# en/europat2.xml.gz
# pl/europat2.xml.gz


(src)="1962427"> Novel 7 - ( substituted ) -8 - ( substituted ) -9 - ( substituted amino ) -6-demethyl-6-deoxyetracyclines as antibiotic agents
(trg)="1"> Kompozycja farmaceutyczna zawierająca now 7 - ( podstawione ) -8 - ( podstawione ) -9 - ( podstawione ) -6-demetylo-6-dezoksytetracykliny

(src)="15097076"> METHODS OF TYPING HEPATITIS C VIRUS AND REAGENTS FOR USE THEREIN
(trg)="2"> Cząsteczka kwasu nukleinowego i kompozycja do wykrywania infekcji wirusa zapalenia wątroby typu C

(src)="55074218"> FORMULATIONS CONTAINING HYALURONIC ACID
(trg)="3"> Kompozycja farmaceutyczna zawierająca kwas hialuronowy

(src)="55074219"> Titanium catalyst component for ethylene polymerisation , ethylene polymerisation catalyst , and process for ethylene polymerisation using the same
(trg)="5"> Składnik katalizatora tytanowego do polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu i sposób wytwarzania składnika katalizatora tytanowego do polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu

(src)="55074220"> PESTICIDAL PYRIMIDINE COMPOUNDS
(trg)="6"> Podstawione związki pirymidynowe

(src)="55074221"> PHOSPONOCARBOXYLATE COMPOUNDS FOR TREATING ABNORMAL CALCIUM AND PHOSPHATE METABOLISM
(trg)="8"> Nowe związki fosfonokarboksylanowe i środek farmaceutyczny do leczenia nieprawidłowego metabolizmu wapnia i fosforanów

(src)="55074222"> LINKED CYCLIC POLYAMINES WITH ACTIVITY AGAINST HIV
(trg)="9"> Sposób wytwarzania nowych połączonych cyklicznych poliamin o aktywności przeciwko HIV

(src)="55074223"> System and method to identify the terminating directory number at the customer premises
(trg)="11"> Sposób i stacja telefoniczna do identyfikacji końcowego numeru dyrektorskiego w siedzibie klienta

(src)="55074224"> METHOD OF ASSIGNING A CONTROL CHANNEL AS A TEMPORARY VOICE / DATA CHANNEL IN A RADIO COMMUNICATIONS SYSTEM
(trg)="12"> Sposób wyznaczania kanału sterowania jako tymczasowego kanału akustycznego / danych w układach łączności radiowej

(src)="55074225"> Method and apparatus for defeating the effects of a video anti-copy process
(trg)="13"> Sposób i urządzenie do usuwania skutków zabezpieczenia sygnału wizyjnego przed kopiowaniem

(src)="55074226"> PROCESS FOR REMOVING SULPHUR COMPOUNDS FROM WATER
(trg)="15"> Sposób usuwania związków siarki z wody

(src)="1962680"> LIQUID / GAS SEPARATOR
(trg)="17"> Separator płynu / gazu

(src)="55074227"> METHOD OF PRODUCING SUGARS USING STRONG ACID HYDROLYSIS OF CELLULOSIC AND HEMICELLULOSIC MATERIALS
(trg)="18"> Sposób wydzielania kwasu i cukrów z cieczy wytworzonej podczas kwasowej hydrolizy materiałów zawierających celulozę i hemicelulozę

(src)="10368996"> A WINDOW , IN PARTICULAR FOR MOUNTING IN AN INCLINED ROOF SURFACE
(trg)="20"> Okno , w szczególności do montażu w pochyłej powierzchni dachu

(src)="55074228"> METHOD OF MAKING ( S ) -3 - ( AMINOMETHYL ) -5-METHYLHEXANOIC ACID
(trg)="21"> Sposób wydzielania kwasu ( S ) -3 - ( aminometylo ) -5-metyloheksanowego z kwasu ( + ) -3 - ( aminometylo ) -5-metyloheksanowego

(src)="11037842"> PULLEY MEANS , PARTICULARLY FOR LIFTING APPARATUSES
(trg)="23"> Krążek linowy , zwłaszcza do urządzeń podnoszących

(src)="2265781"> NOVEL INTERMEDIATES AND PROCESS FOR THE MANUFACTURE OF CAMPTOTHECIN DERIVATIVES ( CPT-11 ) AND RELATED COMPOUNDS
(trg)="25"> Związki pośrednie do wytwarzania mappicyny i związków spokrewnionych z mappicyną i sposoby wytwarzania tych związków

(src)="55074229"> METHOD FOR AUTOMATED CONTINUOUS PRODUCTION OF CHEWING GUM
(trg)="26"> Sposób i układ do ciągłego wytwarzania gumy do żucia

(src)="16877397"> Packaging for cosmetic , human therapeutic or human hygiene product receptacle with improved gussets configuration
(trg)="28"> Opakowanie pojemnika na produkt kosmetyczny , terapeutyczny lub do higieny , dla ludzi , z ulepszonym ustawieniem klinów

(src)="16874494"> System for binding secrets to a computer system having tolerance for hardware changes
(trg)="30"> System wiązania sekretów kryptograficznych z systemem komputerowym tolerującym zmiany sprzętowe

(src)="55074230"> Liquid pump and method for pumping a liquid that may have gas coming out of solution
(trg)="31"> Pompa do cieczy i sposób pompowania cieczy mogącej zawierać gaz wydzielający się z roztworu

(src)="55074231"> DEVICE AND METHOD FOR REMOVING A COMPOSITION FROM THE SKIN
(trg)="32"> Urządzenie i sposób do usuwania kompozycji ze skóry

(src)="17790412"> Method and apparatus for decelerating and temporarily accumulating a hot rolled product
(trg)="34"> Sposób i urządzenie do opóźniania i okresowego gromadzenia produktu walcowego na gorąco

(src)="55074232"> A laundry washing and / or drying machine , in particular of the front loading type , with lower housing
(trg)="35"> Pralka i / lub suszarka , zwłaszcza typu ładowanego od przodu , z dolną obudową

(src)="55074233"> Compositions for repairing and regenerating human dura mater
(trg)="37"> Kompozycje do naprawy i regeneracji ludzkiej opony twardej

(src)="55074234"> Wire-and-tube condenser for refrigeration appliances
(trg)="39"> Skraplacz drutowo-rurkowy do urządzeń chłodniczych

(src)="55074235"> Press brake tool having lockable safety key
(trg)="40"> Narzędzie prasy krawędziowej mające blokowany klucz zabezpieczający

(src)="55074236"> Battery charger with battery presence detection
(trg)="41"> Ładowarka do akumulatora z detekcją obecności akumulatora

(src)="55074237"> A laundry washing and / or drying machine , in particular of the front loading type , with a compartment for housing a container
(trg)="42"> Pralka i / lub suszarka , w szczególności typu ładowanego od przodu , z pomieszczeniem na pojemnik

(src)="17788676"> Infusion method and device for making a coffee beverage
(trg)="44"> Sposób parzenia i urządzenie do przygotowywania naparu z kawy

(src)="17785274"> TRANSPARENT POLYPROPYLENE CONTAINERS FOR PACKAGING SHOES
(trg)="46"> Przezroczyste pojemniki polipropylenowe do pakowania obuwia

(src)="17788085"> Networked measuring system with sensors and a bridge
(trg)="47"> Sieciowy układ pomiarowy z czujnikami i mostkiem

(src)="55074238"> Tobacco shredding machine
(trg)="48"> Maszyna do rozdrabniania tytoniu

(src)="55074239"> Meal replacement product and method for the preparation thereof
(trg)="49"> Produkt zastępujący posiłek i sposób jego wytwarzania

(src)="55074240"> GAS DETECTION METHOD AND GAS DETECTOR DEVICE
(trg)="51"> Sposób wykrywania gazu i urządzenie do wykrywania gazu

(src)="55074241"> Double-tank dishwasher with hydraulic interconnection circuit
(trg)="53"> Zmywarka z podwójnym zbiornikiem z hydraulicznym obwodem łączącym

(src)="17785394"> An improved pivot window with at least one auxiliary opening device
(trg)="55"> Ulepszone okno obrotowe z co najmniej jednym pomocniczym urządzeniem otwierającym

(src)="55074242"> Arrangement in a marine vessel
(trg)="56"> Układ w statku morskim

(src)="55074243"> A METHOD OF IMPROVING THE PROPERTIES OF A FLOUR DOUGH
(trg)="57"> Sposób wytwarzania produktu spożywczego opartego na cieście z mąki

(src)="55074244"> LIQUID ACTIVE SUBSTANCE DISPENSER FOR W.C. BOWL
(trg)="58"> Dozownik ciekłej substancji aktywnej do muszli klozetowej

(src)="17786069"> Tetrazole derivatives and methods of treatment of metabolic-related disorders thereof
(trg)="59"> Pochodne tetrazolowe oraz ich zastosowanie do leczenia zaburzeń metabolicznych

(src)="55074245"> DEVICE IN A BUNDLE TIE
(trg)="60"> Urządzenie w opasce zaciskowej

(src)="55074246"> Electronic control system for controlling the brakes fitted on a rail or light rail motive power unit
(trg)="61"> Układ do uruchamiania hamulców w jednostce napędowej kolei lub lekkiej kolei pasażerskiej

(src)="55074247"> Process for joining by bending plastic / metal parts without separate joining elements
(trg)="62"> Proces łączenia poprzez zaginanie części metalowych z częściami z tworzyw sztucznych bez odrębnych elementów łączących

(src)="2713842"> A method for reductively alkylating a glycopeptide antibiotic comprising an amine-containing saccharide at N4 and one or more other amines , which comprises reacting a soluble copper complex of the glycopeptide antibiotic with a ketone or aldehyde in the presence of a reducing agent which is sodium cyanoborohydride or pyridine · borane complex .
(trg)="64"> Sposób redukcyjnego alkilowania antybiotyków glikopeptydowych zawierających ugrupowanie cukrowe z grupą aminową w pozycji N4 oraz jedną lub większą liczbę innych grup aminowych , znamienny tym , że rozpuszczalny kompleks miedziowy antybiotyku glikopeptydowego poddaje się reakcji z ketonem lub aldehydem w obecności środka redukującego , który stanowi cyjanoborowodorek sodu lub kompleks pirydyna-borowodór .

(src)="55074248"> A method of claim 2 in which the soluble copper complex of the glycopeptide antibiotic is prepared in situ from the glycopeptide antibiotic and a soluble form of copper .
(trg)="65"> Sposób według zastrz .
(trg)="66"> 2 , znamienny tym , że rozpuszczalny kompleks miedziowy antybiotyku glikopeptydowego wytwarza się in situ z antybiotyku glikopeptydowego i rozpuszczalnej postaci miedzi .

(src)="55074249"> A method of claim 3 wherein the glycopeptide antibiotic is a vancomycin type glycopeptide antibiotic .
(trg)="67"> 3 , znamienny tym , że jako antybiotyk glikopeptydowy stosuje się antybiotyk glikopeptydowy typu wankomycyny .

(src)="55074250"> A method of claim 4 wherein the glycopeptide antibiotic is A82846B .
(trg)="68"> 4 , znamienny tym , że jako antybiotyk glikopeptydowy stosuje się A82846B .

(src)="55074251"> and that the pivot link ( 224a , 224b ) is coupled to the brake arm ( 212a , 212b ) for pivoting relative to the brake arm ( 212a , 212b ) .
(trg)="69"> 1 , znamienny tym , że wychylny łącznik ( 224a , 224b ) jest połączony ze szczęką hamulcową ( 212a , 212b ) wychylnie względem szczęki hamulcowej ( 212a , 212b ) .

(src)="55074252"> The apparatus according to claim 1 , wherein the brake force control mechanism ( 318a , 318b ) includes a spring ( 330a , 330b ) disposed between the pivot link ( 224a , 224b ) and the brake arm ( 212a , 212b ) .
(trg)="70"> 1 albo 2 , znamienny tym , że mechanizm kontroli siły hamowania ( 318a , 318b ) zawiera sprężynę ( 330a , 330b ) umieszczoną pomiędzy wychylnym łącznikiem ( 224a , 24b ) oraz szczęką hamulcową ( 212a , 212b ) .

(src)="55074253"> The apparatus according to any one of claims 2 to 6 , wherein the spring ( 330a , 330b ) is disposed above the brake shoe ( 213a , 213b ) .
(trg)="71"> Hamulec według zastrz .
(trg)="72"> 3 , znamienny tym , że sprężyna ( 330a , 330b ) jest umieszczona ponad klockiem hamulcowym ( 213a , 213b ) .

(src)="55074255"> The apparatus according to claim 10 , wherein the adjustment means comprises a brake shoe mounting flange ( 280a , 280b ) provided with an elongated slot ( 284a , 284b ) to facilitate adjustment of the brake shoe ( 213a , 213b ) in a vertical direction .
(trg)="71"> Hamulec według zastrz .
(trg)="74"> 11 , znamienny tym , że elementy regulacji obejmują kołnierz mocowania klocka hamulcowego ( 280a , 280b ) , w którym występuje wydłużone wycięcie ( 284a , 284b ) określające ustawienie klocka hamulcowego ( 213a , 213b ) w kierunku pionowym .

(src)="55074256"> The gene of claim 1 , wherein said synthetic gene comprises fewer than 5 occurrences of the sequence CG .
(trg)="77"> 1 , znamienny tym , że syntetyczny gen zawiera mniej niż 5 wystąpień sekwencji CG .

(src)="55074257"> The gene of claim 1 , wherein at least 80 % of the non-preferred codons and less preferred codons present in said natural gene have been replaced by preferred codons or less preferred codons .
(trg)="78"> Syntetyczny gen według zastrz .
(trg)="79"> 1 , znamienny tym , że co najmniej 50 % niekorzystnych kodonów i mniej korzystnych kodonów obecnych w naturalnym genie zastąpiono korzystnymi kodonami .

(src)="55074258"> The gene of claim 1 , wherein at least 90 % of the non-preferred codons and less preferred codons present in said natural gene have been replaced by preferred codons .
(trg)="80"> 1 , znamienny tym , że co najmniej 90 % niekorzystnych kodonów i mniej korzystnych kodonów obecnych w naturalnym genie zastąpiono korzystnymi kodonami .

(src)="55074259"> The gene of claim 1 , wherein 20 % of the codons are preferred codons .
(trg)="81"> 1 , znamienny tym , że co najmniej 20 % kodonów to korzystne kodony .

(src)="55074260"> The gene of claim 1 , wherein said gene has the coding sequence present in SEQ ID NO : 42 .
(trg)="82"> 1 , znamienny tym , że gen ma sekwencję kodującą przedstawioną na SEKW .
(trg)="83"> NR ID . : 42 .

(src)="2490715"> Use as claimed in claim 5 in which the beverage is a still fruit drink , a carbonated soft drink or a health drink .
(trg)="84"> Zastosowanie według zastrz .
(trg)="87"> 5 , wktórym napój jest napojem owocowym , gazowanym napojem niealkoholowym lub napojem zdrowotnym .

(src)="17860008"> Use as claimed in claim 7 in which the concentrate is for a fruit drink or health drink .
(trg)="88"> 7 , wktórym koncentrat jest koncentratem do przygotowywania napoju owocowego lub napoju zdrowotnego .

(src)="55074261"> The toothbrush of claim 1 , characterized in that all tufts of bristles ( 32 , 34 , 36 , 38 ) of a longitudinal row ( 42 , 44 ) alternatingly have the first and the second length .
(trg)="89"> Szczoteczka , według zastrz .
(trg)="90"> 1 , znamienna tym , że wszystkie wiązki włókien ( 32 , 34 , 36 , 38 ) wzdłużnych szeregów ( 42 , 44 ) kolejno mają pierwszą i drugą długość .

(src)="55074263"> The toothbrush according to any of the preceding claims , characterized in that tufts of bristles ( 32 , 34 , 36 , 38 ) arranged in the longitudinal rows ( 42 , 44 ) form an angle of less than approximately 81 degrees with the surface ( 30 ) of the head ( 40 ) .
(trg)="89"> Szczoteczka , według zastrz .
(trg)="92"> 3 , znamienna tym , że wiązki włókien ( 32 , 34 , 36 , 38 ) we wzdłużnych szeregach ( 42 , 44 ) są usytuowane pod kątem , z powierzchnią ( 30 ) główki ( 14 ) , w przybliżeniu mniejszym niż 81 ° .

(src)="55074265"> The toothbrush according to any of the preceding claims , characterized in that at least some tufts of bristles ( 28 , 32 , 34 , 36 , 38 ) provide a different color .
(trg)="89"> Szczoteczka , według zastrz .
(trg)="94"> 1 , znamienna tym , że co najmniej niektóre wiązki włókien ( 28 , 32 , 34 , 36 , 38 ) są w różnych kolorach .

(src)="55074267"> The toothbrush according to any of the preceding claims , characterized in that at least some tufts of bristles ( 28 , 32 , 34 , 36 , 38 ) have a different cross-sectional shape .
(trg)="89"> Szczoteczka , według zastrz .
(trg)="96"> 1 , znamienna tym , że co najmniej niektóre z wiązek włókien ( 28 , 32 , 34 , 36 , 38 ) mają przekroje poprzeczne o różnym kształcie .

(src)="55074269"> The toothbrush according to any of the preceding claims , characterized in that the cross-sectional area of the further tuft of bristles ( 28 ) is at least four times the size of the cross-sectional area of any other tuft of bristles ( 32 , 34 , 36 , 38 ) secured to the head ( 14 ) .
(trg)="89"> Szczoteczka , według zastrz .
(trg)="98"> 1 , znamienna tym , że wiązka włókien ( 28 ) jest usytuowane na swobodnym końcu główki ( 14 ) i mają obszar przekroju poprzecznego stanowiący , co najmniej czterokrotność wymiaru obszaru przekroju poprzecznego innych wiązek włókien ( 32 , 34 , 36 , 38 ) zamocowanych do główki ( 14 ) .

(src)="55074271"> The toothbrush according to any of the preceding claims , characterized in that the first greater length is approximately 11.18 mm ( 0.440 inches ) or the second smaller length is 8.89 mm ( 0.350 inches ) .
(trg)="89"> Szczoteczka , według zastrz .
(trg)="100"> 13 , znamienna tym , że pierwsza większa długość jest w przybliżeniu równa mm ( 0.440 cali ) lub druga mniejsza długość wynosi 8.89 mm ( 0.350 cali ) .

(src)="55074273"> The apparatus according to claim 1 , further comprising a fastener ( 168A , 168B ) mounted to the fixing shaft ( 161A , 161B ) for fixing the link member ( 32A , 32B ) relative to the brake arm ( 18A , 18B ) .
(trg)="102"> 1 , znamienny tym , że zawiera ponadto łącznik ( 168A , 168B ) montowany do wałka ustalającego ( 161A , 161B ) ustalający człon łączący ( 32A , 32B ) względem ramienia hamulcowego ( 18A , 18B ) .