# en/en-ta.xml.gz
# ta/en-ta.xml.gz


(src)="1"> The 2019 – 20 coronavirus pandemic was confirmed to have reached Bahrain in February 2020 .
(trg)="1"> [ [ | பகுரைன ் | பகுரைனில ் ] ] 2019 – 20 கொரோனாவைரசு தொற ் று ( 2020 coronavirus pandemic in Bahrain ) என ் பது தற ் போது நிகழ ் ந ் து கொண ் டிருக ் கும ் கொரோனாவைரசு நோய ் 2019 ( COVID-19 ) பரவல ் பற ் றியதாகும ் .

(src)="2"> On 28 February , the national government , the Federal Council , banned all events with more than 1,000 participants .
(trg)="2"> பிப ் ரவரி 28 அன ் று , தேசிய அரசு 1,000க ் கும ் மேற ் பட ் டோர ் பங ் கேற ் கும ் அனைத ் து நிகழ ் வுகளையும ் தடை செய ் தது .

(src)="3"> Additionally , the government gradually imposed restrictions on border crossings and announced economic support measures worth 40 billion Swiss francs .
(trg)="3"> கூடுதலாக , அரசாங ் கம ் படிப ் படியாக எல ் லைக ் கட ் டுப ் பாடுகளுக ் கும ் விதித ் தது மற ் றும ் 40 பில ் லியன ் சுவிஸ ் பிராங ் குகள ் மதிப ் புள ் ள பொருளாதார ஊக ் க நடவடிக ் கைகளை அறிவித ் தது .

(src)="4"> About 90 % of those infected with M. tuberculosis have asymptomatic , latent TB infections ( sometimes called LTBI ) , with only a 10 % lifetime chance that the latent infection will progress to overt , active tuberculous disease .
(trg)="4"> M.tuberculosis இனால ் தாக ் கத ் துக ் கு உட ் படுவோரில ் 90 % ஆனவர ் கள ் அறிகுறிகளற ் ற , நோயின ் மறைநிலையையே ( Latent TB Infection - LTBI ) கொண ் டிருப ் பார ் கள ் .

(src)="5"> In England , an estimated 0.84  million people ( of 50  million ) have a diagnosis of COPD ; this translates into approximately one person in 59 receiving a diagnosis of COPD at some point in their lives .
(trg)="5"> ஒரு மதிப ் பீட ் டின ் படி இங ் கிலாந ் தில ் , 0.84 மில ் லியன ் மக ் கள ் ( மொத ் த மக ் கள ் தொகை 50 மில ் லியன ் ) ஒரு மதிப ் பீட ் டின ் படி சிஓபிடியால ் பாதிக ் கப ் பட ் டுள ் ளதாக கண ் டறியப ் பட ் டுள ் ளது ; அதாவது 59 பேரில ் ஒரு நபருக ் கு வாழ ் நாளில ் எப ் போதாவது ஒரு முறை சிஓபிடி இருப ் பதாக கண ் டறியப ் பட ் டுள ் ளது .

(src)="6"> Face-to-face contact with a probable or confirmed case within 1 meter and for more than 15 minutes ;
(trg)="6"> 1 மீட ் டருக ் குள ் மற ் றும ் 15 நிமிடங ் களுக ் கு மேல ் சாத ் தியமான அல ் லது உறுதிப ் படுத ் தப ் பட ் ட வழக ் கில ் நேருக ் கு நேர ் தொடர ் பு ;

(src)="7"> Diagnosis typically occurs after the age of 65 and most deaths occur around 70 years old .
(trg)="7"> பெரும ் பாலான மரணங ் கள ் 70 வயதிற ் குள ் நிகழ ் கின ் றன .

(src)="8"> Canberra , Australia : Department of Sustainability , Environment , Water , Population and Communities .
(trg)="8"> Canberra , Australia : Department of Sustainability , Environment , Water , Population and Communities .

(src)="9"> An outbreak of coronavirus disease 2019 ( COVID-19 ) , part of the 2019 – 2020 global pandemic , has been ongoing in Thailand since 13 January 2020 , when the country made the first confirmation of a case outside China .
(trg)="9"> 2020 தாய ் லாந ் தில ் கொரோனாவைரசுத ் தொற ் று ( 2020 coronavirus pandemic in Thailand ) என ் பது தற ் போது நிகழ ் ந ் து கொண ் டிருக ் கும ் கொரோனாவைரசு நோய ் 2019 ( COVID-19 ) பரவல ் பற ் றியதாகும ் .

(src)="10"> Each region also has a regional office .
(trg)="10"> ஒவ ் வொரு நாட ் டிலும ் ஒரு அலுவலகம ் இருக ் கும ் .

(src)="11"> Family and early life
(trg)="11"> குடும ் பம ் மற ் றும ் ஆரம ் ப வாழ ் க ் கை

(src)="12"> The relative contributions of these two factors vary between people .
(trg)="12"> இந ் த இரண ் டு காரணிகளின ் தொடர ் புடமை நபருக ் கு நபர ் மாறுபடுகிறது .

(src)="13"> As of March 2020 , the WHO recommends the following case definitions :
(trg)="13"> மார ் ச ் 2020 நிலவரப ் படி , WHO பரிந ் துரைக ் கும ் வழக ் கு வரையறைகளை பின ் பற ் றுகின ் றனர ் :

(src)="14"> This instruction is communicated in a number of ways .
(trg)="14"> இதன ் மூல விளக ் கம ் எடுத ் துக ் கொள ் க என ் பதாகும ் .

(src)="15"> John H. Lienhard ( 1991 ) .
(trg)="15"> John H. Lienhard .

(src)="16"> The case is a Uzbek citizen returning from France .
(trg)="16"> பாதிக ் கப ் பட ் டுள ் ள நபர ் பிரான ் சிலிருந ் து திரும ் பிய ஒர ் உசுபெக ் குடிமகன ் ஆவார ் .

(src)="17"> Between 1990 and 2010 the number of deaths from COPD decreased slightly from 3.1  million to 2.9  million and became the fourth leading cause of death .
(trg)="17"> 1990 மற ் றும ் 2010 க ் கு இடையில ் COPD யினால ் ஏற ் படும ் இறப ் பு எண ் ணிக ் கை 3.1 மில ் லியnil இருந ் து 2.9 மில ் லியன ் ஆக சற ் று குறைந ் துள ் ளது .

(src)="18"> AIDS was first clinically reported on June 5 , 1981 , with five cases in the United States .
(trg)="18"> எயிட ் சு முதன ் முதலாக ஜூன ் 5 , 1981 இல ் அமெரிக ் க நோய ் க ் கட ் டுப ் பாட ் டு மையங ் களில ் ( CDC ) கண ் டறியப ் பட ் டது .

(src)="19"> " Suspect case : " " A patient with acute respiratory illness ( fever and at least one sign / symptom of respiratory disease , e.g. , cough , shortness of breath ) , and a history of travel to or residence in a location reporting community transmission of COVID-19 disease during the 14 days prior to symptom onset " " OR " " a patient with any acute respiratory illness and having been in contact with a confirmed or probable COVID-19 case in the last 14 days prior to symptom onset " " OR " " a patient with severe acute respiratory illness ( fever and at least one sign / symptom of respiratory disease , e.g. , cough , shortness of breath ; and requiring hospitalization ) and in the absence of an alternative diagnosis that fully explains the clinical presentation " " . "
(trg)="19"> " சந ் தேக வழக ் கு : " " கடுமையான சுவாச நோயால ் பாதிக ் கப ் பட ் ட நோயாளி ( காய ் ச ் சல ் மற ் றும ் சுவாச நோயின ் அறிகுறி , அறிகுறி , எ.கா. , இருமல ் , மூச ் சுத ் திணறல ் ) , மற ் றும ் COVID-19 இன ் சமூக பரவலைப ் புகாரளிக ் கும ் ஒரு இடத ் திற ் கு பயணம ் அல ் லது வசிக ் கும ் வரலாறு அறிகுறி தொடங ் குவதற ் கு 14 நாட ் களுக ் கு முன ் னர ் நோய ் " " அல ் லது " " எந ் தவொரு கடுமையான சுவாச நோயும ் உள ் ள நோயாளி மற ் றும ் உறுதிப ் படுத ் தப ் பட ் ட அல ் லது சாத ் தியமான COVID-19 வழக ் குடன ் கடந ் த 14 நாட ் களில ் அறிகுறி தோன ் றுவதற ் கு முன ் னர ் " " அல ் லது " " கடுமையான கடுமையான நோயாளி சுவாச நோய ் ( காய ் ச ் சல ் மற ் றும ் சுவாச நோயின ் குறைந ் தது ஒரு அறிகுறி / அறிகுறி , எ.கா. , இருமல ் , மூச ் சுத ் திணறல ் ; மற ் றும ் மருத ் துவமனையில ் அனுமதித ் தல ் ) மற ் றும ் மருத ் துவ விளக ் கக ் காட ் சியை முழுமையாக விளக ் கும ் மாற ் று நோயறிதல ் இல ் லாத நிலையில ் " " . "

(src)="20"> In 2015 , about 60,800 people had mesothelioma , and 32,000 died from the disease .
(trg)="20"> 2015 ஆம ் ஆண ் டில ் , சுமார ் 60,800 பேருக ் கு இடை தோலியப ் புற ் று நோய ் பாதிப ் பு இருந ் தது .

(src)="21"> These five individuals were close contacts of the first case and were isolated for treatment at the National Isolation Centre in Tutong .
(trg)="21"> இந ் த ஐந ் து நபர ் களும ் முதல ் வழக ் கின ் நெருங ் கிய தொடர ் புகள ் மற ் றும ் டுடோங ் கில ் உள ் ள தேசிய தனிமை மையத ் தில ் சிகிச ் சைக ் காக தனிமைப ் படுத ் தப ் பட ் டனர ் .

(src)="22"> Section 2 of the Act reads :
(trg)="22"> தொற ் று நோய ் கள ் சட ் டத ் தில ் தண ் டனைகள ் வழங ் கும ் பிரிவு 2 கீழ ் கண ் டவாறு கூறுகிறது :

(src)="23"> Ministero della Salute .
(trg)="23"> Ministry of Health official website

(src)="24"> Like several other films released in March , it was made available digitally two weeks after its theatrical release .
(trg)="24"> மேலும ் மார ் ச ் மாதத ் தில ் வெளியான பல படங ் களைப ் போலவே , இது திரையரங ் க வெளியீட ் டிற ் கு இரண ் டு வாரங ் களுக ் குப ் பிறகு டிஜிட ் டல ் முறையில ் கிடைத ் தது .

(src)="25"> Meanwhile , the smallest single-day increase since the last week of March was on April 4 , when only 76 new cases were announced .
(trg)="25"> இதற ் கிடையில ் , மார ் ச ் கடைசி வாரத ் தில ் இருந ் து மிகச ் சிறிய ஒற ் றை நாள ் அதிகரிப ் பு ஏப ் ரல ் 4 அன ் று 76 புதிய வழக ் குகள ் மட ் டுமே அறிவிக ் கப ் பட ் டன .

(src)="26"> As of 30 April 2020 , the Ministry of Health and Family Welfare have confirmed a total of 33,610 cases , 8,373 recoveries ( including 1 migration ) and 1075 deaths in the country .
(trg)="26"> 30 ஏப ் ரல ் 2020 நிலவரப ் படி , 33,610 இதற ் கு அதிகமானோர ் நோயால ் பாதிக ் கப ் பட ் டுள ் ளதாகவும ் , அதில ் 1075 பேர ் இறந ் துள ் ளதாகவும ் சுகாதாரம ் மற ் றும ் குடும ் ப நலத ் துறை அமைச ் சகம ் உறுதி செய ் துள ் ளது .

(src)="27"> Normally , 75 – 80 % of the FVC comes out in the first second and a FEV1 / FVC ratio less than 70 % in someone with symptoms of COPD defines a person as having the disease .
(trg)="27"> பொதுவாக முதல ் நொடியில ் 75-80 விழுக ் காடு FVC வெளிவருகிறது மேலும ் சிஓபிடி நோய ் அறிகுறி இருக ் கும ் ஒரு நபரின ் FEV1 / FVC விகிதம ் 70 விழுக ் காடுக ் கும ் குறைவாக இருந ் தால ் அவருக ் கு அந ் த நோய ் இருப ் பதாக பொருள ் .

(src)="28"> " Although 100,000 prisoners have been released as a measure to contain the pandemic , an estimated 50,000 people are still behind bars , including violent offenders and " " security cases " " , dual nationals and others with Western ties . "
(trg)="28"> தொற ் றுநோயைக ் கட ் டுப ் படுத ் துவதற ் கான ஒரு நடவடிக ் கையாக 100,000 கைதிகள ் விடுவிக ் கப ் பட ் டுள ் ளனர ் , ஆனால ் வன ் முறைக ் குற ் றவாளிகள ் மற ் றும ் இரட ் டைப ் ஆயுள ் தண ் டனை பெற ் றவர ் கள ் மற ் றும ் மேற ் கத ் திய நாடுகளின ் வழக ் குகளில ் தொடர ் புடையவர ் கள ் உட ் பட 50,000 பேர ் இன ் னும ் சிறையில ் உள ் ளனர ் .

(src)="29"> The Centers for Disease Control ( US ) has set the upper limit for blood lead for adults at 10  µg / dl ( 10  µg / 100 g ) and for children at 5  µg / dl .
(trg)="29"> அமெரிக ் க ஐக ் கிய நாட ் டில ் உள ் ள நோய ் த ் தடுப ் பு மையமானது குருதியில ் உள ் ள ஈயத ் தின ் அளவானது விடலைப ் பருவத ் தினருக ் கு 10  µg / dl ( 10  µg / 100 கி ) மற ் றும ் குழந ் தைகளுக ் கு 5  µg / dl .

(src)="30"> On Friday 3 April at 6 p.m. , all pubs and bars across the territory were ordered to close for 14 days .
(trg)="30"> 3 ஏப ் ரல ் 2020 அன ் று மாலை 6 மணிக ் கு ஆங ் காங ் கில ் உள ் ள அனைத ் து மதுபான கடைகள ் மற ் றும ் கிளப ் புகள ் 14 நாட ் களுக ் கு மூட உத ் தரவிடப ் பட ் டது .

(src)="31"> On 17 March , the Bahraini government unveiled an $ 11.39 billion stimulus package to support the country 's economy during the pandemic , also covering water and electricity bills over the next 3 months .
(trg)="31"> 17 மார ் ச ் 2020 அன ் று பகுரைன ் அரசு தொற ் றுநோய ் களின ் போது நாட ் டின ் பொருளாதாரத ் தை பாதுகாக ் க 11.39 பில ் லியன ் டாலர ் நலத ் திட ் டங ் களை அறிவித ் தது .

(src)="32"> On 1 April , the Ministry of Health announced over 316 patients with COVID-19 have recovered since the start of the outbreak and that more than 34,159 people had been tested for the virus .
(trg)="32"> 1 ஏப ் ரல ் 2020 அன ் று நிலவரப ் படி , 635 பேர ் நோயால ் பாதிக ் கப ் பட ் டுள ் ளதாகவும ் , அதில ் 4 பேர ் இறந ் துள ் ளதாகவும ் , 316 பேர ் நோயிலிருந ் து மீண ் டு வந ் ததாகவும ் , 34,159 க ் கும ் மேற ் பட ் டோர ் வைரசு பரிசோதனை செய ் யப ் பட ் டுள ் ளதாகவும ் சுகாதார அமைச ் சகம ் அறிவித ் தது .

(src)="33"> The Prime Minister 's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund ( PM CARES Fund ) was created on 28 March 2020 , following the COVID-19 pandemic in India .
(trg)="33"> இந ் தியாவில ் கோவிட ் -19 தொற ் றுநோயைத ் தொடர ் ந ் து , பிரதமரின ் குடிமக ் கள ் உதவி மற ் றும ் அவசரகால சூழ ் நிலைகளில ் நிவாரணம ் ( PM CARES Fund ) 28 மார ் ச ் 2020 அன ் று உருவாக ் கப ் பட ் டது .

(src)="34"> It received generally positive reviews from critics and has grossed $ 103 million worldwide .
(trg)="34"> பொதுவாக படமானது விமர ் சகர ் களிடமிருந ் து நேர ் மறையான விமர ் சனங ் களைப ் பெற ் று , உலகளவில ் 103 மில ் லியனை டாலரை ஈட ் டியுள ் ளது .

(src)="35"> In COPD , breathing out may take longer than breathing in .
(trg)="35"> மூச ் சு உள ் ளிழுப ் பதை விட மூச ் சை வெளிவிடுவது அதிக நேரம ் எடுத ் துக ் கொள ் ளுதல ்

(src)="36"> In some countries , mortality has decreased in men but increased in women .
(trg)="36"> சில நாடுகளில ் , ஆண ் களின ் மரணவிகிதம ் குறைந ் து பெண ் களின ் மரணவிகிதம ் அதிகரித ் துள ் ளது .

(src)="37"> As of 28 April 2020 , 649 confirmed cases have been reported in the country with 7 deaths .
(trg)="37"> 2020 ஏப ் ரல ் 24 நிலவரப ் படி , 416 பேர ் உறுதி செய ் யப ் பட ் ட நோய ் த ் தாக ் கம ் உள ் ளவர ் களாக அடையாளம ் காணப ் பட ் டுள ் ளனர ் , 7 பேர ் இறந ் துள ் ளனர ் .

(src)="38"> When it is recommended
(trg)="38"> கைக ் கழுவுதல ் தோல ் நோய ் களிலிருந ் தும ் காக ் கிறது .

(src)="39"> " It is stated in one narration , " " My Sahabah ( companions ) are like [ guiding ] stars , whosoever follows [ any ] one of them will be guided . " " "
(trg)="39"> " இதனைக ் கண ் ட மௌலான இல ் யாஸ ் ( ரஹ ் ) அவர ் கள ் கவலையினால ் " " முஸ ் லீம ் கள ் முஸ ் லீமாக வாழவேண ் டும ் , அவர ் களை பள ் ளியின ் பக ் கம ் ஒன ் றிணைக ் க இணைக ் கவேண ் டும ் " " என நினைத ் துள ் ளார ் . "

(src)="40"> The NA protein is the target of the antiviral drugs Relenza and Tamiflu .
(trg)="40"> பன ் றிக ் காய ் ச ் சல ் நோய ் தாக ் கியவர ் களுக ் கு டமி · ப ் ளூ மற ் றும ் ரிலின ் ஸா என ் ற மருந ் துகள ் அளிக ் கப ் படுகிறது .

(src)="41"> Archived from the original on 2012-03-20 .
(trg)="41"> மூல முகவரியிலிருந ் து 2012-03-20 அன ் று பரணிடப ் பட ் டது .

(src)="42"> Episode 622 .
(trg)="42"> No. 622 .

(src)="43"> COVID-19 was identified in December 2019 .
(trg)="43"> சார ் சு SARS-CoV-2 2019 ஆண ் டின ் இறுதியில ் கோவிட ் -19 என ் று பெயரிடப ் பட ் டது .

(src)="44"> On 6 March , a sixth case was confirmed in the State of Mexico in a 71-year-old man who had returned from Italy on 21 February .
(trg)="44"> 6 மார ் ச ் அன ் று 6 வது நபருக ் கு உறுதி செய ் யப ் பட ் டது , இவர ் இத ் தாலி நாட ் டிலிருந ் து 21 பெப ் ரவரி நாடு திரும ் பியவர ் .

(src)="45"> What you need to know about influenza ( flu ) from CDC .
(trg)="45"> Info on influenza at CDC

(src)="46"> Treatment often includes surgery , radiation therapy , and chemotherapy .
(trg)="46"> அறுவை சிகிச ் சை , கதிர ் வீச ் சு சிகிச ் சை மற ் றும ் கீமோதெரபி ஆகியவை சிகிச ் சைகளாக வழங ் கப ் படுகின ் றன .

(src)="47"> In the European Union , laboratory confirmed cases of COVID-19 are reported within 24 hours of identification .
(trg)="47"> ஐரோப ் பிய ஒன ் றியத ் தில ் , COVID-19 இன ் உறுதிப ் படுத ் தப ் பட ் ட வழக ் குகள ் அடையாளம ் காணப ் பட ் ட 24 மணி நேரத ் திற ் குள ் பதிவாகின ் றன .

(src)="48"> 2020 coronavirus pandemic in Asia
(trg)="48"> Coronavirus Case History in India

(src)="49"> Examples of live , attenuated vaccines include measles , mumps , rubella , MMR , yellow fever , varicella , rotavirus , and influenza ( LAIV ) .
(trg)="49"> நேரடி , நொய ் தாக ் கும ் தடுப ் பூசிகளின ் உதாரணங ் களில ் தட ் டம ் மை , பொன ் னுக ் கு வீங ் கி , ரூபெல ் லா , எம ் எம ் ஆர ் , மஞ ் சள ் காய ் ச ் சல ் , நீர ் க ் கோளவான ் , ரோட ் டா வைரஸ ் , மற ் றும ் ( LAIV ) காய ் ச ் சல ் ஆகியவை அடங ் கும ் .

(src)="50"> Restrictions on travel to the Maldives
(trg)="50"> பயணம ் மற ் றும ் வெளிநாட ் டினர ் வருகை கட ் டுப ் பாடுகள ்

(src)="51"> The minimum donation accepted for the PM CARES Fund is ₹ 10 ( 14 ¢  US ) .
(trg)="51"> பிரதமர ் கவனிப ் பு நிதிக ் கு சிறிய அளவிலான நன ் கொடைகளும ் ஏற ் றுக ் கொள ் ளப ் படும , குறைந ் தபட ் ச நன ் கொடை ₹ 10 ( US $ 0.13 ) ஆகும ் .

(src)="52"> Until the 1880s vaccine / vaccination referred only to smallpox , but Louis Pasteur developed immunization methods for chicken cholera and anthrax in animals and for human rabies , and suggested that the terms vaccine / vaccination should be extended to cover the new procedures .
(trg)="52"> 1880 வரை தடுப ் பூசி / தடுப ் பூசி இடுதல ் , பெரியம ் மைக ் கு மட ் டுமே குறிப ் பிடப ் பட ் டது , ஆனால ் லூயிஸ ் பாஸ ் டியர ் கோழி காலரா மற ் றும ் விலங ் குகளில ் ஏற ் படும ் நச ் சுச ் சீழ ் க ் கட ் டு ( ஆந ் த ் ராக ் ஸ ் ) மற ் றும ் மனித வெறிநாய ் என ் பவற ் றுக ் கு நோய ் த ் தடுப ் பு முறைகளை உருவாக ் கி , மேலும ் தடுப ் பூசி / தடுப ் பூசி இடுதல ் ஆகிய சொற ் கள ் புதிய செயன ் முறைகளை அடக ் குவதற ் கு நீட ் டிக ் கப ் பட வேண ் டும ் என ் று பரிந ் துரைத ் தார ் .

(src)="53"> Minister for Transport , Tourism , and Sport ( 2011 – 2014 )
(trg)="53"> போக ் குவரத ் து , சுற ் றுலா மற ் றும ் விளையாட ் டு அமைச ் சர ் : 2011-2014

(src)="54"> A person with active but untreated tuberculosis may infect 10 – 15 ( or more ) other people per year .
(trg)="54"> நோயுள ் ள , ஆனால ் சிகிச ் சைக ் குட ் படாத நபர ் ஒருவர ் , வருடமொன ் றுக ் கு மேலும ் 10-15 பேர ் வரை தொற ் றுக ் குட ் பட ் த ் துவதற ் கான சாத ் தியம ் உள ் ளது .

(src)="55"> Joseph Lister , 1st Baron Lister , ( 5 April 1827  – 10 February 1912 ) , known between 1883 and 1897 as Sir Joseph Lister , Bt . , was a British surgeon and a pioneer of antiseptic surgery .
(trg)="55"> ஜோசப ் லிஸ ் டர ் ( Joseph Lister , 5 ஏப ் ரல ் 1827 – 10 பிப ் ரவரி 1912 ) அறுவை சிகிச ் சையில ் நோய ் நுண ் மத ் தடை ( Antiseptic ) முறைகளைப ் பயன ் படுத ் துவதைக ் கண ் டு பிடித ் த பிரித ் தானிய அறுவை சிகிச ் சை வல ் லுநர ் ஆவார ் .

(src)="56"> Leo Eric Varadkar ( və-RAD-kər ; born 18 January 1979 ) is an Irish Fine Gael politician and physician .
(trg)="56"> லியோ வரத ் கர ் ( Leo Varadkar ( Irish pronunciation :  [ ˈlʲoː ˈvˠaɾˠəd ̪ ˠkəɾˠ ] ; பிறப ் பு 18 சனவரி 1979 ) என ் பவர ் அயர ் லாந ் து நாட ் டைச ் சேர ் ந ் த அரசியல ் வாதியும ் சூன ் 2017 முதல ் அயர ் லாந ் தின ் தலைமை அமைச ் சராகப ் பதவியில ் உள ் ளவரும ் ஆவார ் .

(src)="57"> On March 11 , 2020 , the Qatari Ministry of Public Health ( MOPH ) announced the confirmation of 238 new cases of the disease in a single day , bringing the country 's total to 262 .
(trg)="57"> 11 மார ் ச ் 2020 அன ் று , கத ் தார ் பொது சுகாதார அமைச ் சகம ் ( MOPH ) ஒரே நாளில ் 238 புதிய நோய ் களை உறுதிப ் படுத ் தியது .

(src)="58"> This is expected to more than double by the year 2030 .
(trg)="58"> அடுத ் த 20 ஆண ் டுகளில ் இந ் த செலவு இரண ் டு மடங ் கிற ் கு மேலாக ஆகுமென ் று எதிர ் பார ் க ் கப ் படுகிறது .

(src)="59"> On 17 March , about 85,000 prisoners were temporarily released due to the coronavirus , and two days later the government announced plans to pardon 11,000 prisoners , including those charged with political crimes .
(trg)="59"> கொரோனா வைரசுத ் தொற ் று காரணமாக சுமார ் 85,000 கைதிகள ் தற ் காலிகமாக விடுவிக ் கப ் பட ் டனர ் , மேலும ் இரண ் டு நாட ் களுக ் குப ் பிறகு அரசியல ் குற ் றங ் களுக ் காக குற ் றம ் சாட ் டப ் பட ் டவர ் கள ் உட ் பட 11,000 கைதிகளுக ் கு மன ் னிப ் பு வழங ் குவதற ் கான திட ் டங ் களை அரசாங ் கம ் அறிவித ் தது .

(src)="60"> droplet contact ( coughing or sneezing )
(trg)="60"> பள ் ளி மூடல ் ( முன ் னதாக அல ் லது பின ் னதாக )

(src)="61"> The first confirmed case of the global pandemic of coronavirus disease 2019 ( COVID-19 ) in Hong Kong was announced on 23 January 2020 .
(trg)="61"> ஆங ் காங ் கில ் கொரோனாவைரசுத ் தொற ் று ( 2020 coronavirus pandemic in Hong Kong ) என ் பது தற ் போது நிகழ ் ந ் து கொண ் டிருக ் கும ் கொரோனாவைரசு நோய ் 2019 ( COVID-19 ) பரவல ் பற ் றியதாகும ் .

(src)="62"> In 1961 , it became the South China Institute of Microbiology , and in 1962 was renamed Wuhan Microbiology Institute .
(trg)="62"> 1961-ல ் தென ் சீனா நுண ் ணுயிரியல ் ஆய ் வு நிறுவனம ் என ் ற பெயரில ் இருந ் த இந ் நிறுவனம ் , 1962 இல ் ஊகான ் நுண ் ணுயிரியல ் நிறுவனம ் என மறுபெயரிடப ் பட ் டது .

(src)="63"> It was the first international declaration underlining the importance of primary health care .
(trg)="63"> முதல ் நிலை நலச ் சேவையின ் முக ் கியத ் துவத ் தை மறுஉறுதி செய ் தல ்

(src)="64"> " The Alma-Ata Declaration of 1978 emerged as a major milestone of the twentieth century in the field of public health , and it identified primary health care as the key to the attainment of the goal of " " Health for All " " around the globe . "
(trg)="64"> 1978 ஆம ் ஆண ் டில ் கசகஸ ் தானில ் அல ் மா ஆட ் டா எனும ் இடத ் தில ் நடந ் த மாநாட ் டில ் இப ் பிரகடனம ் உலக சுகாதார நிறுவனத ் தின ் உறுப ் பு நாடுகளால ் ஏற ் றுக ் கொள ் ளப ் பட ் டது .

(src)="65"> Phossy jaw , formally known as phosphorus necrosis of the jaw , was an occupational disease affecting those who worked with white phosphorus ( also known as yellow phosphorus ) without proper safeguards .
(trg)="65"> பாசுபரசுத ் தாடை ( phosphorus necrosis of the jaw ) அல ் லது ஃபாசி தாடை ( phossy jaw ) பணி சார ் ந ் த பிணிகளுள ் ( occupational diseases ) ஒன ் று .

(src)="66"> The indications for performing these operations are unique .
(trg)="66"> பொதுவாக இத ் தகைய அறிகுறிகள ் மெதுவாகத ் தோன ் றும ் .

(src)="67"> The person was over 70 .
(trg)="67"> அவரது வயது 70 வயதுக ் கு மேலாகும ் .

(src)="68"> Depending on the contagious disease , transmission can occur within a person 's home , school , worksite , health care facility , and other shared spaces within the community .
(trg)="68"> தொற ் று நோயைப ் பொறுத ் து , ஒரு நபரின ் வீடு , பள ் ளி , பணிநிலையம ் , சுகாதார வசதி மற ் றும ் சமூகத ் திற ் குள ் பகிரப ் பட ் ட பிற இடங ் களுக ் குள ் பரவுதல ் ஏற ் படலாம ் .

(src)="69"> Itasca , Illinois , U.S. : National Safety Council .
(trg)="69"> Itasca , Illinois , U.S. : National Safety Council .

(src)="70"> Some organizations have created crowdsourced apps for syndromic surveillance , where people can report their symptoms to help researchers map areas with concentration of COVID-19 symptoms .
(trg)="70"> சில நிறுவனங ் கள ் நோய ் க ் குறி கண ் காணிப ் புக ் காக கூட ் ட நெரிசலான பயன ் பாடுகளை உருவாக ் கியுள ் ளன , அங ் கு மக ் கள ் தங ் கள ் அறிகுறிகளைப ் புகாரளிக ் க முடியும ் , ஆராய ் ச ் சியாளர ் கள ் COVID-19 அறிகுறிகளின ் பகுதிகளை வரைபடமாக ் க உதவுகிறார ் கள ் .

(src)="71"> " It is commonly described as : " " my breathing requires effort , " " " " I feel out of breath , " " or " " I can 't get enough air in . " "
(src)="72"> Different terms , however , may be used in different cultures . "
(trg)="71"> " பொதுவாக இதை : " " சுவாசிக ் க நான ் முயற ் சி எடுக ் க வேண ் டியுள ் ளது , " " " " எனக ் கு மூச ் சு திணறல ் ஏற ் படுகிறது , " " அல ் லது " " தேவையான அளவு காற ் றை உள ் வாங ் க முடியவில ் லை " " என ் று சொல ் வார ் கள ் . "

(src)="73"> Coronavirus COVID-19 Global Cases and historical data by Johns Hopkins University
(trg)="72"> கொரோனா வைரசு கோவிட ் -19 உலகளாவிய வழக ் குகள ் மற ் றும ் ஜான ் ஸ ் ஹாப ் கின ் ஸ ் பல ் கலைக ் கழகத ் தின ் வரலாற ் று தகவல ் கள ்

(src)="74"> " A comparable position today in a United States hospital would be " " chief resident . " " "
(trg)="73"> " [ 8 ] அமெரிக ் கவின ் மருத ் துவமனையில ் இன ் று ஒப ் பிடக ் கூடிய நிலை " " தலைமை குடியிருப ் பு மருத ் துவர ் என ் ற பொறுப ் பாகும ் . " " "

(src)="75"> A single sneeze can release up to 40,000 droplets .
(trg)="74"> ஒரு தனியான தும ் மலின ் போது நோயை உருவாக ் கும ் திறன ் கொண ் ட 40,000 துளிகள ் வரை வெளியேறும ் வாய ் ப ் பு உள ் ளது .

(src)="76"> At least 24 countries have established digital surveillance of their citizens .
(trg)="75"> குறைந ் தது 24 நாடுகள ் தங ் கள ் குடிமக ் களின ் டிஜிட ் டல ் கண ் காணிப ் பை நிறுவியுள ் ளன .

(src)="77"> Previous projects to develop vaccines for viruses in the family Coronaviridae that affect humans have been aimed at severe acute respiratory syndrome ( SARS ) and Middle East respiratory syndrome ( MERS ) .
(trg)="76"> மனிதர ் களைப ் பாதிக ் கும ் கொரோனவிரிடே ( Coronaviridae ) வைரசுகளுக ் கான தடுப ் பூசிகளை உருவாக ் குவதற ் கான முந ் தைய முயற ் சிகள ் தீவிர கடிய மூச ் சியக ் க கூட ் டறிகுறி ( Severe acute respiratory syndrome என ் பதன ் ஆங ் கிலச ் சுருக ் கம ் சார ் சு ) மற ் றும ் அரபுநாடுகளில ் அறியப ் பட ் ட சுவாச நோய ் க ் குறி ( MERS ) மற ் றும ் சார ் சு க ் கு எதிரான தடுப ் பூசிகள ் மனிதரல ் லாத விலங ் கு மாதிரிகளில ் பரிசோதிக ் கப ் பட ் டுள ் ளன .

(src)="78"> This explained why the student midwives in the Second Clinic , who were not engaged in autopsies and had no contact with corpses , saw a much lower mortality rate .
(trg)="77"> பிரேத பரிசோதனைகளில ் ஈடுபடாத மற ் றும ் சடலங ் களுடன ் எந ் த தொடர ் பும ் இல ் லாத இரண ் டாவது மருத ் துவமனையில ் உள ் ள மாணவ மருத ் துவச ் சிகள ் , இறப ் பு விகிதத ் தை மிகக ் குறைவாகக ் கண ் டது ஏன ் என ் பதை இது விளக ் கியது .

(src)="79"> รายงาน COVID-19 ประจำวัน ( Digital Government Development Agency ) – Details of COVID-19 patients in Thailand
(trg)="78"> รายงาน COVID-19 ประจำ Digital ( கணினி அரசு மேம ் பாட ் டு நிறுவனம ் ) - தாய ் லாந ் தில ் COVID-19 நோயாளிகளின ் விவரங ் கள ்

(src)="80"> " Active immunization / vaccination has been named one of the " " Ten Great Public Health Achievements in the 20th Century " " . "
(trg)="79"> " செயலில ் நோய ் த ் தடுப ் பு / தடுப ் பூசி " " 20 ஆம ் நூற ் றாண ் டின ் உடல ் நலம ் பற ் றிய சிறந ் த பத ் து சாதனைகள ் " " இல ் ஒன ் று என பெயரிடப ் பட ் டது . "

(src)="81"> By April 9 , 1,898 service members had confirmed cases of COVID-19 — 1,389 Army soldiers , 367 Air Force personnel , 164 Marines , 597 Navy sailors and 381 National Guard members , less than 0.09 % of military forces .
(trg)="80"> 2020 ஏப ் ரல ் 08 வரை , மொத ் தமாக உறுதிப ் படுத ் தப ் பட ் ட தொற ் றுகள ் : 398,785 , இறப ் புகள ் : 12,893 , தேறியவை : 22,083 ஆகும ் .

(src)="82"> The pandemic has triggered a variety of responses from federal , state and local governments , with an impact on politics , education and the economy .
(trg)="81"> சமூக பரவல ் மூலம ் பல மாநிலங ் களில ் நோய ் தொற ் று பதிவாகியுள ் ளது , மேலும ் இந ் த தொற ் றுநோய ் கூட ் டாட ் சி , மாநில மற ் றும ் உள ் ளூர ் அரசுகளிடமும ் அரசியல ் , கல ் வி மற ் றும ் பொருளாதார ரீதியில ் தாக ் கத ் தை ஏற ் படுத ் தியுள ் ளது .

(src)="83"> The only major difference was the individuals who worked there .
(trg)="82"> ஒரே பெரிய வித ் தியாசம ் அங ் கு பணியாற ் றிய நபர ் கள ் மட ் டுமே .

(src)="84"> Coronavirus disease ( COVID-19 ) : Outbreak update Health Canada
(trg)="83"> வார ் ப ் புரு : 2019 – 20 coronavirus pandemic data / Canada medical cases chart

(src)="85"> Life expectancy has fallen in the worst-affected countries due to HIV / AIDS ; for example , in 2006 it was estimated that it had dropped from 65 to 35 years in Botswana .
(trg)="84"> எடுத ் துக ் காட ் டாக 2006 இல ் போட ் ஸ ் வானாவில ் இது 65 வருடங ் களிலிருந ் து 35 வருடங ் களாகச ் சரிந ் துள ் ளது [ 306 ] .

(src)="86"> In those at high risk of high carbon dioxide levels , oxygen saturations of 88 – 92 % are recommended , while for those without this risk , recommended levels are 94 – 98 % .
(trg)="85"> அதிக கரியமிலவாயு அளவு ஆபத ் து உள ் ளவர ் களுக ் கு 88 – 92 % ஆக ் சிஜன ் தெவிட ் டு நிலை பரிந ் துரைக ் கபடுகிறது .

(src)="87"> An epidemic may be restricted to one location ; however , if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people , it may be termed a pandemic .
(trg)="86"> குறிப ் பிட ் ட நோயானது நோய ் த ் தொற ் று விரைவாகப ் பரவுவதால ் , ஒரு நாட ் டில ் இருந ் து இன ் னொரு நாட ் டுக ் கோ , அல ் லது ஒரு கண ் டத ் தில ் இருந ் து இன ் னொரு கண ் டத ் துக ் கோ பரவி , பெரிய இடத ் தில ் மக ் களைத ் தாக ் கும ் போது , அது உலகம ் பரவுநோய ் என அழைக ் கப ் படும ் .

(src)="88"> Significant weight loss is a bad sign .
(trg)="87"> கணிசமான எடை இழப ் பு ஒரு மோசமான அறிகுறி .

(src)="89"> The 2020 Summer Olympics ( Japanese : 2020年夏季オリンピック , Hepburn : Nisen Nijū-nen Kaki Orinpikku ) , officially the Games of the XXXII Olympiad and commonly known as Tokyo 2020 ( Tōkyō ni-zero-ni-zero ) , is an upcoming international multi-sport event to be held in Tokyo , Japan .
(trg)="88"> 2020 கோடை ஒலிம ் பிக ் விளையாட ் டுப ் போட ் டிகள ் ( 2020 Summer Olympics , 2020年夏季オリンピック ) , அலுவல ் முறையில ் 32வது ஒலிம ் பியாட ் டின ் விளையாட ் டுக ் கள ் ( Games of the XXXII Olympiad ) என ் பது சப ் பானின ் டோக ் கியோ நகரில ் 2020 சூலை 24 முதல ் ஆகத ் து 9 வரை நடத ் தத ் திட ் டமிடப ் பட ் டுள ் ள முக ் கிய பன ் னாட ் டு விளையாட ் டுப ் போட ் டிகள ் ஆகும ் .

(src)="90"> Growth factor is defined as today 's new cases / new cases on the previous day .
(trg)="89"> முந ் தைய நாளில ் புதிய தொற ் றுகள ் / புதிய தொற ் றுகள ் என வளர ் ச ் சிக ் காரணி வரையறுக ் கப ் படுகிறது .

(src)="91"> National responses to the 2019 – 20 coronavirus pandemic
(trg)="90"> வார ் ப ் புரு : 2019 – 20 coronavirus pandemic data / Germany medical cases chart

(src)="92"> In the 20th century , three influenza pandemics occurred : Spanish influenza in 1918 ( 17 – 100  million deaths ) , Asian influenza in 1957 ( two million deaths ) , and Hong Kong influenza in 1968 ( one million deaths ) .
(trg)="91"> 1918 ஆம ் ஆண ் டு ஏற ் பட ் ட எசுப ் பானிய இன ் ஃபுளுவென ் சா காய ் ச ் சலால ் ஏறக ் குறைய 50 மில ் லியன ் இறப ் புகளும ் , 1957 ஆம ் ஆண ் டு ஏற ் பட ் ட ஆசிய இன ் ஃபுளுவென ் சா காய ் ச ் சலால ் சுமார ் 2 மில ் லியன ் இறப ் புகளும ் , 1968 இல ் ஏற ் பட ் ட ஆங ் காங ் கு இன ் ஃபுளுவென ் சா காய ் ச ் சலால ் சுமார ் ஒரு மில ் லியன ் இறப ் புகளும ் நிகழ ் ந ் துள ் ளன .

(src)="93"> The First Clinic was the teaching service for medical students , while the Second Clinic had been selected in 1841 for the instruction of midwives only .
(trg)="92"> இரண ் டாவது மருத ் துவமனை 1841ஆம ் ஆண ் டில ் மருத ் துவச ் சிகளின ் அறிவுறுத ் தலுக ் காக மட ் டுமே தேர ் ந ் தெடுக ் கப ் பட ் டது .

(src)="94"> In Europe , COPD represents 3 % of healthcare spending .
(trg)="93"> ஐரோப ் பாவில ் சிஓபிடிக ் கான செலவு மொத ் த சுகாதாரப ் பாதுகாப ் பு செலவினத ் தில ் 3 % ஆகிறது .

(src)="95"> ( ed . ) .
(trg)="94"> என ் .

(src)="96"> Therefore , by exposing an animal to an immunogen in a controlled way , its body can learn to protect itself : this is called active immunization .
(trg)="95"> எனவே , ஒரு கட ் டுப ் படுத ் தப ் பட ் ட வழியில ் ஒரு எதிர ் ப ் பாற ் றல ் ஊக ் கிக ் கு ஒரு விலங ் கு வெளிப ் படுத ் தப ் படுவதன ் மூலம ் , அதன ் உடல ் தன ் னை பாதுகாக ் கக ் கற ் று கொள ் ள முடியும ் : இது செயலில ் நோய ் த ் தடுப ் பு என அழைக ் கப ் படுகிறது .

(src)="97"> In children , there may be diarrhea and vomiting , but these are not common in adults .
(trg)="96"> குழந ் தைகளிடத ் தில ் குமட ் டல ் மற ் றும ் வாந ் தியெடுத ் தல ் போன ் ற அறிகுறிகள ் இருக ் கலாம ் , ஆனால ் இவை பெரியவர ் களில ் பொதுவாக இல ் லை .

(src)="98"> Of this total an estimated $ 1.9  trillion are direct costs such as medical care , while $ 0.2  trillion are indirect costs such as missed work .
(trg)="97"> இந ் த மொத ் த மதிப ் பீட ் டில ் 1.9 டிரில ் லியன ் மருத ் துவ வசதி போன ் ற நேரடி செலவுகளுக ் கும ் , $ 0.2 டிரில ் லியன ் மறைமுக செலவுகள ் மற ் றும ் தவறவிட ் ட வேலைகளுக ் கும ் ஆகும ் என ் று நம ் பபடுகிறது .

(src)="99"> These include :
(trg)="98"> அதற ் கான காரணங ் கள ் :

(src)="100"> In 2011 , there were approximately 730,000 hospitalizations in the United States for COPD .
(trg)="99"> 2011 இல ் , சிஓபிடிக ் காக அமெரிக ் காவில ் சுமார ் 730,000 நபர ் கள ் மருத ் துவமனையில ் அனுமதிக ் கபட ் டிருந ் தார ் கள ் .

(src)="101"> Proper stoves may improve indoor air quality by 85 % .
(trg)="100"> முறையான அடுப ் புகளால ் 85 % உட ் புற காற ் று தரம ் மேம ் படுத ் தமுடியும ் .