# da/ep-00-01-17.xml.gz
# el/ep-00-01-17.xml.gz


(src)="1">Genoptagelse af sessionen
(trg)="1">Επαvάληψη της συvσδoυ

(src)="2">Jeg erklærer Europa-Parlamentets session , der blev afbrudt fredag den 17. december , for genoptaget .
(src)="3">Endnu en gang vil jeg ønske Dem godt nytår , og jeg håber , De har haft en god ferie .
(trg)="2">Κηρύσσω την επανάληψη της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία είχε διακοπεί την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου και σας απευθύνω ξανά τις θερμές ευχές μου , ελπίζοντας να περάσατε καλά στις διακοπές .

(src)="4">Som De kan se , indfandt det store " år 2000-problem " sig ikke .
(trg)="3">Όπως μπορέσατε να διαπιστώσετε , ο περίφημος " ιός του έτους 2000 " δεν εμφανίσθηκε .

(src)="5">Til gengæld har borgerne i en del af medlemslandene været ramt af meget forfærdelige naturkatastrofer .
(trg)="4">Αντιθέτως , οι πολίτες ορισμένων χωρών μας υπήρξαν θύματα φυσικών καταστροφών , οι οποίες ήταν όντως φοβερές .

(src)="6">De har udtrykt ønske om en debat om dette emne i løbet af mødeperioden .
(trg)="5">Επιθυμείτε μία συζήτηση επί του θέματος τις επόμενες ημέρες , κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου συνόδου .

(src)="7">I mellemtiden ønsker jeg - som også en del kolleger har anmodet om - at vi iagttager et minuts stilhed til minde om ofrene for bl.a. stormene i de medlemslande , der blev ramt .
(trg)="6">Επί του παρόντος θα ήθελα , όπως μου ζήτησαν ορισμένοι συνάδελφοι , να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για όλα τα θύματα , κυρίως για τα θύματα των καταιγίδων , στις διάφορες πληγείσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

(src)="8">Jeg opfordrer Dem til stående at iagttage et minuts stilhed .
(trg)="7">Σας καλώ να σηκωθείτε για αυτή την ενός λεπτού σιγή .

(src)="9">( Parlamentet iagttog stående et minuts stilhed
(trg)="8">( Το Σώμα , όρθιο , τηρεί ενός λεπτού σιγή )

(src)="10">Fru formand , en bemærkning til forretningsordenen .
(trg)="9">Kυρία Πρόεδρε , επί ενός θέματος διαδικασίας .

(src)="11">Gennem pressen og tv vil De være bekendt med en række bombeeksplosioner og drab i Sri Lanka .
(trg)="10">Θα έχετε ενημερωθεί από τον τύπο και την τηλεόραση ότι συνέβησαν ορισμένες εκρήξεις βομβών και φόνοι στη Σρι Λάνκα .

(src)="12">En af de personer , der blev myrdet for ganske nylig i Sri Lanka , var hr .
(src)="13">Kumar Ponnambalam , der besøgte Europa-Parlamentet for få måneder siden .
(trg)="11">Ένας από τους ανθρώπους που δολοφονήθηκαν πολύ πρόσφατα στη Σρι Λάνκα ήταν ο κ. Kumar Ponnambalam , ο οποίος είχε επισκεφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις πριν λίγους μήνες .

(src)="14">Ville det være passende , hvis De , fru formand , sendte en skrivelse til Sri Lankas præsident for at udtrykke vores dybe beklagelse i forbindelse med Kumar Ponnambalams død og de andre voldsomme dødsfald i Sri Lanka og for indtrængende at anmode præsidenten om at gøre alt for at opnå en fredelig løsning på en meget vanskelig situation ?
(trg)="12">Θα το θεωρούσατε σωστό , κυρία Πρόεδρε , να γράψετε μία επιστολή στην Πρόεδρο της Σρι Λάνκα , όπου θα εκφράζετε τη λύπη του Κοινοβουλίου για τον θάνατό του και τους άλλους βίαιους θανάτους στη Σρι Λάνκα και θα την παρακινείτε να πράξει οτιδήποτε είναι δυνατό , από την πλευρά της , για να αναζητήσει μια ειρηνική διευθέτηση σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση ;

(src)="15">Ja , hr .
(src)="16">Evans , jeg mener , at et initiativ , som det , De foreslår , ville være meget hensigtsmæssigt .
(trg)="13">Ναι , κύριε Evans , θεωρώ ότι μία πρωτοβουλία με την έννοια που μόλις προτείνατε θα ήταν απολύτως ενδεδειγμένη .

(src)="17">Hvis Europa-Parlamentet er enigt , vil jeg gøre , som hr .
(src)="18">Evans har foreslået .
(trg)="14">Εάν το Σώμα συμφωνεί θα πράξω όπως πρότεινε ο κ. Evans .

(src)="19">Fru formand , en bemærkning til forretningsordenen .
(trg)="15">Κυρία Πρόεδρε , επί ενός θέματος διαδικασίας .

(src)="20">Jeg vil gerne have Deres råd om artikel 143 vedrørende afvisning .
(trg)="16">Θα ήθελα τη συμβουλή σας για το άρθρο 143 περί του μη παραδεκτού .

(src)="21">Mit spørgsmål omhandler et emne , der vil blive behandlet på torsdag , og jeg vil gerne tage emnet op igen ved den lejlighed .
(trg)="17">Το ερώτημά μου αφορά κάτι που θα τεθεί προς συζήτηση την Πέμπτη , το οποίο θα θέσω τότε ξανά .

(src)="22">Betænkningen af Cunha om flerårige udviklingsprogrammer skal forhandles af Parlamentet på torsdag og indeholder et forslag i punkt 6 om , at der skal indføres kvotesanktioner for lande , der ikke overholder deres årlige målsætninger for flådereduktion .
(trg)="18">Η έκθεση Cunha , σχετικά με τα πολυετή προγράμματα προσανατολισμού , θα τεθεί ενώπιον του Κοινοβουλίου την Πέμπτη και περιέχει μία πρόταση στην παράγραφο 6 , ότι πρέπει να θεσπισθούν κυρώσεις με τη μορφή ποσοστώσεων για τις χώρες που αποτυγχάνουν να επιτύχουν ετησίως τους στόχους μείωσης των στόλων τους .

(src)="23">Dette skal i henhold til punkt 6 indføres til trods for princippet om relativ stabilitet .
(trg)="19">Αναφέρει ότι αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί παρά την αρχή της σχετικής σταθερότητας .

(src)="24">Jeg mener , at princippet om relativ stabilitet er et grundlæggende retsprincip for den fælles fiskeripolitik , og at der vil være juridisk belæg for at afvise et forslag om at undergrave dette princip .
(trg)="20">Θεωρώ ότι η αρχή της σχετικής σταθερότητας συνιστά θεμελιώδη νομική αρχή της κοινής αλιευτικής πολιτικής και μια πρόταση ανατροπής της θα ήταν νομικά απαράδεκτη .

(src)="25">Jeg vil gerne vide , om man kan gøre indsigelse mod noget , der bare er en betænkning og ikke et forslag til retsakt , og om det er noget , jeg kan gøre på torsdag ?
(trg)="21">Θέλω να μάθω εάν μπορεί κανείς να θέσει μία ένσταση τέτοιου είδους σε ένα έγγραφο που είναι απλώς έκθεση , και όχι πρόταση νομοθετικού περιεχομένου , και εάν έχω την αρμοδιότητα να το πράξω αυτό την Πέμπτη .

(src)="26">Det er netop dér , De - hvis De ønsker det - kan rejse dette spørgsmål , det vil sige på torsdag ved forhandlingens begyndelse .
(trg)="22">Ακριβώς εκείνη τη στιγμή θα μπορέσετε πράγματι , εάν το επιθυμείτε , να θέσετε αυτό το ερώτημα , δηλαδή την Πέμπτη πριν την έναρξη της παρουσίασης της έκθεσης .

(src)="27">Fru formand , samtidig med Europa-Parlamentets første mødeperiode i år har man i Texas i USA fastsat datoen for henrettelsen af en dødsdømt , nemlig en ung mand på 34 år ved navn Hicks , og det er desværre på næste torsdag .
(trg)="23">Κυρία Πρόεδρε , ταυτόχρονα με την πρώτη περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτού του έτους , στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Τέξας , ορίστηκε η ημερομηνία , για την επόμενη Πέμπτη δυστυχώς , της εκτέλεσης ενός θανατοποινίτη , ενός νέου 34 ετών με το όνομα Hicks .

(src)="28">På anmodning af et fransk parlamentsmedlem , hr .
(src)="29">Zimeray , er der allerede indgivet et andragende , som mange har skrevet under på , heriblandt undertegnede , men i tråd med den holdning , som Europa-Parlamentet og hele Det Europæiske Fællesskab konstant giver udtryk for , anmoder jeg Dem om at gøre den indflydelse , De har i kraft af Deres embede og den institution , De repræsenterer , gældende over for præsidenten og Texas ' guvernør Bush , som har beføjelse til at ophæve dødsdommen og benåde den dømte .
(trg)="24">Κατόπιν πρωτοβουλίας ενός γάλλου βουλευτή , του κ. Zimeray , έχει ήδη κατατεθεί αίτηση πολλών συνυπογραφόντων , συμπεριλαμβανομένου του ομιλούντος , σας ζητώ ωστόσο , στο πνεύμα της κατεύθυνσης που χάραξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Κοινότητα , να παρέμβετε , με το κύρος του αξιώματός σας και του θεσμικού οργάνου που εκπροσωπείτε , προς τον Πρόεδρο και τον Κυβερνήτη του Τέξας Bush , που έχει την εξουσία να αναστείλει τη θανατική καταδίκη και να απονείμει χάρη στον κατάδικο .

(src)="30">Alt dette er i tråd med de principper , vi altid har været tilhængere af .
(trg)="25">Η στάση αυτή είναι συνεπής με τις αρχές που πάντα προσπίζαμε .

(src)="31">Tak , hr .
(src)="32">Segni , det gør jeg med glæde .
(trg)="26">Ευχαριστώ κύριε Segni , θα το πράξω πολύ ευχαρίστως .

(src)="33">Det er således helt i tråd med den holdning , Europa-Parlamentet altid har indtaget .
(trg)="27">Πράγματι , ευθυγραμμίζεται απολύτως με τις θέσεις που ανέκαθεν υιοθετούσε το Κοινοβούλιό μας .

(src)="34">Fru formand , jeg vil gerne gøre Dem opmærksom på en sag , som Parlamentet har beskæftiget sig med gentagne gange .
(trg)="28">Κυρία Πρόεδρε , θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μία περίπτωση με την οποία έχει ασχοληθεί επανειλημμένα αυτό το Κοινοβούλιο .

(src)="35">Det drejer sig om Alexander Nikitin .
(trg)="29">Εννοώ την περίπτωση του Alexander Nikitin .

(src)="36">Vi glæder os alle sammen over , at domstolen har frifundet ham og understreget , at adgangen til miljøinformationer også er konstitutionel ret i Rusland .
(trg)="30">Όλοι εδώ χαιρόμαστε που τον αθώωσε το δικαστήριο , καθιστώντας σαφές ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα και στη Ρωσία .

(src)="37">Men nu er det sådan , at han skal anklages igen , fordi statsadvokaten har anket dommen .
(trg)="31">Τώρα όμως μαθαίνουμε πως ο Alexander Nikitin πρόκειται να κατηγορηθεί εκ νέου , αφού θα ασκήσει έφεση η εισαγγελία .

(src)="38">Vi ved og har fastslået i virkelig mange beslutninger - netop på det sidste møde sidste år - at dette ikke bare er en juridisk sag , og at det er forkert at beskylde Alexander Nikitin for at have begået kriminalitet og forræderi , fordi vi som berørte nyder godt af hans resultater .
(trg)="32">Γνωρίζουμε , και το έχουμε διαπιστώσει σε πάρα πολλά , όντως , ψηφίσματα - ειδικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου συνόδου του προηγούμενου έτους - ότι αυτό δεν αποτελεί νομική μόνον υπόθεση αλλά και ότι είναι λάθος να κατηγορείται ο Alexander Nikitin για εγκληματική δράση και προδοσία , επειδή εμείς επωφελούμεθα ως θιγόμενοι από τα πορίσματά του .

(src)="39">Disse resultater er grundlaget for de europæiske programmer til beskyttelse af Barentsee , og derfor beder jeg Dem gennemgå et brevudkast , som beskriver de vigtigste fakta , og tydeliggøre denne holdning i Rusland i overensstemmelse med Parlamentets beslutninger .
(trg)="33">Τα εν λόγω πορίσματα συνιστούν τη βάση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προστασία της Θάλασσας του Μπάρεντ , και για τον λόγο αυτό σας παρακαλώ να μελετήσετε ένα σχέδιο επιστολής που θα σας περιγράψει τα σημαντικότερα γεγονότα και να καταστήσετε σαφή τη θέση αυτή στη Ρωσία στο πνεύμα των αποφάσεων του Κοινοβουλίου

(src)="40">Ja , fru Schroedter , jeg skal med glæde undersøge dette spørgsmål , når jeg har modtaget Deres brev .
(trg)="34">Βεβαίως , κυρία Schroedter , θα εξετάσω πολύ ευχαρίστως τα σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα γεγονότα μόλις λάβω την επιστολή σας .

(src)="41">Fru formand , jeg vil gerne først give Dem en kompliment for den kendsgerning , at De har holdt Deres ord , og at antallet af tv-kanaler på vores kontorer faktisk er udvidet enormt nu i denne første mødeperiode i det nye år .
(trg)="35">Κυρία Πρόεδρε , θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ που κρατήσατε το λόγο σας , γιατί διαπιστώνω όντως σε αυτήν την πρώτη περίοδο συνόδου του καινούργιου χρόνου ότι ο αριθμός των τηλεοπτικών σταθμών που πιάνουμε στο Σώμα αυξήθηκε δραματικά .

(src)="42">Men , fru formand , det , som jeg havde anmodet om , er ikke sket .
(trg)="36">Όμως , κυρία Πρόεδρε , δεν έγινε αυτό που ζήτησα .

(src)="43">Der er nu ganske vist to finske kanaler og en portugisisk kanal , men der er stadig ingen nederlandsk kanal , og jeg havde anmodet Dem om en nederlandsk kanal , fordi også nederlændere gerne vil følge med i nyhederne hver måned , når vi forvises til dette sted .
(trg)="37">Γιατί τώρα πιάνουμε δύο φινλανδικούς σταθμούς και έναν πορτογαλικό αλλά κανέναν ολλανδικό , ενώ αυτό σας είχα ζητήσει , επειδή και εμείς οι Ολλανδοί θέλουμε να παρακολουθούμε τα νέα κάθε μήνα κάθε φορά που μας στέλνουν εξορία εδώ .

(src)="44">Jeg vil således endnu en gang anmode Dem om alligevel at sørge for , at vi også får en nederlandsk kanal .
(trg)="38">Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω για άλλη μία φορά να φροντίσετε , ώστε να μπορούμε να πιάνουμε και έναν ολλανδικό σταθμό .

(src)="45">Fru Plooij-van Gorsel , jeg kan oplyse Dem om , at dette spørgsmål er opført på dagsordenen for kvæstorernes møde på onsdag .
(trg)="39">Κυρία Plooij-van Gorsel , μπορώ να σας πω ότι αυτό το ζήτημα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης των Κοσμητόρων που θα διεξαχθεί την Τετάρτη .

(src)="46">Det vil , håber jeg , blive behandlet i en positiv ånd .
(trg)="40">Ελπίζω ότι θα εξετασθεί με θετικό πνεύμα .

(src)="54">Fru Lynne , De har fuldstændig ret , og jeg vil kontrollere , om alle disse ting virkelig ikke er blevet gjort .
(trg)="43">Κυρία Lynne , έχετε απόλυτο δίκιο και θα εξακριβώσω εάν όντως όλα αυτά δεν έχουν γίνει .

(src)="55">Jeg vil ligeledes fremlægge problemet for kvæstorerne , og jeg er sikker på , at kvæstorerne vil bestræbe sig på at sørge for , at vi overholder den lovgivning , vi vedtager .
(trg)="44">Θα θέσω επίσης το πρόβλημα στο Σώμα των Κοσμητόρων και είμαι βέβαιη ότι οι Κοσμήτορές μας θα επιδείξουν ζήλο και θα ενεργήσουν έτσι , ώστε να σεβόμαστε τους κανονισμούς που στην πραγματικότητα ψηφίζουμε εμείς .

(src)="56">Fru formand , fru Díez González og jeg havde stillet nogle spørgsmål om visse holdninger gengivet i en spansk avis , som næstformanden , fru de Palacio , har givet udtryk for .
(trg)="45">Κυρία Πρόεδρε , η κ. Dνez Gonzαlez και εγώ ο ίδιος είχαμε υποβάλει κάποιες ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένες απόψεις της Αντιπροέδρου κ. de Palacio , οι οποίες παρουσιάστηκαν σε ισπανική εφημερίδα .

(src)="57">De kompetente tjenestegrene har ikke opført dem på dagsordenen , fordi de mener , at de blev besvaret ved et tidligere møde .
(trg)="46">Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν τις έχουν συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη , επειδή θεώρησαν ότι έχουν ήδη δοθεί απαντήσεις σε προηγούμενη σύνοδο .

(src)="58">Jeg anmoder om , at denne beslutning tages op til fornyet overvejelse , for det er ikke tilfældet .
(trg)="47">Σας παρακαλώ να επανεξεταστεί η απόφαση αυτή , γιατί αυτό δεν αληθεύει .

(src)="59">De spørgsmål , der tidligere er blevet besvaret , drejede sig om fru de Palacios medvirken i en bestemt sag og ikke om de erklæringer , som kunne læses i avisen ABC den 18. november sidste år .
(trg)="48">Οι ερωτήσεις στις οποίες δόθηκε απάντηση παλαιότερα αναφέρονταν στην παρέμβαση της κ. Palacio σε συγκεκριμένη υπόθεση και όχι στις εν λόγω δηλώσεις , οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα ABC στις 18 του περασμένου Νοεμβρίου .

(src)="60">Kære kolleger , vi vil undersøge alt dette .
(trg)="49">Αγαπητέ συνάδελφε , θα τα εξακριβώσουμε όλα αυτά .

(src)="61">Jeg må indrømme , at det hele forekommer mig lidt forvirrende i øjeblikket .
(trg)="50">Σας ομολογώ ότι , επί του παρόντος , τα πράγματα μου φαίνονται κάπως συγκεχυμένα .

(src)="62">Derfor vil vi undersøge det meget omhyggeligt , således at alt er , som det skal være .
(trg)="51">Συνεπώς , θα επανεξετάσουμε το θέμα πολύ σοβαρά , ούτως ώστε όλα να διευθετηθούν πλήρως .

(src)="71">Under alle omstændigheder er punktet ikke på nuværende tidspunkt opført under forhandlingen om aktuelle og uopsættelige spørgsmål på torsdag .
(trg)="61">Εν πάση περιπτώσει , αυτό το ζήτημα δεν υπάρχει επί του παρόντος μεταξύ των αιτήσεων κατεπείγοντος για την ερχόμενη Πέμπτη .

(src)="72">Arbejdsplan
(trg)="62">Διάταξη τωv εργασιώv

(src)="81">Fru formand , forelæggelsen af Prodi-Kommissionens politiske program for hele valgperioden var til at begynde med et forslag fra De Europæiske Socialdemokraters Gruppe , som opnåede enstemmighed på Formandskonferencen i september og også hr .
(src)="82">Prodis udtrykkelige accept , og han gentog sit løfte i sin indsættelsestale .
(trg)="69">Κυρία Πρόεδρε , η παρουσίαση του πολιτικού προγράμματος της Επιτροπής Prodi για ολόκληρη την κοινοβουλευτική περίοδο υπήρξε αρχικά πρόταση της Ομάδας του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών , η οποία κατάφερε να αποσπάσει την ομοφωνία της Διάσκεψης των Προέδρων τον Σεπτέμβριο , καθώς και τη ρητή έγκριση του Προέδρου κ. Prodi , ο οποίος επανέλαβε τη δέσμευσή του στον λόγο που εκφώνησε κατά την τελετή ανάληψης των καθηκόντων του .

(src)="83">Dette løfte er vigtigt , fordi Kommissionen er et organ , der har initiativmonopol i henhold til traktaterne og derfor grundlæggende udformer Parlamentets politiske arbejde og lovgivningsarbejde i de kommende fem år .
(trg)="70">Αυτή η δέσμευση είναι σημαντική , στο βαθμό που η Επιτροπή είναι ένας οργανισμός που κατέχει το μονοπώλιο στη λήψη πρωτοβουλιών σύμφωνα με τις Συνθήκες και , επομένως , διαμορφώνει κατά βάση τη φύση της πολιτικής και νομοθετικής δραστηριότητας αυτού του Κοινοβουλίου για τα επόμενα πέντε έτη .

(src)="84">Jeg vil også minde om , fru formand , at Parlamentet to gange i foregående valgperiode ved afstemning gav udtryk for sin tillid til formand Prodi .
(trg)="71">Υπενθυμίζω επίσης , κυρία Πρόεδρε , ότι αυτό το Κοινοβούλιο έδωσε σε δύο περιπτώσεις , στη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου , ψήφο εμπιστοσύνης στον Πρόεδρο Prodi .

(src)="85">I denne valgperiode igen i juli og senere , med den nye Kommission på plads , gav det igen i september hele Kommissionen et tillidsvotum .
(trg)="72">Στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο , του έδωσε εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης τον Ιούλιο και κατόπιν , όταν η νέα Επιτροπή είχε αναλάβει τα καθήκοντά της , έδωσε ξανά ψήφο εμπιστοσύνης σε όλη την Επιτροπή τον Σεπτέμβριο .

(src)="86">Der har derfor været tid nok til , at Kommissionen kunne forberede sit program , og til at vi kunne få kendskab til det og forklare det til borgerne .
(trg)="73">Επομένως , υπήρχε ήδη αρκετός χρόνος ώστε η Επιτροπή να εκπονήσει το πρόγραμμά της και εμείς να μπορέσουμε να το μάθουμε και να μπορέσουμε να το εξηγήσουμε στους πολίτες .

(src)="87">I den forbindelse vil jeg minde om beslutningen fra 15. september , hvori der blev henstillet til , at forslaget blev forelagt hurtigst muligt .
(trg)="74">Σε αυτό το πλαίσιο , υπενθυμίζω το ψήφισμα της 15ης Σεπτεμβρίου , στο οποίο προτεινόταν η υποβολή της πρότασης στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα .

(src)="88">Det , der skete i sidste uge - og som opstod uden for Formandskonferencen , hvor den udelukkende blev brugt til at bekræfte og godkende beslutninger , som var truffet uden for den - skaber et dilemma : Enten er Kommissionen ikke i stand til at fremlægge det program .
(src)="89">( I så fald ville det være passende , at den informerede om det .
(trg)="75">Τα γεγονότα που συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα - τα οποία προκλήθηκαν εκτός του πλαισίου της Διάσκεψης των Προέδρων , ενώ η τελευταία χρησιμοποιήθηκε μόνο για την επιβεβαίωση και την επικύρωση αποφάσεων που είχαν ληφθεί εκτός αυτής - θέτουν ένα δίλημμα : είτε η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει το πρόγραμμα αυτό · ( στην περίπτωση αυτή , θα ήταν καλό να το δηλώσει .

(src)="90">Ifølge kommissionsformandens udsagn er de i stand til at gøre det .
(trg)="76">Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Προέδρου της , είναι σε θέση να το παρουσιάσει .

(src)="91">Eftersom Kommissionen er repræsenteret af næstformanden , fru de Palacio , mener jeg , at det før afstemningen ville være på sin plads at være på det rene med Kommissionens situation , hvad angår dets vilje til at forelægge programmet , ligesom det var blevet aftalt . )
(src)="92">Eller også er Parlamentet ikke i stand til at behandle dette program , som der vist er nogle , der påstår .
(trg)="77">Δεδομένου ότι η Επιτροπή εκπροσωπείται από την Αντιπρόεδρο κ. de Palacio , πιστεύω ότι , πριν από την ψηφοφορία θα ήταν πρέπον να γνωρίζουμε την κατάσταση της Επιτροπής ως προς τη δυνατότητά της να παρουσιάσει το πρόγραμμα , όπως είχε συμφωνηθεί ) · είτε το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να εξετάσει το πρόγραμμα αυτό , όπως φαίνεται ότι ισχυρίζονται μερικοί .

(src)="93">Efter min mening ville denne anden hypotese være det samme som at give afkald på vores ansvar som parlament og desuden at indføre en original teori , en ukendt metode , der består i skriftligt at give de politiske grupper kendskab til Kommissionens program en uge før - og ikke dagen før , som det var aftalen - i betragtning af , at lovgivningsprogrammet skal diskuteres i februar , således at vi kunne springe forhandlingen over , fordi pressen og Internettet dagen efter havde givet alle borgerne kendskab til det , og Parlamentet ville ikke længere behøve at bekymre sig om sagen .
(trg)="78">Κατά τη γνώμη μου , αυτό το δεύτερο ενδεχόμενο θα σήμαινε ότι παραιτούμεθα από τις αρμοδιότητές μας ως Κοινοβούλιο και ότι , επιπλέον , εισαγάγουμε μια πρωτότυπη άποψη , μια άγνωστη μέθοδο που συνίσταται στη γραπτή πληροφόρηση των πολιτικών ομάδων σχετικά με τις προγραμματικές δηλώσεις της Επιτροπής μία εβδομάδα πριν - και όχι την προηγούμενη μέρα , όπως είχε συμφωνηθεί - λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοθετικό πρόγραμμα θα συζητηθεί τον Φεβρουάριο , κατά τέτοιον τρόπο ώστε θα μπορούσαμε να παρακάμψουμε τη συζήτηση , επειδή την επόμενη μέρα θα είχε γνωστοποιηθεί σε όλους τους πολίτες από τον Τύπο και το Internet και το Κοινοβούλιο δεν θα είχε πια λόγο να ασχοληθεί με το ζήτημα .

(src)="94">Da min gruppe mener , at et parlament er til for at lytte , diskutere og overveje , mener vi , at der ikke er noget som helst , der kan retfærdiggøre denne udsættelse , og vi mener , at hvis Kommissionen er i stand til at gøre det , er der tid nok til , at vi kan genetablere den oprindelige aftale mellem Parlamentet og Kommissionen og handle ansvarligt over for vores medborgere .
(trg)="79">Καθώς η Ομάδα μου πιστεύει ότι σκοπός της σύστασης ενός Κοινοβουλίου είναι να ακούει , να διαβουλεύεται και να στοχάζεται , νομίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος που να δικαιολογεί αυτή την αναβολή και πιστεύουμε ότι αν η Επιτροπή είναι σε θέση να το κάνει , η στιγμή είναι κατάλληλη , για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την αρχική συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και να συνεχίσουμε το έργο μας με υπευθυνότητα απέναντι στους συμπολίτες μας .

(src)="95">Derfor går det forslag , som De Europæiske Socialdemokraters Gruppe stiller , og som De har nævnt , ud på , at vi holder fast ved forelæggelsen af Prodi-Kommissionens program for valgperioden på onsdag , og at dette program også omfatter forslaget til administrativ reform , for hvis det ikke bliver sådan , kan vi komme i en paradoksal situation : Med en undskyldning om at der ikke er en tekst , nægtes formanden for Kommissionen på den ene side retten til at tale i Parlamentet , og på den anden side forhindres det , at der finder en forhandling sted om reformen , uden at Parlamentet på forhånd kender de tekster , som den er baseret på .
(trg)="80">Επομένως , η πρόταση που υποβάλει η Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και που εσείς αναφέρατε , είναι να παρουσιαστεί την Τετάρτη το πρόγραμμα της κοινοβουλευτικής περιόδου της Επιτροπής του κ. Prodi , συμπεριλαμβανομένου στο πρόγραμμα αυτό του σχεδίου της διοικητικής μεταρρύθμισης διότι , διαφορετικά , είναι πιθανό να έρθουμε αντιμέτωποι με μια παράδοξη κατάσταση : με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει έγγραφο , από τη μια πλευρά ο Πρόεδρος της Επιτροπής στερείται του δικαιώματος να μιλήσει ενώπιον του Κοινοβουλίου και από την άλλη απορρίπτεται η διεξαγωγή μιας συζήτησης σχετικά με τη μεταρρύθμιση , χωρίς να γνωρίζει από πριν το Κοινοβούλιο αυτό τα κείμενα στα οποία θα βασίζεται αυτή η συζήτηση .

(src)="96">Derfor , fru formand , anmoder jeg Dem om at bede Kommissionen om at udtale sig nu , og at vi derefter går over til afstemning .
(trg)="81">Επομένως , σας παρακαλώ , κυρία Πρόεδρε , να ζητήσετε από την Επιτροπή να εκφράσει την άποψή της αυτή τη στιγμή και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία .

(src)="97">( Bifald fra PSE-gruppen )
(trg)="82">( Χειροκροτήματα από την Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών )

(src)="128">Fru formand , jeg vil gøre det meget klart , at Kommissionen først og fremmest har den største respekt for Parlamentets beslutninger , deriblandt opstillingen af dagsordenen .
(trg)="111">Κυρία Πρόεδρε , θέλω να καταστήσω απολύτως σαφές ότι , καταρχάς , η Επιτροπή σέβεται στο μέγιστο βαθμό τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και , μεταξύ αυτών , την απόφαση να καθορίζει την ημερήσια διάταξή του .

(src)="129">Derfor respekterer vi Parlamentets beslutning , hvad det angår .
(trg)="112">Επομένως , εμείς σεβόμαστε την απόφαση που μπορεί να λάβει το Κοινοβούλιο ως προς αυτό .

(src)="131">Prodi aftalte med Parlamentet at indføre en ny forhandling , som hr .
(src)="132">Barón nok husker , ud over den årlige forhandling om Kommissionens lovgivningsprogram , om hovedlinjerne i aktionerne for den kommende femårsperiode , altså for denne valgperiode .
(trg)="113">Όμως , θέλω επίσης να καταστήσω απολύτως σαφές ότι , ο Πρόεδρος Prodi δεσμεύτηκε έναντι του Κοινοβουλίου να ενσωματώσει μια νέα συζήτηση , όπως υπενθύμισε ο κ. Barσn , η οποία θα προστεθεί στην ετήσια συζήτηση σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα της Επιτροπής , σχετικά με τις σημαντικές γραμμές δράσης για την επόμενη πενταετία , δηλαδή , για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο .

(src)="133">Jeg vil sige , fru formand , at denne forhandling i den aftale , som blev indgået i september , adskilte sig fra Kommissionens årlige forelæggelse af programmet for lovgivningen .
(trg)="114">Θέλω να αναφέρω , κυρία Πρόεδρε , ότι αυτή η συζήτηση δεν ταυτιζόταν , στη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε το Σεπτέμβριο , με την ετήσια παρουσίαση του νομοθετικού προγράμματος της Επιτροπής .

(src)="134">Og jeg vil sige , fru formand , at vi i Kommissionen er forberedt på og rede til at deltage i den forhandling , når det er belejligt , at vi var rede til at gennemføre den i denne uge , som det var aftalt fra begyndelsen , med udgangspunkt i at den blev forelagt dagen før i en tale til de parlamentariske grupper .
(trg)="115">Και θέλω να πω , κυρία Πρόεδρε , ότι , εκ μέρους της Επιτροπής , είμαστε έτοιμοι και διατεθειμένοι να πραγματοποιήσουμε τη συζήτηση αυτή την κατάλληλη στιγμή , ότι ήμασταν έτοιμοι να αναπτύξουμε τη συζήτηση αυτήν την εβδομάδα , όπως είχε συμφωνηθεί αρχικά , ξεκινώντας από τη βάση ότι θα παρουσιαζόταν την προηγούμενη μέρα σε έναν λόγο προς τις κοινοβουλευτικές ομάδες .

(src)="135">Jeg vil derfor gentage , fru formand , at vi for vores del har diskuteret handlingsprogrammet for de kommende fem år , og at vi er rede til , når Parlamentet bestemmer det - i denne uge , hvis det er beslutningen - at komme og forelægge programmet for de kommende fem år og i næste måned programmet for 2000 , hvilket er helt i overensstemmelse med aftalen .
(trg)="116">Επομένως , κυρία Πρόεδρε , θέλω να επαναλάβω ότι , από τη δική μας πλευρά , έχουμε συζητήσει το πρόγραμμα δράσης για τα επόμενα πέντε χρόνια και είμαστε έτοιμοι ώστε , όταν το αποφασίσει το Κοινοβούλιο , - ακόμα και αυτήν την εβδομάδα , αν αυτή είναι η απόφαση - να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα για τα πέντε επόμενα έτη και , τον επόμενο μήνα , το πρόγραμμα για το έτος 2000 , αυτό δηλαδή ακριβώς που είχε συμφωνηθεί .

(src)="136">Jeg foreslår , at vi stemmer om PSE-gruppens anmodning om at få en redegørelse fra Kommissionen om dens strategiske mål genopført på dagsordenen .
(trg)="117">Προτείνω να ψηφίσουμε επί της αιτήσεως της Ομάδας του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για την επανεγγραφή της δήλωσης της Επιτροπής σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της .

(src)="137">( Forslaget forkastedes ) Formanden .
(trg)="118">( Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση ) Πρόεδρος .

(src)="138">Stadig med hensyn til dagsordenen for onsdag har jeg et forslag om de mundtlige forespørgsler om kapitalskat .
(trg)="119">Πάντοτε σε ό , τι αφορά την ημέρα της Τετάρτης , έχω μία άλλη πρόταση που αφορά την προφορική ερώτηση σχετικά με τον φόρο επί του κεφαλαίου .

(src)="139">PPE-DE-gruppen ønsker , at dette punkt tages af dagsordenen .
(trg)="120">Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ( Χριστιανοδημοκράτες ) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών ζητά να αποσυρθεί αυτό το σημείο από την ημερήσια διάταξη .

(src)="140">Ønsker nogen at tage ordet på vegne af gruppen for at begrunde denne anmodning ?
(trg)="121">Υπάρχει κάποιος συνάδελφος για να λάβει τον λόγο εξ ονόματος της συγκεκριμένης Ομάδας και να αιτιολογήσει αυτή την αίτηση ;

(src)="141">Fru formand , da jeg kan høre en smule latter fra Socialdemokraterne - jeg har fået fortalt , at brede kredse i Den Socialdemokratiske Gruppe også gerne vil have taget dette punkt af dagsordenen , fordi der ved afstemningen på Formandskonferencen ikke forelå noget votum fra arbejdsgruppen af ansvarlige kolleger i Den Socialdemokratiske Gruppe .
(trg)="122">Κυρία Πρόεδρε , επειδή ακούω κάποια γέλια από την πλευρά των Σοσιαλιστών , είναι καλό να γνωρίζετε πως μου αναφέρθηκε το γεγονός ότι και στην Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών υπάρχουν ευρείς κύκλοι που θα επιθυμούσαν πολύ την απόσυρση από την ημερήσια διάταξη του εν λόγω θέματος , επειδή κατά την ψηφοφορία στη Διάσκεψη των Προέδρων δεν είχε κατατεθεί η ψήφος της ομάδας εργασίας των αρμόδιων συναδέλφων της Ομάδας του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών .

(src)="142">Jeg ved ikke , om denne oplysning er rigtig , men PPE-DE-gruppen ville i hvert fald være taknemmelig , hvis dette punkt blev annulleret , fordi Parlamentet allerede har beskæftiget sig med dette spørgsmål flere gange .
(trg)="123">Δεν γνωρίζω εάν είναι σωστή αυτή η πληροφορία , εμείς όμως ως Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Δημοκρατών θα είμαστε σίγουρα ευγνώμονες εάν αποσυρόταν το θέμα αυτό , επειδή το Κοινοβούλιο έχει ήδη ασχοληθεί , ως γνωστόν , πολλές φορές με το εν λόγω ζήτημα .

(src)="143">Der er også truffet beslutninger mod en sådan skat .
(trg)="124">Υπάρχουν μάλιστα και αποφάσεις κατά της επιβολής ενός παρόμοιου φόρου .

(src)="144">Derfor anmoder min gruppe om , at dette punkt tages af dagsordenen .
(trg)="125">Για τον λόγο αυτό , η Ομάδα μου ζητεί να αποσυρθεί το θέμα αυτό από την ημερήσια διάταξη .

(src)="145">Tak , hr .
(src)="146">Poettering .
(trg)="126">Σας ευχαριστώ , κύριε Poettering .

(src)="147">Vi skal nu høre hr .
(src)="148">Wurtz , der er imod forslaget .
(trg)="127">Θα ακούσουμε τώρα τον κ. Wurtz , ο οποίος αντιτίθεται στη συγκεκριμένη αίτηση .

(src)="149">Fru formand , jeg vil først og fremmest fremhæve hr .
(trg)="128">Κυρία Πρόεδρε , θα ήθελα καταρχάς να υπογραμμίσω την έλλειψη λογικής του κ. Poettering .

(src)="150">Poetterings manglende konsekvens .
(src)="151">For et øjeblik siden belærte han socialdemokraterne , fordi de ville ændre en klar beslutning truffet på Formandskonferencen .
(trg)="129">Αυτή τη στιγμή , μόλις έκανε μάθημα ηθικής στην Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών , διότι αναίρεσε μία απόφαση που έλαβε με ιδιαίτερα ξεκάθαρο τρόπο η Διάσκεψη των Προέδρων .

(src)="152">Imidlertid gør han det samme .
(trg)="130">Ωστόσο , και αυτός πράττει το ίδιο πράγμα .

(src)="153">Vi havde en diskussion , vi var alle - på nær PPE-DE-gruppen og Den Liberale Gruppe - enige , og jeg bemærkede endda - som De sikkert husker , kære medformænd - at det ikke drejede sig om , hvorvidt De er for eller imod Tobin-afgiften , men om De turde høre , hvad Kommissionen og Rådet mente om den .
(trg)="131">Συζητήσαμε και είμασταν ομόφωνοι εκτός από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και την Ομάδα των Φιλελευθέρων , και είχα μάλιστα επισημάνει , θα το θυμάστε αγαπητοί συνάδελφοι , πρόεδροι των Ομάδων , ότι το ζήτημα δεν είναι εάν είστε υπέρ ή κατά του φόρου Tobin , αλλά εάν τολμάτε να ακούσετε τι σκέπτονται επί του προκειμένου η Επιτροπή και το Συμβούλιο .

(src)="154">Dette er ikke for meget forlangt .
(trg)="132">Δεν ζητάμε πολλά .

(src)="155">Derfor fastholder jeg forslaget om at bevare det mundtlige spørgsmål til Kommissionen og Rådet , således at vi én gang for alle får opklaret , hvilken holdning de to institutioner har til dette ret beskedne forslag , som dog sender et vigtigt signal til befolkningen , navnlig efter fiaskoen i Seattle .
(trg)="133">Συνεπώς , επαναλαμβάνω την πρόταση να διατηρηθεί η εν λόγω προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο , για να μάθουμε άπαξ δια παντός τη θέση των εν λόγω δύο αρχών σε σχέση με την προκειμένη πρόταση , η οποία είναι σχετικά μετριοπαθής , αλλά που θα έστελνε , ωστόσο , ένα σημαντικό μήνυμα στην κοινή γνώμη , ιδιαίτερα μετά την ταραχή που προκάλεσε η αποτυχία της Διάσκεψης του Seattle .

(src)="156">Vi skal stemme om PPE-DE-gruppens anmodning om , at de mundtlige forespørgsler om kapitalskat tages af dagsordenen .
(trg)="134">Θα ψηφίσουμε επί της αιτήσεως της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ( Χριστιανοδημοκράτες ) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών για την απόσυρση από την ημερήσια διάταξη της προφορικής ερώτησης αναφορικά με τον φόρο επί του κεφαλαίου .

(src)="157">( Forslaget forkastedes .
(src)="158">164 stemte for , 166 stemte imod , og 7 undlod at stemme )
(trg)="135">( Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση με 164 ψήφους υπέρ , 166 ψήφους κατά και 7 αποχές )

(src)="159">Fru formand , jeg vil gerne takke hr .
(src)="160">Poettering for den reklame , han netop har gjort for denne debat .
(trg)="136">Κυρία Πρόεδρε , θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Poettering για τη δημοσιότητα που έδωσε μόλις τώρα σε αυτή τη συζήτηση .

(src)="161">Tak .
(trg)="137">Ευχαριστώ .

(src)="162">Fru formand , er min stemme , som jeg ikke kunne afgive elektronisk , fordi jeg ikke har kortet , blevet talt med ?
(src)="163">Jeg stemte for .
(trg)="138">Κυρία Πρόεδρε , υπολογίστηκε η ψήφος μου , την οποία δεν μπόρεσα να δώσω με τα ηλεκτρονικά μέσα , επειδή δεν έχω την κάρτα ; Η ψήφος μου ήταν " υπέρ " ; .

(src)="177">Fru formand , i den tidligere afstemning - og jeg vil rette mig efter Deres afgørelse om dette emne - om spørgsmålet om Kommissionens redegørelse om dens strategiske mål gav jeg udtryk for , at jeg gerne ville tale på vegne af min gruppe før afstemningen .
(trg)="153">Κυρία Πρόεδρε , στην προηγούμενη ψηφοφορία - και θα εμμείνω στην απόφασή σας σε αυτό το θέμα - αναφορικά με το στρατηγικό σχέδιο της Επιτροπής , εκδήλωσα την πρόθεσή μου να μιλήσω πριν από την ψηφοφορία εξ ονόματος της Ομάδας μου .

(src)="178">Det blev ikke til noget .
(trg)="154">Αυτό δεν συνέβη .

(src)="179">Jeg vil sætte pris på at få lejlighed til at afgive stemmeforklaring på vegne af min gruppe i forbindelse med afslutningen af dette spørgsmål .
(trg)="155">Θα το εκτιμούσα εάν με το πέρας αυτού του θέματος μου επιτραπεί να προβώ σε αιτιολόγηση ψήφου εκ μέρους της Ομάδας μου .

(src)="180">Det er et vigtigt spørgsmål , og det vil være nyttigt for Parlamentet , hvis det er angivet , hvordan de forskellige personer opfatter vores handlinger i lyset af deres egne politiske analyser .
(trg)="156">Πρόκειται για σημαντικό θέμα .
(trg)="157">Θα ήταν χρήσιμο να καταγραφεί στα πρακτικά του Σώματος πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας αυτά που μόλις πράξαμε , υπό το φως της δικής του πολιτικής ανάλυσης .

(src)="181">Fru formand , jeg vil ikke genoptage debatten , men jeg havde også meldt mig for at tage stilling til hr .
(src)="182">Barón Crespos ændringsforslag .
(trg)="158">Κυρία Πρόεδρε , δεν σκοπεύω να επαναλάβω τη συζήτηση , όμως και εγώ είχα δηλώσει την επιθυμία να παρέμβω επί της αιτήσεως του κ. Barσn Crespo .

(src)="183">De råbte mig heller ikke op .
(trg)="159">Δεν μου δώσατε όμως τον λόγο .