# sk/aar07_aar07.xml.gz
# sl/aar07_aar07.xml.gz


(src)="3"> Europe Direct je služba , ktorá vám pomôže nájsť odpovede na vaše otázky o Európskej únii Bezplatné telefónne číslo * : 00 800 6 7 8 9 10 11 * Niektorí operátori mobilných sietí nepovoľujú prístup k číslam 00800 , alebo tieto hovory fakturujú .
(trg)="3"> Europe Direct je služba za pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja v zvezi z Evropsko unijo Brezplačna telefonska številka ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Nekateri operaterji mobilne telefonije ne dovoljujejo vzpostavitve zveze s številkami 00 800 ali pa te klice zaračunavajo .

(src)="4"> Viac doplňujúcich informácií o Európskej únii je k dispozícii na internete .
(trg)="4"> Veliko dodatnih informacij o Evropski uniji je na voljo na internetu .

(src)="5"> Sú dostupné cez server Európa ( http : / / europa.eu ) .
(trg)="5"> Dostop je mogoč na strežniku Europa ( http : / / europa.eu ) .

(src)="7"> Luxemburg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev , 2008 .
(src)="8"> ISBN 978-92-9207-019-9 © Európske spoločenstvá , 2008 .
(trg)="7"> Luxembourg : Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti , 2008 ISBN 978-92-9207-020-5 © Evropske skupnosti , 2008 Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira .

(src)="10"> Printed in Belgium VYTLAČENÉ NA BIELOM BEZCHLÓROVOM PAPIERI
(src)="11"> 3 4 – 5 6 – 7 8 – 13 14 – 17 18 – 25 26 – 27 28 – 29 30 – 35 36 – 37 38 – 43 44 – 45 PREDSLOV PREDSEDU POSLANIE , VÍZIA , HODNOTY A STRATEGICKÉ CIELE ÚLOHA A PRÁCA DVORA AUDÍTOROV SPRÁVA A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PREHĽAD AUDÍTORSKÝCH SPRÁV A STANOVÍSK NÁSLEDNÁ KONTROLA A DOSAH POSTOJ DVORA AUDÍTOROV PRÁCA DVORA AUDÍTOROV V ROKU 2007 A V ĎALŠÍCH ROKOCH MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA ĽUDSKÉ ZDROJE FINANČNÉ INFORMÁCIE OBSAH
(trg)="9"> 3 4 – 5 6 – 7 8 – 13 14 – 17 18 – 25 26 – 27 28 – 29 30 – 35 36 – 37 38 – 43 44 – 45 PREDGOVOR PREDSEDNIKA POSLANSTVO , VIZIJA , VREDNOTE IN STRATEŠKI CILJI VLOGA IN DELO SODIŠČA UPRAVLJANJE IN ORGANIZACIJA PREGLED REVIZIJSKIH POROČIL IN MNENJ NADALJNJE UKREPANJE IN UČINEK STALIŠČE SODIŠČA DELO SODIŠČA V LETU 2007 IN V PRIHODNJE MEDNARODNO SODELOVANJE ČLOVEŠKI VIRI FINANČNE INFORMACIJE KAZALO

(src)="14"> Správa obsahuje prehľad o Dvore audítorov a zoznam jeho činností v roku 2007 , keď oslávil svoje 30 . výročie externého audítora EÚ , ktorý prispieva k zlepšovaniu finančného hospodárenia Európskej únie a vystupuje ako nezávislý ochranca finančných záujmov jej občanov .
(trg)="12"> Vsebuje pregled Sodišča in poroča o njegovih dejavnostih v letu 2007 , ko je praznovalo svojo 30 . obletnico v vlogi zunanjega revizorja EU , ki prispeva k izboljševanju finančnega poslovodenja in deluje kot neodvisni varuh finančnih interesov državljanov Unije .

(src)="16"> V tejto správe sa nachádza prehľad audítorských správ uverejnených v roku 2007 .
(trg)="14"> V tem poročilu je podan pregled revizijskih poročil , objavljenih leta 2007 .

(src)="18"> Dvor audítorov nepodáva len správy o finančnom hospodárení v minulosti , aktívne sa podieľa aj na budovaní rámca finančnej kontroly EÚ .
(src)="19"> Rok 2007 bol významným rokom z hľadiska hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ .
(src)="20"> V časti „ Postoj Dvora audítorov “ je zhrnuté stanovisko Dvora audítorov k dôležitému vývoju týkajúceho sa zodpovednosti členských štátov a prínos Dvora audítorov do verejnej rozpravy o rozpočtovej reforme , ktorú začala Európska komisia .
(trg)="16"> Sodišče ne poroča samo o finančnem poslovodenju v preteklosti , temveč tudi dejavno prispeva k izgradnji okvira finančne kontrole EU .
(trg)="17"> Leto 2007 je bilo za upravljanje sredstev EU zelo pomembno .
(trg)="18"> V oddelku „ Stališče Sodišča “ sta povzeta mnenje Sodišča o pomembnih spremembah , povezanih z odgovornostjo držav članic , in prispevek Sodišča k javnemu posvetovanju o reformi proračuna , ki jo je začela Evropska komisija .

(src)="21"> Dvor audítorov by v roku 2007 nedosiahol ani jeden zo svojich cieľov bez odhodlania , znalostí a schopností svojich 850 zamestnancov .
(trg)="19"> Nobeden od dosežkov Sodišča v letu 2007 ne bi bil mogoč brez zavzetosti , znanja in sposobnosti njegovih 850 uslužbencev .

(src)="23"> V prvej výročnej správe o činnosti sú uvedené podrobnosti o reformnom procese Dvora audítorov , ktorý začal v roku 2006 sebahodnotením .
(trg)="21"> Prvo letno poročilo o dejavnostih navaja podrobnosti o postopku reforme Sodišča , ki se je začela s samooceno leta 2006 .

(src)="25"> Prvým výsledkom tohto reformného procesu bolo nasledujúce vyhlásenie o poslaní , vízii , hodnotách a strategických cieľoch , ktorými sa budú riadiť činnosti , o ktorých budeme informovať v správach v ďalších rokoch .
(trg)="23"> Eden od prvih dosežkov tega procesa reforme je bila opredelitev poslanstva , vizije , vrednot in strateških ciljev , ki je navedena v nadaljevanju in bo usmerjala dejavnosti , o katerih bomo lahko poročali v prihodnjih letih .

(src)="27"> 5 Vítor Manuel da Silva Caldeira predseda
(trg)="25"> Vítor Manuel da Silva Caldeira Predsednik 5

(src)="28"> 6 POSLANIE , VÍZIA , HODNOTY A STRATEGICKÉ CIELE POSLANIE VÍZIA Európsky dvor audítorov je inštitúcia EÚ , ktorá je na základe zmluvy poverená kontrolovať finančné prostriedky Európskej únie .
(trg)="26"> 6 POSLANSTVO , VIZIJA , VREDNOTE IN STRATEŠKI CILJI POSLANSTVO VIZIJA Evropsko računsko sodišče je institucija EU , ki je bila ustanovljena s Pogodbo , da bi izvajala revidiranje financ EU .

(src)="29"> Je externým audítorom EÚ , ktorý prispieva k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ a vystupuje ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Európskej únie .
(src)="30"> Byť nezávislou a dynamickou inštitúciou uznávanou za čestnosť a nestrannosť , odbornosť , kvalitu a dosah jej práce a poskytovať podporu zúčastneným stranám pri zlepšovaní hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ .
(trg)="27"> Kot zunanji revizor EU prispeva k izboljševanju finančnega poslovodenja EU in deluje kot neodvisni varuh finančnih interesov državljanov Unije .
(trg)="28"> Neodvisno in dinamično Računsko sodišče , znano po svoji poštenosti in nepristranskosti , spoštovano zaradi svoje strokovnosti ter kakovosti in učinka svojega dela , ki zainteresiranim stranem zagotavlja bistveno podporo pri izboljševanju upravljanja financ EU .

(src)="34"> Zúčastňovať sa na ďalšom vývoji kontroly verejného sektora v EÚ a vo svete .
(trg)="32"> Sodelovati pri razvoju revizije javnih financ v EU in po svetu .

(src)="36"> Prispievať k účinnému zlepšeniu hospodárenia EÚ a k zvyšovaniu zodpovednosti za spravovanie finančných prostriedkov EÚ .
(trg)="34"> Prispevati k uspešnemu izboljševanju upravljanja EU in k večji odgovornosti pri upravljanju sredstev EU .

(src)="39"> Čo najviac zvýšiť efektívnosť vo všetkých oblastiach svojej práce .
(trg)="37"> Dosegati največjo možno učinkovitost v vseh vidikih svojega dela .

(src)="45"> Rozpočet Európskej únie dosahuje výšku približne 120 mld. EUR , čo je asi 1 % hrubého národného dôchodku ( HND ) jej 27 členských štátov .
(trg)="40"> Proračun Evropske unije znaša približno 120 milijard EUR , približno 1 % bruto nacionalnega dohodka ( BND ) njenih 27 držav članic .

(src)="48"> Zloženie rozpočtu sa v priebehu času vyvíjalo , pričom poľnohospodárstvo a politika súdržnosti majú na ňom najväčší podiel ( pozri rámček 1 ) .
(trg)="43"> Sestava proračuna se je sčasoma spreminjala , njegova glavna sestavna dela pa sta kmetijstvo in kohezijske politike ( glej okvir 1 ) .

(src)="51"> Značná časť rozpočtu – najmä výdavky na poľnohospodárstvo a politiku súdržnosti – sa plní v spolupráci s členskými štátmi .
(trg)="46"> Zelo velik delež – zlasti poraba za kmetijstvo in kohezijo – se izvršuje v sodelovanju z državami članicami .

(src)="54"> 9 RÁMČEK 1 – NA ČO VYNAKLADÁ EÚ SVOJE FINANČNÉ PROSTRIEDKY ?
(trg)="49"> 9 OKVIR 1 – ZA KAJ EU PORABLJA SVOJ DENAR ?

(src)="56"> Rozpočet EÚ je zameraný zväčša na iné účely než štátne rozpočty čiastočne pre rozdiely v zodpovednostiach .
(trg)="51"> Proračun EU je v veliki meri namenjen drugim zadevam kot nacionalni proračuni , deloma zaradi razlik v odgovornostih .

(src)="59"> V roku 2008 sa o niečo menej než polovica rozpočtu zameriava na zachovanie a riadenie prírodných zdrojov , najmä na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka .
(trg)="54"> V letu 2008 je nekaj manj kot polovica proračuna namenjena ohranjanju in upravljanju naravnih virov , zlasti kmetijstvu in razvoju podeželja .

(src)="61"> V roku 2008 sa výdavky na udržateľný rozvoj , v rámci ktorého hlavný podiel predstavuje kohézia , plánujú vo výške 38 % rozpočtu .
(trg)="56"> V letu 2008 se poraba za trajnostno rast , pri kateri je levji delež namenjen koheziji , načrtuje v višini 38 % proračuna .

(src)="64"> Približne 6 % rozpočtu je potrebných na financovanie správnych výdavkov inštitúcií Spoločenstva .
(trg)="59"> Za financiranje uprave institucij Skupnosti je potrebno približno 6 % proračuna .

(src)="65"> Výdavky EÚ Občianstvo , sloboda , bezpečnosť a spravodlivosť 1 % Európska únia ako svetový aktér 6 % Správne výdavky 6 % Kohézia – udržateľný rast 38 % Poľnohospodárstvo – Ochrana a riadenie prírodných zdrojov 49 %
(trg)="60"> Poraba EU Državljanstvo , svoboda , varnost in pravica 1 % Evropska unija kot globalni partner 6 % Uprava 6 % Kohezija – trajnostna rast 38 % Kmetijstvo – ohranjanje in upravljanje naravnih virov 49 %

(src)="68"> Európsky dvor audítorov ako externý audítor EÚ kontroluje , či sú finančné prostriedky EÚ správne zaznamenané a vynaložené v súlade s pravidlami a právnymi predpismi s náležitým ohľadom na dosiahnutie maximálnej hospodárnosti , efektívnosti a účinnosti bez ohľadu na to , kde sa finančné prostriedky vynakladajú .
(trg)="63"> Evropsko računsko sodišče kot zunanji revizor EU preverja , ali so sredstva EU pravilno evidentirana in porabljena v skladu s pravili in zakonodajo ob ustreznem upoštevanju najsmotrnejše porabe , ne glede na to , kje se sredstva porabijo .

(src)="69"> Výsledky práce Dvora audítorov využíva Komisia , Parlament a Rada , ako aj členské štáty na zlepšenie finančného hospodárenia s rozpočtom EÚ .
(trg)="64"> Rezultate dela Sodišča uporabljajo Komisija , Parlament in Svet , pa tudi države članice , da bi izboljšali finančno poslovodenje proračuna EU .

(src)="70"> Práca Dvora je dôležitým základom každoročného postupu udeľovania absolutória , pri ktorom Parlament na základe odporúčaní Rady rozhoduje , či si Komisia splnila svoju povinnosť za plnenie rozpočtu z predchádzajúceho roku .
(trg)="65"> Delo Sodišča zagotavlja pomembno podlago za letni postopek razrešnice , pri katerem se Parlament na podlagi priporočil Sveta odloči , ali je Komisija izpolnila svoje odgovornosti za izvrševanje proračuna prejšnjega leta .

(src)="80"> Výročné vyhlásenie o vierohodnosti je všeobecne známe pod francúzskou skratkou DAS ( „ Déclaration d ‘ Assurance “ ) .
(trg)="79"> Za izjavo o zanesljivosti se pretežno uporablja francoska kratica DAS ( „ Déclaration d 'Assurance “ ) .

(src)="81"> 1 Viac informácií o metodike Dvora audítorov nájdete v príručkách na internetovej stránke Dvora audítorov ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="80"> 1 Več informacij o metodologiji Sodišča si lahko ogledate v priročnikih na spletni strani Sodišča ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="83"> Dvor audítorov kontroluje účty EÚ v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi ( ISA ) , ktoré sa uplatňujú vo verejnom aj v súkromnom sektore .
(trg)="82"> Revidiranje računovodskih izkazov EU Sodišče izvaja v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja ( MSR ) , ki se uporabljajo v javnem in zasebnem sektorju .

(src)="85"> Dvor audítorov sa aktívne podieľa na vývoji medzinárodných štandardov orgánov stanovujúcich štandardy ( INTOSAI , IFAC ) 2 spolu s národnými kontrolnými inštitúciami .
(trg)="84"> Sodišče dejavno sodeluje , skupaj z nacionalnimi revizijskimi institucijami , pri razvijanju mednarodnih standardov s strani organov , ki določajo standarde ( Intosai , IFAC ) 2 .

(src)="86"> S cieľom získať istotu , že sú platby v súlade so zákonmi a predpismi , Dvor audítorov vychádza z výsledkov kontrol systémov dohľadu a kontroly , ktoré majú zabrániť chybám v zákonnosti a správnosti alebo ich odhaliť a opraviť , a zo vzorky samotných transakcií ( platieb ) ( pozri rámček 2 ) .
(trg)="85"> Pri pridobivanju zagotovila , da so plačila skladna s pravnimi in ureditvenimi okviri , Sodišče uporablja tako rezultate svojih pregledov nadzornih in kontrolnih sistemov , katerih namen je preprečiti ali odkriti in popraviti napake v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo , kot rezultate vzorca samih transakcij ( plačil ) ( glej okvir 2 ) .

(src)="91"> 12 2 INTOSAI – Medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií ; IFAC – Medzinárodná federácia účtovníkov .
(trg)="90"> 12 2 Intosai : Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij .
(trg)="91"> IFAC : Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov .

(src)="92"> 13 RÁMČEK 2 – KONTROLY NA MIESTE PLATIEB Z ROZPOČTU EÚ VYKONÁVANÉ DVOROM AUDÍTOROV Dvor audítorov nemá zdroje na to , aby kontroloval podrobne všetky transakcie z rozpočtu EÚ .
(trg)="92"> 13 OKVIR 2 – REVIZIJE SODIŠČA NA KRAJU SAMEM V ZVEZI S PLAČILI IZ PRORAČUNA EU Sodišče nima virov za podrobno revidiranje vseh transakcij , povezanih s proračunom EU .

(src)="95"> Dvor audítorov tieto transakcie vysleduje po konečných príjemcov pomoci , napríklad poľnohospodára v južnom Nemecku .
(trg)="95"> Sodišče tem transakcijam sledi do končnih upravičencev do pomoči , na primer do kmeta v južni Nemčiji .

(src)="98"> V praxi Dvor audítorov porovnáva výsledky svojich testov štatistických vzoriek s tým , čo podľa neho predstavuje prijateľný limit alebo hranicu významnosti , aby určil druh stanoviska , ktoré poskytne .
(trg)="98"> V praksi Sodišče primerja rezultate svojih preizkušanj statističnih vzorcev s tem , kar je po njegovi presoji sprejemljiva meja – ali prag pomembnosti – da določi naravo mnenja , ki bo podano .

(src)="105"> Ako vidieť z organizačnej štruktúry ( pozri s .
(src)="106"> 17 ) , sú štyri sektorové skupiny , ktoré pokrývajú rôzne oblasti rozpočtu ( Ochrana a riadenie prírodných zdrojov – Štrukturálne politiky , doprava , výskum a energia – Vonkajšie opatrenia – Vlastné zdroje , bankové aktivity , prevádzkové výdavky , inštitúcie a úrady a agentúry Spoločenstva a vnútorné politiky ) .
(trg)="106"> Kot je razvidno iz organizacijske sheme ( glej stran 17 ) , obstajajo štiri sektorske skupine , ki pokrivajo različne dele proračuna ( ohranjanje in upravljanje naravnih virov – strukturne politike , transport , raziskave in energetika – zunanji ukrepi – lastna sredstva , bančne dejavnosti , upravni odhodki , institucije in organi Skupnosti ter notranje politike ) .

(src)="108"> Piata skupina je CEAD ( Coordination , Communication , Evaluation , Assurance and Development – koordinácia , komunikácia , hodnotenie , záruka a rozvoj ) , ktorá zodpovedá za „ horizontálne “ záležitosti , napr. za koordináciu vyhlásenia o vierohodnosti , zaisťovanie kvality a vývoj metodiky auditu Dvora audítorov a za komunikovanie práce a výstupov Dvora audítorov .
(trg)="107"> Vsako skupino vodi doajen , ki ga člani skupine izvolijo izmed sebe za dveletni obnovljiv mandat .
(trg)="108"> Peta revizijska skupina ( CEAD oziroma koordinacija , komunikacija , vrednotenje , zanesljivost in razvoj ) je odgovorna za „ horizontalne zadeve “ , kot so koordiniranje izjave o zanesljivosti , zagotavljanje kakovosti , razvoj revizijske metodologije Sodišča ter posredovanje dela in izložkov Sodišča .

(src)="116"> 1 . januára 2007 vstúpili do EÚ Bulharsko a Rumunsko a príslušnými novými členmi sa stali Nadežda Sandolova a Ovidiu Ispir .
(trg)="116"> 1 . januarja 2007 , ob pristopu Bolgarije in Romunije , sta se Sodišču pridružila dva nova člana , ga .
(trg)="117"> Nadežda Sandolova in g .
(trg)="118"> Ovidiu Ispir .

(src)="117"> O rok neskôr , 1 . januára 2008 , sa tromi novými členmi stali Michel Cretin ( Francúzsko ) , Henri Grethen ( Luxembursko ) a Harald Noack ( Nemecko ) , ktorí nahradili svojich predchodcov po uplynutí ich funkčného obdobia .
(trg)="119"> Leto dni pozneje , 1 . januarja 2008 , so se kot zamenjava ob izteku mandatov njihovih predhodnikov Sodišču pridružili trije novi člani , g .
(trg)="120"> Michel Cretin ( Francija ) , g .
(trg)="121"> Henri Grethen ( Luksemburg ) in g .

(src)="118"> Okrem toho Rada obnovila mandát štyrom členom ( za Rakúsko , Holandsko , Spojené kráľovstvo a Grécko ) na ďalšie šesťročné obdobie .
(src)="119"> PREDSEDA Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV 2008 15
(trg)="124"> PREDSEDNIK Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE , LETO 2008 15

(src)="121"> Predseda zohráva úlohu primus inter pares – prvý spomedzi rovných .
(trg)="126"> Ima vlogo primus inter pares – prvega ali prve med enakimi .

(src)="123"> Predseda zastupuje Dvor audítorov navonok , najmä v styku s orgánom udeľujúcim absolutórium , ostatnými inštitúciami EÚ a najvyššími kontrolnými inštitúciami členských štátov a prijímateľských krajín .
(trg)="128"> Predsednik zastopa Sodišče v zunanjih stikih , zlasti z organom za razrešnico , drugimi institucijami EU ter vrhovnimi revizijskimi institucijami držav članic in upravičenk .

(src)="124"> 16 . januára 2008 bol za jedenásteho predsedu Dvora audítorov zvolený Vítor Manuel da Silva Caldeira , portugalský člen .
(trg)="129"> 16 . januarja 2008 je bil za 11 . predsednika Sodišča izvoljen portugalski član g .
(trg)="130"> Vítor Manuel da Silva Caldeira .

(src)="126"> Zodpovedá za personál a administratívu Dvora audítorov vrátane odbornej prípravy a za prekladateľské oddelenie , ktoré tvoria jednotlivé sekcie pre každý úradný jazyk okrem írčiny ( 22 jazykov ) .
(trg)="132"> Odgovoren je za vodenje uslužbencev in administracije Sodišča , vključno s poklicnim usposabljanjem in prevajalsko službo , ki vsebuje enoto za vsak uradni jezik z izjemo irščine ( 22 jezikov ) .

(src)="128"> 1 . júla 2007 bol obnovený mandát Michela Hervého , súčasného generálneho tajomníka Dvora audítorov .
(trg)="134"> 1 . julija 2007 je bil obnovljen mandat sedanjega generalnega sekretarja Sodišča , g .

(src)="129"> ZAMESTNANCI DVORA AUDÍTOROV V Európskom dvore audítorov pracuje približne 850 zamestnancov ( 836 k 31 . decembru 2007 ) vrátane audítorov ( 484 ) , prekladateľov ( 162 ) a administratívnych síl .
(trg)="136"> USLUŽBENCI SODIŠČA Evropsko računsko sodišče ima približno 850 uslužbencev ( 836 dne 31 . decembra 2007 ) , med katerimi so revizorji ( 484 ) , prevajalci ( 162 ) in administrativna podpora .

(src)="130"> Audítori Dvora audítorov majú bohaté odborné znalosti a skúsenosti z verejného aj súkromného sektora vrátane účtovníckej praxe , finančného hospodárenia , vnútorného a externého auditu , práva a ekonomiky .
(trg)="137"> Revizijski uslužbenci Sodišča imajo širok spekter strokovnega znanja in izkušenj tako iz javnega kot zasebnega sektorja , vključno s področji računovodstva , finančnega poslovodenja , notranje in zunanje revizije , prava in ekonomije .

(src)="131"> Podobne ako všetky ostatné inštitúcie EÚ aj Dvor audítorov zamestnáva štátnych príslušníkov zo všetkých členských štátov .
(trg)="138"> Kot vse druge institucije EU tudi Sodišče zaposluje državljane vseh držav članic .

(src)="133"> 18 PREHĽAD AUDÍTORSKÝCH SPRÁV A STANOVÍSK3 Dvor audítorov uverejňuje výsledky finančných auditov a auditov zhody najmä vo výročnej správe o plnení všeobecného rozpočtu EÚ a vo výročnej správe o európskych rozvojových fondoch ( ERF ) , ako aj v špecifických správach o agentúrach Únie .
(trg)="144"> 18 PREGLED REVIZIJSKIH POROČIL IN MNENJ 3 Rezultati revizij računovodskih izkazov in skladnosti , ki jih izvede Sodišče , so v glavnem objavljeni v letnih poročilih o splošnem proračunu EU in o evropskih razvojnih skladih ( ERS ) ter v specifičnih poročilih o agencijah Unije .

(src)="134"> Výsledky auditov výkonnosti sa zverejňujú v osobitných správach v priebehu roka .
(trg)="145"> Rezultati njegovih revizij smotrnosti poslovanja so objavljeni v posebnih poročilih med letom .

(src)="138"> Výročná správa za rok 2006 pokračovala v tomto trende poukázaním na oblasti , v ktorých došlo k zlepšeniu , v niektorých k výraznému , ako aj poukázaním na veľké výdavkové oblasti , v ktorých zostáva situácia naďalej neuspokojivá .
(trg)="150"> Sodišče je prišlo do zaključka , da so „ končni letni računovodski izkazi Evropskih skupnosti “ , v katerih je bilo predstavljeno izvrševanje proračuna EU za leto 2006 , v vseh pomembnih vidikih pošteno prikazovali finančno stanje Skupnosti in rezultate , z izjemo previsoke navedbe obveznosti in predfinanciranja v bilanci stanja .

(src)="142"> Úplné znenie správ a stanovísk tak , ako boli prijaté Dvorom audítorov , je k dispozícii na internetovej stránke Dvora audítorov ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="153"> Bralce prosimo , naj si nadaljnje podrobnosti ogledajo v polnih besedilih , kot jih je sprejelo Sodišče – na voljo so na spletni strani Sodišča ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="154"> Kompletnú analýzu nájdu čitatelia v úplnom znení výročnej správy za rok 2006 .
(src)="155"> Špecifické hodnotenia výročnej správy za rok 2006 Spoločná poľnohospodárska politika Vonkajšie opatrenia Prea Predvstupová stratégia-accession strategy Phare / ISPA Fungovanie systémov dohľadu a kontroly Rozsah chýb Vlastné zdroje IACS Spolu za SPP IACS na ktoré sa nevzťahuje IACS na ktoré sa nevzťahuje IACS Štrukturálne operácie Vnútorné politiky Ústredie a delegácie Implementačné organizácie SAPARD Správne výdavky Fungovanie systémov dohľadu a kontroly U spokojivé Čiastočne uspokojivé Neuspokojivé Rozsah chýb Menej než 2 % ( pod prahom významnosti ) Od 2 % do 5 % Viac než 5 %
(trg)="165"> Bralcem se priporoča , da si celotno analizo ogledajo v besedilu Letnega poročila za leto 2006 .
(trg)="166"> Posebne ocene v Letnem poročilu za leto 2006 Skupna kmetijska politika Zunanji ukrepi Predpristopna strategija Phare / ISPA Delovanje nadzornih in kontrolnih sistemov Stopnja napak Lastna sredstva IAKS Skupaj za SKP IAKS zunaj-IAKS zunaj-IAKS Strukturne dejavnosti Notranje politike Sedež in delegacije Izvajalske organizacije Sapard Upravni odhodki Delovanje nadzornih in kontrolnih sistemov Z adovoljivo Delno zadovoljivo Nezadovoljivo Stopnja napak Manj kot 2 % ( pod pragom pomembnosti ) Med 2 % in 5 % Več kot 5 %

(src)="165"> Nedostatky , ktoré Dvor audítorov zistil pri audite výdavkov európskych inštitúcií na budovy ( č.
(src)="166"> 2 / 2007 ) , dokazujú , že časť finančných prostriedkov EÚ bola v tejto oblasti vynaložená zbytočne .
(trg)="174"> Slabosti , ki jih je Sodišče ugotovilo pri porabi evropskih institucij za njihove zgradbe ( 2 / 2007 ) , kažejo , da so bila na tem področju nekatera sredstva EU porabljena brez potrebe .

(src)="167"> Nedostatky uvedené v správe o systémoch kontrol , inšpekcií a sankcií v oblasti rybného hospodárstva ( č.
(src)="168"> 7 / 2007 ) môžu mať vážne následky na zdroje aj na budúcnosť rybného hospodárstva .
(src)="169"> Napriek rôznym typom výdavkov v rozličných oblastiach rozpočtu EÚ možno v správach Dvora audítorov určiť niekoľko spoločných tém , napr. : 22 • • • Hoci by sa mali finančné prostriedky vynakladať rýchlo a efektívne , pri dosahovaní týchto dvoch cieľov naraz môže existovať napätie .
(trg)="175"> Pomanjkljivosti , ugotovljene v poročilu o sistemih nadzora , inšpekcijskih pregledov in kazni na področju ribištva ( 7 / 2007 ) bi lahko imele resne posledice tako za ribolovne vire kot za prihodnost ribiške industrije .
(trg)="176"> Kljub različnim vrstam porabe na različnih področjih proračuna EU je v poročilih Sodišča mogoče najti več skupnih tem , kot so : 22 • • • Medtem ko je treba sredstva porabiti tako hitro kot učinkovito , lahko pride do trenj pri doseganju obeh ciljev hkrati .

(src)="170"> Táto téma je predmetom správy o implementácii procesov v polovici obdobia štrukturálnych fondov ( č.
(src)="171"> 1 / 2007 ) , ako aj správy o riadení programu CARDS Komisiou v krajinách západného Balkánu ( č.
(trg)="177"> Ta tema je zajeta v poročilu o vmesnih postopkih za strukturne sklade ( 1 / 2007 ) ter v poročilu o Komisijinem upravljanju programa CARDS na zahodnem Balkanu ( 5 / 2007 ) .

(src)="175"> 2 / 2007 ) a správy o hodnotení rámcových programov EÚ v oblasti výskumu a technologického rozvoja ( VTR ) ( č.
(src)="176"> 9 / 2007 ) , ako aj dvoch ďalších správ o zahraničnej pomoci ; jedna sa týka programu CARDS a druhá účinnosti technickej pomoci pri rozvoji kapacít ( č.
(trg)="182"> Po drugi strani lahko pozneje izvedeno vrednotenje zmanjša možnosti uvedbe pravočasnih sprememb v tekočem obdobju in izboljšav za naslednjega .
(trg)="183"> Vprašanja časa vrednotenja so bila obravnavana tako v poročilu o vmesnih postopkih za strukturne sklade ( 1 / 2007 ) kot v poročilu o ocenjevanju RTR ( 9 / 2007 ) .

(src)="184"> 9 / 2007 ) .
(src)="185"> 23 • • • Hodnotenia , ale aj audity , sa vykonávajú ťažšie , ak je jasnosť cieľov výdavkových programov nedostatočná , čo bola ďalšia téma týchto dvoch auditov .
(trg)="184"> 23 • • • Vrednotenja je enako kot revizije težje izvesti , če so cilji programov porabe premalo jasni , kar je še ena tema , ki se ji je posvečalo pri teh dveh revizijah .

(src)="189"> Táto záležitosť bola predmetom správy o Európskom fonde pre utečencov ( č.
(src)="190"> 3 / 2007 ) a správy o kontrolách vývozu poľnohospodárskych výrobkov , ktoré vykonávajú členské štáty ( č.
(trg)="188"> To področje je bilo obravnavano v poročilih o Evropskem skladu za begunce ( 3 / 2007 ) in o pregledih izvoza kmetijskih proizvodov , ki so jih izvedle države članice ( 4 / 2007 ) .

(src)="193"> To môže mať vplyv vtedy , keď sa údaje používajú ako základ rozhodnutí , napr. pri rozdeľovaní finančných prostriedkov .
(trg)="190"> To ima lahko učinek , ko se podatki uporabijo kot podlaga za odločitve , kot je dodeljevanje sredstev .

(src)="194"> Aspekty kvality údajov sú súčasťou správy o Európskom fonde pre utečencov ( č.
(src)="195"> 3 / 2007 ) , ako aj správy o rybnom hospodárstve ( č.
(trg)="191"> Vidiki kakovosti podatkov so bili zajeti v poročilu o skladu za begunce ( 3 / 2007 ) , pa tudi v poročilu o ribištvu ( 7 / 2007 ) .

(src)="213"> Stanoviská sa môžu tiež týkať všeobecnejších záležitostí finančného hospodárenia EÚ , napr. stanovisko Dvora audítorov ( č.
(src)="214"> 6 / 2007 ) k ročným súhrnom členských štátov , národným vyhláseniam členských štátov a auditom národných kontrolných orgánov .
(trg)="197"> Pokrivajo lahko tudi širša vprašanja finančnega poslovodenja v EU , kot npr. mnenje Sodišča ( 6 / 2007 ) o letnih povzetkih , nacionalnih izjavah in revizijskem delu nacionalnih revizijskih organov .

(src)="215"> Stanoviská vychádzajú z odborných skúseností Dvora audítorov v oblasti finančného hospodárenia EÚ , ktoré sa rozvíjali auditmi v priebehu rokov : v niektorých prípadoch sa odkazuje na konkrétne audity .
(trg)="198"> Mnenja so osnovana na strokovnem znanju Sodišča o finančnem poslovodenju EU , ki ga je pridobilo v teku let prek svojih revizij : v nekaterih primerih se mnenja sklicujejo na posebne revizije .

(src)="216"> Napríklad v stanovisku k zabezpečovaniu riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach ( č.
(src)="217"> 3 / 2007 ) Dvor audítorov odkazoval na odporúčania z predchádzajúcej osobitnej správy , že by Komisia mala prijať opatrenia na zlepšenie spoľahlivosti zdrojov informácií o podvodoch .
(trg)="199"> V mnenju o zagotavljanju pravilnega izvajanja zakonov o carinskih in kmetijskih zadevah ( 3 / 2007 ) se je Sodišče , na primer , sklicevalo na v poročilu iz preteklosti podano priporočilo , da bi Komisija morala sprejeti ukrepe za izboljšanje zanesljivosti virov informacij o goljufijah .

(src)="218"> Téma , ktorá sa opakuje v stanoviskách Dvora audítorov , je potreba zjednodušenia ( pozri napríklad stanovisko č.
(src)="219"> 7 / 2007 k návrhu nariadenia o rozpočtových pravidlách , ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev ) .
(trg)="200"> Ponavljajoča se tema mnenj Sodišča je potreba po poenostavitvi ( glej npr. 7 / 2007 o finančni uredbi , ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti ) .

(src)="220"> V stanovisku z roku 2007 ( č.
(src)="221"> 6 / 2007 ) Dvor audítorov vyjadril svoj postoj k ročným súhrnom , ako aj k dobrovoľným iniciatívam niektorých členských štátov na vydanie tzv. národných vyhlásení .
(trg)="201"> V enem od mnenj iz leta 2007 ( 6 / 2007 ) je Sodišče predstavilo svoje stališče glede letnih povzetkov ter prostovoljnih pobud nekaterih držav članic za pripravo tako imenovanih nacionalnih izjav o sredstvih EU .

(src)="223"> 4 5 Článok 279 Zmluvy o ES .
(trg)="203"> 4 5 Člen 279 Pogodbe ES .

(src)="224"> Článok 248 ods. 4 .
(trg)="204"> Člen 248 , Pogodbe ES , odstavek 4 .

(src)="234"> 9 / 2007 k návrhu nariadenia Komisie ( ES , Euratom ) , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie ( ES , Euratom ) č.
(trg)="205"> 25 Mnenja , sprejeta v letu 2007 6 1 / 2007 o osnutku uredbe Komisije ( ES , Euratom ) o spremembi Uredbe ( ES , Euratom ) št .

(src)="235"> 2342 / 2002 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady ( ES , Euratom ) č.
(trg)="206"> 2342 / 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta ( ES , Euratom ) št .

(src)="236"> 1605 / 2002 o rozpočtových pravidlách , ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev k návrhu nariadenia Rady , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o rozpočtových pravidlách , ktoré sa vzťahujú na 9 .
(src)="237"> Európsky rozvojový fond k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady ( ES ) č.
(trg)="207"> 1605 / 2002 o finančni uredbi , ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti 2 / 2007 o predlogu uredbe Sveta o spremembi Finančne uredbe v zvezi z 9 . evropskim razvojnim skladom 3 / 2007 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta ( ES ) št .

(src)="238"> 515 / 97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach k návrhu nariadenia Komisie ( ES ) , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ( ES ) č.
(trg)="208"> 515 / 97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje 4 / 2007 o osnutku uredbe Komisije ( ES ) o spremembi Uredbe Komisije ( ES ) št .

(src)="239"> 1653 / 2004 , ktorým sa na základe nariadenia Rady ( ES ) č.
(trg)="209"> 1653 / 2004 o standardni finančni uredbi za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta ( ES ) št .

(src)="241"> 1605 / 2002 z 25 . júna 2002 o rozpočtových pravidlách , ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev k návrhu nariadenia Komisie ( ES , Euratom ) , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie ( ES , Euratom ) č.
(trg)="212"> 1605 / 2002 z dne 25 . junija 2002 o finančni uredbi , ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti 8 / 2007 o osnutku uredbe Komisije ( ES , Euratom ) o spremembi Uredbe ( ES , Euratom ) št .

(src)="242"> 2343 / 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady ( ES , Euratom ) č.
(trg)="213"> 2343 / 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta ( ES , Euratom ) št .

(src)="259"> Pri udeľovaní absolutória za plnenie rozpočtu na rok 2006 sa záverom Dvora audítorov venovala osobitná pozornosť , a to najmä v oblasti štrukturálnych politík .
(trg)="229"> V postopku razrešnice za proračun za leto 2006 so bili zaključki Sodišča , zlasti na področju strukturnih politik , deležni znatne pozornosti .

(src)="264"> Príkladom toho , čo sa môže stať , je nedávna správa o výdavkoch na budovy ( osobitná správa č.
(trg)="234"> Primer tega , kar se lahko zgodi , daje nedavno poročilo o odhodkih za zgradbe ( Posebno poročilo št .

(src)="265"> 2 / 2007 ) .
(trg)="235"> 2 / 2007 ) .

(src)="268"> Ďalším príkladom je správa Dvora audítorov o kontrolách vývozu poľnohospodárskych výrobkov , ktoré vykonávajú členské štáty ( č.
(trg)="237"> Še en primer je revizijsko poročilo Sodišča o pregledih izvoza kmetijskih proizvodov , ki so jih izvedle države članice ( Posebno poročilo št .

(src)="269"> 4 / 2007 ) .
(trg)="238"> 4 / 2007 ) .

(src)="288"> 1 / 2007 ) .
(trg)="244"> 7 / 2007 ) .

(src)="291"> 28 POSTOJ DVORA AUDÍTOROV NÁRODNÉ SÚHRNY A VYHLÁSENIA Komisia a členské štáty vyvinuli iniciatívu zvýšiť účasť členských štátov na procese zodpovednosti za hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ .
(trg)="259"> 28 STALIŠČE SODIŠČA NACIONALNI POVZETKI IN IZJAVE Komisija in države članice so sprejele pobude za povečevanje sodelovanja držav članic v procesu odgovornosti za sredstva EU .

(src)="292"> Je to čiastočne odpoveď na problém významnej chybovosti v zákonnosti a správnosti v najväčších rozpočtových oblastiach , najmä v tých , v ktorých je riadenie zdieľané medzi Komisiou a členskými štátmi .
(trg)="260"> To je delni odgovor na težavo pomembnih stopenj napak v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo na velikih področjih proračuna , zlasti tistih , katerih upravljanje si delijo Komisija in države članice .

(src)="295"> 6 / 2007 názor , že všetky tieto prvky , pokiaľ sa správne implementujú , môžu podporiť lepšie spravovanie a kontrolu finančných prostriedkov EÚ .
(trg)="263"> 6 / 2007 meni , da bi lahko vsi ti elementi , če se pravilno izvajajo , spodbudili izboljšano upravljanje in kontroliranje sredstev EU .

(src)="301"> Hoci samotné nie sú rozhodujúcim kontrolným dôkazom , možno ich považovať za nový prvok vnútornej kontroly a môžu obsahovať dôležité informácie o plnení rozpočtu EÚ .
(trg)="268"> Čeprav same ne predstavljajo dokončnih revizijskih dokazov , jih je mogoče šteti za nov element notranje kontrole in lahko vsebujejo koristne informacije o izvrševanju proračuna EU .

(src)="311"> HODNOTENIE ROZPOČTU EÚ V septembri 2007 Komisia uverejnila konzultačný dokument , ktorý má iniciovať otvorenú rozpravu o finančných prostriedkoch EÚ v rámci rozsiahleho hodnotenia rozpočtu .
(trg)="278"> PREGLED PRORAČUNA EU Komisija je septembra 2007 kot del obsežnega pregleda proračuna objavila posvetovalni dokument , da bi spodbudila odprto razpravo o financah EU .

(src)="312"> Dvor audítorov prispel do tejto rozpravy v apríli 2008 , keď uverejnil dokument , v ktorom zdôraznil hlavné zásady , ktoré sa majú zohľadniť pri vypracúvaní nových programov , aby dosiahli európsku pridanú hodnotu , a to jasnosť cieľov , jednoduchosť , realizmus , transparentnosť a zodpovednosť .
(trg)="279"> Sodišče je v začetku aprila 2008 izdalo prispevek k razpravi , v katerem je poudarilo ključna načela , ki bi jih bilo treba upoštevati pri snovanju novih programov , da se zagotovi njihovo doseganje evropske dodane vrednosti , in sicer jasnost ciljev , poenostavitev , stvarnost ter preglednost in odgovornost .

(src)="315"> 30 PRÁCA DVORA AUDÍTOROV V ROKU 2007 A V ĎALŠÍCH ROKOCH AUDITY VYKONANÉ V ROKU 2007 Dvor audítorov každoročne stanoví plánované audity v pláne práce , ktorý predkladá výboru pre rozpočtovú kontrolu Európskeho parlamentu a ktorý je dostupný na internetovej stránke Dvor audítorov .
(src)="316"> Prostredníctvom plánu práce sú zúčastnené strany informované o nových a prebiehajúcich auditoch , ako aj o budúcich správach .
(trg)="282"> 30 DELO SODIŠČA V LETU 2007 IN V PRIHODNJE REVIZIJSKO DELO , IZVEDENO LETA 2007 Sodišče svoje prihodnje revizijsko delo vsako leto začrta v programu dela , ki se predloži odboru Evropskega parlamenta za proračunski nadzor in je na spletni strani Sodišča na razpolago javnosti .
(trg)="283"> S programom dela se zainteresirane strani obvesti o novih in tekočih revizijah ter o prihodnjih poročilih .

(src)="321"> Konečný výstup 2004 2005 2006 2007 Počet osobitných správ 10 6 11 9 Výročná správa ( vrátane ERF ) 1 1 1 1 Špecifické ročné správy 23 20 23 29 Stanoviská 2 11 8 9 Pokiaľ ide o finančný audit a audit zhody , v roku 2007 Dvor audítorov po prvýkrát uplatnil nový model miery istoty s cieľom získať dostatočné výsledky najefektívnejším spôsobom .
(trg)="288"> Končni izložki 2004 2005 2006 2007 Število posebnih poročil 10 6 11 9 Specifična letna poročila 1 1 1 1 Specifična letna poročila 23 20 23 29 Mnenja 2 11 8 9 V zvezi z revizijama računovodskih izkazov in skladnosti je bilo leto 2007 prvo , v katerem se je izvajal novi model revizijskega zagotovila Sodišča , da bi se na najbolj učinkovit način pridobili dovolj trdni rezultati .

(src)="322"> Dvor audítorov sa taktiež rozhodol poskytnúť viac informácií o výsledkoch DAS , najmä o výsledkoch testovania transakcií .
(trg)="289"> Sodišče se je odločilo tudi zagotoviti večjo raven informacij o rezultatih v zvezi z DAS , zlasti o rezultatih preizkušanja transakcij .

(src)="323"> Dvor audítorov zastáva názor , že tak spolu so schematickými informáciami o výsledkoch hodnotenia systémov poskytuje užitočné informácie o monitorovaní , ktoré umožnia merať pokrok v oblasti finančného hospodárenia .
(trg)="290"> Sodišče meni , da to – skupaj s shematičnimi informacijami o rezultatih ocen sistemov – zagotavlja koristne informacije o spremljanju , da se omogoči merjenje napredka pri finančnem poslovodenju .

(src)="330"> Plán obsahoval spolu 23 opatrení , z ktorých nasledovných šesť bolo predmetom pracovných skupín skladajúcich sa z členov Dvora audítorov a zo zamestnancov z rôznych častí a úrovní inštitúcie : 31 1 .
(trg)="297"> Vseboval je skupno 23 ukrepov , od katerih so se s šestimi ukvarjale delovne skupine , v katerih so sodelovali tako člani Sodišča kot uslužbenci iz različnih delov in ravni organizacije : 31 1 .

(src)="331"> Vízia , poslanie , strategické ciele , plánovanie 2 .
(trg)="298"> Vizija , poslanstvo , strateški cilji , načrtovanje 2 .

(src)="332"> Správa ( vedenie ) , štruktúra a organizácia 3 .
(trg)="299"> Upravljanje ( vodstvo ) , struktura in organizacija 3 .

(src)="333"> Vnútorné ukazovatele výkonnosti 4 .
(trg)="300"> Notranji kazalniki uspešnosti 4 .

(src)="334"> Ľudia a interná komunikácia 5 .
(trg)="301"> Ljudje in notranja komunikacija 5 .

(src)="335"> Externí partneri a prístup ku komunikácii , politika externej komunikácie 6 .
(trg)="302"> Zunanje zainteresirane strani in komunikacijski pristopi , zunanja komunikacijska politika 6 .