριν την έναρξη της παρουσίασης της έκθεσης .
(trg)="25"> Dat is inderdaad het juiste moment om dit vraagstuk ter tafel te brengen , dat wil zeggen donderdag voordat het verslag wordt gepresenteerd .

(src)="23">Κυρία Πρόεδρε , ταυτόχρονα με την πρώτη περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτού του έτους , στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Τέξας , ορίστηκε η ημερομηνία , για την επόμενη Πέμπτη δυστυχώς , της εκτέλεσης ενός θανατοποινίτη , ενός νέου 34 ετών με το όνομα Hicks .
(trg)="26"> Mevrouw de Voorzitter , helaas valt de eerste vergaderperiode van het Europees Parlement in het nieuwe jaar samen met de executie van een jonge terdoodveroordeelde van 34 jaar , Hicks genaamd .
(trg)="27"> Deze executie is door de staat Texas van de Verenigde Staten vastgesteld voor aanstaande donderdag .

(src)="24">Κατόπιν πρωτοβουλίας ενός γάλλου βουλευτή , του κ. Zimeray , έχει ήδη κατατεθεί αίτηση πολλών συνυπογραφόντων , συμπεριλαμβανομένου του ομιλούντος , σας ζητώ ωστόσο , στο πνεύμα της κατεύθυνσης που χάραξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Κοινότητα , να παρέμβετε , με το κύρος του αξιώματός σας και του θεσμικού οργάνου που εκπροσωπείτε , προς τον Πρόεδρο και τον Κυβερνήτη του Τέξας Bush , που έχει την εξουσία να αναστείλει τη θανατική καταδίκη και να απονείμει χάρη στον κατάδικο .
(trg)="28"> Op initiatief van een van de Franse afgevaardigden , de heer Zimeray , is al een petitie aangeboden , die door velen is ondertekend , onder andere door mij .
(trg)="29"> Maar ik wil u vragen om , in uw hoedanigheid van Voorzitter van het Europees Parlement , uw invloed aan te wenden bij de president en de gouverneur van de staat Texas , de heer Bush , die de macht heeft om de terdoodveroordeling op te schorten en de veroordeelde gratie te verlenen , in overeenstemming met het standpunt van het Europees Parlement en de gehele Europese Gemeenschap , zoals dat herhaaldelijk naar voren is gekomen .

(src)="25">Η στάση αυτή είναι συνεπής με τις αρχές που πάντα προσπίζαμε .
(trg)="30"> Bovendien is een dergelijke actie in overeenstemming met onze grondbeginselen .

(src)="26">Ευχαριστώ κύριε Segni , θα το πράξω πολύ ευχαρίστως .
(trg)="31"> Hartelijk dank , mijnheer Segni , dat wil ik graag doen .

(src)="27">Πράγματι , ευθυγραμμίζεται απολύτως με τις θέσεις που ανέκαθεν υιοθετούσε το Κοινοβούλιό μας .
(trg)="32"> Het ligt ook geheel in de lijn van de standpunten die ons Parlement altijd met betrekking tot dergelijke vraagstukken heeft ingenomen .

(src)="28">Κυρία Πρόεδρε , θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μία περίπτωση με την οποία έχει ασχοληθεί επανειλημμένα αυτό το Κοινοβούλιο .
(trg)="33"> Mevrouw de Voorzitter , ik zou op een geval willen wijzen waarmee dit Parlement zich keer op keer bezig heeft gehouden , het geval-Alexander Nikitin .

(src)="29">Εννοώ την περίπτωση του Alexander Nikitin .
(src)="30">Όλοι εδώ χαιρόμαστε που τον αθώωσε το δικαστήριο , καθιστώντας σαφές ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα και στη Ρωσία .
(trg)="34"> We zijn allemaal blij dat de rechter hem heeft vrijgesproken en duidelijk heeft gemaakt dat ook in Rusland het recht op toegang tot informatie over het milieu door de grondwet wordt gegarandeerd .

(src)="31">Τώρα όμως μαθαίνουμε πως ο Alexander Nikitin πρόκειται να κατηγορηθεί εκ νέου , αφού θα ασκήσει έφεση η εισαγγελία .
(trg)="35"> Hij schijnt echter weer voor de rechter te moeten verschijnen , omdat de officier van justitie in beroep gaat .

(src)="32">Γνωρίζουμε , και το έχουμε διαπιστώσει σε πάρα πολλά , όντως , ψηφίσματα - ειδικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου συνόδου του προηγούμενου έτους - ότι αυτό δεν αποτελεί νομική μόνον υπόθεση αλλά και ότι είναι λάθος να κατηγορείται ο Alexander Nikitin για εγκληματική δράση και προδοσία , επειδή εμείς επωφελούμεθα ως θιγόμενοι από τα πορίσματά του .
(trg)="36"> We weten allemaal , en hebben dat ook gezegd in talloze resoluties , onder andere nog tijdens de laatste plenaire vergadering vorig jaar , dat dit niet alleen een geval voor juristen is , en dat het verkeerd is Alexander Nikitin te beschuldigen van misdrijven en verraad .
(trg)="37"> Wij zijn namelijk direct betrokken bij de resultaten van zijn onderzoek en profiteren ervan .

(src)="33">Τα εν λόγω πορίσματα συνιστούν τη βάση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προστασία της Θάλασσας του Μπάρεντ , και για τον λόγο αυτό σας παρακαλώ να μελετήσετε ένα σχέδιο επιστολής που θα σας περιγράψει τα σημαντικότερα γεγονότα και να καταστήσετε σαφή τη θέση αυτή στη Ρωσία στο πνεύμα των αποφάσεων του Κοινοβουλίου
(trg)="38"> Deze resultaten vormen de basis voor de Europese programma's voor de bescherming van de Barentszzee , en daarom zou ik u willen vragen een brief te bestuderen waarin de belangrijkste feiten worden samengevat , en een standpunt te bepalen over de besluiten van het Russische parlement .

(src)="34">Βεβαίως , κυρία Schroedter , θα εξετάσω πολύ ευχαρίστως τα σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα γεγονότα μόλις λάβω την επιστολή σας .
(trg)="39"> Mevrouw Schroedter , nadat ik uw brief ontvangen heb , zal ik de feiten die op dit vraagstuk betrekking hebben , zeker bestuderen .

(src)="35">Κυρία Πρόεδρε , θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ που κρατήσατε το λόγο σας , γιατί διαπιστώνω όντως σε αυτήν την πρώτη περίοδο συνόδου του καινούργιου χρόνου ότι ο αριθμός των τηλεοπτικών σταθμών που πιάνουμε στο Σώμα αυξήθηκε δραματικά .
(trg)="40"> Voorzitter , ik zou u eerst een compliment willen maken met het feit dat u woord hebt gehouden en dat inderdaad nu in deze eerste vergaderperiode in het nieuwe jaar het aantal televisiezenders op onze kamer daadwerkelijk enorm is uitgebreid .

(src)="36">Όμως , κυρία Πρόεδρε , δεν έγινε αυτό που ζήτησα .
(trg)="41"> Maar , Voorzitter , er is niet gebeurd waar ik om had gevraagd .

(src)="37">Γιατί τώρα πιάνουμε δύο φινλανδικούς σταθμούς και έναν πορτογαλικό αλλά κανέναν ολλανδικό , ενώ αυτό σας είχα ζητήσει , επειδή και εμείς οι Ολλανδοί θέλουμε να παρακολουθούμε τα νέα κάθε μήνα κάθε φορά που μας στέλνουν εξορία εδώ .
(trg)="42"> Er zijn nu weliswaar twee Finse zenders en een Portugese zender , maar er is nog steeds geen Nederlandse zender en ik had u gevraagd om een Nederlandse zender , omdat ook Nederlanders graag het nieuws willen volgen , iedere maand als wij hier naar dit verbanningsoord worden gestuurd .

(src)="38">Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω για άλλη μία φορά να φροντίσετε , ώστε να μπορούμε να πιάνουμε και έναν ολλανδικό σταθμό .
(trg)="43"> Dus ik zou u nogmaals willen vragen om er toch zorg voor te dragen dat wij ook een Nederlandse zender krijgen .

(src)="39">Κυρία Plooij-van Gorsel , μπορώ να σας πω ότι αυτό το ζήτημα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης των Κοσμητόρων που θα διεξαχθεί την Τετάρτη .
(trg)="44"> Mevrouw Plooij-van Gorsel , ik kan u mededelen dat dit vraagstuk op de agenda van de vergadering van het College van quaestoren van aanstaande woensdag staat .

(src)="40">Ελπίζω ότι θα εξετασθεί με θετικό πνεύμα .
(trg)="45"> Het zal , naar ik hoop , op bevredigende wijze worden opgelost .

(src)="43">Κυρία Lynne , έχετε απόλυτο δίκιο και θα εξακριβώσω εάν όντως όλα αυτά δεν έχουν γίνει .
(trg)="54"> Mevrouw Lynne , u hebt volkomen gelijk .
(trg)="55"> Ik zal nagaan of dit inderdaad niet gebeurd is .

(src)="44">Θα θέσω επίσης το πρόβλημα στο Σώμα των Κοσμητόρων και είμαι βέβαιη ότι οι Κοσμήτορές μας θα επιδείξουν ζήλο και θα ενεργήσουν έτσι , ώστε να σεβόμαστε τους κανονισμούς που στην πραγματικότητα ψηφίζουμε εμείς .
(trg)="56"> Ik zal het vraagstuk verder aan het College van quaestoren voorleggen .
(trg)="57"> Ik ben ervan overtuigd dat onze quaestoren ervoor zullen zorgdragen dat de wetgeving waarover we ons hebben uitgesproken , ook daadwerkelijk wordt nageleefd .

(src)="45">Κυρία Πρόεδρε , η κ. Dνez Gonzαlez και εγώ ο ίδιος είχαμε υποβάλει κάποιες ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένες απόψεις της Αντιπροέδρου κ. de Palacio , οι οποίες παρουσιάστηκαν σε ισπανική εφημερίδα .
(trg)="58"> Mevrouw de Voorzitter , mevrouw Díez González en ikzelf hadden samen een aantal vragen gesteld naar aanleiding van bepaalde uitspraken van commissaris de Palacio in een Spaans dagblad .

(src)="46">Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν τις έχουν συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη , επειδή θεώρησαν ότι έχουν ήδη δοθεί απαντήσεις σε προηγούμενη σύνοδο .
(trg)="59"> De voor de agenda verantwoordelijke diensten hebben die vragen niet op de agenda geplaatst , daar die vragen al in een andere vergaderperiode beantwoord zouden zijn .

(src)="47">Σας παρακαλώ να επανεξεταστεί η απόφαση αυτή , γιατί αυτό δεν αληθεύει .
(trg)="60"> Daar dat niet zo is , verzoek ik het desbetreffende besluit te heroverwegen .

(src)="48">Οι ερωτήσεις στις οποίες δόθηκε απάντηση παλαιότερα αναφέρονταν στην παρέμβαση της κ. Palacio σε συγκεκριμένη υπόθεση και όχι στις εν λόγω δηλώσεις , οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα ABC στις 18 του περασμένου Νοεμβρίου .
(trg)="61"> De eerder beantwoorde vragen betreffen de bijdrage van mevrouw de Palacio over een ander dossier en gaan niet over de uitspraken die 18 november jongstleden in de krant ABC zijn verschenen .

(src)="49">Αγαπητέ συνάδελφε , θα τα εξακριβώσουμε όλα αυτά .
(trg)="62"> Waarde collega , we zullen dit alles natrekken .

(src)="50">Σας ομολογώ ότι , επί του παρόντος , τα πράγματα μου φαίνονται κάπως συγκεχυμένα .
(trg)="63"> Ik moet u bekennen dat ik de situatie nu enigszins verwarrend vind .

(src)="51">Συνεπώς , θα επανεξετάσουμε το θέμα πολύ σοβαρά , ούτως ώστε όλα να διευθετηθούν πλήρως .
(trg)="64"> We zullen daarom deze kwestie zorgvuldig nagaan en correct volgens de regels handelen .

(src)="61">Εν πάση περιπτώσει , αυτό το ζήτημα δεν υπάρχει επί του παρόντος μεταξύ των αιτήσεων κατεπείγοντος για την ερχόμενη Πέμπτη .
(trg)="70"> Dit punt staat op dit moment in ieder geval niet voor het actualiteitendebat van donderdag ingeschreven .

(src)="62">Διάταξη τωv εργασιώv
(trg)="71"> Regeling van de werkzaamheden

(src)="63">Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την εξέταση του τελικού σχεδίου της ημερήσιας διάταξης έτσι όπως καταρτίστηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων , την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου , συμφώνως προς το άρθρο 110 του Κανονισμού .
(trg)="72"> Aan de orde is de behandeling van de definitieve ontwerpagenda zoals deze op de Conferentie van voorzitters op donderdag 13 januari is vastgesteld overeenkomstig artikel 110 van het Reglement .

(src)="64">Σε ό , τι αφορά τη Δευτέρα και την Τρίτη δεν έχουν υποβληθεί τροποποιήσεις .
(trg)="73"> Ik heb geen wijzigingen voor de maandag en de dinsdag .

(src)="65">Τετάρτη :
(trg)="74"> Woensdag 19 januari :

(src)="66">Η Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ζητά να συμπεριληφθεί μία δήλωση της Επιτροπής για τους στρατηγικούς στόχους της την επόμενη πενταετία , καθώς και για τη διοικητική μεταρρύθμιση της Επιτροπής .
(trg)="75"> De socialistische fractie vraagt om inschrijving van een verklaring van de Commissie over haar strategische doelstellingen voor de komende vijf jaar alsmede over de bestuurlijke hervorming van de Commissie .

(src)="67">Θα ήθελα ο κ. Barσn Crespo , συντάκτης της αιτήσεως , να παρέμβει για να την αιτιολογήσει , εάν βεβαίως το επιθυμεί .
(trg)="76"> Ik zou de heer Barón Crespo willen vragen zijn verzoek om inschrijving hier toe te lichten .

(src)="68">Στη συνέχεια θα πράξουμε όπως συνήθως : θα ακούσουμε έναν αγορητή υπέρ και έναν αγορητή κατά .
(trg)="77"> Vervolgens zullen we de gebruikelijke procedure volgen , dat wil zeggen dat we een voorstander en een tegenstander van dit verzoek het woord zullen geven .

(src)="69">Κυρία Πρόεδρε , η παρουσίαση του πολιτικού προγράμματος της Επιτροπής Prodi για ολόκληρη την κοινοβουλευτική περίοδο υπήρξε αρχικά πρόταση της Ομάδας του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών , η οποία κατάφερε να αποσπάσει την ομοφωνία της Διάσκεψης των Προέδρων τον Σεπτέμβριο , καθώς και τη ρητή έγκριση του Προέδρου κ. Prodi , ο οποίος επανέλαβε τη δέσμευσή του στον λόγο που εκφώνησε κατά την τελετή ανάληψης των καθηκόντων του .
(trg)="78"> Mevrouw de Voorzitter , de presentatie van het politieke programma van de Commissie Prodi voor de hele legislatuur was oorspronkelijk een voorstel van Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-Democraten , dat in september de unanieme steun kreeg van de Conferentie van voorzitters .
(trg)="79"> Ook de heer Prodi gaf er uitdrukkelijk zijn steun aan , en in de rede waarmee hij zijn benoeming aanvaardde , heeft hij die toezegging nog eens herhaald .

(src)="70">Αυτή η δέσμευση είναι σημαντική , στο βαθμό που η Επιτροπή είναι ένας οργανισμός που κατέχει το μονοπώλιο στη λήψη πρωτοβουλιών σύμφωνα με τις Συνθήκες και , επομένως , διαμορφώνει κατά βάση τη φύση της πολιτικής και νομοθετικής δραστηριότητας αυτού του Κοινοβουλίου για τα επόμενα πέντε έτη .
(trg)="80"> Die toezegging is vooral belangrijk omdat de Commissie volgens de Verdragen het monopolie heeft op het initiatiefrecht en dus eigenlijk vorm geeft aan wat de komende vijf jaar de politieke en de wetgevende activiteit van dit Parlement zal zijn .

(src)="71">Υπενθυμίζω επίσης , κυρία Πρόεδρε , ότι αυτό το Κοινοβούλιο έδωσε σε δύο περιπτώσεις , στη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου , ψήφο εμπιστοσύνης στον Πρόεδρο Prodi .
(trg)="81"> Bovendien wil ik eraan herinneren , mevrouw de Voorzitter , dat dit Parlement in de vorige legislatuur tweemaal zijn vertrouwen heeft uitgesproken in de heer Prodi als voorzitter van de Commissie .

(src)="72">Στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο , του έδωσε εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης τον Ιούλιο και κατόπιν , όταν η νέα Επιτροπή είχε αναλάβει τα καθήκοντά της , έδωσε ξανά ψήφο εμπιστοσύνης σε όλη την Επιτροπή τον Σεπτέμβριο .
(trg)="82"> Tijdens de nieuwe legislatuur is dat vertrouwen nogmaals uitgesproken in juli , en na het aantreden van de voltallige nieuwe Commissie is dat vertrouwen in september aan de hele Commissie geschonken .

(src)="73">Επομένως , υπήρχε ήδη αρκετός χρόνος ώστε η Επιτροπή να εκπονήσει το πρόγραμμά της και εμείς να μπορέσουμε να το μάθουμε και να μπορέσουμε να το εξηγήσουμε στους πολίτες .
(trg)="83"> Er is derhalve in theorie voldoende tijd geweest voor de Commissie om haar programma op te stellen en voor ons om er dan kennis van te nemen en uitleg te geven aan de burgers .

(src)="74">Σε αυτό το πλαίσιο , υπενθυμίζω το ψήφισμα της 15ης Σεπτεμβρίου , στο οποίο προτεινόταν η υποβολή της πρότασης στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα .
(trg)="84"> In dit verband wil ik wijzen op de resolutie van 15 september , waarin de Commissie de aanbeveling kreeg het voorstel zo snel mogelijk in te dienen .

(src)="75">Τα γεγονότα που συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα - τα οποία προκλήθηκαν εκτός του πλαισίου της Διάσκεψης των Προέδρων , ενώ η τελευταία χρησιμοποιήθηκε μόνο για την επιβεβαίωση και την επικύρωση αποφάσεων που είχαν ληφθεί εκτός αυτής - θέτουν ένα δίλημμα : είτε η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει το πρόγραμμα αυτό · ( στην περίπτωση αυτή , θα ήταν καλό να το δηλώσει .
(trg)="85"> De gebeurtenissen van de vorige week in de marge van de Conferentie van voorzitters , waarbij de Conferentie van voorzitters alleen maar gebruikt is om elders genomen besluiten te bekrachtigen en te ratificeren , plaatsen ons voor een dilemma : ofwel de Commissie is niet in staat dat programma te presenteren , ofwel , zoals sommigen schijnen te beweren , het Parlement is niet in staat dat programma te behandelen .

(src)="76">Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Προέδρου της , είναι σε θέση να το παρουσιάσει .
(trg)="87"> Daar de Commissie hier vertegenwoordigd is door haar vice-voorzitter mevrouw de Palacio , denk ik dat het gepast zou zijn om voor wij gaan stemmen van de Commissie te horen hoe het zit met haar bereidheid het programma te presenteren zoals is afgesproken .

(src)="77">Δεδομένου ότι η Επιτροπή εκπροσωπείται από την Αντιπρόεδρο κ. de Palacio , πιστεύω ότι , πριν από την ψηφοφορία θα ήταν πρέπον να γνωρίζουμε την κατάσταση της Επιτροπής ως προς τη δυνατότητά της να παρουσιάσει το πρόγραμμα , όπως είχε συμφωνηθεί ) · είτε το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να εξετάσει το πρόγραμμα αυτό , όπως φαίνεται ότι ισχυρίζονται μερικοί .
(trg)="88"> Naar mijn mening houdt de tweede hypothese in dat wij als Parlement onze verantwoordelijkheid verwaarlozen .
(trg)="89"> Volgens een tot nu onbekende procedure krijgen de fracties een week van tevoren - en niet zoals afgesproken één dag van tevoren - de geschreven toespraak over het programma van de Commissie .

(src)="78">Κατά τη γνώμη μου , αυτό το δεύτερο ενδεχόμενο θα σήμαινε ότι παραιτούμεθα από τις αρμοδιότητές μας ως Κοινοβούλιο και ότι , επιπλέον , εισαγάγουμε μια πρωτότυπη άποψη , μια άγνωστη μέθοδο που συνίσταται στη γραπτή πληροφόρηση των πολιτικών ομάδων σχετικά με τις προγραμματικές δηλώσεις της Επιτροπής μία εβδομάδα πριν - και όχι την προηγούμενη μέρα , όπως είχε συμφωνηθεί - λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοθετικό πρόγραμμα θα συζητηθεί τον Φεβρουάριο , κατά τέτοιον τρόπο ώστε θα μπορούσαμε να παρακάμψουμε τη συζήτηση , επειδή την επόμενη μέρα θα είχε γνωστοποιηθεί σε όλους τους πολίτες από τον Τύπο και το Internet και το Κοινοβούλιο δεν θα είχε πια λόγο να ασχοληθεί με το ζήτημα .
(trg)="90"> Bovendien is dit wel een zeer originele thesis , want het wetgevingsprogramma wordt in februari behandeld .
(trg)="91"> Wij zouden dan ook kunnen afzien van het debat over dat programma , daar de dag nadat de fracties het gekregen hebben alle burgers dan via de pers en Internet geïnformeerd zouden zijn en het Parlement niets meer met het onderwerp zou kunnen doen .

(src)="79">Καθώς η Ομάδα μου πιστεύει ότι σκοπός της σύστασης ενός Κοινοβουλίου είναι να ακούει , να διαβουλεύεται και να στοχάζεται , νομίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος που να δικαιολογεί αυτή την αναβολή και πιστεύουμε ότι αν η Επιτροπή είναι σε θέση να το κάνει , η στιγμή είναι κατάλληλη , για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την αρχική συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και να συνεχίσουμε το έργο μας με υπευθυνότητα απέναντι στους συμπολίτες μας .
(trg)="92"> Daar onze fractie meent dat het de taak is van een parlement om te luisteren , te debatteren en na te denken , geloven wij dat er geen enkele reden is die dit uitstel rechtvaardigt .
(trg)="93"> Ook menen wij dat indien de Commissie in staat is het programma te presenteren , wij zeker nog de tijd hebben om terug te komen op de oorspronkelijke afspraak tussen het Parlement en de Commissie , en tegenover onze medeburgers op verantwoordelijke wijze te werk te gaan .

(src)="80">Επομένως , η πρόταση που υποβάλει η Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και που εσείς αναφέρατε , είναι να παρουσιαστεί την Τετάρτη το πρόγραμμα της κοινοβουλευτικής περιόδου της Επιτροπής του κ. Prodi , συμπεριλαμβανομένου στο πρόγραμμα αυτό του σχεδίου της διοικητικής μεταρρύθμισης διότι , διαφορετικά , είναι πιθανό να έρθουμε αντιμέτωποι με μια παράδοξη κατάσταση : με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει έγγραφο , από τη μια πλευρά ο Πρόεδρος της Επιτροπής στερείται του δικαιώματος να μιλήσει ενώπιον του Κοινοβουλίου και από την άλλη απορρίπτεται η διεξαγωγή μιας συζήτησης σχετικά με τη μεταρρύθμιση , χωρίς να γνωρίζει από πριν το Κοινοβούλιο αυτό τα κείμενα στα οποία θα βασίζεται αυτή η συζήτηση .
(trg)="94"> Derhalve doet de Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-Democraten het voorstel dat door u genoemd is , mevrouw de Voorzitter , om woensdag de presentatie van het programma voor de hele legislatuur van de Commissie Prodi te handhaven .
(trg)="95"> Bij dat programma hoort ook de administratieve hervorming van de Commissie , want anders zouden wij met een paradoxale situatie te maken kunnen krijgen .

(src)="81">Επομένως , σας παρακαλώ , κυρία Πρόεδρε , να ζητήσετε από την Επιτροπή να εκφράσει την άποψή της αυτή τη στιγμή και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία .
(trg)="96"> Onder het voorwendsel dat er geen tekst is , wordt namelijk aan de ene kant de voorzitter van de Commissie het recht ontzegd voor dit Parlement te spreken en wordt er aan de andere kant een debat gehouden over de hervorming , terwijl het Parlement de teksten daarvan niet van tevoren kent .
(trg)="97"> Daarom verzoek ik u , mevrouw de Voorzitter , eerst de Commissie te vragen om haar mening te laten horen en daarna te laten stemmen .

(src)="82">( Χειροκροτήματα από την Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών )
(trg)="98"> ( Applaus van de PSE-fractie )

(src)="111">Κυρία Πρόεδρε , θέλω να καταστήσω απολύτως σαφές ότι , καταρχάς , η Επιτροπή σέβεται στο μέγιστο βαθμό τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και , μεταξύ αυτών , την απόφαση να καθορίζει την ημερήσια διάταξή του .
(trg)="131"> Mevrouw de Voorzitter , allereerst wil ik duidelijk maken dat de Commissie alle respect heeft voor de besluiten die dit Parlement neemt , met inbegrip van het opstellen van de agenda .

(src)="112">Επομένως , εμείς σεβόμαστε την απόφαση που μπορεί να λάβει το Κοινοβούλιο ως προς αυτό .
(trg)="132"> Derhalve respecteren wij wat het Parlement in dit verband zal besluiten .

(src)="113">Όμως , θέλω επίσης να καταστήσω απολύτως σαφές ότι , ο Πρόεδρος Prodi δεσμεύτηκε έναντι του Κοινοβουλίου να ενσωματώσει μια νέα συζήτηση , όπως υπενθύμισε ο κ. Barσn , η οποία θα προστεθεί στην ετήσια συζήτηση σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα της Επιτροπής , σχετικά με τις σημαντικές γραμμές δράσης για την επόμενη πενταετία , δηλαδή , για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο .
(trg)="133"> Maar ik wens ook duidelijk te maken dat voorzitter Prodi zich tegenover het Parlement verplicht heeft , zoals de heer Barón in herinnering heeft geroepen , om naast het jaarlijks debat over het wetgevingsprogramma van de Commissie een nieuw debat te houden over de grote lijnen van het beleid voor de komende vijf jaar , dat wil zeggen voor deze hele legislatuur .

(src)="114">Θέλω να αναφέρω , κυρία Πρόεδρε , ότι αυτή η συζήτηση δεν ταυτιζόταν , στη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε το Σεπτέμβριο , με την ετήσια παρουσίαση του νομοθετικού προγράμματος της Επιτροπής .
(trg)="134"> Ik wil erop wijzen , mevrouw de Voorzitter , dat dat debat zich volgens het in septembere bereikte akkoord zou onderscheiden van het debat over het jaarlijks wetgevingsprogramma van de Commissie .

(src)="115">Και θέλω να πω , κυρία Πρόεδρε , ότι , εκ μέρους της Επιτροπής , είμαστε έτοιμοι και διατεθειμένοι να πραγματοποιήσουμε τη συζήτηση αυτή την κατάλληλη στιγμή , ότι ήμασταν έτοιμοι να αναπτύξουμε τη συζήτηση αυτήν την εβδομάδα , όπως είχε συμφωνηθεί αρχικά , ξεκινώντας από τη βάση ότι θα παρουσιαζόταν την προηγούμενη μέρα σε έναν λόγο προς τις κοινοβουλευτικές ομάδες .
(trg)="135"> Ook wil ik laten weten , mevrouw de Voorzitter , dat wij als Commissie bereid en klaar zijn om dat debat op het gepaste moment te houden .
(trg)="136"> Wij waren ook klaar voor een debat gedurende deze week , zoals in beginsel was afgesproken , met dien verstande dat de dag voor het debat het woord aan de fracties zou worden gegeven .

(src)="116">Επομένως , κυρία Πρόεδρε , θέλω να επαναλάβω ότι , από τη δική μας πλευρά , έχουμε συζητήσει το πρόγραμμα δράσης για τα επόμενα πέντε χρόνια και είμαστε έτοιμοι ώστε , όταν το αποφασίσει το Κοινοβούλιο , - ακόμα και αυτήν την εβδομάδα , αν αυτή είναι η απόφαση - να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα για τα πέντε επόμενα έτη και , τον επόμενο μήνα , το πρόγραμμα για το έτος 2000 , αυτό δηλαδή ακριβώς που είχε συμφωνηθεί .
(trg)="137"> Daarom wil ik herhalen , mevrouw de Voorzitter , dat wij als Commissie het beleidsprogramma voor de komende vijf jaar besproken hebben en dat , indien het Parlement zo mocht besluiten - eventueel nog deze week - , wij exact volgens de afspraak klaar zijn om dit programma voor de komende vijf jaar te komen toelichten en om de volgende maand hetzelfde te doen met het programma voor het jaar 2000 .

(src)="122">Κυρία Πρόεδρε , επειδή ακούω κάποια γέλια από την πλευρά των Σοσιαλιστών , είναι καλό να γνωρίζετε πως μου αναφέρθηκε το γεγονός ότι και στην Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών υπάρχουν ευρείς κύκλοι που θα επιθυμούσαν πολύ την απόσυρση από την ημερήσια διάταξη του εν λόγω θέματος , επειδή κατά την ψηφοφορία στη Διάσκεψη των Προέδρων δεν είχε κατατεθεί η ψήφος της ομάδας εργασίας των αρμόδιων συναδέλφων της Ομάδας του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών .
(trg)="143"> Mevrouw de Voorzitter , ik heb wat gelach gehoord van de banken van de socialistische fractie .
(trg)="144"> Ik heb ook gehoord dat veel leden van die fractie dit punt graag van de agenda zouden willen afvoeren , omdat ten tijde van de stemming in de Conferentie van voorzitters het standpunt van de socialistische leden van de werkgroep die zich met deze zaken bezig houdt , nog niet beschikbaar was .

(src)="123">Δεν γνωρίζω εάν είναι σωστή αυτή η πληροφορία , εμείς όμως ως Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Δημοκρατών θα είμαστε σίγουρα ευγνώμονες εάν αποσυρόταν το θέμα αυτό , επειδή το Κοινοβούλιο έχει ήδη ασχοληθεί , ως γνωστόν , πολλές φορές με το εν λόγω ζήτημα .
(trg)="145"> Ik weet niet of dat klopt , maar wij als PPE-DE-Fractie zouden dankbaar zijn als dit punt van de agenda zou kunnen worden afgevoerd .
(trg)="146"> Het Parlement heeft zich namelijk al meerdere malen met deze kwestie bezig gehouden .

(src)="124">Υπάρχουν μάλιστα και αποφάσεις κατά της επιβολής ενός παρόμοιου φόρου .
(trg)="147"> Er is ook al besloten om deze belasting af te wijzen .

(src)="125">Για τον λόγο αυτό , η Ομάδα μου ζητεί να αποσυρθεί το θέμα αυτό από την ημερήσια διάταξη .
(trg)="148"> Daarom vraagt mijn fractie dit punt van de agenda af te voeren .

(src)="126">Σας ευχαριστώ , κύριε Poettering .
(trg)="149"> Hartelijk dank , mijnheer Poettering .

(src)="127">Θα ακούσουμε τώρα τον κ. Wurtz , ο οποίος αντιτίθεται στη συγκεκριμένη αίτηση .
(trg)="150"> We geven nu de heer Wurtz de gelegenheid om zich tegen dit verzoek uit te spreken .

(src)="128">Κυρία Πρόεδρε , θα ήθελα καταρχάς να υπογραμμίσω την έλλειψη λογικής του κ. Poettering .
(trg)="151"> Mevrouw de Voorzitter , ik wil allereerst benadrukken dat de logica in het betoog van de heer Poettering ver te zoeken is .

(src)="129">Αυτή τη στιγμή , μόλις έκανε μάθημα ηθικής στην Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών , διότι αναίρεσε μία απόφαση που έλαβε με ιδιαίτερα ξεκάθαρο τρόπο η Διάσκεψη των Προέδρων .
(trg)="152"> Zojuist heeft hij de socialistische fractie de les gelezen omdat deze fractie terugkomt op een besluit dat overduidelijk tijdens de Conferentie van voorzitters is genomen .

(src)="130">Ωστόσο , και αυτός πράττει το ίδιο πράγμα .
(trg)="153"> Vervolgens handelt hij op precies dezelfde wijze als deze fractie .

(src)="131">Συζητήσαμε και είμασταν ομόφωνοι εκτός από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και την Ομάδα των Φιλελευθέρων , και είχα μάλιστα επισημάνει , θα το θυμάστε αγαπητοί συνάδελφοι , πρόεδροι των Ομάδων , ότι το ζήτημα δεν είναι εάν είστε υπέρ ή κατά του φόρου Tobin , αλλά εάν τολμάτε να ακούσετε τι σκέπτονται επί του προκειμένου η Επιτροπή και το Συμβούλιο .
(trg)="154"> Wij hebben over dit vraagstuk gedebatteerd en waren , met uitzondering van de PPE-DE-Fractie en de liberale fractie , allen dezelfde mening toegedaan .
(trg)="155"> Zoals u zich herinnert , heb ik opgemerkt , waarde collega-voorzitters , dat het er niet zozeer toe doet of u voor of tegen de Todin-heffing bent , maar dat u van de Commissie en de Raad durft te verlangen dat ze hun mening over dit vraagstuk kenbaar maken .

(src)="132">Δεν ζητάμε πολλά .
(trg)="156"> Dat is toch niet teveel gevraagd .

(src)="133">Συνεπώς , επαναλαμβάνω την πρόταση να διατηρηθεί η εν λόγω προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο , για να μάθουμε άπαξ δια παντός τη θέση των εν λόγω δύο αρχών σε σχέση με την προκειμένη πρόταση , η οποία είναι σχετικά μετριοπαθής , αλλά που θα έστελνε , ωστόσο , ένα σημαντικό μήνυμα στην κοινή γνώμη , ιδιαίτερα μετά την ταραχή που προκάλεσε η αποτυχία της Διάσκεψης του Seattle .
(trg)="157"> Ik herhaal dus mijn voorstel om deze mondelinge vraag aan de Commissie en de Raad te handhaven zodat we voor eens en altijd weten hoe deze twee instellingen over dit relatief eenvoudige verzoek denken .
(trg)="158"> We kunnen zo immers een belangrijk signaal aan de burgers afgeven , zeker na de commotie die na het mislukken van de Conferentie van Seattle is ontstaan .

(src)="134">Θα ψηφίσουμε επί της αιτήσεως της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ( Χριστιανοδημοκράτες ) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών για την απόσυρση από την ημερήσια διάταξη της προφορικής ερώτησης αναφορικά με τον φόρο επί του κεφαλαίου .
(trg)="159"> We gaan stemmen over het verzoek van de PPE-DE-Fractie om de mondelinge vragen over hoofdelijke belasting van de agenda te schrappen .

(src)="135">( Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση με 164 ψήφους υπέρ , 166 ψήφους κατά και 7 αποχές )
(trg)="160"> ( Het Parlement verwerpt het verzoek met 164 stemmen voor , 166 stemmen tegen en 7 onthoudingen )

(src)="136">Κυρία Πρόεδρε , θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Poettering για τη δημοσιότητα που έδωσε μόλις τώρα σε αυτή τη συζήτηση .
(trg)="161"> Mevrouw de Voorzitter , ik wil de heer Poettering er hartelijk voor danken dat hij dit debat zo effectief onder de aandacht heeft gebracht .

(src)="137">Ευχαριστώ .
(trg)="162"> Hartelijk dank .

(src)="138">Κυρία Πρόεδρε , υπολογίστηκε η ψήφος μου , την οποία δεν μπόρεσα να δώσω με τα ηλεκτρονικά μέσα , επειδή δεν έχω την κάρτα ; Η ψήφος μου ήταν " υπέρ " ; .
(trg)="163"> Mevrouw de Voorzitter , is mijn stem die ik elektronisch niet heb kunnen uitbrengen omdat ik mijn stemkaart niet bij mij heb , meegeteld ?
(trg)="164"> Ik was vóór .

(src)="144">Αγαπητοί συνάδελφοι , ακόμη μία φορά , πρέπει καθένας να έχει όντως την κάρτα του τη Δευτέρα .
(trg)="168"> Waarde collega's , ik wil nogmaals benadrukken dat iedereen zijn kaart voor maandag bij zich moet hebben .

(src)="145">Βλέπουμε ότι εδώ έχουμε πρόβλημα .
(src)="146">Υπό αυτές τις συνθήκες οφείλω να λάβω μία απόφαση .
(trg)="169"> We hebben nu een probleem en ik zal daarom een beslissing moeten nemen .

(src)="147">Και εγώ επίσης έχω ξεχάσει την κάρτα μου και θα ψήφιζα κατά της πρότασης .
(trg)="170"> Ik ben mijn kaart ook vergeten en zou anders tegen hebben gestemd .

(src)="148">Θεωρώ συνεπώς ότι η προφορική ερώτηση παραμένει στην ημερήσια διάταξη .
(trg)="171"> Ik vind dus dat de mondelinge vraag op de agenda moet blijven staan .

(src)="149">( Χειροκροτήματα ) Είναι η τελευταία φορά που λαμβάνουμε υπόψη όσους έχουν ξεχάσει τις κάρτες τους .
(trg)="172"> Dit is de laatste keer dat we rekening houden met collega's die hun kaart vergeten zijn .

(src)="150">Να είναι απολύτως σαφές και να το πείτε και στους άλλους .
(trg)="173"> Laat dit nu voor eens en altijd duidelijk zijn .