# en/en-sq.xml.gz
# sq/en-sq.xml.gz


(src)="1"> On 4 March 2020 , Mecklenburg-Vorpommern reported 3 cases .
(trg)="1"> Rasti i parë në Mecklenburg-Vorpommern është paraqitur më 4 mars 2020 .

(src)="2"> Notable Iranians reported to have died from COVID-19 include Hadi Khosroshahi , Mohammad Mirmohammadi , Hossein Sheikholeslam , Fatemeh Rahbar , Reza Mohammadi Langroudi , Mohammad-Reza Rahchamani , Nasser Shabani , Hashem Bathaie Golpayegani , and Hamid Kahram .
(trg)="2"> Iranianët e shquar që janë raportuar të kenë vdekur nga COVID-19 përfshijnë Hadi Khosroshahi , Mohammad Mirmohammadi , Hossein Sheikholeslam , Fatemeh Rahbar , Reza Mohammadi Langroudi , Mohammad-Reza Rahchamani , Nasser Shabani , Hashem Bathaie Golpayegani , dhe Hamid Kahram .

(src)="3"> As of 22 January 2020 , the main international airport Schiphol was not taking extra measures against the spread of the virus , stating the lack of direct flights from or to Wuhan .
(trg)="3"> Që nga 22 janari 2020 , aeroporti kryesor ndërkombëtar Schiphol nuk po merrte masa shtesë kundër përhapjes së virusit , duke deklaruar mungesën e fluturimeve të drejtpërdrejta nga ose për në Wuhan .

(src)="4"> " In America , the Joint Committee on Health Education and Promotion Terminology of 2001 defined Health Education as " " any combination of planned learning experiences based on sound theories that provide individuals , groups , and communities the opportunity to acquire information and the skills needed to make quality health decisions . " " "
(trg)="4"> " Komiteti i Përbashkët për Edukimin Shëndetësor dhe Terminologjinë e Promovimit në vitin 2001 përcaktoi edukimin shëndetësor si " " çdo kombinim i përvojave të planifikuara të të mësuarit bazuar në teori të shëndosha që u japin individëve , grupeve dhe komuniteteve mundësinë për të marrë informacion dhe aftësi të nevojshme për vendime cilësore shëndetësore . " " "

(src)="5"> On 8 March , Prime Minister Giuseppe Conte extended the quarantine lockdown to cover all the region of Lombardy and 14 other northern provinces .
(trg)="5"> Më 8 mars , kryeministri i vëndit Giuseppe Conte urdhëroi vendosjen në karantinë të Lombardisë dhe të 14 provincave veriore .

(src)="6"> In the Valencian Community , a man from Villarreal , who recently travelled to Milan , tested positive and was admitted to Hospital Universitario De La Plana , Castellón .
(trg)="6"> Në Komunitetin Valencian , një burrë nga Villarreal , i cili kohët e fundit udhëtoi në Milano , testoi pozitiv dhe u pranua në Spitalin Universitario De La Plana , Castellón .

(src)="7"> In Catalonia , a 36-year-old Italian woman living in Spain , who visited Bergamo and Milan from 12 to 22 February , also tested positive in Barcelona .
(trg)="7"> Në Kataloni , një grua 36-vjeçare italiane që jeton në Spanjë , e cila vizitoi Bergamon dhe Milanon nga 12 deri më 22 shkurt , gjithashtu testoi pozitive në Barcelonë .

(src)="8"> Australia at the Coronavirus Global international portal .
(trg)="8"> Australia në portalin ndërkombëtar Coronavirus Global .

(src)="9"> The 2019 – 20 coronavirus pandemic was confirmed to have spread to Spain on 31 January 2020 , when a German tourist tested positive for SARS-CoV-2 in La Gomera , Canary Islands .
(trg)="9"> Pandemia e koronavirusit 2019-20 u konfirmua se ishte përhapur në Spanjë më 31 janar 2020 , kur një turist gjerman testoi pozitiv për SARS-CoV-2 në La Gomera .

(src)="10"> Personal service hygiene pertains to the practices related to the care and use of instruments used in the administration of personal care services to people :
(trg)="10"> Higjiena personale ka të bëjë me praktikat që lidhen me kujdesin dhe përdorimin e instrumenteve të përdorura për administrimin e shërbimeve të kujdesit personal për njerëzit :

(src)="11"> Improve metrics , monitoring , and evaluation
(trg)="11"> Edukimi , arsimi dhe trajnimi

(src)="12"> 2019 – 20 coronavirus pandemic articles
(trg)="12"> Pandemia e koronavirusit 2019 – 20

(src)="13"> The Albanian government began organizing a charter flight to extract remaining Albanian citizens in Italy ; all air travel to Italy and Greece was indefinitely suspended .
(trg)="13"> Qeveria shqiptare filloi të organizojë një fluturim çarter për të nxjerrë shtetasit e mbetur shqiptarë në Itali ; i gjithë udhëtimi ajror për në Itali dhe Greqi u pezullua pafundësisht .

(src)="14"> Areas within this profession encompass environmental health , physical health , social health , emotional health , intellectual health , and spiritual health , as well as sexual and reproductive health education .
(trg)="14"> Fushat brenda këtij profesioni përfshijnë shëndetin e mjedisit , shëndetin fizik , shëndetin shoqëror , shëndetin emocional , shëndetin intelektual dhe shëndetin shpirtëror , si dhe edukimin shëndetësor seksual dhe riprodhues .

(src)="15"> 2019 – 20 coronavirus pandemic by country and territory
(trg)="15"> Pandemia koronavirus 2019 – 20 sipas vendit dhe territorit

(src)="16"> On 19 April , 51 new positive cases were confirmed , bringing the total to 561 .
(trg)="16"> Më 19 prill , u konfirmuan 51 raste pozitive me COVID-19 duke e rritur numrin në 561 .

(src)="17"> Teams might include epidemiologists , biostatisticians , medical assistants , public health nurses , midwives , medical microbiologists , economists , sociologists , geneticists , data managers , and physicians .
(trg)="17"> Ekipet mund të përfshijnë epidemiologë , biostatikanë , asistentë mjekësorë , infermierë të shëndetit publik , mamitë , mikrobiologë mjekësorë , ekonomistë , sociologë , gjenetistë , menaxherë të të dhënave dhe mjekë .

(src)="18"> The majority of positive cases in other regions traced back to these two clusters .
(trg)="18"> Shumica e rasteve pozitive në rajonet e tjera çojnë përsëri në këto dy grupime .

(src)="19"> California CDPH Office of Public Affairs , news releases by California Department of Public Health ( CDPH )
(trg)="19"> California CDPH Office of Public Affairs , njoftime për lajmet nga Departamenti i Shëndetit Publik në Kaliforni ( CDPH )

(src)="20"> The 2020 Basque regional election , scheduled for 5 April , was delayed , after an agreement between all the political parties represented in the Basque parliament ; the Galician election was also suspended .
(trg)="20"> Zgjedhjet baske , të planifikuara për 5 prill , shtyhen derisa të tejkalohet kriza , pas një marrëveshjeje midis të gjitha partive politike të përfaqësuara në parlamentin bask .

(src)="21"> School hygiene as a major discipline was at its zenith in the United States and England in the late 19th and early 20th century , with major works of the subject being offered by various authors , among them Sir Arthur Newsholme , Edward R. Shaw , Robert A. Lyster , and G.G.
(trg)="21"> XIX dhe fillim të shekullit XX , me vepra të rëndësishme nga autorë të ndryshëm , mes të cilëve dallohen Sir Arthur Newsholme , Edward R. Shaw , Robert A. Lyster , dhe G.G.

(src)="22"> Swine influenza is an infection caused by any one of several types of swine influenza viruses .
(trg)="22"> Gripi i derrit është sëmundje të cilën e shkaktojnë lloje të ndryshme virusesh të cilët te derri janë endemikë .

(src)="23"> Centre for Health Protection .
(trg)="23"> Burimi i të dhënave

(src)="24"> The primary aims of school hygiene education is to improve behavior through useful practices connected to personal , water , food , domestic and public hygiene .
(trg)="24"> Qëllimet kryesore të edukimit dhe arsimit të higjienës shkollore janë përmirësimi i sjelljes përmes praktikave të dobishme të lidhura me higjienën personale , ujore , ushqimore , shtëpiake dhe publike .

(src)="25"> The 2019 – 20 coronavirus pandemic was first confirmed to have spread to Belgium on 4 February 2020 , when a Belgian national out of a group of nine Belgians repatriated from Wuhan to Brussels tested positive for the COVID-19 virus .
(trg)="25"> Pandemia e COVID-19 u konfirmua për herë të parë që ishte përhapur në Belgjikë më 4 shkurt 2020 , kur një shtetas belg nga një grup prej nëntë belgësh të riatdhesuar nga Wuhan në Bruksel u testua pozitiv për virusin COVID-19 .

(src)="26"> 31 new positive cases were confirmed , bringing the total to 480 .
(trg)="26"> 31 raste pozitive e rritën numrin në 480 .

(src)="27"> Health-EU , the official public health portal of the European Union
(trg)="27"> Health-EU , portali zyrtar i shëndetit publik të Bashkimit Evropian ( anglisht )

(src)="28"> " An epidemic ( from Greek ἐπί epi " " upon or above " " and δῆμος demos " " people " " ) is the rapid spread of disease to a large number of people in a given population within a short period of time . "
(trg)="28"> Epidemia ( nga greqishtja επιδημία - epi = epër , mbi dhe demos = popull ) është paraqitja masive e një sëmundje përbrenda një popullimi të gënjeve të gjalla dhe nuk kufizohet në ndonjë grup të veçantë të popullimi .

(src)="29"> The government has also been accused of cover-ups , censorship , and mismanagement .
(trg)="29"> Qeveria gjithashtu është akuzuar për fshehje , censurë dhe keqmenaxhim .

(src)="30"> On 12 March , Vice Minister of Health and Social Protection Mira Rakacolli stated that during the last 24 hours 145 people had been tested for COVID-19 , for a total of 298 tests performed .
(trg)="30"> Më 12 mars , Mira Rakacolli , zëvëndësministrja e Ministrisë së Shëndetsisë , deklaroi se gjatë 24 orëve të fundit 145 njerëz i ishin nënshtruar testeve për COVID-19 .

(src)="31"> The 2019 – 2020 coronavirus pandemic was confirmed to have spread to the Netherlands on 27 February 2020 , when its first COVID-19 case was confirmed in Tilburg .
(trg)="31"> Pandemia e koronavirusit 2019-20 u konfirmua se ishte përhapur në Holandë më 27 shkurt 2020 , kur rasti i saj i parë me COVID-19 u konfirmua në Tilburg .

(src)="32"> Coronavirus ( COVID-19 ) health alert by the Australian Government Department of Health
(trg)="32"> Paralajmërim shëndetësor Coronavirus ( COVID-19 ) nga Departamenti i Shëndetit i Qeverisë Australiane

(src)="33"> School hygiene or school hygiene education is a healthcare science , a form of the wider school health education .
(trg)="33"> Higjiena shkollore është një shkencë e kujdesit shëndetësor , një formë e edukimit dhe arsimit më të gjerë shëndetësor të shkollës .

(src)="34"> The World Health Organization ( WHO ) is a specialized agency of the United Nations responsible for international public health .
(trg)="34"> Organizata Botërore e Shëndetësisë - OBSH ( Anglisht : World Health Organization ) është një agjenci e specializuar e Kombeve të Bashkuara përgjegjëse për shëndetin publik ndërkombëtar .

(src)="35"> All flights from China and Wuhan to Tbilisi International Airport were cancelled until 27 January .
(trg)="35"> Të gjitha fluturimet nga Kina dhe Wuhan me destinacion aeroportin ndërkombëtar të Tbilisit ishin pezulluar deri më 27 janar .

(src)="36"> UNICEF have donated 1.5 tons of medical aid .
(trg)="36"> UNICEF i ka dhuruar 1.5 tonë ndihma mjekësore .

(src)="37"> A 24-year-old man from Madrid , who recently returned from Northern Italy , tested positive and was admitted to Hospital Carlos III .
(trg)="37"> Një burrë 24-vjeçar nga Madridi , i cili kohët e fundit u kthye nga Italia e Veriut , testoi pozitivisht dhe u pranua në Spitalin Carlos III .

(src)="38"> By the end of March , cases had occurred in all 50 U.S. states , the District of Columbia , and all inhabited U.S. territories except American Samoa .
(trg)="38"> Rastet janë konfirmuar në të gjitha pesëdhjetë shtetet e ShBA-së , Rrethin e Kolumbisë dhe të gjitha territoret e banuara të ShBA-së , përveç Samoas Amerikane .

(src)="39"> " According to the World Health Organization ( WHO ) , " " Hygiene refers to conditions and practices that help to maintain health and prevent the spread of diseases . " " "
(trg)="39"> " Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë ( OBSH ) , " " Higjiena i referohet kushteve dhe praktikave që ndihmojnë në mirëmbajtjen e shëndetit dhe parandalimin e përhapjes së sëmundjeve . " " "

(src)="40"> An ongoing pandemic of coronavirus disease 2019 ( COVID-19 ) , a novel infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus  2 ( SARS-CoV-2 ) , was first confirmed to have spread to Italy on 31 January 2020 , when two Chinese tourists in Rome tested positive for the virus .
(trg)="40"> Dy rastet e para të Koronavirusit 2019 – 2020 në Itali u konfirmuan më 31 janar 2020 , ku dy turistë kinezë në Romë rezultuan pozitive me Koronavirus pas testeve të kryera .

(src)="41"> The first five confirmed cases were all individuals who had recently arrived or returned from China .
(trg)="41"> Dy raste të tjera u konfirmuan deri në fund të ditës ; të gjithë individët u kthyen kohët e fundit nga Kina .

(src)="42"> On 25 February , a 25-year-old man from Göppingen , Baden-Württemberg , who had recently returned from Milan , Italy , tested positive and was treated in Klinik am Eichert .
(trg)="42"> Më 25 janar , një burrë 25-vjeçar nga Göppingen , Baden-Vyrtemberg , i cili ishte kthyer nga Milano , Itali , kishte dalë pozitiv ndaj sëmundjes dhe ishte shtrirë në Klinik am Eichert .

(src)="43"> The ongoing pandemic of coronavirus disease 2019 ( COVID-19 ) spread to the United Kingdom in late January 2020 .
(trg)="43"> Pandemia e vazhdueshme e COVID-19 u përhap në Mbretërinë e Bashkuar në fund të janarit të vitit 2020 .

(src)="44"> Operational structures are formulated by strategic principles , with educational and career pathways guided by competency frameworks , all requiring modulation according to local , national and global realities .
(trg)="44"> Strukturat operacionale janë formuluar nga parimet strategjike , me rrugë arsimore dhe të karrierës të udhëhequra nga kornizat e kompetencave , të gjitha që kërkojnë modulim sipas realiteteve lokale , kombëtare dhe globale .

(src)="45"> Its current priorities include communicable diseases , particularly HIV / AIDS , Ebola , malaria and tuberculosis ; non-communicable diseases such as heart disease and cancer ; healthy diet , nutrition , and food security ; occupational health ; and substance abuse .
(trg)="45"> Prioritetet e saj aktuale përfshijnë sëmundjet ngjitëse , veçanërisht HIV / AIDS , Ebola , malarja dhe tuberkulozi  ; sëmundje jo ngjitëse si sëmundja e zemrës dhe kanceri ; ushqimi i shëndetshëm dhe siguria ushqimore  ; shëndeti në punë  ; dhe abuzimi me substancat .

(src)="46"> www.info-coronavirus.be , information website from the Belgian government
(trg)="46"> www.info-coronavirus.be , uebfaqja e informacionit nga qeveria belge

(src)="47"> Number of new cases
(trg)="47"> Numri i rasteve të reja

(src)="48"> On 12 January 2020 , the World Health Organization ( WHO ) confirmed that a novel coronavirus was the cause of a respiratory illness in a cluster of people in Wuhan City , Hubei Province , China , that had been reported to the WHO on 31 December 2019 .
(trg)="48"> Më 12 janar 2020 , Organizata Botërore e Shëndetësisë ( OBSH ) konfirmoi që një koronavirus i ri ishte shkaku i një sëmundjeje të frymëmarrjes në një grup njerëzish në qytetin Wuhan , Provinca Hubei , Kinë , që ishte raportuar në OBSH më 31 dhjetor 2019 .

(src)="49"> " The school was looked upon as existing " " not only for the welfare of each child in attendance , but also for the welfare of the state and the nation . " " "
(trg)="49"> " Shkolla u vlerësua si domosdoshmëri " " jo vetëm për mirëqenien e secilit fëmijë ( nxënës ) , por edhe për mirëqenien e shtetit dhe kombit " " . "

(src)="50"> On 8 March , the Albanian Council of Ministers stopped all flights and ferries with quarantined areas of northern Italy until 3 April , halted all schools for two weeks , ordered cancellation of all large public gatherings , and asked sports federations to cancel scheduled matches .
(trg)="50"> Më 8 Mars , qeveria ndaloi të gjitha fluturimet dhe tragetet me zona të karantinuara në veri të Italisë deri më 3 prill , ndaloi të gjitha shkollat për dy javë , urdhëroi anulimin e të gjitha tubimeve të mëdha publike dhe u kërkoi federatave sportive të anulonin ndeshjet e planifikuara .

(src)="51"> Other important subfields include environmental health , community health , behavioral health , health economics , public policy , mental health , health education , occupational safety , gender issues in health , and sexual and reproductive health .
(trg)="51"> Nënfushat e tjera të rëndësishme përfshijnë shëndetin e mjedisit , shëndetin e komunitetit , shëndetin e sjelljes , ekonominë e shëndetit , politikën publike , shëndetin mendor , edukimin shëndetësor , sigurinë në punë , çështjet gjinore në shëndetësi dhe shëndetin seksual dhe riprodhues .

(src)="52"> Seasonal Influenza .
(trg)="52"> Gripi avian ( an .

(src)="53"> On the night of 25 March , the Kurti cabinet was overthrown by a no-confidence motion initiated in assembly by the ruling partner .
(trg)="53"> Në mbrëmjen e 25 marsit , u rrëzua Qeveria Kurti nga një mocion mosbesues , të nisur në kuvend nga partneri qeverisës .

(src)="54"> The WHO also serves as a forum for summits and discussions on health issues .
(trg)="54"> OBSH gjithashtu shërben si një forum për samite dhe diskutime mbi çështje shëndetësore .

(src)="55"> The public can be as small as a handful of people or as large as a village or an entire city ; in the case of a pandemic it may encompass several continents .
(trg)="55"> Publiku mund të jetë aq i vogël sa një grusht njerëzish ose aq i madh sa një fshat ose një qytet i tërë ; në rastin e një pandemie mund të përfshijë disa kontinente .

(src)="56"> Previous projects to develop vaccines for viruses in the family Coronaviridae that affect humans have been aimed at severe acute respiratory syndrome ( SARS ) and Middle East respiratory syndrome ( MERS ) .
(trg)="56"> Përpjekjet e mëparshme për të zhvilluar vaksina për viruset në familjen Coronaviridae që prekin njerëzit kanë pasur si synim koronavirusin e rëndë të sindromës respiratore akute ( SARS ) dhe sindromën e frymëmarrjes në Lindjen e Mesme ( MERS ) .

(src)="57"> Health education can be defined as the principle by which individuals and groups of people learn to behave in a manner conducive to the promotion , maintenance , or restoration of health .
(trg)="57"> Edukimi shëndetësor mund të përkufizohet si parimi me të cilin individët dhe grupet e njerëzve , mësojnë të sillen në një mënyrë të favorshme për promovimin , mirëmbajtjen ose rivendosjen e shëndetit .

(src)="58"> Some studies suggest it is best to orient and design a school building so that natural light can be a part of the lighting scheme of the school , and that buildings should avoid being placed in a valley , due to air quality issues .
(trg)="58"> Disa studime sugjerojnë se është më mirë të orientohet dhe dizajnohet një ndërtesë shkollore në mënyrë që drita natyrore të jetë pjesë e skemës së ndriçimit të shkollës , dhe që ndërtesat duhet të shmangin vendosjen në një luginë , për shkak të çështjeve të cilësisë së ajrit .

(src)="59"> It provides technical assistance to countries , sets international health standards and guidelines , and collects data on global health issues through the World Health Survey .
(trg)="59"> Ajo siguron asistencë teknike për vendet , vendos standarde dhe udhëzime ndërkombëtare shëndetësore dhe mbledh të dhëna për çështje globale të shëndetit përmes Anketës Botërore të Shëndetit .

(src)="60"> On 14 April , three cases with coronavirus have been cured and 10 other cases have been infected .
(trg)="60"> Më 14 prill u konfirmuan tri raste me të shëruar dhe 10 raste me infektim .

(src)="61"> The first death occurred on 6 March , when an 86-year-old patient died in Rotterdam .
(trg)="61"> Vdekja e parë ndodhi në 6 mars , kur një pacient 86-vjeçar vdiq në Roterdam .

(src)="62"> COVID-19 on the Turkish Ministry of Health website
(trg)="62"> COVID-19 në faqen e Ministrisë së Shëndetësisë

(src)="63"> " Hand washing with soap at " " critical moments " " during the day prevents the spread of many diseases , for example diarrhoea and cholera , which are transmitted through fecal – oral route . "
(trg)="63"> " Larja e duarve me sapun vazhdimisht në " " momente kritike " " të caktuara gjatë ditës parandalon përhapjen e shumë sëmundjeve , për shembull diarre dhe kolera , të cilat transmetohen përmes rrugës fekale-orale . "

(src)="64"> In virus classification , influenza viruses are RNA viruses that make up four of the seven genera of the family Orthomyxoviridae :
(trg)="64"> Gripi është një sëmundje ngjitëse e shkaktuar nga virusi i familjes orthomyxoviridae .

(src)="65"> Hand hygiene is central to preventing the spread of infectious diseases in home and everyday life settings .
(trg)="65"> Higjiena e duarve është thelbësore për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve infektive në ambientet e shtëpisë dhe të jetës së përditshme .

(src)="66"> February 2016 .
(trg)="66"> shkurt 2016 .

(src)="67"> By the end of March , cases had been registered in all 10 provinces of the country .
(trg)="67"> Deri në fund të marsit , rastet ishin regjistruar në të 10 provincat e vendit .

(src)="68"> The WHO 's broad mandate includes advocating for universal healthcare , monitoring public health risks , coordinating responses to health emergencies , and promoting human health and well being .
(trg)="68"> Mandati i gjerë i OBSH-së përfshin avokimin për kujdesin shëndetësor universal , monitorimin e rreziqeve të shëndetit publik , koordinimin e përgjigjeve ndaj emergjencave shëndetësore dhe promovimin e shëndetit dhe mirëqenies së njeriut .

(src)="69"> " First attested in English in 1676 , the word hygiene comes from the French hygiène , the latinisation of the Greek ὑγιεινή ( τέχνη ) hygieinē technē , meaning " " ( art ) of health " " , from ὑγιεινός hygieinos , " " good for the health , healthy " " , in turn from ὑγιής ( hygiēs ) , " " healthful , sound , salutary , wholesome " " . "
(trg)="69"> " Fjala higjiena vjen nga gjuha frënge hygiene , një latinizim i fjalës greke ὑγιεινή ( τέχνη ) hygieinē techne , që do të thotë " " ( art ) i shëndetit " " , nga ὑγιεινός hygieinos , " " e mirë për shëndetin , e shëndetshme " " , nga ὑγιής ( hygies ) , " " i shëndetshëm , i shëndoshë , i për shëndetshëm " " . "

(src)="70"> Georgia also temporarily shut down all flights to Iran .
(trg)="70"> Gjeorgjia ka mbyllur zyrtarisht të gjithë fluturimet me Iranin .

(src)="71"> For example , epidemiology , biostatistics , social sciences and management of health services are all relevant .
(trg)="71"> Për shembull , epidemiologjia , biostatika ( biostatologjia ) , shkencat sociale dhe administrimi i shërbimeve shëndetësore janë të gjitha të rëndësishme .

(src)="72"> In the early hours of 11 March 2020 ( UTC + 03 : 00 ) , the Minister of Health Fahrettin Koca announced that a Turkish man who had contracted the virus while travelling in Europe was the country 's first confirmed coronavirus case .
(trg)="72"> Më 23 mars 2020 , Ministri i Shëndetësisë , Fahrettin Koca tha se në tërë Turqinë ka raste me koronavirus .

(src)="73"> Coronavirus disease ( COVID-19 ) situation reports by the World Health Organization ( official numbers of confirmed cases by country )
(trg)="73"> Raportet e situatës së sëmundjes koronavirus ( COVID-19 ) nga Organizata Botërore e Shëndetit ( numri zyrtar i rasteve të konfirmuara nga vendi )

(src)="74"> Personal hygiene refers to maintaining the body 's cleanliness .
(trg)="74"> Higjiena personale i referohet ruajtjes së pastërtisë së trupit .

(src)="75"> What is considered proper personal hygiene can be cultural-specific and may change over time .
(trg)="75"> Ajo që konsiderohet higjiena e duhur personale mund të jetë specifike kulturore dhe mund të ndryshojë me kalimin e kohës .

(src)="76"> Coronatracker – Coronavirus news aggregator and tracking portal
(trg)="76"> Coronatracker - Agreguesi i lajmeve dhe portalit përcjellës të Coronavirus

(src)="77"> Public health is an interdisciplinary field .
(trg)="77"> Shëndeti publik është një fushë ndërdisiplinore .

(src)="78"> According to research papers published in 2005 and 2006 , the identification and development of novel vaccines and medicines to treat SARS was a priority for governments and public health agencies around the world .
(trg)="78"> Sipas punimeve hulumtuese të botuara më 2005 dhe 2006 , identifikimi dhe zhvillimi i vaksinave dhe ilaçeve të reja për të trajtuar SARS është një përparësi për qeveritë dhe agjencitë e shëndetit publik në të gjithë botën .

(src)="79"> C-SPAN 's coverage of the governmental and other responses to the coronavirus outbreak
(trg)="79"> Mbulimi i C-SPAN i përgjigjeve qeveritare dhe të tjera ndaj shpërthimit të koronavirusit

(src)="80"> At the same time , the UK 's Chief Medical Officers raised the country 's risk level to moderate , the first cases appeared in the UK , and a public health information campaign was launched .
(trg)="80"> Në të njëjtën kohë , Zyrtarët Kryesorë të Mjekësisë në Mbretërinë e Bashkuar ngritën nivelin e rrezikut të vendit në një gjendje të moderuar , rastet e para u shfaqën në Mbretërinë e Bashkuar dhe u fillua një fushatë për informimin e shëndetit publik .

(src)="81"> On 6 March , two more cases were confirmed positive : a married couple from Balanci , Centar Župa , who were residents of Brescia , Italy , and presumably returned to the country out of fear of the virus .
(trg)="81"> Më 6 mars , u raportuan edhe dy raste të reja : një çift i martuar nga Ballanca , Zhupë , të cilët ishin banorë në Breshia të Italisë dhe që sipas raportimeve ishin rikthyer në vënd nga frika e virusit .

(src)="82"> Use of ash is common in rural areas of developing countries and has in experiments been shown at least as effective as soap for removing pathogens .
(trg)="82"> Përdorimi i hirit është i zakonshëm në zonat rurale të vendeve në zhvillim dhe në eksperimente është treguar të paktën po aq efektive sa sapuni për heqjen e patogjenëve .

(src)="83"> ( in English and Russian ) .
(trg)="83"> ( në English dhe Russian ) .

(src)="84"> The police and the army mobilized and set up a total of 70 checkpoints on that day , spread throughout the country to make sure people are complying with self-quarantine requirements .
(trg)="84"> Policia dhe ushtria mobilizuan dhe ngritën gjithsej 70 postblloqe në atë ditë , të shpërndara në të gjithë vendin për të siguruar që njerëzit janë në përputhje me kërkesat e vetë-karantinës .

(src)="85"> Sterilization of instruments used by service providers including hairdressers , aestheticians , and other service providers .
(trg)="85"> Sterilizimi i instrumenteve të përdorura nga ofruesit e shërbimeve , përfshirë floktarët , estetistët dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve .

(src)="86"> Water , Sanitation and Hygiene at UNICEF
(trg)="86"> Water , Sanitation and Hygiene - UNICEF

(src)="87"> 2020 coronavirus pandemic in the Netherlands
(trg)="87"> Pandemia e COVID-19 në Holandë

(src)="88"> When hepatitis is continued for more than six months it is termed chronic hepatitis .
(trg)="88"> Kur HBeAg qëndron i rritur për më shumë se 3 muaj shanset e kthimit në hepatit kronik rriten .

(src)="89"> Serbia have donated 1,000 coronavirus test kits for the Kosovan health care system .
(trg)="89"> Serbia i ka dhuruar 1,000 teste për koronavirus për sistemin e kujdesit shëndetësor të Kosovës .

(src)="90"> On 10 March , after a formal request from the mayor of Debar ( the city where 5 of the 7 cases were found ) and the controversies regarding Biljanovska the Ministry of Health of North Macedonia implemented stronger measures to prevent further spreading of the virus , including a temporary two week closure of all education institutes ( from kindergartens to universities ) , prohibition of traveling to the most infected countries ( China , Korea , Italy , France , Germany , etc . ) , prohibition of all public events and closure of sport events to the public .
(trg)="90"> Më 10 mars , pas një kërkese zyrtare nga kryetari i Bashkisë së Dibrës ( qyteti ku ishin zbuluar 5 nga 7 rastet ) , qeveria urdhëroi mbylljen e shkollave fillore , të mesme , universiteteve dhe çerdheve për 14 dite si masë për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të virusit .

(src)="91"> Prior to the infection , the victim suffered from cardiac and chronic lung disease and on the sixth day of the infection he had signs of pulmonary infiltration and massive pneumonia on the left side .
(trg)="91"> Përveç infektimit , viktima vuante nga sëmunundjet kronike të zemrës dhe të mushkërive dhe në ditën e gjashtë të infektimit , ai kishte pneumoni masive në anën e majtë .

(src)="92"> Hand hygiene is defined as hand washing or washing hands and nails with soap and water or using a water less hand sanitizer .
(trg)="92"> Higjiena e duarve përcaktohet si larja e duarve dhe thonjve me sapun dhe ujë ose përdorimi i një sanitizatori të ujit .

(src)="93"> The 2019 – 20 coronavirus pandemic was confirmed to have reached North Macedonia in February 2020 .
(trg)="93"> Ky artikull dokumenton ndikimin e Koronavirusit 2019 – 20 në Maqedoninë e Veriut .

(src)="94"> United States On 27 March , have donated 1.1  million euros aimed at expanding the capacity and improving the capabilities of combating the coronavirus pandemic .
(trg)="94"> Shtetet e Bashkuara Më 27 mars i ka dhuruar 1.1 milionë euro ndihma për të zgjeruar kapacitetin dhe për të përmirësuar aftësitë e luftës kundër Pandemisë COVID-19 .

(src)="95"> Public health aims to improve the quality of life through prevention and treatment of disease , including mental health .
(trg)="95"> Shëndeti publik synon të përmirësojë cilësinë e jetës përmes parandalimit dhe trajtimit të sëmundjeve , përfshirë shëndetin mendor .

(src)="96"> For this he was jailed .
(trg)="96"> Për këtë të fundit , në të

(src)="97"> There was a reduction of new infections in the end of March , from around 360 per day for the period of 23 to 27 March , then down to 190 in 28 March and 100 on 29 March .
(trg)="97"> Numri i përgjithshëm i rasteve të reja u rrit në mënyrë eksponenciale dhe më pas u rrafshua në rreth 360 në ditë që nga 22 marsi dhe më pas ra në 230 në 28 Mars .

(src)="98"> As of 13  March  2020 , the World Health Organization ( WHO ) considered Europe the active centre of the 2019 – 20 coronavirus pandemic .
(trg)="98"> Pandemia e koronavirusit 2019 – 20

(src)="99"> Bonuses of 1000 euros were added to the salaries of medical staff , and a 500 euro bonus was added to the salary of medical workers .
(trg)="99"> Bonuse prej 1000 eurosh iu shtuan pagave të stafit mjekësor , dhe një pagë prej 500 eurosh iu shtua pagës së punonjësve mjekësorë .

(src)="100"> On 10 March , President Ilir Meta called for retired Albanian doctors to re-enter the work force .
(trg)="100"> Më 10 mars , Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta i bëri thirrje mjekëve të pensionuar që të rikheheshin në punë për të luftuar virusin .