# da/ep-00-01-17.xml.gz
# it/ep-00-01-17.xml.gz


(src)="1">Genoptagelse af sessionen
(trg)="1"> Ripresa della sessione

(src)="2">Jeg erklærer Europa-Parlamentets session , der blev afbrudt fredag den 17. december , for genoptaget .
(src)="3">Endnu en gang vil jeg ønske Dem godt nytår , og jeg håber , De har haft en god ferie .
(trg)="2"> Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo , interrotta venerdì 17 dicembre e rinnovo a tutti i miei migliori auguri nella speranza che abbiate trascorso delle buone vacanze .

(src)="4">Som De kan se , indfandt det store " år 2000-problem " sig ikke .
(trg)="3"> Come avrete avuto modo di constatare il grande " baco del millennio " non si è materializzato .

(src)="5">Til gengæld har borgerne i en del af medlemslandene været ramt af meget forfærdelige naturkatastrofer .
(trg)="4"> Invece , i cittadini di alcuni nostri paesi sono stati colpiti da catastrofi naturali di proporzioni davvero terribili .

(src)="6">De har udtrykt ønske om en debat om dette emne i løbet af mødeperioden .
(trg)="5"> Avete chiesto che si tenesse una discussione su tale tema nei prossimi giorni , nel corso della presente tornata .

(src)="7">I mellemtiden ønsker jeg - som også en del kolleger har anmodet om - at vi iagttager et minuts stilhed til minde om ofrene for bl.a. stormene i de medlemslande , der blev ramt .
(trg)="6"> Nel frattempo è mio desiderio , come del resto mi è stato chiesto da alcuni colleghi , osservare un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime delle tempeste che si sono abbattute sui diversi paesi dell ' Unione europea .

(src)="8">Jeg opfordrer Dem til stående at iagttage et minuts stilhed .
(trg)="7"> Vi invito pertanto ad alzarvi in piedi per osservare appunto un minuto di silenzio .

(src)="9">( Parlamentet iagttog stående et minuts stilhed
(trg)="8"> ( Il Parlamento osserva un minuto di silenzio )

(src)="10">Fru formand , en bemærkning til forretningsordenen .
(trg)="9"> Signora Presidente , intervengo per una mozione d' ordine .

(src)="11">Gennem pressen og tv vil De være bekendt med en række bombeeksplosioner og drab i Sri Lanka .
(trg)="10"> Come avrà letto sui giornali o sentito alla televisione , in Sri Lanka si sono verificati numerosi assassinii ed esplosioni di ordigni .

(src)="12">En af de personer , der blev myrdet for ganske nylig i Sri Lanka , var hr .
(src)="13">Kumar Ponnambalam , der besøgte Europa-Parlamentet for få måneder siden .
(trg)="11"> Una delle vittime più recenti è stato Kumar Ponnambalam , che qualche mese fa era venuto in visita qui al Parlamento europeo .

(src)="14">Ville det være passende , hvis De , fru formand , sendte en skrivelse til Sri Lankas præsident for at udtrykke vores dybe beklagelse i forbindelse med Kumar Ponnambalams død og de andre voldsomme dødsfald i Sri Lanka og for indtrængende at anmode præsidenten om at gøre alt for at opnå en fredelig løsning på en meget vanskelig situation ?
(trg)="12"> Signora Presidente , sarebbe opportuno che inviasse una lettera alla Presidente del Sri Lanka per esprimere le condoglianze del Parlamento per questa e le altre morti violente verificatesi in Sri Lanka e per invitarla a fare quanto in suo potere al fine di giungere a una riconciliazione pacifica in questa situazione assai difficile .

(src)="15">Ja , hr .
(src)="16">Evans , jeg mener , at et initiativ , som det , De foreslår , ville være meget hensigtsmæssigt .
(trg)="13"> Sì , onorevole Evans , ritengo che un ' iniziativa del tipo che lei propone sia assolutamente opportuna .

(src)="17">Hvis Europa-Parlamentet er enigt , vil jeg gøre , som hr .
(src)="18">Evans har foreslået .
(trg)="14"> Se l ' Assemblea è d ' accordo seguirò il suggerimento dell ' onorevole Evans .

(src)="19">Fru formand , en bemærkning til forretningsordenen .
(trg)="15"> Signora Presidente , un richiamo al Regolamento .

(src)="20">Jeg vil gerne have Deres råd om artikel 143 vedrørende afvisning .
(trg)="16"> Gradirei avere il suo parere riguardo all' articolo 143 sull' inammissibilità .

(src)="21">Mit spørgsmål omhandler et emne , der vil blive behandlet på torsdag , og jeg vil gerne tage emnet op igen ved den lejlighed .
(trg)="17"> La mia domanda si ricollega a un tema all' ordine del giorno di giovedì e che formulerò di nuovo al momento opportuno .

(src)="22">Betænkningen af Cunha om flerårige udviklingsprogrammer skal forhandles af Parlamentet på torsdag og indeholder et forslag i punkt 6 om , at der skal indføres kvotesanktioner for lande , der ikke overholder deres årlige målsætninger for flådereduktion .
(src)="23">Dette skal i henhold til punkt 6 indføres til trods for princippet om relativ stabilitet .
(trg)="18"> La relazione Cunha sui programmi di orientamento pluriennali è iscritta all' ordine del giorno della Plenaria di giovedì e al paragrafo 6 contiene una proposta volta a introdurre una sorta di sanzione a carico delle quote di quei paesi che non riescono a raggiungere i loro obiettivi di riduzione annuali delle flotte , nonostante il principio della stabilità relativa .

(src)="24">Jeg mener , at princippet om relativ stabilitet er et grundlæggende retsprincip for den fælles fiskeripolitik , og at der vil være juridisk belæg for at afvise et forslag om at undergrave dette princip .
(src)="25">Jeg vil gerne vide , om man kan gøre indsigelse mod noget , der bare er en betænkning og ikke et forslag til retsakt , og om det er noget , jeg kan gøre på torsdag ?
(trg)="19"> Credo che tale principio sia un principio giuridico fondamentale della politica comune della pesca e qualsiasi proposta volta a sovvertirlo sarebbe giuridicamente inammissibile Vorrei sapere se è possibile sollevare un' obiezione di questo tipo nel contesto di una semplice relazione , e non di una proposta legislativa , e se rientra nelle mie competenze sollevare una tale obiezione giovedì prossimo .

(src)="26">Det er netop dér , De - hvis De ønsker det - kan rejse dette spørgsmål , det vil sige på torsdag ved forhandlingens begyndelse .
(trg)="20"> E ' appunto in quell ' occasione che , se lo desidera , avrà modo di sollevare la sua questione pregiudiziale , cioè giovedì in apertura della discussione sulla relazione .

(src)="27">Fru formand , samtidig med Europa-Parlamentets første mødeperiode i år har man i Texas i USA fastsat datoen for henrettelsen af en dødsdømt , nemlig en ung mand på 34 år ved navn Hicks , og det er desværre på næste torsdag .
(trg)="21"> Signora Presidente , in coincidenza con la prima tornata dell' anno del Parlamento europeo , negli Stati Uniti in Texas è stata fissata , purtroppo per giovedì prossimo , l' esecuzione di un condannato a morte , un giovane di 34 anni che chiameremo di nome Hicks .

(src)="28">På anmodning af et fransk parlamentsmedlem , hr .
(src)="29">Zimeray , er der allerede indgivet et andragende , som mange har skrevet under på , heriblandt undertegnede , men i tråd med den holdning , som Europa-Parlamentet og hele Det Europæiske Fællesskab konstant giver udtryk for , anmoder jeg Dem om at gøre den indflydelse , De har i kraft af Deres embede og den institution , De repræsenterer , gældende over for præsidenten og Texas ' guvernør Bush , som har beføjelse til at ophæve dødsdommen og benåde den dømte .
(trg)="22"> Su richiesta di un deputato francese , l' onorevole Zimeray , è già stata presentata una petizione , che ha avuto molti firmatari tra cui il sottoscritto , ma le chiedo , in conformità con l' indirizzo ormai costantemente espresso dal Parlamento europeo e da tutta la Comunità europea , di intervenire , con il prestigio della sua carica e dell' Istituzione che lei rappresenta , presso il Presidente e il Governatore del Texas Bush , che ha il potere di sospendere la condanna a morte e di graziare il condannato .

(src)="30">Alt dette er i tråd med de principper , vi altid har været tilhængere af .
(trg)="23"> E tutto ciò in conformità con i principi che abbiamo sempre sostenuto .

(src)="31">Tak , hr .
(src)="32">Segni , det gør jeg med glæde .
(trg)="24"> La ringrazio , onorevole Segni , lo farò volentieri .

(src)="33">Det er således helt i tråd med den holdning , Europa-Parlamentet altid har indtaget .
(trg)="25"> In effetti ciò è assolutamente conforme alla posizione che il nostro Parlamento ha sempre sostenuto .

(src)="34">Fru formand , jeg vil gerne gøre Dem opmærksom på en sag , som Parlamentet har beskæftiget sig med gentagne gange .
(src)="35">Det drejer sig om Alexander Nikitin .
(trg)="26"> Signora Presidente , vorrei richiamare l' attenzione su un caso che il Parlamento segue da tempo , ossia il caso di Alexander Nikitin .

(src)="36">Vi glæder os alle sammen over , at domstolen har frifundet ham og understreget , at adgangen til miljøinformationer også er konstitutionel ret i Rusland .
(trg)="27"> Noi tutti siamo lieti che il tribunale lo abbia assolto , ribadendo che anche in Russia l' accesso a informazioni sull' ambiente è un diritto sancito dalla costituzione .

(src)="37">Men nu er det sådan , at han skal anklages igen , fordi statsadvokaten har anket dommen .
(trg)="28"> Ora , però , verrà messo nuovamente in stato di accusa perché il pubblico ministero ricorrerà in appello .

(src)="38">Vi ved og har fastslået i virkelig mange beslutninger - netop på det sidste møde sidste år - at dette ikke bare er en juridisk sag , og at det er forkert at beskylde Alexander Nikitin for at have begået kriminalitet og forræderi , fordi vi som berørte nyder godt af hans resultater .
(trg)="29"> Come sappiamo e come abbiamo fatto rilevare in innumerevoli risoluzioni - anche nell' ultima seduta plenaria dell' anno scorso - non si tratta semplicemente di un caso giudiziario ed è un grave errore accusare Alexander Nikitin di aver commesso reati e atti criminali , tanto più che noi , in quanto diretti interessati , abbiamo beneficiato dei risultati delle sue ricerche .

(src)="39">Disse resultater er grundlaget for de europæiske programmer til beskyttelse af Barentsee , og derfor beder jeg Dem gennemgå et brevudkast , som beskriver de vigtigste fakta , og tydeliggøre denne holdning i Rusland i overensstemmelse med Parlamentets beslutninger .
(trg)="30"> Tali risultati sono alla base dei programmi europei di tutela del Mare di Barents .
(trg)="31"> La prego pertanto di prendere in esame la bozza della lettera in cui vengono indicati i fatti principali e di sostenere presso le autorità russe la posizione assunta dal Parlamento , conformemente alle sue risoluzioni .

(src)="40">Ja , fru Schroedter , jeg skal med glæde undersøge dette spørgsmål , når jeg har modtaget Deres brev .
(trg)="32"> Sì , onorevole Scroedter , esaminerò volentieri i fatti relativi alla questione da lei esposta non appena avrò ricevuto la sua lettera .

(src)="41">Fru formand , jeg vil gerne først give Dem en kompliment for den kendsgerning , at De har holdt Deres ord , og at antallet af tv-kanaler på vores kontorer faktisk er udvidet enormt nu i denne første mødeperiode i det nye år .
(trg)="33"> Signora Presidente , mi permetta di farle innanzi tutto i miei complimenti per aver tenuto fede alla parola data .
(trg)="34"> In effetti il numero di canali televisivi disponibili nei nostri uffici è aumentato enormemente in questa prima tornata dell' anno nuovo .

(src)="42">Men , fru formand , det , som jeg havde anmodet om , er ikke sket .
(trg)="35"> Tuttavia , signora Presidente , non è ancora stato dato seguito alla mia richiesta .

(src)="43">Der er nu ganske vist to finske kanaler og en portugisisk kanal , men der er stadig ingen nederlandsk kanal , og jeg havde anmodet Dem om en nederlandsk kanal , fordi også nederlændere gerne vil følge med i nyhederne hver måned , når vi forvises til dette sted .
(trg)="36"> E ' vero che adesso abbiamo due canali finlandesi e uno portoghese , ma purtroppo manca ancora il canale olandese .
(trg)="37"> Ed era proprio quello che avevo chiesto , dato che noi parlamentari olandesi , quando veniamo spediti in questo esilio mensile , gradiremmo poter vedere il telegiornale in olandese .

(src)="44">Jeg vil således endnu en gang anmode Dem om alligevel at sørge for , at vi også får en nederlandsk kanal .
(trg)="38"> Ripeto ancora una volta la mia richiesta : faccia in modo che sia reso disponibile anche un canale olandese .

(src)="45">Fru Plooij-van Gorsel , jeg kan oplyse Dem om , at dette spørgsmål er opført på dagsordenen for kvæstorernes møde på onsdag .
(trg)="39"> Onorevole Plooj-van Gorsel , posso risponderle che tale punto figura all ' ordine del giorno della riunione dei questori di mercoledì .

(src)="46">Det vil , håber jeg , blive behandlet i en positiv ånd .
(trg)="40"> Spero che sarà esaminata con uno spirito positivo .

(src)="47">Fru formand , kan De fortælle mig , hvorfor Parlamentet ikke overholder de lovgivningsbestemmelser om sundhed og sikkerhed , som det selv har fastsat ?
(trg)="41"> Signora Presidente , vorrei sapere perché questo Parlamento non rispetta le norme in materia di salute e sicurezza che esso stesso approva .

(src)="48">Hvorfor er der ikke foretaget en undersøgelse af luftkvaliteten i denne bygning , siden vi blev valgt ?
(trg)="42"> Perché non è stato condotto alcun test della qualità dell' aria in questo edificio da quando siamo stati eletti ?

(src)="49">Hvorfor har Sundheds- og Sikkerhedsudvalget ikke haft et møde siden 1998 ?
(trg)="43"> Perché dal 1998 il comitato salute e sicurezza non si è più riunito ?

(src)="50">Hvorfor har der ikke været brandøvelser , hverken i parlamentsbygningerne i Bruxelles eller Strasbourg ?
(trg)="44"> Perché non sono state fatte prove dell' allarme antincendio né negli edifici del Parlamento di Bruxelles né qui a Strasburgo ?

(src)="51">Hvorfor er der ingen brandinstrukser ?
(trg)="45"> Perché non esistono istruzioni da seguire in caso di incendio ?

(src)="52">Hvorfor etableres der ikke områder med rygeforbud ?
(trg)="46"> Perché dopo il mio incidente non sono state apportate migliorie alle scale ?

(src)="53">Det er fuldstændig skandaløst , at vi fastsætter lovgivningsbestemmelser og så ikke overholder dem selv .
(trg)="47"> Perché non viene fatto rispettare il divieto di fumare nelle aree riservate appunto ai non fumatori ?
(trg)="48"> E ' assolutamente vergognoso che proprio noi non rispettiamo le norme da noi stessi approvate .

(src)="54">Fru Lynne , De har fuldstændig ret , og jeg vil kontrollere , om alle disse ting virkelig ikke er blevet gjort .
(trg)="49"> Onorevole Lynne , lei ha perfettamente ragione e intendo verificare se tutto quanto lei ha detto davvero non è stato fatto .

(src)="55">Jeg vil ligeledes fremlægge problemet for kvæstorerne , og jeg er sikker på , at kvæstorerne vil bestræbe sig på at sørge for , at vi overholder den lovgivning , vi vedtager .
(trg)="50"> Intendo altresì sottoporre il punto al collegio dei questori e sono certa che ai nostri questori starà a cuore fare in modo che il Parlamento osservi le disposizioni che approva .

(src)="56">Fru formand , fru Díez González og jeg havde stillet nogle spørgsmål om visse holdninger gengivet i en spansk avis , som næstformanden , fru de Palacio , har givet udtryk for .
(trg)="51"> Signora Presidente , l ' onorevole Díez González e io avevamo presentato alcune interrogazioni in merito a determinate opinioni della Vicepresidente de Palacio riferite da un giornale spagnolo .

(src)="57">De kompetente tjenestegrene har ikke opført dem på dagsordenen , fordi de mener , at de blev besvaret ved et tidligere møde .
(trg)="52"> I servizi competenti non le hanno inserite all ' ordine del giorno , in quanto hanno ritenuto che avessero già ottenuto risposta in una tornata precedente .

(src)="58">Jeg anmoder om , at denne beslutning tages op til fornyet overvejelse , for det er ikke tilfældet .
(trg)="53"> Chiedo che venga riesaminata tale decisione , in quanto non è così .

(src)="59">De spørgsmål , der tidligere er blevet besvaret , drejede sig om fru de Palacios medvirken i en bestemt sag og ikke om de erklæringer , som kunne læses i avisen ABC den 18. november sidste år .
(trg)="54"> Le interrogazioni cui è stata data risposta in precedenza riguardavano un intervento della Commissario de Palacio in un caso determinato , non le dichiarazioni pubblicate dal giornale ABC il 18 novembre scorso .

(src)="60">Kære kolleger , vi vil undersøge alt dette .
(trg)="55"> Onorevole collega , sarà mia cura verificare tale punto .

(src)="61">Jeg må indrømme , at det hele forekommer mig lidt forvirrende i øjeblikket .
(trg)="56"> Devo confessarle che in questo momento la questione mi pare un po ' confusa .

(src)="62">Derfor vil vi undersøge det meget omhyggeligt , således at alt er , som det skal være .
(trg)="57"> Quindi verificheremo con estrema attenzione per essere certi che tutto sia corretto .

(src)="63">Fru formand , jeg vil gerne vide , om der kommer en klar melding fra Parlamentet i denne uge om vores utilfredshed i forbindelse med dagens beslutning om ikke at forlænge embargoen mod våbeneksport til Indonesien i betragtning af , at et stort flertal i Parlamentet tidligere har undertegnet våbenembargoen i Indonesien .
(trg)="58"> Signora Presidente , gradirei sapere se questa settimana il Parlamento intende lanciare un segnale chiaro per esprimere il nostro scontento riguardo alla decisione presa oggi di rifiutare il rinnovo dell' embargo sulle armi contro l ' Indonesia , visto e considerato che in passato la stragrande maggioranza dei deputati aveva sostenuto l' imposizione dell' embargo all' Indonesia .

(src)="64">Dagens beslutning om ikke at forlænge embargoen er meget farlig på grund af situationen der .
(trg)="59"> La decisione odierna di non rinnovarlo è pericolosissima , data la situazione sul posto .

(src)="65">Parlamentet bør derfor tilkendegive sin holdning , da det er flertallets ønske .
(trg)="60"> Il Parlamento dovrebbe pertanto inviare un messaggio , come auspica la stragrande maggioranza dei deputati .

(src)="66">Det er uansvarligt af EU-medlemsstater at nægte at forlænge embargoen .
(trg)="61"> Gli Stati membri dell' Unione sono stati irresponsabili a non rinnovare l' embargo .

(src)="67">Som nævnt tidligere er der tale om en meget ustabil situation .
(src)="68">Der er endog fare for et militærkup i fremtiden .
(trg)="62"> Com'è già stato detto , la situazione in Indonesia è davvero esplosiva , con un forte rischio che in futuro si verifichi un colpo di Stato .

(src)="69">Vi ved ikke , hvad der sker .
(src)="70">Så hvorfor skal våbenproducenter i EU profitere på bekostning af uskyldige mennesker ?
(trg)="63"> Non sappiamo cosa stia succedendo e quindi mi chiedo perché si debba permettere ai produttori di armi dell' UE di trarne profitto a scapito di persone innocenti .

(src)="71">Under alle omstændigheder er punktet ikke på nuværende tidspunkt opført under forhandlingen om aktuelle og uopsættelige spørgsmål på torsdag .
(trg)="64"> Comunque sia , questo punto non è previsto nelle discussioni sui problemi di attualità di giovedì .

(src)="72">Arbejdsplan
(trg)="65"> Ordine dei lavori

(src)="81">Fru formand , forelæggelsen af Prodi-Kommissionens politiske program for hele valgperioden var til at begynde med et forslag fra De Europæiske Socialdemokraters Gruppe , som opnåede enstemmighed på Formandskonferencen i september og også hr .
(src)="82">Prodis udtrykkelige accept , og han gentog sit løfte i sin indsættelsestale .
(trg)="73"> Signora Presidente , l ' idea che la Commissione Prodi presentasse il suo programma politico per tutta la legislatura proviene inizialmente da una proposta del gruppo del Partito del socialismo europeo , approvata all ' unanimità dalla Conferenza dei Presidenti in settembre e anche accettata esplicitamente dal Presidente Prodi , che ha ribadito il suo impegno al riguardo durante il discorso di investitura .

(src)="83">Dette løfte er vigtigt , fordi Kommissionen er et organ , der har initiativmonopol i henhold til traktaterne og derfor grundlæggende udformer Parlamentets politiske arbejde og lovgivningsarbejde i de kommende fem år .
(trg)="74"> Si tratta di un impegno importante in quanto la Commissione è un organo che detiene il monopolio di iniziativa , conformemente ai Trattati , e di conseguenza delinea i tratti essenziali di quella che sarà l ' attività politica e legislativa di questo Parlamento nei prossimi cinque anni .

(src)="84">Jeg vil også minde om , fru formand , at Parlamentet to gange i foregående valgperiode ved afstemning gav udtryk for sin tillid til formand Prodi .
(src)="85">I denne valgperiode igen i juli og senere , med den nye Kommission på plads , gav det igen i september hele Kommissionen et tillidsvotum .
(trg)="75"> Ricordo altresì , signora Presidente , che durante la precedente legislatura il Parlamento ha votato due volte la fiducia a favore del Presidente Prodi ; durante l ' attuale legislatura l ' ha votata di nuovo a luglio e poi , dopo l ' insediamento della nuova Commissione , ha votato nuovamente la fiducia per l ' intera Commissione in settembre .

(src)="86">Der har derfor været tid nok til , at Kommissionen kunne forberede sit program , og til at vi kunne få kendskab til det og forklare det til borgerne .
(trg)="76"> Quindi c ' è già stato tempo a sufficienza per permettere alla Commissione di elaborare il suo programma e per consentirci di prenderne conoscenza per poi spiegarlo ai cittadini .

(src)="87">I den forbindelse vil jeg minde om beslutningen fra 15. september , hvori der blev henstillet til , at forslaget blev forelagt hurtigst muligt .
(trg)="77"> A tale proposito ricordo la risoluzione del 15 settembre scorso , in cui si raccomandava di presentare la proposta il più rapidamente possibile .

(src)="88">Det , der skete i sidste uge - og som opstod uden for Formandskonferencen , hvor den udelukkende blev brugt til at bekræfte og godkende beslutninger , som var truffet uden for den - skaber et dilemma : Enten er Kommissionen ikke i stand til at fremlægge det program .
(src)="89">( I så fald ville det være passende , at den informerede om det .
(trg)="78"> I fatti della settimana scorsa - scaturiti a latere della Conferenza dei Presidenti , sfruttata solo per corroborare e ratificare decisioni adottate al di fuori di essa - ci pongono di fronte a un dilemma : o la Commissione non è in grado di presentare questo programma ( in tal caso , sarebbe opportuno che lo dicesse .

(src)="90">Ifølge kommissionsformandens udsagn er de i stand til at gøre det .
(trg)="79"> A sentire il suo Presidente , è in grado di farlo .

(src)="91">Eftersom Kommissionen er repræsenteret af næstformanden , fru de Palacio , mener jeg , at det før afstemningen ville være på sin plads at være på det rene med Kommissionens situation , hvad angår dets vilje til at forelægge programmet , ligesom det var blevet aftalt . )
(src)="92">Eller også er Parlamentet ikke i stand til at behandle dette program , som der vist er nogle , der påstår .
(trg)="80"> Dato che la Commissione è rappresentata dalla vicepresidente de Palacio , ritengo che prima di votare converrebbe sapere se la Commissione è sempre disposta a presentare il programma , conformemente agli accordi ) ; oppure il Parlamento non è in grado di esaminare tale programma , come apparentemente sostengono alcuni .

(src)="93">Efter min mening ville denne anden hypotese være det samme som at give afkald på vores ansvar som parlament og desuden at indføre en original teori , en ukendt metode , der består i skriftligt at give de politiske grupper kendskab til Kommissionens program en uge før - og ikke dagen før , som det var aftalen - i betragtning af , at lovgivningsprogrammet skal diskuteres i februar , således at vi kunne springe forhandlingen over , fordi pressen og Internettet dagen efter havde givet alle borgerne kendskab til det , og Parlamentet ville ikke længere behøve at bekymre sig om sagen .
(trg)="81"> Secondo me , questa seconda ipotesi significherebbe rinunciare alle nostre responsabilità di Parlamento , oltre a introdurre una tesi originale , un metodo finora sconosciuto che consiste nel distribuire per iscritto ai gruppi politici il discorso programmatico della Commissione una settimana prima - e non il giorno prima , come era stato concordato .
(trg)="82"> Considerando che il programma legislativo sarà discusso a febbraio , potremmo prescindere dal dibattito , in quanto il giorno dopo la stampa ed Internet avrebbero divulgato il testo a tutti i cittadini e quindi il Parlamento non avrebbe più bisogno di occuparsene .

(src)="94">Da min gruppe mener , at et parlament er til for at lytte , diskutere og overveje , mener vi , at der ikke er noget som helst , der kan retfærdiggøre denne udsættelse , og vi mener , at hvis Kommissionen er i stand til at gøre det , er der tid nok til , at vi kan genetablere den oprindelige aftale mellem Parlamentet og Kommissionen og handle ansvarligt over for vores medborgere .
(trg)="83"> Secondo il mio gruppo , un Parlamento serve per ascoltare , discutere e riflettere , quindi a nostro avviso non c ' è alcuna ragione che giustifichi questo rinvio .
(trg)="84"> Se la Commissione è in grado di presentare il programma , secondo noi siamo perfettamente in tempo per ripristinare l ' accordo iniziale intervenuto tra il Parlamento e la Commissione e comportarci responsabilmente dinnanzi ai nostri concittadini .

(src)="95">Derfor går det forslag , som De Europæiske Socialdemokraters Gruppe stiller , og som De har nævnt , ud på , at vi holder fast ved forelæggelsen af Prodi-Kommissionens program for valgperioden på onsdag , og at dette program også omfatter forslaget til administrativ reform , for hvis det ikke bliver sådan , kan vi komme i en paradoksal situation : Med en undskyldning om at der ikke er en tekst , nægtes formanden for Kommissionen på den ene side retten til at tale i Parlamentet , og på den anden side forhindres det , at der finder en forhandling sted om reformen , uden at Parlamentet på forhånd kender de tekster , som den er baseret på .
(trg)="85"> Perciò la proposta del gruppo del Partito del socialismo europeo , da lei menzionata , è che mercoledì si mantenga la presentazione del programma per la legislatura della Commissione Prodi , inserendovi anche il progetto di riforma amministrativa .
(trg)="86"> Altrimenti potremmo ritrovarci in una situazione paradossale : con la scusa che non c ' è il testo , si nega da un lato il diritto del Presidente della Commissione di rivolgersi a questo Parlamento , e dall ' altro che abbia luogo una discussione sulla riforma , senza che il Parlamento conosca a priori i testi su cui si basa .

(src)="96">Derfor , fru formand , anmoder jeg Dem om at bede Kommissionen om at udtale sig nu , og at vi derefter går over til afstemning .
(trg)="87"> Pertanto , signora Presidente , la prego di chiedere alla Commissione di esprimersi subito e poi di procedere al voto .

(src)="97">( Bifald fra PSE-gruppen )
(trg)="88"> ( Applausi dai banchi del gruppo del partito del socialismo europeo )

(src)="98">Fru formand , kære kolleger , jeg er godt nok noget forbavset over vores kollega Barón Crespos opførsel .
(src)="99">Han forlanger nu , at dette punkt sættes på dagsordenen for onsdag .
(trg)="89"> Signora Presidente , onorevoli colleghi , sono piuttosto sorpreso del comportamento del collega , onorevole Barón Crespo , che ora pretende che il punto in questione venga inserito nell' ordine del giorno di mercoledì .

(src)="100">Hr. Barón Crespo , De kunne ikke deltage den sidste torsdag på Formandskonferencen .
(trg)="90"> Onorevole collega Barón Crespo , lei non ha potuto partecipare giovedì scorso alla Conferenza dei presidenti .

(src)="101">Det kritiserer jeg ikke , for det sker af og til , at man lader sig repræsentere .
(trg)="91"> Non la biasimo per questo : può sempre succedere che si debba essere sostituiti .

(src)="102">Hr. Hänsch repræsenterede Dem dér .
(trg)="92"> Il collega Hänsch è intervenuto in sua vece .

(src)="103">Vi havde en udførlig debat på Formandskonferencen .
(trg)="93"> In sede di Conferenza dei presidenti ne abbiamo discusso approfonditamente .

(src)="104">Kun Deres gruppe repræsenterede det , som De siger nu .
(trg)="94"> Soltanto un gruppo politico condivideva l' opinione da lei espressa in questa sede .

(src)="105">Vi stemte derefter om det .
(trg)="95"> La questione è stata posta ai voti .

(src)="106">Hver ordfører har jo lige så mange stemmer , som der er medlemmer i gruppen .
(src)="107">Der var en afstemning om dette punkt .
(trg)="96"> Come è noto , ciascun presidente dispone di un numero di voti pari al numero dei deputati iscritti al proprio gruppo politico .

(src)="108">Så vidt jeg husker , faldt denne afstemning således ud : 422 mod 180 stemmer og nogle få , der undlod at stemme .
(trg)="97"> Il punto in questione è stato oggetto di una votazione in cui , se ben ricordo , vi sono stati 422 voti contrari e 180 a favore con poche astensioni .

(src)="109">Det vil sige , at alle grupper med undtagelse af løsgængerne - men de udgør jo ikke nogen gruppe - var enige , kun Deres gruppe mente , at man skulle bære sig sådan ad , som De har foreslået her .
(trg)="98"> Ciò significa che tutti i gruppi politici , ad eccezione dei non iscritti - che però non costituiscono un gruppo politico - , erano concordi e che un solo gruppo era del parere di procedere come proposto dal collega in questa sede .

(src)="110">Alle andre mente noget andet .
(src)="111">Det var beslutningen .
(trg)="99"> Tutti gli altri erano di diversa opinione e così è stato deciso .

(src)="112">Nu vil jeg gerne sige noget til selve sagen .
(trg)="100"> Vorrei ora entrare brevemente nel merito .

(src)="113">Vi har tillid til Kommissionen , til Romano Prodi , og flertallet i vores gruppe har udtrykt tillid til Romano Prodi og Kommissionen efter en vanskelig proces , som alle kender til .
(trg)="101"> Abbiamo fiducia nella Commissione , in Romano Prodi e la grande maggioranza del nostro gruppo politico , come tutti sanno , dopo un difficile processo ha votato la fiducia a Romano Prodi e alla Commissione .

(src)="114">Men vi mener også , at vi skal have en debat om Kommissionens strategi i en ordinær procedure , ikke kun på baggrund af en mundtlig forklaring her i Europa-Parlamentet , men også på baggrund af et dokument , som er blevet besluttet i Kommissionen , og som beskriver dette program for fem år .
(trg)="102"> Tuttavia siamo anche dell' idea che la strategia della Commissione vada discussa nel corso di una procedura regolare , non soltanto in base a una dichiarazione rilasciata oralmente in questo Parlamento ma anche in base a un documento adottato dalla Commissione che illustri tale programma per i prossimi cinque anni .

(src)="115">Et sådant dokument findes ikke !
(trg)="103"> Ma un tale documento non esiste ancora !

(src)="116">Kommissionen vil fremlægge programmet for år 2000 til februar .
(trg)="104"> La Commissione presenterà il programma per il 2000 in febbraio .

(src)="117">Vi har sagt , at hvis Kommissionen ikke ønsker at lave programmet for år 2000 i januar , så gør vi det i februar .
(trg)="105"> Abbiamo acconsentito : se la Commissione non vuole discutere il programma 2000 in gennaio lo faremo in febbraio .

(src)="118">Det har vi godkendt .
(trg)="106"> Non è certo nostra intenzione entrare in conflitto con la Commissione .

(src)="119">Vi ønsker sådan set ikke nogen konflikt med Kommissionen , vi mener derimod , at hvis det går , skal Kommissionen og Parlamentet gå samme vej .
(trg)="107"> Al contrario , pensiamo che per quanto possibile la Commissione e il Parlamento debbano percorrere una strada comune .

(src)="120">Men Parlamentet er også Kommissionens kontrollør .
(src)="121">Og ikke alt , hvad der kommer fra Kommissionen , skal nødvendigvis være i overensstemmelse med os .
(trg)="108"> Il Parlamento , tuttavia , esercita anche funzioni di controllo nei confronti della Commissione e non tutto ciò che viene proposto da quest' ultima deve necessariamente trovarci concordi .

(src)="122">Jeg vil gerne have , at vi får mulighed for at forberede os fornuftigt på en debat om femårsprogrammet i grupperne .
(trg)="109"> Vorrei che all' interno dei gruppi politici potessimo prepararci adeguatamente al dibattito sul programma quinquennale .

(src)="123">Man kan ikke forberede sig , hvis man hører en forklaring her og slet ikke ved , hvad indholdet af en sådan forklaring er .
(trg)="110"> Non è possibile farlo ascoltando una dichiarazione di cui non conosciamo con esattezza il contenuto .

(src)="124">Derfor anbefaler vi - og det er mit indtryk , at Kommissionen også er åben over for denne tanke - at vi fører debatten om Kommissionens langsigtede program frem til år 2005 i februar - jeg håber også , at Kommissionen er blevet enig om et program til den tid , som den vil foreslå os - og at vi samtidig fører en debat om Kommissionens lovgivningsprogram for år 2000 i februar .
(trg)="111"> Perciò raccomandiamo - e ho l' impressione che anche la Commissione sia disposta ad accogliere questa idea - di discutere in febbraio il programma a lungo termine della Commissione che si estende fino al 2005 - sperando che a quel punto la Commissione abbia concordato un programma che ci sottoporrà - e , sempre in febbraio , anche il programma legislativo della Commissione per l' anno 2000.

(src)="125">Det er således også en fornuftig saglig sammenhæng , som råder os til at føre debatten om begge programmer i fællesskab .
(src)="126">Derfor afviser min gruppe på det bestemteste Den Socialdemokratiske Gruppes forslag !
(trg)="112"> E ' dunque sulla base di un nesso oggettivo che proponiamo di discutere contestualmente i due programmi e per questa ragione il mio gruppo politico respinge decisamente la proposta del gruppo socialista !

(src)="127">( Bifald fra PPE-DE-gruppen )
(trg)="113"> ( Applausi dai banchi del gruppo del PPE-DE )

(src)="128">Fru formand , jeg vil gøre det meget klart , at Kommissionen først og fremmest har den største respekt for Parlamentets beslutninger , deriblandt opstillingen af dagsordenen .
(trg)="114"> Signora Presidente , desidero affermare chiaramente che , innanzi tutto , la Commissione nutre il massimo rispetto per le decisioni del Parlamento tra cui quella di elaborare il proprio ordine del giorno .