# en/en-sv.xml.gz
# sv/en-sv.xml.gz


(src)="1"> These populations include people who are :
(trg)="1"> Exempel på vaccin är :

(src)="2"> Tattooing is associated with two to threefold increased risk of hepatitis C. This can be due to either improperly sterilized equipment or contamination of the dyes being used .
(trg)="2"> Tatuering förknippas med en två till tre gånger högre risk för hepatit C. Detta kan bero på osteril utrustning eller att färgen som används är kontaminerad .

(src)="3"> Silicosis is the most common occupational lung disease worldwide .
(trg)="3"> Silikos är en av de vanligaste arbetsrelaterade lungsjukdomarna i världen och en av de äldsta kända yrkessjukdomarna .

(src)="4"> This mortality rate is expected to increase , as those infected by transfusion before HCV testing become apparent .
(trg)="4"> Denna dödsfallsfrekvens väntas bli högre då personer som infekterats vid transfusioner , innan det fanns HCV-tester , blir sjuka och dör .

(src)="5"> It is not clear when transmission occurs during pregnancy , but it may occur both during gestation and at delivery .
(trg)="5"> Överföringen kan ske under graviditeten och vid förlossningen .

(src)="6"> To encourage further discovery , researchers and policymakers are promoting new economic models of vaccine development as of 2006 , including prizes , tax incentives , and advance market commitments .
(trg)="6"> För att uppmuntra fortsatt vaccinforskning studeras nya modeller för finansiering av vaccinutveckling med priser , skatteincitament och förhandsbeställningar .

(src)="7"> The BCG vaccine was first used on humans in 1921 in France , but achieved widespread acceptance in the US , Great Britain , and Germany only after World War II .
(trg)="7"> Detta vaccin användes för första gången på människor 1921 i Frankrike , men fick sitt stora genombrott i USA , Storbritannien och Tyskland först efter andra världskriget .

(src)="8"> Water alone is an inefficient skin cleanser because fats and proteins , which are components of organic soil , are not readily dissolved in water .
(trg)="8"> Bara vatten är ineffektivt för att rengöra huden , eftersom vatten oftast inte tar bort fett , oljor och proteiner som ingår i organisk smuts .

(src)="9"> Two more cases were confirmed in Paris by the end of the day , all of them originated from China .
(trg)="9"> Samma dag bekräftades ytterligare två fall , samtliga nyligen återkomna från Kina .

(src)="10"> Contaminated product was recalled .
(trg)="10"> Kontaminerade produkter återkallades .

(src)="11"> It was detected only from January 19 to February 9 and did not spread beyond Fort Dix .
(trg)="11"> Detta virus isolerades enbart under perioden 19 januari till 9 februari och spred sig inte utanför Fort Dix .

(src)="12"> Many individuals develop an influenza-like illness or a mononucleosis-like illness 2 – 4 weeks after exposure while others have no significant symptoms .
(trg)="12"> Många smittade utvecklar först en sjukdomsbild som liknar influensa eller körtelfeber , 2 till 4 veckor efter smittotillfället , medan andra inte har några märkbara symtom .

(src)="13"> The European Centre for Disease Prevention and Control ( ECDC ) is an independent agency of the European Union ( EU ) whose mission is to strengthen Europe 's defences against infectious diseases .
(trg)="13"> Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar ( engelska : European Centre for Disease Prevention and Control , ECDC ) är EU : s gemensamma smittskyddsmyndighet .

(src)="14"> Preparations for the shutdown of borders will start , and citizens or permanent residents returning to Finland will be placed under a 2-week quarantine .
(trg)="14"> Förberedelser för nedstängning av gränser , och medborgare eller personer med uppehållstillstånd som återvänder sätts i en två veckor lång karantän .

(src)="15"> These symptoms typically come on slowly .
(trg)="15"> Dessa symtom utvecklas vanligen långsamt .

(src)="16"> 2001 – Spanish olive pomace oil was contaminated with polycyclic aromatic hydrocarbons .
(trg)="16"> 2001 - Spansk oliv pressrestsolja var kontaminerad med polycykliska aromatiska kolväten .

(src)="17"> It was the strongest earthquake in Zagreb since the 1880 earthquake and caused substantial damage in the historical city center .
(trg)="17"> Jordbävningen i Zagreb 2020 var den starkaste jordbävningen på 140 år i den kroatiska huvudstaden ( se stora jordbävningen i Zagreb ) och orsakade varierande skador på mer än 600 byggnader .

(src)="18"> During active disease , some of these cavities are joined to the air passages ( bronchi ) and this material can be coughed up .
(trg)="18"> När sjukdomen är aktiv öppnas en del av dessa hålrum mot luftkanalerna i lungorna , vilket gör att materialet kan hostas upp .

(src)="19"> Patients with highly infectious diseases are usually treated at high-containment medical facilities in Linköping University Hospital or at Karolinska University Hospital .
(trg)="19"> Patienter med mycket smittsamma sjukdomar behandlas vanligen vid särskilda isoleringsenheter som finns på Universitetssjukhuset i Linköping och vid Karolinska Universitetssjukhuset .

(src)="20"> Critical personnel will be exempted from the Working Hours Act and Annual Holidays Act , both in the private and public sector .
(trg)="20"> Kritisk personal undantas från lagstiftning om arbetstid och semester , i såväl privat som offentlig sektor .

(src)="21"> The implants were exported to Latin American countries such as Brazil , Venezuela and Argentina , Western European markets including Britain ( 25,000 ) , Germany , Spain and Italy , as well as Australia ( 8900 ) .
(trg)="21"> Implantaten såldes bland annat till Brasilien och Argentina och västeuropeiska marknader , däribland Storbritannien ( 25  000 ) , Tyskland , Spanien , Italien , samt till Australien ( 8  900 ) .

(src)="22"> Less commonly the lining of the abdomen and rarely the sac surrounding the heart , or the sac surrounding the testis may be affected .
(trg)="22"> Mindre vanligen drabbas slemhinnan i magen och ännu mer sällan hjärtsäcken som omger hjärtat , eller den säck som omger testiklarna .

(src)="23"> Other known pathogenic mycobacteria include M. leprae , M. avium , and M. kansasii .
(trg)="23"> Andra kända sjukdomsalstrande mykobakterier inkluderar M. leprae , M. avium och M. kansasii .

(src)="24"> An individual 's immunity can be acquired via a natural infection or through artificial means , such as vaccination .
(trg)="24"> En enskild person kan bli immun genom att återhämta sig från ett naturligt insjuknande eller genom artificiella metoder , till exempel vaccination .

(src)="25"> Rates are higher in Australia , the United Kingdom , and lower in Japan .
(trg)="25"> Det är vanligare i Australien och Storbritannien och lägre i Japan .

(src)="26"> On 26 February , Norway confirmed its first case , in a person who had returned from China the previous week .
(trg)="26"> I Norge bekräftades det första fallet 26 februari , en person som varit i Kina .

(src)="27"> Pulmonary aspiration is the entry of material such as pharyngeal secretions , food or drink , or stomach contents from the oropharynx or gastrointestinal tract , into the larynx ( voice box ) and lower respiratory tract , the portions of the respiratory system from the trachea ( windpipe ) to the lungs .
(trg)="27"> Aspiration ( latin aspiratio , av aspiro ’ andas ut ’ , ’ blåsa ’ ) kallas det när partiklar eller vätska , vanligen fast eller flytande föda , hamnar i luftstrupen istället för i matstrupen .

(src)="28"> If TB bacteria gain entry to the blood stream from an area of damaged tissue , they can spread throughout the body and set up many foci of infection , all appearing as tiny , white tubercles in the tissues .
(trg)="28"> Om tuberkulosbakterier kommer ut i blodomloppet från den skadade vävnaden kan de sprida sig i kroppen och starta nya infektioner på många ställen , som alla visar sig som små vita tuberkler i vävnaden .

(src)="29"> The first case of COVID-19 in Finland during the 2019 – 20 worldwide pandemic was confirmed on 29 January 2020 , when a Chinese tourist visiting Ivalo from Wuhan tested positive for the virus .
(trg)="29"> Det första fallet i Finland bekräftades 29 januari 2020 , en kinesisk turist från Wuhan som besökte Ivalo .

(src)="30"> M. africanum is not widespread , but it is a significant cause of tuberculosis in parts of Africa .
(trg)="30"> M. africanum är inte särskilt utbredd över världen , men i delar av Afrika står den för en märkbar andel av tuberkulosfallen .

(src)="31"> He died the next day , and four of his fellow soldiers were later hospitalized .
(trg)="31"> Han avled dagen efter och ytterligare fyra personer fick föras till sjukhus .

(src)="32"> On 30 January 2020 , the WHO declared the 2019-20 coronavirus pandemic was a Public Health Emergency of International Concern ( PHEIC ) .
(trg)="32"> Den 30 januari 2020 , deklarade WHO coronavirusutbrottet 2019 – 2020 som internationellt hälsonödläge .

(src)="33"> Active mobility , active travel , active transport or active transportation is a form of transport of people and sometimes goods , that only uses the physical activity of a human being for locomotion .
(trg)="33"> Aktivt resande är resande med transportmedel som omfattar fysisk aktivitet .

(src)="34"> It occurs more often in males than females .
(trg)="34"> Sjukdomen uppstår oftare hos män än kvinnor .

(src)="35"> There are many misconceptions about HIV and AIDS .
(trg)="35"> Konspirationsteorier om HIV och aids

(src)="36"> Those with even minimal symptoms that could be caused by COVID-19 are recommended to stay home .
(trg)="36"> Personer även med minimala symptom på vad som kan vara covid-19 rekommenderas att stanna hemma .

(src)="37"> Sex work and HIV
(trg)="37"> den starka kopplingen till HIV / AIDS .

(src)="38"> The World Health Organization ( WHO ) has provided a set of detailed guidelines for measuring disease burden at the local or national level .
(trg)="38"> Världshälsoorganisationen ( WHO ) har gett ut detaljerade riktlinjer för att mäta sjukdomsbörda på lokal och nationell nivå .

(src)="39"> 2008 – Baby milk scandal , in China .
(trg)="39"> 2008 - Barnmjölksskandalen i Kina .

(src)="40"> " According to an article in The Lancet published in November 2014 , disorders in those aged 60 years and older represent " " 23 % of the total global burden of disease " " and leading contributors to disease burden in this group in 2014 were " " cardiovascular diseases ( 30.3 % ) , malignant neoplasms ( 15.1 % ) , chronic respiratory diseases ( 9.5 % ) , musculoskeletal diseases ( 7.5 % ) , and neurological and mental disorders ( 6.6 % ) . " " "
(trg)="40"> " Enligt en artikel i The Lancet , publicerad i November 2014 , utgör tillstånd bland åldersgruppen 60 år och äldre " " 23 % av den totala sjukdomsbördan globalt " " och ledande orsaker i denna grupp 2014 var " " hjärt- och kärlsjukdomar ( 30.3 % ) , elakartade tumörsjukdomar ( 15.1 % ) , kroniska sjukdomar i andningsorganen ( 9,5 procent ) , muskuloskeletala sjukdomar ( 7.5 % ) , och neurologiska och psykiska sjukdomar ( 6.6 % ) . " " "

(src)="41"> Klebsiella is named after German-Swiss microbiologist Edwin Klebs ( 1834 – 1913 ) .
(trg)="41"> Namnet Klebsiella kommer från den tyske mikrobiologen Edwin Klebs ( 1834-1913 ) .

(src)="42"> The only major difference was the individuals who worked there .
(trg)="42"> Den enda skillnaden var de personer som arbetade där .

(src)="43"> The rate of TB varies with age .
(trg)="43"> Tuberkulosförekomsten varierar med ålder .

(src)="44"> It occurs in about 3,000 people per year in the United States .
(trg)="44"> Mesoteliom förekommer hos cirka 3 000 personer per år i USA .

(src)="45"> Infection of other organs can cause a wide range of symptoms .
(trg)="45"> Infektion i andra organ kan ge en rad olika symtom beroende på vilket organ som är drabbat .

(src)="46"> " The World Health Organization ( WHO ) declared TB a " " global health emergency " " in 1993 , and in 2006 , the Stop TB Partnership developed a Global Plan to Stop Tuberculosis that aimed to save 14 million lives between its launch and 2015 . "
(trg)="46"> Världshälsoorganisationen ( WHO ) förklarade tuberkulos för en global hälsofara 1993 och organisationen Stop TB Partnership utvecklade en global plan för att stoppa tuberkulos , där målet var att rädda 14 miljoner liv mellan 2006 och 2015 ; ett mål som var svårt att nå på grund av ökningen av både HIV-associerad och multiresistent tuberkulos .

(src)="47"> Diabetes Prevention Program ( DPP )
(trg)="47"> Åtgärder för att förebygga sjukdomar

(src)="48"> United Kingdom – In November 2016 , the Church of England issued a formal alert to around 500 parishes in London about the activities of a Shincheonji affiliate known as Parachristo .
(trg)="48"> " Engelska kyrkan utfärdade i november 2016 varningar till cirka 500 församlingar för rörelsen som man betraktar som en " " potentiellt farlig sekt . " " "

(src)="49"> If someone does become infected , it typically takes three to four weeks before the newly infected person becomes infectious enough to transmit the disease to others .
(trg)="49"> Om en person blir smittad tar det som regel tre till fyra veckor innan denna i sin tur kan smitta andra .

(src)="50"> The evidence for treatment in genotype 6 disease is sparse and what evidence there is supports 48 weeks of treatment at the same doses used for genotype 1 disease .
(trg)="50"> Evidensen för behandling vid infektion av genotyp 6 är för närvarande liten och existerande evidens gäller 48 veckors behandling med samma dos som vid infektion av genotyp 1 .

(src)="51"> There are three main stages of HIV infection : acute infection , clinical latency , and AIDS .
(trg)="51"> HIV-infektionen har tre huvudfaser : Akut infektion , klinisk latens och Aids .

(src)="52"> The concept of health takes into account physical , psychological , and social well-being .
(trg)="52"> Folkhälsan omfattar alla aspekter av hälsa , såväl psykisk , social och fysisk .

(src)="53"> The restriction came into force the following midnight .
(trg)="53"> Restriktionerna började gälla följande midnatt .

(src)="54"> Compounds such as glycerol may be added to prevent drying of the skin .
(trg)="54"> Handsprit innehåller i många fall en mindre mängd glycerol för att motverka den uttorkande effekten på huden .

(src)="55"> In the 2019 Global Health Security Index published by the Johns Hopkins Center for Health Security , Sweden was considered to be one of the ‘ most prepared ’ countries in the world for an epidemic or a pandemic , ranking 7th overall .
(trg)="55"> " I 2019 års Global Health Security Index , framtagen och utgiven av Johns Hopkins Center for Health Security , ansågs Sverige vara en av de " " mest välförberedda " " länderna i världen på en epidemi eller pandemi , rankat 7 : a totalt . "

(src)="56"> Harm reduction , or harm minimization , refers to a range of public health policies designed to lessen the negative social and / or physical consequences associated with various human behaviors , both legal and illegal .
(trg)="56"> Skadereduktion , skadereducering eller skademinimering är en grupp av pragmatiska folkhälsoåtgärder avsedda att reducera skadliga konsekvenser associerade med drogbruk och andra aktiviteter med hög risk .

(src)="57"> Bacteria grow much faster at body temperature ( 37 ° C ) .
(trg)="57"> Bakterier växer mycket fortare vid kroppstemperatur ( 37 ⁰ C ) .

(src)="58"> M. canetti is rare and seems to be limited to the Horn of Africa , although a few cases have been seen in African emigrants .
(trg)="58"> M. canetti är ovanlig och verkar endast vara begränsad till Afrikas horn , även om enstaka fall har upptäckts hos afrikanska emigranter .

(src)="59"> Risky behaviors can be eliminated including physical exercise , weight control , preventive nutrition , dental hygiene , condom use , or accident prevention .
(trg)="59"> Sunda levnadsvanor som ofta framhålls är lämplig kost , fysisk aktivitet , goda sömnvanor och att undvika rökning , droger , alkohol och stress .

(src)="60"> The economic costs of hepatitis C are significant both to the individual and to society .
(trg)="60"> De ekonomiska kostnader som hepatit C medför är märkbara , både för individen och för samhället .

(src)="61"> Nucleic acid amplification tests and adenosine deaminase testing may allow rapid diagnosis of TB .
(trg)="61"> Även nukleinsyratest och adenosindeaminastest har visat sig kunna skynda på diagnosen av tuberkulos .

(src)="62"> promoting the welfare and health of the population
(trg)="62"> Institutet för hälsa och välfärd

(src)="63"> Drug-resistant TB is a serious public health issue in many developing countries , as its treatment is longer and requires more expensive drugs .
(trg)="63"> I tredje världen är antibiotikaresistent tuberkulos ett allvarligt folkhälsoproblem eftersom tuberkulos är vanligt förekommande och många fattiga inte har råd att ta de dyra medicinerna månader i sträck .

(src)="64"> Pain stimulus is a technique used by medical personnel for assessing the consciousness level of a person who is not responding to normal interaction , voice commands or gentle physical stimuli ( such as shaking of the shoulders ) .
(trg)="64"> Smärtstimulering är en teknik som används av vårdpersonal för att bedöma vakenhetsgraden hos en person som inte svarar vid tilltal eller annan kroppsstimuli ( exempelvis omskakning ) .

(src)="65"> It forms one part of a number of neurological assessments , including the first aid based AVPU scale and the more medically based Glasgow Coma Scale .
(trg)="65"> Smärtstimuli används i flera olika neurologiska skattningsinstrument , bland annat AVPU , RLS-85 och Glasgow Coma Scale .

(src)="66"> Performance of the Night : Charles Oliveira and Gilbert Burns
(trg)="66"> Performance of the Night : Charles Oliveira och Gilbert Burns

(src)="67"> It also results in profound activation of mononuclear cells and the production of potent effector cytokines such as IL-1 , IL-6 , and TNF-α .
(trg)="67"> Orsaken till blodtrycksfallet är en kraftig inflammatorisk reaktion med massivt pådrag av inflammatoriska budbärarmolekyler , exempelvis cytokiner som TNF-α , IL-1 och flera andra .

(src)="68"> Social distancing , also called physical distancing , is a set of non-pharmaceutical interventions or measures taken to prevent the spread of a contagious disease by maintaining a physical distance between people and reducing the number of times people come into close contact with each other .
(trg)="68"> Social distansering ( även känt som fysisk distansering och kontaktundvikande ) är icke-medicinska åtgärder för att hejda eller sakta ner smittspridning av infektionssjukdomar inom en befolkning .

(src)="69"> This article incorporates text from a publication now in the public domain : Deborah L. Birx , M.D.
(trg)="69"> Wikimedia Commons har media som rör Deborah Birx .

(src)="70"> Albert Calmette and Camille Guérin achieved the first genuine success in immunization against tuberculosis in 1906 , using attenuated bovine-strain tuberculosis .
(trg)="70"> 1906 var Albert Calmette och Camille Guérin de första att uppnå riktiga framgångar med att lyckas immunisera mot tuberkelbakterien .

(src)="71"> On March 18 , the New York State Athletic Commission ( NYSAC ) announced that the event would not be sanctioned to take place at the event 's original site , the Barclays Center in Brooklyn .
(trg)="71"> Den 18 mars lät NYSAC ( New York State Athletic Commission ) meddela att galan inte skulle komma att sanktioneras i Brooklyn , New York .

(src)="72"> Screening is also recommended in those with elevated liver enzymes , as this is frequently the only sign of chronic hepatitis .
(trg)="72"> Screening rekommenderas också för personer med förhöjda leverenzymer , eftersom det ofta är det enda tecknet på kronisk hepatit .

(src)="73"> Of 77 countries reviewed , 25 ( including the United States ) were found to have prevalences of hepatitis C in the intravenous drug user population of between 60 % and 80 % .
(trg)="73"> En undersökning omfattande 77 länder visade att i 25 av dem ligger hepatit C-frekvensen hos de som använder droger intravenöst på mellan 60 och 80  % , inklusive USA och Kina .

(src)="74"> This brought the total number of infections diagnosed in Finland to five .
(src)="75"> Later that day , 130 people , including students at Helsinki University ’ s Viikki teacher training school , were placed in quarantine after having been in close contact with one of the diagnosed .
(trg)="74"> 1 mars sattes 130 personer , bland annat studenter vid Helsingfors universitet , i karantän efter att ha varit nära en person som diagnostiserats med Covid-19 .

(src)="76"> A lightweight bout between former interim UFC Lightweight Championship challenger Kevin Lee and Charles Oliveira served as the event headliner .
(trg)="75"> En lättviktsmatch mellan Kevin Lee och Charles Oliveira stod som huvudmatch .

(src)="77"> Occupational Medicine Specialists of Canada
(trg)="76"> Arbets- och miljömedicin som medicinsk specialitet i Sverige

(src)="78"> Pandemic by country and territory
(trg)="77"> Tabell över nationella åtgärder per land och typ

(src)="79"> VanZant requested to reschedule the bout one month later , but Ribas decided to remain at the event and Randa Markos stepped in as the replacement .
(trg)="78"> VanZant bad att få senarelägga matchen en månad , men Ribas valde att ligga kvar på kortet .

(src)="80"> As of 2013 , about 125 million people worldwide have been exposed to asbestos at work .
(trg)="79"> År 2013 utsattes cirka 125 miljoner människor för asbest i arbetet .

(src)="81"> The Centre moved to its current location at Gustav III : s Boulevard 40 , 16973 Solna , Sweden , on 3 March 2018 .
(trg)="80"> Myndigheten , som tidigare hade sitt säte i Tomtebodaskolan i Solna kommun och sedermera i Frösunda i Solna , inledde sin verksamhet den 20 maj 2005 .

(src)="82"> Causes of SIRS include :
(trg)="81"> Icke-infektiösa orsaker innefattar bland andra :

(src)="83"> On March 23 , White revealed that he already had a new location for this event , but would only confirm that it will be held behind closed doors .
(trg)="82"> Ett par dagar senare , 23 mars , lät White meddela att han redan funnit en ny plats att hålla galan .

(src)="84"> The agency is tasked with minimizing negative environmental impact on human health , and participates in the work of the EU and international public health organisations , such as the WHO and IANPHI .
(trg)="83"> Folkhälsomyndigheten medverkar aktivt i folkhälsoarbetet inom bland annat EU och WHO .

(src)="85"> Diagnosing active tuberculosis based only on signs and symptoms is difficult , as is diagnosing the disease in those who have a weakened immune system .
(trg)="84"> Att diagnostisera en aktiv tuberkulossmitta baserat enbart på smittotecken och symtom är svårt , likaså är det att diagnostisera de som lider av immunsuppression .

(src)="86"> However , no alternative therapy has been shown to improve outcomes in hepatitis C , and no evidence exists that alternative therapies have any effect on the virus at all .
(trg)="85"> Emellertid har ingen alternativ behandling visats förbättra utgången för hepatit C-patienter och det finns inga bevis för att alternativa behandlingar har någon effekt på viruset överhuvudtaget .

(src)="87"> 1985 – Adulteration of Austrian wines with diethylene glycol .
(trg)="86"> 1985 - Förvanskning av Österrikiska viner med dietylenglykol .

(src)="88"> Mesothelioma is a type of cancer that develops from the thin layer of tissue that covers many of the internal organs ( known as the mesothelium ) .
(trg)="87"> Mesoteliom utvecklas från det tunna lager av vävnad som täcker många av de inre organen ( känt som mesotel ) .

(src)="89"> Joseph Lister , 1st Baron Lister , ( 5 April 1827  – 10 February 1912 ) , known between 1883 and 1897 as Sir Joseph Lister , Bt . , was a British surgeon and a pioneer of antiseptic surgery .
(trg)="88"> Joseph Lister , 1 : e baron Lister , född 5 april 1827 i Upton i West Ham i Essex ( i nuvarande London ) , död 10 februari 1912 i Walmer i Kent , var en brittisk kirurg och son till Joseph Jackson Lister .

(src)="90"> " In 1861 , Semmelweis finally published his main work Die Ätiologie , der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers ( German for " " The Etiology , Concept and Prophylaxis of Childbed Fever " " ) . "
(trg)="89"> 1861 publicerade Semmelweis slutligen sin upptäckt i en bok , Die Ätiologie , der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers .

(src)="91"> His teachers included Carl von Rokitansky , Joseph Škoda and Ferdinand von Hebra .
(trg)="90"> Bland hans lärare fanns Carl von Rokitansky , Josef Škoda och Ferdinand von Hebra .

(src)="92"> He later served in the Kenny Government , as Minister for Transport , Tourism and Sport from 2011 to 2014 , Minister for Health from 2014 to 2016 , and Minister for Social Protection from 2016 to 2017 .
(trg)="91"> Mellan 2011 och 2014 var han minister för transport , turism och idrott , mellan 2014 och 2016 var han sjukvårdsminister och från 2016 till 2017 var han socialminister .

(src)="93"> Soon almost every domestic flight were cancelled .
(trg)="92"> Inrikesflyget i Sverige har nästan helt upphört .

(src)="94"> About 10 – 30 % of those infected develop cirrhosis over 30  years .
(trg)="93"> Mellan 10 och 30  % av de som haft infektionen i över 30 år utvecklar skrumplever .

(src)="95"> There is currently no cure , nor an effective HIV vaccine .
(trg)="94"> Det finns ingen botande behandling för hivinfektion idag .

(src)="96"> It divides every 16 to 20 hours , which is an extremely slow rate compared with other bacteria , which usually divide in less than an hour .
(trg)="95"> Den primära orsaken till tuberkulos , Mycobacterium tuberculosis , är en orörlig , aerob bakterie som delar sig var 16 – 20 timme , vilket är en mycket långsam delningstakt jämfört med många andra bakterier som ofta delar sig en gång i timmen eller mer .

(src)="97"> Several conditions can result in this form of shock .
(trg)="96"> Man skiljer på olika typer av chock :

(src)="98"> Herd immunity ( also called herd effect , community immunity , population immunity , or social immunity ) is a form of indirect protection from infectious disease that occurs when a large percentage of a population has become immune to an infection , whether through previous infections or vaccination , thereby providing a measure of protection for individuals who are not immune .
(trg)="97"> Flockimmunitet , eller gruppimmunitet ( engelska : herd immunity ) är ett indirekt skydd mot smittsamma sjukdomar som uppstår när en stor andel av en population har utvecklat immunitet mot en sjukdom och därigenom skyddar även icke-immuna individer .

(src)="99"> Treatment requires the use of multiple antibiotics over a long period of time .
(trg)="98"> Tuberkulosbehandlingen är långvarig och omständlig och kräver många månaders intag av olika sorters antibiotika .

(src)="100"> A person with active but untreated tuberculosis may infect 10 – 15 ( or more ) other people per year .
(trg)="99"> En person med aktiv obehandlad tuberkulos kan smitta 5 – 15 andra personer om året .

(src)="101"> After a number of unfavorable foreign reviews of his 1861 book , Semmelweis lashed out against his critics in a series of Open Letters .
(trg)="100"> Ett antal ofördelaktiga recensioner av boken i utlandet fick Semmelweis att gå till angrepp mot sina kritiker i ett antal öppna brev som skrevs 1861-1862 .