# en/en-sl.xml.gz
# sl/en-sl.xml.gz


(src)="1"> In countries where there is an insufficient supply of sterile syringes , medications should be given orally rather than via injection ( when possible ) .
(trg)="1"> V državah , kjer ni ustrezne oskrbe s sterilnimi brizgami , je zdravila treba dajati peroralno in ne z injiciranjem , če je le možno .

(src)="2"> Sepsis has a worldwide incidence of more than 20 million cases a year , with mortality due to septic shock reaching up to 50 percent even in industrialized countries .
(trg)="2"> Pojavnost sepse v svetovnem merilu je več kot 20 milijonov primerov na leto , pri čemer znaša smrtnost zaradi septičnega šoka do 70-odstotna , kar velja tudi za razvite države .

(src)="3"> This scale has been modified by Claassen and coworkers , reflecting the additive risk from SAH size and accompanying intraventricular hemorrhage ( 0 – none ; 1 – minimal SAH w / o IVH ; 2 – minimal SAH with IVH ; 3 – thick SAH w / o IVH ; 4 – thick SAH with IVH ) ; .
(trg)="3"> Sedaj odraža dodatno tveganje glede na velikost SAH in pridruženo krvavitev v ventrikle ( IVK ) ( 0 - nič , 1 - minimalna SAK z / brez IVK , 2 - minimalna SAK z IVK , 3 - široka SAK z / brez IVK , 4 - debela SAK z IVK ) .

(src)="4"> The terms chronic bronchitis and emphysema were formally defined in 1959 at the CIBA guest symposium and in 1962 at the American Thoracic Society Committee meeting on Diagnostic Standards .
(trg)="4"> Izraza kronični bronhitis in emfizem so formalno definirali leta 1959 na simpoziju CIBA in leta 1962 na seji odbora za diagnostične standarde Ameriškega torakalnega društva ( American Thoracic Society , ATS ) .

(src)="5"> About 10 % of latent infections progress to active disease which , if left untreated , kills about half of those affected .
(trg)="5"> Približno eden od desetih primerov latentne okužbe se sčasoma razvije v aktivno bolezen , ki se za več kot 50  % nezdravljenih oseb konča s smrtjo .

(src)="6"> It may be due to either better air flow , or poor lymph drainage within the upper lungs .
(trg)="6"> Lahko da gre za boljši pretok zraka ali pa slabše delovanje limfnega sistema v zgornjem delu pljuč .

(src)="7"> Both strains of the tuberculosis bacteria share a common ancestor , which could have infected humans even before the Neolithic Revolution .
(trg)="7"> Goveji in človeški sev bacila imata skupnega prednika , ki je ljudi morda okužil že v neolitiku .

(src)="8"> The primary cause of COPD is tobacco smoke , with occupational exposure and pollution from indoor fires being significant causes in some countries .
(trg)="8"> Glavni vzrok za KOPB je tobačni dim , v nekaterih državah spadata med pomembne vzroke še izpostavljenost pri delu ter onesnažen zrak zaradi odprtih ognjev v bivališčih .

(src)="9"> Human immunodeficiency virus infection and acquired immune deficiency syndrome ( HIV / AIDS ) is a spectrum of conditions caused by infection with the human immunodeficiency virus ( HIV ) .
(trg)="9"> Aids ( [ ájts ] ) ali akvirírani imúnski deficítni sindróm ( angleško Acquired Immune Deficiency Syndrome ) , tudi sindróm pridobljêne imúnske pomanjkljívosti , je spekter bolezenskih stanj , ki jih povzroči okužba z virusom humane imunske pomanjkljivosti ( HIV ) .

(src)="10"> Occurrence of hepatitis C among prison inmates in the United States is 10 to 20 times that of the occurrence observed in the general population ; this has been attributed to high-risk behavior in prisons such as IDU and tattooing with nonsterile equipment .
(trg)="10"> Pogostnost hepatitisa C med zaporniki je v ZDA deset- do dvajsetkrat višja kot med ostalim prebivalstvom ; vzrok za to je v visoko tveganih navadah v zaporih , kot sta na primer intravensko jemanje mamil in tetoviranje z nesterilno opremo .

(src)="11"> Among the proposals :
(trg)="11"> Med njimi so :

(src)="12"> Between 1990 and 2010 the number of deaths from COPD decreased slightly from 3.1  million to 2.9  million and became the fourth leading cause of death .
(trg)="12"> Med 1990 in 2010 je število smrti zaradi KOPB rahlo padlo s 3,1 na 2,9 milijona Na splošno pomeni četrti vodilni vzrok smrti v svetu .

(src)="13"> Of people without HIV who are infected with tuberculosis , about 5 – 10 % develop active disease during their lifetimes ; in contrast , 30 % of those coinfected with HIV develop the active disease .
(trg)="13"> Med ljudmi brez HIV , ki so okuženi s tuberkulozo , jih 5 ‒ 10  % v času njihovega življenja aktivno zboleli .

(src)="14"> In the United States , costs of the disease are estimated at $ 50  billion , most of which is due to exacerbation .
(trg)="14"> V ZDA so stroški bolezni ocenjeni na 50 milijard dolarjev , od katerih je večji del posledica poslabšanj .

(src)="15"> Ignaz Philipp Semmelweis .
(trg)="15"> Ignaz Philipp Semmelweis .

(src)="16"> People believed this was caused by the original person with TB draining the life from the other family members .
(trg)="16"> Ljudje so verjeli , da je za to kriv umrli , ki iz ostalih družinskih članov izsesava življenje .

(src)="17"> Other recommendations include influenza vaccination once a year , pneumococcal vaccination once every five years , and reduction in exposure to environmental air pollution .
(trg)="17"> Druga priporočila vključujejo : cepljenje proti gripi enkrat na leto , pnevmokokno cepljenje enkrat na vsakih 5 let in zmanjšanje izpostavljenosti onesnaženemu zraku iz okolja .

(src)="18"> This manifests as a reduction in lung volumes , particularly the vital capacity ( VC ) and total lung capacity ( TLC ) .
(trg)="18"> To se kaže v zmanjšanju pljučnega obsega , še posebej vitalne kapacitete in skupne pljučne kapacitete .

(src)="19"> The reason for this difference is not clear .
(trg)="19"> Razlog za to ni jasen .

(src)="20"> Joseph Lister , 1st Baron Lister , ( 5 April 1827  – 10 February 1912 ) , known between 1883 and 1897 as Sir Joseph Lister , Bt . , was a British surgeon and a pioneer of antiseptic surgery .
(trg)="20"> Joseph Lister , 1. baron Lister , OM , PRS , britanski kirurg , * 5. april 1827 , Upton , Essex , Združeno kraljestvo , † 10. februar 1912 , Walmer , Kent .

(src)="21"> Tuberculosis may become a chronic illness and cause extensive scarring in the upper lobes of the lungs .
(trg)="21"> Tuberkuloza lahko postane kronična in povzroči obsežne brazgotine v zgornjih predelih pljuč .

(src)="22"> Programs such as the Revised National Tuberculosis Control Program are working to reduce TB levels among people receiving public health care .
(trg)="22"> Programi , kot je na primer revidiran nacionalni program za nadzor tuberkuloze , so pomagali zmanjšati število okužb pri osebah , ki prejemajo javno zdravstveno oskrbo .

(src)="23"> However , the difficult culture process for this slow-growing organism can take two to six weeks for blood or sputum culture .
(trg)="23"> Ker gre za počasi rastoč organizem , je postopek kulture težaven in traja pri vzorcih krvi ali izmečka od dva do šest tednov .

(src)="24"> This low risk remains as there is a period of about 11 – 70  days between the potential blood donor 's acquiring hepatitis C and the blood 's testing positive depending on the method .
(trg)="24"> Vzrok za preostalo nizko tveganje je obdobje okna ( čas med okužbo krvodajalca s hepatitisom C in pozitivnim testom njegove krvi ) , ki , odvisno od metode , znaša približno 11 – 70  dni .

(src)="25"> Many resource-poor places as of 2011 have access to only sputum microscopy .
(trg)="25"> Leta 2011 so imela še vedno številna revnejša območja le dostop do mikroskopkih preiskav izmečka .

(src)="26"> Previously it has been known by a number of different names , including chronic obstructive bronchopulmonary disease , chronic obstructive respiratory disease , chronic airflow obstruction , chronic airflow limitation , chronic obstructive lung disease , nonspecific chronic pulmonary disease , and diffuse obstructive pulmonary syndrome .
(trg)="26"> Predtem so bolezen poznali pod številnimi različnimi imeni , kot so kronična obstruktivna bronhopulmonalna bolezen , kronična obstruktivna bolezen dihal , kronična obstrukcija dihalnih poti , kronična omejitev zračnega pretoka , nespecifična kronična pljučna bolezen in difuzni obstruktivni pljučni sindrom .

(src)="27"> While inhaled corticosteroids ( ICSs ) have not shown benefit for people with mild COPD , they decrease acute exacerbations in those with either moderate or severe disease .
(trg)="27"> Inhalacijski kortikosteroidi ( ICS ) sicer niso pokazali koristi za ljudi z blago KOPB , vendar pa zmanjšajo poslabšanja pri bolnikih z zmerno ali hudo boleznijo .

(src)="28"> This can be caused by systemic infection ( septic shock ) , a severe allergic reaction ( anaphylaxis ) , or spinal cord injury ( neurogenic shock ) .
(trg)="28"> Vzrok so lahko poškodbe hrbtenjače ( nevrogeni šok ) , huda alergijska reakcija ( anafilaktični šok ) , huda sepsa ( septični šok ) in nekatere zastrupitve .

(src)="29"> Being either underweight or overweight can affect the symptoms , degree of disability , and prognosis of COPD .
(trg)="29"> Telesna teža pod ali nad normalno težo lahko vpliva na simptome , na stopnjo invalidnosti in napoved KOPB .

(src)="30"> They reduce shortness of breath , wheeze , and exercise limitation , resulting in an improved quality of life .
(trg)="30"> Zmanjšujejo zasoplost , težko dihanje in omejitve telesni dejavnosti , kar izboljša kakovost življenja .

(src)="31"> Supplemental oxygen is recommended in those with low oxygen levels at rest ( a partial pressure of oxygen less than 50 – 55  mmHg or oxygen saturations of less than 88 % ) .
(trg)="31"> Dodajanje kisika se priporoča pri bolnikih z nizkimi ravnmi kisika v mirovanju ( parcialni tlak kisika pod 50 – 55 mmHg ali zasičenost s kisikom manj kot 88  % ) .

(src)="32"> Chronic obstructive pulmonary disease at Curlie
(trg)="32"> Kronična obstruktivna pulmonarna bolezen - Klinika Golnik

(src)="33"> The inflammatory cells involved include neutrophil granulocytes and macrophages , two types of white blood cells .
(trg)="33"> Vnetne celice , ki sodelujejo , so med drugim nevtrofilni granulociti in makrofagi , dve vrsti belih krvničk .

(src)="34"> It is believed that only 5 – 50 % of those infected in the United States and Canada are aware of their status .
(trg)="34"> Domnevajo , da samo 5 – 50  % vseh okuženih v ZDA in Kanadi pozna svoj status okuženosti .

(src)="35"> Occasionally , influenza can cause severe illness including primary viral pneumonia or secondary bacterial pneumonia .
(trg)="35"> Občasno lahko gripa povzroči kako drugo hudo bolezen , kot sta primarna virusna pljučnica ali sekundarna bakterijska pljučnica .

(src)="36"> Byssinosis , is an occupational lung disease caused by exposure to cotton dust in inadequately ventilated working environments .
(trg)="36"> Bisinoza je bolezen dihal , ki nastane zaradi dolgotrajnega vdihavanja aktivno-vegetabilnega prahu ( bombaž , konoplja ) .

(src)="37"> A peak expiratory flow ( the maximum speed of expiration ) , commonly used in asthma , is not sufficient for the diagnosis of COPD .
(trg)="37"> Konični ekspiratorni pretok ( največja hitrost izdiha ) , ki se pogosto uporablja pri astmi , za diagnozo KOPB ne zadošča .

(src)="38"> Skeletal remains show some prehistoric humans ( 4000 BC ) had TB , and researchers have found tubercular decay in the spines of Egyptian mummies dating from 3000 to 2400 BC .
(src)="39"> Genetic studies suggest the presence of TB in the Americas from about 100 AD .
(trg)="38"> Okostja prazgodovinskih ljudi ( 4000 pred našim štetjem ) kažejo znake tuberkulozo in tuberkulozno gnilobo so dokazali v hrbtenjačah egipčanske mumije iz časov 3000 ‒ 4000 pred našim štetjem .

(src)="40"> " Diarrhea is not usually a symptom of influenza in adults , although it has been seen in some human cases of the H5N1 " " bird flu " " and can be a symptom in children . "
(trg)="39"> " Driska normalno ni znak za gripo pri odraslih , , čeprav jo je bilo videti pri " " ptičji gripi " " H5N1 in kot znak bolezni pri otrocih . "

(src)="41"> Those with more severe underlying disease have more frequent exacerbations : in mild disease 1.8 per year , moderate 2 to 3 per year , and severe 3.4 per year .
(trg)="40"> Osebe z resnejšo obliko obolenja poslabšanja pogosteje doletijo : pri blagi obliki bolezni 1,8 na leto , zmerni 2-3 na leto , in hudi 3,4 na leto .

(src)="42"> The risk also appears to be greater for larger tattoos .
(trg)="41"> Kaže , da predstavljajo tetovaže z večjo površino višje tveganje .

(src)="43"> LABAs such as salmeterol , formoterol , and indacaterol are often used as maintenance therapy .
(trg)="42"> Dolgoročno delujoči β2 agonisti , kot sta salmeterol in formoterol , se pogosto uporabljajo v vzdrževalnem zdravljenju .

(src)="44"> For these reasons , in certain populations it may be necessary to immunize high-risk persons or individuals of both sexes to establish herd immunity .
(trg)="43"> Zaradi teh razlogov je v nekaterih populacijah za dosego čredne imunosti potrebna ustrezna precepljenost visokotveganih skupin ali posameznikov obeh spolov .

(src)="45"> This did not result in a proportionate increase in disease incidence though , since NVTs were less invasive than VTs .
(trg)="44"> Pri tem ni prišlo do sorazmernega povečanja primerov bolezni , saj so bili serotipi , ki jih cepivo ni pokrivalo , manj invazivni .

(src)="46"> In April 1989 , the discovery of HCV was published in two articles in the journal Science .
(trg)="45"> Aprila 1989 je revija Science objavila dva članka , ki obravnavata novo odkriti virus .

(src)="47"> Infections appear to be the cause of 50 to 75 % of cases , with bacteria in 30 % , viruses in 23 % , and both in 25 % .
(trg)="46"> Razlog za 50 do 75  % primerov so najverjetneje okužbe , pri čemer so bakterijskega izvora v 25  % , virusnega izvora v 25  % , in obojnega izvora v 25  % primerov .

(src)="48"> Pulmonary talcosis is a pulmonary disorder caused by talc .
(trg)="47"> Talkoza je , tako kot azbestoza in aluminoza , poklicna bolezen pljuč .

(src)="49"> It is the most widely used vaccine worldwide , with more than 90 % of all children being vaccinated .
(trg)="48"> Kljub temu je po vsem svetu najbolj pogosto uporabljeno cepivo , s katerim se cepi več kot 90 % vseh otrok .

(src)="50"> When combined with regular exercise or a pulmonary rehabilitation program , this can lead to improvements in COPD symptoms .
(trg)="49"> V kombinaciji z redno vadbo ali programom za rehabilitacijo pljuč lahko to privede do izboljšanja simptomov KOPB .

(src)="51"> The long-established practice of permitting OTC sales of antibiotics ( including penicillin and other drugs ) to lay animal owners for administration to their own animals nonetheless continued in all states .
(trg)="50"> Vendar pa se je s prodajo antibiotikov v prosti prodaji ( vključno s penicilinom in drugimi antibiotiki ) privatnikom za njih domače živali po vseh ZDA nadaljevalo .

(src)="52"> As of 5 March 2020 LabCorp announced nationwide availability of COVID ‑ 19 testing based on RT-PCR .
(trg)="51"> Ameriški komercialni laboratoriji so začeli testirati v začetku marca 2020 .
(trg)="52"> 5. marca 2020 je LabCorp sporočil , da ima na voljo testni komplet za COVID-19 na temelju RT-PCR .

(src)="53"> Significant weight loss is a bad sign .
(trg)="53"> Znatna izguba teže je slab znak .

(src)="54"> While previously divided into emphysema and chronic bronchitis , emphysema is only a description of lung changes rather than a disease itself , and chronic bronchitis is simply a descriptor of symptoms that may or may not occur with COPD .
(trg)="54"> Doslej so bolezen delili na emfizem in kronični bronhitis ; pri tem predstavlja emfizem le opis sprememb v pljučih , ne pa bolezni same , kronični bronhitis pa je preprosto opis simptomov , do katerih lahko - ali pa tudi ne - pride pri KOPB .

(src)="55"> Even in the absence of a local outbreak , diagnosis may be justified in the elderly during the influenza season as long as the prevalence is over 15 % .
(trg)="55"> Tudi če ne gre za lokalen izbruh , je zdravljenje v časih gripe utemeljeno pri starejših v sezoni , dokler je prevalenca za gripo nad 15  % ..

(src)="56"> More careful use of antimicrobial agents , such as antibiotics , is also considered vital .
(trg)="56"> Pomembna je tudi zmerna in smiselna uporaba protimikrobnih sredstev , kot so antibiotiki .

(src)="57"> It is believed that ten million intravenous drug users are infected with hepatitis C ; China ( 1.6  million ) , the United States ( 1.5  million ) , and Russia ( 1.3  million ) have the highest absolute totals .
(trg)="57"> Sklepajo , da je po svetu deset milijonov intravenskih uživalcev mamil okuženih s hepatitisom C ; Kitajska ( 1,6  milijona ) , Združene države ( 1,5  milijona ) in Rusija ( 1,3  milijona ) imajo največje absolutne številke .

(src)="58"> In the advanced stages , or end stage pulmonary disease , it occurs during rest and may be always present .
(trg)="58"> V poznejših fazah se pojavi med mirovanjem in je lahko vedno prisotna .

(src)="59"> Workplace exposure is believed to be the cause in 10 – 20 % of cases .
(trg)="59"> Za izpostavljenost na delovnem mestu se meni , da je vzrok v 10-20  % primerov .

(src)="60"> An analysis of arterial blood is used to determine the need for oxygen ; this is recommended in those with an FEV1 less than 35 % predicted , those with a peripheral oxygen saturation less than 92 % , and those with symptoms of congestive heart failure .
(trg)="60"> Analiza arterijske krvi se uporablja za določanje potrebe po kisiku ; priporoča se jo pri bolnikih s FEV1 pod 35  % napovedane vrednosti , pri bolnikih z nasičenostjo okončin s kisikom pod 92  % , in pri bolnikih z znaki zastojne srčne odpovedi .

(src)="61"> M. africanum is not widespread , but it is a significant cause of tuberculosis in parts of Africa .
(trg)="61"> M. africanum sicer ni široko razširjena , v nekaterih predelih Afrike pa pomeni pomemben vzrok za TBC .

(src)="62"> ATSDR Case Studies in Environmental Medicine .
(trg)="62"> ATSDR Case Studies in Environmental Medicine : Asbestos Toxicity U.S. Department of Health and Human Services

(src)="63"> Detection of antibodies ( serology ) can be used both for diagnosis and population surveillance .
(trg)="63"> Detekcija protiteles ( serologija ) se lahko uporablja tako za klinične namene kot za nadzor nad zdravjem prebivalstva .

(src)="64"> Vaccines are hoped to play a significant role in treatment of both latent and active disease .
(trg)="64"> Cepiva bodo upajmo igrala pomembno vlogo pri zdravljenju tako latentne kot aktivne bolezni .

(src)="65"> Since then , pneumococcal vaccines that provide protection from the emerging serotypes have been introduced and have successfully countered their emergence .
(trg)="65"> Kasneje so prišla na tržišče pnevmokokna cepiva , ki nudijo zaščito tudi pred na novo razširjenimi serotipi in so tako uspešno obvladala njihovo širjenje .

(src)="66"> His father was born in Bombay ( now Mumbai ) , India , and moved to the United Kingdom in the 1960s , to work as a doctor .
(trg)="66"> Oče Ashok izvorno prihaja iz Mumbaja , Indija , v šestdesetih letih pa je prišel v Združeno kraljestvo , kjer je nadalje deloval kot zdravnik .

(src)="67"> The relative contributions of these two factors vary between people .
(trg)="67"> Deleži teh dveh dejavnikov se razlikujejo med ljudmi .

(src)="68"> It takes about six months for the manufacturers to formulate and produce the millions of doses required to deal with the seasonal epidemics ; occasionally , a new or overlooked strain becomes prominent during that time .
(trg)="68"> Za razvoj in proizvodnjo milijonov odmerkov cepiva je potrebnih namreč okoli šest mesecev in v tem času se lahko med prebivalstvom nepredvideno razširijo novi sevi virusa .

(src)="69"> It is often quantified in terms of quality-adjusted life years ( QALYs ) or disability-adjusted life years ( DALYs ) .
(trg)="69"> Pogosto se ovrednoti z leti zdravstveno kakovostnega življenja ( QALY , angl. quality-adjusted life year ) ali leti življenja , prilagojenimi nezmožnosti ( DALY , angl. disability-adjusted life year ) ; oba kazalnika prikazujeta število let življenja , izgubljenih zaradi bolezni .

(src)="70"> Additionally , theophylline may have a role in those who do not respond to other measures .
(trg)="70"> Poleg tega ima teofilin verjetno pomembno vlogo pri primerih , ki se na druge ukrepe ne odzivajo .

(src)="71"> Part of the reasoning against the use of the vaccine is that it makes the tuberculin skin test falsely positive , reducing the test 's usefulness as a screening tool .
(trg)="71"> Eden od razlogov , zakaj naj se cepiva ne rabi , so lažno pozitivni tuberkulinski testi na koži , tako da je za presejalne programe nekoristen .

(src)="72"> The increase in the developing world between 1970 and the 2000s is believed to be related to increasing rates of smoking in this region , an increasing population and an aging population due to fewer deaths from other causes such as infectious diseases .
(trg)="72"> Porast v državah v razvoju med 1970 in 2000 naj bi bil v zvezi s povečano ravnjo kajenja na tem območju , naraščanjem števila prebivalstva in pa s staranjem prebivalstva , katerega vzrok je manjša stopnja umrljivosti zaradi boljše zdravstvene oskrbe drugih obolenj , kot so nalezljive bolezni .

(src)="73"> The rate of TB varies with age .
(trg)="73"> Pogostnost tuberkuloze je odvisna od starosti prebivalstva .

(src)="74"> Multiple causes can be present simultaneously in one person .
(trg)="74"> Hkrati je lahko prisotnih tudi več vzrokov .

(src)="75"> To encourage further discovery , researchers and policymakers are promoting new economic models of vaccine development as of 2006 , including prizes , tax incentives , and advance market commitments .
(trg)="75"> Da bi spodbudili nadaljnji razvoj , raziskovalci in politiki uvajajo nove ekonomske modele za razvoj cepiv , med drugim nagrade , davčne spodbude in vnaprej zagotovljen tržni odvzem .

(src)="76"> Swine influenza is an infection caused by any one of several types of swine influenza viruses .
(trg)="76"> Prašičja gripa je vrsta gripe , ki se razvije pri prašičih .

(src)="77"> Genetic susceptibility also exists , for which the overall importance remains undefined .
(trg)="77"> Obstaja tudi genetsko pogojena dovzetnost , njen pomen za zdaj še ni jasen .

(src)="78"> Those who smoke cigarettes have nearly twice the risk of TB compared to nonsmokers .
(trg)="78"> Kadilci cigaret imajo skoraj dvakrat višje tveganje za TBC kot nekadilci .

(src)="79"> M. canetti is rare and seems to be limited to the Horn of Africa , although a few cases have been seen in African emigrants .
(trg)="79"> M. canetti se pojavlja redko na območju Afriškega roga .

(src)="80"> On 6 May 2016 , after government formation talks had concluded , Taoiseach Enda Kenny appointed Varadkar as Minister for Social Protection .
(trg)="80"> Ob nastopu drugega mandata predsednika irske vlade , je Enda Kenny Varadkarja imenoval na mesto ministra za socialno zaščito .

(src)="81"> The signs and symptoms of asbestosis typically manifest after a significant amount of time has passed following asbestos exposure , often several decades under current conditions in the US .
(trg)="81"> Znaki in simptomi azbestoze se ne pojavijo takoj , po navadi mine precej časa ( od prve izpostavitve ) , pogosto več desetletij pod pogoji , kakršni so trenutno v ZDA .

(src)="82"> Tuberculosis is the second-most common cause of death from infectious disease ( after those due to HIV / AIDS ) .
(trg)="82"> Tuberkuloza je drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi nalezljivih bolezni ( takoj za HIV / AIDS ) .

(src)="83"> People who live in large cities have a higher rate of COPD compared to people who live in rural areas .
(trg)="83"> Ljudje , ki živijo v velikih mestih , imajo višjo stopnjo KOPB kot ljudje , ki živijo na podeželju .

(src)="84"> The cause of transmission remains unknown in 20 % of cases ; however , many of these are believed to be accounted for by IDU .
(trg)="84"> V 20  % primerov vzroka za prenos ni mogoče ugotoviti ; za številne med njimi pa ocenjujejo , da je vzrok zatajeno intravensko jemanje mamil .

(src)="85"> Of this total an estimated $ 1.9  trillion are direct costs such as medical care , while $ 0.2  trillion are indirect costs such as missed work .
(trg)="85"> Pri tem je 1,9  milijard $ neposrednih stroškov , kot je zdravljenje , 0,2  milijard $ pa so posredni stroški , kot je odsotnost z dela .

(src)="86"> In 15 – 20 % of active cases , the infection spreads outside the lungs , causing other kinds of TB .
(trg)="86"> V 15 ‒ 20  % aktivnih primerov se okužba razširi na organe zunaj pljuč , kar vodi do drugih različic tuberkuloze .

(src)="87"> When used with inhaled steroids they increase the risk of pneumonia .
(trg)="87"> Če se uporabljajo skupaj s steroidi na vdihavanje , povečujejo tveganje za pljučnico .

(src)="88"> An acute exacerbation of COPD is defined as increased shortness of breath , increased sputum production , a change in the color of the sputum from clear to green or yellow , or an increase in cough in someone with COPD .
(trg)="88"> Kot akutno poslabšanje KOPB je razumeti povečano kratko sapo , povečano količino izmečkov , spremembe barve izmečka od brezbarvne k zeleni oz. rumeni ali poslabšanje kašlja .

(src)="89"> Most cases of the disease , however , are relatively mild .
(trg)="89"> Večinoma ima bolezen blago obliko .

(src)="90"> " In the earliest stages of an incident , such as when one or two paramedics exist to twenty or more patients , practicality demands that the above , more " " primitive " " model will be used . "
(trg)="90"> V začetni fazi nesreče , ko sta prisotna samo dva reševalca , ki morata oskrbeti 20 ali več pacientov , praktično zahteva bolj » primitiven «  model , kot je opisan zgoraj .

(src)="91"> When such fibers reach the alveoli ( air sacs ) in the lung , where oxygen is transferred into the blood , the foreign bodies ( asbestos fibers ) cause the activation of the lungs ' local immune system and provoke an inflammatory reaction dominated by lung macrophages that respond to chemotactic factors activated by the fibers .
(trg)="91"> Ko ta vlakna dosežejo pljučne mešičke v pljučih , kjer se kisik preneaša v kri , ti tujki ( azbestna vlakna ) povzročijo aktiviranje lokalnega pljučnega imunskega sistema , kar povzroči vnetno reakcijo .

(src)="92"> In 2011 , there were approximately 730,000 hospitalizations in the United States for COPD .
(trg)="92"> V letu 2011 je bilo v ZDA približno 730.000 hospitalizacij zaradi KOPB .

(src)="93"> IGRAs may increase sensitivity when used in addition to the skin test , but may be less sensitive than the skin test when used alone .
(trg)="93"> Testi IGRA lahko povečajo občutljivost , kadar se uporabljajo hkrati s kožnim testom , so pa lahko da manj občutljivi kot kožni test , če se uporabljajo brez njega .

(src)="94"> Extensively drug-resistant TB is also resistant to three or more of the six classes of second-line drugs .
(trg)="94"> Tuberkuloza , prekomerno odporna proti zdravilom , je odporna proti trem ali več razredom zdravil druge izbire .

(src)="95"> The Fisher Grade classifies the appearance of subarachnoid hemorrhage on CT scan .
(trg)="95"> Fisherjeva lestvica klasificira izgled SAK na posnetku CT .

(src)="96"> India had the largest total incidence , with an estimated 2.0  million new cases .
(trg)="96"> Indija je imela največjo skupno incidenco , okoli 2,0 milijona novih primerov .

(src)="97"> Testing capacity , largely in private sector labs , was built up over several years by the South Korean government .
(trg)="97"> Južnokorejska vlada je več let razvijala zmogljivosti za testiranje , večinoma v laboratorijih zasebnega sektorja .

(src)="98"> The symptoms of rhabdomyolysis depend on its severity and whether kidney failure develops .
(trg)="98"> Simptomi rabdomiolize so odvisni od hudosti bolezni in dejstva , ali pride do razvoja ledvične odpovedi .

(src)="99"> A number of other factors are less closely linked to COPD .
(trg)="99"> Številni drugi dejavniki so manj tesno povezani s KOPB .

(src)="100"> However , they are affected by M. szulgai , M. marinum , and M. kansasii .
(trg)="100"> Vplivajo pa nanje M. szulgai , M. marinum in M. kansasii .

(src)="101"> In ancient Greek religion , Hygeia ( Ὑγίεια ) was the personification of health , cleanliness , and hygiene .
(trg)="101"> Higiéna ( grško hygiaínein - biti zdrav , hygiés - zdrav ) je ena od osnovnih življenjskih aktivnosti .