# en/en-sr.xml.gz
# sr/en-sr.xml.gz


(src)="1"> People with latent infections are treated to prevent them from progressing to active TB disease later in life .
(trg)="1"> Особе са латентним инфекцијама се такође лече да би се спречио развој активне ТБЦ код њих касније у животу .

(src)="2"> The most common occupations associated with these hazards vary throughout the world depending on the major industries in a particular country .
(trg)="2"> Najčešći zanimanja povezana sa tim opasnostima razlikuju se širom sveta , i uglavnom su povezane sa glavnim industrijskim granama u određenoj zemlji .

(src)="3"> Hepatitis has a broad spectrum of presentations that range from a complete lack of symptoms to severe  liver failure .
(trg)="3"> Хепатитис има широк спектар презентација у распону од потпуног недостатка симптома до тешког затајења јетре .

(src)="4"> It has also recognized the vulnerability of victims of HIV / AIDS to tuberculosis .
(trg)="4"> Такође је препозната рањивост жртава ХИВ / АИДС-а на туберкулозу .

(src)="5"> Those who have been previously immunized with the Bacille Calmette-Guerin vaccine may have a false-positive test result .
(trg)="5"> Код особа које су претходно имунизоване може се јавити лажно позитиван резултат теста .

(src)="6"> He received the Nobel Prize in physiology or medicine in 1905 for this discovery .
(trg)="6"> За ово откриће он је добио Нобелову награду за психологију односно медицину 1905. године .

(src)="7"> Tuberculosis is classified as one of the granulomatous inflammatory diseases .
(trg)="7"> Туберкулоза је сврстана у једну од грануломатозних упалних болести .

(src)="8"> In Canada the cost of a course of antiviral treatment is as high as 30,000  CAD in 2003 , while the United States costs are between 9,200 and 17,600 in 1998 USD .
(trg)="8"> У Канади у 2003. години трошкови антивиралног лечења износили су 30.000 CAD по једнон болеснику , док су у Сједињеним Државама трошкови били од 9,200 до 17,600 USD у 1998. године .

(src)="9"> If someone does become infected , it typically takes three to four weeks before the newly infected person becomes infectious enough to transmit the disease to others .
(trg)="9"> Уколико се неко ипак инфицира , обично је потребно три до четири недеље , пре него што новозаражена особа постане довољно инфективна , да преноси болест другима .

(src)="10"> M. bovis was once a common cause of tuberculosis , but the introduction of pasteurized milk has almost completely eliminated this as a public health problem in developed countries .
(trg)="10"> M. bovis је била значајан узрочник туберкулозе , али је увођење пастеризованог млека значајно елиминисало ову микобактерију као проблем јавног здравља у развијеним земљама .

(src)="11"> Prevention is mainly the role of the state , through the definition of strict rules of hygiene and a public services of veterinary surveying of animal products in the food chain , from farming to the transformation industry and delivery ( shops and restaurants ) .
(trg)="11"> Prevencija je uglavnom uloga države , kroz definisanje strogih higijenskih pravila i javnih službi veterinarskog pregleda životinjskih proizvoda u lancu ishrane , od poljoprivrede do prerađivačke industrije i isporuke ( prodavnice i restorani ) .

(src)="12"> General signs and symptoms include fever , chills , night sweats , loss of appetite , weight loss , and fatigue .
(trg)="12"> Општи знакови и симптоми су грозница , дрхтавица , ноћно знојење , губитак апетита , мршављење и замор .

(src)="13"> " Bacteria grow most rapidly at the range of temperatures between 40 and 140  ° F ( 4 and 60  ° C ) , called the " " danger zone " " . "
(trg)="13"> " Bakterije najbrže rastu u rasponu temperatura između 4 i 60 ° C , koji se naziva „ opasnom zonom " " . "

(src)="14"> The Yale School of Public Health was founded by Charles-Edward Avory Winslow in 1915 .
(trg)="14"> Најстарију дефиницију јавног здравља дао је професор Чарлс Едвард Винслов :

(src)="15"> At national level , prevalence among patients in health care facilities was 6.7 % in 1996 , 5.9 % in 2001 and 5.0 % in 2006 .
(trg)="15"> Француска  : На националном нивоу , преваленција међу пацијентима у здравственим установама Француске је била ( 6,7 % ) у 1996 ( 5,9 % ) у 2001 и ( 5,0 % ) у 2006 .

(src)="16"> Those who have experienced a needle stick injury from someone who was HCV positive have about a 1.8 % chance of subsequently contracting the disease themselves .
(trg)="16"> Особа која задобије повреду иглом од особе која има ХЦВ има 1,8 % шансу да ће добити болест .

(src)="17"> " 1998 : WHO 's Director-General highlighted gains in child survival , reduced infant mortality , increased life expectancy and reduced rates of " " scourges " " such as smallpox and polio on the fiftieth anniversary of WHO 's founding . "
(trg)="17"> " Године 1998 , генерални директор СЗО је на петнаестој годишњици оснивања СЗО нагласио прогрес у стопи преживљавања деце , умањеној смртности одојчади , повећаној очекиваној дужини животног века и сниженој стопи „ несрећа " " као што су богиње и полио . "

(src)="18"> Ignaz Philipp Semmelweis ( German : [ ˈɪɡnaːts ˈzɛml ̩ vaɪs ] ; Hungarian : Semmelweis Ignác Fülöp ; 1 July 1818  – 13 August 1865 ) was a Hungarian physician and scientist , now known as an early pioneer of antiseptic procedures .
(trg)="18"> Игнац Филип Земелвајс ( Будимпешта , 1. јула 1818 - Беч , 13. августа 1865 ) мађарски је лекар , познат по истраживању и унапређењу асептичних процедура .

(src)="19"> " The latter two species are classified as " " nontuberculous mycobacteria " " ( NTM ) . "
(trg)="19"> " Последње две врсте се класификују као „ нетуберкулозне микобактерије " " ( НТМ ) . "

(src)="20"> Because of this , the potential for difficulty or complications due to the presence of unusual airway anatomy or other uncontrolled variables is carefully evaluated before undertaking tracheal intubation .
(trg)="20"> Iz navedenih razloga , kako bi se izbegli potencijalni problemi , poteškoće ili komplikacije zbog prisustva neobične anatomije disajnih puteva ili drugih nekontrolisanih varijabli lekar mora pažljivo da izvrši procenu pacijenta pre nego što se preduzme trahealna intubacija .

(src)="21"> Liver biopsies are used to determine the degree of liver damage present ; however , there are risks from the procedure .
(trg)="21"> Биопсија јетре може да одреди степен оштећења јетре , али постоји ризик од саме процедуре .

(src)="22"> Around 2004 – 2005 , about 9,000 people died each year with a nosocomial infection , of which about 4,200 would have survived without this infection .
(trg)="22"> У периоду од 2004-2005 , око 9.000 боленика је умрло сваке године од болничких инфекција , и да је око 4.200 боленика могло да преживи без ове инфекције .

(src)="23"> He , did , however , accept that more had to be done to assist maternal health and that progress in this area had been slow .
(trg)="23"> Међутим , он исто тако нагласио да много тога остаје да се уради да би се побољшало здравље мајки и да је напредак у тој области био спор .

(src)="24"> Tissue destruction and necrosis are often balanced by healing and fibrosis .
(trg)="24"> Разарање ткива и некрозу често уравнотежавају лечење и фиброза .

(src)="25"> Body temperature less than 36  ° C ( 96.8  ° F ) or greater than 38  ° C ( 100.4  ° F )
(trg)="25"> Temperatura veća od 38  ° C ( hipertermija ) ili manja od 36  ° C ( hipotermija ) ,

(src)="26"> Symbolic AIDS stigma — the use of HIV / AIDS to express attitudes toward the social groups or lifestyles perceived to be associated with the disease .
(trg)="26"> Symbolic AIDS stigma ) - када се сида користи како би се изразио став према друштвеним групама или стилу живота за које се верује да имају везе са сидом ;

(src)="27"> MVA85A , an example of a subunit vaccine , is in trials in South Africa as of 2006 , is based on a genetically modified vaccinia virus .
(trg)="27"> MВA85A је један пример подјединице вакцине која се сада тестира у Јужној Африци .

(src)="28"> Although by 7 March some European politicians such as France 's Marine Le Pen had called for Europe 's internal borders to be temporarily closed , the European Union by 13 March continued to reject the idea of suspending the Schengen free travel area and introducing border controls with Italy .
(trg)="28"> Иако су до 7. марта неки европски политичари позвали на привремено затварање унутрашњих граница Европе , Европска унија је до краја фебруара одлучила да одустане од идеје о суспензији шенгенског простора за слободна путовања и увођења граничне контроле са Италијом.Заменик лидера швајцарске Тицино лиге , Лорензо Куадри , ову одлуки критиковао је 29. фебруара :

(src)="29"> A vaccine typically contains an agent that resembles a disease-causing microorganism and is often made from weakened or killed forms of the microbe , its toxins , or one of its surface proteins .
(trg)="29"> Вакцина типично садржи агенс које наликује на микроорганизам који узрокује болест и често се прави од ослабљених или убијених облика микроба , његових токсина или једног од његових површинских протеина .

(src)="30"> A competing patent application by the CDC was dropped in 1990 after Chiron paid $ 1.9  million to the CDC and $ 337,500 to Bradley .
(trg)="30"> СДС је одустао од конкурентског захтева за патентирање 1990. године након што је Чајрон исплатио 1,9 милина долара СДС-у и 337.500 долара Бредлију .

(src)="31"> More than 90 % of these deaths occur in the developing world .
(trg)="31"> Више од 90 % ових смртних случајева се јавило у земљама у развоју .

(src)="32"> It also might fail for genetic reasons if the host 's immune system includes no strains of B cells that can generate antibodies suited to reacting effectively and binding to the antigens associated with the pathogen .
(trg)="32"> Заштита такође може да буде неуспешна из генетских разлога ако имунски систем домаћина не укључује сојеве Б ћелија који могу да генеришу антитела погодна за ефективно реаговање и везивање за антиген асоциран са патогеном .

(src)="33"> A tuberculosis classification system developed by the American Thoracic Society is used primarily in public health programs .
(trg)="33"> Класификација туберкулозе , систем који је развило Америчко торакално друштво , користи се у програмима јавног здравља .

(src)="34"> It can also be associated with potentially fatal complications such as pulmonary aspiration of stomach contents which can result in a severe and sometimes fatal chemical aspiration pneumonitis , or unrecognized intubation of the esophagus which can lead to potentially fatal anoxia .
(trg)="34"> Takođe može biti povezana sa potencijalno fatalnim komplikacijama , kao što je pulmonalna aspiracija želudačnog sadržaja , što može rezultirati ozbiljnim , a ponekad fatalnim hemijskim aspiracijskim pneumonitisom ili neprepoznatom intubacijom jednjaka koji može dovesti do potencijalne smrti zbog anoksije .

(src)="35"> A number of targets they set were not achieved by 2015 , mostly due to the increase in HIV-associated tuberculosis and the emergence of multiple drug-resistant tuberculosis .
(trg)="35"> Неки од постављених циљева вероватно неће бити достигнути до 2015. године , највећим делом због повећаног броја случајева туберкулозе повезане са ХИВ-ом и појаве мултирезистентне туберкулозе ( MDR-TB ) .

(src)="36"> In addition , if a child ( or presumably an adult ) seems to be getting better and then relapses with a high fever , that is a danger sign since this relapse can be bacterial pneumonia .
(trg)="36"> Додатно , ако дете ( или одрасла особа ) изгледа да се осећа боље и затим релапсира са јаком грозницом , то је знак опасности пошто узрок повраћаја може да буде бактеријска пнеумонија .

(src)="37"> This includes decreasing rates of smoking and improving indoor and outdoor air quality .
(trg)="37"> Тиме су обухваћени смањење нивоа пушења дувана и побољшање квалитета ваздуха унутра и напољу .

(src)="38"> The 2020 Games will be the second of three consecutive Olympics to be held in East Asia , the first being the 2018 Winter Olympics in Pyeongchang County , South Korea , and the next being the 2022 Winter Olympics in Beijing , China .
(trg)="38"> Ово ће бити друге од три узастопних Олимпијских игара у Источној Азији , након Зимских 2018. године у Пјонгчангу и пре 2022. у Пекингу .

(src)="39"> Silicosis increases the risk about 30-fold .
(trg)="39"> Силикоза повећава ризик око 30 пута .

(src)="40"> A diagnosis of TB should , however , be considered in those with signs of lung disease or constitutional symptoms lasting longer than two weeks .
(trg)="40"> Међутим , особе код којих се јаве знаци болести плућа или конституционални симптоми који трају дуже од две недеље , могле би имати ТБЦ .

(src)="41"> There are four stages of shock .
(trg)="41"> У овој класификацији првобитно су постојале четири категорије шока :

(src)="42"> The following day , the prime minister ordered the closure of all non-essential public places , including restaurants , cafés , cinemas and nightclubs , effective at midnight .
(trg)="42"> Од 15. марта , све послуге које нису првобитне ( кафићи , ресторани као и сви музеји и културна добара ) су затворени .

(src)="43"> Among these , the Aeras Global TB Vaccine Foundation received a gift of more than $ 280  million ( US ) from the Bill and Melinda Gates Foundation to develop and license an improved vaccine against tuberculosis for use in high burden countries .
(trg)="43"> Глобална фондација за ТБЦ вакцину добила је више од 280 милиона ( америчких долара ) од Фондације Бил и Мелинда Гејтс како би могла да развије и лиценцира унапређену вакцину против туберкулозе за коришћење у најугроженијим државама .

(src)="44"> Blood tests to detect antibodies are not specific or sensitive , so they are not recommended .
(trg)="44"> Тестови крви за детекцију антитела нису специфични или сензитивни , па се стога не препоручују .

(src)="45"> Tachypnea ( high respiratory rate ) , with greater than 20 breaths per minute ; or , an arterial partial pressure of carbon dioxide less than 4.3 kPa ( 32 mmHg )
(trg)="45"> Tahipnea ( > 20 udaha / minut ili arterijski pCO2 < 4,2 kPa )

(src)="46"> There is no evidence that breastfeeding spreads HCV ; however , to be cautious , an infected mother is advised to avoid breastfeeding if her nipples are cracked and bleeding , or if her viral loads are high .
(trg)="46"> Нема доказа да се ВХЦ шири путем дојења ; међутим , заражена мајка треба да избегне да доји ако су јој брадавице напукле или крваре , или је њена вируленција велика .

(src)="47"> Chronic obstructive pulmonary disease ( COPD ) is a type of obstructive lung disease characterized by long-term breathing problems and poor airflow .
(trg)="47"> Chronic obstructive pulmonary disease - COPD ) је болест плућа са опструкцијом ( сужењем ) дисајних путева .

(src)="48"> Vaccine development and approval
(trg)="48"> ММР вакцина и аутизам

(src)="49"> The test may be falsely negative in those with sarcoidosis , Hodgkin 's lymphoma , malnutrition , and most notably , active tuberculosis .
(trg)="49"> Тест може бити лажно негативан код особа код којих је присутна саркоидоза , Хочкинов лимфом и неухрањеност .

(src)="50"> In many developed countries , there is an association between AIDS and homosexuality or bisexuality , and this association is correlated with higher levels of sexual prejudice , such as anti-homosexual or anti-bisexual attitudes .
(trg)="50"> У многим развијеним земљама постоји повезаност између сиде и хомосексуалног или бисексуалног понашања .

(src)="51"> An effort to eradicate bovine tuberculosis caused by Mycobacterium bovis from the cattle and deer herds of New Zealand has been relatively successful .
(trg)="51"> Напор да се искорени туберкулоза код говеда коју изазива Mycobacterium bovis из крда стоке и јелена на Новом Зеланду био је релативно успешан .

(src)="52"> The Centers for Disease Control and Prevention ( CDC ) estimated roughly 1.7 million hospital-associated infections , from all types of bacteria combined , cause or contribute to 99,000 deaths each year .
(trg)="52"> Сједињене Државе  : Центар за контролу и превенцију болести ( ЦДЦ ) процењује да се у САД годишње јавља око 1,7 милиона болничких инфекције , изазваних свим врстама и комбинмацијама бактерија , и да проузрокују или да допринесе настанку око 99.000 смртних случајева сваке године .

(src)="53"> Treatment requires the use of multiple antibiotics over a long period of time .
(trg)="53"> Лечење је тешко и захтева узимање више антибиотика током дужег периода .

(src)="54"> The total number of tuberculosis cases has been decreasing since 2005 , while new cases have decreased since 2002 .
(trg)="54"> Апсолутан број случајева туберкулозе опада од 2006 , док број нових случајева опада од 2002 .

(src)="55"> S. aureus can cause a range of illnesses , from minor skin infections , such as pimples , impetigo , boils , cellulitis , folliculitis , carbuncles , scalded skin syndrome , and abscesses , to life-threatening diseases such as pneumonia , meningitis , osteomyelitis , endocarditis , toxic shock syndrome , bacteremia , and sepsis .
(trg)="55"> Патоген је и изазива мношто различитих инфекција и интоксикација почев од мањих инфекција коже ( фурункул , карбункул , инфекција ране итд ) до тешких болести попут сепсе , запаљења плућа , апсцеса , синдрома токсичног шока итд .

(src)="56"> The 2020 FIA Formula One World Championship is a planned motor racing championship for Formula One cars which is due to be the 71st running of the Formula One World Championship .
(trg)="56"> Сезона 2020 формуле 1 биће 71. сезона Светског шампионата формуле 1 под окриљем ФИА .

(src)="57"> Chronic obstructive pulmonary disease at Curlie
(trg)="57"> " „ Chronic Obstructive Pulmonary Disease " " . "

(src)="58"> 1955 saw the first report on diabetes mellitus and the creation of the International Agency for Research on Cancer .
(trg)="58"> Године 1965. је објављен први извештај о шећерној болести и креирана је Међународна агенција за истраживање канцера .

(src)="59"> Foodborne disease can also be caused by a large variety of toxins that affect the environment .
(trg)="59"> Trovanje hranom može isto tako biti izazvano velikim brojem toksina koji utiču na životnu sredinu .

(src)="60"> Effects on civilian life
(trg)="60"> " „ Враћање у нормалној ситуацији " " "

(src)="61"> Hepatitis C testing typically begins with blood testing to detect the presence of antibodies to the HCV , using an enzyme immunoassay .
(trg)="61"> Тестирање крви на хепатитис Ц типично почиње тестовима крви за откривање присуства антитела на ВХЦ користећи ензим имуноесеј .

(src)="62"> In nature , the bacterium can grow only within the cells of a host organism , but M. tuberculosis can be cultured in the laboratory .
(trg)="62"> У природи , бактерија може да расте само у ћелијама организма домаћина , али „ M.

(src)="63"> Vaccines also help prevent the development of antibiotic resistance .
(trg)="63"> Вакцине исто тако помажу у спречавању развоја антибиотичке резистенције .

(src)="64"> The agent stimulates the body 's immune system to recognize the agent as a threat , destroy it , and to further recognize and destroy any of the microorganisms associated with that agent that it may encounter in the future .
(trg)="64"> Тај агенс стимулише телесни имунски систем да препозна агенс као опасност , уништи га , и да надаље препознаје и уништава све микроорганизме асоциране са тим агенсом са којима се може срести у будућности .

(src)="65"> Good hygiene practices before , during , and after food preparation can reduce the chances of contracting an illness .
(trg)="65"> Dobre higijenske prakse pre , za vreme i posle pripreme hrane mogu umanjiti šanse od pojave bolesti .

(src)="66"> After about two weeks of effective treatment , subjects with nonresistant active infections generally do not remain contagious to others .
(trg)="66"> После око две недеље ефикасне терапије , особе са нерезистентним активним инфекцијама обично више нису заразне за друге .

(src)="67"> In 1987 , Michael Houghton , Qui-Lim Choo , and George Kuo at Chiron Corporation , collaborating with Daniel W. Bradley at the Centers for Disease Control and Prevention , used a novel molecular cloning approach to identify the unknown organism and develop a diagnostic test .
(trg)="67"> Године 1987 , Мајкл Хоутон , Кви-Лим Чу , и Џорџ Куо Чајрон корпорација , у сарадњи са Д .
(trg)="68"> В .
(trg)="69"> Брадлијем из Центра за контролу и превенцију болести , користили су нови приступ молекуларном клонирању у идентификацији непознатог организма и развијању дијагностичког теста .

(src)="68"> Part of the reasoning against the use of the vaccine is that it makes the tuberculin skin test falsely positive , reducing the test 's usefulness as a screening tool .
(trg)="70"> Један од разлога да се не користи вакцина је тај што она чини лажно позитивним туберкулински кожни тест , па је онда овај тест бескористан у скринингу болести .

(src)="69"> The infection may be confirmed by testing the throat , sputum , or nose for the virus .
(trg)="71"> Инфекција се може потврдити тестирањем грла , испљувка , или носа за присуство вируса .

(src)="70"> This hematogenous transmission can also spread infection to more distant sites , such as peripheral lymph nodes , the kidneys , the brain , and the bones .
(trg)="72"> Овим хематогеним путем може такође доћи до ширења инфекције до удаљенијих места , као што су периферни лимфни чворови , бубрези , мозак и кости .

(src)="71"> Tokyo , Istanbul , and Madrid were the three candidate cities .
(trg)="73"> Токио је победио кандидатуре Мадрида и Истанбула .

(src)="72"> Retired tennis player Ana Ivanović donated 35 ventilators and medical aid packages .
(trg)="74"> Ана Ивановић — бивша српска тенисерка учествовала је у донирању 35 респиратора .

(src)="73"> The Italian government has criticised EU 's lack of solidarity with Italy .
(trg)="75"> И док су неки критиковали недостатак солидарности Европске уније са Италијом .

(src)="74"> That is ,
(trg)="76"> Те предности су :

(src)="75"> Two years later preventing discrimination against sufferers was attended to and in 1996 UNAIDS was formed .
(trg)="77"> Две године касније разматрани су видови спречавање дикриминације болесника , и године 1966. је формиран UNAIDS .

(src)="76"> No benefit has been found in those with other health problems .
(trg)="78"> Они се нису показали корисним код особа са другим здравственим проблемима .

(src)="77"> The economic costs of hepatitis C are significant both to the individual and to society .
(trg)="79"> Економски трошкови везани за превенцију и лечење хепатитис Ц значајни су и за појединца и за друштво .

(src)="78"> Active TB is best treated with combinations of several antibiotics to reduce the risk of the bacteria developing antibiotic resistance .
(trg)="80"> Активни облик ТБЦ болести се најбоље лечи применом комбинације неколико антибиотика да би се смањио ризик од развоја антибиотске резистенције код бактерија .

(src)="79"> It can , however , be performed in the awake patient with local or topical anesthesia or in an emergency without any anesthesia at all .
(trg)="81"> Međutim , ona se može obaviti u budnom stawu pacijenta uz pomoć lokalne anestezije ili u hitnim slučajevima bez ikakve anestezije .

(src)="80"> It was the strongest earthquake in Zagreb since the earthquake in 1880 .
(trg)="82"> Био је то најјачи потрес у Загребу , од великог земљотреса из 1880. године .

(src)="81"> A person may be infectious to others both before and during the time they are showing symptoms .
(trg)="83"> Особа може да буде заразна за друге пре и током болести .

(src)="82"> Turkey have donated 100,000 protective masks , 2,000 protective suits , and 1,500 COVID-19 testing kits .
(trg)="84"> Стигла су различита медицинска средства , укључујући 100.000 заштитних маски , 2.000 заштитних одела , као и 1.500 тестова за ковид 19 .

(src)="83"> The first death was announced on 20 April 2020 .
(trg)="85"> Први смртни случај је објављен 15. фебруара .

(src)="84"> Certain medications , such as corticosteroids and infliximab ( an anti-αTNF monoclonal antibody ) , are other important risk factors , especially in the developed world .
(trg)="86"> Неки медикаменти , као што су кортикостероиди и инфликсимаб ( анти-ТНФ-алфа моноклонско антитело ) су изузетно велики фактори ризика , посебно у развијеним земљама .

(src)="85"> In 1881 , to honor Jenner , Louis Pasteur proposed that the terms should be extended to cover the new protective inoculations then being developed .
(trg)="87"> Године 1881 , у Џенерову част , Луј Пастер је предложио да се примена тог термина прошири тако да обухвати нове заштитне инокулације које су развијане у то време .

(src)="86"> Hepatitis is inflammation of the liver tissue .
(trg)="88"> Хепатитис је запаљенска болест ткива јетре .

(src)="87"> " The word is derived from the Greek hêpar ( ἧπαρ ) , meaning " " liver " " , and -itis ( -ῖτις ) , meaning " " inflammation " " . "
(trg)="89"> " Реч је изведена из грчке речи hêpar ( ἧπαρ ) , што значи „ јетра " " и -itis ( -ῖτις ) , што значи „ упала " " . "

(src)="88"> A sustained response occurs about 65 % in those with genotype 4 after 48 weeks of treatment .
(trg)="90"> Континуирани одговор је 65 % код људи са генотипом 4 након 48 недеља лечења .

(src)="89"> This decreased the risk from one in 200 units to between one in 10,000 to one in 10,000,000 per unit of blood .
(trg)="91"> Од тада је стопа инфекције смањена од стопе један у 200 јединица крви на стопу један у 10.000 до 10.000.000 јединица крви .

(src)="90"> 1974 : The Expanded Programme on Immunization and the control programme of onchocerciasis was started , an important partnership between the Food and Agriculture Organization ( FAO ) , the United Nations Development Programme ( UNDP ) , and the World Bank .
(trg)="92"> То је било важно партнерство између Организације за храну и пољопривреду ( ФАО ) , Програма Организације уједињених нација за развој ( UNDP ) , и Светске банке .

(src)="91"> Bouts of vomiting can be repeated with an extended delay in between , because even if infected food was eliminated from the stomach in the first bout , microbes , like bacteria ( if applicable ) , can pass through the stomach into the intestine and begin to multiply .
(trg)="93"> Napadi povraćanja mogu se ponoviti sa dužim periodima prekida , jer čak i ako je zaražena hrana eliminisana iz stomaka u prvom naletu , mikrobi , poput bakterija , ( ako je primenljivo ) mogu proći kroz želudac u creva i početi da se razmnožavaju .

(src)="92"> He used it in 1798 in the long title of his Inquiry into the Variolae vaccinae Known as the Cow Pox , in which he described the protective effect of cowpox against smallpox .
(trg)="94"> " Он је користио тај термин 1798. године у дугом наслову свог рада „ Испитвање Variolae vaccinae познате као кравље богиње " " ( енгл . "

(src)="93"> European Commission – Public Health EU coordination on Pandemic ( H1N1 ) 2009
(trg)="95"> Пандемија грипа A ( H1N1 ) 2009 .

(src)="94"> The 2012 – 2013 WHO budget identified 5 areas among which funding was distributed .
(trg)="96"> У СЗО буџету за 2012 – 2013 је идентификовано пет области међу којима су дистрибуирана средства .

(src)="95"> A number of groups , including the Stop TB Partnership , the South African Tuberculosis Vaccine Initiative , and the Aeras Global TB Vaccine Foundation , are involved with research .
(trg)="97"> Неколико група је укључено у ово истраживање , укључујући и Партнерство за заустављање ТБЦ-а , Јужноафричку иницијативу за туберкулозу и Глобалну фондацију за ТБ вакцину .

(src)="96"> In 1908 George Poe demonstrated his mechanical respirator by asphyxiating dogs and seemingly bringing them back to life .
(trg)="98"> У 1908. године Џорџ Поа , први је практично приказао механичку респирацију на псима .

(src)="97"> Tuberculosis ( TB ) .
(trg)="99"> " „ Tuberculosis ( TB ) " " . "

(src)="98"> However , the difficult culture process for this slow-growing organism can take two to six weeks for blood or sputum culture .
(trg)="100"> Међутим , тежак поступак култивисања овог спорорастућег организма може да траје од две до шест недеља код културе крви или спутума .

(src)="99"> Impact of the coronavirus pandemic
(trg)="101"> Почетак сезоне одложен је до даљњег због пандемије коронавируса .

(src)="100"> Severe side effects are extremely rare .
(trg)="102"> Тешке нуспојаве су изузетно ретке .