# en/en-th.xml.gz
# th/en-th.xml.gz


(src)="1"> Sub-Saharan Africa is the region most affected .
(trg)="1"> การระบาดทั ่ วของเอดส ์ ใน Sub-Saharan Africa ยังเป ็ นพื ้ นที ่ ที ่ มีความรุนแรงมากที ่ สุดอยู ่ จนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ.

(src)="2"> The reason suggested is that preventing innovation from coming to market means that only current technology may be used , and current technology itself may cause harm or leave needs unmet ; there is a risk of causing harm by blocking innovation .
(trg)="2"> สถานการณ ์ ที ่ อาจเป ็ นไปได ้ จริง ๆ ก ็ คือ การห ้ ามไม ่ ให ้ ใช ้ นวัตกรรมหมายความว ่ าให ้ ใช ้ แต ่ เทคโนโลยีที ่ มีอยู ่ และเทคโนโลยีที ่ มีอยู ่ อาจจะก ่ อให ้ เกิดความเสียหายหรือไม ่ มีประโยชน ์ พอเพียง ดังนั ้ น จึงมีโอกาสเสี ่ ยงที ่ จะก ่ ออันตรายโดยห ้ ามไม ่ ให ้ ใช ้ นวัตกรรม

(src)="3"> A number of industries and sources have been implicated , including high levels of dust in coal mining , gold mining , and the cotton textile industry , occupations involving cadmium and isocyanates , and fumes from welding .
(trg)="3"> จำนวนของอุตสาหกรรมและแหล ่ งที ่ มาก ็ มีส ่ วนเกี ่ ยวข ้ อง รวมถึง ระดับความเข ้ มข ้ นสูงของฝุ ่ นในการทำเหมืองถ ่ านหิน การทำเหมืองทองและอุตสาหกรรมสิ ่ งทอจากฝ ้ าย อาชีพที ่ เกี ่ ยวข ้ องกับแคดเมียมและไอโซไซยาเนต และควันจากการเชื ่ อมโลหะ Working in agriculture is also a risk .

(src)="4"> The principle has less relevance to contained fields such as aeronautics , where the few people undergoing risk have given informed consent ( e.g. , a test pilot ) .
(trg)="4"> แต ่ จำเป ็ นน ้ อยกว ่ าในบางสาขาเช ่ นทางอากาศยานศาสตร ์ ที ่ คนไม ่ กี ่ คนที ่ เสี ่ ยงได ้ ให ้ ความยินยอมที ่ ประกอบด ้ วยความรอบรู ้ แล ้ ว ( เช ่ น นักบินทดสอบ )

(src)="5"> In 2011 , there were approximately 730,000 hospitalizations in the United States for COPD .
(trg)="5"> 2011 มีผู ้ ป ่ วยประมาณ 730,000 คนเข ้ ารับการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาเนื ่ องจากโรค COPD

(src)="6"> Scientific uncertainty should not automatically preclude regulation of activities that pose a potential risk of significant harm ( Non-Preclusion ) .
(trg)="6"> ความไม ่ แน ่ นอนทางวิทยาศาสตร ์ ไม ่ ใช ่ เป ็ นตัวห ้ ามการควบคุมกิจกรรมที ่ เสี ่ ยงสร ้ างความเสียหายสำคัญอย ่ างอัตโนมัติ ( Non-Preclusion PP - หลักไม ่ ห ้ ามการควบคุม )

(src)="7"> On 11 February , another new case was confirmed , bringing the total count to 33 .
(trg)="7"> วันที ่ 11 กุมภาพันธ ์ มีผู ้ ป ่ วยยืนยันเพิ ่ มอีก 1 ราย รวมเป ็ น 33 ราย

(src)="8"> " In 1953 , Dr. George L. Waldbott , an American allergist , first described a new disease he named " " smoker 's respiratory syndrome " " in the 1953 Journal of the American Medical Association . "
(trg)="8"> " 1953 นายแพทย ์ George L. Waldbott แพทย ์ ผู ้ เชี ่ ยวชาญด ้ านโรคภูมิแพ ้ ชาวอเมริกัน เป ็ นบุคคลแรกที ่ ได ้ อธิบายถึงโรคใหม ่ ที ่ เขาตั ้ งชื ่ อว ่ า " " smoker ' s respiratory syndrome " " ( กลุ ่ มอาการระบบทางเดินหายใจของผู ้ สูบบุหรี ่ ) ในวารสารของสมาคมแพทย ์ แห ่ งอเมริกา ปี ค.ศ. "

(src)="9"> StopMRSANow.org — Discusses how to prevent the spread of MRSA
(trg)="9"> StopMRSANow.org - Discusses how to prevent the spread of MRSA

(src)="10"> 2020 coronavirus pandemic in Ceuta
(trg)="10"> การระบาดทั ่ วของโคโรนาไวรัส พ.ศ.

(src)="11"> These viruses are only distantly related to the human parainfluenza viruses , which are RNA viruses belonging to the paramyxovirus family that are a common cause of respiratory infections in children such as croup , but can also cause a disease similar to influenza in adults .
(trg)="11"> ไวรัสเหล ่ านี ้ เกี ่ ยวข ้ องห ่ าง ๆ กับฮิวแมนพาราอินฟลูเอ ็ นซาไวรัส ซึ ่ งเป ็ นอาร ์ เอ ็ นเอไวรัสในวงศ ์ paramyxovirus ซึ ่ งเป ็ นสาเหตุทั ่ วไปของการติดเชื ้ อทางเดินหายใจในเด ็ ก อย ่ างกล ่ องเสียงอักเสบอุดกั ้ น แต ่ ยังสามารถก ่ อโรคที ่ คล ้ ายกับไข ้ หวัดใหญ ่ ในผู ้ ใหญ ่ ได ้

(src)="12"> In an assessment of the 2009 H1N1 pandemic on selected countries in the Southern Hemisphere , data suggest that all countries experienced some time-limited and / or geographically isolated socioeconomic effects and a temporary decrease in tourism most likely due to fear of 2009 H1N1 disease .
(trg)="12"> ในการประเมินผลการระบาดทั ่ วของเอช1เอ ็ น1 ปี 2009 ในบางประเทศซีกโลกใต ้ ข ้ อมูลชี ้ ว ่ าทุกประเทศมีผลจำกัดด ้ วยเวลา และ / หรือ การแยกทางภูมิศาสตร ์ ผลทางสังคมและเศรษฐกิจ และการท ่ องเที ่ ยวลดลงชั ่ วคราวอันเนื ่ องจากความกลัวโรคเอช1เอ ็ น1 ปี 2009 ยังเร ็ วเกินไปที ่ จะตัดสินว ่ าการระบาดทั ่ วของเอช1เอ ็ น1 ก ่ อให ้ เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจระยะยาว

(src)="13"> Of the 33 competition venues in Tokyo , 28 are within 8 kilometers ( 4.97 miles ) of the Olympic Village .
(trg)="13"> สถานที ่ จัดการแข ่ งขันทั ้ งหมด 28 กีฬาจาก 33 กีฬา จะจัดการแข ่ งขันในกรุงโตเกียว ซึ ่ งอยู ่ ภายใน 8 กิโลเมตร ( 5 ไมล ์ ) ของหมู ่ บ ้ านนักกีฬา โดยมีการสร ้ างสนามใหม ่ มากถึง 11 สนาม

(src)="14"> These conditions can impair coughing , swallowing , clearing the airways , and in the worst cases , breathing .
(trg)="14"> ภาวะเหล ่ านี ้ สามารถขัดขวางการไอ การกลืน การทำให ้ ทางเดินหายใจโล ่ ง และในกรณีเลวร ้ ายที ่ สุด การหายใจ ฉะนั ้ นจึงทำให ้ อาการของไข ้ หวัดใหญ ่ เลวลง

(src)="15"> Tachypnea ( fast rate of breathing ) , which is defined as more than 20 breaths per minute , or when testing blood gas , a PaCO2 less than 32 mmHg , which signifies hyperventilation
(trg)="15"> อัตราหายใจเร ็ ว มากกว ่ า 20 ครั ้ งต ่ อนาที หรือจากการวัดแก ๊ สในเลือดพบ ความดันย ่ อยของแก ๊ สคาร ์ บอนไดออกไซด ์ ( PaCO2 ) น ้ อยกว ่ า 32 มิลลิเมตรปรอท บ ่ งถึงภาวะหายใจเกิน

(src)="16"> If , for example , a large ground-water body that people use for drinking water is contaminated by bacteria ( e-coli 0157 H7 , campylobacter or leptospirosis ) and the source of contamination is strongly suspected to be dairy cows but the exact science is not yet able to provide absolute proof , the cows should be removed from the environment until they are proved , by the dairy industry , not to be the source or until that industry ensures that such contamination will not recur .
(trg)="16"> อีกตัวอย ่ างหนึ ่ งก ็ คือ ถ ้ ามีแหล ่ งน ้ ำขนาดใหญ ่ ที ่ คนจำนวนมากใช ้ เป ็ นน ้ ำดื ่ ม แล ้ วเกิดปนเปื ้ อนด ้ วยเชื ้ อโรค ( เช ่ น e-coli 0157 H7 ) และแหล ่ งกำเนิดการปนเปื ้ อนสงสัยอย ่ างสำคัญว ่ ามาจากวัวนม แต ่ ว ่ ายังไม ่ มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร ์ ที ่ ให ้ ข ้ อพิสูจน ์ ที ่ ชัดเจน ก ็ ควรจะเอาวัวออกจากสิ ่ งแวดล ้ อมเช ่ นนั ้ นจนกระทั ่ งอุตสาหกรรมนมวัวพิสูจน ์ ได ้ ว ่ า วัวไม ่ ใช ่ แหล ่ งกำเนิด หรือจนกระทั ่ งอุตสาหกรรมทำการให ้ มั ่ นใจได ้ ว ่ า การปนเปื ้ อนจะไม ่ มีอีกในอนาคต

(src)="17"> The World Charter for Nature , which was adopted by the UN General Assembly in 1982 , was the first international endorsement of the precautionary principle .
(trg)="17"> กฎบัตรเพื ่ อธรรมชาติแห ่ งโลก ( World Charter for Nature ) ซึ ่ งยอมรับโดยสมัชชาใหญ ่ แห ่ งสหประชาชาติในปี 2525 เป ็ นการยอมรับอย ่ างเป ็ นสากลครั ้ งแรกของกฎระวังไว ้ ก ่ อน

(src)="18"> The Tokyo Olympics are scheduled to be broadcast in the United States by NBCUniversal , as part of a US $ 4.38  billion agreement that began at the 2014 Winter Olympics in Sochi .
(trg)="18"> ในประเทศสหรัฐอเมริกา กีฬาโอลิมปิกฤดูร ้ อน 2020 จะมีการถ ่ ายทอดสดโดยสถานีโทรทัศน ์ เอ ็ นบีซียูนิเวอร ์ แซล ซึ ่ งได ้ ลงทุนซื ้ อลิขสิทธิ ์ ถ ่ ายทอดสดทั ้ งสิ ้ น 4.38 พันล ้ านดอลลาร ์ สหรัฐ โดยได ้ สิทธิ ์ การถ ่ ายทอดสดตั ้ งแต ่ กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2014 ที ่ เมืองโซชี ประเทศรัสเซีย เป ็ นต ้ นมา

(src)="19"> On 9 August 2017 , a dead humpback whale was found stuck on the bow of the ship after it docked in Ketchikan , Alaska .
(trg)="19"> 2560 มีการพบวาฬตายบริเวณหัวเรือในขณะที ่ จอดที ่ เมืองเคตชิแกน ในอลาสกา

(src)="20"> Tuberculosis is more common in developing countries ; about 80 % of the population in many Asian and African countries test positive in tuberculin tests , while only 5 – 10 % of the US population test positive .
(trg)="20"> 2545 นอกเหนือจากนี ้ คนในประเทศกำลังพัฒนาติดต ่ อวัณโรคมากกว ่ า เพราะระบบภูมิคุ ้ มกันมีแนวโน ้ มเป ็ นอันตรายมากกว ่ าเนื ่ องจากอัตราโรคเอดส ์ ที ่ สูงกว ่ า การกระจายของวัณโรคไม ่ ได ้ เป ็ นแบบแผนทั ่ วโลก ราว 80 % ของประชากรในประเทศเอเชียและแอฟริกาหลายประเทศให ้ ผลบวกเมื ่ อทดสอบผิวหนัง ขณะที ่ ประชากรสหรัฐอเมริกาเพียง 5-10 % เท ่ านั ้ นที ่ ให ้ ผลบวก

(src)="21"> Silicosis resulted in 46,000 deaths in 2013 down from 55,000 deaths in 1990 .
(trg)="21"> 1990 ที ่ มีผู ้ เสียชีวิต 55,000 คน

(src)="22"> Besides the recordings of the song on the Carousel cast albums and the film soundtrack , the song has been recorded by many artists , with notable hit versions made by Roy Hamilton , Frank Sinatra , Roy Orbison , Billy Eckstine , Gerry and the Pacemakers , Lee Towers , Judy Garland , Elvis Presley , Johnny Cash , Andy Williams , Glen Campbell , Johnny Maestro and The Brooklyn Bridge , Olivia Newton-John and Doris Day .
(trg)="22"> 1945 เรื ่ อง แครุเซล แต ่ งทำนองโดยริชาร ์ ด ร ็ อดเจอส ์ คำร ้ องโดยออสการ ์ แฮมเมอร ์ สไตน ์ ที ่ 2 ในละครขับร ้ องโดยตัวละครชื ่ อเนตตี ฟาวเลอร ์ เพื ่ อปลอบโยนตัวเอกคือ จูลี จอร ์ แดน ที ่ กำลังเศร ้ าโศกจากการที ่ สามี บิลลี บิเกโลว ์ ฆ ่ าตัวตายเพื ่ อหนีความผิด เพลงนี ้ ถูกนำมาร ้ องซ ้ ำในองก ์ สุดท ้ าย ในฉากพิธีจบการศึกษาของหลุยส ์ ลูกสาวของบิลลีและจูลี ซึ ่ งบิลลีได ้ รับอนุญาตจากสวรรค ์ ให ้ กลับมาแสดงความยินดีกับลูกสาวได ้ เป ็ นเวลาหนึ ่ งวัน เพลงนี ้ มีการแสดงทั ้ งในละครบรูสเวยน ์ ฉบับปี 1945 และภาพยนตร ์ ฉบับปี 1956 และได ้ รับการบันทึกเสียงซ ้ ำโดยนักร ้ องหลายคน เช ่ น แฟรงก ์ ซินาตรา , จูดี การ ์ แลนด ์ , เอลวิส เพรสลีย ์ , แอนดี วิลเลียมส ์ , ดอริส เดย ์ รวมไปถึงพิงก ์ พลอยด ์

(src)="23"> As of August 2019 , Grand Princess is based year-round in San Francisco , California , sailing on itineraries for Alaska , Hawaii , the Mexican Riviera , and the California coast .
(trg)="23"> 2562 แกรนด ์ พรินเซสมีท ่ าแวะพักตลอดทั ้ งปีในซานฟรานซิสโก แคลิฟอร ์ เนีย โดยกำหนดล ่ องเรือในเส ้ นทางระหว ่ าง อลาสกา ฮาวาย เม ็ กซิกันริเวียรา และชายฝั ่ งแคลิฟอร ์ เนีย

(src)="24"> You 'll Never Walk Alone is a show tune from the 1945 Rodgers and Hammerstein musical Carousel .
(trg)="24"> ยูลล ์ เนฟเวอร ์ วอล ์ กอะโลน ( อังกฤษ : You ' ll Never Walk Alone ) เป ็ นเพลงจากองก ์ ที ่ สองของละครเพลงโดยร ็ อดเจอส ์ แอนด ์ แฮมเมอร ์ สไตน ์ ในปี ค.ศ.

(src)="25"> In addition , 74 suspected cases in Gafsa have been placed under home confinement .
(trg)="25"> นอกจากนี ้ ประชาชนต ้ องสงสัยติดเชื ้ อโคโรนาไวรัสสายพันธุ ์ ใหม ่ ราว 74 รายจากเมืองกัฟซาต ้ องถูกกักกันตัวที ่ บ ้ าน สองรายฝ ่ าฝืนมาตรการ ถูกผู ้ อำนวยการด ้ านสุขภาพดำเนินคดีตามกฎหมาย

(src)="26"> On January 12 , 2020 , the World Health Organization ( WHO ) confirmed that a novel coronavirus was the cause of a respiratory illness in a group of people in the city of Wuhan , Hubei in China which was reported to the WHO on 31 December 2019 .
(trg)="26"> 2563 องค ์ การอนามัยโลก ( WHO ) ยืนยันว ่ าโคโรนาไวรัสสายพันธุ ์ ใหม ่ เป ็ นสาเหตุของการเจ ็ บป ่ วยทางเดินหายใจในกลุ ่ มคนในเมืองอู ่ ฮั ่ น มณฑลหูเป ่ ย ์ ประเทศจีน ซึ ่ งรายงานต ่ อองค ์ การอนามัยโลกในวันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

(src)="27"> A 35-year-old man and a 59-year-old man in Mexico City and a 41-year-old man in the northern state of Sinaloa tested positive and were held in isolation at a hospital and a hotel , respectively .
(trg)="27"> วันที ่ 28 กุมภาพันธ ์ ประเทศเม ็ กซิโกมีการยืนยันผู ้ ติดเชื ้ อครั ้ งแรกจำนวน 3 คน เป ็ นชายอายุ 35 ปี และ 59 ปีในเม ็ กซิโกซิตี และชายอายุ 41 ปีในรัฐซีนาโลอา ซึ ่ งทั ้ งสามมีผลการทดสอบเป ็ นบวกและได ้ ถูกกักโรคไว ้ ที ่ โรงพยาบาลและโรงแรม ตามลำดับ สองคนแรก ทั ้ งคู ่ ได ้ เดินทางไปยังเมืองเบอร ์ กาโม ประเทศอิตาลี และพำนักอยู ่ เป ็ นเวลาหนึ ่ งสัปดาห ์ ในช ่ วงกลางเดือนกุมภาพันธ ์ วันที ่ 29 กุมภาพันธ ์ มีการพบผู ้ ติดเชื ้ อรายที ่ สี ่ เป ็ นหญิงอายุ 20 ปี ซึ ่ งได ้ มีการเดินทางไปยังประเทศอิตาลีมา วันที ่ 1 มีนาคม มีการพบผู ้ ติดเชื ้ อรายที ่ 5 เป ็ นนักศึกษาในรัฐเชียปัส ซึ ่ งเพิ ่ งได ้ เดินทางกลับมาจากประเทศอิตาลี

(src)="28"> " After winning SmackDown 's Universal Championship at Super ShowDown , WWE Hall of Famer Goldberg appeared on the following night 's episode of SmackDown and issued an open challenge by stating his catchphrase , " " Who 's next ? " " "
(trg)="28"> " หลังจากคว ้ าแชมป ์ Universal ใน Super ShowDown ใน SmackDown 28 กุมภาพันธ ์ ตำนาน WWE Hall of Fame อย ่ าง Goldberg ได ้ ออกมาเพื ่ อท ้ าว ่ าใครจะเป ็ นรายต ่ อไป " " Who ' s next ? " " "

(src)="29"> " In those without acidosis from respiratory failure , home care ( " " hospital at home " " ) may be able to help avoid some admissions . "
(trg)="29"> " ในกลุ ่ มผู ้ ที ่ ไม ่ มีภาวะกรดสาเหตุจากการหายใจล ้ มเหลว การรักษาพยาบาลที ่ บ ้ าน ( " " โรงพยาบาลที ่ บ ้ าน " " ) อาจช ่ วยหลีกเลี ่ ยงการต ้ องเข ้ าพักรักษาตัวได ้ "

(src)="30"> Prior to opening on 9 March 2020 ( Monday ) , the Dow Jones Industrial Average futures market fell over 1,300 points and suspended trading as a result due to a combination of coronavirus concerns and the oil price war .
(trg)="30"> ก ่ อนเปิดตลาดวันจันทร ์ ตลาดฟิวเจอร ์ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส ์ ตกลงกว ่ า 1,300 จุด อันเป ็ นผลมาจากความกังวัลต ่ อโคโรนาไวรัสและสงครามราคาน ้ ำมัน วันจันทร ์ ที ่ 9 มีนาคม พ.ศ.

(src)="31"> 2020 coronavirus pandemic in Europe
(trg)="31"> การระบาดทั ่ วของโคโรนาไวรัส พ.ศ.

(src)="32"> Roughly one-quarter of the world 's population has been infected with M. tuberculosis , with new infections occurring in about 1 % of the population each year .
(trg)="32"> คาดกันว ่ าหนึ ่ งในสามของประชากรโลกติดเชื ้ อ M. tuberculosis และมีการติดเชื ้ อใหม ่ เกิดขึ ้ นในอัตราหนึ ่ งคนต ่ อวินาที ใน พ.ศ.

(src)="33"> Prior to 2014 , Diamond Princess alternated sailing north and southbound voyages of the glacier cruises during the northern summer months and in the southern summer , she sailed from Australia and New Zealand .
(trg)="33"> 2557 ไดมอนด ์ พรินเซส สลับการแล ่ นเรือไปทางทิศเหนือและทางทิศใต ้ โดยเป ็ นโปรแกรม voyages of the glacier ซึ ่ งเป ็ นการล ่ องเรือชมธารน ้ ำแข ็ งในช ่ วงฤดูร ้ อนทางซีกโลกเหนือและ โปรแกรมเดินทางจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ ในฤดูร ้ อนทางซีกโลกใต ้ ต ่ อมาในปี พ.ศ.

(src)="34"> Reddened eyes , skin ( especially face ) , mouth , throat and nose
(trg)="34"> ตา ผิวหนัง ( โดยเฉพาะใบหน ้ า ) ปาก คอและจมูกแดง

(src)="35"> Persistent or acute pollution ( e.g. , asbestos , endocrine disruptors )
(trg)="35"> การก ่ อมลพิษที ่ เรื ้ อรังหรือฉับพลัน ( เช ่ นการใช ้ แร ่ ใยหิน และสารระงับระบบต ่ อมไร ้ ท ่ อ endocrine disruptor )

(src)="36"> This followed an earlier restriction announced on the previous day which affected sixteen million people that affected the whole region of Lombardy and fourteen largely-neighbouring provinces in Emilia-Romagna , Veneto , Piedmont and Marche , and prior to that a smaller-scale lockdown of eleven municipalities in the province of Lodi that had begun in late February .
(trg)="36"> 2563 รัฐบาลอิตาลีได ้ วางมาตรการกักด ่ านในแคว ้ นลอมบาร ์ เดียและอีกสิบสี ่ จังหวัดข ้ างเคียงในแคว ้ นปีเยมอนเต , เวเนโต , เอมีเลีย-โรมัญญา และมาร ์ เค เพื ่ อสกัดกั ้ นการแพร ่ ระบาดของโรคติดเชื ้ อโคโรนาไวรัส 2019 มาตรการนี ้ เกิดขึ ้ นหลังจากการปิดพื ้ นที ่ เทศบาลสิบเอ ็ ดแห ่ งในจังหวัดโลดีซึ ่ งเริ ่ มขึ ้ นเมื ่ อปลายเดือนกุมภาพันธ ์ การปิดพื ้ นที ่ ที ่ กว ้ างขึ ้ นครั ้ งนี ้ ส ่ งผลกระทบต ่ อผู ้ คนกว ่ าสิบหกล ้ านคนในพื ้ นที ่ ซึ ่ งถูกจำกัดการเข ้ าหรือออกไว ้ เฉพาะในสถานการณ ์ ฉุกเฉินเท ่ านั ้ น โดยมีข ้ อจำกัดเพิ ่ มเติมซึ ่ งรวมถึงการทำกิจกรรมสาธารณะและการเดินทางภายในพื ้ นที ่ ที ่ ได ้ รับผลกระทบ

(src)="37"> The 1980s saw the introduction of triple H therapy as a treatment for delayed ischemia due to vasospasm , and trials with nimodipine in an attempt to prevent this complication .
(trg)="37"> 1972 เพื ่ อเพิ ่ มผลการรักษา การรักษาแบบ Triple H เริ ่ มนำมาใช ้ ในช ่ วงคริสต ์ ทศวรรษ 1980 โดยใช ้ เป ็ นการรักษาการขาดเลือดภายหลังที ่ เกิดจากการหดเกร ็ งของหลอดเลือด ( delayed ischemia due to vasospasm ) และในช ่ วงเดียวกันมีการวิจัยทดลองใช ้ nimodipine เพื ่ อป ้ องกันภาวะแทรกซ ้ อนนี ้ ในปี ค.ศ.

(src)="38"> The diagnosis of COPD should be considered in anyone over the age of 35 to 40 who has shortness of breath , a chronic cough , sputum production , or frequent winter colds and a history of exposure to risk factors for the disease .
(trg)="38"> การวินิจฉัย COPD นั ้ นควรพิจารณาดำเนินการในผู ้ ที ่ มีอายุตั ้ งแต ่ 35 ถึง 40 ปีขึ ้ นไปที ่ มีอาการเหนื ่ อย การไอเรื ้ อรัง มีเสมหะ หรือเป ็ นไข ้ หวัดบ ่ อยในฤดูหนาว และมีประวัติของการได ้ รับสัมผัสกับปัจจัยเสี ่ ยงของโรค จากนั ้ นจึงใช ้ การวัดปริมาตรอากาศหายใจเพื ่ อยืนยันการวินิจฉัยนั ้ น

(src)="39"> S. aureus can cause a range of illnesses , from minor skin infections , such as pimples , impetigo , boils , cellulitis , folliculitis , carbuncles , scalded skin syndrome , and abscesses , to life-threatening diseases such as pneumonia , meningitis , osteomyelitis , endocarditis , toxic shock syndrome , bacteremia , and sepsis .
(trg)="39"> Staphylococcus aureus ( / ˌstæfɪlɵˈkɒkəs ˈɔriəs / ; หมายถึง องุ ่ นสีทอง ) เป ็ นแบคทีเรียชนิด facultative anaerobic กรัมบวก รูปกลม เป ็ นส ่ วนหนึ ่ งของจุลินทรีย ์ ที ่ เป ็ นเชื ้ อประจำถิ ่ นในผิวหนังและโพรงจมูก เป ็ นแบคทีเรียก ่ อโรคชนิดหนึ ่ ง เมื ่ อ S. aureus ปนเปื ้ อนลงไปในอาหาร จะสร ้ างสารพิษที ่ เรียกว ่ าเอนเทอโรทอกซินขึ ้ น ซึ ่ งแบ ่ งออกเป ็ น 8 ชนิด ได ้ แก ่ ชนิด A , B , C1 , C2 , C3 , D , E และ H สารพิษนี ้ ทนต ่ อความร ้ อนได ้ ดีมาก ทำให ้ ผู ้ บริโภคเกิดอาหารเป ็ นพิษ หลังจากรับประทานอาหารที ่ มีแบคทีเรียปนเปื ้ อนเข ้ าไปประมาณ 1-6 ชั ่ วโมง อาการของโรคอาหารเป ็ นพิษที ่ เกิดจาก S. aureus คือ คลื ่ นไส ้ อาเจียน ท ้ องร ่ วง ปวดท ้ องจากสารพิษ อาการมักเกิดขึ ้ นอย ่ างเฉียบพลัน ส ่ วนมากไม ่ มีไข ้ ในรายรุนแรงอาจช ็ อกได ้

(src)="40"> In 1721 the first drawings of emphysema were made by Ruysh .
(trg)="40"> 1721 ภาพวาดภาพแรกของโรคถุงลมโป ่ งพองสร ้ างขึ ้ นโดย Ruysh แล ้ วตามด ้ วยรูปภาพโดย Matthew Baillie ในปี ค.ศ.

(src)="41"> Further measures were introduced on 23 March .
(trg)="41"> เมื ่ อวันที ่ 13 มีนาคม ค.ศ.

(src)="42"> The World Federation of Neurosurgeons ( WFNS ) classification uses Glasgow coma score and focal neurological deficit to gauge severity of symptoms .
(trg)="42"> ระบบจำแนกประเภทของสหพันธ ์ ศัลยแพทย ์ ระบบประสาทแห ่ งโลก ( World Federation of Neurosurgeon , WFNS ) ได ้ ใช ้ แบบประเมินความรู ้ สึกตัวของกลาสโกวร ่ วมกับความบกพร ่ องทางระบบประสาทเฉพาะที ่ ( focal neurological deficit ) มาใช ้ ในการประเมินความรุนแรงของอาการ

(src)="43"> " The term " " chronic bronchitis " " came into use in 1808 while the term " " COPD " " is believed to have first been used in 1965 . "
(trg)="43"> 1808 ส ่ วนคำว ่ า COPD นั ้ นเชื ่ อว ่ าถูกใช ้ ครั ้ งแรกเมื ่ อปี ค.ศ.

(src)="44"> " Thus , a species like the silvery pigeon that might exist in considerable numbers and simply be under-recorded or might just as probably be long extinct is not classified as " " data deficient " " or " " extinct " " ( which both do not require any protective action to be taken ) , but as " " critically endangered " " ( the conservation status that confers the need for the strongest protection ) , whereas the increasingly rare , but probably not yet endangered emerald starling is classified as " " data deficient " " , because there is urgent need for research to clarify its status rather than for conservation action to save it from extinction . "
(trg)="44"> " ดังนั ้ น สปีชีส ์ เช ่ นนกเขาพันธุ ์ Columba argentina ( silvery pigeon ) ซึ ่ งอาจจะมีจริง ๆ เป ็ นจำนวนหนึ ่ ง เพียงแต ่ มีการบันทึกจำนวนน ้ อยเกินไป หรืออาจจะสูญพันธุ ์ ไปแล ้ ว จะไม ่ จัดว ่ า " " ข ้ อมูลไม ่ พอ " " หรือ " " สูญพันธุ ์ ไปแล ้ ว " " ( ซึ ่ งหมวดทั ้ งสองไม ่ ต ้ องทำการป ้ องกันอะไร ) แต ่ จัดว ่ า " " เสี ่ ยงขั ้ นวิกฤติต ่ อการสูญพันธุ ์ " " ( ซึ ่ งเป ็ นสถานะอนุรักษ ์ ที ่ ต ้ องทำการป ้ องกันระดับสูงสุด ) "

(src)="45"> Socio-economic impact of the 2019 – 20 coronavirus pandemic
(trg)="45"> จากผลกระทบการระบาดทั ่ วของโคโรนาไวรัส พ.ศ.

(src)="46"> " In 2009 , a swine-origin H1N1 virus strain commonly referred to as " " swine flu " " caused the 2009 flu pandemic , but there is no evidence that it is endemic to pigs ( i.e. actually a swine flu ) or of transmission from pigs to people ; instead , the virus spreads from person to person . "
(trg)="46"> " ในปี 2009 สายพันธุ ์ ไวรัสเอช1เอ ็ น1 ที ่ มีกำเนิดจากหมูที ่ เรียกกันโดยทั ่ วไปว ่ า " " ไข ้ หวัดใหญ ่ หมู " " นั ้ นก ่ อให ้ เกิดการระบาดทั ่ วของไข ้ หวัดใหญ ่ สายพันธุ ์ ใหม ่ 2009 แต ่ ไม ่ มีหลักฐานว ่ าไวรัสพบเฉพาะในหมู หรือเป ็ นการแพร ่ เชื ้ อจากหมูสู ่ มนุษย ์ แต ่ ไวรัสนั ้ นแพร ่ จากมนุษย ์ สู ่ มนุษย ์ สายพันธุนี ้ เป ็ นการรวมกันใหม ่ ของเอช1เอ ็ น1 ที ่ ปกติพบแยกกัน ในมนุษย ์ นกและหมู "

(src)="47"> Thus , in the case of regulation of scientific research , there is a third party beyond the scientist and the regulator : the consumer .
(trg)="47"> ดังนั ้ น ในกรณีเรื ่ องการควบคุมงานวิจัยทางวิทยาศาสตร ์ มันไม ่ ใช ่ เรื ่ องแค ่ ระหว ่ างนักวิทยาศาสตร ์ กับผู ้ ควบคุม มันยังมีบุคคลที ่ สามร ่ วมด ้ วยก ็ คือผู ้ บริโภค

(src)="48"> Many health systems have difficulty ensuring appropriate identification , diagnosis and care of people with COPD ; Britain 's Department of Health has identified this as a major issue for the National Health Service and has introduced a specific strategy to tackle these problems .
(trg)="48"> ระบบสุขภาพหลายระบบประสบความยากลำบากในการรับรองคำจำกัดความ การวินิจฉัยและการพยาบาลที ่ เหมาะสมสำหรับผู ้ ป ่ วย COPD กระทรวงสาธารณะสุขของสหราชอาณาจักรได ้ ระบุว ่ าสิ ่ งนี ้ เป ็ นปัญหาหลักของ National Health Service และได ้ นำเสนอกลยุทธ ์ ที ่ เฉพาะเจาะจงในการรับมือกับปัญหาเหล ่ านี ้

(src)="49"> Soon after , the principle integrated with many other legally binding international treaties such as the Rio Declaration and Kyoto Protocol .
(trg)="49"> ต ่ อจากนั ้ นจึงมีการใช ้ หลักนี ้ ตามสนธิสัญญาที ่ มีผลทางกฎหมายต ่ าง ๆ เช ่ น ปฏิญญารีโอ ( Rio Declaration ) และพิธีสารเกียวโต

(src)="50"> Drosten , Christian ( 21 March 2020 ) [ 2020-03-20 ] .
(trg)="50"> Drosten , Christian ( 2020-03-21 ) [ 2020-03-20 ] .

(src)="51"> In February 2016 , Diamond Princess experienced a gastroenteritis outbreak , caused by norovirus sickening 158 passengers and crew on board , as confirmed after arrival in Sydney by NSW Health .
(trg)="51"> 2559 บนเรือไดมอนด ์ พรินเซส ได ้ เกิดการระบาดของโรคกระเพาะอาหารและลำไส ้ อักเสบ ( Gastroenteritis ) ที ่ เกิดจากการติดเชื ้ อโนโรไวรัส ทำให ้ เกิดอาการป ่ วยในผู ้ โดยสารและลูกเรือ 158 คนบนเรือ ซึ ่ งได ้ รับการยืนยันหลังจากเรือเดินทางถึงซิดนีย ์ ออสเตรเลีย โดยกระทรวงสาธารณสุขนิวเซาท ์ เวลส ์

(src)="52"> Data about the previous day is revealed during Ministry of Health press conferences which typically occur at 1  pm every day .
(trg)="52"> ข ้ อมูลเกี ่ ยวกับวันก ่ อนหน ้ าได ้ รับการเปิดเผยในระหว ่ างการแถลงข ่ าวของกระทรวงสาธารณสุขซึ ่ งมักจะเกิดขึ ้ นเวลา 13.00 น .

(src)="53"> Tiffeneau and Pinelli in 1947 described the principles of measuring airflow .
(trg)="53"> 1947 Tiffeneau และ Pinelli ได ้ ทำการระบุรายละเอียดหลักการในการวัดการไหลของอากาศ

(src)="54"> when asked in interviews .
(trg)="54"> ปี พ.ศ.

(src)="55"> South KoreaOn 4 February , a South Korean woman , who recently visited Bangkok on a vacation , was tested positive and confirmed as the 16th case of the country
(trg)="55"> เมื ่ อ 4 กุมภาพันธ ์ หญิงชาวเกาหลีใต ้ กลับจากการเดินท ่ องเที ่ ยวประเทศไทย พบว ่ าผลเป ็ นบวก และยืนยันการติดเชื ้ อเป ็ นกรณีที ่ 16 ของประเทศ

(src)="56"> Cases by country across Europe had doubled over periods of typically 3 to 4 days , with some countries ( mostly those at earlier stages of detection ) showing doubling every 2 days .
(trg)="56"> 2562 – 2563 ​ โดยมีผู ้ ติดเชื ้ อในประเทศต ่ างๆเพิ ่ มขึ ้ น 2 เท ่ าในระยะเวลาเพียง 3 ถึง 4 วัน และยังปรากฏว ่ าในบางประเทศมีผู ้ ป ่ วยเพิ ่ มขึ ้ น 2 เท ่ าในทุกๆ 2 วัน

(src)="57"> The infected included at least 138 from India ( including 132 crew and 6 passengers ) , 35 Filipinos , 32 Canadians , 24 Australians , 13 Americans , 4 Indonesians , 4 Malaysians , and 2 Britons .
(trg)="57"> 2562 – 2563 เรือถูกกักไว ้ นานมากกว ่ าหนึ ่ งสัปดาห ์ ในท ่ าเรือโยโกฮามะในญี ่ ปุ ่ น ในวันที ่ 19 กุมภาพันธ ์ ผู ้ โดยสารและลูกเรือได ้ รับเชื ้ อไวรัสมากถึง 621 คนจากจำนวนทั ้ งหมด 3,711 คน ซึ ่ งรวมถึงชาวอินเดียอย ่ างน ้ อย 138 คน ( เป ็ นลูกเรือ 132 คนและผู ้ โดยสาร 6 คน ) , ชาวแคนาดา 32 คน , ชาวออสเตรเลีย 24 คน , ชาวอเมริกัน 13 คน , ชาวอินโดนีเซีย 4 คนและ ชาวอังกฤษ 2 คน หลายประเทศรวมถึงแคนาดา , ออสเตรเลีย , สหรัฐอเมริกา , อินโดนีเซีย , ฮ ่ องกง และสหราชอาณาจักร ได ้ มีมาตรการในการอพยพประชาชนและกักกันพวกเขาในประเทศของตนเอง และเมื ่ อวันที ่ 20 กุมภาพันธ ์ กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี ่ ปุ ่ นประกาศว ่ า ผู ้ โดยสารสองคนเสียชีวิตหลังจากติดเชื ้ อไวรัส ในวันที ่ 1 มีนาคม ทุกคนบนเรือรวมทั ้ งลูกเรือและกัปตันได ้ ขึ ้ นจากเรือแล ้ วทั ้ งหมด จนถึงวันที ่ 16 มีนาคม พ.ศ.

(src)="58"> Previously it has been known by a number of different names , including chronic obstructive bronchopulmonary disease , chronic obstructive respiratory disease , chronic airflow obstruction , chronic airflow limitation , chronic obstructive lung disease , nonspecific chronic pulmonary disease , and diffuse obstructive pulmonary syndrome .
(trg)="58"> 1965 ในอดีต โรคนี ้ มีชื ่ อต ่ างๆ กันมากมายหลายชื ่ อ ได ้ แก ่ : โรคปอดอุดกั ้ นเรื ้ อรังบรองโคพัลโมนารี ( chronic obstructive bronchopulmonary ) , โรคระบบการเดินหายใจอุดกั ้ นเรื ้ อรัง ( chronic obstructive respiratory disease ) , โรคทางเดินหายใจอุดกั ้ นเรื ้ อรัง ( chronic airflow obstruction disease ) , การจำกัดของทางเดินหายใจ ( chronic airflow limitation ) , โรคปอดอุดกั ้ นเรื ้ อรัง ( chronic obstructive lung disease ) , โรคปอดเรื ้ อรังที ่ ไม ่ เฉพาะเจาะจง ( nonspecific chronic pulmonary disease ) , และกลุ ่ มอาการปอดอุดกั ้ นแพร ่ กระจาย ( diffuse obstructive pulmonary syndrome ) คำว ่ าโรคหลอดลมอักเสบเรื ้ อรังและถุงลมโป ่ งพองนั ้ นได ้ รับการจำกัดความอย ่ างเป ็ นทางการในปี ค.ศ.

(src)="59"> The constitution of the World Health Organization was signed by all 51 countries of the United Nations , and by 10 other countries , on 22 July 1946 .
(trg)="59"> ตราสารจัดตั ้ งองค ์ การอนามัยโลกได ้ รับการลงนามโดย 61 ประเทศเมื ่ อวันที ่ 22 กรกฎาคม ค.ศ.

(src)="60"> The first textbook of occupational medicine , De Morbis Artificum Diatriba ( Diseases of Workers ) , was written by Italian physician Bernardino Ramazzini in 1700 .
(trg)="60"> 1713 จากเนื ้ อหาในหนังสือเล ่ มนี ้ ทำให ้ แพทย ์ หันมาให ้ ความสนใจกับการดูแลสุขภาพของคนทำงานมากขึ ้ น และนายแพทย ์ Bernardino Ramazzini ถูกยกย ่ องให ้ เป ็ นผู ้ ให ้ กำเนิดวิชาอาชีวเวชศาสตร ์

(src)="61"> " In economics , the Precautionary Principle has been analyzed in terms of " " the effect on rational decision-making " " , of " " the interaction of irreversibility " " and " " uncertainty " " . "
(trg)="61"> ในเศรษฐศาสตร ์ มีการวิเคราะห ์ หลักนี ้ โดยเป ็ นผลของการตัดสินใจตามเหตุผล เมื ่ อมีองค ์ ประกอบเกี ่ ยวกับการผันกลับไม ่ ได ้ ( irreversibility ) และความไม ่ แน ่ นอน ( uncertainty )

(src)="62"> Coronavirus pandemic in Mongolia and Daily update
(trg)="62"> การระบาดทั ่ วของไวรัสโคโรนา พ.ศ.

(src)="63"> Diamond Princess – Princess Cruises
(trg)="63"> " เว ็ บไซต ์ อย ่ างเป ็ นทางการ " " Diamond Princess " " - Princess Cruises "

(src)="64"> " The World Health Organization called the Wuhan lockdown " " unprecedented " " and said it showed " " how committed the authorities are to contain a viral breakout " " . "
(trg)="64"> " WHO เรียกการปิดเมืองนี ้ ว ่ า " " ไม ่ เคยมีมาก ่ อน " " ( unprecendented ) และระบุว ่ าเป ็ นการแสดงให ้ เห ็ นถึง " " ความทุ ่ มเทของหน ่ วยงานที ่ จะกักกันผู ้ ติดไวรัส " " ( how committed the authorities are to contain a viral breakout . ) "

(src)="65"> In March 2019 , Grand Princess underwent another dry-dock refurbishment .
(trg)="65"> 2562 แกรนด ์ พรินเซสกลับเข ้ ารับการตกแต ่ งในอู ่ แห ้ งอีกครั ้ ง

(src)="66"> According to the CDC , rapid diagnostic tests have a sensitivity of 50 – 75 % and specificity of 90 – 95 % when compared with viral culture .
(trg)="66"> ศูนย ์ ควบคุมและป ้ องกันโรค ( CDC ) มีบทสรุปการทดสอบทางห ้ องปฏิบัติการที ่ ทันสมัยอยู ่ ข ้ อมูลของ CDC ระบุว ่ า การทดสอบวินิจฉัยอย ่ างรวดเร ็ วมีความไว 50 – 75 % และความจำเพาะ 90 – 95 % เมื ่ อเทียบกับการเพาะเชื ้ อไวรัส

(src)="67"> Governments worldwide have spent billions of U.S. dollars preparing and planning for a potential H5N1 avian influenza pandemic , with costs associated with purchasing drugs and vaccines as well as developing disaster drills and strategies for improved border controls .
(trg)="67"> มูลค ่ าป ้ องกันยังสูงด ้ วย รัฐบาลทั ่ วโลกใช ้ เงินหลายพันล ้ านดอลลาร ์ สหรัฐเตรียมการและวางแผนการระบาดทั ่ วของไข ้ หวัดใหญ ่ นกเอช5เอ ็ น1 โดยค ่ าใช ้ จ ่ ายที ่ สัมพันธ ์ กับการซื ้ อยาและวัคซีนตลอดจนการพัฒนาการฝึกภัยพิบัติและยุทธศาสตร ์ สำหรับการควบคุมชายแดนปรับปรุง เมื ่ อวันที ่ 1 พฤศจิกายน 2005 ประธานาธิบดีสหรัฐ จอร ์ จ ดับเบิลยู .

(src)="68"> Crew members have been held on the ship for quarantine and treatment , and all disembarking passengers are being tested for the coronavirus and transferred by planes or buses to various military bases in California , Texas , and Georgia for quarantine , while a handful who were treated at hospitals and released were moved to various hotels .
(trg)="68"> 2563 และผู ้ โดยสารจำนวนหนึ ่ งได ้ ทยอยขึ ้ นฝั ่ ง เริ ่ มด ้ วยผู ้ ที ่ ต ้ องการการรักษาทางการแพทย ์ ที ่ เร ่ งด ่ วน ลูกเรือยังถูกกักตัวไว ้ บนเรือเพื ่ อกักกันโรคและเพื ่ อการรักษา ผู ้ โดยสารที ่ ขึ ้ นจากเรือทั ้ งหมดได ้ ถูกทดสอบการติดเชื ้ อโคโรนาไวรัส และเคลื ่ อนย ้ ายโดยเครื ่ องบินหรือรถโดยสารไปยังฐานทัพต ่ าง ๆ ในรัฐแคลิฟอร ์ เนีย , เท ็ กซัส และจอร ์ เจีย เพื ่ อกักกันโรค ขณะที ่ มีจำนวนเล ็ กน ้ อยที ่ เข ้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลและแพทย ์ อนุญาตให ้ กลับได ้ ได ้ ถูกย ้ ายไปที ่ โรงแรมต ่ าง ๆ ในวันที ่ 10 มีนาคม แคนาดาได ้ นำผู ้ โดยสารเรือที ่ เป ็ นชาวแคนาดาขึ ้ นเครื ่ องบินไปยังฐานทัพทหารซีเอฟบี เทรนตัน ( CFB Trenton ) ในออนแทรีโอ เพื ่ อกักกันโรคที ่ นั ่ น ในวันที ่ 11 มีนาคมมีรายงานว ่ า หนึ ่ งในชาวแคนาดาที ่ ถูกส ่ งตัวกลับประเทศมีผลการทดสอบหาเชื ้ อไวรัสเป ็ นบวกภายหลังจากที ่ ได ้ ขึ ้ นฝั ่ ง

(src)="69"> Diamond Princess is a British-registered cruise ship owned and operated by Princess Cruises .
(trg)="69"> ไดมอนด ์ พรินเซส เป ็ นเรือสำราญสัญชาติอังกฤษที ่ ดำเนินการโดยสายการเดินเรือ พรินเซสครูซเซส ซึ ่ งเริ ่ มดำเนินการเดินเรือในเดือนมีนาคม พ.ศ.

(src)="70"> The Netherlands National Institute for Public Health and the Environment ( Dutch : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu or simply RIVM ) , is a Dutch research institute that is an independent agency of the Dutch Ministry of Health , Welfare and Sport .
(trg)="70"> สถาบันสาธารณสุขและสิ ่ งแวดล ้ อมแห ่ งชาติเนเธอร ์ แลนด ์ ( ดัตช ์ : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ; ตัวย ่ อ : RIVM ) เป ็ นสถาบันวิจัยซึ ่ งขึ ้ นกับองค ์ การอิสระของกระทรวงสาธารณสุข สวัสดิการและกีฬาแห ่ งเนเธอร ์ แลนด ์

(src)="71"> One is an English national currently working in a gold mine in the Burkina Faso and who went to vacation in Liverpool , returning on 10 March , with transits through Vancouver and Paris .
(trg)="71"> วันที ่ 14 มีนาคม พบผู ้ ติดเชื ้ อทั ้ งหมด 7 ราย ห ้ ารายติดเชื ้ อจากการติดต ่ อโดยตรงจากสองกรณีแรก หนึ ่ งในนั ้ นถือสัญชาติอังกฤษ ซึ ่ งมาทำงานเหมืองทองในประเทศบูร ์ กินาฟาโซ แล ้ วได ้ กลับมายังเมืองลิเวอร ์ พูล กลับมายังประเทฯศวันที ่ 10 มีนาคม ผ ่ านทางเมืองแวนคูเวอร ์ และเมืองปารีส

(src)="72"> Other new biosafety issues ( e.g. , artificial life , new molecules )
(trg)="72"> ปัญหาเกี ่ ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพอื ่ น ๆ ( เช ่ น สิ ่ งมีชีวิตประดิษฐ ์ และโมเลกุลใหม ่ ต ่ าง ๆ )

(src)="73"> In 2010 , 8.8  million new cases of TB were diagnosed , and 1.20 – 1.45  million deaths occurred , most of these occurring in developing countries .
(trg)="73"> 2553 มีกรณีใหม ่ 8.8 ล ้ านกรณี และผู ้ เสียชีวิต 1.45 ล ้ านคน ส ่ วนมากในประเทศกำลังพัฒนา จำนวนสัมบูรณ ์ ผู ้ ป ่ วยวัณโรคลดลงตั ้ งแต ่ พ.ศ.

(src)="74"> Transmission can be aerosolized when those stricken with the illness vomit , and can be aerosolized by a toilet flush when vomit or diarrhea is present ; infection can follow eating food or breathing air near an episode of vomiting , even if cleaned up .
(trg)="74"> เชื ้ อนี ้ ติดต ่ อผ ่ านทางการกินอาหารหรือน ้ ำที ่ ปนเปื ้ อนอุจจาระของผู ้ ป ่ วย จากการสัมผัสคนสู ่ คน และจากการสัมผัสพื ้ นผิวที ่ ปนเปื ้ อนละอองอาเจียนของผู ้ ป ่ วย การใช ้ น ้ ำยาล ้ างมือแบบแห ้ งมักกำจัดเชื ้ อนี ้ ไม ่ ได ้ เชื ้ อนี ้ ยังไม ่ มีวัคซีน ไม ่ มีการรักษาจำเพาะ ดังนั ้ นการรักษาจึงเป ็ นการรักษาแบบประคับประคองด ้ วยการชดเชยน ้ ำ ซึ ่ งอาจทำได ้ โดยการกินหรือการให ้ ทางหลอดเลือดดำ

(src)="75"> On 5 April , 89 new cases ( 48 confirmed and 41 probable ) were reported , bringing the total to 1,039 ( 872 confirmed and 167 probable ) , and 29 more recoveries were reported , bringing the total to 156 .
(trg)="75"> 2563 ประเทศนี ้ มีผู ้ ป ่ วยรวม 1,039 ราย ( 872 รายได ้ รับการยืนยันและ 167 รายที ่ เป ็ นไปได ้ ; กรณีที ่ เป ็ นไปได ้ คือเมื ่ อผู ้ ป ่ วยมีผลทดสอบเป ็ นลบสำหรับโควิด-19 แต ่ ยังคงมีอาการของไวรัส ) ตั ้ งแต ่ 4 เมษายน พ.ศ.

(src)="76"> " The norovirus was originally named the " " Norwalk agent " " after Norwalk , Ohio , in the United States , where an outbreak of acute gastroenteritis occurred among children at Bronson Elementary School in November 1968 ( although an outbreak had already been discovered in 1936 in Roskilde , Denmark , where it is commonly known as " " Roskilde syge " " or " " Roskilde illness " " ) . "
(trg)="76"> ในแต ่ ละปีจะมีผู ้ ป ่ วยจากเชื ้ อโนโรไวรัสประมาณ 685 ล ้ านคนทั ่ วโลก เสียชีวิตประมาณ 200,000 คน พบได ้ บ ่ อยทั ้ งในกลุ ่ มประเทศที ่ พัฒนาแล ้ วและประเทศที ่ กำลังพัฒนา ผู ้ ป ่ วยเด ็ กอายุน ้ อยกว ่ า 5 ปีจะได ้ รับผลกระทบรุนแรงที ่ สุด ประมาณกันว ่ ามีผู ้ ป ่ วยกลุ ่ มนี ้ ในประเทศกำลังพัฒนาเสียชีวิตประมาณปีละ 50,000 คน โรคนี ้ จะพบบ ่ อยในช ่ วงฤดูหนาว ดังนั ้ นบางครั ้ งจึงถูกเรียกว ่ าเชื ้ ออาเจียนฤดูหนาว ( อังกฤษ : winter vomiting bug ) อาจทำให ้ เกิดการระบาดเฉพาะที ่ ได ้ โดยเฉพาะในที ่ ที ่ มีคนอยู ่ หนาแน ่ น ( เช ่ น ค ่ ายทหาร สถานเลี ้ ยงเด ็ ก ชุมชนแออัด ) ในสหรัฐอเมริกาพบว ่ าเชื ้ อนี ้ เป ็ นสาเหตุของการระบาดของโรคติดเชื ้ อทางเดินอาหารถึงประมาณครึ ่ งหนึ ่ ง ส ่ วนในไทยยังไม ่ มีข ้ อมูลความชุก แต ่ พบการระบาดเป ็ นครั ้ งๆ เชื ่ อโนโรไวรัสนี ้ มีที ่ มาจากชื ่ อเมืองนอร ์ วอล ์ ค รัฐโอไฮโอ ซึ ่ งเป ็ นเมืองที ่ มีการระบาดของไวรัสนี ้ เมื ่ อ ค.ศ.

(src)="77"> The England men 's team secured a qualifying berth for Great Britain at the Olympics by winning the 2019 Rugby Europe Sevens Olympic Qualifying Tournament , defeating France in the final .
(trg)="77"> ประเทศสหราชอาณาจักร จะได ้ เข ้ าร ่ วมแข ่ งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร ้ อน ครั ้ งที ่ 32 ค.ศ.

(src)="78"> Outside organizations have provided aid to help the country fight the virus : the Russian government provided test kits , the World Health Organization announced plans to send supplies despite the lack of confirmed cases , and the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies , U.S. State Department , and South Korean government all indicated willingness to help .
(trg)="78"> ไม ่ มีการยืนยันกรณีของโรคติดเชื ้ อโคโรนาไวรัส 2019 ในเกาหลีเหนือ แม ้ ว ่ าแหล ่ งที ่ มาของเกาหลีใต ้ บอกว ่ าโรคนี ้ ส ่ งผลกระทบต ่ อประเทศแล ้ ว การเข ้ ามาของไวรัสในเกาหลีเหนือนั ้ นไม ่ ได ้ มาจากประเทศเกาหลีใต ้ ซึ ่ งมีรายงานผู ้ ป ่ วยโรคติดเชื ้ อโคโรนาไวรัส 2019 จำนวนมาก แต ่ กลับมาจากจีนซึ ่ งเป ็ นแหล ่ งกำเนิดของไวรัส ข ้ อจำกัดของชายแดนระหว ่ างจีนและเกาหลีเหนือนั ้ นผ ่ อนคลายมากกว ่ าระหว ่ างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ้ ซึ ่ งเป ็ นชายแดนที ่ มีกำลังทหารหนาแน ่ น ในขณะที ่ การจราจรและการซื ้ อขายในตลาดมืดนั ้ นมีชื ่ อเสียงผ ่ านชายแดนจีน – เกาหลีเหนือ อย ่ างไรก ็ ตาม สถานที ่ ต ้ องสงสัยโรคติดเชื ้ อโคโรนาไวรัส 2019 ในสองมณฑล ( มณฑลเหลียวหนิง และมณฑลจี ๋ หลิน ) ที ่ มีพรมแดนติดกับเกาหลีเหนืออยู ่ ในระดับต ่ ำ

(src)="79"> On 5 March , Saudi Arabia 's Ministry of Health announced three new cases ; two of which were a couple who traveled from Iran via Kuwait and one , another companion of the first and second cases .
(trg)="79"> วันที ่ 5 มีนาคม กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียได ้ ประกาศพบผู ้ ติดเชื ้ อเพิ ่ ม 3 ราย ; สองรายกลับจากการท ่ องเที ่ ยวประเทศอิหร ่ านผ ่ านทางประเทศคูเวต และหนึ ่ งรายเป ็ นเพื ่ อนของสองกรณีแรก

(src)="80"> Javier Ortega Smith , the leader of Vox , tested positive after his party hosted a large meeting with sympathizers on 8 March , leading the Congress of Deputies and the Senate to suspend their parliamentary activity for a period of a week with 52 Vox 's lawmakers asked to stay at home .
(src)="81"> On 11 March , the Assembly of Madrid , regional parliament of Madrid , suspended its activities for a period of 15 days , following Ortega Smith 's positive test .
(trg)="80"> เมื ่ อวันที ่ 2 เมษายน 2563 มีผู ้ ได ้ รับการยืนยัน 112,065 ราย มีผู ้ ป ่ วย 26,743 ราย และผู ้ เสียชีวิต 10,348 คนในสเปน ตามข ้ อมูลของทางการ อย ่ างไรก ็ ตามจำนวนผู ้ ติดเชื ้ อที ่ แท ้ จริงมีแนวโน ้ มสูงกว ่ าจำนวนผู ้ ป ่ วยที ่ ได ้ รับการยืนยันอย ่ างมากเนื ่ องจากผู ้ คนจำนวนมากที ่ มีอาการไม ่ รุนแรงหรือไม ่ มีอาการน ่ าจะไม ่ ได ้ รับการทดสอบ การศึกษาโดยสถาบันสุขภาพการ ์ โลสที ่ 3 พบว ่ าแคว ้ นบางแคว ้ นสามารถระบุคนที ่ เป ็ นได ้ เพียงครึ ่ งหนึ ่ งของคนที ่ เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัส ในขณะที ่ แคว ้ นอื ่ นสามารถขจัดปัญหานี ้ ได ้ ตั ้ งแต ่ วันที ่ 16 มีนาคม คนในโรงพยาบาลอย ่ างน ้ อย 6,092 คนต ้ องการการดูแลอย ่ างเข ้ มงวด เมื ่ อวันที ่ 21 มีนาคม สเปนได ้ มีการทดสอบโควิด-19 แล ้ ว 350,000 ครั ้ ง ตั ้ งแต ่ วันที ่ 13 มีนาคม 2563 มีการลงทะเบียนผู ้ ป ่ วยใน 50 จังหวัดทั ่ วประเทศ ณ สิ ้ นเดือนมีนาคม แคว ้ นมาดริดได ้ บันทึกผู ้ ป ่ วยและเสียชีวิตมากที ่ สุดในประเทศ ผู ้ เชี ่ ยวชาญทางการแพทย ์ และผู ้ ที ่ อาศัยอยู ่ ในบ ้ านพักคนชรามีอัตราการติดเชื ้ อสูงเป ็ นพิเศษ เมื ่ อวันที ่ 25 มีนาคม 2563 ผู ้ เสียชีวิตในสเปนมีมากกว ่ าประเทศจีนแผ ่ นดินใหญ ่ มีเพียงอิตาลีเท ่ านั ้ นที ่ มีจำนวนผู ้ เสียชีวิตสูงกว ่ าหมู ่ เกาะคะแนรีมีผู ้ เสียชีวิต94ราย

(src)="82"> Two suspected cases were identified by 11 March 2020 , the first a woman returning from Denmark ( or possibly Germany ) , and the other a woman who had hosted visitors from Germany .
(trg)="81"> 2563 เป ็ นผู ้ หญิงกลับมาจากประเทศเดนมาร ์ ก ( หรืออาจจะเป ็ นประเทศเยอรมนี ) และผู ้ หญิงอีกรายกลับมาจากการไปประเทศเยอรมนี

(src)="83"> Time lapse video : Construction of Wuhan Huoshenshan Hospital completed on YouTube
(trg)="82"> Time lapse video : Construction of Wuhan Huoshenshan Hospital completed ที ่ ยูทูบ

(src)="84"> Tachypnea ( high respiratory rate ) , with greater than 20 breaths per minute ; or , an arterial partial pressure of carbon dioxide less than 4.3 kPa ( 32 mmHg )
(trg)="83"> อัตราหายใจเร ็ ว ( tachypnea ) คือมากกว ่ า 20 ครั ้ งต ่ อนาที หรือมี PaCO2 น ้ อยกว ่ า 4.3 kPa ( 32 mm Hg ) ในการวัด blood gas

(src)="85"> In 2018 the largest contributors ( $ 150 + each ) were the United States , Bill & Melinda Gates Foundation , United Kingdom , Germany and GAVI Alliance .
(trg)="84"> 1948 มีสำนักงานใหญ ่ ตั ้ งอยู ่ ที ่ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร ์ แลนด ์ และมีสำนักงานส ่ วนภูมิภาคตั ้ งอยู ่ อีกใน 6 เมือง ได ้ แก ่ บราซาวีล , วอชิงตัน ดี.ซี. , ไคโร , โคเปนเฮเกน , นิวเดลี และ มะนิลา

(src)="86"> COVID-19 testing can identify the SARS-CoV-2 virus and includes methods that detect the presence of virus itself ( RT-PCR and isothermal nucleic acid amplification ) and those that detect antibodies produced in response to infection .
(trg)="85"> การตรวจทางห ้ องปฏิบัติการสำหรับโรคติดเชื ้ อโคโรนาไวรัส 2019 ( COVID-19 ) และการตรวจหาเชื ้ อที ่ เป ็ นสาเหตุของโรคคือ SARS-CoV-2 มีอยู ่ หลายวิธี ทั ้ งวิธีที ่ ตรวจเชื ้ อไวรัสและส ่ วนประกอบของไวรัสโดยตรง และวิธีที ่ ตรวจหาภูมิคุ ้ มกันที ่ ร ่ างกายตอบสนองต ่ อการติดเชื ้ อไวรัส วิธีการเหล ่ านี ้ มีประโยชน ์ ทั ้ งในการตรวจวินิจฉัยเพื ่ อวางแผนการรักษา และการตรวจเพื ่ อเฝ ้ าระวังโรคในระดับประชากร

(src)="87"> On 4 March , Saudi Arabia reported a second coronavirus case , a companion of the first , who crossed the causeway from Bahrain without disclosing that he had visited Iran .
(trg)="86"> วันที ่ 4 มีนาคม ทางการซาอุดีอาระเบียได ้ แถลงการณ ์ ว ่ าพบผู ้ ติดเชื ้ อเป ็ นรายที ่ สอง ซึ ่ งเป ็ นเพื ่ อนของผู ้ ติดเชื ้ อรายแรก โดยเขาได ้ มาเจอกันที ่ สะพานข ้ ามแดนของประเทศบาห ์ เรน โดยเขาไม ่ บอกว ่ าเขามาจากประเทศอิหร ่ าน

(src)="88"> As of 13  March  2020 , the World Health Organization ( WHO ) considered Europe the active centre of the 2019 – 20 coronavirus pandemic .
(trg)="87"> 2020 องค ์ การอนามัยโลก ​ ได ้ ประกาศให ้ ทวีปยุโรปเป ็ นศูนย ์ กลางของสถานการณ ์ การระบาดทั ่ วของไวรัสโคโรนา พ.ศ.

(src)="89"> 35 % of septic shock cases derive from urinary tract infections , 15 % from the respiratory tract , 15 % from skin catheters ( such as IVs ) , and more than 30 % of all cases are idiopathic in origin .
(trg)="88"> ร ้ อยละ 35 ของผู ้ ป ่ วยช ็ อกเหตุพิษติดเชื ้ อมีสาเหตุมาจากการติดเชื ้ อในทางเดินปัสสาวะ ร ้ อยละ 15 เกิดจากทางเดินหายใจ ร ้ อยละ 15 เกิดจากหลอดสวนต ่ างๆ ที ่ ออกสู ่ ผิวหนัง ( เช ่ นหลอดสวนเข ้ าหลอดเลือดดำ ) และมากกว ่ าร ้ อยละ 30 ของผู ้ ป ่ วยทั ้ งหมดเกิดขึ ้ นเองไม ่ ทราบสาเหตุ

(src)="90"> " The January 2000 Cartagena Protocol on Biosafety says , in regard to controversies over GMOs : " " Lack of scientific certainty due to insufficient relevant scientific information ... shall not prevent the Party of [ I ] mport , in order to avoid or minimize such potential adverse effects , from taking a decision , as appropriate , with regard to the import of the living modified organism in question . " " "
(trg)="89"> " ส ่ วนพิธีสารคาร ์ ทาเกนาว ่ าด ้ วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ( Cartagena Protocol on Biosafety ) ในวันที ่ 29 มกราคม 2543 กล ่ าวในเรื ่ องข ้ อโต ้ เถียงของอาหารดัดแปรพันธุกรรมไว ้ ว ่ า " " การไม ่ มีความแน ่ นอนทางวิทยาศาสตร ์ เนื ่ องจากมีข ้ อมูลวิทยาศาสตร ์ ในประเด ็ นไม ่ เพียงพอ จะไม ่ เป ็ นข ้ อห ้ ามต ่ อประเทศสมาชิก เพื ่ อที ่ จะหลีกเลี ่ ยงและจำกัดโอกาสของผลที ่ ไม ่ พึงประสงค ์ ให ้ ตัดสินใจตามสมควร ในเรื ่ องการนำเข ้ าสิ ่ งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที ่ เป ็ นประเด ็ น " " "

(src)="91"> The European Centre for Disease Prevention and Control ( ECDC ) is an independent agency of the European Union ( EU ) whose mission is to strengthen Europe 's defences against infectious diseases .
(trg)="90"> ศูนย ์ ควบคุมและป ้ องกันโรคแห ่ งสหภาพยุโรป ( อังกฤษ : European Centre for Disease Prevention and Control ( ECDC ) ) เป ็ นหน ่ วยงานอิสระของสหภาพยุโรป มีหน ้ าที ่ รับผิดชอบด ้ านการป ้ องกันโรคติดเชื ้ อในยุโรป ศูนย ์ ดังกล ่ าวก ่ อตั ้ งเมื ่ อเดือนมีนาคม ค.ศ.

(src)="92"> On 12 January 2020 , the World Health Organization ( WHO ) confirmed that a novel coronavirus was the cause of a respiratory illness in a cluster of people in Wuhan City , Hubei Province , China , which was reported to the WHO on 31 December 2019.The case fatality ratio for COVID-19 has been much lower than SARS of 2003 , but the transmission has been significantly greater , with a significant total death toll .
(trg)="91"> 2563 องค ์ การอนามัยโลก ( WHO ) ยืนยันว ่ าไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ ใหม ่ เป ็ นสาเหตุของการเจ ็ บป ่ วยทางเดินหายใจในกลุ ่ มคนในเมืองอู ่ ฮั ่ น มณฑลหูเป ่ ย ์ ประเทศจีน ซึ ่ งรายงานต ่ อองค ์ การอนามัยโลกในวันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

(src)="93"> " AMR Industry Alliance , " " members from large R & D pharma , generic manufacturers , biotech , and diagnostic companies " " "
(trg)="92"> พันธมิตรอุตสาหกรรมด ้ านการดื ้ อยาของจุลชีพ ( AMR Industry Alliance ) , ประกอบด ้ วยสมาชิกจากบริษัทขนาดใหญ ่ ที ่ ดำเนินกิจการด ้ านการวิจัยและพัฒนายา โรงงานยา บริษัทด ้ านเทคโนโลยีชีวภาพ และบริษัที ่ เกี ่ ยวเนื ่ องกับงานด ้ านการวินิจฉัยโรคติดเชื ้ อ ( ภาษาอังกฤษ )

(src)="94"> White blood cell count less than 4000 cells / mm ³ ( 4 x 109 cells / L ) or greater than 12,000 cells / mm ³ ( 12 x 109 cells / L ) ; or the presence of greater than 10 % immature neutrophils ( band forms ) .
(trg)="93"> ( ภาวะเม ็ ดเลือดขาวน ้ อยเกิน ( leukopenia ) < 4 x 109 หรือ > 12 x 109 เซลล ์ / ลิตร ) หรือมีนิวโตรฟิลตัวอ ่ อนมากกว ่ า 10 %

(src)="95"> " The word " " emphysema " " is derived from the Greek ἐμφυσᾶν emphysan meaning " " inflate " " -itself composed of ἐν en , meaning " " in " " , and φυσᾶν physan , meaning " " breath , blast " " . "
(trg)="94"> " คำว ่ า " " emphysema " " ( โรคถุงลมโป ่ งพอง ) ถูกผันมาจากคำว ่ า emphysan ในกรีก ἐμφυσᾶν ซึ ่ งแปลว ่ า " " พองลม " " ซึ ่ งเป ็ นคำที ่ ประกอบด ้ วยคำว ่ า ἐν en ซึ ่ งแปลว ่ า " " ใน " " และ φυσᾶν physan ซึ ่ งแปลว ่ า " " หายใจ , ระเบิด " " คำว ่ าการอักเสบเรื ้ อรังของหลอดลมได ้ เริ ่ มใช ้ ในปี ค.ศ. "

(src)="96"> " The word is derived from the Greek hêpar ( ἧπαρ ) , meaning " " liver " " , and -itis ( -ῖτις ) , meaning " " inflammation " " . "
(trg)="95"> " คำว ่ า Hepatitis มาจากภาษากรีก hepar ( ἧπαρ ) หมายถึง " " ตับ " " และคำต ่ อท ้ าย -itis ( -ῖτις ) หมายถึง " " อักเสบ " " ( ราวปี 1727 ) แปลว ่ า ตับอักเสบ "

(src)="97"> RIVM has now become a large , complex organisation with many different international links and a range of activities .
(trg)="96"> 1984 จนกระทั ่ ง RIVM กลายมาเป ็ นองค ์ กรขนาดใหญ ่ และซับซ ้ อน โดยมีความเชื ่ อมโยงระหว ่ างประเทศและการดำเนินงานที ่ หลากหลาย

(src)="98"> These include closure of air and land border crossing between China and Mongolia since 27 January until further notice and suspension of all international flights and passenger trains until 30 April .
(trg)="97"> รัฐบาลได ้ แถลงประกาศมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื ้ อโคโรนาไวรัส 2019 ประกาศนี ้ ส ่ งผลให ้ มีการระงับการเข ้ าถึงพรมแดนการเข ้ า-ออกระหว ่ างประเทศมองโกเลียและประเทศจีน ทั ้ งทางบกและทางอากาศ นับตั ้ งแต ่ วันที ่ 27 มกราคมจนกว ่ าจะมีมาตรการใหม ่ อีกครั ้ ง และระงับการเข ้ ถึงเที ่ ยวบินของอากาศยาน และรถไฟโดยสาร จนถึงวันที ่ 30 เมษายน พ.ศ.

(src)="99"> As of 19 : 16 UTC on 30 April 2020 , a total of 3,249,022 cases are confirmed in more than 185 countries and 26 cruise ships .
(trg)="98"> 2563 มีผู ้ ป ่ วยโคโรนาไวรัสสายพันธุ ์ ใหม ่ 2019 ( 2019-nCoV ) แล ้ วรวม 3,086,038 คน ใน 180 ประเทศและ 200 ดินแดน ​ อีกทั ้ งยังพบผู ้ ป ่ วยในเรือสำราญอีก 26 ลำ โดยมีผู ้ ป ่ วยที ่ อยู ่ ระหว ่ างการรักษา 1,938,639 คน และมีผู ้ ป ่ วยที ่ เสียชีวิตจำนวน 212,591 คน

(src)="100"> GermanyOn 4 March , Cologne city government announced 5 confirmed cases , including a woman who was previously on vacation in Thailand and is believed to have been infected there .
(trg)="99"> เมื ่ อ 4 มีนาคม เมืองโคโลญยืนยันผู ้ ป ่ วย 5 กรณี ซึ ่ งรวมถึงหญิงที ่ กลับจากการเดินทางท ่ องเที ่ ยวในประเทศไทย และคาดว ่ าติดเชื ้ อที ่ นั ่ น

(src)="101"> Archived from the original on 22 March 2020 .
(trg)="100"> Archived from the original on 2020-03-22 .