# el/ep-00-01-17.xml.gz
# es/ep-00-01-17.xml.gz


(src)="1">Επαvάληψη της συvσδoυ
(trg)="1"> Reanudación del período de sesiones

(src)="2">Κηρύσσω την επανάληψη της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία είχε διακοπεί την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου και σας απευθύνω ξανά τις θερμές ευχές μου , ελπίζοντας να περάσατε καλά στις διακοπές .
(trg)="2"> Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo , interrumpido el viernes 17 de diciembre pasado , y reitero a Sus Señorías mi deseo de que hayan tenido unas buenas vacaciones .

(src)="3">Όπως μπορέσατε να διαπιστώσετε , ο περίφημος " ιός του έτους 2000 " δεν εμφανίσθηκε .
(trg)="3"> Como todos han podido comprobar , el gran " efecto del año 2000 " no se ha producido .

(src)="4">Αντιθέτως , οι πολίτες ορισμένων χωρών μας υπήρξαν θύματα φυσικών καταστροφών , οι οποίες ήταν όντως φοβερές .
(trg)="4"> En cambio , los ciudadanos de varios de nuestros países han sido víctimas de catástrofes naturales verdaderamente terribles .

(src)="5">Επιθυμείτε μία συζήτηση επί του θέματος τις επόμενες ημέρες , κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου συνόδου .
(trg)="5"> Sus Señorías han solicitado un debate sobre el tema para los próximos días , en el curso de este período de sesiones .

(src)="6">Επί του παρόντος θα ήθελα , όπως μου ζήτησαν ορισμένοι συνάδελφοι , να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για όλα τα θύματα , κυρίως για τα θύματα των καταιγίδων , στις διάφορες πληγείσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
(trg)="6"> A la espera de que se produzca , de acuerdo con muchos colegas que me lo han pedido , pido que hagamos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de las tormentas , en los distintos países de la Unión Europea afectados .

(src)="7">Σας καλώ να σηκωθείτε για αυτή την ενός λεπτού σιγή .
(trg)="7"> Invito a todos a que nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio .

(src)="8">( Το Σώμα , όρθιο , τηρεί ενός λεπτού σιγή )
(trg)="8"> ( El Parlamento , de pie , guarda un minuto de silencio )

(src)="9">Kυρία Πρόεδρε , επί ενός θέματος διαδικασίας .
(trg)="9"> Señora Presidenta , una cuestión de procedimiento .

(src)="10">Θα έχετε ενημερωθεί από τον τύπο και την τηλεόραση ότι συνέβησαν ορισμένες εκρήξεις βομβών και φόνοι στη Σρι Λάνκα .
(trg)="10"> Sabrá usted por la prensa y la televisión que se han producido una serie de explosiones y asesinatos en Sri Lanka .

(src)="11">Ένας από τους ανθρώπους που δολοφονήθηκαν πολύ πρόσφατα στη Σρι Λάνκα ήταν ο κ. Kumar Ponnambalam , ο οποίος είχε επισκεφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις πριν λίγους μήνες .
(trg)="11"> Una de las personas que recientemente han asesinado en Sri Lanka ha sido al Sr . Kumar Ponnambalam , quien hace pocos meses visitó el Parlamento Europeo .

(src)="12">Θα το θεωρούσατε σωστό , κυρία Πρόεδρε , να γράψετε μία επιστολή στην Πρόεδρο της Σρι Λάνκα , όπου θα εκφράζετε τη λύπη του Κοινοβουλίου για τον θάνατό του και τους άλλους βίαιους θανάτους στη Σρι Λάνκα και θα την παρακινείτε να πράξει οτιδήποτε είναι δυνατό , από την πλευρά της , για να αναζητήσει μια ειρηνική διευθέτηση σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση ;
(trg)="12"> ¿Sería apropiado que usted , Señora Presidenta , escribiese una carta al Presidente de Sri Lanka expresando las condolencias del Parlamento por esa y otras muertes violentas , pidiéndole que haga todo lo posible para encontrar una reconciliación pacífica ante la extremadamente difícil situación que está viviendo su país ?

(src)="13">Ναι , κύριε Evans , θεωρώ ότι μία πρωτοβουλία με την έννοια που μόλις προτείνατε θα ήταν απολύτως ενδεδειγμένη .
(trg)="13"> Sí , señor Evans , pienso que una iniciativa como la que usted acaba de sugerir sería muy adecuada .

(src)="14">Εάν το Σώμα συμφωνεί θα πράξω όπως πρότεινε ο κ. Evans .
(trg)="14"> Si la Asamblea está de acuerdo , haré lo que el señor Evans acaba de sugerir .

(src)="15">Κυρία Πρόεδρε , επί ενός θέματος διαδικασίας .
(trg)="15"> Señora Presidenta , una cuestión de procedimiento .

(src)="16">Θα ήθελα τη συμβουλή σας για το άρθρο 143 περί του μη παραδεκτού .
(trg)="16"> Me gustaría que me asesorara sobre el Artículo 143 concerniente a la inadmisibilidad .

(src)="17">Το ερώτημά μου αφορά κάτι που θα τεθεί προς συζήτηση την Πέμπτη , το οποίο θα θέσω τότε ξανά .
(trg)="17"> Mi pregunta se refiere a un asunto del que se hablará el jueves , día que en volveré a plantearla .

(src)="18">Η έκθεση Cunha , σχετικά με τα πολυετή προγράμματα προσανατολισμού , θα τεθεί ενώπιον του Κοινοβουλίου την Πέμπτη και περιέχει μία πρόταση στην παράγραφο 6 , ότι πρέπει να θεσπισθούν κυρώσεις με τη μορφή ποσοστώσεων για τις χώρες που αποτυγχάνουν να επιτύχουν ετησίως τους στόχους μείωσης των στόλων τους .
(trg)="18"> El informe Cunha sobre los programas de dirección plurianual se presenta al Parlamento el jueves y contiene una propuesta en el apartado 6 en torno a una forma de penalizaciones basada en cuotas que debe aplicarse a los países que no cumplan anualmente sus objetivos de reducción de flota .

(src)="19">Αναφέρει ότι αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί παρά την αρχή της σχετικής σταθερότητας .
(trg)="19"> El informe estipula que se debe aplicarse a pesar del principio de estabilidad relativa .

(src)="20">Θεωρώ ότι η αρχή της σχετικής σταθερότητας συνιστά θεμελιώδη νομική αρχή της κοινής αλιευτικής πολιτικής και μια πρόταση ανατροπής της θα ήταν νομικά απαράδεκτη .
(trg)="20"> Creo que el principio de estabilidad relativa es un principio legal fundamental de las políticas pesqueras comunitarias , por lo que una propuesta que lo subvierta es legalmente inadmisible .

(src)="21">Θέλω να μάθω εάν μπορεί κανείς να θέσει μία ένσταση τέτοιου είδους σε ένα έγγραφο που είναι απλώς έκθεση , και όχι πρόταση νομοθετικού περιεχομένου , και εάν έχω την αρμοδιότητα να το πράξω αυτό την Πέμπτη .
(trg)="21"> Quiero saber si se puede hacer este tipo de objeción a lo que sólo es un informe , no una propuesta legislativa , y si es algo que puedo plantear el jueves .

(src)="22">Ακριβώς εκείνη τη στιγμή θα μπορέσετε πράγματι , εάν το επιθυμείτε , να θέσετε αυτό το ερώτημα , δηλαδή την Πέμπτη πριν την έναρξη της παρουσίασης της έκθεσης .
(trg)="22"> Su Señoría , si así lo desea , podrá plantear esta cuestión en ese momento , es decir , el jueves antes de que se presente el informe .

(src)="23">Κυρία Πρόεδρε , ταυτόχρονα με την πρώτη περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτού του έτους , στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Τέξας , ορίστηκε η ημερομηνία , για την επόμενη Πέμπτη δυστυχώς , της εκτέλεσης ενός θανατοποινίτη , ενός νέου 34 ετών με το όνομα Hicks .
(trg)="23"> Señora Presidenta , coincidiendo con el primer período parcial de sesiones de este año del Parlamento Europeo , lamentablemente , en los Estados Unidos , en Texas , se ha fijado para el próximo jueves la ejecución de un condenado a la pena capital , un joven de 34 años que llamaremos con el nombre de Hicks .

(src)="24">Κατόπιν πρωτοβουλίας ενός γάλλου βουλευτή , του κ. Zimeray , έχει ήδη κατατεθεί αίτηση πολλών συνυπογραφόντων , συμπεριλαμβανομένου του ομιλούντος , σας ζητώ ωστόσο , στο πνεύμα της κατεύθυνσης που χάραξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Κοινότητα , να παρέμβετε , με το κύρος του αξιώματός σας και του θεσμικού οργάνου που εκπροσωπείτε , προς τον Πρόεδρο και τον Κυβερνήτη του Τέξας Bush , που έχει την εξουσία να αναστείλει τη θανατική καταδίκη και να απονείμει χάρη στον κατάδικο .
(trg)="24"> A petición de un diputado francés , el Sr . Zimeray , se ha presentado una solicitud , cuyos firmantes han sido numerosos y entre los cuales me cuento , sin embargo , de conformidad con la posición constantemente expresada por el Parlamento Europeo y por toda la Comunidad europea , le pido que intervenga con el prestigio de su cargo y de la Institución que representa ante el Presidente y el Gobernador del Estado de Texas , Sr . Bush , que tiene la facultad de suspender la condena a muerte y de indultar al condenado .

(src)="25">Η στάση αυτή είναι συνεπής με τις αρχές που πάντα προσπίζαμε .
(trg)="25"> Todo ello , de conformidad con los principios que siempre hemos apoyado .

(src)="26">Ευχαριστώ κύριε Segni , θα το πράξω πολύ ευχαρίστως .
(trg)="26"> Gracias , señor Segni , lo haré de muy buen grado .

(src)="27">Πράγματι , ευθυγραμμίζεται απολύτως με τις θέσεις που ανέκαθεν υιοθετούσε το Κοινοβούλιό μας .
(trg)="27"> Está , sin duda , dentro de la línea de las posiciones que nuestro Parlamento siempre ha adoptado .

(src)="28">Κυρία Πρόεδρε , θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μία περίπτωση με την οποία έχει ασχοληθεί επανειλημμένα αυτό το Κοινοβούλιο .
(trg)="28"> Señora Presidenta , quisiera llamar la atención de usted acerca de un caso del que se ha ocupado una y otra vez este Parlamento .

(src)="29">Εννοώ την περίπτωση του Alexander Nikitin .
(trg)="29"> Es el caso de Alexander Nikitin .

(src)="30">Όλοι εδώ χαιρόμαστε που τον αθώωσε το δικαστήριο , καθιστώντας σαφές ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα και στη Ρωσία .
(trg)="30"> Todos celebramos aquí que el tribunal le haya declarado inocente y que haya puesto de manifiesto que también en Rusia el acceso a la información sobre el medio ambiente es un derecho constitucional .

(src)="31">Τώρα όμως μαθαίνουμε πως ο Alexander Nikitin πρόκειται να κατηγορηθεί εκ νέου , αφού θα ασκήσει έφεση η εισαγγελία .
(trg)="31"> Sin embargo , sucede que va a ser acusado de nuevo , pues el fiscal interpondrá un recurso .

(src)="32">Γνωρίζουμε , και το έχουμε διαπιστώσει σε πάρα πολλά , όντως , ψηφίσματα - ειδικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου συνόδου του προηγούμενου έτους - ότι αυτό δεν αποτελεί νομική μόνον υπόθεση αλλά και ότι είναι λάθος να κατηγορείται ο Alexander Nikitin για εγκληματική δράση και προδοσία , επειδή εμείς επωφελούμεθα ως θιγόμενοι από τα πορίσματά του .
(trg)="32"> Sabemos y lo hemos afirmado realmente en muchas resoluciones -precisamente en la última sesión plenaria del año pasado- que éste no es solamente un caso jurídico y que es un error acusar a Alexander Nikitin de conducta criminal y de traición , porque nosotros , como afectados por sus resultados , obtengamos provecho de ella .

(src)="33">Τα εν λόγω πορίσματα συνιστούν τη βάση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προστασία της Θάλασσας του Μπάρεντ , και για τον λόγο αυτό σας παρακαλώ να μελετήσετε ένα σχέδιο επιστολής που θα σας περιγράψει τα σημαντικότερα γεγονότα και να καταστήσετε σαφή τη θέση αυτή στη Ρωσία στο πνεύμα των αποφάσεων του Κοινοβουλίου
(trg)="33"> Esos resultados constituyen la base de los programas europeos del mar de Barent y , por ello , le pido que estudie un borrador de carta que le describe los hechos más relevantes y que haga patente a Rusia esta posición que es acorde con las decisiones del Parlamento .

(src)="34">Βεβαίως , κυρία Schroedter , θα εξετάσω πολύ ευχαρίστως τα σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα γεγονότα μόλις λάβω την επιστολή σας .
(trg)="34"> Sí , señora Schroedter , de buena gana voy a examinar los hechos relacionados con este tema en cuanto reciba su carta .

(src)="35">Κυρία Πρόεδρε , θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ που κρατήσατε το λόγο σας , γιατί διαπιστώνω όντως σε αυτήν την πρώτη περίοδο συνόδου του καινούργιου χρόνου ότι ο αριθμός των τηλεοπτικών σταθμών που πιάνουμε στο Σώμα αυξήθηκε δραματικά .
(trg)="35"> Señora Presidenta , en primer lugar me gustaría felicitarla por haber cumplido con su promesa ya que efectivamente en este primer periodo de sesiones del año nuevo se ha ampliado drásticamente el número de canales en nuestros despachos .

(src)="36">Όμως , κυρία Πρόεδρε , δεν έγινε αυτό που ζήτησα .
(trg)="36"> Sin embargo , señora Presidenta , no se ha hecho lo que yo había pedido .

(src)="37">Γιατί τώρα πιάνουμε δύο φινλανδικούς σταθμούς και έναν πορτογαλικό αλλά κανέναν ολλανδικό , ενώ αυτό σας είχα ζητήσει , επειδή και εμείς οι Ολλανδοί θέλουμε να παρακολουθούμε τα νέα κάθε μήνα κάθε φορά που μας στέλνουν εξορία εδώ .
(trg)="37"> Bien es verdad que ahora hay dos canales finlandeses y uno portugués , pero aún no hay ninguno neerlandés y yo le había pedido un canal neerlandés , porque también los neerlandeses quisiéramos escuchar las noticias cada mes , cuando nos mandan a este exilio .

(src)="38">Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω για άλλη μία φορά να φροντίσετε , ώστε να μπορούμε να πιάνουμε και έναν ολλανδικό σταθμό .
(trg)="38"> Por lo tanto quisiera pedirle nuevamente que se encargue de que podamos ver también un canal neerlandés .

(src)="39">Κυρία Plooij-van Gorsel , μπορώ να σας πω ότι αυτό το ζήτημα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης των Κοσμητόρων που θα διεξαχθεί την Τετάρτη .
(trg)="39"> Señora Plooij-van Gorsel , puedo decirle que esa cuestión está en el orden del día de la reunión de cuestores fijada para el miércoles .

(src)="40">Ελπίζω ότι θα εξετασθεί με θετικό πνεύμα .
(trg)="40"> Espero que se examine con un espíritu positivo .

(src)="43">Κυρία Lynne , έχετε απόλυτο δίκιο και θα εξακριβώσω εάν όντως όλα αυτά δεν έχουν γίνει .
(trg)="49"> Señora Lynne , tiene toda la razón del mundo , y verificaré si estas cosas no se han hecho de verdad .

(src)="44">Θα θέσω επίσης το πρόβλημα στο Σώμα των Κοσμητόρων και είμαι βέβαιη ότι οι Κοσμήτορές μας θα επιδείξουν ζήλο και θα ενεργήσουν έτσι , ώστε να σεβόμαστε τους κανονισμούς που στην πραγματικότητα ψηφίζουμε εμείς .
(trg)="50"> También someteré el problema a la Junta de Cuestores , y estoy segura de que los cuestores harán lo debido para que respetemos las normas que , efectivamente , nosotros mismos votamos .

(src)="45">Κυρία Πρόεδρε , η κ. Dνez Gonzαlez και εγώ ο ίδιος είχαμε υποβάλει κάποιες ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένες απόψεις της Αντιπροέδρου κ. de Palacio , οι οποίες παρουσιάστηκαν σε ισπανική εφημερίδα .
(trg)="52"> Presidenta , la Sra .
(trg)="53"> Díez González y yo mismo habíamos presentado unas preguntas sobre determinadas opiniones , reproducidas en un diario español , de la Vicepresidenta , Sra . de Palacio .

(src)="46">Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν τις έχουν συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη , επειδή θεώρησαν ότι έχουν ήδη δοθεί απαντήσεις σε προηγούμενη σύνοδο .
(trg)="54"> Los servicios competentes no las han incluido en el orden del día por considerar que ya habían sido contestadas en una sesión anterior .

(src)="47">Σας παρακαλώ να επανεξεταστεί η απόφαση αυτή , γιατί αυτό δεν αληθεύει .
(trg)="55"> Ruego que se reconsidere esta decisión porque esto no es así .

(src)="48">Οι ερωτήσεις στις οποίες δόθηκε απάντηση παλαιότερα αναφέρονταν στην παρέμβαση της κ. Palacio σε συγκεκριμένη υπόθεση και όχι στις εν λόγω δηλώσεις , οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα ABC στις 18 του περασμένου Νοεμβρίου .
(trg)="56"> Las preguntas contestadas con anterioridad se referían a la intervención , en determinado expediente , de la Sra . de Palacio , no a esas declaraciones aparecidas en el diario ABC el 18 de noviembre pasado .

(src)="49">Αγαπητέ συνάδελφε , θα τα εξακριβώσουμε όλα αυτά .
(trg)="57"> Señoría , vamos a verificar todo esto .

(src)="50">Σας ομολογώ ότι , επί του παρόντος , τα πράγματα μου φαίνονται κάπως συγκεχυμένα .
(trg)="58"> Le confieso que , de momento , las cosas me parecen un tanto confusas .

(src)="51">Συνεπώς , θα επανεξετάσουμε το θέμα πολύ σοβαρά , ούτως ώστε όλα να διευθετηθούν πλήρως .
(trg)="59"> Por consiguiente , vamos a revisarlas con seriedad para que todo esté en orden .

(src)="61">Εν πάση περιπτώσει , αυτό το ζήτημα δεν υπάρχει επί του παρόντος μεταξύ των αιτήσεων κατεπείγοντος για την ερχόμενη Πέμπτη .
(trg)="68"> En cualquier caso , este tema no figura ahora mismo entre las demandas de urgencia para el jueves próximo .

(src)="62">Διάταξη τωv εργασιώv
(trg)="69"> Orden de los trabajos

(src)="63">Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την εξέταση του τελικού σχεδίου της ημερήσιας διάταξης έτσι όπως καταρτίστηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων , την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου , συμφώνως προς το άρθρο 110 του Κανονισμού .
(trg)="70"> De conformidad con el orden del día , se procede a examinar el proyecto definitivo de orden del día , establecido de conformidad con el artículo 110 del Reglamento en la Conferencia de Presidentes , el jueves 13 de enero .

(src)="64">Σε ό , τι αφορά τη Δευτέρα και την Τρίτη δεν έχουν υποβληθεί τροποποιήσεις .
(trg)="71"> En lo relativo al lunes y al martes , no hay modificaciones .

(src)="65">Τετάρτη :
(trg)="72"> Miércoles :

(src)="66">Η Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ζητά να συμπεριληφθεί μία δήλωση της Επιτροπής για τους στρατηγικούς στόχους της την επόμενη πενταετία , καθώς και για τη διοικητική μεταρρύθμιση της Επιτροπής .
(trg)="73"> El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos solicita que se incluya una declaración de la Comisión sobre sus objetivos estratégicos para los próximos cinco años , así como sobre la reforma administrativa de la Comisión .

(src)="67">Θα ήθελα ο κ. Barσn Crespo , συντάκτης της αιτήσεως , να παρέμβει για να την αιτιολογήσει , εάν βεβαίως το επιθυμεί .
(trg)="74"> Desearía que el Sr . Barón Crespo , autor de la petición , interviniera para justificarla , si a él le parece adecuado , por supuesto .

(src)="68">Στη συνέχεια θα πράξουμε όπως συνήθως : θα ακούσουμε έναν αγορητή υπέρ και έναν αγορητή κατά .
(trg)="75"> Como siempre , escucharemos a un orador a favor y a otro en contra .

(src)="69">Κυρία Πρόεδρε , η παρουσίαση του πολιτικού προγράμματος της Επιτροπής Prodi για ολόκληρη την κοινοβουλευτική περίοδο υπήρξε αρχικά πρόταση της Ομάδας του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών , η οποία κατάφερε να αποσπάσει την ομοφωνία της Διάσκεψης των Προέδρων τον Σεπτέμβριο , καθώς και τη ρητή έγκριση του Προέδρου κ. Prodi , ο οποίος επανέλαβε τη δέσμευσή του στον λόγο που εκφώνησε κατά την τελετή ανάληψης των καθηκόντων του .
(trg)="76"> Señora Presidenta , la presentación del programa político de la Comisión Prodi para toda la legislatura fue inicialmente una propuesta del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos que logró la unanimidad de la Conferencia de Presidentes en septiembre y también la aceptación explícita del Presidente Prodi , que reiteró su compromiso en su discurso de investidura .

(src)="70">Αυτή η δέσμευση είναι σημαντική , στο βαθμό που η Επιτροπή είναι ένας οργανισμός που κατέχει το μονοπώλιο στη λήψη πρωτοβουλιών σύμφωνα με τις Συνθήκες και , επομένως , διαμορφώνει κατά βάση τη φύση της πολιτικής και νομοθετικής δραστηριότητας αυτού του Κοινοβουλίου για τα επόμενα πέντε έτη .
(trg)="77"> Tiene importancia este compromiso en la medida en que la Comisión es un organismo que tiene el monopolio de la iniciativa de acuerdo con los Tratados y , por lo tanto , configura básicamente lo que va a ser la actividad política y legislativa de este Parlamento en los próximos cincos años .

(src)="71">Υπενθυμίζω επίσης , κυρία Πρόεδρε , ότι αυτό το Κοινοβούλιο έδωσε σε δύο περιπτώσεις , στη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου , ψήφο εμπιστοσύνης στον Πρόεδρο Prodi .
(src)="72">Στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο , του έδωσε εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης τον Ιούλιο και κατόπιν , όταν η νέα Επιτροπή είχε αναλάβει τα καθήκοντά της , έδωσε ξανά ψήφο εμπιστοσύνης σε όλη την Επιτροπή τον Σεπτέμβριο .
(trg)="78"> Recuerdo además , señora Presidenta , que este Parlamento votó en dos ocasiones en la anterior legislatura su confianza en el Presidente Prodi ; en esta legislatura la votó de nuevo en julio y después , con la nueva Comisión en funciones , volvió en septiembre a darle un voto de confianza a toda la Comisión .

(src)="73">Επομένως , υπήρχε ήδη αρκετός χρόνος ώστε η Επιτροπή να εκπονήσει το πρόγραμμά της και εμείς να μπορέσουμε να το μάθουμε και να μπορέσουμε να το εξηγήσουμε στους πολίτες .
(trg)="79"> Por lo tanto , ya ha habido tiempo suficiente para que la Comisión prepare su programa y para que nosotros lo podamos conocer y podamos explicárselo a los ciudadanos .

(src)="74">Σε αυτό το πλαίσιο , υπενθυμίζω το ψήφισμα της 15ης Σεπτεμβρίου , στο οποίο προτεινόταν η υποβολή της πρότασης στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα .
(trg)="80"> En este sentido recuerdo la resolución del 15 de septiembre , en la que se recomendaba que se presentara la propuesta en el plazo más breve posible .

(src)="75">Τα γεγονότα που συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα - τα οποία προκλήθηκαν εκτός του πλαισίου της Διάσκεψης των Προέδρων , ενώ η τελευταία χρησιμοποιήθηκε μόνο για την επιβεβαίωση και την επικύρωση αποφάσεων που είχαν ληφθεί εκτός αυτής - θέτουν ένα δίλημμα : είτε η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει το πρόγραμμα αυτό · ( στην περίπτωση αυτή , θα ήταν καλό να το δηλώσει .
(trg)="81"> Los hechos ocurridos la semana pasada -que se han originado al margen de la Conferencia de Presidentes y utilizándola sólo para corroborar y ratificar decisiones tomadas fuera de ella- plantean un dilema : o bien la Comisión no está en condiciones de presentar ese programa ( en ese caso convendría que lo aclarara .

(src)="76">Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Προέδρου της , είναι σε θέση να το παρουσιάσει .
(trg)="82"> Según palabras de su Presidente , está en condiciones de hacerlo .

(src)="77">Δεδομένου ότι η Επιτροπή εκπροσωπείται από την Αντιπρόεδρο κ. de Palacio , πιστεύω ότι , πριν από την ψηφοφορία θα ήταν πρέπον να γνωρίζουμε την κατάσταση της Επιτροπής ως προς τη δυνατότητά της να παρουσιάσει το πρόγραμμα , όπως είχε συμφωνηθεί ) · είτε το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να εξετάσει το πρόγραμμα αυτό , όπως φαίνεται ότι ισχυρίζονται μερικοί .
(trg)="83"> Dado que la Comisión está representada por la Vicepresidenta , Sra . de Palacio , creo que antes de votar sería conveniente conocer la situación de la Comisión en relación con su disponibilidad para presentar el programa , tal como se había convenido ) ; o bien el Parlamento no está en condiciones de examinar este programa , como parece que pretenden algunos .

(src)="78">Κατά τη γνώμη μου , αυτό το δεύτερο ενδεχόμενο θα σήμαινε ότι παραιτούμεθα από τις αρμοδιότητές μας ως Κοινοβούλιο και ότι , επιπλέον , εισαγάγουμε μια πρωτότυπη άποψη , μια άγνωστη μέθοδο που συνίσταται στη γραπτή πληροφόρηση των πολιτικών ομάδων σχετικά με τις προγραμματικές δηλώσεις της Επιτροπής μία εβδομάδα πριν - και όχι την προηγούμενη μέρα , όπως είχε συμφωνηθεί - λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοθετικό πρόγραμμα θα συζητηθεί τον Φεβρουάριο , κατά τέτοιον τρόπο ώστε θα μπορούσαμε να παρακάμψουμε τη συζήτηση , επειδή την επόμενη μέρα θα είχε γνωστοποιηθεί σε όλους τους πολίτες από τον Τύπο και το Internet και το Κοινοβούλιο δεν θα είχε πια λόγο να ασχοληθεί με το ζήτημα .
(trg)="84"> En mi opinión , esta segunda hipótesis significaría hacer dejación de nuestras responsabilidades como Parlamento , además de introducir una tesis original , un método desconocido consistente en dar a conocer a los grupos políticos por escrito el discurso programático de la Comisión una semana antes -y no el día antes , como se había convenido- , teniendo en cuenta que el programa legislativo se discutirá en febrero , de tal manera que podríamos prescindir del debate , porque al día siguiente la prensa e Internet lo habrían dado a conocer a todos los ciudadanos y el Parlamento no tendría ya por qué ocuparse del asunto .

(src)="79">Καθώς η Ομάδα μου πιστεύει ότι σκοπός της σύστασης ενός Κοινοβουλίου είναι να ακούει , να διαβουλεύεται και να στοχάζεται , νομίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος που να δικαιολογεί αυτή την αναβολή και πιστεύουμε ότι αν η Επιτροπή είναι σε θέση να το κάνει , η στιγμή είναι κατάλληλη , για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την αρχική συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και να συνεχίσουμε το έργο μας με υπευθυνότητα απέναντι στους συμπολίτες μας .
(trg)="85"> Como mi Grupo opina que un Parlamento está hecho para escuchar , para debatir y para reflexionar , pensamos que no hay razón alguna que justifique este aplazamiento y creemos que si , la Comisión está en condiciones de hacerlo , estamos perfectamente a tiempo para poder restablecer el acuerdo original entre el Parlamento y la Comisión y proceder con responsabilidad ante nuestras conciudadanas y nuestros conciudadanos .

(src)="80">Επομένως , η πρόταση που υποβάλει η Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και που εσείς αναφέρατε , είναι να παρουσιαστεί την Τετάρτη το πρόγραμμα της κοινοβουλευτικής περιόδου της Επιτροπής του κ. Prodi , συμπεριλαμβανομένου στο πρόγραμμα αυτό του σχεδίου της διοικητικής μεταρρύθμισης διότι , διαφορετικά , είναι πιθανό να έρθουμε αντιμέτωποι με μια παράδοξη κατάσταση : με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει έγγραφο , από τη μια πλευρά ο Πρόεδρος της Επιτροπής στερείται του δικαιώματος να μιλήσει ενώπιον του Κοινοβουλίου και από την άλλη απορρίπτεται η διεξαγωγή μιας συζήτησης σχετικά με τη μεταρρύθμιση , χωρίς να γνωρίζει από πριν το Κοινοβούλιο αυτό τα κείμενα στα οποία θα βασίζεται αυτή η συζήτηση .
(trg)="86"> Por lo tanto , la propuesta que hace el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos y que su Señoría ha mencionado es que el miércoles se mantenga la presentación del programa de legislatura de la Comisión Prodi , incluyendo dentro de este programa también el proyecto de reforma administrativa porque , de no ser así , nos podemos encontrar con una situación paradójica : con la excusa de que no hay texto , se niega por una parte el derecho al Presidente de la Comisión a hablar en este Parlamento y , por otra parte , que tenga lugar un debate sobre la reforma sin que este Parlamento conozca previamente los textos en que se basa .

(src)="81">Επομένως , σας παρακαλώ , κυρία Πρόεδρε , να ζητήσετε από την Επιτροπή να εκφράσει την άποψή της αυτή τη στιγμή και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία .
(trg)="87"> Por lo tanto , le ruego , señora Presidenta , que pida a la Comisión que se manifieste en este momento y después que se proceda al voto .

(src)="82">( Χειροκροτήματα από την Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών )
(trg)="88"> ( Aplausos del grupo PSE )

(src)="111">Κυρία Πρόεδρε , θέλω να καταστήσω απολύτως σαφές ότι , καταρχάς , η Επιτροπή σέβεται στο μέγιστο βαθμό τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και , μεταξύ αυτών , την απόφαση να καθορίζει την ημερήσια διάταξή του .
(trg)="119"> .
(trg)="120"> Señora Presidenta , quiero dejar muy claro que , ante todo , la Comisión tiene el máximo respeto por las decisiones de este Parlamento y , entre ellas , la de establecer su orden del día .

(src)="112">Επομένως , εμείς σεβόμαστε την απόφαση που μπορεί να λάβει το Κοινοβούλιο ως προς αυτό .
(trg)="121"> Por lo tanto , nosotros respetamos lo que en este sentido pueda decidir el Parlamento .

(src)="113">Όμως , θέλω επίσης να καταστήσω απολύτως σαφές ότι , ο Πρόεδρος Prodi δεσμεύτηκε έναντι του Κοινοβουλίου να ενσωματώσει μια νέα συζήτηση , όπως υπενθύμισε ο κ. Barσn , η οποία θα προστεθεί στην ετήσια συζήτηση σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα της Επιτροπής , σχετικά με τις σημαντικές γραμμές δράσης για την επόμενη πενταετία , δηλαδή , για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο .
(trg)="122"> Pero quiero dejar también muy claro que el Presidente Prodi se comprometió con el Parlamento a incorporar un nuevo debate , como ha recordado el Sr . Barón , que se añade al debate anual sobre el programa legislativo de la Comisión , sobre las grandes líneas de actuación para el próximo período de cinco años , es decir , para esta legislatura .

(src)="114">Θέλω να αναφέρω , κυρία Πρόεδρε , ότι αυτή η συζήτηση δεν ταυτιζόταν , στη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε το Σεπτέμβριο , με την ετήσια παρουσίαση του νομοθετικού προγράμματος της Επιτροπής .
(trg)="123"> Quiero decir , señora Presidenta , que este debate se distinguía , en el acuerdo al que se llegó en el mes de septiembre , de lo que es la presentación anual del programa legislativo de la Comisión .

(src)="115">Και θέλω να πω , κυρία Πρόεδρε , ότι , εκ μέρους της Επιτροπής , είμαστε έτοιμοι και διατεθειμένοι να πραγματοποιήσουμε τη συζήτηση αυτή την κατάλληλη στιγμή , ότι ήμασταν έτοιμοι να αναπτύξουμε τη συζήτηση αυτήν την εβδομάδα , όπως είχε συμφωνηθεί αρχικά , ξεκινώντας από τη βάση ότι θα παρουσιαζόταν την προηγούμενη μέρα σε έναν λόγο προς τις κοινοβουλευτικές ομάδες .
(trg)="124"> Y quiero decir , señora Presidenta , que , por parte de la Comisión , estamos preparados y dispuestos a tener ese debate cuando convenga , que estábamos preparados para desarrollarlo esta semana , como en principio se había acordado , partiendo de la base de que se presentaba la víspera en un discurso a los grupos parlamentarios .

(src)="116">Επομένως , κυρία Πρόεδρε , θέλω να επαναλάβω ότι , από τη δική μας πλευρά , έχουμε συζητήσει το πρόγραμμα δράσης για τα επόμενα πέντε χρόνια και είμαστε έτοιμοι ώστε , όταν το αποφασίσει το Κοινοβούλιο , - ακόμα και αυτήν την εβδομάδα , αν αυτή είναι η απόφαση - να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα για τα πέντε επόμενα έτη και , τον επόμενο μήνα , το πρόγραμμα για το έτος 2000 , αυτό δηλαδή ακριβώς που είχε συμφωνηθεί .
(trg)="125"> Por lo tanto , señora Presidenta , quiero reiterar que , por nuestra parte , hemos debatido el programa de actuación para los próximos cinco años y que estamos preparados para , cuando así lo decida el Parlamento , -esta misma semana si ésa es la decisión- venir a exponer el programa para los próximos cinco años y , el mes que viene , el programa para el año 2000 , que era lo que estaba perfectamente acordado .

(src)="117">Προτείνω να ψηφίσουμε επί της αιτήσεως της Ομάδας του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για την επανεγγραφή της δήλωσης της Επιτροπής σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της .
(trg)="126"> Propongo que votemos la petición del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos para volver a incluir la declaración de la Comisión sobre sus objetivos estratégicos .

(src)="118">( Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση ) Πρόεδρος .
(trg)="127"> ( El Parlamento rechaza la petición ) El Presidente .

(src)="119">Πάντοτε σε ό , τι αφορά την ημέρα της Τετάρτης , έχω μία άλλη πρόταση που αφορά την προφορική ερώτηση σχετικά με τον φόρο επί του κεφαλαίου .
(trg)="128"> Sobre el tema del miércoles , tengo otra propuesta relativa a la pregunta oral sobre el impuesto al capital .

(src)="120">Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ( Χριστιανοδημοκράτες ) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών ζητά να αποσυρθεί αυτό το σημείο από την ημερήσια διάταξη .
(trg)="129"> El grupo PPE-DE solicita que se retire este punto del orden del día .

(src)="121">Υπάρχει κάποιος συνάδελφος για να λάβει τον λόγο εξ ονόματος της συγκεκριμένης Ομάδας και να αιτιολογήσει αυτή την αίτηση ;
(trg)="130"> ¿Algún colega tomará la palabra en nombre del grupo para justificar esta petición ?

(src)="122">Κυρία Πρόεδρε , επειδή ακούω κάποια γέλια από την πλευρά των Σοσιαλιστών , είναι καλό να γνωρίζετε πως μου αναφέρθηκε το γεγονός ότι και στην Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών υπάρχουν ευρείς κύκλοι που θα επιθυμούσαν πολύ την απόσυρση από την ημερήσια διάταξη του εν λόγω θέματος , επειδή κατά την ψηφοφορία στη Διάσκεψη των Προέδρων δεν είχε κατατεθεί η ψήφος της ομάδας εργασίας των αρμόδιων συναδέλφων της Ομάδας του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών .
(trg)="131"> Señora Presidenta , escucho algunas risas entre los socialistas .
(trg)="132"> Me han dicho que también amplios círculos del Grupo Socialista ven de buen grado la supresión de este punto del orden del día , ya que en la votación habida en la Conferencia de Presidentes faltó el voto del grupo de trabajo competente para ello de nuestros colegas del Grupo Socialista .

(src)="123">Δεν γνωρίζω εάν είναι σωστή αυτή η πληροφορία , εμείς όμως ως Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Δημοκρατών θα είμαστε σίγουρα ευγνώμονες εάν αποσυρόταν το θέμα αυτό , επειδή το Κοινοβούλιο έχει ήδη ασχοληθεί , ως γνωστόν , πολλές φορές με το εν λόγω ζήτημα .
(trg)="133"> Ignoro si esta información es correcta , pero nosotros como Grupo del PPE/ DE agradeceríamos en cualquier caso que se suprimiera este punto , ya que el Parlamento se ha ocupado ya numerosas veces de esta cuestión .

(src)="124">Υπάρχουν μάλιστα και αποφάσεις κατά της επιβολής ενός παρόμοιου φόρου .
(trg)="134"> También existen acuerdos contra semejante impuesto .

(src)="125">Για τον λόγο αυτό , η Ομάδα μου ζητεί να αποσυρθεί το θέμα αυτό από την ημερήσια διάταξη .
(trg)="135"> Por consiguiente , mi Grupo solicita que se suprima este punto del día .

(src)="126">Σας ευχαριστώ , κύριε Poettering .
(trg)="136"> Gracias , señor Poettering .

(src)="127">Θα ακούσουμε τώρα τον κ. Wurtz , ο οποίος αντιτίθεται στη συγκεκριμένη αίτηση .
(trg)="137"> Escuchemos ahora al Sr . Wurtz , que hablará en contra de la petición .

(src)="128">Κυρία Πρόεδρε , θα ήθελα καταρχάς να υπογραμμίσω την έλλειψη λογικής του κ. Poettering .
(src)="129">Αυτή τη στιγμή , μόλις έκανε μάθημα ηθικής στην Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών , διότι αναίρεσε μία απόφαση που έλαβε με ιδιαίτερα ξεκάθαρο τρόπο η Διάσκεψη των Προέδρων .
(trg)="138"> Señora Presidenta , ante todo quiero subrayar la falta de lógica del señor Poettering , que acaba de dar una lección al Grupo de los Socialista Europeos para que se vuelva a tratar una decisión que se tomó de un modo absolutamente claro en la Conferencia de Presidentes .

(src)="130">Ωστόσο , και αυτός πράττει το ίδιο πράγμα .
(trg)="139"> Y él hace lo mismo .

(src)="131">Συζητήσαμε και είμασταν ομόφωνοι εκτός από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και την Ομάδα των Φιλελευθέρων , και είχα μάλιστα επισημάνει , θα το θυμάστε αγαπητοί συνάδελφοι , πρόεδροι των Ομάδων , ότι το ζήτημα δεν είναι εάν είστε υπέρ ή κατά του φόρου Tobin , αλλά εάν τολμάτε να ακούσετε τι σκέπτονται επί του προκειμένου η Επιτροπή και το Συμβούλιο .
(trg)="140"> Hemos discutido , expresamos unanimidad , con excepción de los Grupos del PPE y del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas , y yo mismo hice notar -como lo recordarán mis queridos compañeros presidentes- que no se trata de saber si están ustedes a favor o en contra del impuesto Todin , sino de saber si se atreven a comprender lo que piensan al respecto la Comisión y el Consejo .

(src)="132">Δεν ζητάμε πολλά .
(trg)="141"> No es pedir demasiado .

(src)="133">Συνεπώς , επαναλαμβάνω την πρόταση να διατηρηθεί η εν λόγω προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο , για να μάθουμε άπαξ δια παντός τη θέση των εν λόγω δύο αρχών σε σχέση με την προκειμένη πρόταση , η οποία είναι σχετικά μετριοπαθής , αλλά που θα έστελνε , ωστόσο , ένα σημαντικό μήνυμα στην κοινή γνώμη , ιδιαίτερα μετά την ταραχή που προκάλεσε η αποτυχία της Διάσκεψης του Seattle .
(trg)="142"> Por lo tanto , reitero la propuesta de mantener esta pregunta oral a la Comisión y al Consejo para saber de una vez por todas cuál es la posición de esos dos órganos en lo que se refiere a esta propuesta relativamente modesta , pero que sería una señal importante para la opinión , sobre todo después de la conmoción que suscitó el fracaso de la Conferencia de Seattle .

(src)="134">Θα ψηφίσουμε επί της αιτήσεως της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ( Χριστιανοδημοκράτες ) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών για την απόσυρση από την ημερήσια διάταξη της προφορικής ερώτησης αναφορικά με τον φόρο επί του κεφαλαίου .
(trg)="143"> Se vota la propuesta del Grupo PPE-DE para retirar del orden del día la pregunta oral referida al impuesto sobre el capital .

(src)="135">( Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση με 164 ψήφους υπέρ , 166 ψήφους κατά και 7 αποχές )
(trg)="144"> ( El Parlamento rechaza la propuesta por 164 votos a favor , 166 votos en contra y 7 abstenciones )

(src)="136">Κυρία Πρόεδρε , θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Poettering για τη δημοσιότητα που έδωσε μόλις τώρα σε αυτή τη συζήτηση .
(trg)="145"> Señora Presidenta , quiero agradecer al señor Poettering la publicidad que acaba de dar a este debate .

(src)="137">Ευχαριστώ .
(trg)="146"> Gracias .

(src)="138">Κυρία Πρόεδρε , υπολογίστηκε η ψήφος μου , την οποία δεν μπόρεσα να δώσω με τα ηλεκτρονικά μέσα , επειδή δεν έχω την κάρτα ; Η ψήφος μου ήταν " υπέρ " ; .
(trg)="147"> Señora Presidenta , ¿se ha contabilizado mi voto , que no ha podido ser realizado electrónicamente , porque no tengo la tarjeta ?
(trg)="148"> Mi voto era " a favor " .

(src)="153">Κυρία Πρόεδρε , στην προηγούμενη ψηφοφορία - και θα εμμείνω στην απόφασή σας σε αυτό το θέμα - αναφορικά με το στρατηγικό σχέδιο της Επιτροπής , εκδήλωσα την πρόθεσή μου να μιλήσω πριν από την ψηφοφορία εξ ονόματος της Ομάδας μου .
(trg)="162"> Señora Presidenta , en la votación anterior -y me atendré a su decisión en este asunto- sobre la cuestión del plan estratégico de la Comisión , indiqué que me habría gustado hablar antes de la votación en nombre de mi Grupo .

(src)="154">Αυτό δεν συνέβη .
(trg)="163"> Esto no ha ocurrido .