# da/ep-00-01-17.xml.gz
# en/ep-00-01-17.xml.gz


(src)="1">Genoptagelse af sessionen
(trg)="1"> Resumption of the session

(src)="2">Jeg erklærer Europa-Parlamentets session , der blev afbrudt fredag den 17. december , for genoptaget .
(src)="3">Endnu en gang vil jeg ønske Dem godt nytår , og jeg håber , De har haft en god ferie .
(trg)="2"> I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on Friday 17 December 1999 , and I would like once again to wish you a happy new year in the hope that you enjoyed a pleasant festive period .

(src)="4">Som De kan se , indfandt det store " år 2000-problem " sig ikke .
(src)="5">Til gengæld har borgerne i en del af medlemslandene været ramt af meget forfærdelige naturkatastrofer .
(trg)="3"> Although , as you will have seen , the dreaded 'millennium bug ' failed to materialise , still the people in a number of countries suffered a series of natural disasters that truly were dreadful .

(src)="6">De har udtrykt ønske om en debat om dette emne i løbet af mødeperioden .
(trg)="4"> You have requested a debate on this subject in the course of the next few days , during this part-session .

(src)="7">I mellemtiden ønsker jeg - som også en del kolleger har anmodet om - at vi iagttager et minuts stilhed til minde om ofrene for bl.a. stormene i de medlemslande , der blev ramt .
(trg)="5"> In the meantime , I should like to observe a minute ' s silence , as a number of Members have requested , on behalf of all the victims concerned , particularly those of the terrible storms , in the various countries of the European Union .

(src)="8">Jeg opfordrer Dem til stående at iagttage et minuts stilhed .
(trg)="6"> Please rise , then , for this minute ' s silence .

(src)="9">( Parlamentet iagttog stående et minuts stilhed
(trg)="7"> ( The House rose and observed a minute ' s silence )

(src)="10">Fru formand , en bemærkning til forretningsordenen .
(trg)="8"> Madam President , on a point of order .

(src)="11">Gennem pressen og tv vil De være bekendt med en række bombeeksplosioner og drab i Sri Lanka .
(trg)="9"> You will be aware from the press and television that there have been a number of bomb explosions and killings in Sri Lanka .

(src)="12">En af de personer , der blev myrdet for ganske nylig i Sri Lanka , var hr .
(src)="13">Kumar Ponnambalam , der besøgte Europa-Parlamentet for få måneder siden .
(trg)="10"> One of the people assassinated very recently in Sri Lanka was Mr Kumar Ponnambalam , who had visited the European Parliament just a few months ago .

(src)="14">Ville det være passende , hvis De , fru formand , sendte en skrivelse til Sri Lankas præsident for at udtrykke vores dybe beklagelse i forbindelse med Kumar Ponnambalams død og de andre voldsomme dødsfald i Sri Lanka og for indtrængende at anmode præsidenten om at gøre alt for at opnå en fredelig løsning på en meget vanskelig situation ?
(trg)="11"> Would it be appropriate for you , Madam President , to write a letter to the Sri Lankan President expressing Parliament 's regret at his and the other violent deaths in Sri Lanka and urging her to do everything she possibly can to seek a peaceful reconciliation to a very difficult situation ?

(src)="15">Ja , hr .
(src)="16">Evans , jeg mener , at et initiativ , som det , De foreslår , ville være meget hensigtsmæssigt .
(trg)="12"> Yes , Mr Evans , I feel an initiative of the type you have just suggested would be entirely appropriate .

(src)="17">Hvis Europa-Parlamentet er enigt , vil jeg gøre , som hr .
(src)="18">Evans har foreslået .
(trg)="13"> If the House agrees , I shall do as Mr Evans has suggested .

(src)="19">Fru formand , en bemærkning til forretningsordenen .
(trg)="14"> Madam President , on a point of order .

(src)="20">Jeg vil gerne have Deres råd om artikel 143 vedrørende afvisning .
(trg)="15"> I would like your advice about Rule 143 concerning inadmissibility .

(src)="21">Mit spørgsmål omhandler et emne , der vil blive behandlet på torsdag , og jeg vil gerne tage emnet op igen ved den lejlighed .
(trg)="16"> My question relates to something that will come up on Thursday and which I will then raise again .

(src)="22">Betænkningen af Cunha om flerårige udviklingsprogrammer skal forhandles af Parlamentet på torsdag og indeholder et forslag i punkt 6 om , at der skal indføres kvotesanktioner for lande , der ikke overholder deres årlige målsætninger for flådereduktion .
(trg)="17"> The Cunha report on multiannual guidance programmes comes before Parliament on Thursday and contains a proposal in paragraph 6 that a form of quota penalties should be introduced for countries which fail to meet their fleet reduction targets annually .

(src)="23">Dette skal i henhold til punkt 6 indføres til trods for princippet om relativ stabilitet .
(trg)="18"> It says that this should be done despite the principle of relative stability .

(src)="24">Jeg mener , at princippet om relativ stabilitet er et grundlæggende retsprincip for den fælles fiskeripolitik , og at der vil være juridisk belæg for at afvise et forslag om at undergrave dette princip .
(trg)="19"> I believe that the principle of relative stability is a fundamental legal principle of the common fisheries policy and a proposal to subvert it would be legally inadmissible .

(src)="25">Jeg vil gerne vide , om man kan gøre indsigelse mod noget , der bare er en betænkning og ikke et forslag til retsakt , og om det er noget , jeg kan gøre på torsdag ?
(trg)="20"> I want to know whether one can raise an objection of that kind to what is merely a report , not a legislative proposal , and whether that is something I can competently do on Thursday .

(src)="26">Det er netop dér , De - hvis De ønsker det - kan rejse dette spørgsmål , det vil sige på torsdag ved forhandlingens begyndelse .
(trg)="21"> That is precisely the time when you may , if you wish , raise this question , i. e. on Thursday prior to the start of the presentation of the report .

(src)="27">Fru formand , samtidig med Europa-Parlamentets første mødeperiode i år har man i Texas i USA fastsat datoen for henrettelsen af en dødsdømt , nemlig en ung mand på 34 år ved navn Hicks , og det er desværre på næste torsdag .
(trg)="22"> Madam President , coinciding with this year ' s first part-session of the European Parliament , a date has been set , unfortunately for next Thursday , in Texas in America , for the execution of a young 34 year-old man who has been sentenced to death .
(trg)="23"> We shall call him Mr Hicks .

(src)="28">På anmodning af et fransk parlamentsmedlem , hr .
(trg)="24"> At the request of a French Member , Mr Zimeray , a petition has already been presented , which many people signed , including myself .

(src)="29">Zimeray , er der allerede indgivet et andragende , som mange har skrevet under på , heriblandt undertegnede , men i tråd med den holdning , som Europa-Parlamentet og hele Det Europæiske Fællesskab konstant giver udtryk for , anmoder jeg Dem om at gøre den indflydelse , De har i kraft af Deres embede og den institution , De repræsenterer , gældende over for præsidenten og Texas ' guvernør Bush , som har beføjelse til at ophæve dødsdommen og benåde den dømte .
(trg)="25"> However , I would ask you , in accordance with the line which is now constantly followed by the European Parliament and by the whole of the European Community , to make representations , using the weight of your prestigious office and the institution you represent , to the President and to the Governor of Texas , Mr Bush , who has the power to order a stay of execution and to reprieve the condemned person .

(src)="30">Alt dette er i tråd med de principper , vi altid har været tilhængere af .
(trg)="26"> This is all in accordance with the principles that we have always upheld .

(src)="31">Tak , hr .
(src)="32">Segni , det gør jeg med glæde .
(trg)="27"> Thank you , Mr Segni , I shall do so gladly .

(src)="33">Det er således helt i tråd med den holdning , Europa-Parlamentet altid har indtaget .
(trg)="28"> Indeed , it is quite in keeping with the positions this House has always adopted .

(src)="34">Fru formand , jeg vil gerne gøre Dem opmærksom på en sag , som Parlamentet har beskæftiget sig med gentagne gange .
(trg)="29"> Madam President , I should like to draw your attention to a case in which this Parliament has consistently shown an interest .

(src)="35">Det drejer sig om Alexander Nikitin .
(trg)="30"> It is the case of Alexander Nikitin .

(src)="36">Vi glæder os alle sammen over , at domstolen har frifundet ham og understreget , at adgangen til miljøinformationer også er konstitutionel ret i Rusland .
(trg)="31"> All of us here are pleased that the courts have acquitted him and made it clear that in Russia , too , access to environmental information is a constitutional right .

(src)="37">Men nu er det sådan , at han skal anklages igen , fordi statsadvokaten har anket dommen .
(trg)="32"> Now , however , he is to go before the courts once more because the public prosecutor is appealing .

(src)="38">Vi ved og har fastslået i virkelig mange beslutninger - netop på det sidste møde sidste år - at dette ikke bare er en juridisk sag , og at det er forkert at beskylde Alexander Nikitin for at have begået kriminalitet og forræderi , fordi vi som berørte nyder godt af hans resultater .
(trg)="33"> We know , and we have stated as much in very many resolutions indeed , including specifically during the last plenary part-session of last year , that this is not solely a legal case and that it is wrong for Alexander Nikitin to be accused of criminal activity and treason because of our involvement as the beneficiaries of his findings .

(src)="39">Disse resultater er grundlaget for de europæiske programmer til beskyttelse af Barentsee , og derfor beder jeg Dem gennemgå et brevudkast , som beskriver de vigtigste fakta , og tydeliggøre denne holdning i Rusland i overensstemmelse med Parlamentets beslutninger .
(trg)="34"> These findings form the basis of the European programmes to protect the Barents Sea , and that is why I would ask you to examine a draft letter setting out the most important facts and to make Parliament 's position , as expressed in the resolutions which it has adopted , clear as far as Russia is concerned .

(src)="40">Ja , fru Schroedter , jeg skal med glæde undersøge dette spørgsmål , når jeg har modtaget Deres brev .
(trg)="35"> Yes , Mrs Schroedter , I shall be pleased to look into the facts of this case when I have received your letter .

(src)="41">Fru formand , jeg vil gerne først give Dem en kompliment for den kendsgerning , at De har holdt Deres ord , og at antallet af tv-kanaler på vores kontorer faktisk er udvidet enormt nu i denne første mødeperiode i det nye år .
(trg)="36"> Madam President , I would firstly like to compliment you on the fact that you have kept your word and that , during this first part-session of the new year , the number of television channels in our offices has indeed increased considerably .

(src)="42">Men , fru formand , det , som jeg havde anmodet om , er ikke sket .
(trg)="37"> But , Madam President , my personal request has not been met .

(src)="43">Der er nu ganske vist to finske kanaler og en portugisisk kanal , men der er stadig ingen nederlandsk kanal , og jeg havde anmodet Dem om en nederlandsk kanal , fordi også nederlændere gerne vil følge med i nyhederne hver måned , når vi forvises til dette sted .
(trg)="38"> Although there are now two Finnish channels and one Portuguese one , there is still no Dutch channel , which is what I had requested because Dutch people here like to be able to follow the news too when we are sent to this place of exile every month .

(src)="44">Jeg vil således endnu en gang anmode Dem om alligevel at sørge for , at vi også får en nederlandsk kanal .
(trg)="39"> I would therefore once more ask you to ensure that we get a Dutch channel as well .

(src)="45">Fru Plooij-van Gorsel , jeg kan oplyse Dem om , at dette spørgsmål er opført på dagsordenen for kvæstorernes møde på onsdag .
(trg)="40"> Mrs Plooij-van Gorsel , I can tell you that this matter is on the agenda for the Quaestors ' meeting on Wednesday .

(src)="46">Det vil , håber jeg , blive behandlet i en positiv ånd .
(trg)="41"> It will , I hope , be examined in a positive light .

(src)="47">Fru formand , kan De fortælle mig , hvorfor Parlamentet ikke overholder de lovgivningsbestemmelser om sundhed og sikkerhed , som det selv har fastsat ?
(trg)="42"> Madam President , can you tell me why this Parliament does not adhere to the health and safety legislation that it actually passes ?

(src)="48">Hvorfor er der ikke foretaget en undersøgelse af luftkvaliteten i denne bygning , siden vi blev valgt ?
(trg)="43"> Why has no air quality test been done on this particular building since we were elected ?

(src)="49">Hvorfor har Sundheds- og Sikkerhedsudvalget ikke haft et møde siden 1998 ?
(trg)="44"> Why has there been no Health and Safety Committee meeting since 1998 ?

(src)="50">Hvorfor har der ikke været brandøvelser , hverken i parlamentsbygningerne i Bruxelles eller Strasbourg ?
(trg)="45"> Why has there been no fire drill , either in the Brussels Parliament buildings or the Strasbourg Parliament buildings ?

(src)="51">Hvorfor er der ingen brandinstrukser ?
(trg)="46"> Why are there no fire instructions ?

(src)="52">Hvorfor etableres der ikke områder med rygeforbud ?
(trg)="47"> Why have the staircases not been improved since my accident ?

(src)="53">Det er fuldstændig skandaløst , at vi fastsætter lovgivningsbestemmelser og så ikke overholder dem selv .
(trg)="48"> Why are no-smoking areas not enforced ?
(trg)="49"> It seems absolutely disgraceful that we pass legislation and do not adhere to it ourselves .

(src)="54">Fru Lynne , De har fuldstændig ret , og jeg vil kontrollere , om alle disse ting virkelig ikke er blevet gjort .
(trg)="50"> Mrs Lynne , you are quite right and I shall check whether this has actually not been done .

(src)="55">Jeg vil ligeledes fremlægge problemet for kvæstorerne , og jeg er sikker på , at kvæstorerne vil bestræbe sig på at sørge for , at vi overholder den lovgivning , vi vedtager .
(trg)="51"> I shall also refer the matter to the College of Quaestors , and I am certain that they will be keen to ensure that we comply with the regulations we ourselves vote on .

(src)="56">Fru formand , fru Díez González og jeg havde stillet nogle spørgsmål om visse holdninger gengivet i en spansk avis , som næstformanden , fru de Palacio , har givet udtryk for .
(trg)="52"> Madam President , Mrs Díez González and I had tabled questions on certain opinions of the Vice-President , Mrs de Palacio , which appeared in a Spanish newspaper .

(src)="57">De kompetente tjenestegrene har ikke opført dem på dagsordenen , fordi de mener , at de blev besvaret ved et tidligere møde .
(trg)="53"> The competent services have not included them in the agenda on the grounds that they had been answered in a previous part-session .

(src)="58">Jeg anmoder om , at denne beslutning tages op til fornyet overvejelse , for det er ikke tilfældet .
(trg)="54"> I would ask that they reconsider , since this is not the case .

(src)="59">De spørgsmål , der tidligere er blevet besvaret , drejede sig om fru de Palacios medvirken i en bestemt sag og ikke om de erklæringer , som kunne læses i avisen ABC den 18. november sidste år .
(trg)="55"> The questions answered previously referred to Mrs de Palacio ' s intervention , on another occasion , and not to these comments which appeared in the ABC newspaper on 18 November .

(src)="60">Kære kolleger , vi vil undersøge alt dette .
(trg)="56"> Mr Berenguer Fuster , we shall check all this .

(src)="61">Jeg må indrømme , at det hele forekommer mig lidt forvirrende i øjeblikket .
(trg)="57"> I admit that , at present , the matter seems to be somewhat confused .

(src)="62">Derfor vil vi undersøge det meget omhyggeligt , således at alt er , som det skal være .
(trg)="58"> We shall therefore look into it properly to ensure that everything is as it should be .

(src)="63">Fru formand , jeg vil gerne vide , om der kommer en klar melding fra Parlamentet i denne uge om vores utilfredshed i forbindelse med dagens beslutning om ikke at forlænge embargoen mod våbeneksport til Indonesien i betragtning af , at et stort flertal i Parlamentet tidligere har undertegnet våbenembargoen i Indonesien .
(trg)="59"> Madam President , I should like to know if there will be a clear message going out from Parliament this week about our discontent over today 's decision refusing to renew the arms embargo on Indonesia , considering that the vast majority in this Parliament have endorsed the arms embargo in Indonesia in the past ?

(src)="64">Dagens beslutning om ikke at forlænge embargoen er meget farlig på grund af situationen der .
(trg)="60"> Today 's decision not to renew the embargo is extremely dangerous considering the situation there .

(src)="65">Parlamentet bør derfor tilkendegive sin holdning , da det er flertallets ønske .
(trg)="61"> So Parliament should send a message , since that is the wish of the vast majority .

(src)="66">Det er uansvarligt af EU-medlemsstater at nægte at forlænge embargoen .
(trg)="62"> It is irresponsible of EU Member States to refuse to renew the embargo .

(src)="67">Som nævnt tidligere er der tale om en meget ustabil situation .
(trg)="63"> As people have said , the situation there is extremely volatile .

(src)="68">Der er endog fare for et militærkup i fremtiden .
(trg)="64"> There is , in fact , a risk of a military coup in the future .

(src)="69">Vi ved ikke , hvad der sker .
(trg)="65"> We do not know what is happening .

(src)="70">Så hvorfor skal våbenproducenter i EU profitere på bekostning af uskyldige mennesker ?
(trg)="66"> So why should EU arms producers profit at the expense of innocent people ?

(src)="71">Under alle omstændigheder er punktet ikke på nuværende tidspunkt opført under forhandlingen om aktuelle og uopsættelige spørgsmål på torsdag .
(trg)="67"> In any event , this question is not presently included among the requests for topical and urgent debate on Thursday .

(src)="72">Arbejdsplan
(trg)="68"> Agenda

(src)="81">Fru formand , forelæggelsen af Prodi-Kommissionens politiske program for hele valgperioden var til at begynde med et forslag fra De Europæiske Socialdemokraters Gruppe , som opnåede enstemmighed på Formandskonferencen i september og også hr .
(src)="82">Prodis udtrykkelige accept , og han gentog sit løfte i sin indsættelsestale .
(trg)="76"> Madam President , the presentation of the Prodi Commission ' s political programme for the whole legislature was initially a proposal by the Group of the Party of European Socialists which was unanimously approved by the Conference of Presidents in September and which was also explicitly accepted by President Prodi , who reiterated his commitment in his inaugural speech .

(src)="83">Dette løfte er vigtigt , fordi Kommissionen er et organ , der har initiativmonopol i henhold til traktaterne og derfor grundlæggende udformer Parlamentets politiske arbejde og lovgivningsarbejde i de kommende fem år .
(trg)="77"> This commitment is important because the Commission is a body with a monopoly of initiative in accordance with the Treaties and , therefore , basically dictates this Parliament ' s political and legislative activity for the next five years .

(src)="84">Jeg vil også minde om , fru formand , at Parlamentet to gange i foregående valgperiode ved afstemning gav udtryk for sin tillid til formand Prodi .
(trg)="78"> I would also like to point out , Madam President , that this Parliament voted to express its confidence in President Prodi during the previous legislature .

(src)="85">I denne valgperiode igen i juli og senere , med den nye Kommission på plads , gav det igen i september hele Kommissionen et tillidsvotum .
(trg)="79"> It did so again during this legislature , in July , and then , in September , it voted once more to approve the whole Commission .

(src)="86">Der har derfor været tid nok til , at Kommissionen kunne forberede sit program , og til at vi kunne få kendskab til det og forklare det til borgerne .
(trg)="80"> There has therefore been enough time for the Commission to prepare its programme and for us to become familiar with it and explain it to our citizens .

(src)="87">I den forbindelse vil jeg minde om beslutningen fra 15. september , hvori der blev henstillet til , at forslaget blev forelagt hurtigst muligt .
(trg)="81"> To this end , I would like to remind you of the resolution of 15 September , which recommended that the proposal be presented as soon as possible .

(src)="88">Det , der skete i sidste uge - og som opstod uden for Formandskonferencen , hvor den udelukkende blev brugt til at bekræfte og godkende beslutninger , som var truffet uden for den - skaber et dilemma : Enten er Kommissionen ikke i stand til at fremlægge det program .
(trg)="82"> The events of last week - which originated outside the Conference of Presidents , that Conference being used simply to corroborate and ratify decisions taken elsewhere - present us with a dilemma .

(src)="89">( I så fald ville det være passende , at den informerede om det .
(trg)="83"> Either the Commission is not ready to present this programme , in which case it should clarify it .

(src)="90">Ifølge kommissionsformandens udsagn er de i stand til at gøre det .
(trg)="84"> According to its President , it is in a position to do so .

(src)="91">Eftersom Kommissionen er repræsenteret af næstformanden , fru de Palacio , mener jeg , at det før afstemningen ville være på sin plads at være på det rene med Kommissionens situation , hvad angår dets vilje til at forelægge programmet , ligesom det var blevet aftalt . )
(trg)="85"> Given that the Commission is represented by Vice-President de Palacio , I believe that , before voting , it would help if the Commission could let us know how ready it is to present this programme , as agreed .

(src)="92">Eller også er Parlamentet ikke i stand til at behandle dette program , som der vist er nogle , der påstår .
(trg)="86"> Alternatively , Parliament is not ready to examine this programme , as some appear to be suggesting .

(src)="93">Efter min mening ville denne anden hypotese være det samme som at give afkald på vores ansvar som parlament og desuden at indføre en original teori , en ukendt metode , der består i skriftligt at give de politiske grupper kendskab til Kommissionens program en uge før - og ikke dagen før , som det var aftalen - i betragtning af , at lovgivningsprogrammet skal diskuteres i februar , således at vi kunne springe forhandlingen over , fordi pressen og Internettet dagen efter havde givet alle borgerne kendskab til det , og Parlamentet ville ikke længere behøve at bekymre sig om sagen .
(trg)="87"> In my opinion , this second hypothesis would imply the failure of Parliament in its duty as a Parliament , as well as introducing an original thesis , an unknown method which consists of making political groups aware , in writing , of a speech concerning the Commission ' s programme a week earlier - and not a day earlier , as had been agreed - bearing in mind that the legislative programme will be discussed in February , so we could forego the debate , since on the next day our citizens will hear about it in the press and on the Internet and Parliament will no longer have to worry about it .

(src)="94">Da min gruppe mener , at et parlament er til for at lytte , diskutere og overveje , mener vi , at der ikke er noget som helst , der kan retfærdiggøre denne udsættelse , og vi mener , at hvis Kommissionen er i stand til at gøre det , er der tid nok til , at vi kan genetablere den oprindelige aftale mellem Parlamentet og Kommissionen og handle ansvarligt over for vores medborgere .
(trg)="88"> My Group believes that since a parliament is meant to listen , debate and reflect , there can be no justification whatsoever for this delay and we believe that , if the Commission is ready to do so , we still have time to re-establish the original agreement between Parliament and the Commission and proceed in a manner which fulfils our duty to our fellow citizens .

(src)="95">Derfor går det forslag , som De Europæiske Socialdemokraters Gruppe stiller , og som De har nævnt , ud på , at vi holder fast ved forelæggelsen af Prodi-Kommissionens program for valgperioden på onsdag , og at dette program også omfatter forslaget til administrativ reform , for hvis det ikke bliver sådan , kan vi komme i en paradoksal situation : Med en undskyldning om at der ikke er en tekst , nægtes formanden for Kommissionen på den ene side retten til at tale i Parlamentet , og på den anden side forhindres det , at der finder en forhandling sted om reformen , uden at Parlamentet på forhånd kender de tekster , som den er baseret på .
(trg)="89"> Therefore , the proposal of the Group of the Party of European Socialists , and which you have mentioned , is that the Prodi Commission present its legislative programme on Wednesday , including its proposed administrative reform , because , otherwise , we could find ourselves in a paradoxical situation : on the pretext that there is no text , on the one hand , the President of the Commission would be denied his right to speak in this Parliament and , on the other hand , there would be a debate on a reform when Parliament had no prior knowledge of the texts on which it is based .

(src)="96">Derfor , fru formand , anmoder jeg Dem om at bede Kommissionen om at udtale sig nu , og at vi derefter går over til afstemning .
(trg)="90"> Therefore , Madam President , I would ask you to request that the Commission express its opinion on this issue and that we then proceed to the vote .

(src)="97">( Bifald fra PSE-gruppen )
(trg)="91"> ( Applause from the PSE Group )

(src)="98">Fru formand , kære kolleger , jeg er godt nok noget forbavset over vores kollega Barón Crespos opførsel .
(src)="99">Han forlanger nu , at dette punkt sættes på dagsordenen for onsdag .
(trg)="92"> Madam President , I really am quite astonished at Mr Barón Crespo ' s behaviour and the fact that he is now asking for this item to be put on Wednesday 's agenda .

(src)="100">Hr. Barón Crespo , De kunne ikke deltage den sidste torsdag på Formandskonferencen .
(trg)="93"> Mr Barón Crespo , you were unable to attend the Conference of Presidents last Thursday .

(src)="101">Det kritiserer jeg ikke , for det sker af og til , at man lader sig repræsentere .
(trg)="94"> I am not criticising this ; it happens from time to time that people send someone to represent them .

(src)="102">Hr. Hänsch repræsenterede Dem dér .
(trg)="95"> Mr Hänsch represented you on this occasion .

(src)="103">Vi havde en udførlig debat på Formandskonferencen .
(trg)="96"> In the Conference of Presidents , we had an in-depth discussion .

(src)="104">Kun Deres gruppe repræsenterede det , som De siger nu .
(trg)="97"> Your Group was alone in advocating what you are saying now .

(src)="105">Vi stemte derefter om det .
(trg)="98"> We then put it to a vote .

(src)="106">Hver ordfører har jo lige så mange stemmer , som der er medlemmer i gruppen .
(trg)="99"> As you know , each chairman has the same number of votes as his Group has Members .

(src)="107">Der var en afstemning om dette punkt .
(trg)="100"> There was a vote on this matter .

(src)="108">Så vidt jeg husker , faldt denne afstemning således ud : 422 mod 180 stemmer og nogle få , der undlod at stemme .
(trg)="101"> As I recall , the outcome of this vote was 422 votes to 180 with a few abstentions .

(src)="109">Det vil sige , at alle grupper med undtagelse af løsgængerne - men de udgør jo ikke nogen gruppe - var enige , kun Deres gruppe mente , at man skulle bære sig sådan ad , som De har foreslået her .
(trg)="102"> This means that all the Groups with the exception of the non-attached Members - but , of course , they are not a Group - were in agreement ; only your Group thought that we should proceed as you have proposed here .

(src)="110">Alle andre mente noget andet .
(trg)="103"> All of the others were of a different opinion .

(src)="111">Det var beslutningen .
(trg)="104"> That was the decision .

(src)="112">Nu vil jeg gerne sige noget til selve sagen .
(trg)="105"> I should now like to comment on the issue itself .

(src)="113">Vi har tillid til Kommissionen , til Romano Prodi , og flertallet i vores gruppe har udtrykt tillid til Romano Prodi og Kommissionen efter en vanskelig proces , som alle kender til .
(trg)="106"> We have confidence in the Commission and in Romano Prodi and , after a difficult procedure , as everyone knows , the vast majority of our Group supported the vote of confidence in Romano Prodi and the Commission .

(src)="114">Men vi mener også , at vi skal have en debat om Kommissionens strategi i en ordinær procedure , ikke kun på baggrund af en mundtlig forklaring her i Europa-Parlamentet , men også på baggrund af et dokument , som er blevet besluttet i Kommissionen , og som beskriver dette program for fem år .
(trg)="107"> We believe , however , that the Commission 's strategic plan needs to be debated within a proper procedural framework , not only on the basis of an oral statement here in the European Parliament , but also on the basis of a document which is adopted in the Commission and which describes this programme over the five-year period .

(src)="115">Et sådant dokument findes ikke !
(trg)="108"> There is no such document !

(src)="116">Kommissionen vil fremlægge programmet for år 2000 til februar .
(trg)="109"> The Commission will present its programme for the year 2000 in February .