# en/en-te.xml.gz
# te/en-te.xml.gz


(src)="1"> The professor of obstetrics at the University of Pest , Ede Flórián Birly , never adopted Semmelweis 's methods .
(trg)="1"> పెస ్ ట ్ విశ ్ వవిద ్ యాలయంలో ప ్ రసూతి శాస ్ త ్ ర ప ్ రొఫెసర ్ , ఈడ ్ ఫ ్ లోరియన ్ బిర ్ లీ , సెమ ్ మెల ్ విస ్ యొక ్ క పద ్ ధతులను ఎప ్ పుడూ అవలంబించలేదు .

(src)="2"> In China , the Cellex test had a specificity of 95.6 % and a sensitivity of 93.8 % .
(trg)="2"> చైనాలో , సెల ్ లెక ్ స ్ పరీక ్ ష 95.6 % నిర ్ దిష ్ టతను , 93.8 % సున ్ నితత ్ వం కలిగి ఉంది .

(src)="3"> By 29 January , all Hubei cities were quarantined .
(trg)="3"> 29 జనవరి కల ్ లా హుబై ప ్ రావిన ్ సులోని అన ్ ని నగరాలు నిర ్ బంధం ( Quarantine ) కి వెళ ్ ళిపోయాయి .

(src)="4"> He died a mere 14 days later , at the age of 47 , after being beaten by the guards , from a gangrenous wound on his right hand which might have been caused by the beating .
(trg)="4"> అతను కేవలం 14 రోజుల తరువాత , 47 సంవత ్ సరాల వయస ్ సులో , గార ్ డులచే కొట ్ టబడిన తరువాత , అతని కుడి చేతిలో గ ్ యాంగ ్ రేనస ్ గాయం వల ్ ల మరణం సంభవించి ఉండవచ ్ చు .

(src)="5"> More than 4,000 coronavirus-related domains have been registered .
(trg)="5"> 4,000 పైగా కరోనేవిరస ్ సంబంధిత డొమైన ్ లు నమోదయ ్ యాయి .

(src)="6"> [ ... ]
(src)="7"> In published medical works my teachings are either ignored or attacked .
(trg)="6"> [ ... ] ప ్ రచురించిన వైద ్ య రచనలలో నా బోధనలు విస ్ మరించబడ ్ డాయి లేదా వాటిపై దాడి చేశారు .

(src)="8"> It is extremely difficult to penetrate
(trg)="7"> దానిలోకి తొంగి చూడ ్ డం చాలాచాలా కష ్ టం .

(src)="9"> By 1810 , he was a wealthy man and married Teréz Müller , daughter of the coachbuilder Fülöp Müller .
(trg)="8"> 1810 నాటికి , అతను ధనవంతుడు , కోచ ్ ( వాహనం ) బిల ్ డర ్ ఫెలాప ్ ముల ్ లెర ్ కుమార ్ తె టెరాజ ్ ముల ్ లర ్ ‌ ను వివాహం చేసుకున ్ నాడు .

(src)="10"> For infected people tested in the second week , alternatively sample material can then be taken from the deep airways by suction catheter , or coughed up material ( sputum ) can be used .
(trg)="9"> రెండవ వారంలో పరీక ్ షించిన సోకిన వ ్ యక ్ తుల కోసం , ప ్ రత ్ యామ ్ నాయంగా మాదిరి పదార ్ థాన ్ ని లోతైన వాయుమార ్ గాల నుండి సక ్ షన ్ కాథెటర ్ ద ్ వారా తీసుకోవచ ్ చు లేదా కఫం ఉపయోగించవచ ్ చు .

(src)="11"> " According to Alex Alexiev , " " perhaps 80 % percent of the Islamist extremists have come from Tablighi ranks , prompting French intelligence officers to call Tablighi Jamaat the ' antechamber of fundamentalism . ' " " "
(trg)="10"> " అలెక ్ స ్ అలెక ్ సియేవ ్ ప ్ రకారం , " " ఇస ్ లామిస ్ ట ్ ఉగ ్ రవాదులలో 80 % శాతం మంది తబ ్ లీఘీ శ ్ రేణుల నుండే వచ ్ చారు . "

(src)="12"> All four tests must be performed in a laboratory .
(trg)="11"> నాలుగు పరీక ్ షలు తప ్ పనిసరిగా ప ్ రయోగశాలలో చేయాలి .

(src)="13"> Semmelweis surmised what was happening and tried to leave .
(trg)="12"> సెమ ్ మెల ్ విస ్ ఏమి జరుగుతుందో ఊహించి , బయలుదేరడానికి ప ్ రయత ్ నించాడు .

(src)="14"> The First Clinic had an average maternal mortality rate of about 10 % due to puerperal fever .
(trg)="13"> ప ్ యూర ్ పెరల ్ జ ్ వరం కారణంగా మొదటి క ్ లినిక ్ ‌ లో సగటు తల ్ లి మరణాల రేటు 10 % ఉంది .

(src)="15"> All public entertainment were halted for the day .
(trg)="14"> ఆ రోజు జరిగే అన ్ ని వినోద కార ్ యక ్ రమాలను నిలిపివేసింది .

(src)="16"> " [ ... ]
(src)="17"> What protected those who delivered outside the clinic from these destructive unknown endemic influences ? " " "
(trg)="15"> " [ ... ] క ్ లినిక ్ వెలుపల ప ్ రసవించిన వారిని ఈ విధ ్ వంసక తెలియని స ్ థానిక ప ్ రభావాల నుండి రక ్ షించినది ఏమిటి ? " " "

(src)="18"> Tuberculosis ( TB ) .
(trg)="16"> క ్ షయ వ ్ యాధి ( Tuberculosis ) ఒక అంటువ ్ యాధి .

(src)="19"> Paintings from 1857 to 1864 show a progression of aging .
(trg)="17"> 1857 నుండి 1864 వరకు అతని చిత ్ రాలు వృద ్ ధాప ్ యం యొక ్ క పురోగతిని చూపుతాయి .

(src)="20"> Results are generally available within a few hours to 2 days .
(trg)="18"> ఫలితాలు సాధారణంగా కొన ్ ని గంటలు నుండి 2 రోజుల వ ్ యవధిలో లభిస ్ తాయి .

(src)="21"> These and similar misinterpretations continued to cloud discussions of his work throughout the century .
(trg)="19"> ఇలాంటి తప ్ పుడు వ ్ యాఖ ్ యానాలు శతాబ ్ దం అంతా అతని రచనల గురించి చర ్ చలు కొనసాగించాయి .

(src)="22"> " His duties were to examine patients each morning in preparation for the professor 's rounds , supervise difficult deliveries , teach students of obstetrics and be " " clerk " " of records . "
(trg)="20"> " ప ్ రొఫెసర ్ రౌండ ్ లలో ప ్ రతి ఉదయం రోగులను పరీక ్ షించడం , కష ్ టమైన డెలివరీలను పర ్ యవేక ్ షించడం , ప ్ రసూతి శాస ్ త ్ ర విద ్ యార ్ థులకు బోధించడం , రికార ్ డుల " " గుమస ్ తా " " గా ఉండటం అతని విధులు . "

(src)="23"> Only a few people attended the service .
(trg)="21"> కొద ్ దిమంది మాత ్ రమే ఈ కార ్ యక ్ రమానికి హాజరయ ్ యారు .

(src)="24"> Political turmoil and dismissal from the Vienna hospital
(trg)="22"> రాజకీయ గందరగోళం , వియన ్ నా ఆసుపత ్ రి నుండి తొలగించడం

(src)="25"> It is usually well tolerated .
(trg)="23"> ఇది పూర ్ తిగా అంటువ ్ యాధి .

(src)="26"> During 1851 – 1855 , only eight patients died from childbed fever out of 933 births ( 0.85 % ) .
(trg)="24"> 1851 – 1855 సమయంలో , 933 జననాలలో ( 0.85 % ) ఎనిమిది మంది రోగులు మాత ్ రమే చైల ్ డ ్ జ ్ వరంతో మరణించారు .

(src)="27"> In return for the free services , the women would be subjects for the training of doctors and midwives .
(trg)="25"> ఉచిత సేవలకు బదులుగా , వైద ్ యులు , మంత ్ రసానుల శిక ్ షణకు మహిళలు బోధనాంశంగా ఉండేవారు .

(src)="28"> AIDS was first clinically reported on June 5 , 1981 , with five cases in the United States .
(trg)="26"> కానీ అధికారిక లెక ్ కల ప ్ రకారం జూన ్ 18 , 1981న అమెరికాలో మొదటి ఎయిడ ్ స ్ కేసు నమోదయింది .

(src)="29"> He suffered from severe depression and became absentminded .
(trg)="27"> అతను తీవ ్ ర నిరాశతో బాధపడి , అన ్ యమనస ్ కంగా మారాడు .

(src)="30"> On 23 March 2020 , stock markets in India post worst losses in history .
(trg)="28"> భారతదేశంలోని స ్ టాక ్ మార ్ కెట ్ లు 2020 మార ్ చి 23న చరిత ్ రలో అత ్ యంత దారుణమైన నష ్ టాలను నమోదు చేశాయి .

(src)="31"> Due to limited testing , as of March 2020 no countries had reliable data on the prevalence of the virus in their population .
(trg)="29"> పరిమిత పరీక ్ షల కారణంగా , మార ్ చి 2020 నాటికి ఏ దేశమూ వారి జనాభాలో వైరస ్ ప ్ రాబల ్ యంపై నమ ్ మదగిన డేటాను చుపించాలేకపోయాయి .

(src)="32"> Other causes included conception and pregnancy , uremia , pressure exerted on adjacent organs by the shrinking uterus , emotional traumata , mistakes in diet , chilling , and atmospheric epidemic influences .
(trg)="30"> ఇతర కారణాలు గర ్ భధారణ , యురేమియా , తగ ్ గిపోతున ్ న గర ్ భాశయం ద ్ వారా ప ్ రక ్ కనే ఉన ్ న అవయవాలపై ఒత ్ తిడి , భావోద ్ వేగ బాధ , ఆహారంలో పొరపాట ్ లు , వాతావరణ అంటువ ్ యాధి ప ్ రభావాలు .

(src)="33"> After the outbreak of COVID-19 in Maharashtra , the Government of Maharashtra and Mumbai Police called off the meeting .
(trg)="31"> మహారాష ్ ట ్ రలో COVID-19 వ ్ యాప ్ తి చెందిన తరువాత , మహారాష ్ ట ్ ర ప ్ రభుత ్ వం , ముంబై పోలీసులు సమావేశానికి అనుమతి నివ ్ వలేదు .

(src)="34"> As of 4 April , more than 1000 cases , representing 30 % all confimed cases in India , were linked to the Nizamuddin event .
(trg)="32"> ఏప ్ రిల ్ 4 నాటికి , భారతదేశంలో మొత ్ తం 30 % కేసులను సూచించే 1000 కి పైగా కేసులు నిజాముద ్ దీన ్ సంఘటనతో ముడిపడి ఉన ్ నాయి .

(src)="35"> " In his 1861 book , Semmelweis lamented the slow adoption of his ideas : " " Most medical lecture halls continue to resound with lectures on epidemic childbed fever and with discourses against my theories . "
(trg)="33"> " తన 1861 పుస ్ తకంలో , సెమ ్ మెల ్ విస ్ తన ఆలోచనలను నెమ ్ మదిగా స ్ వీకరించడాన ్ ని విలపించాడు : " " చాలా వైద ్ య ఉపన ్ యాస సమావేశాలలో అంటువ ్ యాధి , చైల ్ డ ్ జ ్ వరంపై జరిగిన ఉపన ్ యాసాలతో , నా సిద ్ ధాంతాలకు వ ్ యతిరేకంగా ఉపన ్ యాసాలతో కొనసాగుతున ్ నాయి . "

(src)="36"> Some physicians had clearly misinterpreted his claims .
(trg)="34"> కొంతమంది వైద ్ యులు అతని వాదనలను స ్ పష ్ టంగా తప ్ పుగా అర ్ థం చేసుకున ్ నారు .

(src)="37"> After hand washing was instituted in mid-May , the rates in June were 2.2 % , July 1.2 % , August 1.9 % and , for the first time since the introduction of anatomical orientation , the death rate was zero in two months in the year following this discovery .
(trg)="35"> మే మధ ్ యలో చేతులు కడుక ్ కోవడం ప ్ రారంభించిన తరువాత , జూన ్ ‌ లో 2.2 % , జూలై 1.2 % , ఆగస ్ టు 1.9 % మరణాల రేటు వచ ్ చింది .

(src)="38"> James Young Simpson , for instance , saw no difference between Semmelweis 's groundbreaking findings and the idea presented in an 1843 paper by Oliver Wendell Holmes that childbed fever was contagious ( i.e. that infected persons could pass the infection to others ) .
(trg)="36"> ఉదాహరణకు , జేమ ్ స ్ యంగ ్ సింప ్ సన ్ , సెమ ్ మెల ్ విస ్ యొక ్ క సంచలనాత ్ మక ఫలితాలకు , 1843 లో ఆలివర ్ వెండెల ్ హోమ ్ స ్ సూచించిన బ ్ రిటీష ్ ఆలోచనకు మధ ్ య ఎటువంటి తేడా కనిపించలేదని , పిల ్ లల జ ్ వరం అంటువ ్ యాధి అని ( అనగా సోకిన వ ్ యక ్ తులు ఇతరులకు సంక ్ రమణను కలిగించవచ ్ చు ) తెలియజేసాడు .

(src)="39"> Robert Koch identified and described the bacillus causing tuberculosis , M. tuberculosis , on 24 March 1882 .
(trg)="37"> రాబర ్ ట ్ కోచ ్ క ్ షయ వ ్ యాధికారక సూక ్ ష ్ మక ్ రిములను మొదటిసారిగా మార ్ చి 24 , 1882 న గుర ్ తించారు .

(src)="40"> He was awarded his doctor of medicine degree in 1844 .
(trg)="38"> అతను 1844 లో డాక ్ టర ్ ఆఫ ్ మెడిసిన ్ డిగ ్ రీని పొందాడు .

(src)="41"> " It " " made me so miserable that life seemed worthless " " . "
(trg)="39"> " ఇది " " జీవితం నిరుపయోగంగా అనిపించింది కాబట ్ టి నన ్ ను చాలా దయనీయంగా చేసింది " " . "

(src)="42"> However , Tablighi Jamaat itself has not been accused of terrorism by US officials .
(trg)="40"> అయితే , తబ ్ లీఘీ జమాత ్ ‌ పైన అమెరికా అధికారులు ఉగ ్ రవాద ఆరోపణలు చేయలేదు .

(src)="43"> Despite this opposition , Braun , who was Assistant in the First Division in the period April 1849 to Summer 1853 , maintained a relatively low mortality rate in the First Division , roughly consistent with the rate Semmelweis himself achieved , as mortality rates in the period April 1849 to end 1853 show .
(trg)="41"> ఈ వ ్ యతిరేకత ఉన ్ నప ్ పటికీ , 1849 ఏప ్ రిల ్ నుండి 1853 వేసవి వరకు మొదటి విభాగంలో సహాయకుడిగా ఉన ్ న బ ్ రాన ్ , మొదటి విభాగంలో తక ్ కువ మరణాల రేటును కొనసాగించాడు .

(src)="44"> The germ theory of disease had not yet been accepted in Vienna .
(trg)="42"> వ ్ యాధి యొక ్ క సూక ్ ష ్ మక ్ రిమి సిద ్ ధాంతం వియన ్ నాలో ఇంకా అంగీకరించబడలేదు .

(src)="45"> The tests by Cellex and Chembio are rapid diagnostic tests ( RDT ) that take 10 – 30 minutes to give results .
(trg)="43"> సెల ్ లెక ్ స ్ మరియు కెంబయో చేసిన పరీక ్ షలు రాపిడ ్ డయాగ ్ నొస ్ టిక ్ టెస ్ ట ్ స ్ ( RDT ) ఫలితాలను ఇవ ్ వడానికి 10-30 నిమిషాలు పడుతుంది .

(src)="46"> According to them , the objectives are :
(trg)="44"> ఉదాహరణకు , ముగ ్ గురు పాశ ్ చాత ్ య ఇస ్ లాం నిపుణులు దీనిని ఇలా వర ్ ణించారు :

(src)="47"> " He also called upon Siebold to arrange a meeting of German obstetricians somewhere in Germany to provide a forum for discussions on puerperal fever , where he would stay " " until all have been converted to his theory . " " "
(trg)="45"> " ప ్ యూర ్ పెరల ్ జ ్ వరంపై చర ్ చలకు ఒక ఫోరాన ్ ని అందించడానికి జర ్ మనీలో ఎక ్ కడో జర ్ మన ్ ప ్ రసూతి వైద ్ యుల సమావేశాన ్ ని ఏర ్ పాటు చేయాలని సిబోల ్ ట ్ ‌ కు పిలుపునిచ ్ చారు , అక ్ కడ " " అందరూ తన సిద ్ ధాంతానికి మార ్ చబడే వరకు " " అక ్ కడే ఉంటారు . "

(src)="48"> " According to Marc Gaborieau , its philosophy and transnational goals include the " " planned conquest of the World " " . "
(trg)="46"> " మార ్ క ్ గాబోరియో ప ్ రకారం , దాని తత ్ వం , దేశీయాంతర లక ్ ష ్ యాలలో " " ప ్ రపంచాన ్ ని ప ్ రణాళికాబద ్ ధంగా జయించడం " " ఉంది . "

(src)="49"> His remains were transferred to Budapest in 1891 .
(trg)="47"> అతని అవశేషాలు 1891 లో బుడాపెస ్ ట ్ ‌ కు పంపించరు .

(src)="50"> Two maternity clinics were at the Viennese hospital .
(trg)="48"> రెండు ప ్ రసూతి క ్ లినిక ్ ‌ లు వియన ్ నా ఆసుపత ్ రిలో ఉన ్ నాయి .

(src)="51"> A few days after being notified of his appointment , Semmelweis left Vienna abruptly and returned to Pest .
(trg)="49"> తన నియామకం గురించి తెలియజేసిన కొద ్ ది రోజుల తరువాత , సెమ ్ మెల ్ విస ్ వియన ్ నాను అకస ్ మాత ్ తుగా వదిలి పెస ్ టుకు తిరిగి వచ ్ చాడు .

(src)="52"> World Bank and credit rating agencies have downgraded India 's growth for fiscal year 2021 with the lowest figures India has seen in three decades since India 's economic liberalization in the 1990s .
(trg)="50"> ప ్ రపంచ బ ్ యాంక ్ , క ్ రెడిట ్ రేటింగ ్ ఏజెన ్ సీలు 2021 ఆర ్ థిక సంవత ్ సరానికి భారతదేశ వృద ్ ధిరేటుని తగ ్ గించాయి , 1990లలో జరిగిన భారతదేశ ఆర ్ ధిక సరళీకరణ తర ్ వాత మూడు దశాబ ్ దాలలో నమోదైన గణాంకాలలో అత ్ యల ్ పం ఇదే .

(src)="53"> If the rooms of the examination centres are small , divide the students and make them sit in different rooms .
(trg)="51"> పరీక ్ షా కేంద ్ రాల గదులు చిన ్ నవి అయితే , విద ్ యార ్ థులను విభజించి వేర ్ వేరు గదుల ్ లో రాసే విధంగా ఏర ్ పాటు చేయాలని కేంద ్ రం సూచించింది .

(src)="54"> " مسلمان بنو " " ‎ , " " O Muslims , become [ true ] Muslims ! " " . "
(trg)="52"> " مسلمان بنو " " , " " ఓ ముస ్ లింలారా , [ నిజమైన ] ముస ్ లింలుగా మారండి ! " " "

(src)="55"> The mortality rate in April 1847 was 18.3 % .
(trg)="53"> 1847 ఏప ్ రిల ్ లో మరణాల రేటు 18.3 % .

(src)="56"> Semmelweis was eventually appointed in 1855 , but only because the Viennese authorities overruled the wishes of the Hungarians , as Braun did not speak Hungarian .
(trg)="54"> సెమెల ్ వీస ్ చివరికి 1855 లో నియమించబడ ్ డాడు , కాని వియన ్ నా అధికారులు హంగేరియన ్ ల ఆకాంక ్ షలను అధిగమించారు , ఎందుకంటే బ ్ రాన ్ హంగేరియన ్ మాట ్ లాడలేదు .

(src)="57"> " Also , some historians of science argue that resistance to path-breaking contributions of obscure scientists is common and " " constitutes the single most formidable block to scientific advances . " " "
(trg)="55"> " అలాగే , విజ ్ ఞాన శాస ్ త ్ రవేత ్ తలలో కొంతమంది చరిత ్ రకారులు అస ్ పష ్ టమైన శాస ్ త ్ రవేత ్ తల మార ్ గ విచ ్ ఛిన ్ నానికి దోహదపడటం సాధారణమని , " " శాస ్ త ్ రీయ పురోగతికి అత ్ యంత బలీయమైన ఏకైక ప ్ రతిబంధకం " " అని వాదించారు . "

(src)="58"> He relocated to Nizamuddin near Delhi , where this movement was formally launched in 1926 , or 1927 .
(trg)="56"> అతను ఢిల ్ లీకి సమీపంలో ఉన ్ న నిజాముద ్ దీన ్ కు మకాం మార ్ చాడు , అక ్ కడ ఈ ఉద ్ యమం అధికారికంగా 1926 , లేదా 1927 లో ప ్ రారంభించబడింది .

(src)="59"> The RT-PCR test performed with throat swabs is only reliable in the first week of the disease .
(trg)="57"> త ్ రోట ్ శ ్ వాబ ్ స ్ తో చేసిన ఈ పరీక ్ ష వలన వచ ్ చిన ఫలితాలు , వ ్ యాధి మొదటి వారంలో మాత ్ రమే నమ ్ మదగినవి .

(src)="60"> The result was the mortality rate in the First Clinic declined 90 % , and was then comparable to that in the Second Clinic .
(trg)="58"> ఫలితం మొదటి క ్ లినిక ్ ‌ లో రెండవ క ్ లినిక ్ ‌ తో పోల ్ చితే మరణాల రేటు 90 % క ్ షీణించింది .

(src)="61"> We don ’ t know who attends them .
(trg)="59"> వాటికి ఎవరు హాజరౌతారో మనకు తెలుయదు .

(src)="62"> Brill .
(trg)="60"> اﮮ مسلمانو !

(src)="63"> How much money it has .
(trg)="61"> దానికి ఎంత డబ ్ బుందో మనకు తెలియదు .

(src)="64"> The two clinics used almost the same techniques , and Semmelweis started eliminating all possible differences , including even religious practices .
(trg)="62"> రెండు క ్ లినిక ్ ‌ లు దాదాపు ఒకే పద ్ ధతులను ఉపయోగించాయి , సెమ ్ మెల ్ విస ్ మతపరమైన పద ్ ధతులతో సహా అన ్ ని తేడాలను తొలగించడం ప ్ రారంభించాడు .

(src)="65"> On 31 March 2020 , an FIR was filed against Muhammad Saad Kandhlawi and others by Delhi Police Crime Branch under Section 3 ( penalty for offence ) of the Epidemic Diseases Act , 1897 and Sections 269 ( Negligent act likely to spread infection of disease ) , 270 ( malignant act likely to spread infection of disease ) , 271 ( disobedience to quarantine rule ) and 120b ( punishment of criminal conspiracy ) of the IPC .
(trg)="63"> 2020 మార ్ చి 31 న , ఎపిడెమిక ్ డిసీజెస ్ యాక ్ ట ్ , 1897 , సెక ్ షన ్ 269 ( వ ్ యాధి వ ్ యాప ్ తి చెందటానికి కారణమైన నిర ్ లక ్ ష ్ య చర ్ య ) , 270 లోని సెక ్ షన ్ 3 ( నేరానికి జరిమానా ) కింద ( వ ్ యాధి వ ్ యాప ్ తి చెందే ప ్ రాణాంతక చర ్ య ) , ఐపిసి యొక ్ క 271 ( దిగ ్ బంధ నియమానికి అవిధేయత ) , 120 బి ( నేరపూరిత కుట ్ ర శిక ్ ష ) ల కింద ఢిల ్ లీ పోలీసు క ్ రైమ ్ బ ్ రాంచ ్ , ముహమ ్ మద ్ సాద ్ కంధ ్ లావి తదితరులపై ఎఫ ్ ఐఆర ్ దాఖలు చేసింది .

(src)="66"> Hong Kong .
(trg)="64"> ఫ ్ లూ లేక ఇన ్ ‌ ఫ ్ లుయోంజా

(src)="67"> On 11 October 1964 , they were transferred once more to the house in which he was born .
(trg)="65"> 1964 అక ్ టోబరు 11 న , అతను జన ్ మించిన ఇంటికి మరోసారి పంపించారు .

(src)="68"> The same year , Semmelweis married Mária Weidenhofer ( 1837 – 1910 ) , 19 years his junior and the daughter of a successful merchant in Pest .
(trg)="66"> అదే సంవత ్ సరం , సెమ ్ మెల ్ వీస ్ మారియా వీడెన ్ హోఫర ్ ( 1837-1910 ) ను వివాహం చేసుకున ్ నాడు , వారికి ఐదుగురు పిల ్ లలు .

(src)="69"> The economic impact of the 2019 – 20 coronavirus pandemic in India has been hugely disruptive .
(trg)="67"> భారతదేశంలో 2019 – 20 కరోనావైరస ్ మహమ ్ మారి ఆర ్ థిక ప ్ రభావం చాలా తీవ ్ రంగా ఉంది .

(src)="70"> A financial emergency has never been imposed in the history of India as yet .
(trg)="68"> భారతదేశ చరిత ్ రలో ఇంతవరకు ఎప ్ పుడూ ఆర ్ థిక అత ్ యవసర పరిస ్ థితి విధించబడలేదు .

(src)="71"> In fact , Robert Koch later used precisely this fact to prove that various infecting materials contained living organisms which could reproduce in the human body ; that is , since the poison could be neither chemical nor physical in operation , it must be biological .
(trg)="69"> వాస ్ తవానికి తరువాత ఈ విషయాన ్ ని వివిధ సోకిన పదార ్ థాలలో మానవ శరీరంలో పునరుత ్ పత ్ తి చేయగల జీవులు ఉన ్ నాయని నిరూపించడానికి రాబర ్ ట ్ కోచ ్ ఉపయోగించారు ; అనగా , విషతుల ్ యం రసాయన లేదా ఆపరేషన ్ లో భౌతికంగా చేర ్ చబడి ఉండవచ ్ చు కాబట ్ టి , అది జీవసంబంధంగా ఉండాలి .

(src)="72"> As of 29 April , the countries that published their testing data have on average performed a number of tests equal to only 1.4 % of their population , and no country has tested samples equal to more than 14 % of its population .
(trg)="70"> ఏప ్ రిల ్ 20 నాటికి , వారి పరీక ్ ష డేటాను ప ్ రచురించిన దేశాలు సగటున వారి జనాభాలో 1.1 % కు సమానమైన పరీక ్ షలను నిర ్ వహించాయి .

(src)="73"> " When Semmelweis 's term was about to expire , Carl Braun also applied for the position of " " assistant " " in the First Clinic , possibly at Klein 's own invitation . "
(trg)="71"> " సెమ ్ మెల ్ విస ్ పదవీకాలం ముగియబోతున ్ నప ్ పుడు , కార ్ ల ్ బ ్ రాన ్ మొదటి క ్ లినిక ్ ‌ లో " " అసిస ్ టెంట ్ " " స ్ థానం కోసం కూడా దరఖాస ్ తు చేసుకున ్ నాడు . "

(src)="74"> World Health Assembly and Executive Board
(trg)="72"> ప ్ రపంచ ఆరోగ ్ య సంస ్ థ సైటు

(src)="75"> UNAIDS – Joint United Nations Program on HIV / AIDS .
(trg)="73"> UNAIDS : The Joint United Nations Programme on HIV / AIDS

(src)="76"> In Hubei alone , there were 24,953 cases of infections and 699 related deaths .
(trg)="74"> కేవలం హుబై ప ్ రావిన ్ స ్ లోనే 699 మరణాలు , 24,953 పాజిటివ ్ కేసులు సంభవించాయి .

(src)="77"> The tests by Ortho and Mount Sinai are enzyme linked immunosorbent assay ( ELISA ) tests that takes 1 – 5 hours to give results .
(trg)="75"> ఆర ్ థో , మౌంట ్ సినాయ ్ చేసిన పరీక ్ షలు ఎంజైమ ్ లింక ్ డ ్ ఇమ ్ యునోసోర ్ బెంట ్ అస ్ సే ( ELISA ) పరీక ్ షలు , ఇవి ఫలితాలను ఇవ ్ వడానికి 1 – 5 గంటలు పడుతుంది .

(src)="78"> On 14 April 2020 , the Prime Minister of India extended the lockdown to 3 May .
(trg)="76"> 2020 ఏప ్ రిల ్ 14న , భారత ప ్ రధాన మంత ్ రి లాక ్ ‌ డౌన ్ ‌ ను మే 3 వరకు పొడిగించాడు .

(src)="79"> He held that position for six years , until June 1857 .
(trg)="77"> 1857 జూన ్ వరకు అతను ఆరు సంవత ్ సరాలు ఆ పదవిలో ఉన ్ నాడు .

(src)="80"> The first case of the 2019 – 20 coronavirus pandemic in India was reported on 30 January 2020 , originating from China .
(trg)="78"> భారతదేశంలో 2019 – 2020 కరోనా వైరస ్ మొదటి కేసు 2020 జనవరి 30 న నమోదైనది .

(src)="81"> " On 4 April , former RBI chief Raghuram Rajan said that the coronavirus pandemic in India may just be the " " greatest emergency since Independence " " . "
(trg)="79"> " ఏప ్ రిల ్ 4న , ఆర ్ బిఐ మాజీ గవర ్ నర ్ రఘురామ ్ రాజన ్ మాట ్ లాడుతూ , భారతదేశంలో కరోనావైరస ్ మహమ ్ మారి " " స ్ వాతంత ్ ర ్ యం తరువాత అతిపెద ్ ద అత ్ యవసర పరిస ్ థితి " " కావచ ్ చని అంచనా వేశారు . "

(src)="82"> It might have been third-stage syphilis , a then-common disease of obstetricians who examined thousands of women at gratis institutions , or it might have been emotional exhaustion from overwork and stress.In 1865 , János Balassa wrote a document referring Semmelweis to a mental institution .
(trg)="80"> ఇది ప ్ రసూతి వైద ్ యుల సాధారణ వ ్ యాధి , ఇది ఉచిత సంస ్ థలలో వేలాది మంది మహిళలను పరీక ్ షించింది లేదా అధిక పని , ఒత ్ తిడి నుండి మానసిక అలసట ఉండవచ ్ చు.1865 లో , జెనోస ్ బాలస ్ సా ఒక మానసిక సంస ్ థకు సెమ ్ మెల ్ విస ్ ‌ ను ప ్ రస ్ తావిస ్ తూ ఒక పత ్ రాన ్ ని రాశాడు .

(src)="83"> This fact was known outside the hospital .
(trg)="81"> ఈ వాస ్ తవం ఆసుపత ్ రి వెలుపల అందరికీ తెలిసింది .

(src)="84"> AIDSinfo – Information on HIV / AIDS treatment , prevention , and research , U.S. Department of Health and Human Services .
(trg)="82"> AIDSinfo - HIV / AIDS Treatment Information , U.S. Department of Health and Human Services

(src)="85"> iPhone producing companies in India have also suspended a majority of operations .
(trg)="83"> భారతదేశంలో ఐఫోన ్ ఉత ్ పత ్ తి చేసే సంస ్ థలు కూడా మెజారిటీ కార ్ యకలాపాలను నిలిపివేసాయి .

(src)="86"> The demonstrations were led by medical students and young faculty members and were joined by workers from the suburbs .
(trg)="84"> ఈ ప ్ రదర ్ శనలకు వైద ్ య విద ్ యార ్ థులు , యువ అధ ్ యాపక సభ ్ యులు నాయకత ్ వం వహించారు .

(src)="87"> He died after two weeks , on August 13 , 1865 , aged 47 , from a gangrenous wound , due to an infection on his right hand which might have been caused by the struggle .
(trg)="85"> అతను రెండు వారాల తరువాత , 1865 ఆగస ్ టు 13 న , 47 సంవత ్ సరాల వయస ్ సులో , ఒక కుడి చేతి గాయంతో మరణించాడు .

(src)="88"> Childbed fever was rampant at the clinic ; at a visit in 1850 , just after returning to Pest , Semmelweis found one fresh corpse , another patient in severe agony , and four others seriously ill with the disease .
(trg)="86"> క ్ లినిక ్ ‌ లో చైల ్ డ ్ బెడ ్ జ ్ వరం ప ్ రబలంగా ఉంది ; 1850 లో పెస ్ టుకు తిరిగి వచ ్ చిన వెంటనే , సెమ ్ మెల ్ విస ్ ఒక తాజా శవాన ్ ని , మరొక రోగి తీవ ్ ర వేదనలో , మరో నలుగురు ఈ వ ్ యాధితో తీవ ్ రంగా అనారోగ ్ యానికి గురి కాబడదాన ్ ని పరిశీలించాడు .

(src)="89"> As of 21 April , the event was said to be responsible for around 27 % of the Covid-19 cases in Pakistan .
(trg)="87"> ఏప ్ రిల ్ 21 నాటికి , ఈ సంఘటన పాకిస ్ తాన ్ ‌ లో , 27 % కోవిడ ్ -19 కేసులకు కారణమని తేలింది .

(src)="90"> roughly spherical .
(trg)="88"> పరిశుభ ్ రతనూ పాటించాలి .

(src)="91"> Semmelweis ' breakthrough occurred in 1847 , following the death of his good friend Jakob Kolletschka , who had been accidentally poked with a student 's scalpel while performing a post mortem examination .
(trg)="89"> 1847 లో , అతని మంచి స ్ నేహితుడు జాకోబ ్ కొల ్ లెట ్ ‌ స ్ కా మరణం తరువాత , పోస ్ ట ్ మార ్ టం పరీక ్ ష చేస ్ తున ్ నప ్ పుడు అనుకోకుండా విద ్ యార ్ థి శస ్ త ్ రవైద ్ యుని కత ్ తితో ఉక ్ కిరిబిక ్ కిరి అయ ్ యాడు .

(src)="92"> Medications may be used to treat chronic viral hepatitis .
(trg)="90"> కలిగే హెపటైటిస ్ ను వైరల ్ హెపటైటిస ్ ( Viral Hepatitis ) అంటారు .

(src)="93"> Works by Ignaz Semmelweis at Project Gutenberg
(trg)="91"> Works by ఇగ ్ నాజ ్ సెమ ్ మెల ్ ‌ వెయిస ్ at Project Gutenberg

(src)="94"> Other , more subtle , factors may also have played a role .
(trg)="92"> ఇతర , మరింత సూక ్ ష ్ మమైన కారకాలు కూడా ఒక పాత ్ ర పోషించి ఉండవచ ్ చు .

(src)="95"> " Cyber-criminals use deceptive domains such as " " cdc-gov.org " " instead of the correct " " cdc.gov " " , or even spoof the original domain so it resembles specific websites . "
(trg)="93"> " వారు అసలైన " " cdc.gov " " కు బదులుగా " " cdc-gov.org " " వంటి నకిలీ డొమైన ్ లు ఉపయోగిస ్ తారు , లేదా అసలు డొమైన ్ ‌ ను కూడా స ్ పూఫ ్ చేస ్ తారు కాబట ్ టి ఇది వాస ్ తవంగా కనిపిస ్ తుంది . "

(src)="96"> Other tests have been approved in other countries .
(trg)="94"> ఇతర దేశాలలో వేరువేరు పరీక ్ షలు ఆమోదించబడ ్ డాయి .

(src)="97"> Aarogya Setu crossed five million downloads within the three days of its launch , making it one of the most popular government apps in India It is the world 's fastest-growing mobile app with more than 50 million installs on the platform , at just 13 days after launching in India on April 2 , 2020 .
(trg)="95"> ప ్ రారంభించిన కేవలం 13 రోజులలో , 50 మిలియన ్ లకు పైగా ఇన ్ ‌ స ్ టాల ్ ‌ లతో ప ్ రపంచంలో వేగంగా అభివృద ్ ధి చెందుతున ్ న మొబైల ్ యాప ్ గా పేరుగాంచింది .

(src)="98"> The terms vaccine and vaccination are derived from Variolae vaccinae ( smallpox of the cow ) , the term devised by Edward Jenner to denote cowpox .
(trg)="96"> వాక ్ సిన ్ అనే పదము ఎడ ్ వర ్ డ ్ జెన ్ నర ్ ( Edward Jenner ) మశూచిని నివారించడానికి గోమశూచికాన ్ ని ( లాటిన ్ భాషలో vacca అంటే గోవు అని అర ్ థం ) వాడడం వల ్ ల వచ ్ చింది .

(src)="99"> Later , after failing to obtain an appointment in a clinic for internal medicine , Semmelweis decided to specialize in obstetrics .
(trg)="97"> తరువాత , అంతర ్ గత ఔషధం కోసం ఒక క ్ లినిక ్ ‌ లో అపాయింట ్ ‌ మెంట ్ పొందడంలో విఫలమైన తరువాత , సెమ ్ మెల ్ విస ్ ప ్ రసూతి శాస ్ త ్ రంలో ప ్ రత ్ యేకత సాధించాలని నిర ్ ణయించుకున ్ నాడు .

(src)="100"> It doesn ’ t talk about itself .
(trg)="98"> దాని గురించి అది అసలు మాట ్ లాడనే మాట ్ లాడదు .

(src)="101"> On 18 April 2020 , Central Government said that 4,291 cases ( or 29.8 % Of the total 14,378 confirmed cases of Covid-19 in India ) were linked to the Tablighi Jamaat , and these cases were spread across 23 states and Union Territories .
(trg)="99"> 2020 ఏప ్ రిల ్ 18 న , కేంద ్ ర ప ్ రభుత ్ వం 4,291 కేసులు ( భారతదేశంలో మొత ్ తం 14,378 కోవిడ ్ -19 కేసులలో 29.8 % ) తబ ్ లీఘీ జమాత ్ ‌ తో ముడిపడి ఉన ్ నాయని , ఈ కేసులు 23 రాష ్ ట ్ రాలు , కేంద ్ రపాలిత ప ్ రాంతాలలో వ ్ యాపించాయనీ చెప ్ పారు .

(src)="102"> Despite the impressive results , Semmelweis 's ideas were not accepted by the other obstetricians in Budapest .
(trg)="100"> అద ్ భుతమైన ఫలితాలు ఉన ్ నప ్ పటికీ , బుడాపెస ్ టు లోని ఇతర ప ్ రసూతి వైద ్ యులు సెమ ్ మెల ్ విస ్ ఆలోచనలను అంగీకరించలేదు .