# da/ep-00-01-17.xml.gz
# es/ep-00-01-17.xml.gz


(src)="1">Genoptagelse af sessionen
(trg)="1"> Reanudación del período de sesiones

(src)="2">Jeg erklærer Europa-Parlamentets session , der blev afbrudt fredag den 17. december , for genoptaget .
(src)="3">Endnu en gang vil jeg ønske Dem godt nytår , og jeg håber , De har haft en god ferie .
(trg)="2"> Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo , interrumpido el viernes 17 de diciembre pasado , y reitero a Sus Señorías mi deseo de que hayan tenido unas buenas vacaciones .

(src)="4">Som De kan se , indfandt det store " år 2000-problem " sig ikke .
(trg)="3"> Como todos han podido comprobar , el gran " efecto del año 2000 " no se ha producido .

(src)="5">Til gengæld har borgerne i en del af medlemslandene været ramt af meget forfærdelige naturkatastrofer .
(trg)="4"> En cambio , los ciudadanos de varios de nuestros países han sido víctimas de catástrofes naturales verdaderamente terribles .

(src)="6">De har udtrykt ønske om en debat om dette emne i løbet af mødeperioden .
(trg)="5"> Sus Señorías han solicitado un debate sobre el tema para los próximos días , en el curso de este período de sesiones .

(src)="7">I mellemtiden ønsker jeg - som også en del kolleger har anmodet om - at vi iagttager et minuts stilhed til minde om ofrene for bl.a. stormene i de medlemslande , der blev ramt .
(trg)="6"> A la espera de que se produzca , de acuerdo con muchos colegas que me lo han pedido , pido que hagamos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de las tormentas , en los distintos países de la Unión Europea afectados .

(src)="8">Jeg opfordrer Dem til stående at iagttage et minuts stilhed .
(trg)="7"> Invito a todos a que nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio .

(src)="9">( Parlamentet iagttog stående et minuts stilhed
(trg)="8"> ( El Parlamento , de pie , guarda un minuto de silencio )

(src)="10">Fru formand , en bemærkning til forretningsordenen .
(trg)="9"> Señora Presidenta , una cuestión de procedimiento .

(src)="11">Gennem pressen og tv vil De være bekendt med en række bombeeksplosioner og drab i Sri Lanka .
(trg)="10"> Sabrá usted por la prensa y la televisión que se han producido una serie de explosiones y asesinatos en Sri Lanka .

(src)="12">En af de personer , der blev myrdet for ganske nylig i Sri Lanka , var hr .
(src)="13">Kumar Ponnambalam , der besøgte Europa-Parlamentet for få måneder siden .
(trg)="11"> Una de las personas que recientemente han asesinado en Sri Lanka ha sido al Sr . Kumar Ponnambalam , quien hace pocos meses visitó el Parlamento Europeo .

(src)="14">Ville det være passende , hvis De , fru formand , sendte en skrivelse til Sri Lankas præsident for at udtrykke vores dybe beklagelse i forbindelse med Kumar Ponnambalams død og de andre voldsomme dødsfald i Sri Lanka og for indtrængende at anmode præsidenten om at gøre alt for at opnå en fredelig løsning på en meget vanskelig situation ?
(trg)="12"> ¿Sería apropiado que usted , Señora Presidenta , escribiese una carta al Presidente de Sri Lanka expresando las condolencias del Parlamento por esa y otras muertes violentas , pidiéndole que haga todo lo posible para encontrar una reconciliación pacífica ante la extremadamente difícil situación que está viviendo su país ?

(src)="15">Ja , hr .
(src)="16">Evans , jeg mener , at et initiativ , som det , De foreslår , ville være meget hensigtsmæssigt .
(trg)="13"> Sí , señor Evans , pienso que una iniciativa como la que usted acaba de sugerir sería muy adecuada .

(src)="17">Hvis Europa-Parlamentet er enigt , vil jeg gøre , som hr .
(src)="18">Evans har foreslået .
(trg)="14"> Si la Asamblea está de acuerdo , haré lo que el señor Evans acaba de sugerir .

(src)="19">Fru formand , en bemærkning til forretningsordenen .
(trg)="15"> Señora Presidenta , una cuestión de procedimiento .

(src)="20">Jeg vil gerne have Deres råd om artikel 143 vedrørende afvisning .
(trg)="16"> Me gustaría que me asesorara sobre el Artículo 143 concerniente a la inadmisibilidad .

(src)="21">Mit spørgsmål omhandler et emne , der vil blive behandlet på torsdag , og jeg vil gerne tage emnet op igen ved den lejlighed .
(trg)="17"> Mi pregunta se refiere a un asunto del que se hablará el jueves , día que en volveré a plantearla .

(src)="22">Betænkningen af Cunha om flerårige udviklingsprogrammer skal forhandles af Parlamentet på torsdag og indeholder et forslag i punkt 6 om , at der skal indføres kvotesanktioner for lande , der ikke overholder deres årlige målsætninger for flådereduktion .
(trg)="18"> El informe Cunha sobre los programas de dirección plurianual se presenta al Parlamento el jueves y contiene una propuesta en el apartado 6 en torno a una forma de penalizaciones basada en cuotas que debe aplicarse a los países que no cumplan anualmente sus objetivos de reducción de flota .

(src)="23">Dette skal i henhold til punkt 6 indføres til trods for princippet om relativ stabilitet .
(trg)="19"> El informe estipula que se debe aplicarse a pesar del principio de estabilidad relativa .

(src)="24">Jeg mener , at princippet om relativ stabilitet er et grundlæggende retsprincip for den fælles fiskeripolitik , og at der vil være juridisk belæg for at afvise et forslag om at undergrave dette princip .
(trg)="20"> Creo que el principio de estabilidad relativa es un principio legal fundamental de las políticas pesqueras comunitarias , por lo que una propuesta que lo subvierta es legalmente inadmisible .

(src)="25">Jeg vil gerne vide , om man kan gøre indsigelse mod noget , der bare er en betænkning og ikke et forslag til retsakt , og om det er noget , jeg kan gøre på torsdag ?
(trg)="21"> Quiero saber si se puede hacer este tipo de objeción a lo que sólo es un informe , no una propuesta legislativa , y si es algo que puedo plantear el jueves .

(src)="26">Det er netop dér , De - hvis De ønsker det - kan rejse dette spørgsmål , det vil sige på torsdag ved forhandlingens begyndelse .
(trg)="22"> Su Señoría , si así lo desea , podrá plantear esta cuestión en ese momento , es decir , el jueves antes de que se presente el informe .

(src)="27">Fru formand , samtidig med Europa-Parlamentets første mødeperiode i år har man i Texas i USA fastsat datoen for henrettelsen af en dødsdømt , nemlig en ung mand på 34 år ved navn Hicks , og det er desværre på næste torsdag .
(trg)="23"> Señora Presidenta , coincidiendo con el primer período parcial de sesiones de este año del Parlamento Europeo , lamentablemente , en los Estados Unidos , en Texas , se ha fijado para el próximo jueves la ejecución de un condenado a la pena capital , un joven de 34 años que llamaremos con el nombre de Hicks .

(src)="28">På anmodning af et fransk parlamentsmedlem , hr .
(src)="29">Zimeray , er der allerede indgivet et andragende , som mange har skrevet under på , heriblandt undertegnede , men i tråd med den holdning , som Europa-Parlamentet og hele Det Europæiske Fællesskab konstant giver udtryk for , anmoder jeg Dem om at gøre den indflydelse , De har i kraft af Deres embede og den institution , De repræsenterer , gældende over for præsidenten og Texas ' guvernør Bush , som har beføjelse til at ophæve dødsdommen og benåde den dømte .
(trg)="24"> A petición de un diputado francés , el Sr . Zimeray , se ha presentado una solicitud , cuyos firmantes han sido numerosos y entre los cuales me cuento , sin embargo , de conformidad con la posición constantemente expresada por el Parlamento Europeo y por toda la Comunidad europea , le pido que intervenga con el prestigio de su cargo y de la Institución que representa ante el Presidente y el Gobernador del Estado de Texas , Sr . Bush , que tiene la facultad de suspender la condena a muerte y de indultar al condenado .

(src)="30">Alt dette er i tråd med de principper , vi altid har været tilhængere af .
(trg)="25"> Todo ello , de conformidad con los principios que siempre hemos apoyado .

(src)="31">Tak , hr .
(src)="32">Segni , det gør jeg med glæde .
(trg)="26"> Gracias , señor Segni , lo haré de muy buen grado .

(src)="33">Det er således helt i tråd med den holdning , Europa-Parlamentet altid har indtaget .
(trg)="27"> Está , sin duda , dentro de la línea de las posiciones que nuestro Parlamento siempre ha adoptado .

(src)="34">Fru formand , jeg vil gerne gøre Dem opmærksom på en sag , som Parlamentet har beskæftiget sig med gentagne gange .
(trg)="28"> Señora Presidenta , quisiera llamar la atención de usted acerca de un caso del que se ha ocupado una y otra vez este Parlamento .

(src)="35">Det drejer sig om Alexander Nikitin .
(trg)="29"> Es el caso de Alexander Nikitin .

(src)="36">Vi glæder os alle sammen over , at domstolen har frifundet ham og understreget , at adgangen til miljøinformationer også er konstitutionel ret i Rusland .
(trg)="30"> Todos celebramos aquí que el tribunal le haya declarado inocente y que haya puesto de manifiesto que también en Rusia el acceso a la información sobre el medio ambiente es un derecho constitucional .

(src)="37">Men nu er det sådan , at han skal anklages igen , fordi statsadvokaten har anket dommen .
(trg)="31"> Sin embargo , sucede que va a ser acusado de nuevo , pues el fiscal interpondrá un recurso .

(src)="38">Vi ved og har fastslået i virkelig mange beslutninger - netop på det sidste møde sidste år - at dette ikke bare er en juridisk sag , og at det er forkert at beskylde Alexander Nikitin for at have begået kriminalitet og forræderi , fordi vi som berørte nyder godt af hans resultater .
(trg)="32"> Sabemos y lo hemos afirmado realmente en muchas resoluciones -precisamente en la última sesión plenaria del año pasado- que éste no es solamente un caso jurídico y que es un error acusar a Alexander Nikitin de conducta criminal y de traición , porque nosotros , como afectados por sus resultados , obtengamos provecho de ella .

(src)="39">Disse resultater er grundlaget for de europæiske programmer til beskyttelse af Barentsee , og derfor beder jeg Dem gennemgå et brevudkast , som beskriver de vigtigste fakta , og tydeliggøre denne holdning i Rusland i overensstemmelse med Parlamentets beslutninger .
(trg)="33"> Esos resultados constituyen la base de los programas europeos del mar de Barent y , por ello , le pido que estudie un borrador de carta que le describe los hechos más relevantes y que haga patente a Rusia esta posición que es acorde con las decisiones del Parlamento .

(src)="40">Ja , fru Schroedter , jeg skal med glæde undersøge dette spørgsmål , når jeg har modtaget Deres brev .
(trg)="34"> Sí , señora Schroedter , de buena gana voy a examinar los hechos relacionados con este tema en cuanto reciba su carta .

(src)="41">Fru formand , jeg vil gerne først give Dem en kompliment for den kendsgerning , at De har holdt Deres ord , og at antallet af tv-kanaler på vores kontorer faktisk er udvidet enormt nu i denne første mødeperiode i det nye år .
(trg)="35"> Señora Presidenta , en primer lugar me gustaría felicitarla por haber cumplido con su promesa ya que efectivamente en este primer periodo de sesiones del año nuevo se ha ampliado drásticamente el número de canales en nuestros despachos .

(src)="42">Men , fru formand , det , som jeg havde anmodet om , er ikke sket .
(trg)="36"> Sin embargo , señora Presidenta , no se ha hecho lo que yo había pedido .

(src)="43">Der er nu ganske vist to finske kanaler og en portugisisk kanal , men der er stadig ingen nederlandsk kanal , og jeg havde anmodet Dem om en nederlandsk kanal , fordi også nederlændere gerne vil følge med i nyhederne hver måned , når vi forvises til dette sted .
(trg)="37"> Bien es verdad que ahora hay dos canales finlandeses y uno portugués , pero aún no hay ninguno neerlandés y yo le había pedido un canal neerlandés , porque también los neerlandeses quisiéramos escuchar las noticias cada mes , cuando nos mandan a este exilio .

(src)="44">Jeg vil således endnu en gang anmode Dem om alligevel at sørge for , at vi også får en nederlandsk kanal .
(trg)="38"> Por lo tanto quisiera pedirle nuevamente que se encargue de que podamos ver también un canal neerlandés .

(src)="45">Fru Plooij-van Gorsel , jeg kan oplyse Dem om , at dette spørgsmål er opført på dagsordenen for kvæstorernes møde på onsdag .
(trg)="39"> Señora Plooij-van Gorsel , puedo decirle que esa cuestión está en el orden del día de la reunión de cuestores fijada para el miércoles .

(src)="46">Det vil , håber jeg , blive behandlet i en positiv ånd .
(trg)="40"> Espero que se examine con un espíritu positivo .

(src)="47">Fru formand , kan De fortælle mig , hvorfor Parlamentet ikke overholder de lovgivningsbestemmelser om sundhed og sikkerhed , som det selv har fastsat ?
(trg)="41"> Señora Presidenta , ¿podría decirme por qué este Parlamento no cumple la legislación de sanidad y seguridad que en realidad ha aprobado ?

(src)="48">Hvorfor er der ikke foretaget en undersøgelse af luftkvaliteten i denne bygning , siden vi blev valgt ?
(trg)="42"> ¿Por qué no se ha hecho ninguna prueba de calidad del aire de este edificio desde que hemos sido elegidos ?

(src)="49">Hvorfor har Sundheds- og Sikkerhedsudvalget ikke haft et møde siden 1998 ?
(trg)="43"> ¿Por qué no se ha celebrado ninguna reunión del Comité de Sanidad y Seguridad desde 1998 ?

(src)="50">Hvorfor har der ikke været brandøvelser , hverken i parlamentsbygningerne i Bruxelles eller Strasbourg ?
(trg)="44"> ¿Por qué no hemos tenido simulacros de incendio ni en los edificios del Parlamento de Bruselas ni en los del Parlamento de Estrasburgo ?

(src)="51">Hvorfor er der ingen brandinstrukser ?
(trg)="45"> ¿Por qué no hay instrucciones en caso de incendio ?

(src)="52">Hvorfor etableres der ikke områder med rygeforbud ?
(trg)="46"> ¿Por qué no se han mejorado las escaleras desde mi accidente ?

(src)="53">Det er fuldstændig skandaløst , at vi fastsætter lovgivningsbestemmelser og så ikke overholder dem selv .
(trg)="47"> ¿Por qué no se respetan las áreas de no fumadores ?
(trg)="48"> Es totalmente vergonzoso que aprobemos una legislación y no la cumplamos ni nosotros mismos .

(src)="54">Fru Lynne , De har fuldstændig ret , og jeg vil kontrollere , om alle disse ting virkelig ikke er blevet gjort .
(trg)="49"> Señora Lynne , tiene toda la razón del mundo , y verificaré si estas cosas no se han hecho de verdad .

(src)="55">Jeg vil ligeledes fremlægge problemet for kvæstorerne , og jeg er sikker på , at kvæstorerne vil bestræbe sig på at sørge for , at vi overholder den lovgivning , vi vedtager .
(trg)="50"> También someteré el problema a la Junta de Cuestores , y estoy segura de que los cuestores harán lo debido para que respetemos las normas que , efectivamente , nosotros mismos votamos .

(src)="56">Fru formand , fru Díez González og jeg havde stillet nogle spørgsmål om visse holdninger gengivet i en spansk avis , som næstformanden , fru de Palacio , har givet udtryk for .
(trg)="52"> Presidenta , la Sra .
(trg)="53"> Díez González y yo mismo habíamos presentado unas preguntas sobre determinadas opiniones , reproducidas en un diario español , de la Vicepresidenta , Sra . de Palacio .

(src)="57">De kompetente tjenestegrene har ikke opført dem på dagsordenen , fordi de mener , at de blev besvaret ved et tidligere møde .
(trg)="54"> Los servicios competentes no las han incluido en el orden del día por considerar que ya habían sido contestadas en una sesión anterior .

(src)="58">Jeg anmoder om , at denne beslutning tages op til fornyet overvejelse , for det er ikke tilfældet .
(trg)="55"> Ruego que se reconsidere esta decisión porque esto no es así .

(src)="59">De spørgsmål , der tidligere er blevet besvaret , drejede sig om fru de Palacios medvirken i en bestemt sag og ikke om de erklæringer , som kunne læses i avisen ABC den 18. november sidste år .
(trg)="56"> Las preguntas contestadas con anterioridad se referían a la intervención , en determinado expediente , de la Sra . de Palacio , no a esas declaraciones aparecidas en el diario ABC el 18 de noviembre pasado .

(src)="60">Kære kolleger , vi vil undersøge alt dette .
(trg)="57"> Señoría , vamos a verificar todo esto .

(src)="61">Jeg må indrømme , at det hele forekommer mig lidt forvirrende i øjeblikket .
(trg)="58"> Le confieso que , de momento , las cosas me parecen un tanto confusas .

(src)="62">Derfor vil vi undersøge det meget omhyggeligt , således at alt er , som det skal være .
(trg)="59"> Por consiguiente , vamos a revisarlas con seriedad para que todo esté en orden .

(src)="63">Fru formand , jeg vil gerne vide , om der kommer en klar melding fra Parlamentet i denne uge om vores utilfredshed i forbindelse med dagens beslutning om ikke at forlænge embargoen mod våbeneksport til Indonesien i betragtning af , at et stort flertal i Parlamentet tidligere har undertegnet våbenembargoen i Indonesien .
(trg)="60"> Señora Presidenta , me gustaría saber si el Parlamento emitirá esta semana un comunicado claro sobre el descontento por la decisión de hoy de no renovar el embargo de armas a Indonesia , considerando que la inmensa mayoría de este Parlamento apoyó en el pasado el embargo de armas a Indonesia .

(src)="64">Dagens beslutning om ikke at forlænge embargoen er meget farlig på grund af situationen der .
(trg)="61"> La decisión de hoy de no renovar el embargo es extremadamente peligrosa teniendo en cuenta la situación de ese país .

(src)="65">Parlamentet bør derfor tilkendegive sin holdning , da det er flertallets ønske .
(trg)="62"> Por lo tanto , el Parlamento debe enviar un mensaje , ya que ése es el deseo de la inmensa mayoría .

(src)="66">Det er uansvarligt af EU-medlemsstater at nægte at forlænge embargoen .
(trg)="63"> Es irresponsable por parte de los Estados Miembros de la UE negarse a renovar el embargo .

(src)="67">Som nævnt tidligere er der tale om en meget ustabil situation .
(trg)="64"> Como ha dicho la gente , la situación allí es extremadamente precaria .

(src)="68">Der er endog fare for et militærkup i fremtiden .
(trg)="65"> De hecho , existe el riesgo de un golpe militar en el futuro .

(src)="69">Vi ved ikke , hvad der sker .
(trg)="66"> No sabemos lo que está ocurriendo allí .

(src)="70">Så hvorfor skal våbenproducenter i EU profitere på bekostning af uskyldige mennesker ?
(trg)="67"> ¿Por qué tienen que beneficiarse los productores de armas de la UE a expensas de gente inocente ?

(src)="71">Under alle omstændigheder er punktet ikke på nuværende tidspunkt opført under forhandlingen om aktuelle og uopsættelige spørgsmål på torsdag .
(trg)="68"> En cualquier caso , este tema no figura ahora mismo entre las demandas de urgencia para el jueves próximo .

(src)="72">Arbejdsplan
(trg)="69"> Orden de los trabajos

(src)="81">Fru formand , forelæggelsen af Prodi-Kommissionens politiske program for hele valgperioden var til at begynde med et forslag fra De Europæiske Socialdemokraters Gruppe , som opnåede enstemmighed på Formandskonferencen i september og også hr .
(src)="82">Prodis udtrykkelige accept , og han gentog sit løfte i sin indsættelsestale .
(trg)="76"> Señora Presidenta , la presentación del programa político de la Comisión Prodi para toda la legislatura fue inicialmente una propuesta del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos que logró la unanimidad de la Conferencia de Presidentes en septiembre y también la aceptación explícita del Presidente Prodi , que reiteró su compromiso en su discurso de investidura .

(src)="83">Dette løfte er vigtigt , fordi Kommissionen er et organ , der har initiativmonopol i henhold til traktaterne og derfor grundlæggende udformer Parlamentets politiske arbejde og lovgivningsarbejde i de kommende fem år .
(trg)="77"> Tiene importancia este compromiso en la medida en que la Comisión es un organismo que tiene el monopolio de la iniciativa de acuerdo con los Tratados y , por lo tanto , configura básicamente lo que va a ser la actividad política y legislativa de este Parlamento en los próximos cincos años .

(src)="84">Jeg vil også minde om , fru formand , at Parlamentet to gange i foregående valgperiode ved afstemning gav udtryk for sin tillid til formand Prodi .
(src)="85">I denne valgperiode igen i juli og senere , med den nye Kommission på plads , gav det igen i september hele Kommissionen et tillidsvotum .
(trg)="78"> Recuerdo además , señora Presidenta , que este Parlamento votó en dos ocasiones en la anterior legislatura su confianza en el Presidente Prodi ; en esta legislatura la votó de nuevo en julio y después , con la nueva Comisión en funciones , volvió en septiembre a darle un voto de confianza a toda la Comisión .

(src)="86">Der har derfor været tid nok til , at Kommissionen kunne forberede sit program , og til at vi kunne få kendskab til det og forklare det til borgerne .
(trg)="79"> Por lo tanto , ya ha habido tiempo suficiente para que la Comisión prepare su programa y para que nosotros lo podamos conocer y podamos explicárselo a los ciudadanos .

(src)="87">I den forbindelse vil jeg minde om beslutningen fra 15. september , hvori der blev henstillet til , at forslaget blev forelagt hurtigst muligt .
(trg)="80"> En este sentido recuerdo la resolución del 15 de septiembre , en la que se recomendaba que se presentara la propuesta en el plazo más breve posible .

(src)="88">Det , der skete i sidste uge - og som opstod uden for Formandskonferencen , hvor den udelukkende blev brugt til at bekræfte og godkende beslutninger , som var truffet uden for den - skaber et dilemma : Enten er Kommissionen ikke i stand til at fremlægge det program .
(src)="89">( I så fald ville det være passende , at den informerede om det .
(trg)="81"> Los hechos ocurridos la semana pasada -que se han originado al margen de la Conferencia de Presidentes y utilizándola sólo para corroborar y ratificar decisiones tomadas fuera de ella- plantean un dilema : o bien la Comisión no está en condiciones de presentar ese programa ( en ese caso convendría que lo aclarara .

(src)="90">Ifølge kommissionsformandens udsagn er de i stand til at gøre det .
(trg)="82"> Según palabras de su Presidente , está en condiciones de hacerlo .

(src)="91">Eftersom Kommissionen er repræsenteret af næstformanden , fru de Palacio , mener jeg , at det før afstemningen ville være på sin plads at være på det rene med Kommissionens situation , hvad angår dets vilje til at forelægge programmet , ligesom det var blevet aftalt . )
(src)="92">Eller også er Parlamentet ikke i stand til at behandle dette program , som der vist er nogle , der påstår .
(trg)="83"> Dado que la Comisión está representada por la Vicepresidenta , Sra . de Palacio , creo que antes de votar sería conveniente conocer la situación de la Comisión en relación con su disponibilidad para presentar el programa , tal como se había convenido ) ; o bien el Parlamento no está en condiciones de examinar este programa , como parece que pretenden algunos .

(src)="93">Efter min mening ville denne anden hypotese være det samme som at give afkald på vores ansvar som parlament og desuden at indføre en original teori , en ukendt metode , der består i skriftligt at give de politiske grupper kendskab til Kommissionens program en uge før - og ikke dagen før , som det var aftalen - i betragtning af , at lovgivningsprogrammet skal diskuteres i februar , således at vi kunne springe forhandlingen over , fordi pressen og Internettet dagen efter havde givet alle borgerne kendskab til det , og Parlamentet ville ikke længere behøve at bekymre sig om sagen .
(trg)="84"> En mi opinión , esta segunda hipótesis significaría hacer dejación de nuestras responsabilidades como Parlamento , además de introducir una tesis original , un método desconocido consistente en dar a conocer a los grupos políticos por escrito el discurso programático de la Comisión una semana antes -y no el día antes , como se había convenido- , teniendo en cuenta que el programa legislativo se discutirá en febrero , de tal manera que podríamos prescindir del debate , porque al día siguiente la prensa e Internet lo habrían dado a conocer a todos los ciudadanos y el Parlamento no tendría ya por qué ocuparse del asunto .

(src)="94">Da min gruppe mener , at et parlament er til for at lytte , diskutere og overveje , mener vi , at der ikke er noget som helst , der kan retfærdiggøre denne udsættelse , og vi mener , at hvis Kommissionen er i stand til at gøre det , er der tid nok til , at vi kan genetablere den oprindelige aftale mellem Parlamentet og Kommissionen og handle ansvarligt over for vores medborgere .
(trg)="85"> Como mi Grupo opina que un Parlamento está hecho para escuchar , para debatir y para reflexionar , pensamos que no hay razón alguna que justifique este aplazamiento y creemos que si , la Comisión está en condiciones de hacerlo , estamos perfectamente a tiempo para poder restablecer el acuerdo original entre el Parlamento y la Comisión y proceder con responsabilidad ante nuestras conciudadanas y nuestros conciudadanos .

(src)="95">Derfor går det forslag , som De Europæiske Socialdemokraters Gruppe stiller , og som De har nævnt , ud på , at vi holder fast ved forelæggelsen af Prodi-Kommissionens program for valgperioden på onsdag , og at dette program også omfatter forslaget til administrativ reform , for hvis det ikke bliver sådan , kan vi komme i en paradoksal situation : Med en undskyldning om at der ikke er en tekst , nægtes formanden for Kommissionen på den ene side retten til at tale i Parlamentet , og på den anden side forhindres det , at der finder en forhandling sted om reformen , uden at Parlamentet på forhånd kender de tekster , som den er baseret på .
(trg)="86"> Por lo tanto , la propuesta que hace el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos y que su Señoría ha mencionado es que el miércoles se mantenga la presentación del programa de legislatura de la Comisión Prodi , incluyendo dentro de este programa también el proyecto de reforma administrativa porque , de no ser así , nos podemos encontrar con una situación paradójica : con la excusa de que no hay texto , se niega por una parte el derecho al Presidente de la Comisión a hablar en este Parlamento y , por otra parte , que tenga lugar un debate sobre la reforma sin que este Parlamento conozca previamente los textos en que se basa .

(src)="96">Derfor , fru formand , anmoder jeg Dem om at bede Kommissionen om at udtale sig nu , og at vi derefter går over til afstemning .
(trg)="87"> Por lo tanto , le ruego , señora Presidenta , que pida a la Comisión que se manifieste en este momento y después que se proceda al voto .

(src)="97">( Bifald fra PSE-gruppen )
(trg)="88"> ( Aplausos del grupo PSE )

(src)="128">Fru formand , jeg vil gøre det meget klart , at Kommissionen først og fremmest har den største respekt for Parlamentets beslutninger , deriblandt opstillingen af dagsordenen .
(trg)="119"> .
(trg)="120"> Señora Presidenta , quiero dejar muy claro que , ante todo , la Comisión tiene el máximo respeto por las decisiones de este Parlamento y , entre ellas , la de establecer su orden del día .

(src)="129">Derfor respekterer vi Parlamentets beslutning , hvad det angår .
(trg)="121"> Por lo tanto , nosotros respetamos lo que en este sentido pueda decidir el Parlamento .

(src)="131">Prodi aftalte med Parlamentet at indføre en ny forhandling , som hr .
(src)="132">Barón nok husker , ud over den årlige forhandling om Kommissionens lovgivningsprogram , om hovedlinjerne i aktionerne for den kommende femårsperiode , altså for denne valgperiode .
(trg)="122"> Pero quiero dejar también muy claro que el Presidente Prodi se comprometió con el Parlamento a incorporar un nuevo debate , como ha recordado el Sr . Barón , que se añade al debate anual sobre el programa legislativo de la Comisión , sobre las grandes líneas de actuación para el próximo período de cinco años , es decir , para esta legislatura .

(src)="133">Jeg vil sige , fru formand , at denne forhandling i den aftale , som blev indgået i september , adskilte sig fra Kommissionens årlige forelæggelse af programmet for lovgivningen .
(trg)="123"> Quiero decir , señora Presidenta , que este debate se distinguía , en el acuerdo al que se llegó en el mes de septiembre , de lo que es la presentación anual del programa legislativo de la Comisión .

(src)="134">Og jeg vil sige , fru formand , at vi i Kommissionen er forberedt på og rede til at deltage i den forhandling , når det er belejligt , at vi var rede til at gennemføre den i denne uge , som det var aftalt fra begyndelsen , med udgangspunkt i at den blev forelagt dagen før i en tale til de parlamentariske grupper .
(trg)="124"> Y quiero decir , señora Presidenta , que , por parte de la Comisión , estamos preparados y dispuestos a tener ese debate cuando convenga , que estábamos preparados para desarrollarlo esta semana , como en principio se había acordado , partiendo de la base de que se presentaba la víspera en un discurso a los grupos parlamentarios .

(src)="135">Jeg vil derfor gentage , fru formand , at vi for vores del har diskuteret handlingsprogrammet for de kommende fem år , og at vi er rede til , når Parlamentet bestemmer det - i denne uge , hvis det er beslutningen - at komme og forelægge programmet for de kommende fem år og i næste måned programmet for 2000 , hvilket er helt i overensstemmelse med aftalen .
(trg)="125"> Por lo tanto , señora Presidenta , quiero reiterar que , por nuestra parte , hemos debatido el programa de actuación para los próximos cinco años y que estamos preparados para , cuando así lo decida el Parlamento , -esta misma semana si ésa es la decisión- venir a exponer el programa para los próximos cinco años y , el mes que viene , el programa para el año 2000 , que era lo que estaba perfectamente acordado .

(src)="136">Jeg foreslår , at vi stemmer om PSE-gruppens anmodning om at få en redegørelse fra Kommissionen om dens strategiske mål genopført på dagsordenen .
(trg)="126"> Propongo que votemos la petición del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos para volver a incluir la declaración de la Comisión sobre sus objetivos estratégicos .

(src)="137">( Forslaget forkastedes ) Formanden .
(trg)="127"> ( El Parlamento rechaza la petición ) El Presidente .

(src)="138">Stadig med hensyn til dagsordenen for onsdag har jeg et forslag om de mundtlige forespørgsler om kapitalskat .
(trg)="128"> Sobre el tema del miércoles , tengo otra propuesta relativa a la pregunta oral sobre el impuesto al capital .

(src)="139">PPE-DE-gruppen ønsker , at dette punkt tages af dagsordenen .
(trg)="129"> El grupo PPE-DE solicita que se retire este punto del orden del día .

(src)="140">Ønsker nogen at tage ordet på vegne af gruppen for at begrunde denne anmodning ?
(trg)="130"> ¿Algún colega tomará la palabra en nombre del grupo para justificar esta petición ?

(src)="141">Fru formand , da jeg kan høre en smule latter fra Socialdemokraterne - jeg har fået fortalt , at brede kredse i Den Socialdemokratiske Gruppe også gerne vil have taget dette punkt af dagsordenen , fordi der ved afstemningen på Formandskonferencen ikke forelå noget votum fra arbejdsgruppen af ansvarlige kolleger i Den Socialdemokratiske Gruppe .
(trg)="131"> Señora Presidenta , escucho algunas risas entre los socialistas .
(trg)="132"> Me han dicho que también amplios círculos del Grupo Socialista ven de buen grado la supresión de este punto del orden del día , ya que en la votación habida en la Conferencia de Presidentes faltó el voto del grupo de trabajo competente para ello de nuestros colegas del Grupo Socialista .

(src)="142">Jeg ved ikke , om denne oplysning er rigtig , men PPE-DE-gruppen ville i hvert fald være taknemmelig , hvis dette punkt blev annulleret , fordi Parlamentet allerede har beskæftiget sig med dette spørgsmål flere gange .
(trg)="133"> Ignoro si esta información es correcta , pero nosotros como Grupo del PPE/ DE agradeceríamos en cualquier caso que se suprimiera este punto , ya que el Parlamento se ha ocupado ya numerosas veces de esta cuestión .

(src)="143">Der er også truffet beslutninger mod en sådan skat .
(trg)="134"> También existen acuerdos contra semejante impuesto .

(src)="144">Derfor anmoder min gruppe om , at dette punkt tages af dagsordenen .
(trg)="135"> Por consiguiente , mi Grupo solicita que se suprima este punto del día .

(src)="145">Tak , hr .
(src)="146">Poettering .
(trg)="136"> Gracias , señor Poettering .

(src)="147">Vi skal nu høre hr .
(src)="148">Wurtz , der er imod forslaget .
(trg)="137"> Escuchemos ahora al Sr . Wurtz , que hablará en contra de la petición .

(src)="150">Poetterings manglende konsekvens .
(src)="151">For et øjeblik siden belærte han socialdemokraterne , fordi de ville ændre en klar beslutning truffet på Formandskonferencen .
(trg)="138"> Señora Presidenta , ante todo quiero subrayar la falta de lógica del señor Poettering , que acaba de dar una lección al Grupo de los Socialista Europeos para que se vuelva a tratar una decisión que se tomó de un modo absolutamente claro en la Conferencia de Presidentes .