# el/ep-00-01-17.xml.gz
# en/ep-00-01-17.xml.gz


(src)="1">Επαvάληψη της συvσδoυ
(trg)="1"> Resumption of the session

(src)="2">Κηρύσσω την επανάληψη της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία είχε διακοπεί την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου και σας απευθύνω ξανά τις θερμές ευχές μου , ελπίζοντας να περάσατε καλά στις διακοπές .
(trg)="2"> I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on Friday 17 December 1999 , and I would like once again to wish you a happy new year in the hope that you enjoyed a pleasant festive period .

(src)="3">Όπως μπορέσατε να διαπιστώσετε , ο περίφημος " ιός του έτους 2000 " δεν εμφανίσθηκε .
(src)="4">Αντιθέτως , οι πολίτες ορισμένων χωρών μας υπήρξαν θύματα φυσικών καταστροφών , οι οποίες ήταν όντως φοβερές .
(trg)="3"> Although , as you will have seen , the dreaded 'millennium bug ' failed to materialise , still the people in a number of countries suffered a series of natural disasters that truly were dreadful .

(src)="5">Επιθυμείτε μία συζήτηση επί του θέματος τις επόμενες ημέρες , κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου συνόδου .
(trg)="4"> You have requested a debate on this subject in the course of the next few days , during this part-session .

(src)="6">Επί του παρόντος θα ήθελα , όπως μου ζήτησαν ορισμένοι συνάδελφοι , να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για όλα τα θύματα , κυρίως για τα θύματα των καταιγίδων , στις διάφορες πληγείσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
(trg)="5"> In the meantime , I should like to observe a minute ' s silence , as a number of Members have requested , on behalf of all the victims concerned , particularly those of the terrible storms , in the various countries of the European Union .

(src)="7">Σας καλώ να σηκωθείτε για αυτή την ενός λεπτού σιγή .
(trg)="6"> Please rise , then , for this minute ' s silence .

(src)="8">( Το Σώμα , όρθιο , τηρεί ενός λεπτού σιγή )
(trg)="7"> ( The House rose and observed a minute ' s silence )

(src)="9">Kυρία Πρόεδρε , επί ενός θέματος διαδικασίας .
(trg)="8"> Madam President , on a point of order .

(src)="10">Θα έχετε ενημερωθεί από τον τύπο και την τηλεόραση ότι συνέβησαν ορισμένες εκρήξεις βομβών και φόνοι στη Σρι Λάνκα .
(trg)="9"> You will be aware from the press and television that there have been a number of bomb explosions and killings in Sri Lanka .

(src)="11">Ένας από τους ανθρώπους που δολοφονήθηκαν πολύ πρόσφατα στη Σρι Λάνκα ήταν ο κ. Kumar Ponnambalam , ο οποίος είχε επισκεφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις πριν λίγους μήνες .
(trg)="10"> One of the people assassinated very recently in Sri Lanka was Mr Kumar Ponnambalam , who had visited the European Parliament just a few months ago .

(src)="12">Θα το θεωρούσατε σωστό , κυρία Πρόεδρε , να γράψετε μία επιστολή στην Πρόεδρο της Σρι Λάνκα , όπου θα εκφράζετε τη λύπη του Κοινοβουλίου για τον θάνατό του και τους άλλους βίαιους θανάτους στη Σρι Λάνκα και θα την παρακινείτε να πράξει οτιδήποτε είναι δυνατό , από την πλευρά της , για να αναζητήσει μια ειρηνική διευθέτηση σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση ;
(trg)="11"> Would it be appropriate for you , Madam President , to write a letter to the Sri Lankan President expressing Parliament 's regret at his and the other violent deaths in Sri Lanka and urging her to do everything she possibly can to seek a peaceful reconciliation to a very difficult situation ?

(src)="13">Ναι , κύριε Evans , θεωρώ ότι μία πρωτοβουλία με την έννοια που μόλις προτείνατε θα ήταν απολύτως ενδεδειγμένη .
(trg)="12"> Yes , Mr Evans , I feel an initiative of the type you have just suggested would be entirely appropriate .

(src)="14">Εάν το Σώμα συμφωνεί θα πράξω όπως πρότεινε ο κ. Evans .
(trg)="13"> If the House agrees , I shall do as Mr Evans has suggested .

(src)="15">Κυρία Πρόεδρε , επί ενός θέματος διαδικασίας .
(trg)="14"> Madam President , on a point of order .

(src)="16">Θα ήθελα τη συμβουλή σας για το άρθρο 143 περί του μη παραδεκτού .
(trg)="15"> I would like your advice about Rule 143 concerning inadmissibility .

(src)="17">Το ερώτημά μου αφορά κάτι που θα τεθεί προς συζήτηση την Πέμπτη , το οποίο θα θέσω τότε ξανά .
(trg)="16"> My question relates to something that will come up on Thursday and which I will then raise again .

(src)="18">Η έκθεση Cunha , σχετικά με τα πολυετή προγράμματα προσανατολισμού , θα τεθεί ενώπιον του Κοινοβουλίου την Πέμπτη και περιέχει μία πρόταση στην παράγραφο 6 , ότι πρέπει να θεσπισθούν κυρώσεις με τη μορφή ποσοστώσεων για τις χώρες που αποτυγχάνουν να επιτύχουν ετησίως τους στόχους μείωσης των στόλων τους .
(trg)="17"> The Cunha report on multiannual guidance programmes comes before Parliament on Thursday and contains a proposal in paragraph 6 that a form of quota penalties should be introduced for countries which fail to meet their fleet reduction targets annually .

(src)="19">Αναφέρει ότι αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί παρά την αρχή της σχετικής σταθερότητας .
(trg)="18"> It says that this should be done despite the principle of relative stability .

(src)="20">Θεωρώ ότι η αρχή της σχετικής σταθερότητας συνιστά θεμελιώδη νομική αρχή της κοινής αλιευτικής πολιτικής και μια πρόταση ανατροπής της θα ήταν νομικά απαράδεκτη .
(trg)="19"> I believe that the principle of relative stability is a fundamental legal principle of the common fisheries policy and a proposal to subvert it would be legally inadmissible .

(src)="21">Θέλω να μάθω εάν μπορεί κανείς να θέσει μία ένσταση τέτοιου είδους σε ένα έγγραφο που είναι απλώς έκθεση , και όχι πρόταση νομοθετικού περιεχομένου , και εάν έχω την αρμοδιότητα να το πράξω αυτό την Πέμπτη .
(trg)="20"> I want to know whether one can raise an objection of that kind to what is merely a report , not a legislative proposal , and whether that is something I can competently do on Thursday .

(src)="22">Ακριβώς εκείνη τη στιγμή θα μπορέσετε πράγματι , εάν το επιθυμείτε , να θέσετε αυτό το ερώτημα , δηλαδή την Πέμπτη πριν την έναρξη της παρουσίασης της έκθεσης .
(trg)="21"> That is precisely the time when you may , if you wish , raise this question , i. e. on Thursday prior to the start of the presentation of the report .

(src)="23">Κυρία Πρόεδρε , ταυτόχρονα με την πρώτη περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτού του έτους , στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Τέξας , ορίστηκε η ημερομηνία , για την επόμενη Πέμπτη δυστυχώς , της εκτέλεσης ενός θανατοποινίτη , ενός νέου 34 ετών με το όνομα Hicks .
(trg)="22"> Madam President , coinciding with this year ' s first part-session of the European Parliament , a date has been set , unfortunately for next Thursday , in Texas in America , for the execution of a young 34 year-old man who has been sentenced to death .
(trg)="23"> We shall call him Mr Hicks .

(src)="24">Κατόπιν πρωτοβουλίας ενός γάλλου βουλευτή , του κ. Zimeray , έχει ήδη κατατεθεί αίτηση πολλών συνυπογραφόντων , συμπεριλαμβανομένου του ομιλούντος , σας ζητώ ωστόσο , στο πνεύμα της κατεύθυνσης που χάραξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Κοινότητα , να παρέμβετε , με το κύρος του αξιώματός σας και του θεσμικού οργάνου που εκπροσωπείτε , προς τον Πρόεδρο και τον Κυβερνήτη του Τέξας Bush , που έχει την εξουσία να αναστείλει τη θανατική καταδίκη και να απονείμει χάρη στον κατάδικο .
(trg)="24"> At the request of a French Member , Mr Zimeray , a petition has already been presented , which many people signed , including myself .
(trg)="25"> However , I would ask you , in accordance with the line which is now constantly followed by the European Parliament and by the whole of the European Community , to make representations , using the weight of your prestigious office and the institution you represent , to the President and to the Governor of Texas , Mr Bush , who has the power to order a stay of execution and to reprieve the condemned person .

(src)="25">Η στάση αυτή είναι συνεπής με τις αρχές που πάντα προσπίζαμε .
(trg)="26"> This is all in accordance with the principles that we have always upheld .

(src)="26">Ευχαριστώ κύριε Segni , θα το πράξω πολύ ευχαρίστως .
(trg)="27"> Thank you , Mr Segni , I shall do so gladly .

(src)="27">Πράγματι , ευθυγραμμίζεται απολύτως με τις θέσεις που ανέκαθεν υιοθετούσε το Κοινοβούλιό μας .
(trg)="28"> Indeed , it is quite in keeping with the positions this House has always adopted .

(src)="28">Κυρία Πρόεδρε , θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μία περίπτωση με την οποία έχει ασχοληθεί επανειλημμένα αυτό το Κοινοβούλιο .
(trg)="29"> Madam President , I should like to draw your attention to a case in which this Parliament has consistently shown an interest .

(src)="29">Εννοώ την περίπτωση του Alexander Nikitin .
(trg)="30"> It is the case of Alexander Nikitin .

(src)="30">Όλοι εδώ χαιρόμαστε που τον αθώωσε το δικαστήριο , καθιστώντας σαφές ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα και στη Ρωσία .
(trg)="31"> All of us here are pleased that the courts have acquitted him and made it clear that in Russia , too , access to environmental information is a constitutional right .

(src)="31">Τώρα όμως μαθαίνουμε πως ο Alexander Nikitin πρόκειται να κατηγορηθεί εκ νέου , αφού θα ασκήσει έφεση η εισαγγελία .
(trg)="32"> Now , however , he is to go before the courts once more because the public prosecutor is appealing .

(src)="32">Γνωρίζουμε , και το έχουμε διαπιστώσει σε πάρα πολλά , όντως , ψηφίσματα - ειδικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου συνόδου του προηγούμενου έτους - ότι αυτό δεν αποτελεί νομική μόνον υπόθεση αλλά και ότι είναι λάθος να κατηγορείται ο Alexander Nikitin για εγκληματική δράση και προδοσία , επειδή εμείς επωφελούμεθα ως θιγόμενοι από τα πορίσματά του .
(trg)="33"> We know , and we have stated as much in very many resolutions indeed , including specifically during the last plenary part-session of last year , that this is not solely a legal case and that it is wrong for Alexander Nikitin to be accused of criminal activity and treason because of our involvement as the beneficiaries of his findings .

(src)="33">Τα εν λόγω πορίσματα συνιστούν τη βάση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προστασία της Θάλασσας του Μπάρεντ , και για τον λόγο αυτό σας παρακαλώ να μελετήσετε ένα σχέδιο επιστολής που θα σας περιγράψει τα σημαντικότερα γεγονότα και να καταστήσετε σαφή τη θέση αυτή στη Ρωσία στο πνεύμα των αποφάσεων του Κοινοβουλίου
(trg)="34"> These findings form the basis of the European programmes to protect the Barents Sea , and that is why I would ask you to examine a draft letter setting out the most important facts and to make Parliament 's position , as expressed in the resolutions which it has adopted , clear as far as Russia is concerned .

(src)="34">Βεβαίως , κυρία Schroedter , θα εξετάσω πολύ ευχαρίστως τα σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα γεγονότα μόλις λάβω την επιστολή σας .
(trg)="35"> Yes , Mrs Schroedter , I shall be pleased to look into the facts of this case when I have received your letter .

(src)="35">Κυρία Πρόεδρε , θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ που κρατήσατε το λόγο σας , γιατί διαπιστώνω όντως σε αυτήν την πρώτη περίοδο συνόδου του καινούργιου χρόνου ότι ο αριθμός των τηλεοπτικών σταθμών που πιάνουμε στο Σώμα αυξήθηκε δραματικά .
(trg)="36"> Madam President , I would firstly like to compliment you on the fact that you have kept your word and that , during this first part-session of the new year , the number of television channels in our offices has indeed increased considerably .

(src)="36">Όμως , κυρία Πρόεδρε , δεν έγινε αυτό που ζήτησα .
(trg)="37"> But , Madam President , my personal request has not been met .

(src)="37">Γιατί τώρα πιάνουμε δύο φινλανδικούς σταθμούς και έναν πορτογαλικό αλλά κανέναν ολλανδικό , ενώ αυτό σας είχα ζητήσει , επειδή και εμείς οι Ολλανδοί θέλουμε να παρακολουθούμε τα νέα κάθε μήνα κάθε φορά που μας στέλνουν εξορία εδώ .
(trg)="38"> Although there are now two Finnish channels and one Portuguese one , there is still no Dutch channel , which is what I had requested because Dutch people here like to be able to follow the news too when we are sent to this place of exile every month .

(src)="38">Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω για άλλη μία φορά να φροντίσετε , ώστε να μπορούμε να πιάνουμε και έναν ολλανδικό σταθμό .
(trg)="39"> I would therefore once more ask you to ensure that we get a Dutch channel as well .

(src)="39">Κυρία Plooij-van Gorsel , μπορώ να σας πω ότι αυτό το ζήτημα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης των Κοσμητόρων που θα διεξαχθεί την Τετάρτη .
(trg)="40"> Mrs Plooij-van Gorsel , I can tell you that this matter is on the agenda for the Quaestors ' meeting on Wednesday .

(src)="40">Ελπίζω ότι θα εξετασθεί με θετικό πνεύμα .
(trg)="41"> It will , I hope , be examined in a positive light .

(src)="43">Κυρία Lynne , έχετε απόλυτο δίκιο και θα εξακριβώσω εάν όντως όλα αυτά δεν έχουν γίνει .
(trg)="50"> Mrs Lynne , you are quite right and I shall check whether this has actually not been done .

(src)="44">Θα θέσω επίσης το πρόβλημα στο Σώμα των Κοσμητόρων και είμαι βέβαιη ότι οι Κοσμήτορές μας θα επιδείξουν ζήλο και θα ενεργήσουν έτσι , ώστε να σεβόμαστε τους κανονισμούς που στην πραγματικότητα ψηφίζουμε εμείς .
(trg)="51"> I shall also refer the matter to the College of Quaestors , and I am certain that they will be keen to ensure that we comply with the regulations we ourselves vote on .

(src)="45">Κυρία Πρόεδρε , η κ. Dνez Gonzαlez και εγώ ο ίδιος είχαμε υποβάλει κάποιες ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένες απόψεις της Αντιπροέδρου κ. de Palacio , οι οποίες παρουσιάστηκαν σε ισπανική εφημερίδα .
(trg)="52"> Madam President , Mrs Díez González and I had tabled questions on certain opinions of the Vice-President , Mrs de Palacio , which appeared in a Spanish newspaper .

(src)="46">Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν τις έχουν συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη , επειδή θεώρησαν ότι έχουν ήδη δοθεί απαντήσεις σε προηγούμενη σύνοδο .
(trg)="53"> The competent services have not included them in the agenda on the grounds that they had been answered in a previous part-session .

(src)="47">Σας παρακαλώ να επανεξεταστεί η απόφαση αυτή , γιατί αυτό δεν αληθεύει .
(trg)="54"> I would ask that they reconsider , since this is not the case .

(src)="48">Οι ερωτήσεις στις οποίες δόθηκε απάντηση παλαιότερα αναφέρονταν στην παρέμβαση της κ. Palacio σε συγκεκριμένη υπόθεση και όχι στις εν λόγω δηλώσεις , οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα ABC στις 18 του περασμένου Νοεμβρίου .
(trg)="55"> The questions answered previously referred to Mrs de Palacio ' s intervention , on another occasion , and not to these comments which appeared in the ABC newspaper on 18 November .

(src)="49">Αγαπητέ συνάδελφε , θα τα εξακριβώσουμε όλα αυτά .
(trg)="56"> Mr Berenguer Fuster , we shall check all this .

(src)="50">Σας ομολογώ ότι , επί του παρόντος , τα πράγματα μου φαίνονται κάπως συγκεχυμένα .
(trg)="57"> I admit that , at present , the matter seems to be somewhat confused .

(src)="51">Συνεπώς , θα επανεξετάσουμε το θέμα πολύ σοβαρά , ούτως ώστε όλα να διευθετηθούν πλήρως .
(trg)="58"> We shall therefore look into it properly to ensure that everything is as it should be .

(src)="61">Εν πάση περιπτώσει , αυτό το ζήτημα δεν υπάρχει επί του παρόντος μεταξύ των αιτήσεων κατεπείγοντος για την ερχόμενη Πέμπτη .
(trg)="67"> In any event , this question is not presently included among the requests for topical and urgent debate on Thursday .

(src)="62">Διάταξη τωv εργασιώv
(trg)="68"> Agenda

(src)="63">Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την εξέταση του τελικού σχεδίου της ημερήσιας διάταξης έτσι όπως καταρτίστηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων , την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου , συμφώνως προς το άρθρο 110 του Κανονισμού .
(trg)="69"> The next item is the verification of the final version of the draft agenda as drawn up by the Conference of Presidents at its meeting of 13 January pursuant to Rule 110 of the Rules of Procedure .

(src)="64">Σε ό , τι αφορά τη Δευτέρα και την Τρίτη δεν έχουν υποβληθεί τροποποιήσεις .
(trg)="70"> No amendments have been proposed relating to Monday and Tuesday .

(src)="65">Τετάρτη :
(trg)="71"> Relating to Wednesday :

(src)="66">Η Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ζητά να συμπεριληφθεί μία δήλωση της Επιτροπής για τους στρατηγικούς στόχους της την επόμενη πενταετία , καθώς και για τη διοικητική μεταρρύθμιση της Επιτροπής .
(trg)="72"> The Group of the Party of European Socialists requests that a Commission statement be included on its strategic objectives for the next five years and on the administrative reform of the Commission .

(src)="67">Θα ήθελα ο κ. Barσn Crespo , συντάκτης της αιτήσεως , να παρέμβει για να την αιτιολογήσει , εάν βεβαίως το επιθυμεί .
(trg)="73"> I would like Mr Barón Crespo , who made the request , to speak to propose it .
(trg)="74"> That is , if he so wishes , of course .

(src)="68">Στη συνέχεια θα πράξουμε όπως συνήθως : θα ακούσουμε έναν αγορητή υπέρ και έναν αγορητή κατά .
(trg)="75"> Then we shall follow the usual procedure , hearing one speaker in favour and one against .

(src)="69">Κυρία Πρόεδρε , η παρουσίαση του πολιτικού προγράμματος της Επιτροπής Prodi για ολόκληρη την κοινοβουλευτική περίοδο υπήρξε αρχικά πρόταση της Ομάδας του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών , η οποία κατάφερε να αποσπάσει την ομοφωνία της Διάσκεψης των Προέδρων τον Σεπτέμβριο , καθώς και τη ρητή έγκριση του Προέδρου κ. Prodi , ο οποίος επανέλαβε τη δέσμευσή του στον λόγο που εκφώνησε κατά την τελετή ανάληψης των καθηκόντων του .
(trg)="76"> Madam President , the presentation of the Prodi Commission ' s political programme for the whole legislature was initially a proposal by the Group of the Party of European Socialists which was unanimously approved by the Conference of Presidents in September and which was also explicitly accepted by President Prodi , who reiterated his commitment in his inaugural speech .

(src)="70">Αυτή η δέσμευση είναι σημαντική , στο βαθμό που η Επιτροπή είναι ένας οργανισμός που κατέχει το μονοπώλιο στη λήψη πρωτοβουλιών σύμφωνα με τις Συνθήκες και , επομένως , διαμορφώνει κατά βάση τη φύση της πολιτικής και νομοθετικής δραστηριότητας αυτού του Κοινοβουλίου για τα επόμενα πέντε έτη .
(trg)="77"> This commitment is important because the Commission is a body with a monopoly of initiative in accordance with the Treaties and , therefore , basically dictates this Parliament ' s political and legislative activity for the next five years .

(src)="71">Υπενθυμίζω επίσης , κυρία Πρόεδρε , ότι αυτό το Κοινοβούλιο έδωσε σε δύο περιπτώσεις , στη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου , ψήφο εμπιστοσύνης στον Πρόεδρο Prodi .
(trg)="78"> I would also like to point out , Madam President , that this Parliament voted to express its confidence in President Prodi during the previous legislature .

(src)="72">Στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο , του έδωσε εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης τον Ιούλιο και κατόπιν , όταν η νέα Επιτροπή είχε αναλάβει τα καθήκοντά της , έδωσε ξανά ψήφο εμπιστοσύνης σε όλη την Επιτροπή τον Σεπτέμβριο .
(trg)="79"> It did so again during this legislature , in July , and then , in September , it voted once more to approve the whole Commission .

(src)="73">Επομένως , υπήρχε ήδη αρκετός χρόνος ώστε η Επιτροπή να εκπονήσει το πρόγραμμά της και εμείς να μπορέσουμε να το μάθουμε και να μπορέσουμε να το εξηγήσουμε στους πολίτες .
(trg)="80"> There has therefore been enough time for the Commission to prepare its programme and for us to become familiar with it and explain it to our citizens .

(src)="74">Σε αυτό το πλαίσιο , υπενθυμίζω το ψήφισμα της 15ης Σεπτεμβρίου , στο οποίο προτεινόταν η υποβολή της πρότασης στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα .
(trg)="81"> To this end , I would like to remind you of the resolution of 15 September , which recommended that the proposal be presented as soon as possible .

(src)="75">Τα γεγονότα που συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα - τα οποία προκλήθηκαν εκτός του πλαισίου της Διάσκεψης των Προέδρων , ενώ η τελευταία χρησιμοποιήθηκε μόνο για την επιβεβαίωση και την επικύρωση αποφάσεων που είχαν ληφθεί εκτός αυτής - θέτουν ένα δίλημμα : είτε η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει το πρόγραμμα αυτό · ( στην περίπτωση αυτή , θα ήταν καλό να το δηλώσει .
(trg)="82"> The events of last week - which originated outside the Conference of Presidents , that Conference being used simply to corroborate and ratify decisions taken elsewhere - present us with a dilemma .
(trg)="83"> Either the Commission is not ready to present this programme , in which case it should clarify it .

(src)="76">Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Προέδρου της , είναι σε θέση να το παρουσιάσει .
(trg)="84"> According to its President , it is in a position to do so .

(src)="77">Δεδομένου ότι η Επιτροπή εκπροσωπείται από την Αντιπρόεδρο κ. de Palacio , πιστεύω ότι , πριν από την ψηφοφορία θα ήταν πρέπον να γνωρίζουμε την κατάσταση της Επιτροπής ως προς τη δυνατότητά της να παρουσιάσει το πρόγραμμα , όπως είχε συμφωνηθεί ) · είτε το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να εξετάσει το πρόγραμμα αυτό , όπως φαίνεται ότι ισχυρίζονται μερικοί .
(trg)="85"> Given that the Commission is represented by Vice-President de Palacio , I believe that , before voting , it would help if the Commission could let us know how ready it is to present this programme , as agreed .
(trg)="86"> Alternatively , Parliament is not ready to examine this programme , as some appear to be suggesting .

(src)="78">Κατά τη γνώμη μου , αυτό το δεύτερο ενδεχόμενο θα σήμαινε ότι παραιτούμεθα από τις αρμοδιότητές μας ως Κοινοβούλιο και ότι , επιπλέον , εισαγάγουμε μια πρωτότυπη άποψη , μια άγνωστη μέθοδο που συνίσταται στη γραπτή πληροφόρηση των πολιτικών ομάδων σχετικά με τις προγραμματικές δηλώσεις της Επιτροπής μία εβδομάδα πριν - και όχι την προηγούμενη μέρα , όπως είχε συμφωνηθεί - λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοθετικό πρόγραμμα θα συζητηθεί τον Φεβρουάριο , κατά τέτοιον τρόπο ώστε θα μπορούσαμε να παρακάμψουμε τη συζήτηση , επειδή την επόμενη μέρα θα είχε γνωστοποιηθεί σε όλους τους πολίτες από τον Τύπο και το Internet και το Κοινοβούλιο δεν θα είχε πια λόγο να ασχοληθεί με το ζήτημα .
(trg)="87"> In my opinion , this second hypothesis would imply the failure of Parliament in its duty as a Parliament , as well as introducing an original thesis , an unknown method which consists of making political groups aware , in writing , of a speech concerning the Commission ' s programme a week earlier - and not a day earlier , as had been agreed - bearing in mind that the legislative programme will be discussed in February , so we could forego the debate , since on the next day our citizens will hear about it in the press and on the Internet and Parliament will no longer have to worry about it .

(src)="79">Καθώς η Ομάδα μου πιστεύει ότι σκοπός της σύστασης ενός Κοινοβουλίου είναι να ακούει , να διαβουλεύεται και να στοχάζεται , νομίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος που να δικαιολογεί αυτή την αναβολή και πιστεύουμε ότι αν η Επιτροπή είναι σε θέση να το κάνει , η στιγμή είναι κατάλληλη , για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την αρχική συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και να συνεχίσουμε το έργο μας με υπευθυνότητα απέναντι στους συμπολίτες μας .
(trg)="88"> My Group believes that since a parliament is meant to listen , debate and reflect , there can be no justification whatsoever for this delay and we believe that , if the Commission is ready to do so , we still have time to re-establish the original agreement between Parliament and the Commission and proceed in a manner which fulfils our duty to our fellow citizens .

(src)="80">Επομένως , η πρόταση που υποβάλει η Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και που εσείς αναφέρατε , είναι να παρουσιαστεί την Τετάρτη το πρόγραμμα της κοινοβουλευτικής περιόδου της Επιτροπής του κ. Prodi , συμπεριλαμβανομένου στο πρόγραμμα αυτό του σχεδίου της διοικητικής μεταρρύθμισης διότι , διαφορετικά , είναι πιθανό να έρθουμε αντιμέτωποι με μια παράδοξη κατάσταση : με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει έγγραφο , από τη μια πλευρά ο Πρόεδρος της Επιτροπής στερείται του δικαιώματος να μιλήσει ενώπιον του Κοινοβουλίου και από την άλλη απορρίπτεται η διεξαγωγή μιας συζήτησης σχετικά με τη μεταρρύθμιση , χωρίς να γνωρίζει από πριν το Κοινοβούλιο αυτό τα κείμενα στα οποία θα βασίζεται αυτή η συζήτηση .
(trg)="89"> Therefore , the proposal of the Group of the Party of European Socialists , and which you have mentioned , is that the Prodi Commission present its legislative programme on Wednesday , including its proposed administrative reform , because , otherwise , we could find ourselves in a paradoxical situation : on the pretext that there is no text , on the one hand , the President of the Commission would be denied his right to speak in this Parliament and , on the other hand , there would be a debate on a reform when Parliament had no prior knowledge of the texts on which it is based .

(src)="81">Επομένως , σας παρακαλώ , κυρία Πρόεδρε , να ζητήσετε από την Επιτροπή να εκφράσει την άποψή της αυτή τη στιγμή και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία .
(trg)="90"> Therefore , Madam President , I would ask you to request that the Commission express its opinion on this issue and that we then proceed to the vote .

(src)="82">( Χειροκροτήματα από την Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών )
(trg)="91"> ( Applause from the PSE Group )

(src)="111">Κυρία Πρόεδρε , θέλω να καταστήσω απολύτως σαφές ότι , καταρχάς , η Επιτροπή σέβεται στο μέγιστο βαθμό τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και , μεταξύ αυτών , την απόφαση να καθορίζει την ημερήσια διάταξή του .
(trg)="120"> Madam President , I would like to make it very clear that , above all , the Commission has absolute respect for the decisions of this Parliament and , amongst those , the decision establishing its agenda .

(src)="112">Επομένως , εμείς σεβόμαστε την απόφαση που μπορεί να λάβει το Κοινοβούλιο ως προς αυτό .
(trg)="121"> We therefore respect whatever Parliament may decide .

(src)="113">Όμως , θέλω επίσης να καταστήσω απολύτως σαφές ότι , ο Πρόεδρος Prodi δεσμεύτηκε έναντι του Κοινοβουλίου να ενσωματώσει μια νέα συζήτηση , όπως υπενθύμισε ο κ. Barσn , η οποία θα προστεθεί στην ετήσια συζήτηση σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα της Επιτροπής , σχετικά με τις σημαντικές γραμμές δράσης για την επόμενη πενταετία , δηλαδή , για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο .
(trg)="122"> But I would also like to make it very clear that President Prodi made a commitment to this Parliament to introduce a new debate , as Mr Barón Crespo has reminded us , which would be in addition to the annual debate on the Commission ' s legislative programme , on the broad areas of action for the next five years , that is to say , for this legislature .

(src)="114">Θέλω να αναφέρω , κυρία Πρόεδρε , ότι αυτή η συζήτηση δεν ταυτιζόταν , στη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε το Σεπτέμβριο , με την ετήσια παρουσίαση του νομοθετικού προγράμματος της Επιτροπής .
(trg)="123"> Madam President , I would like to say that the agreement reached in September distinguished this debate from the annual presentation of the Commission ' s legislative programme .

(src)="115">Και θέλω να πω , κυρία Πρόεδρε , ότι , εκ μέρους της Επιτροπής , είμαστε έτοιμοι και διατεθειμένοι να πραγματοποιήσουμε τη συζήτηση αυτή την κατάλληλη στιγμή , ότι ήμασταν έτοιμοι να αναπτύξουμε τη συζήτηση αυτήν την εβδομάδα , όπως είχε συμφωνηθεί αρχικά , ξεκινώντας από τη βάση ότι θα παρουσιαζόταν την προηγούμενη μέρα σε έναν λόγο προς τις κοινοβουλευτικές ομάδες .
(trg)="124"> I would also like to say that the Commission is prepared and ready to hold this debate whenever it is convenient and that we were ready to do so this week as we had agreed originally , on the basis that it would be presented the day before in a speech to parliamentary groups .

(src)="116">Επομένως , κυρία Πρόεδρε , θέλω να επαναλάβω ότι , από τη δική μας πλευρά , έχουμε συζητήσει το πρόγραμμα δράσης για τα επόμενα πέντε χρόνια και είμαστε έτοιμοι ώστε , όταν το αποφασίσει το Κοινοβούλιο , - ακόμα και αυτήν την εβδομάδα , αν αυτή είναι η απόφαση - να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα για τα πέντε επόμενα έτη και , τον επόμενο μήνα , το πρόγραμμα για το έτος 2000 , αυτό δηλαδή ακριβώς που είχε συμφωνηθεί .
(trg)="125"> Therefore , Madam President , I would like to repeat that the Commission has debated the action plan for the next five years and , when Parliament decides , - this week if that is the decision - we are prepared to come and explain the programme for the next five years and , next month , the programme for 2000 , which is what we fully agreed upon .

(src)="117">Προτείνω να ψηφίσουμε επί της αιτήσεως της Ομάδας του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για την επανεγγραφή της δήλωσης της Επιτροπής σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της .
(trg)="126"> I propose that we vote on the request of the Group of the Party of European Socialists that the Commission statement on its strategic objectives should be reinstated .

(src)="118">( Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση ) Πρόεδρος .
(trg)="127"> ( Parliament rejected the request ) President .

(src)="119">Πάντοτε σε ό , τι αφορά την ημέρα της Τετάρτης , έχω μία άλλη πρόταση που αφορά την προφορική ερώτηση σχετικά με τον φόρο επί του κεφαλαίου .
(trg)="128"> Still on the subject of Wednesday ' s sitting , I have another proposal regarding the oral question on capital tax .

(src)="120">Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ( Χριστιανοδημοκράτες ) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών ζητά να αποσυρθεί αυτό το σημείο από την ημερήσια διάταξη .
(trg)="129"> The PPE-DE Group is requesting that this item be taken off the agenda .

(src)="121">Υπάρχει κάποιος συνάδελφος για να λάβει τον λόγο εξ ονόματος της συγκεκριμένης Ομάδας και να αιτιολογήσει αυτή την αίτηση ;
(trg)="130"> Is there a member who wishes to speak on behalf of this Group to propose this ?

(src)="122">Κυρία Πρόεδρε , επειδή ακούω κάποια γέλια από την πλευρά των Σοσιαλιστών , είναι καλό να γνωρίζετε πως μου αναφέρθηκε το γεγονός ότι και στην Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών υπάρχουν ευρείς κύκλοι που θα επιθυμούσαν πολύ την απόσυρση από την ημερήσια διάταξη του εν λόγω θέματος , επειδή κατά την ψηφοφορία στη Διάσκεψη των Προέδρων δεν είχε κατατεθεί η ψήφος της ομάδας εργασίας των αρμόδιων συναδέλφων της Ομάδας του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών .
(trg)="131"> Madam President , I can hear a ripple of laughter from the Socialists .
(trg)="132"> I was told that large sections of the Socialist Group were also keen to have this item taken off the agenda , because at the vote in the Conference of Presidents no vote was received from the working group of Members of the Socialist Group responsible for this matter .

(src)="123">Δεν γνωρίζω εάν είναι σωστή αυτή η πληροφορία , εμείς όμως ως Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Δημοκρατών θα είμαστε σίγουρα ευγνώμονες εάν αποσυρόταν το θέμα αυτό , επειδή το Κοινοβούλιο έχει ήδη ασχοληθεί , ως γνωστόν , πολλές φορές με το εν λόγω ζήτημα .
(trg)="133"> I do not know whether this information is correct , but the PPE-DE Group would , in any case , be grateful if this item were removed because Parliament has addressed this issue several times already .

(src)="124">Υπάρχουν μάλιστα και αποφάσεις κατά της επιβολής ενός παρόμοιου φόρου .
(trg)="134"> Decisions have also been adopted against a tax of this kind .

(src)="125">Για τον λόγο αυτό , η Ομάδα μου ζητεί να αποσυρθεί το θέμα αυτό από την ημερήσια διάταξη .
(trg)="135"> That is why my Group moves that this item be taken off the agenda .

(src)="126">Σας ευχαριστώ , κύριε Poettering .
(trg)="136"> Thank you , Mr Poettering .

(src)="127">Θα ακούσουμε τώρα τον κ. Wurtz , ο οποίος αντιτίθεται στη συγκεκριμένη αίτηση .
(trg)="137"> We shall now hear Mr Wurtz speaking against this request .

(src)="128">Κυρία Πρόεδρε , θα ήθελα καταρχάς να υπογραμμίσω την έλλειψη λογικής του κ. Poettering .
(trg)="138"> Madam President , I would firstly like to point out Mr Poettering ' s lack of logic .

(src)="129">Αυτή τη στιγμή , μόλις έκανε μάθημα ηθικής στην Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών , διότι αναίρεσε μία απόφαση που έλαβε με ιδιαίτερα ξεκάθαρο τρόπο η Διάσκεψη των Προέδρων .
(src)="130">Ωστόσο , και αυτός πράττει το ίδιο πράγμα .
(trg)="139"> He has just been preaching to the Group of the Party of European Socialists because they went back on a decision taken in a perfectly clear manner at the Conference of Presidents , and now he is doing just the same .

(src)="131">Συζητήσαμε και είμασταν ομόφωνοι εκτός από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και την Ομάδα των Φιλελευθέρων , και είχα μάλιστα επισημάνει , θα το θυμάστε αγαπητοί συνάδελφοι , πρόεδροι των Ομάδων , ότι το ζήτημα δεν είναι εάν είστε υπέρ ή κατά του φόρου Tobin , αλλά εάν τολμάτε να ακούσετε τι σκέπτονται επί του προκειμένου η Επιτροπή και το Συμβούλιο .
(trg)="140"> We discussed that matter and we were unanimous , with the exception of the PPE and ELDR Groups .
(trg)="141"> As my fellow chairmen will recall , I even mentioned that it was not a matter of knowing whether one was for or against the Tobin tax , but of whether one dared to hear what the Commission and the Council thought of it .

(src)="132">Δεν ζητάμε πολλά .
(trg)="142"> It is not a lot to ask .

(src)="133">Συνεπώς , επαναλαμβάνω την πρόταση να διατηρηθεί η εν λόγω προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο , για να μάθουμε άπαξ δια παντός τη θέση των εν λόγω δύο αρχών σε σχέση με την προκειμένη πρόταση , η οποία είναι σχετικά μετριοπαθής , αλλά που θα έστελνε , ωστόσο , ένα σημαντικό μήνυμα στην κοινή γνώμη , ιδιαίτερα μετά την ταραχή που προκάλεσε η αποτυχία της Διάσκεψης του Seattle .
(trg)="143"> I therefore repeat the proposal that this oral question to the Commission and the Council should be retained so that we can find out , once and for all , the positions of these two bodies regarding the proposal which is relatively modest but which would give a clear message to public opinion , particularly after the tide of feeling generated by the failure of the Seattle Conference .

(src)="134">Θα ψηφίσουμε επί της αιτήσεως της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ( Χριστιανοδημοκράτες ) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών για την απόσυρση από την ημερήσια διάταξη της προφορικής ερώτησης αναφορικά με τον φόρο επί του κεφαλαίου .
(trg)="144"> We shall proceed to vote on the PPE-DE Group ' s request that the oral question regarding the capital tax be withdrawn from the agenda .

(src)="135">( Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση με 164 ψήφους υπέρ , 166 ψήφους κατά και 7 αποχές )
(trg)="145"> ( Parliament rejected the request , with 164 votes for , 166 votes against and 7 abstentions )

(src)="136">Κυρία Πρόεδρε , θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Poettering για τη δημοσιότητα που έδωσε μόλις τώρα σε αυτή τη συζήτηση .
(trg)="146"> Madam President , I would like to thank Mr Poettering for advertising this debate .

(src)="137">Ευχαριστώ .
(trg)="147"> Thank you very much .

(src)="138">Κυρία Πρόεδρε , υπολογίστηκε η ψήφος μου , την οποία δεν μπόρεσα να δώσω με τα ηλεκτρονικά μέσα , επειδή δεν έχω την κάρτα ; Η ψήφος μου ήταν " υπέρ " ; .
(trg)="148"> Madam President , has my vote been counted ?
(trg)="149"> I was unable to vote electronically , since I do not have a card .

(src)="144">Αγαπητοί συνάδελφοι , ακόμη μία φορά , πρέπει καθένας να έχει όντως την κάρτα του τη Δευτέρα .
(trg)="154"> Ladies and gentlemen , once again , we see it is essential for Members to bring their voting cards along on a Monday .

(src)="145">Βλέπουμε ότι εδώ έχουμε πρόβλημα .
(trg)="155"> Clearly there is a problem here .