# da/ep-00-01-17.xml.gz
# fi/ep-00-01-17.xml.gz


(src)="1">Genoptagelse af sessionen
(trg)="1">Istuntokauden uudelleenavaaminen

(src)="2">Jeg erklærer Europa-Parlamentets session , der blev afbrudt fredag den 17. december , for genoptaget .
(src)="3">Endnu en gang vil jeg ønske Dem godt nytår , og jeg håber , De har haft en god ferie .
(trg)="2">Julistan perjantaina joulukuun 17. päivänä keskeytetyn Euroopan parlamentin istunnon avatuksi ja esitän vielä kerran vilpittömän toiveeni siitä , että teillä olisi ollut oikein mukava joululoma .

(src)="4">Som De kan se , indfandt det store " år 2000-problem " sig ikke .
(trg)="3">Kuten olette varmaan saattaneet huomata , vuodenvaihteeseen 2000 povattuja suuria tietokoneongelmia ei ilmennytkään .

(src)="5">Til gengæld har borgerne i en del af medlemslandene været ramt af meget forfærdelige naturkatastrofer .
(trg)="4">Sen sijaan todella kauheat luonnonkatastrofit koettelivat kansalaisia joissakin unionimme maissa .

(src)="6">De har udtrykt ønske om en debat om dette emne i løbet af mødeperioden .
(trg)="5">Te olette esittäneet toiveen , että tästä asiasta keskusteltaisiin lähipäivinä tämän istuntojakson aikana .

(src)="7">I mellemtiden ønsker jeg - som også en del kolleger har anmodet om - at vi iagttager et minuts stilhed til minde om ofrene for bl.a. stormene i de medlemslande , der blev ramt .
(trg)="6">Sillä välin toivoisin , kuten useampi kollega on minulle esittänytkin , että viettäisimme minuutin hiljaisuuden kaikkien niiden uhrien muistoksi , jotka saivat surmansa useita Euroopan unionin maita koetelleissa myrskyissä .

(src)="8">Jeg opfordrer Dem til stående at iagttage et minuts stilhed .
(trg)="7">Kehotan , että nousette seisomaan tämän minuutin hiljaisuuden ajaksi

(src)="9">( Parlamentet iagttog stående et minuts stilhed
(trg)="8">( Parlamentti vietti seisaallaan minuutin hiljaisuuden . )

(src)="10">Fru formand , en bemærkning til forretningsordenen .
(trg)="9">Arvoisa puhemies , käytän työjärjestyspuheenvuoron .

(src)="11">Gennem pressen og tv vil De være bekendt med en række bombeeksplosioner og drab i Sri Lanka .
(trg)="10">Olette varmaan saaneet tietoonne lehdistön ja television kautta , että Sri Lankassa on sattunut useita kuolemaan johtaneita pommi-iskuja .

(src)="12">En af de personer , der blev myrdet for ganske nylig i Sri Lanka , var hr .
(src)="13">Kumar Ponnambalam , der besøgte Europa-Parlamentet for få måneder siden .
(trg)="11">Näiden Sri Lankassa aivan äskettäin surmansa saaneiden ihmisten joukossa on Kumar Ponnambalam , joka vieraili parlamentissa vain pari kuukautta sitten .

(src)="14">Ville det være passende , hvis De , fru formand , sendte en skrivelse til Sri Lankas præsident for at udtrykke vores dybe beklagelse i forbindelse med Kumar Ponnambalams død og de andre voldsomme dødsfald i Sri Lanka og for indtrængende at anmode præsidenten om at gøre alt for at opnå en fredelig løsning på en meget vanskelig situation ?
(trg)="12">Kävisikö teille , arvoisa puhemies , että kirjoittaisitte Sri Lankan presidentille kirjeen , jossa välittäisitte surunvalittelut parlamentin puolesta Ponnambalanin kuoleman ja muiden Sri Lankassa sattuneiden väkivaltaisten kuolemantapausten johdosta ja jossa pyytäisitte presidenttiä tekemään kaikkensa , jotta tähän hyvin vaikeaan tilanteeseen löydettäisiin rauhanomainen sovitteluratkaisu ?

(src)="15">Ja , hr .
(src)="16">Evans , jeg mener , at et initiativ , som det , De foreslår , ville være meget hensigtsmæssigt .
(trg)="13">Kyllä , jäsen Evans , mielestäni äsken ehdottamanne suuntainen aloite olisi varsin oikeaan osuva .

(src)="17">Hvis Europa-Parlamentet er enigt , vil jeg gøre , som hr .
(src)="18">Evans har foreslået .
(trg)="14">Jos parlamentin jäsenet kannattavat sitä , teen niin kuin jäsen Evans ehdotti .

(src)="19">Fru formand , en bemærkning til forretningsordenen .
(trg)="15">Arvoisa puhemies , käytän työjärjestyspuheenvuoron .

(src)="20">Jeg vil gerne have Deres råd om artikel 143 vedrørende afvisning .
(trg)="16">Haluaisin , että kertoisitte mielipiteenne työjärjestyksen 143 artiklasta , joka koskee sitä , milloin jotakin asiaa ei oteta käsiteltäväksi .

(src)="21">Mit spørgsmål omhandler et emne , der vil blive behandlet på torsdag , og jeg vil gerne tage emnet op igen ved den lejlighed .
(trg)="17">Kysymykseni liittyy erääseen seikkaan , jota käsitellään torstaina ja jonka otan silloin taas esille .

(src)="22">Betænkningen af Cunha om flerårige udviklingsprogrammer skal forhandles af Parlamentet på torsdag og indeholder et forslag i punkt 6 om , at der skal indføres kvotesanktioner for lande , der ikke overholder deres årlige målsætninger for flådereduktion .
(trg)="18">Cunhan monivuotisia ohjausohjelmia koskevaa mietintöä käsitellään parlamentissa torstaina , ja sen 6 kohtaan sisältyy ehdotus , jonka mukaan niiden maiden kohdalla , jotka eivät suoriudu vuosittaisista laivueita koskevista supistamistavoitteistaan , otetaan käyttöön eräänlaisia kiintiöiden vähentämistä tarkoittavia rangaistuksia .

(src)="23">Dette skal i henhold til punkt 6 indføres til trods for princippet om relativ stabilitet .
(trg)="19">Mietinnössä sanotaan , että näin olisi tehtävä suhteellisen vakauden periaatteesta huolimatta .

(src)="24">Jeg mener , at princippet om relativ stabilitet er et grundlæggende retsprincip for den fælles fiskeripolitik , og at der vil være juridisk belæg for at afvise et forslag om at undergrave dette princip .
(trg)="20">Uskon , että suhteellisen vakauden periaate on perusluonteinen oikeudellinen periaate yhteisen kalastuspolitiikan alalla ja että ehdotusta , jossa sitä horjutetaan , olisi lainsäädännöllisesti mahdoton hyväksyä .

(src)="25">Jeg vil gerne vide , om man kan gøre indsigelse mod noget , der bare er en betænkning og ikke et forslag til retsakt , og om det er noget , jeg kan gøre på torsdag ?
(trg)="21">Haluaisin tietää , onko mahdollista esittää tällainen vastalause , jonka kohteena on pelkkä mietintö eikä lakiehdotus , ja onko minulla valtuuksia esittää tällainen vastalause torstaina .

(src)="26">Det er netop dér , De - hvis De ønsker det - kan rejse dette spørgsmål , det vil sige på torsdag ved forhandlingens begyndelse .
(trg)="22">Te voitte tosiaankin juuri silloin tehdä tämän esityksen , mikäli sitä haluatte , eli torstaina ennen mietinnön käsittelyn alkamista .

(src)="27">Fru formand , samtidig med Europa-Parlamentets første mødeperiode i år har man i Texas i USA fastsat datoen for henrettelsen af en dødsdømt , nemlig en ung mand på 34 år ved navn Hicks , og det er desværre på næste torsdag .
(trg)="23">Arvoisa puhemies , samanaikaisesti Euroopan parlamentin tämän vuoden ensimmäisen istuntojakson kanssa Texasissa Yhdysvalloissa päätettiin , että eräs nuori - 34-vuotias - kuolemaantuomittu , nimeltään Hicks , teloitetaan valitettavasti ensi perjantaina .

(src)="28">På anmodning af et fransk parlamentsmedlem , hr .
(src)="29">Zimeray , er der allerede indgivet et andragende , som mange har skrevet under på , heriblandt undertegnede , men i tråd med den holdning , som Europa-Parlamentet og hele Det Europæiske Fællesskab konstant giver udtryk for , anmoder jeg Dem om at gøre den indflydelse , De har i kraft af Deres embede og den institution , De repræsenterer , gældende over for præsidenten og Texas ' guvernør Bush , som har beføjelse til at ophæve dødsdommen og benåde den dømte .
(trg)="24">Ranskalaisen parlamentin jäsenen Zimerayn pyynnöstä on esitetty vetoomus , jonka monet ovat allekirjoittaneet , ja olen itse yksi heistä , mutta pyydän , että te Euroopan parlamentin ja koko Euroopan yhteisön johdonmukaisesti osoittaman kannan mukaisesti otatte virkanne suoman ja edustamanne toimielimen arvovallan voimin yhteyttä Texasin osavaltion johtajaan , kuvernööri Bushiin , jolla on valtuudet kumota kuolemantuomio ja armahtaa kuolemaantuomittu .

(src)="30">Alt dette er i tråd med de principper , vi altid har været tilhængere af .
(trg)="25">Ja kaikki tämä niiden periaatteiden mukaisesti , joita olemme aina puolustaneet .

(src)="31">Tak , hr .
(src)="32">Segni , det gør jeg med glæde .
(trg)="26">Kiitos , jäsen Segni , teen sen oikein mielelläni .

(src)="33">Det er således helt i tråd med den holdning , Europa-Parlamentet altid har indtaget .
(trg)="27">Se on tosiaankin täysin niiden periaatteiden mukaista , joita parlamentti on aina puolustanut .

(src)="34">Fru formand , jeg vil gerne gøre Dem opmærksom på en sag , som Parlamentet har beskæftiget sig med gentagne gange .
(trg)="28">Arvoisa puhemies , haluaisin kiinnittää huomionne tapaukseen , jota tämä parlamentti on käsitellyt toistuvasti .

(src)="35">Det drejer sig om Alexander Nikitin .
(trg)="29">Se on tapaus Aleksandr Nikitin .

(src)="36">Vi glæder os alle sammen over , at domstolen har frifundet ham og understreget , at adgangen til miljøinformationer også er konstitutionel ret i Rusland .
(trg)="30">Me kaikki täällä parlamentissa olemme iloisia siitä , että oikeus vapautti hänet ja teki selväksi , että ympäristöä koskevien tietojen saaminen on perustuslaillinen oikeus myös Venäjällä .

(src)="37">Men nu er det sådan , at han skal anklages igen , fordi statsadvokaten har anket dommen .
(trg)="31">Tilanne on nyt kuitenkin se , että hän on joutunut uudelleen syytteeseen , koska yleinen syyttäjä valittaa oikeuden päätöksestä .

(src)="38">Vi ved og har fastslået i virkelig mange beslutninger - netop på det sidste møde sidste år - at dette ikke bare er en juridisk sag , og at det er forkert at beskylde Alexander Nikitin for at have begået kriminalitet og forræderi , fordi vi som berørte nyder godt af hans resultater .
(trg)="32">Me tiedämme ja olemme todenneet sen todellakin erittäin monissa päätöslauselmissa - nimenomaan viime vuoden viimeisessä täysistunnossa - , että tämä ei ole pelkästään oikeustapaus ja on väärin syyttää Aleksandr Nikitiniä rikollisuudesta ja petoksesta , koska me asianosaisina hyödymme hänen tuloksistaan .

(src)="39">Disse resultater er grundlaget for de europæiske programmer til beskyttelse af Barentsee , og derfor beder jeg Dem gennemgå et brevudkast , som beskriver de vigtigste fakta , og tydeliggøre denne holdning i Rusland i overensstemmelse med Parlamentets beslutninger .
(trg)="33">Nämä tulokset muodostavat pohjan eurooppalaisille Barentsinmeren suojeluohjelmille , ja pyydän teitä siksi tarkastelemaan huolellisesti kirjeluonnosta , jossa selitetään tärkeimmät tosiasiat , ja tekemään tämän kannan selväksi Venäjällä parlamentin päätösten hengessä .

(src)="40">Ja , fru Schroedter , jeg skal med glæde undersøge dette spørgsmål , når jeg har modtaget Deres brev .
(trg)="34">Kyllä jäsen Schroedter , saatuani kirjeenne otan varsin mielelläni selvää tähän kysymykseen liittyvistä seikoista .

(src)="41">Fru formand , jeg vil gerne først give Dem en kompliment for den kendsgerning , at De har holdt Deres ord , og at antallet af tv-kanaler på vores kontorer faktisk er udvidet enormt nu i denne første mødeperiode i det nye år .
(trg)="35">Arvoisa puhemies , haluaisin aluksi kiittää teitä siitä , että olette pitänyt sananne ja että nyt uuden vuoden ensimmäisen istuntojakson aikana huoneissamme näkyvien televisiokanavien määrä on todellakin kasvanut valtavasti .

(src)="42">Men , fru formand , det , som jeg havde anmodet om , er ikke sket .
(trg)="36">Arvoisa puhemies , se , mitä minä pyysin , ei ole kuitenkaan toteutunut .

(src)="43">Der er nu ganske vist to finske kanaler og en portugisisk kanal , men der er stadig ingen nederlandsk kanal , og jeg havde anmodet Dem om en nederlandsk kanal , fordi også nederlændere gerne vil følge med i nyhederne hver måned , når vi forvises til dette sted .
(trg)="37">Nyt näkyvissä on kaksi suomalaista kanavaa ja yksi portugalilainen kanava , ja minä pyysin teiltä alankomaalaista kanavaa , koska myös alankomaalaiset haluavat seurata uutisia joka kuukausi , kun meidät lähetetään tänne karkotuspaikkaan .

(src)="44">Jeg vil således endnu en gang anmode Dem om alligevel at sørge for , at vi også får en nederlandsk kanal .
(trg)="38">Haluaisin pyytää teitä vielä kerran huolehtimaan siitä , että me saamme myös alankomaalaisen kanavan .

(src)="45">Fru Plooij-van Gorsel , jeg kan oplyse Dem om , at dette spørgsmål er opført på dagsordenen for kvæstorernes møde på onsdag .
(trg)="39">Jäsen Plooij-van Gorsel , voin kertoa , että kyseinen asia on kvestorien ensi keskiviikon kokouksen esityslistalla .

(src)="46">Det vil , håber jeg , blive behandlet i en positiv ånd .
(trg)="40">Toivon , että sitä käsitellään myönteisessä hengessä .

(src)="47">Fru formand , kan De fortælle mig , hvorfor Parlamentet ikke overholder de lovgivningsbestemmelser om sundhed og sikkerhed , som det selv har fastsat ?
(trg)="41">Arvoisa puhemies , voitteko kertoa minulle , miksi parlamentti ei noudata terveyttä ja turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä , jonka se oikeastaan itse hyväksyy ?

(src)="48">Hvorfor er der ikke foretaget en undersøgelse af luftkvaliteten i denne bygning , siden vi blev valgt ?
(trg)="42">Miksei juuri tämän rakennuksen ilmanlaatua ole testattu sinä aikana , kun olemme olleet jäseniä ?

(src)="49">Hvorfor har Sundheds- og Sikkerhedsudvalget ikke haft et møde siden 1998 ?
(trg)="43">Miksi terveys- ja turvallisuusasioista vastaava komitea ei ole kokoontunut vuoden 1998 jälkeen ?

(src)="50">Hvorfor har der ikke været brandøvelser , hverken i parlamentsbygningerne i Bruxelles eller Strasbourg ?
(trg)="44">Miksi parlamentin Brysselin tiloissa tai Strasbourgin tiloissa ei ole järjestetty paloharjoituksia ?

(src)="51">Hvorfor er der ingen brandinstrukser ?
(trg)="45">Miksi tulipalon varalta ei ole annettu ohjeita ?

(src)="52">Hvorfor etableres der ikke områder med rygeforbud ?
(trg)="46">Miksi portaikossa ei ole tehty parannuksia minulle sattuneen onnettomuuden jälkeen ?

(src)="53">Det er fuldstændig skandaløst , at vi fastsætter lovgivningsbestemmelser og så ikke overholder dem selv .
(trg)="47">Miksi " tupakointi kielletty " -alueita ei ole pantu täytäntöön ?
(trg)="48">On todella noloa , että hyväksymme lakeja emmekä noudata niitä itse .

(src)="54">Fru Lynne , De har fuldstændig ret , og jeg vil kontrollere , om alle disse ting virkelig ikke er blevet gjort .
(trg)="49">Jäsen Lynne , te olette täysin oikeassa , ja aion tarkistaa , eikö kaikkea tätä todellakaan ole tehty .

(src)="55">Jeg vil ligeledes fremlægge problemet for kvæstorerne , og jeg er sikker på , at kvæstorerne vil bestræbe sig på at sørge for , at vi overholder den lovgivning , vi vedtager .
(trg)="50">Toimitan myös tämän ongelman kvestorikollegion käsiteltäväksi ja olen varma , että kvestoreillemme on erittäin tärkeää toimia niin , että noudatamme sellaista lainsäädäntöä , jonka olemme itse hyväksyneet .

(src)="56">Fru formand , fru Díez González og jeg havde stillet nogle spørgsmål om visse holdninger gengivet i en spansk avis , som næstformanden , fru de Palacio , har givet udtryk for .
(trg)="51">Arvoisa puhemies , Díez González ja minä olimme esittäneet muutamia kysymyksiä , jotka koskivat tiettyjä komission varapuheenjohtaja de Palacion lausuntoja , jotka julkaistiin eräässä espanjalaisessa päivälehdessä .

(src)="57">De kompetente tjenestegrene har ikke opført dem på dagsordenen , fordi de mener , at de blev besvaret ved et tidligere møde .
(trg)="52">Toimivaltaiset yksiköt eivät ole ottaneet kysymyksiä esityslistalle , koska yksiköiden mukaan niihin on jo vastattu aiemmalla istuntojaksolla .

(src)="58">Jeg anmoder om , at denne beslutning tages op til fornyet overvejelse , for det er ikke tilfældet .
(trg)="53">Pyydän , että tämä päätös perutaan , sillä asia ei ole niin .

(src)="59">De spørgsmål , der tidligere er blevet besvaret , drejede sig om fru de Palacios medvirken i en bestemt sag og ikke om de erklæringer , som kunne læses i avisen ABC den 18. november sidste år .
(trg)="54">Ne kysymykset , joihin aiemmin vastattiin , liittyvät komission varapuheenjohtaja De Palacion puheenvuoroon eräässä asiassa , eikä näihin viime marraskuun 18. päivänä ABC-lehdessä julkaistuihin lausuntoihin .

(src)="60">Kære kolleger , vi vil undersøge alt dette .
(trg)="55">Hyvä kollega , tarkistamme asian .

(src)="61">Jeg må indrømme , at det hele forekommer mig lidt forvirrende i øjeblikket .
(trg)="56">Minun täytyy myöntää , että tällä hetkellä asiat vaikuttavat minusta hieman sekavilta .

(src)="62">Derfor vil vi undersøge det meget omhyggeligt , således at alt er , som det skal være .
(trg)="57">Niinpä käymme asian erittäin tarkasti läpi , jotta kaikki saadaan hyvälle tolalle .

(src)="63">Fru formand , jeg vil gerne vide , om der kommer en klar melding fra Parlamentet i denne uge om vores utilfredshed i forbindelse med dagens beslutning om ikke at forlænge embargoen mod våbeneksport til Indonesien i betragtning af , at et stort flertal i Parlamentet tidligere har undertegnet våbenembargoen i Indonesien .
(trg)="58">Arvoisa puhemies , haluaisin tietää , lähettääkö parlamentti tällä viikolla ulkomaailmaan selvän viestin siitä , kuinka tyytymättömiä olemme tämänpäiväiseen päätökseen , jonka mukaan aseiden vientikieltoa Indonesiaan ei jatketa , varsinkin , jos otamme huomioon , että parlamentin valtaenemmistö on aiemmin tukenut aseiden vientikieltoa Indonesiaan ?

(src)="64">Dagens beslutning om ikke at forlænge embargoen er meget farlig på grund af situationen der .
(trg)="59">Tämänpäiväinen päätös olla jatkamatta vientikieltoa on erittäin vaarallinen , jos otamme huomioon Indonesian tilanteen .

(src)="65">Parlamentet bør derfor tilkendegive sin holdning , da det er flertallets ønske .
(trg)="60">Näin ollen parlamentin olisi lähetettävä tällainen viesti , sillä valtaenemmistö toivoo sitä .

(src)="66">Det er uansvarligt af EU-medlemsstater at nægte at forlænge embargoen .
(trg)="61">On vastuutonta , että EU : n jäsenvaltiot kieltäytyvät jatkamasta aseiden vientikieltoa .

(src)="67">Som nævnt tidligere er der tale om en meget ustabil situation .
(trg)="62">Kuten monet ovat kertoneet , tilanne on Indonesiassa äärimmäisen räjähdysaltis .

(src)="68">Der er endog fare for et militærkup i fremtiden .
(trg)="63">Vaarana todellakin on tuleva sotilasvallankaappaus .

(src)="69">Vi ved ikke , hvad der sker .
(trg)="64">Me emme tiedä , mitä tapahtuu .

(src)="70">Så hvorfor skal våbenproducenter i EU profitere på bekostning af uskyldige mennesker ?
(trg)="65">Miksi siis EU : n asevalmistajien olisi tehtävä voittoa viattomien ihmisten kustannuksella ?

(src)="71">Under alle omstændigheder er punktet ikke på nuværende tidspunkt opført under forhandlingen om aktuelle og uopsættelige spørgsmål på torsdag .
(trg)="66">Joka tapauksessa , tämä kysymys ei ole toistaiseksi torstain ajankohtaiskeskustelun aiheiden joukossa .

(src)="72">Arbejdsplan
(trg)="67">Käsittelyjärjestys

(src)="81">Fru formand , forelæggelsen af Prodi-Kommissionens politiske program for hele valgperioden var til at begynde med et forslag fra De Europæiske Socialdemokraters Gruppe , som opnåede enstemmighed på Formandskonferencen i september og også hr .
(src)="82">Prodis udtrykkelige accept , og han gentog sit løfte i sin indsættelsestale .
(trg)="74">Arvoisa puhemies , Prodin johtaman komission koko toimikauden kattavan poliittisen ohjelman esittely oli alun perin Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän ehdotus , ja se hyväksyttiin yksimielisesti syyskuun puheenjohtajakokouksessa , ja samoin komission puheenjohtaja Prodi antoi sille selvän hyväksyntänsä ja toisti nimityksensä yhteydessä pitämässään puheessa sitoutumistaan siihen .

(src)="83">Dette løfte er vigtigt , fordi Kommissionen er et organ , der har initiativmonopol i henhold til traktaterne og derfor grundlæggende udformer Parlamentets politiske arbejde og lovgivningsarbejde i de kommende fem år .
(trg)="75">Tällä sitoutumisella on merkitystä siinä mielessä , että komissiolla on elimenä perustamissopimusten mukaisesti yksinoikeus tehdä aloitteita , ja siksi komissio määrää sen , millaiseksi parlamentin poliittinen ja lainsäädännöllinen toiminta viiden seuraavan vuoden aikana pohjimmiltaan muotoutuu .

(src)="84">Jeg vil også minde om , fru formand , at Parlamentet to gange i foregående valgperiode ved afstemning gav udtryk for sin tillid til formand Prodi .
(src)="85">I denne valgperiode igen i juli og senere , med den nye Kommission på plads , gav det igen i september hele Kommissionen et tillidsvotum .
(trg)="76">Arvoisa puhemies , muistuttaisin lisäksi siitä , että parlamentti antoi edellisellä vaalikaudella kaksi kertaa luottamuslauseen puheenjohtaja Prodille ; tällä vaalikaudella luottamuslause annettiin uudelleen heinäkuussa ja sen jälkeen vielä kerran uuden komission astuessa virkaansa , jolloin parlamentti äänesti syyskuussa koko komissiolle annettavasta luottamuslauseesta .

(src)="86">Der har derfor været tid nok til , at Kommissionen kunne forberede sit program , og til at vi kunne få kendskab til det og forklare det til borgerne .
(trg)="77">Siksi on jo mennyt riittävästi aikaa , jotta komissio on voinut laatia ohjelmansa ja jotta mekin voimme tutustua siihen ja selittää sen kansalaisille .

(src)="87">I den forbindelse vil jeg minde om beslutningen fra 15. september , hvori der blev henstillet til , at forslaget blev forelagt hurtigst muligt .
(trg)="78">Tässä mielessä palautan mieliin syyskuun 15. päivän päätöslauselman , jossa suositeltiin ehdotuksen esittämistä mahdollisimman pikaisesti .

(src)="88">Det , der skete i sidste uge - og som opstod uden for Formandskonferencen , hvor den udelukkende blev brugt til at bekræfte og godkende beslutninger , som var truffet uden for den - skaber et dilemma : Enten er Kommissionen ikke i stand til at fremlægge det program .
(src)="89">( I så fald ville det være passende , at den informerede om det .
(trg)="79">Viime viikolla sattuneet asiat jotka saivat alkunsa puheenjohtajakokouksen yhteydessä , jolloin sitä käytettiin vain siihen , että sen ulkopuolella tehdyt päätökset voitaisiin vahvistaa ja sinetöidä ovat johtaneet pulmalliseen tilanteeseen : joko komissio ei pysty esittelemään tätä ohjelmaa ( missä tapauksessa komission olisi ilmoitettava se .

(src)="90">Ifølge kommissionsformandens udsagn er de i stand til at gøre det .
(trg)="80">Komission puheenjohtajan puheiden perusteella komissio pystyykin siihen .

(src)="91">Eftersom Kommissionen er repræsenteret af næstformanden , fru de Palacio , mener jeg , at det før afstemningen ville være på sin plads at være på det rene med Kommissionens situation , hvad angår dets vilje til at forelægge programmet , ligesom det var blevet aftalt . )
(trg)="81">Koska komissiota edustaa varapuheenjohtaja de Palacio , luulen , että ennen äänestämistä olisi hyvä tietää komission tilanne eli se , pystyykö komissio esittelemään ohjelman niin kuin sovittiin ) ; tai sitten parlamentti ei pysty käsittelemään tätä ohjelmaa , kuten jotkut näyttävät esittävän .

(src)="92">Eller også er Parlamentet ikke i stand til at behandle dette program , som der vist er nogle , der påstår .
(src)="93">Efter min mening ville denne anden hypotese være det samme som at give afkald på vores ansvar som parlament og desuden at indføre en original teori , en ukendt metode , der består i skriftligt at give de politiske grupper kendskab til Kommissionens program en uge før - og ikke dagen før , som det var aftalen - i betragtning af , at lovgivningsprogrammet skal diskuteres i februar , således at vi kunne springe forhandlingen over , fordi pressen og Internettet dagen efter havde givet alle borgerne kendskab til det , og Parlamentet ville ikke længere behøve at bekymre sig om sagen .
(trg)="82">Mielestäni tämä toinen olettamus merkitsisi sitä , että luopuisimme meille parlamenttina kuuluvista velvollisuuksistamme ja lisäksi sitä , että otettaisiin käyttöön omaperäinen teesi ja aivan uudenlainen menetelmä , joka tarkoittaisi sitä , että poliittisille ryhmille annetaan kirjallisessa muodossa tiedoksi komission ohjelmalliset aiheet viikkoa aikaisemmin eikä päivää aikaisemmin , kuten oli sovittu näin varsinkin , jos otetaan huomioon se , että lainsäädäntöohjelmasta keskustellaan helmikuussa , ja näin ollen voimmekin luopua koko keskustelusta , sillä seuraavana päivänä lehdistö ja Internet ovat jo välittäneet tiedon kaikille kansalaisille , eikä parlamentilla ole enää syytä puuttua asiaan .

(src)="94">Da min gruppe mener , at et parlament er til for at lytte , diskutere og overveje , mener vi , at der ikke er noget som helst , der kan retfærdiggøre denne udsættelse , og vi mener , at hvis Kommissionen er i stand til at gøre det , er der tid nok til , at vi kan genetablere den oprindelige aftale mellem Parlamentet og Kommissionen og handle ansvarligt over for vores medborgere .
(trg)="83">Koska ryhmäni on sitä mieltä , että parlamentti on olemassa siksi , että siellä voidaan pohtia asioita , kuunnella ja keskustella , käsityksemme on , että tätä viivästymistä ei voida perustella mitenkään , ja jos komissio pystyy ohjelman esittämään , mielestämme ehdimme hyvin palata alkuperäiseen parlamentin ja komission väliseen sopimukseen ja edetä vastuullisesti kansalaistemme silmissä .

(src)="95">Derfor går det forslag , som De Europæiske Socialdemokraters Gruppe stiller , og som De har nævnt , ud på , at vi holder fast ved forelæggelsen af Prodi-Kommissionens program for valgperioden på onsdag , og at dette program også omfatter forslaget til administrativ reform , for hvis det ikke bliver sådan , kan vi komme i en paradoksal situation : Med en undskyldning om at der ikke er en tekst , nægtes formanden for Kommissionen på den ene side retten til at tale i Parlamentet , og på den anden side forhindres det , at der finder en forhandling sted om reformen , uden at Parlamentet på forhånd kender de tekster , som den er baseret på .
(trg)="84">Siksi Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän ehdotus on te myös mainitsitte sen , että keskiviikkona pidetään Prodin komission koko toimikauden ohjelman esittely niin , että tähän ohjelmaan sisältyy myös hallinnollinen uudistussuunnitelma , sillä saatamme joutua paradoksaaliseen tilanteeseen , jos näin ei käy : sen varjolla , että tekstiä ei ole , komission puheenjohtajalta viedään oikeus puhua parlamentille , ja toisaalta pidettäisiin sellainen uudistuksia koskeva keskustelu , jossa parlamentti ei tuntisi etukäteen pohjana olevaa tekstiä .

(src)="96">Derfor , fru formand , anmoder jeg Dem om at bede Kommissionen om at udtale sig nu , og at vi derefter går over til afstemning .
(trg)="85">Siksi toivon , että te , arvoisa puhemies , pyytäisitte komissiota ilmoittamaan komission tämänhetkisen kannan , minkä jälkeen toimitettaisiin äänestys .

(src)="97">( Bifald fra PSE-gruppen )
(trg)="86">( Suosionosoituksia PSE-ryhmältä )

(src)="98">Fru formand , kære kolleger , jeg er godt nok noget forbavset over vores kollega Barón Crespos opførsel .
(src)="99">Han forlanger nu , at dette punkt sættes på dagsordenen for onsdag .
(trg)="87">Arvoisa puhemies , hyvät kollegat , olen kaikesta huolimatta hieman hämmästynyt kollega Barón Crespon menettelystä , sillä hän vaatii nyt tämän esityslistan kohdan ottamista keskiviikon istunnon esityslistalle .

(src)="100">Hr. Barón Crespo , De kunne ikke deltage den sidste torsdag på Formandskonferencen .
(trg)="88">Hyvä kollega Barón Crespo , teillä ei ollut mahdollisuutta olla läsnä viime torstain puheenjohtajakokouksessa .

(src)="101">Det kritiserer jeg ikke , for det sker af og til , at man lader sig repræsentere .
(trg)="89">En kritisoi sitä , sillä aina silloin tällöin käy niin , että annamme jonkun toisen edustaa itseämme .

(src)="102">Hr. Hänsch repræsenterede Dem dér .
(trg)="90">Kollega Hänsch edusti teitä siellä .

(src)="103">Vi havde en udførlig debat på Formandskonferencen .
(trg)="91">Me keskustelimme tästä asiasta puheenjohtajakokouksessa seikkaperäisesti .

(src)="104">Kun Deres gruppe repræsenterede det , som De siger nu .
(trg)="92">Vain teidän ryhmänne puolsi sitä , mitä te nyt ehdotatte .

(src)="105">Vi stemte derefter om det .
(trg)="93">Äänestimme asiasta keskustelun jälkeen .

(src)="106">Hver ordfører har jo lige så mange stemmer , som der er medlemmer i gruppen .
(trg)="94">Jokaisella puheenjohtajallahan on yhtä paljon ääniä kuin hänen ryhmässään on jäseniä .

(src)="107">Der var en afstemning om dette punkt .
(trg)="95">Tästä kohdasta toimitettiin siis äänestys .

(src)="108">Så vidt jeg husker , faldt denne afstemning således ud : 422 mod 180 stemmer og nogle få , der undlod at stemme .
(trg)="96">Sen tulos oli muistaakseni seuraavanlainen : 422-180 muutamien harvojen pidättäytyessä äänestämästä .

(src)="109">Det vil sige , at alle grupper med undtagelse af løsgængerne - men de udgør jo ikke nogen gruppe - var enige , kun Deres gruppe mente , at man skulle bære sig sådan ad , som De har foreslået her .
(trg)="97">Se tarkoittaa , että kaikki ryhmät sitoutumattomia jäseniä lukuun ottamatta - mutta hehän eivät olekaan mitään ryhmiä - olivat yksimielisiä ja vain teidän ryhmänne kannatti sellaista menettelyä , jota te olette täällä ehdottanut .

(src)="110">Alle andre mente noget andet .
(trg)="98">Kaikki muut olivat eri mieltä .

(src)="111">Det var beslutningen .
(trg)="99">Tämä oli puheenjohtajakokouksen päätös .

(src)="112">Nu vil jeg gerne sige noget til selve sagen .
(trg)="100">Nyt haluaisin sanoa jotakin itse asiasta .

(src)="113">Vi har tillid til Kommissionen , til Romano Prodi , og flertallet i vores gruppe har udtrykt tillid til Romano Prodi og Kommissionen efter en vanskelig proces , som alle kender til .
(trg)="101">Me luotamme komissioon ja Romano Prodiin , ja ryhmämme hyvin suuri enemmistö antoi vaikean prosessin jälkeen , kuten me kaikki tiedämme , luottamuslauseen Romano Prodille ja komissiolle .

(src)="114">Men vi mener også , at vi skal have en debat om Kommissionens strategi i en ordinær procedure , ikke kun på baggrund af en mundtlig forklaring her i Europa-Parlamentet , men også på baggrund af et dokument , som er blevet besluttet i Kommissionen , og som beskriver dette program for fem år .
(trg)="102">Me olemme kuitenkin myös sitä mieltä , että meidän on keskusteltava tästä komission strategiasta asianmukaisessa menettelyssä ei pelkästään komission täällä Euroopan parlamentissa esittämän suullisen tiedonannon pohjalta vaan myös sen asiakirjan pohjalta , josta on päätetty komissiossa ja jossa selostetaan tätä seuraavien viiden vuoden ohjelmaa .

(src)="115">Et sådant dokument findes ikke !
(trg)="103">Sellaista asiakirjaa ei ole olemassa !

(src)="116">Kommissionen vil fremlægge programmet for år 2000 til februar .
(trg)="104">Komissio esittää vuoden 2000 ohjelman helmikuussa .

(src)="117">Vi har sagt , at hvis Kommissionen ikke ønsker at lave programmet for år 2000 i januar , så gør vi det i februar .
(trg)="105">Me olemme sanoneet , hyvä on , jos komissio ei halua tehdä vuoden 2000 ohjelmaa vielä tammikuussa , me teemme sen sitten helmikuussa .

(src)="118">Det har vi godkendt .
(trg)="106">Olemme hyväksyneet sen .

(src)="119">Vi ønsker sådan set ikke nogen konflikt med Kommissionen , vi mener derimod , at hvis det går , skal Kommissionen og Parlamentet gå samme vej .
(trg)="107">Mehän emme halua sinänsä mitään riitaa komission kanssa , vaan olemme sitä mieltä , että komission ja parlamentin on kuljettava yhteistä tietä , jos se nimittäin on mahdollista .