# lv/aar18_aar18.xml.gz
# sl/aar18_aar18.xml.gz


(src)="2"> EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA 12 , rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tālrunis : + 352 4398-1 Uzziņām : eca.europa.eu / lv / Pages / ContactForm.aspx Tīmekļa vietne : eca.europa.eu Twitter : @ EUAuditors 02 Papildu informācija par Eiropas Savienību ir pieejama portālā Europa ( http : / / europa.eu ) .
(trg)="1"> SL 2018 Poročilo o dejavnostih
(trg)="2"> EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 12 , rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUKSEMBURG Tel . : + 352 4398-1 Vprašanja : eca.europa.eu / sl / Pages / ContactForm.aspx Spletišče : eca.europa.eu Twitter : @ EUAuditors 02 Veliko dodatnih informacij o Evropski uniji je na voljo na internetu .

(src)="3"> Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs , 2019 Print ISBN 978-92-847-1859-7 PDF ISBN 978-92-847-1855-9 HTML ISBN 978-92-847-1830-6 ISSN 1831-1288 ISSN 2315-3989 ISSN 2315-3989 doi : 10.2865 / 17554 doi : 10.2865 / 17128 doi : 10.2865 / 17447 QJ-AA-19-001-LV-C QJ-AA-19-001-LV-N QJ-AA-19-001-LV-Q
(trg)="4"> Luxembourg : Urad za publikacije Evropske unije , 2019 Print ISBN 978-92-847-1898-6 PDF ISBN 978-92-847-1843-6 HTML ISBN 978-92-847-1817-7 ISSN 1831-1342 ISSN 2362-9622 ISSN 2362-9622 doi : 10.2865 / 879704 doi : 10.2865 / 605373 doi : 10.2865 / 52683 QJ-AA-19-001-SL-C QJ-AA-19-001-SL-N QJ-AA-19-001-SL-Q

(src)="4"> 1 Eiropas Revīzijas palātas locekļu kolēģija 2018 . gada 1 . maijā .
(trg)="5"> 1 Kolegij članov Evropskega računskega sodišča 1 . maja 2018 .

(src)="9"> ERP ir izveidota 1977 . gadā un ir viena no septiņām ES iestādēm .
(trg)="9"> Ustanovljeno je bilo leta 1977 in je ena od sedmih institucij EU .

(src)="10"> ERP atrodas Luksemburgā , un tajā strādā aptuveni 900 revidentu , atbalsta un administratīvo darbinieku no visām ES dalībvalstīm .
(trg)="10"> Sedež ima v Luxembourgu , zaposluje pa približno 900 revizijskih , podpornih in upravnih uslužbencev vseh narodnosti EU .

(src)="25"> Klaus-Heiner Lehne priekšsēdētājs
(trg)="25"> Klaus-Heiner Lehne Predsednik

(src)="35"> 7
(src)="53"> 9314 16 357
(trg)="33"> 7
(trg)="42"> 8
(trg)="80"> 14
(trg)="88"> 16
(trg)="109"> 20
(trg)="203"> 35

(src)="75"> Šie uzdevumi ietver ( vismaz daļēji ) 29 no 69 Parlamenta ieteikumiem ( 42 % ) ( 2017 . gadā : 32 % ) .
(trg)="67"> Te naloge vsaj deloma vključujejo 29 od 69 ( 42 % ) predlogov Parlamenta ( leta 2017 : 32 % ) .

(src)="81"> 13
(src)="108"> 18
(trg)="73"> 13
(trg)="96"> 18
(trg)="109"> 20

(src)="100"> Galvenokārt tā ir Eiropas Komisija , bet tās var būt arī citas ES iestādes un struktūras .
(trg)="91"> To je predvsem Evropska komisija , pa tudi druge institucije in organi EU .

(src)="102"> Īpašo ziņojumu un tematisko apskatu skaits 2015 . – 2018 . gadā 17 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2015 2016 2017 2018 22 38 30 44 Gads Publikāciju skaits
(trg)="93"> Število posebnih poročil in publikacij na podlagi pregleda ( v obdobju 2015 – 2018 ) Rekordno število publikacij leta 2018 17 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2015 2016 2017 2018 22 38 30 44 Leto Število publikacij

(src)="132"> ES - El cinco días : Los auditores de la UE critican la incoherencia de los trazados del AVE DE - Die Zeit : Bahnlinien : Ausbau schneller Zugstrecken in EU zu teuer und zu langsam IT - La Repubblica : Alta velocità nell 'Ue , la Corte dei Conti europea boccia la rete UK - Financial Times : Bloc criticised over high-speed rail strategy
(trg)="129"> ES – El cinco días : Los auditores de la UE critican la incoherencia de los trazados del AVE DE – Die Zeit : Bahnlinien : Ausbau schneller Zugstrecken in EU zu teuer und zu langsam IT – La Repubblica : Alta velocità nell 'Ue , la Corte dei Conti europea boccia la rete UK – Financial Times : Bloc criticised over high-speed rail strategy

(src)="138"> Humānās palīdzības projekti ir palīdzējuši bēgļiem apmierināt viņu pamatvajadzības , bet ne vienmēr ir nodrošinājuši ieguldīto līdzekļu atdevi vai sasnieguši mehānisma mērķi efektīvi koordinēt šo atbalstu .
(trg)="135"> Humanitarni projekti so beguncem pomagali zadovoljevati njihove osnovne potrebe , vendar pa niso vedno zagotovili pričakovane vrednosti za denar ali dosegli cilja instrumenta uspešno koordinirati podporo .

(src)="148"> 25 DE - Der Spiegel : Rechnungshof kritisiert Mängel bei EU-Flüchtlingshilfe FR - EurActiv : La Cour des comptes plutôt satisfaite de l ’ aide aux réfugiés en Turquie ES - Euronews : Turquía debe rendir cuentas por la gestión de los refugiados UK - EU Observer : EU unable to fully trace € 1 bn spent on refugees in Turkey
(trg)="144"> 25 DE – Der Spiegel : Rechnungshof kritisiert Mängel bei EU-Flüchtlingshilfe FR – EurActiv : La Cour des comptes plutôt satisfaite de l ’ aide aux réfugiés en Turquie ES – Euronews : Turquía debe rendir cuentas por la gestión de los refugiados UK – EU Observer : EU unable to fully trace € 1 bn spent on refugees in Turkey

(src)="152"> Gatavojot Palātas nesenāko gada pārskatu par ES budžetu ( par 2017 . finanšu gadu ) , mūsu revidenti atlasīja un pārbaudīja apmēram 700 maksājumus saņēmējiem visās izdevumu jomās .
(src)="153"> Šo maksājumu kopējā vērtība bija aptuveni 100 miljardi EUR .
(src)="154"> Tas nozīmē , ka mēs izvērtējām aptuveni 700 dažādu gadījumu , kad ES līdzekļi tika izlietoti , lai atbalstītu svarīgus infrastruktūras projektus , MVU , pētniecības organizācijas , lauksaimniekus , studentus ES dalībvalstīs vai saņēmējus valstīs ārpus Eiropas Savienības .
(trg)="148"> Za zadnje letno poročilo o proračunu EU za proračunsko leto 2017 so revizorji Sodišča preizkusili približno 700 v vzorec zajetih plačil upravičencem na vseh področjih porabe , v skupni vrednosti približno 100 milijard EUR .
(trg)="149"> To pomeni , da je Sodišče ocenilo približno 700 različnih primerov , v katerih so bila sredstva EU uporabljena za zagotavljanje podpore ključnim infrastrukturnim projektom , MSP , raziskovalnim organizacijam , kmetom , študentom v državah članicah EU ali upravičencem v državah nečlanicah EU .

(src)="155"> 26 Pamatinformācija ES izdevumi 2017 . gadā 137,4 miljardi EUR Revidētā summa 100,2 miljardi EUR ( 703 maksājumu darījumi ) Pārskati Sniedz patiesu un skaidru priekšstatu – pieņemti kā ticami Ieņēmumi Likumīgi un pareizi – “ tīrs ” atzinums Izdevumi Likumīgi un pareizi , izņemot izmaksu atlīdzināšanu – atzinums ar iebildēm ( nevis negatīvs atzinums )
(trg)="150"> 26 Ključne informacije Poraba EU v letu 2017 137,4 milijarde EUR Revidirani znesek 100,2 milijarde EUR ( 703 plačilne transakcije ) Zaključni račun resničen in pošten – potrjen kot zanesljiv Prihodki zakoniti in pravilni – mnenje brez pridržkov Odhodki zakonita in pravilna , razen povračil stroškov – mnenje s pridržkom ( ne pa negativno mnenje )

(src)="160"> Turklāt aplēstais kļūdu līmenis 2017 . gada maksājumos bija 2,4 % , un tas ir zemāks nekā 2016 . gadā ( 3,1 % ) un 2015 . gadā ( 3,8 % ) .
(trg)="155"> Poleg tega je ocenjena stopnja napake za plačila v letu 2017 znašala 2,4 % , torej manj od 3,1 % v letu 2016 in 3,8 % v letu 2015 .

(src)="164"> Mēs prezentējām savu gada pārskatu Parlamenta Budžeta kontroles komitejā ( CONT ) tā publicēšanas dienā 4 . oktobrī un pēc tam arī Parlamenta plenārsēdē , Padomē ( Ekonomikas un finanšu padomē ) un 14 dalībvalstu parlamentos un valsts iestādēs .
(trg)="158"> Sodišče je svoje letno poročilo na dan objave 4 . oktobra predstavilo Odboru Evropskega parlamenta za proračunski nadzor ( CONT ) , kasneje pa tudi na plenarnemu zasedanju Parlamenta , Svetu ( za ekonomske in socialne zadeve ) ter parlamentom in nacionalnim organom 14 držav članic .

(src)="165"> 28 ERP priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne un ERP loceklis Lazaros S. Lazarou prezentē mūsu gada pārskatu Eiropas Parlamenta plenārsēdē Strasbūrā 2018 . gada novembrī .
(trg)="159"> Predsednik Sodišča Lehne in član Sodišča Lazaros S. Lazarou predstavljata letno poročilo na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta , november 2018 , Strasbourg .
(trg)="160"> 28

(src)="174"> Šos fondus finansē ES dalībvalstis un ārpus ES vispārējā budžeta tos pārvalda Eiropas Komisija un Eiropas Investīciju banka .
(trg)="169"> Evropske razvojne sklade financirajo države članice EU , upravljata pa jih Evropska komisija in Evropska investicijska banka zunaj okvira proračuna EU .

(src)="176"> 30 Pamatinformācija 2017 . gada EAF budžets 4,3 miljardi EUR Revidētā summa 3,5 miljardi EUR Pārskati Sniedz patiesu un skaidru priekšstatu – pieņemti kā ticami Ieņēmumi Likumīgi un pareizi – “ tīrs ” atzinums Izdevumi Būtisks kļūdu līmenis – negatīvs atzinums
(trg)="171"> 30 Ključne informacije Proračun evropskih razvojnih skladov za leto 2017 4,3 milijarde EUR Revidirani znesek 3,5 milijarde EUR Zaključni račun resničen in pošten – potrjen kot zanesljiv Prihodki zakoniti in pravilni – mnenje brez pridržkov Odhodki vpliv pomembne stopnje napake – negativno mnenje

(src)="177"> Īpašie gada ziņojumi Aģentūras un citas struktūras “ Tīrs ” atzinums par visām ES aģentūrām , izņemot vienu ES aģentūras atrodas visā Eiropā , un tajās strādā apmēram 11 000 darbinieku .
(trg)="172"> Specifična letna poročila Agencije in drugi organi Mnenje brez pridržkov za vse agencije EU razen ene Sedeži agencij EU , ki zaposlujejo 11 000 uslužbencev , so po vsej Evropi .

(src)="178"> To kopējais 2017 . gada budžets , izņemot Vienotā noregulējuma valdi ( VNV ) , bija 3,5 miljardi EUR , un tas atbilst apmēram 2,7 % no ES kopējā budžeta .
(trg)="173"> Njihov skupni proračun za leto 2017 brez Enotnega odbora za reševanje je znašal 3,5 milijarde EUR , kar je enakovredno približno 2,7 % celotnega proračuna EU .

(src)="179"> VNV budžets 2017 . gadā bija 6,6 miljardi EUR , un to finansēja no kredītiestāžu iemaksām .
(trg)="174"> Proračun Enotnega odbora za reševanje za leto 2017 je znašal 6,6 milijarde EUR , financiral pa se je s prispevki kreditnih institucij .

(src)="180"> Eiropas Zāļu aģentūra ( EMA ) no Londonas pārceļas uz Amsterdamu .
(trg)="175"> Evropska agencija za zdravila ( EMA ) s sedežem v Londonu se seli v Amsterdam .

(src)="187"> Eiropas Komisija ir kopuzņēmumu publiskais dalībnieks , kas pārstāv Eiropas Savienību .
(trg)="183"> Evropska komisija je javni član skupnih podjetij in zastopa EU .

(src)="195"> Tos savā darbā galvenokārt izmanto likumdevējas iestādes — Eiropas Parlaments un Padome .
(trg)="192"> Mnenja pri svojem delu uporabljata predvsem zakonodajna organa – Evropski parlament in Svet .

(src)="198"> Tie galvenokārt attiecas uz Komisijas tiesību aktu priekšlikumiem jaunai daudzgadu finanšu shēmai ( DFS ) , piemēram , par kopējās lauksaimniecības politikas ( KLP ) reformu un arī par Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai ( OLAF ) efektivitāti un tā sadarbību ar jauno Eiropas Prokuratūru ( EPPO ) , kā arī ES finansējuma saikni ar tiesiskumu un trauksmes cēlēju aizsardzību .
(trg)="195"> Večinoma so bili v njih obravnavani zakonodajni predlogi Komisije za nov večletni finančni okvir , kot je reforma skupne kmetijske politike ( SKP ) , pa tudi uspešnost Evropskega urada za boj proti goljufijam ( OLAF ) in njegovo sodelovanje s prihodnjim Evropskim javnim tožilstvom ( EJT ) , povezovanje financiranja EU s spoštovanjem načel pravne države in zaščita žvižgačev .

(src)="225"> 37
(src)="226"> 38 GALF piektā sanāksme , kurā sapulcējās vairāk nekā 20 augstāko revīzijas iestāžu vadītāji , notika Eiropas Revīzijas palātā 2018 . gada aprīlī .
(trg)="221"> 37
(trg)="222"> 38 Petega sestanka Global Audit Leadership Forum na Sodišču so se udeležili vodje več kot 20 vrhovnih revizijskih institucij s celega sveta , april 2018 .

(src)="238"> 39
(src)="239"> COP24 2018 . gada decembrī mēs piedalījāmies ANO klimata konferencē ( COP24 ) Katovicē .
(trg)="234"> 39
(trg)="235"> COP24 Sodišče se je decembra 2018 udeležilo konference Združenih narodov o podnebnih spremembah ( COP24 ) v Katovicah .

(src)="242"> 40 ERP loceklis Janusz Wojciechowski prezentē mūsu īpašo ziņojumu par gaisa kvalitāti Katovicē 2018 . gada decembrī .
(trg)="237"> 40 Član Sodišča Janusz Wojciechowski predstavlja posebno poročilo Sodišča o kakovosti zraka , december 2018 , Katovice .

(src)="248"> Kopā mēs piedalījāmies 74 sanāksmēs ar Budžeta kontroles komiteju ( 2017 . gadā : 60 sanāksmēs ) un 38 sanāksmēs ar 13 citām Parlamenta komitejām un darba struktūrām , kā arī ar parlamentāro grupu .
(trg)="243"> Skupaj je Sodišče sodelovalo na 74 sestankih Odbora za proračunski nadzor ( leta 2017 : 60 ) in 38 sestankih 13 drugih odborov in delovnih teles Parlamenta , pa tudi parlamentarnih skupin .

(src)="249"> Apvienotā ikgadējā ERP un Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejas sanāksme notika 2018 . gada februārī .
(trg)="244"> Skupni letni sestanek Sodišča in Odbora Parlamenta za proračunski nadzor je potekal februarja 2018 .

(src)="250"> 2018 . gada aprīlī ERP priekšsēdētājs Klaus Heiner Lehne piedalījās Parlamenta plenārsēdes debatēs par 2016 . gada budžeta izpildes apstiprināšanu .
(trg)="245"> Predsednik Lehne se je udeležil razprave na plenarnem zasedanju Parlamenta aprila 2018 o razrešnici za leto 2016 .

(src)="254"> Turklāt tika sniegtas 44 prezentācijas citām attiecīgām Padomes sagatavošanas struktūrām ( 2017 . gadā : 27 ) .
(trg)="249"> Poleg tega je imelo 44 predstavitev za druga relevantna pripravljalna telesa Sveta ( leta 2017 : 27 ) .

(src)="255"> Kopā 2018 . gadā mēs iepazīstinājām Padomi ar 37 īpašajiem ziņojumiem , četriem atzinumiem un trim tematiskajiem apskatiem ( 2017 . gadā : 27 ) .
(trg)="250"> Skupaj je med letom Svetu predstavilo 37 posebnih poročil , štiri mnenja in tri publikacije na podlagi pregleda ( leta 2017 : 27 ) .

(src)="259"> ERP priekšsēdētājs Klaus Heiner Lehne arī prezentēja mūsu 2017 . gada pārskatu ECOFIN sanāksmē novembrī , kad Austrija bija Padomes prezidentvalsts .
(trg)="254"> Predsednik Lehne je na novembrskem sestanku ECOFIN med avstrijskim predsedovanjem Svetu predstavil tudi letno poročilo Sodišča za leto 2017 .

(src)="267"> ERP priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne un ERP loceklis George Pufan tiekas ar Rumānijas prezidentu Klaus Iohannis Bukarestē 2018 . gada oktobrī .
(src)="268"> 43
(trg)="262"> Predsednik Sodišča Lehne in član Sodišča George Pufan na srečanju z romunskim predsednikom Klausom Iohannisom , oktober 2018 , Bukarešta .
(trg)="263"> 43

(src)="272"> ERP priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne uzrunā ES augstāko revīzijas iestāžu vadītājus ikgadējā Kontaktkomitejas sanāksmē Dubrovnikā ( Horvātijā ) 2018 . gada oktobrī .
(trg)="267"> Predsednik Sodišča Klaus-Heiner Lehne med nagovorom vodij vrhovnih revizijskih EU na letnem sestanku Kontaktnega odbora v Dubrovniku na Hrvaškem , oktober 2018 .

(src)="275"> Mēs arī koordinējām Kontaktkomitejas pirmā revīzijas kompendija sagatavošanu ( Jauniešu bezdarbs un integrācija darba tirgū ) , pamatojoties uz revīzijas ziņojumiem , kurus 14 ES augstākās revīzijas iestādes sagatavojušas laikā no 2013 . līdz 2017 . gadam .
(trg)="270"> Sodišče je tudi usklajevalo pripravo prvega revizijskega kompendija Kontaktnega odbora ( Brezposelnost mladih in njihovo vključevanje na trg delovne sile ) , ki temelji na revizijskih poročilih 14 VRI EU , pripravljenih med letoma 2013 in 2017 .

(src)="280"> Turklāt mēs aktīvi iesaistījāmies Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas ( EUROSAI ) , kas ir INTOSAI Eiropas reģionālā grupa , darbībās , īpaši Darba grupā par revīziju vides jomā , Darba grupā par informācijas tehnoloģijām un Darba grupā par revīziju un ētiku , kā arī vairākos teorētiskos un praktiskos semināros .
(trg)="275"> Dejavno je sodelovalo tudi v dejavnostih Evropske organizacije vrhovnih revizijskih institucij ( EUROSAI ) , evropske regionalne skupine INTOSAI , zlasti v delovni skupini za okoljsko revidiranje , delovni skupini za informacijske tehnologije in projektni skupini za revizijo in etiko ter na več delavnicah in seminarjih .

(src)="288"> Kolēģijā ir pa vienam loceklim no katras dalībvalsts .
(trg)="283"> V kolegiju je po en član iz vsake države članice .

(src)="291"> 2018 . gadā Padome iecēla četrus jaunus ERP locekļus : o Eva Lindström ( Zviedrija ) , Tony Murphy ( Īrija ) un Hannu Takkula ( Somija ) no 2018 . gada 1 . marta un Annemie Turtelboom ( Beļģija ) no 2018 gada 1 . maija ; Padome arī pagarināja amata pilnvaras pieciem sākotnējiem locekļiem : o Pietro Russo ( Itālija ) , Baudilio Tomé Muguruza ( Spānija ) , Bettina Jakobsen ( Dānija ) un João Figueiredo ( Portugāle ) līdz 2024 . gada 29 . februārim un Iliana Ivanova ( Bulgārija ) līdz 2024 . gada 31 . decembrim .
(trg)="286"> Svet je leta 2018 imenoval štiri nove člane Sodišča : o Evo Lindström ( Švedska ) , Tonyja Murphyja ( Irska ) in Hannuja Takkulo ( Finska ) z učinkom od 1 . marca 2018 ter Annemie Turtelboom ( Belgija ) z učinkom od 1 . maja 2018 .
(trg)="287"> Svet je tudi obnovil mandate petih aktivnih članov : o Pietra Russa ( Italija ) , Baudilia Toméja Muguruze ( Španija ) , Bettine Jakobsen ( Danska ) in Joãa Figueireda ( Portugalska ) do 29 . februarja 2024 , Iliane Ivanove ( Bolgarija ) pa do 31 . decembra 2024 .

(src)="292"> 2018 . gadā ERP kolēģija sapulcējās 18 reizes ( 2017 . gadā : 21 reizi ) .
(trg)="288"> Kolegij članov Sodišča se je leta 2018 sestal 18-krat ( leta 2017 : 21-krat ) .

(src)="293"> ERP locekļu kolēģijas sanāksme Luksemburgā 2019 . gada 28 . februārī .
(src)="294"> 46
(trg)="289"> Sestanek kolegija članov Sodišča , 28 . februarja 2019 , Luxembourg .
(trg)="290"> 46

(src)="296"> Priekšsēdētājs ir pirmais starp vienlīdzīgiem ( primus inter pares ) .
(trg)="292"> Predsednik potem prevzame vlogo prvega med enakimi ( primus inter pares ) .

(src)="299"> Klaus-Heiner Lehne priekšsēdētāja amatā tika ievēlēts 2016 . gada septembrī .
(trg)="295"> Klaus-Heiner Lehne je bil izvoljen za predsednika septembra 2016 .

(src)="300"> ERP priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne uzrunā ERP locekļu kolēģijas un komisāru kolēģijas ikgadējo sanāksmi 2018 . gada februārī Luksemburgā .
(src)="301"> 47
(trg)="296"> Predsednik Sodišča Klaus-Heiner Lehne med nagovorom udeležencev na letnem sestanku kolegija članov Sodišča in kolegija komisarjev v Luxembourgu , februar 2018 .
(trg)="297"> 47

(src)="308"> 2018 . gada decembrī piecu apakšpalātu vecākie locekļi bija Nikolaos Milionis , Iliana Ivanova , Bettina Jakobsen , Neven Mates un Lazaros S. Lazarou .
(trg)="304"> Decembra 2018 so bili dekani petih senatov Sodišča Nikolaos Milionis , Iliana Ivanova , Bettina Jakobsen , Neven Mates in Lazaros S. Lazarou .

(src)="309"> Danièle Lamarque vadīja Revīzijas kvalitātes kontroles komiteju , Oscar Herics vadīja mūsu Ētikas komiteju un Samo Jereb – mūsu Revīzijas komiteju , bet Rimantas Šadžius bija atbildīgs par attiecībām ar citām iestādēm .
(trg)="305"> Danièle Lamarque je predsedovala odboru Sodišča za kontrolo kakovosti revizij , Oscar Herics je vodil odbor za etiko , Samo Jereb revizijski odbor Sodišča , Rimantas Šadžius pa je bil član Sodišča , pristojen za institucionalne odnose .

(src)="315"> APAKŠPALĀTA Ioanna METAXOPOULOU Direktore 4 .
(src)="316"> APAKŠPALĀTA Mariusz POMIENSKI Direktors 5 .
(src)="317"> APAKŠPALĀTA Martin WEBER Direktors PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIROJS Geoffrey SIMPSON Direktors Revīzijas kvalitātes kontroles komiteja Gailė DAGILIENĖ Direktore Tulkošana , valodu pakalpojumi un publikācijas Zacharias KOLIAS Direktors Cilvēkresursi , finanses un vispārējās lietas Magdalena CORDERO VALDAVIDA Direktore Informācija , darba apstākļi un inovācija Eduardo RUIZ GARCÍA Ģenerālsekretārs 49
(trg)="308"> Generalni sekretar in direktorji Peter WELCH Direktor SENAT 1 Gerhard ROSS Direktor SENAT 2 Philippe FROIDURE Direktor SENAT 3 Ioanna METAXOPOULOU Direktorica SENAT 4 Mariusz POMIENSKI Direktor SENAT 5 Martin WEBER Direktor PREDSEDSTVO Geoffrey SIMPSON Direktor Odbor za kontrolo kakovosti revizij Gailė DAGILIENĖ Direktorica Prevajanje , jezikovne storitve in objave Zacharias KOLIAS Direktor Služba za kadrovske , finančne in splošne zadeve Magdalena CORDERO VALDAVIDA Direktorica Informacijska tehnologija , delovno okolje in inovacije Eduardo RUIZ GARCÍA Generalni sekretar 49

(src)="336"> Īpašie ziņojumu un līdzīgi produkti 51 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 44 30 2017 2018 Vizītes Eiropas Parlamentā , ES Padomē un valstu parlamentos Lielākā daļa mūsu revīzijas ziņojumu tiek prezentēta attiecīgās Eiropas Parlamenta komitejās un Eiropas Savienības Padomē .
(trg)="317"> Posebna poročila in podobni izdelki 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 44 30 2017 2018 Nastopi v Evropskem parlamentu , Svetu EU in nacionalnih parlamentih Sodišče večino svojih revizij predstavi relevantnim odborom Evropskega parlamenta in Svetu Evropske unije .

(src)="338"> 2018 . gadā ERP pārstāvji apmeklēja Eiropas Parlamentu 133 reizes ( 2017 . gadā : 91 reizi ) , Padomi – 65 reizes ( 2017 . gadā : 47 reizes ) , bet valstu parlamentus – 50 reizes ( 2017 . gadā : 19 reizes ) .
(src)="339"> Tas ir ievērojams palielinājums salīdzinājumā ar 2017 . gadu .
(trg)="319"> Predstavniki Sodišča so v Evropskem parlamentu nastopili 133-krat ( leta 2017 : 91-krat ) , v Svetu 65-krat ( leta 2017 : 47-krat ) in v nacionalnih parlamentih 50-krat ( leta 2017 : 19-krat ) .
(trg)="320"> Povečanje števila nastopov v primerjavi z letom 2017 je veliko .

(src)="340"> ERP vizītes 2018 . gadā : Eiropas Parlamentā , Padomē un valstu parlamentos 52 Eiropas Parlaments 91 ES Padome 47 133 65 50 Valstu parlamenti 19 2017 2018 Atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos Atspoguļojums tiešsaistē un sociālajos medijos ir gandrīz trīskāršojies 2018 . gadā mēs paplašinājām kontaktus ar presi un citām ieinteresētajām personām , kas nav iestādes , kā arī popularizējām savu darbību sociālajos medijos .
(trg)="321"> Nastopi Sodišča leta 2018 : Evropski parlament , Svet in nacionalni parlamenti 52 Evropski parlament 91 Svet EU 47 133 65 50 Nacionalni parlamenti 19 2017 2018 Prisotnost v medijih Poročanja o delu Sodišča na spletu in na družbenih medijih je skoraj trikrat več Sodišče je leta 2018 povečalo število svojih stikov z mediji in neinstitucionalnimi deležniki ter okrepilo svojo dejavnost na družbenih medijih .

(src)="341"> Mēs o izdevām 76 preses relīzes ES 23 valodās ( 2017 . gadā : 57 ) ; un o sarīkojām 20 preses konferences Briselē ( 2017 . gadā : 16 ) , tostarp nozares un valsts preses konferences par gada pārskatu .
(trg)="322"> In sicer je o izdalo 76 sporočil za javnost v 23 jezikih EU ( leta 2017 : 57 ) in o organiziralo 20 informativnih sestankov za medije ( leta 2017 : 16 ) , vključno z informativnimi sestanki za medije za letno poročilo za posamezne sektorje in države .

(src)="343"> 53 Žurnālisti no dalībvalstīm preses apmeklējumā uz vietas , 2018 . gada novembrī Luksemburgā .
(trg)="324"> 53 Obisk na terenu za novinarje iz držav članic , november 2018 , Luxembourg .

(src)="347"> Kopējais atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos ir gandrīz trīskāršojies – no aptuveni 15 500 tiešsaistes rakstu un pieminēšanas sociālajos medijos 2017 . gadā līdz vairāk nekā 44 000 gadījumu 2018 . gadā .
(trg)="328"> Medijsko poročanje , vključno z družbenimi mediji , se je s 15 500 spletnih člankov in omemb na družbenih medijih leta 2017 skoraj potrojilo na več kot 44 000 leta 2018 .

(src)="348"> 2018 . gadā sociālo mediju ieraksti no ERP oficiālajiem profiliem par mūsu publikācijām tika parādīti aptuveni 11 miljonus reižu , kas ir gandrīz 18 reizes vairāk nekā 2017 . gadā .
(trg)="329"> Leta 2018 so bile objave uradnih uporabniških računov Sodišča na družbenih medijih o publikacijah Sodišča prikazane približno 11 milijonkrat , kar je skoraj 18-krat več kot leta 2017 .

(src)="351"> 2018 . gadā bija vairāk nekā 11 000 tiešsaistes rakstu par mūsu īpašajiem ziņojumiem , un tas vairāk nekā divreiz pārsniedz rakstu skaitu 2017 . gadā .
(src)="352"> To var salīdzināt ar 1500 tiešsaistes rakstiem 2013 . gadā , kad sākām uzraudzīt atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos .
(trg)="331"> Leta 2018 je bilo objavljenih več kot 11 000 spletnih člankov o posebnih poročilih Sodišča , kar je več kot podvojitev v primerjavi s številom člankov leta 2017 .
(trg)="332"> Za primerjavo , leta 2013 , ko je Sodišče začelo spremljati poročanje v medijih , je bilo spletnih člankov 1 500 .

(src)="353"> Tajā pašā laikā par 60 % arī palielinājies vidējais katra īpašā ziņojuma atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos salīdzinājumā ar 2017 . gadu .
(trg)="333"> Hkrati se je povprečno poročanje v medijih povečalo za 60 % na posebno poročilo v primerjavi z letom 2017 .

(src)="354"> Tas nozīmē , ka mūsu atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos palielināja ne tikai lielāks skaits ziņojumu , bet arī lielāka interese par mūsu publikācijām .
(trg)="334"> To pomeni , da se poročanje o Sodišču v medijih ni povečalo le zaradi večjega števila poročil , ampak tudi zaradi večjega zanimanja za naše publikacije .

(src)="355"> Atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos : gada pārskati , īpašie ziņojumi un ERP kopumā 54 Tiešsaistē Sociālajos medijos Kopā Tiešsaistē Sociālajos medijos Kopā Tiešsaistē Sociālajos medijos Kopā 6 297 0 10 000 20 000 30 000 40 000 960 207 952 2 425 1 912 2 632 4 762 9 159 1 535 Maksimālā ietekme : īpašais ziņojums par Eiropas ātrgaitas dzelzceļa tīklu – vairāk nekā 4400 tiešsaistes rakstu un sociālo mediju ierakstu 11 682 20 841 7 752 11 198 13 535 2018 18 152 21 287 29 350 2017 2018 . gadā visvairāk plašsaziņas līdzekļos tika atspoguļoti īpašie ziņojumi par Eiropas ātrgaitas dzelzceļa tīklu , par Eiropas Centrālās bankas darbības efektivitāti , īstenojot banku krīzes vadību , un par bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā .
(trg)="335"> Poročanje v medijih : letna poročila , posebna poročila in Sodišče na splošno 54 Splet Družbeni mediji Skupaj Splet Družbeni mediji Skupaj Splet Družbeni mediji Skupaj 6 297 0 10 000 20 000 30 000 40 000 960 207 952 2 425 1 912 2 632 4 762 9 159 1 535 11 682 20 841 11 198 7 752 13 535 2018 18 152 21 287 29 350 Največji učinek : posebno poročilo o evropskem železniškem omrežju za visoke hitrosti – več kot 4 400 spletnih člankov in objav na družbenih medijih 2017 Poročila Sodišča , o katerih se je leta 2018 največ poročalo v medijih , so bila posebna poročila o evropskem železniškem omrežju za visoke hitrosti , o operativni učinkovitosti kriznega upravljanja Evropske centralne banke za banke in o instrumentu za begunce v Turčiji .
(trg)="336"> Sodišče na splošno Posebna poročila Letna poročila

(src)="357"> Mums ir pieci profili sociālajos medijos : * Mūsu ziņu parādīšanas skaits .
(trg)="337"> Sodišče ima pet uporabniških računov na družbenih medijih : * Kolikokrat so bile naše objave prikazane .

(src)="361"> 55 2018 . gada sekotāji Palielinājums salīdzinājumā ar 2017 . gadu Parādīšana kopā * 7674 31 % 3 419 137 10 080 23 % 256 268 4800 83 % 9 590 234 869 27 % 117 800 1134 149 % —
(trg)="340"> 55 Število sledilcev leta 2018 Povečanje v primerjavi z letom 2017 Skupno število prikazov * 7 674 31 % 3 419 137 10 080 23 % 256 268 4 800 83 % 9 590 234 869 27 % 117 800 1 134 149 % n. r .

(src)="366"> Kopumā 87 % respondentu uzskata , ka mūsu ziņojumi noder viņu darbā , un 78 % uzskata , ka tiem ir ietekme .
(trg)="345"> Na splošno je 87 % sodelujočih v anketi menilo , da so poročila Sodišča koristna za njihovo delo , 78 % pa jih je menilo , da imajo ta poročila učinek .

(src)="367"> 56 Ziņojumu noderība 15 42 30 12 1 Ziņojumu iespējamā ietekme 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ļoti liela Liela Vidēja Maza Ļoti maza 7 30 41 18 4
(trg)="346"> 56 Koristnost poročil 15 42 30 12 1 Verjeten učinek poročil 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Zelo veliko Veliko Srednje Majhno Zelo majhno 7 30 41 18 4

(src)="370"> Šī analīze rāda , ka 74 % no ieteikumiem , kurus sniedzām 2014 . gada pārskatā , un 94 % no ieteikumiem mūsu 2014 . gada īpašajos ziņojumos ir īstenoti pilnībā vai lielākajā daļā aspektu , vai arī dažos aspektos .
(trg)="349"> Z analizo je ugotovilo , da je bilo 74 % priporočil iz letnega poročila za proračunsko leto 2014 in 94 % priporočil iz posebnih poročil , objavljenih leta 2014 , izvedenih v celoti , večinoma ali deloma .

(src)="371"> ERP ieteikumu īstenošana pēc to sniegšanas gada 57 ERP 2014 . gada pārskatā sniegto ieteikumu īstenošana 10 % 6 % 10 % 32 % 32 % 10 % ERP 2014 . gada lietderības revīzijās formulēto ieteikumu īstenošana 6 % 19 % 17 % 58 % Pilnībā īstenots Īstenots lielākajā daļā aspektu Īstenots dažos aspektos Nepietiekami pierādījumi Neattiecas Nav īstenots
(trg)="350"> Izvedba priporočil Sodišča po letih , v katerih so bila izrečena 57 Izvajanje priporočil Sodišča iz letnega poročila za proračunsko leto 2014 10 % 6 % 10 % 32 % 32 % 10 % Izvajanje priporočil Sodišča , danih v okviru revizij smotrnosti poslovanja leta 2014 6 % 19 % 17 % 58 % Izvedeno v celoti Večinoma izvedeno Deloma izvedeno Nezadostni dokazi Ni relevantno Ni izvedeno

(src)="374"> ERP darbinieki : amata vietas revīzijā , tulkošanā , administrācijā un priekšsēdētāja birojā 58 Revīzija Administrācija Priekšsēdētāja birojs Kopā 853 541 Tulkošana 135 129 48 Turklāt gada beigās mums bija 76 līgumdarbinieki un 15 norīkotie valstu eksperti .
(trg)="353"> Uslužbenci Sodišča : delovna mesta v reviziji , prevajanju , administraciji in predsedstvu 58 Revizija Prevajanje Uprava Predsedstvo Skupaj 853 541 135 129 48 Poleg tega je bilo na koncu leta na Sodišču zaposlenih tudi 76 pogodbenih uslužbencev in 15 napotenih nacionalnih strokovnjakov .

(src)="377"> 2018 . gadā Palāta pieņēma 79 darbiniekus : 15 ierēdņus , 32 pagaidu darbiniekus , 22 līgumdarbiniekus un desmit norīkotus valstu ekspertus .
(trg)="356"> Leta 2018 je zaposlilo 79 uslužbencev : 15 uradnikov , 32 začasnih uslužbencev , 22 pogodbenih uslužbencev in deset napotenih nacionalnih strokovnjakov .

(src)="379"> Vecuma struktūra Aktīvā dienesta darbinieku vecuma struktūra 2018 . gada 31 . decembrī liecina , ka gandrīz pusei Palātas darbinieku ir 44 gadi vai mazāk .
(trg)="358"> Starostni profil Starostni profil uslužbencev z aktivnim statusom na dan 31 . decembra 2018 kaže , da je skoraj polovica uslužbencev Sodišča starih 44 let ali manj .

(src)="380"> 30 no 64 direktoriem un atbildīgajiem vadītājiem ( 47 % ) ir 55 gadi vai vairāk .
(trg)="359"> 30 od 64 direktorjev in vodilnih upravnih uslužbencev na Sodišču ( 47 % ) je starih 55 let ali več .

(src)="382"> Vecuma struktūra 59 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 + 0 % ˂ 1 % 2 % 4 % ˂ 1 % 5 % 10 % 15 % 25 % 7 % 12 % 16 % 18 % 20 % 23 % 18 % Piezīme .
(trg)="361"> Starostni profil 59 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 + 0 % ˂ 1 % 2 % 4 % ˂ 1 % 5 % 10 % 15 % 25 % 7 % 12 % 16 % 18 % 20 % 23 % 18 % Opomba : Seštevek posameznih deležev zaradi zaokroževanja morda ne bo enak celoti .

(src)="386"> Dzimumu līdzsvars atkarībā no veicamajiem pienākumiem 60 34 % 66 % 55 % 45 % 62 % 38 % Asistenti un sekretāri Revidenti un administratīvie darbinieki Vadība 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Sievietes 100 % Vīrieši Esam apņēmušies arī turpmāk uzlabot dzimumu līdzsvaru visos vadības līmeņos .
(trg)="364"> Uravnotežena zastopanost spolov po stopnji odgovornosti 60 34 % 66 % 55 % 45 % 62 % 38 % Asistenti in tajniki Revizorji in upravni uslužbenci Poslovodni delavci 0 % 20 % 40 % Moški 60 % 80 % 100 % Ženske Sodišče je še naprej zavezano izboljševanju uravnotežene zastopanosti spolov na vseh ravneh poslovodstva .

(src)="387"> Piemēram , pēdējos gados mēs esam palielinājuši sieviešu īpatsvaru revīzijas apakšpalātu vadošajos amatos no 7 % 2015 . gada beigās līdz gandrīz 24 % 2018 . gada beigās .
(trg)="365"> V zadnjih letih je npr. povečalo delež žensk na vodilnih položajih v revizijskih senatih s 7 % konec leta 2015 na skoraj 24 % konec leta 2018 .

(src)="408"> Tulkošana 2018 . gadā mūsu Tulkošanas , valodu pakalpojumu un publikāciju direkcija pārtulkoja un rediģēja vairāk nekā 251 000 lapu , kas ir vairāk nekā 18 % palielinājums salīdzinājumā ar 2017 . gadu .
(trg)="380"> Prevajanje Leta 2018 je direktorat za prevajanje , jezikovne storitve in objave prevedel in pregledal več kot 251 000 strani , kar je 18 % več kot leta 2017 .

(src)="434"> Ēkas Pašlaik mums pieder trīs ēkas ( “ K1 ” , “ K2 ” un “ K3 ” ) , kas darbojas kā vienota , integrēta tehniska struktūra .
(trg)="407"> Stavbe Sodišče ima trenutno v lasti tri stavbe ( K1 , K2 in K3 ) , ki delujejo kot enotna , povezana tehnična enota .

(src)="440"> K2 Ēku atklāja 2003 . gadā .
(trg)="413"> K2 Stavba K2 je bila odprta leta 2003 .

(src)="447"> 65
(src)="448"> K3 Ēku sāka ekspluatēt 2012 . gadā .
(trg)="420"> 65
(trg)="421"> K3 Stavba K3 je bila odprta leta 2012 .

(src)="457"> 67 ERP galvenā ēka “ K1 ” un jaunais drošības centrs Alcide de Gasperi ielā , Luksemburgā .
(trg)="431"> 67 Glavna stavba Sodišča „ K1 “ in nov varnostni center na rue Alcide De Gasperi v Luxembourgu .

(src)="460"> ERP lepojas ar savu vides vadības un audita sistēmas ( EMAS ) sertifikātu .
(trg)="434"> Ponosno je na svoj certifikat sistema za okoljsko ravnanje in presojo ( EMAS ) .

(src)="461"> Pašlaik sekmīgi izmantojam EMAS principiem atbilstošu vides vadības sistēmu un pilnībā ievērojam ISO 14001 : 2015 sertifikācijas prasības .
(trg)="435"> Sedaj uspešno upravlja z EMAS skladen sistem ravnanja z okoljem in v celoti izpolnjuje certifikacijske zahteve ISO 14 001 : 2015 .

(src)="463"> Mūsu kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas 2017 . gadā atbilda 10,451 tonnām oglekļa dioksīda ekvivalenta ( tCO2e ) , kas ir par 3 % mazāk nekā 2016 . gadā .
(trg)="437"> Skupne emisije toplogrednih plinov Sodišča so leta 2017 znašale 10 451 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida ( CO2e ) , kar je 3 % manj kot leta 2016 .

(src)="466"> 2018 . gadā mūsu budžets bija aptuveni 146 miljoni EUR .
(trg)="440"> Leta 2018 je proračun Sodišča znašal približno 146 milijonov EUR .

(src)="467"> Tas atbilst mazāk nekā 0,1 % no ES kopējiem izdevumiem un aptuveni 1,5 % no ES kopējiem administratīvajiem izdevumiem .
(trg)="441"> To pomeni manj kot 0,1 % skupne porabe EU ali približno 1,5 % skupne porabe EU za upravo .

(src)="468"> 2018 . gadā tika izlietoti 96 % budžeta .
(trg)="442"> Porabljeni delež proračuna za leto 2018 je bil 96 % .

(src)="484"> 2019 . gada budžets 2019 . gada budžets ir par 0,6 % lielāks nekā 2018 . gada budžets .
(trg)="444"> Proračun za leto 2019 Proračun za leto 2019 se je v primerjavi s proračunom za leto 2018 povečal za 0,6 % .

(src)="512"> Mūsu ārējā revidenta PricewaterhouseCoopers Sàrl ziņojums par Eiropas Revīzijas palātas 2017 . finanšu gada pārskatiem tika publicēts 2018 . gada 17 . maijā .
(src)="513"> 70
(trg)="457"> Zunanji revizor Sodišča — PricewaterhouseCoopers Sàrl — je svoje poročilo o zaključnem računu Sodišča za proračunsko leto 2017 objavilo 17 . maja 2018 .
(trg)="458"> 70

(src)="517"> 2018 . gada aprīlī Eiropas Parlaments paziņoja Palātas ģenerālsekretāram , ka ERP budžeta izpilde attiecībā uz 2016 . finanšu gadu ir apstiprināta .
(trg)="470"> Aprila 2018 je Evropski parlament generalnemu sekretarju Sodišča podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 .

(src)="519"> 2019 . gada 26 . martā Eiropas Parlaments paziņoja Palātas ģenerālsekretāram , ka mūsu budžeta izpilde attiecībā uz 2017 . gadu ir apstiprināta .
(trg)="472"> Evropski parlament je 26 . marca 2019 generalnemu sekretarju Sodišča podelil razrešnico za proračunsko leto 2017 .

(src)="520"> Tas nozīmē , ka mūsu pārskati par 2017 . gadu ir noskaidroti ( t. i . , slēgti un apstiprināti ) .
(trg)="473"> To pomeni , da je bil zaključni račun Sodišča za proračunsko leto 2017 potrjen ( tj. zaključen in potrjen ) .

(src)="524"> Salīdzinošās izvērtēšanas ziņojumu ir plānots publicēt 2019 . gadā .
(trg)="477"> Poročilo o medsebojnem strokovnem pregledu naj bi bilo objavljeno leta 2019 .

(src)="529"> Ziņojums gaidāms 2019 . gadā .
(src)="530"> 72
(trg)="482"> Poročilo naj bi bilo pripravljeno leta 2019 .
(trg)="483"> 72

(src)="534"> Luksemburgā , 2019 . gada 28 . martā Eduardo Ruiz García ģenerālsekretārs 73
(trg)="487"> V Luxembourgu , 28 . marca 2019 Eduardo Ruiz García Generalni sekretar 73

(src)="546"> KĀ SAZINĀTIES AR ES Klātienē Visā Eiropas Savienībā ir simtiem Europe Direct informācijas centru .
(trg)="554"> STIK Z EU Osebno Po vsej Evropski uniji je na stotine informacijskih točk Europe Direct .

(src)="547"> Sev tuvākā centra adresi varat atrast tīmekļa lapā https : / / europa.eu / european-union / contact _ lv Pa tālruni vai e-pastu Europe Direct ir dienests , kas atbild uz jūsu jautājumiem par Eiropas Savienību .
(trg)="555"> Naslov najbližje lahko najdete na spletni strani : http : / / europa.eu / contact .
(trg)="556"> Po telefonu ali elektronski pošti Europe Direct je služba , ki odgovarja na vaša vprašanja o Evropski uniji .

(src)="549"> Vairākus bezmaksas publikāciju eksemplārus varat saņemt , sazinoties ar Europe Direct vai tuvāko informācijas centru ( sk. https : / / europa.eu / european-union / contact _ lv ) .
(trg)="560"> Za več izvodov brezplačnih publikacij se obrnite na Europe Direct ali najbližjo informacijsko točko ( http : / / europa.eu / contact ) .

(src)="550"> ES tiesību akti un ar tiem saistītie dokumenti Ar visu ES juridisko informāciju , arī kopš 1951 . gada pieņemtajiem ES tiesību aktiem visās oficiālajās valodās , varat iepazīties vietnē EUR-Lex : http : / / eur-lex.europa.eu ES atklātie dati ES atklāto datu portāls ( http : / / data.europa.eu / euodp / lv ) dod piekļuvi ES datu kopām .
(trg)="561"> Zakonodaja EU in drugi dokumenti Do pravnih informacij EU , vključno z vso zakonodajo EU od leta 1951 v vseh uradnih jezikovnih različicah , lahko dostopate na spletišču EUR-Lex : http : / / eur-lex.europa.eu .
(trg)="562"> Odprti podatki EU Do podatkovnih zbirk EU lahko dostopate na portalu odprtih podatkov EU ( http : / / data.europa.eu / euodp ) .