# en/en-gl.xml.gz
# gl/en-gl.xml.gz


(src)="1"> Most people infected with HIV develop specific antibodies ( i.e. seroconvert ) within three to twelve weeks after the initial infection .
(trg)="1"> A maioría das persoas infectadas polo VIH empezan a producir anticorpos específicos contra el ( o que se chama seroconversión ) nun período de tres a doce semanas despois da infección inicial , que se poden detectar en probas analíticas .

(src)="2"> The potential crisis at hand is the result of a marked decrease in industry R & D. Poor financial investment in antibiotic research has exacerbated the situation .
(trg)="2"> A crise potencial é o resultado dunha marcada diminución dos esforzos de I + D na industria .

(src)="3"> Noroviruses from genogroup II , genotype 4 ( abbreviated as GII.4 ) account for the majority of adult outbreaks of gastroenteritis and often sweep across the globe .
(trg)="3"> Os norovirus do xenogrupo II , xenotipo 4 ( abreviados como GII.4 ) son responsables da maioría dos estalidos epidémicos de gastroenterite en adultos e a miúdo estenden a infección por todo o mundo .

(src)="4"> Its large polysaccharide capsule protects the organism from recognition by the cow 's immune defenses .
(trg)="4"> A súa grande cápsula de polisacárido protexe a este microorganismo e evita o seu recoñecemento polas defensas inmunitarias da vaca .

(src)="5"> In developed countries the risk of acquiring HIV from a blood transfusion is extremely low ( less than one in half a million ) where improved donor selection and HIV screening is performed ; for example , in the UK the risk is reported at one in five million and in the United States it was one in 1.5 million in 2008 .
(trg)="5"> Nos países desenvolvidos o risco de adquirir o VIH por transfusión de sangue é extremadamente baixo ( menos de 1 por cada medio millón ) , xa que se realiza un maior control e se analiza a presenza de VIH .

(src)="6"> However , SIV is a weak virus which is typically suppressed by the human immune system within weeks of infection .
(trg)="6"> Porén , o SIV é un virus feble , que é normalmente suprimido pola sistema inmunitario humano en poucas semanas .

(src)="7"> " According to the World Health Organization : " " Every winter , tens of millions of people get the flu . "
(trg)="7"> " Segundo a OMS : " " Cada inverno , dez millóns de persoas contraen a gripe . "

(src)="8"> Many organizations are using published genomes to develop possible vaccines against SARS-CoV-2 .
(trg)="8"> Moitas organizacións están usando os xenomas publicados do virus para desenvolver unha posible vacina contra o SARS-CoV-2 .

(src)="9"> This genus has one species , influenza C virus , which infects humans , dogs and pigs , sometimes causing both severe illness and local epidemics .
(trg)="9"> Este xénero posúe unha especie : o Influenza C virus , que infecta a humanos e a porcos , e que pode causar cadros graves e epidemias locais en animais .

(src)="10"> Lentiviruses share many morphological and biological characteristics .
(trg)="10"> Os Lentivirus comparten moitas características morfolóxicas e biolóxicas .

(src)="11"> A number of targets they set were not achieved by 2015 , mostly due to the increase in HIV-associated tuberculosis and the emergence of multiple drug-resistant tuberculosis .
(trg)="11"> Varios dos obxectivos marcados é posible que non se consigan en 2015 , principalmente debido ao incremento de casos de tuberculose asociados co VIH e a emerxencia de cepas de bacterias da tuberculose resistentes a múltiples fármacos .

(src)="12"> The WHO has declared Europe as the new center of the virus after the situation improved in China .
(trg)="12"> A OMS declarou Europa como o novo centro do virus despois de mellorar a situación na China .

(src)="13"> An account of the expedition
(trg)="13"> Lista dos membros da expedición

(src)="14"> There have been no reported cases in the British Overseas Territory of Saint Helena , Ascension and Tristan da Cunha .
(trg)="14"> Non houbo casos no territorio de Santa Helena , Ascensión e Tristan da Cunha .

(src)="15"> Even though cost is an important issue with some medications , 47 % of those who needed them were taking them in low- and middle-income countries as of 2010 , and the rate of adherence is similar in low-income and high-income countries .
(trg)="15"> A pesar de que o custo dalgúns medicamentos é un importante factor , en 2010 o 47 % dos que o necesitarían estábano tomando nos países con rendas baixas ou medias e a taxa de constancia no seguimento do réxime de tratamento é similar nos países de baixa renda e nos de alta .

(src)="16"> On April 10 , 257 doctors from Cuba arrived in Angola in order to help the prevention of Covid19 spread in Angola .
(trg)="16"> O 10 de abril chegaron a Luanda 264 médicos cubanos para axudar na crise do coronavirus , tras unha petición do goberno angolano ante a falta de persoal médico .

(src)="17"> H3N2 , which caused Hong Kong Flu in 1968
(trg)="17"> H3N2 , que causou a gripe de Hong Kong en 1968

(src)="18"> " Most vaccine development to date has relied on " " push " " funding by government , universities and non-profit organizations . "
(trg)="18"> A maioría do desenvolvemento de vacinas até a data debeuse a impulsos de gobernos e ONGs , axencias internacionais , universidades ...

(src)="19"> Unknown : if insufficient information is available to make any of the above classifications .
(trg)="19"> Descoñecido : se hai insuficiente información para encadrala nalgún dos estadios anteriores .

(src)="20"> There is also no proven vaccine against MERS .
(trg)="20"> Non hai tampouco unha vacina comprobada para a MERS .

(src)="21"> The United States guidelines recommend treating all children less than 12 months of age and all those with HIV RNA counts greater than 100,000  copies / mL between one year and five years of age .
(trg)="21"> Nos EUA recoméndase para os que están entre un e cinco anos con recontos de ARN do VIH maiores de 100.000  copias / mL , e tamén naqueles de máis de cinco anos con recontos CD4 de menos de 500 / μL .

(src)="22"> HIV is transmitted in about 93 % of blood transfusions using infected blood .
(trg)="22"> O VIH transmítese en aproximadamente o 93 % dos casos de transfusión de sangue infectado .

(src)="23"> Treatment of M. morganii infections may include :
(trg)="23"> O tratamento de infeccións por M. morganii pode consistir en administrar :

(src)="24"> Typical NRTIs include : zidovudine ( AZT ) or tenofovir ( TDF ) and lamivudine ( 3TC ) or emtricitabine ( FTC ) .
(trg)="24"> Os NRTIs típicos son : zidovudina ( AZT ) ou tenofovir ( TDF ) e lamivudina ( 3TC ) ou emtricitabina ( FTC ) .

(src)="25"> Methicillin was the first antibiotic in this class to be used ( it was introduced in 1959 ) , but , only two years later , the first case of methicillin-resistant Staphylococcus aureus ( MRSA ) was reported in England .
(trg)="25"> O primeiro antibiótico desta clase que se usou foi a meticilina ( introducida en 1959 ) , pero , só dous anos máis tarde , informábase do primeiro caso de SARM en Inglaterra .

(src)="26"> Many of these toxins are associated with specific diseases .
(trg)="26"> Moitas destas toxinas están asociadas con doenzas específicas .

(src)="27"> The M. tuberculosis complex ( MTBC ) includes four other TB-causing mycobacteria : M. bovis , M. africanum , M. canetti , and M. microti .
(trg)="27"> O grupo ao cal pertence o M. tuberculosis inclúe outras tres bacterias que tamén poden causar tuberculose : o Mycobacterium bovis , o M. africanum e a M. microti .

(src)="28"> Life expectancy has fallen in the worst-affected countries due to HIV / AIDS ; for example , in 2006 it was estimated that it had dropped from 65 to 35 years in Botswana .
(trg)="28"> A esperanza de vida caeu nos países máis afectados por culpa do VIH / SIDA ; por exemplo , en 2006 estimábase que esta caera de 65 anos a 35 en Botswana .

(src)="29"> The ship carried also scientific instruments and translations of the Historical and Practical Treatise on the Vaccine by Moreau de Sarthe to be distributed to the local vaccine commissions to be founded .
(trg)="29"> O barco levaba instrumental cirúrxico e instrumentos científicos , así como 500 exemplares da tradución que Balmis fixera do Tratado práctico e histórico da vacina , de Moreau de Sarthe , para ser distribuído polas comisións de vacinación que se fundaran .

(src)="30"> The most effective vaccine trial to date , RV 144 , was published in 2009 ; it found a partial reduction in the risk of transmission of roughly 30 % , stimulating some hope in the research community of developing a truly effective vaccine .
(trg)="30"> Un ensaio da vacina RV 144 publicado en 2009 encontrou unha redución parcial do risco de transmisión de aproximadamente o 30 % , o que estimulou a esperanza entre a comunidade científica de que se poida conseguir unha vacina verdadeiramente efectiva no próximo futuro .

(src)="31"> Application of a vaginal gel containing tenofovir ( a reverse transcriptase inhibitor ) immediately before sex seems to reduce infection rates by approximately 40 % among African women .
(trg)="31"> A aplicación dun xel vaxinal que conteña tenofovir ( un inhibidor da transcritase inversa ) inmediatamente antes da relación sexual parece reducir as taxas de infección en aproximadamente o 40 % entre as mulleres africanas .

(src)="32"> StopMRSANow.org — Discusses how to prevent the spread of MRSA
(trg)="32"> StopMRSANow.org — prevención do SARM ( MRSA )

(src)="33"> The protease activity of the exfoliative toxins causes peeling of the skin observed with SSSS.Other toxins
(trg)="33"> A actividade protease da toxina exfoliativa causa a descamación da pel que se observa nesta síndrome.Outras toxinas

(src)="34"> The festival was originally scheduled to take place from 12 to 23 May 2020 .
(trg)="34"> O festival estaba orixinalmente previsto para ter lugar dende o 12 até o 23 de maio de 2020 .

(src)="35"> Application of this observation by Francis allowed his group of researchers at the University of Michigan to develop the first influenza vaccine , with support from the U.S. Army .
(trg)="35"> A aplicación desta observación permitiu a un grupo de investigadores da Universidade de Michigan desenvolver a primeira vacina empregada en poboación , coa colaboración do exército dos Estados Unidos .

(src)="36"> Drugs designed to inhibit the production of staphyloxanthin may weaken the bacterium and renew its susceptibility to antibiotics .
(trg)="36"> As drogas deseñadas para inhibiren a produción de estafiloxantina poden debilitar á bacteria e facela susceptible aos antibióticos .

(src)="37"> Commemorative plaque to Lord Lister at the Edinburgh Medical School
(trg)="37"> Placa conmemorativa de Lord Lister , na Edinburgh Medical School

(src)="38"> " The name " " norovirus " " ( Norovirus for the genus ) was approved by the International Committee on Taxonomy of Viruses ( ICTV ) in 2002 . "
(trg)="38"> O nome Norovirus para o xénero foi aprobado polo ICTV en 2002 .

(src)="39"> Robert Koch identified and described the bacillus causing tuberculosis , M. tuberculosis , on 24 March 1882 .
(trg)="39"> O bacilo causante da doenza , Mycobacterium tuberculosis foi descrito en 24 de marzo de 1882 por Robert Koch .

(src)="40"> Calleja died in Madrid , aged 64 , after suffering from COVID-19 , on 21 April 2020 .
(trg)="40"> Faleceu o 21 de abril de 2020 por COVID-19 , enfermidade pola que ingresou nun hospital de Madrid o 29 de marzo .

(src)="41"> This allows the ribosomes to continue synthesizing proteins essential to the cell while preventing antibiotics from binding to the ribosome to inhibit protein synthesis .
(trg)="41"> Isto permite que os ribosomas continúen sintetizando proteínas esenciais para a célula ao impediren que os antibiótiocs se unan ao ribosoma e inhiban a síntese proteica .

(src)="42"> What you need to know about influenza ( flu ) from CDC .
(trg)="42"> O que tes que saber sobre a gripe está na túa man , información sobre a doenza na web do Sergas .

(src)="43"> People over 65 years old , pregnant women , very young children and people of any age with chronic medical conditions are more likely to get complications from influenza , such as pneumonia , bronchitis , sinus , and ear infections .
(trg)="43"> O grupo de poboación de persoas por encima dos 50 anos , os nenos pequenos e a poboación de calquera idade con patoloxía crónica teñen maior risco de padecer esas complicacións , como pneumonía , bronquite , sinusite ou otite .

(src)="44"> The acute viremia is almost invariably associated with activation of CD8 + T cells , which kill HIV-infected cells , and subsequently with antibody production , or seroconversion .
(trg)="44"> A viremia aguda está case invariablemente asociada coa activación das células T CD8 + ( ou T citotóxicas ) , que matan ás células infectadas por VIH que detecten , e coa produción de anticorpos polas células B ( seroconversión ) .

(src)="45"> Antigens known as superantigens can induce toxic shock syndrome ( TSS ) .
(trg)="45"> As PTSAgs teñen actividade de superantíxenos que induce a síndrome de choque tóxico ( TSS ) .

(src)="46"> It is thought that several transmissions of the virus from individual to individual in quick succession are necessary to allow it enough time to mutate into HIV .
(trg)="46"> Crese que cómpren varias transmisións do virus de individuo a individuo en rápida sucesión para darlle ao virus SIV tempo dabondo para mutar ao VIH .

(src)="47"> In the developing world , treatment also improves physical and mental health .
(trg)="47"> No mundo desenvolvido o tratamento tamén mellora a saúde física e mental .

(src)="48"> Increased travel due to the Northern Hemisphere winter holiday season may also play a role .
(trg)="48"> Os desprazamentos poboacionais durante as vacacións de Nadal no hemisferio norte tamén poderían xogar algún papel na súa transmisión .

(src)="49"> Kaposi 's sarcoma is the most common cancer , occurring in 10 % to 20 % of people with HIV .
(trg)="49"> O sarcoma de Kaposi é o cancro máis común e aparece no 10 a 20 % das persoas co VIH .

(src)="50"> In a population in which a large proportion of individuals possess immunity , such people being unlikely to contribute to disease transmission , chains of infection are more likely to be disrupted , which either stops or slows the spread of disease .
(trg)="50"> Nunha poboación na que un gran número de individuos son inmunes , as cadeas de infección teñen máis probabilidades de racharse , freando ou detendo o avance da enfermidade .

(src)="51"> B. ceti is believed to transfer from animal to animal through sexual intercourse , maternal feeding , aborted fetuses , placental issues , from mother to fetus , or through fish reservoirs .
(trg)="51"> Crese que B. ceti se transfire dun animal a outro durante a reprodución , alimentación materna , fetos abortados , tecidos placentarios , da nai ao feto , ou desde peixes reservorios .

(src)="52"> The study from Iran reported the first case of VRE isolates that carried VanB gene in enterococcal strains from Iran .
(trg)="52"> O estudo de Irán informou o primeiro caso de illamentos de VRE que levaban o xene VanB en cepas de enterococos en Irán .

(src)="53"> This allows for resistance to all β-lactam antibiotics , and obviates their clinical use during MRSA infections .
(trg)="53"> Isto permite que a bacteria resista a todos os antibióticos β-lactámicos , e fai inútil o seu uso clínico contra as infeccións por SARM ( ou MRSA ) .

(src)="54"> Some norovirus genotypes ( GI.3 ) can infect non-secretors .
(trg)="54"> Algúns xenotipos de norovirus ( GI.3 ) poden infectar a non secretores .

(src)="55"> Staphylococcal toxins that act on cell membranes include alpha toxin , beta toxin , delta toxin , and several bicomponent toxins .
(trg)="55"> As toxinas estafilocócicas que actúan sobre as membranas celulares son a toxina alfa , toxina beta , toxina delta , e varias toxinas bicompoñentes .

(src)="56"> Surveys show that a significant number of people believed — and continue to believe — in such claims .
(trg)="56"> As enquisas indican que unha cantidade significativa de persoas crían e seguen a crer nesas informacións .

(src)="57"> However , it was not until Wendell Stanley first crystallized tobacco mosaic virus in 1935 that the non-cellular nature of viruses was appreciated .
(trg)="57"> Con todo , houbo que esperar ata 1935 para que Wendell Meredith Stanley , Premio Nobel de Química 1946 , establecese a verdadeira natureza non celular dos virus .

(src)="58"> In the UK , only 2 % of all S. aureus isolates are sensitive to penicillin , with a similar picture in the rest of the world .
(trg)="58"> Por exemplo , en Reino Unido só o 2 % de todos os illamentos de S. aureus son sensibles á penicilina , e a situación é similar no resto do mundo .

(src)="59"> VRE can be carried by healthy people who have come into contact with the bacteria , usually in a hospital ( nosocomial infection ) , although it is thought that a significant percentage of intensively farmed chickens also carry VRE .
(trg)="59"> Os VRE poden ser portados por persoas con boa saúde que estiveron en contacto coa bacteria , xeralmente nun centro hospitalario ( infección nosocomial ) , aínda que se cre que unha porcentaxe significativa de polos criados intensivamente en granxas avícolas son tamén portadores de VRE .

(src)="60"> A vigorous immune response eventually controls the infection and initiates the clinically latent phase .
(trg)="60"> Finalmente , unha vigorosa resposta inmune consegue controlar a infección ao final da fase aguda , e iníciase a fase de latencia clínica .

(src)="61"> Antivirals are used to treat HIV , hepatitis B , hepatitis C , influenza , herpes viruses including varicella zoster virus , cytomegalovirus and Epstein-Barr virus .
(trg)="61"> Hai antivirais para combater , por exemplo , a SIDA , hepatite B , hepatite C , gripe , infeccións por virus herpes como as producidas polo virus da varicela zóster , o citomegalovirus e o virus de Epstein-Barr .
(trg)="62"> Algunhas cepas de cada un destes virus adquiriron resistencia a algún dos fármacos .

(src)="62"> Other common signs include recurrent respiratory tract infections .
(trg)="63"> Outros signos comúns son as infeccións do tracto respiratorio recorrentes .

(src)="63"> There is some evidence that vitamin A supplementation in children with an HIV infection reduces mortality and improves growth .
(trg)="64"> Hai tamén algunhas evidencias de que a suplementación con vitamina A nos nenos reduce a mortalidade e mellora o seu crecemento .

(src)="64"> Greece , France and Belgium have high prescribing rates of more than 28 DDD .
(trg)="65"> Ao contrario , Grecia , Francia e Bélxica teñen altas taxas de prescrición de máis de 28 DDD .

(src)="65"> After the release of new influenza viruses , the host cell dies .
(trg)="66"> Trala liberación da nova xeración de partículas víricas , a célula hóspede morre .

(src)="66"> Another protective mechanism found among bacterial species is ribosomal protection proteins .
(trg)="67"> Outro mecanismo protector que se encontra nalgunhas especies bacterianas é a protección das proteínas ribosómicas .

(src)="67"> Commercial sex workers ( including those in pornography ) have an increased likelihood of contracting HIV .
(trg)="68"> As persoas que traballan na industria do sexo comercial ( como no cine pornográfico ) teñen un risco incrementado de contaxio .

(src)="68"> High-level vancomycin-resistant E. faecalis and E. faecium are clinical isolates first documented in the 1980s .
(trg)="69"> Os Enterococcus faecium e E. faecalis resistentes á vancomicina de alto nivel son illamentos clínicos que foron atopados na década de 1980 .

(src)="69"> Even healthy people can be affected , and serious problems from influenza can happen at any age .
(trg)="70"> Incluso a poboación sa pode verse afectada e a calquera idade poden producirse complicacións graves .

(src)="70"> The name is derived from Red Bull 's AlphaTauri fashion brand .
(trg)="71"> O nome deriva da nova marca de moda da empresa matriz Red Bull .

(src)="71"> Genital ulcers appear to increase the risk approximately fivefold .
(trg)="72"> As úlceras xenitais parecen incrementar o risco en aproximadamente cinco veces .

(src)="72"> Mutant strains of S. aureus modified to lack staphyloxanthin are less likely to survive incubation with an oxidizing chemical , such as hydrogen peroxide , than pigmented strains .
(trg)="73"> As cepas mutantes de S. aureus modificadas para que carezan de estafiloxantina teñen unha menor probabilidade de sobrevivir á incubación cun composto químico oxidante , como o peróxido de hidróxeno comparadas coas cepas pigmentadas .

(src)="73"> For surveillance purposes , the AIDS diagnosis still stands even if , after treatment , the CD4 + T cell count rises to above 200 per µL of blood or other AIDS-defining illnesses are cured .
(trg)="74"> Para propósitos de vixilancia , a diagnose da SIDA aínda se mantén se , despois do tratamento , os recontos de células T CD4 + aumentan por encima de 200 por µL de sangue ou se curan outras enfermidades definitorias da SIDA .

(src)="74"> Cultures should be taken before treatment when indicated and treatment potentially changed based on the susceptibility report .
(trg)="75"> Deberían facerse cultivos antes do tratamento sempre que sexa indicado e o tratamento debería cambiarse baseándose nos datos de susceptibilidade .

(src)="75"> The serotypes that have been confirmed in humans are :
(trg)="76"> Os serotipos que foron confirmados en humanos , ordenados polo número coñecido de mortes en pandemia son :

(src)="76"> Upon entry into the target cell , the viral RNA genome is converted ( reverse transcribed ) into double-stranded DNA by a virally encoded reverse transcriptase that is transported along with the viral genome in the virus particle .
(trg)="77"> Despois da entrada na célula diana , o xenoma de ARN viral é convertido ( reversotranscrito ) en ADN de dobre cadea por un encima codificado polo virus chamado transcritase inversa , que se transporta , xunto co xenoma viral , dentro da partícula vírica .

(src)="77"> They also used Kaposi 's sarcoma and opportunistic infections , the name by which a task force had been set up in 1981 .
(trg)="78"> Tamén usaron a denominación Sarcoma de Kaposi e Infeccións Oportunistas , o nome co cal se creara o equipo especial do CDC en 1981 .

(src)="78"> During primary infection , the level of HIV may reach several million virus particles per milliliter of blood .
(trg)="79"> Durante a infección primaria , o nivel do VIH pode atinxir varios millóns de partículas por mililitro de sangue .

(src)="79"> Vaccines contain dead or inactivated organisms or purified products derived from them .
(trg)="80"> Vacinas a partir de organismos mortos ou inactivos .

(src)="80"> For example , the influenza A genome contains 11 genes on eight pieces of RNA , encoding for 11 proteins : hemagglutinin ( HA ) , neuraminidase ( NA ) , nucleoprotein ( NP ) , M1 ( matrix 1 protein ) , M2 , NS1 ( non-structural protein 1 ) , NS2 ( other name is NEP , nuclear export protein ) , PA , PB1 ( polymerase basic 1 ) , PB1-F2 and PB2 .
(trg)="81"> O xenoma do tipo A codifica 11 proteínas : hemaglutinina ( HA ) , neuraminidase ( NA ) , nucleoproteína ( NP ) , M1 , M2 , NS1 , NS2 ( NEP ) , PA , PB1 , PB1-F2 e PB2 .

(src)="81"> South & South East Asia is the second most affected ; in 2010 this region contained an estimated 4  million cases or 12 % of all people living with HIV resulting in approximately 250,000 deaths .
(trg)="82"> O sur e sueste de Asia é a segunda rexión máis afectada ; en 2010 esta rexión tiña uns 4  millóns de casos ou o 12 % mundial das persoas con VIH , o que orixinou uns 250.000 falecementos .

(src)="82"> The subsequent resurgence of tuberculosis resulted in the declaration of a global health emergency by the World Health Organization ( WHO ) in 1993 .
(trg)="83"> O rexurdimento da tuberculose resultou na declaración dunha emerxencia médica global pola Organización Mundial da Saúde ( OMS ) en 1993 .

(src)="83"> First-line treatment for serious invasive infections due to MRSA is currently glycopeptide antibiotics ( vancomycin and teicoplanin ) .
(trg)="84"> O tratamento de primeira liña para infeccións invasivas graves debidas ao SARM é actualmente o uso de antibióticos glicopéptidos ( vancomicina e teicoplanina ) .

(src)="84"> On March 27 , 2020 it was announced by Minister of Health , Senator Luke Browne , that a repeat test for the patient who originally tested positive was now negative .
(trg)="85"> O 27 de marzo de 2020 , o ministro de Sanidade , o senador Luke Browne , anunciou que o paciente contaxiado por coronavirus dera agora negativo nunha nova proba , deixando o país sen ningún caso de COVID-19 .

(src)="85"> The website can display data for a 25-mile radius from a location .
(trg)="86"> O sitio web pode mostrar datos nun raio de 25 millas ( ~ 33,6  km ) arredor da localización .

(src)="86"> If treatment is started late in the infection , prognosis is not as good : for example , if treatment is begun following the diagnosis of AIDS , life expectancy is ~ 10 – 40  years .
(trg)="87"> Se o tratamento empeza máis tarde no curso da infección , o prognóstico xa non é tan bo : por exemplo , se o tratamento empeza inmediatamente despois do diagnóstico de SIDA , a esperanza de vida é ~ 10 – 40  anos .

(src)="87"> Swine influenza is an infection caused by any one of several types of swine influenza viruses .
(trg)="88"> A gripe porcina é unha doenza infecciosa provocada por un virus gripal , coñecido como virus da gripe porcina que é endémico nos porcos .

(src)="88"> Although a rare human pathogen , M. morganii has been reported as a cause of urinary tract infections , nosocomial surgical wound infections , peritonitis , central nervous system infection , endophthalmitis , pneumonia , chorioamnionitis , neonatal sepsis , pyomyositis , necrotizing fasciitis , and arthritis .
(trg)="89"> Aínda que é un patóxeno humano raro , atopouse que M. morganii é o causante dalgunhas infeccións do tracto urinario , infeccións de feridas cirúrxicas nosocomiais , peritonite , infeccións do sistema nervioso central , endoftalmite , pneumonía , corioamnionite , sepse neonatal , piomiosite , fascite necrotizante e artrite .

(src)="89"> Polymicrobial infections are most abundantly caused by this microbe which additionally damages the skin , soft tissues , and urogenital tract ; these can be cured through use of the aforementioned antibiotics .
(trg)="90"> As infeccións polimicrobianas son causadas principalmente por este microbio , que ademais causa danos na pel , tecidos brandos e tracto uroxenital ; estas doenzas poden curarse cos mencionados antibióticos .

(src)="90"> " The World Health Organization ( WHO ) declared TB a " " global health emergency " " in 1993 , and in 2006 , the Stop TB Partnership developed a Global Plan to Stop Tuberculosis that aimed to save 14 million lives between its launch and 2015 . "
(trg)="91"> " A Organización Mundial da Saúde declarou en 1993 que a tuberculose era unha " " emerxencia de saúde global " " , e en 2006 , o Stop TB Partnership desenvolveu un " " Plan Global para Parar a Tuberculose " " co obxectivo de salvar 14 millóns de vidas ata 2015 . "

(src)="91"> They are often activated by a specific substrate associated with an antibiotic .
(trg)="92"> Estas bombas de efluxo son a miúdo activadas por un substrato específico asociado cun antibiótico .

(src)="92"> " Whatever the benefits of the " " fresh air " " and labor in the sanatoria , even under the best conditions , 50 % of those who entered died within five years ( c .
(src)="93"> 1916 ) . "
(trg)="93"> " A pesar dos " " beneficios " " do ar fresco e do traballo apregoados nos sanatorios , 75 % dos que neles entraban morrían nun prazo de 5 anos ( dados de 1908 ) . "

(src)="94"> Other misconceptions are that any act of anal intercourse between two uninfected gay men can lead to HIV infection , and that open discussion of HIV and homosexuality in schools will lead to increased rates of AIDS .
(trg)="94"> Outros conceptos errados son que calquera relación sexual anal entre dous homes gais non infectados pode orixinar unha infección do VIH , e que os debates abertos sobre a homosexualidade e a SIDA nas escolas levan a un aumento da homosexualidade e a SIDA .

(src)="95"> The local poet Andrés Bello wrote an ode to Balmis .
(trg)="95"> O poeta local venezolano Andrés Bello escribiu unha Oda a Balmis .

(src)="96"> It is the most widely used vaccine worldwide , with more than 90 % of all children being vaccinated .
(trg)="96"> Non obstante , é a vacina máis usada en todo o mundo , e máis do 90 % de todos os nenos foron vacinados .

(src)="97"> Brake ducts can no longer be outsourced and must be made and designed by the team .
(trg)="97"> Os conductos de freo xa non se poden subcontratar e deben ser deseñados e fabricados polo equipo .

(src)="98"> A 2010 study suggested a specific genetic version of norovirus ( which would not be distinguishable from other types of the virus using standard viral antibody tests ) interacts with a specific mutation in the ATG16L1 gene to help trigger symptomatic Crohn 's disease in mice that have been subjected to a chemical that causes intestinal injury similar to the process in humans .
(trg)="98"> Un estudo de 2010 atopou que unha versión xenética específica dos norovirus ( que non sería distinguible doutros tipos do virus utilizando as probas de anticorpos estándar ) interacciona cunha mutación específica no xene ATG16L1 e isto axuda a causar o inicio da enfermidade de Crohn sintomática nos ratos que foron sometidos a un composto químico que orixina danos intestinais similares aos do Crohn en humanos .

(src)="99"> People with AIDS have an increased risk of developing various viral-induced cancers , including Kaposi 's sarcoma , Burkitt 's lymphoma , primary central nervous system lymphoma , and cervical cancer .
(trg)="99"> As persoas con SIDA teñen un maior risco de desenvolver varios cancros inducidos por virus , como : sarcoma de Kaposi , linfoma de Burkitt , linfoma de sistema nervioso central primario , e cancro cervical .

(src)="100"> Specific diagnosis of norovirus is routinely made by polymerase chain reaction ( PCR ) assays or quantitative PCR assays , which give results within a few hours .
(trg)="100"> A diagnose específica dos norovirus faise rotinariamente por medio da reacción en cadea da polimerase ( PCR ) ou PCR cuantitativa , que dá resultados en poucas horas .

(src)="101"> The WHO defines antimicrobial resistance as a microorganism 's resistance to an antimicrobial drug that was once able to treat an infection by that microorganism .
(trg)="101"> A OMS define a resistencia antimicrobiana como unha resistencia do microorganismo ao fármaco antimicrobiano que antes servía para tratar eficazmente a infección por ese microorganismo .