# lt/aar07_aar07.xml.gz
# sl/aar07_aar07.xml.gz


(src)="3"> Europe Direct – tai paslauga , padėsianti Jums rasti atsakymus į klausimus apie Europos Sąjungą Informacija teikiama nemokamai telefonu ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Kai kurie mobiliojo ryšio operatoriai neteikia paslaugos skambinti 00 800 numeriu arba šie skambučiai yra mokami .
(trg)="3"> Europe Direct je služba za pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja v zvezi z Evropsko unijo Brezplačna telefonska številka ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Nekateri operaterji mobilne telefonije ne dovoljujejo vzpostavitve zveze s številkami 00 800 ali pa te klice zaračunavajo .

(src)="5"> Ji pasiekiama per EUROPA serverį ( http : / / europa.eu ) .
(trg)="5"> Dostop je mogoč na strežniku Europa ( http : / / europa.eu ) .

(src)="7"> Liuksemburgas : Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras , 2008 ISBN 978-92-9207-012-0 © Europos Bendrijos , 2008 Leidžiama dauginti , nurodžius šaltinį .
(trg)="7"> Luxembourg : Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti , 2008 ISBN 978-92-9207-020-5 © Evropske skupnosti , 2008 Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira .

(src)="9"> 3 4 – 5 6 – 7 8 – 13 14 – 17 18 – 25 26 – 27 28 – 29 30 – 35 36 – 37 38 – 43 44 – 45 PIRMININKO PRATARMĖ MISIJA , VIZIJA , VERTYBĖS IR STRATEGINIAI TIKSLAI AUDITO RŪMŲ VAIDMUO IR DARBAS VALDYMAS IR ORGANIZAVIMAS AUDITO ATASKAITŲ IR NUOMONIŲ APŽVALGA PRIEŽIŪRA IR POVEIKIS AUDITO RŪMŲ POŽIŪRIS AUDITO RŪMŲ DARBAS 2007 METAIS IR VĖLIAU TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI FINANSINĖ INFORMACIJA RODYKLĖ
(trg)="9"> 3 4 – 5 6 – 7 8 – 13 14 – 17 18 – 25 26 – 27 28 – 29 30 – 35 36 – 37 38 – 43 44 – 45 PREDGOVOR PREDSEDNIKA POSLANSTVO , VIZIJA , VREDNOTE IN STRATEŠKI CILJI VLOGA IN DELO SODIŠČA UPRAVLJANJE IN ORGANIZACIJA PREGLED REVIZIJSKIH POROČIL IN MNENJ NADALJNJE UKREPANJE IN UČINEK STALIŠČE SODIŠČA DELO SODIŠČA V LETU 2007 IN V PRIHODNJE MEDNARODNO SODELOVANJE ČLOVEŠKI VIRI FINANČNE INFORMACIJE KAZALO

(src)="16"> Audito Rūmai ne tik teikia vykdyto finansų valdymo ataskaitą , jie taip pat aktyviai prisideda rengiant ES finansų kontrolės sistemą reglamentuojančius aktus .
(trg)="16"> Sodišče ne poroča samo o finančnem poslovodenju v preteklosti , temveč tudi dejavno prispeva k izgradnji okvira finančne kontrole EU .

(src)="25"> Vítor Manuel da Silva Caldeira Pirmininkas 5
(trg)="25"> Vítor Manuel da Silva Caldeira Predsednik 5

(src)="26"> 6 MISIJA , VIZIJA , VERTYBĖS IR STRATEGINIAI TIKSLAI MISIJA VIZIJA Europos Audito Rūmai yra ES institucija , įsteigta Sutartimi audituoti ES finansus .
(trg)="26"> 6 POSLANSTVO , VIZIJA , VREDNOTE IN STRATEŠKI CILJI POSLANSTVO VIZIJA Evropsko računsko sodišče je institucija EU , ki je bila ustanovljena s Pogodbo , da bi izvajala revidiranje financ EU .

(src)="40"> 8 AUDITO RŪMŲ VAIDMUO IR DARBAS KOKS YRA AUDITO RŪMŲ VAIDMUO ?
(src)="41"> Europos Sąjungos biudžetas yra apie 120 milijardų eurų , tai sudaro apie 1 % visų 27 valstybių narių bendrųjų nacionalinių pajamų ( BNP ) .
(trg)="39"> 8 VLOGA IN DELO SODIŠČA KAKŠNA JE VLOGA SODIŠČA ?
(trg)="40"> Proračun Evropske unije znaša približno 120 milijard EUR , približno 1 % bruto nacionalnega dohodka ( BND ) njenih 27 držav članic .

(src)="57"> Numatoma , kad 2008 m. išlaidos tvariam augimui , kurių liūto dalis tenka sanglaudai , sudarys 38 % biudžeto .
(trg)="56"> V letu 2008 se poraba za trajnostno rast , pri kateri je levji delež namenjen koheziji , načrtuje v višini 38 % proračuna .

(src)="60"> Bendrijos institucijų administravimas sudaro apie 6 % biudžeto .
(trg)="59"> Za financiranje uprave institucij Skupnosti je potrebno približno 6 % proračuna .

(src)="61"> ES išlaidos Pilietybė , laisvė , saugumas ir teisingumas 1 % Europos Sąjunga kaip pasaulinis partneris 6 % Administravimas 6 % Sanglauda .
(src)="62"> Tvarus augimas 38 % Žemės ūkis .
(src)="63"> Gamtinių išteklių išsaugojimas ir valdymas 49 %
(trg)="60"> Poraba EU Državljanstvo , svoboda , varnost in pravica 1 % Evropska unija kot globalni partner 6 % Uprava 6 % Kohezija – trajnostna rast 38 % Kmetijstvo – ohranjanje in upravljanje naravnih virov 49 %

(src)="65"> Europos Sąjunga , kaip ir valstybės narės , turi išorės auditorių , kuris yra nepriklausomas piliečių finansinių interesų sergėtojas .
(trg)="64"> Rezultate dela Sodišča uporabljajo Komisija , Parlament in Svet , pa tudi države članice , da bi izboljšali finančno poslovodenje proračuna EU .

(src)="74"> KĄ AUDITO RŪMAI DIRBA ?
(src)="75"> Audito Rūmai atlieka trijų skirtingų tipų auditus 1 : finansų , atitikties ir veiklos .
(trg)="71"> KAKŠNE SO NALOGE SODIŠČA ?
(trg)="72"> Sodišče izvaja tri različne vrste revizij 1 : revizija računovodskih izkazov , revizija skladnosti in revizija smotrnosti poslovanja .

(src)="79"> Metinis patikinimo pareiškimas paprastai vadinamas jo prancūziškuoju akronimu DAS ( Déclaration d ’ Assurance ) .
(trg)="79"> Za izjavo o zanesljivosti se pretežno uporablja francoska kratica DAS ( „ Déclaration d 'Assurance “ ) .

(src)="80"> 1 Daugiau informacijos apie Audito Rūmų metodiką rasite Audito Rūmų svetainėje ( www.eca.europa.eu ) paskelbtuose vadovuose .
(trg)="80"> 1 Več informacij o metodologiji Sodišča si lahko ogledate v priročnikih na spletni strani Sodišča ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="84"> Audito Rūmai kartu su nacionalinėmis audito institucijomis aktyviai padeda standartų nustatymo įstaigoms ( INTOSAI , IFAC ) 2 plėtoti tarptautinius standartus .
(trg)="84"> Sodišče dejavno sodeluje , skupaj z nacionalnimi revizijskimi institucijami , pri razvijanju mednarodnih standardov s strani organov , ki določajo standarde ( Intosai , IFAC ) 2 .

(src)="85"> Siekiant pateikti patikinimą dėl to , ar mokėjimai atitinka teisės ir norminius aktus , Audito Rūmai panaudoja tuo pat metu priežiūros ir kontrolės sistemų , padedančių aptikti ir ištaisyti teisėtumo ir tvarkingumo klaidas , analizės ir pačių operacijų ( mokėjimų ) imties patikrų rezultatus ( žr. 2 langelį ) .
(trg)="85"> Pri pridobivanju zagotovila , da so plačila skladna s pravnimi in ureditvenimi okviri , Sodišče uporablja tako rezultate svojih pregledov nadzornih in kontrolnih sistemov , katerih namen je preprečiti ali odkriti in popraviti napake v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo , kot rezultate vzorca samih transakcij ( plačil ) ( glej okvir 2 ) .

(src)="90"> 12 2 INTOSAI – Tarptautinė aukščiausiųjų audito institucijų organizacija .
(src)="91"> IFAC – Tarptautinė apskaitininkų federacija .
(trg)="90"> 12 2 Intosai : Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij .
(trg)="91"> IFAC : Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov .

(src)="95"> Tai reiškia , kad iš visų ES biudžeto sričių ( pvz. , žemės ūkio ) atsitiktinai atrinktų operacijų sudaroma reprezentatyvi imtis nuodugniam testavimui .
(trg)="94"> Pri tem se naključno izbere reprezentativni vzorec osnovnih transakcij z vseh področij proračuna Unije , na primer s področja kmetijstva , za podrobno preizkušanje .

(src)="107"> Kaip parodyta organizacijos schemoje ( žr. p. 17 ) , yra keturios sektorinės grupės , apimančios įvairias biudžeto dalis ( gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas ; struktūrinė , transporto , mokslinių tyrimų ir energetikos politikos ; išorės veiksmai ; nuosavi ištekliai , bankininkystė , administracinės išlaidos , Europos bendrijos institucijos ir įstaigos , vidaus politika ) .
(trg)="106"> Kot je razvidno iz organizacijske sheme ( glej stran 17 ) , obstajajo štiri sektorske skupine , ki pokrivajo različne dele proračuna ( ohranjanje in upravljanje naravnih virov – strukturne politike , transport , raziskave in energetika – zunanji ukrepi – lastna sredstva , bančne dejavnosti , upravni odhodki , institucije in organi Skupnosti ter notranje politike ) .

(src)="109"> Penktoji audito grupė ( CEAD , arba koordinavimas , komunikacija , vertinimas , užtikrinimas ir plėtotė ) atsakinga už „ horizontaliuosius “ klausimus , pavyzdžiui , patikinimo pareiškimo koordinavimą , kokybės užtikrinimą , Audito Rūmų audito metodikos plėtotę bei jų informaciją apie darbą ir rezultatus .
(trg)="108"> Peta revizijska skupina ( CEAD oziroma koordinacija , komunikacija , vrednotenje , zanesljivost in razvoj ) je odgovorna za „ horizontalne zadeve “ , kot so koordiniranje izjave o zanesljivosti , zagotavljanje kakovosti , razvoj revizijske metodologije Sodišča ter posredovanje dela in izložkov Sodišča .

(src)="117"> 2007 m. sausio 1 d. į ES įstojus Bulgarijai ir Rumunijai , į Audito Rūmus atėjo dirbti du nauji nariai Nadejda Sandolova ir Ovidiu Ispir .
(trg)="116"> 1 . januarja 2007 , ob pristopu Bolgarije in Romunije , sta se Sodišču pridružila dva nova člana , ga .
(trg)="117"> Nadežda Sandolova in g .
(trg)="118"> Ovidiu Ispir .

(src)="120"> PIRMININKAS Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) EUROPOS AUDITO RŪMAI 2008 METAIS 15
(trg)="123"> Poleg tega je Svet za obdobje šestih let obnovil mandate avstrijskega in nizozemskega člana , člana iz Združenega kraljestva ter grškega člana .
(trg)="124"> PREDSEDNIK Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE , LETO 2008 15

(src)="122"> Jo arba jos vaidmuo būti primus inter pares – pirmajam tarp lygių .
(trg)="126"> Ima vlogo primus inter pares – prvega ali prve med enakimi .

(src)="125"> 2008 m. sausio 16 d. 11-uoju Audito Rūmų pirmininku buvo išrinktas Portugalijos narys Vítor Manuel da Silva Caldeira .
(trg)="129"> 16 . januarja 2008 je bil za 11 . predsednika Sodišča izvoljen portugalski član g .
(trg)="130"> Vítor Manuel da Silva Caldeira .

(src)="129"> 2007 m. liepos 1 d. dabartinio Audito Rūmų generalinio sekretoriaus Michelio Hervé kadencija buvo pratęsta .
(trg)="134"> 1 . julija 2007 je bil obnovljen mandat sedanjega generalnega sekretarja Sodišča , g .

(src)="130"> AUDITO RŪMŲ PERSONALAS Audito Rūmuose dirba apie 850 darbuotojų ( 2007 m. gruodžio 31 d. – 836 ) : auditoriai ( 484 ) , vertėjai ( 162 ) ir administracijos personalas .
(trg)="136"> USLUŽBENCI SODIŠČA Evropsko računsko sodišče ima približno 850 uslužbencev ( 836 dne 31 . decembra 2007 ) , med katerimi so revizorji ( 484 ) , prevajalci ( 162 ) in administrativna podpora .

(src)="132"> Kaip ir kitose ES institucijose , Audito Rūmuose dirba visų valstybių narių piliečiai .
(trg)="138"> Kot vse druge institucije EU tudi Sodišče zaposluje državljane vseh držav članic .

(src)="143"> Smulkiau su išsamiais Audito Rūmų priimtais dokumentais skaitytojai gali susipažinti Audito Rūmų interneto svetainėje ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="153"> Bralce prosimo , naj si nadaljnje podrobnosti ogledajo v polnih besedilih , kot jih je sprejelo Sodišče – na voljo so na spletni strani Sodišča ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="148"> Be to , Audito Rūmai padarė išvadą , kad reikšmingų klaidų nebuvo su įsipareigojimais ir pajamomis susijusiose operacijose , taip pat administracinių išlaidų , didžiosios dalies pasirengimo stojimui strategijos ir dalies išorės veiksmų mokėjimuose ( žr. 3 langelį ) .
(src)="149"> 19
(trg)="158"> Poleg tega je Sodišče prišlo do zaključka , da v transakcijah , povezanih z obveznostmi in prihodki , ni bilo pomembnih napak , prav tako pa v plačilih , povezanih z upravnimi odhodki , večino predpristopne strategije ter deli zunanjih ukrepov ( glej okvir 3 ) .
(trg)="159"> 19

(src)="157"> Specialieji 2006 finansinių metų metinės ataskaitos vertinimai Bendra žemės ūkio politika Priežiūros ir kontrolės sistemų veikimas Klaidų lygis Nuosavi ištekliai IAKS Iš viso BŽŪP IAKS ne IAKS ne IAKS Struktūrinės operacijos Išorės veiksmai Būstinės ir delegacijos External actions Pasirengimo stojimui strategija Phare / ISPA Įgyvendinančiosios organizacijos SAPARD Administravimo išlaidos Priežiūros ir kontrolės sistemų veikimas P atenkinamas Iš dalies patenkinamas Nepatenkinamas Klaidų lygis Mažiau nei 2 % ( žemiau reikšmingumo ribos ) Tarp 2 % ir 5 % Daugiau nei 5 %
(trg)="166"> Posebne ocene v Letnem poročilu za leto 2006 Skupna kmetijska politika Zunanji ukrepi Predpristopna strategija Phare / ISPA Delovanje nadzornih in kontrolnih sistemov Stopnja napak Lastna sredstva IAKS Skupaj za SKP IAKS zunaj-IAKS zunaj-IAKS Strukturne dejavnosti Notranje politike Sedež in delegacije Izvajalske organizacije Sapard Upravni odhodki Delovanje nadzornih in kontrolnih sistemov Z adovoljivo Delno zadovoljivo Nezadovoljivo Stopnja napak Manj kot 2 % ( pod pragom pomembnosti ) Med 2 % in 5 % Več kot 5 %

(src)="163"> Ataskaitose buvo nagrinėjami finansų valdymo klausimai daugelyje sričių – pradedant valstybių narių bendradarbiavimu PVM srityje ( 8 / 2007 ) ir baigiant gebėjimų ugdymu tolimose šalyse , kaip antai Angoloje ir Vietname ( 6 / 2007 ) .
(trg)="172"> V poročilih so bila preučena vprašanja v zvezi s finančnim poslovodenjem na širokem razponu območij – od sodelovanja na področju DDV v državah članicah EU ( 8 / 2007 ) do razvoja zmogljivosti v oddaljenih državah , kot sta Angola in Vietnam ( 6 / 2007 ) .

(src)="165"> Audito Rūmai nustatė trūkumų tirdami , kaip Europos Sąjungos institucijos panaudoja lėšas savo pačių pastatams ( 2 / 2007 ) – kai kurios šioje srityje padarytos išlaidos buvo nereikalingos .
(trg)="174"> Slabosti , ki jih je Sodišče ugotovilo pri porabi evropskih institucij za njihove zgradbe ( 2 / 2007 ) , kažejo , da so bila na tem področju nekatera sredstva EU porabljena brez potrebe .

(src)="166"> Nesklandumai , pažymėti ataskaitoje dėl žuvininkystės išteklių kontrolės , inspektavimo ir sankcijų sistemų ( 7 / 2007 ) , gali turėti rimtų pasekmių žuvininkystės ištekliams ir pačiai žuvininkystės pramonei .
(trg)="175"> Pomanjkljivosti , ugotovljene v poročilu o sistemih nadzora , inšpekcijskih pregledov in kazni na področju ribištva ( 7 / 2007 ) bi lahko imele resne posledice tako za ribolovne vire kot za prihodnost ribiške industrije .

(src)="169"> Ši tema yra išnagrinėta ataskaitoje dėl struktūrinių fondų tarpinio laikotarpio procesų ( 1 / 2007 ) ir ataskaitoje dėl Komisijos vykdyto CARDS programos valdymo Vakarų Balkanuose ( 5 / 2007 ) .
(trg)="177"> Ta tema je zajeta v poročilu o vmesnih postopkih za strukturne sklade ( 1 / 2007 ) ter v poročilu o Komisijinem upravljanju programa CARDS na zahodnem Balkanu ( 5 / 2007 ) .

(src)="171"> Su strateginiu ir ilgalaikiu planavimu susiję klausimai buvo aptariami ataskaitoje dėl ES institucijų išlaidų pastatams ( 2 / 2007 ) ir ataskaitoje dėl ES mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros ( RDT ) bendrųjų programų vertinimo ( 9 / 2007 ) , taip pat dviejose su išorės pagalba susijusiose ataskaitose : ataskaitoje dėl CARDS programos ir ataskaitoje dėl techninės pagalbos veiksmingumo gebėjimų ugdymo kontekste ( 5 / 2007 ir 6 / 2007 ) .
(trg)="179"> Vprašanja , povezana s strateškim in dolgoročnim načrtovanjem , so bila obravnavana v poročilih o odhodkih institucij EU za zgradbe ( 2 / 2007 ) in o ocenjevanju okvirnih programov EU za raziskave in tehnološki razvoj ( RTR ) ( 9 / 2007 ) ter v dveh poročilih , povezanih s pomočjo tujini ; v poročilu o programu CARDS in v poročilu o uspešnosti tehnične pomoči pri razvoju zmogljivosti ( 5 / 2007 in 6 / 2007 ) .

(src)="175"> Vertinimo laikotarpio pasirinkimo klausimai buvo nagrinėjami ataskaitoje dėl struktūrinių fondų tarpinio laikotarpio procesų ( 1 / 2007 ) ir ataskaitoje dėl mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros ( RTD ) vertinimo ( 9 / 2007 ) .
(trg)="183"> Vprašanja časa vrednotenja so bila obravnavana tako v poročilu o vmesnih postopkih za strukturne sklade ( 1 / 2007 ) kot v poročilu o ocenjevanju RTR ( 9 / 2007 ) .

(src)="176"> 23 • • • Vertinimus , kaip ir auditus , sunkiau atlikti , jei nėra aiškiai suformuluoti išlaidų programų tikslai , – tai dar viena tema , nagrinėjama atliekant šiuos du auditus .
(trg)="184"> 23 • • • Vrednotenja je enako kot revizije težje izvesti , če so cilji programov porabe premalo jasni , kar je še ena tema , ki se ji je posvečalo pri teh dveh revizijah .

(src)="180"> Šis klausimas buvo nagrinėtas ataskaitoje dėl Europos pabėgėlių fondo ( 3 / 2007 ) ir ataskaitoje dėl valstybių narių atliekamų žemės ūkio produktų eksporto patikrų ( 4 / 2007 ) .
(trg)="188"> To področje je bilo obravnavano v poročilih o Evropskem skladu za begunce ( 3 / 2007 ) in o pregledih izvoza kmetijskih proizvodov , ki so jih izvedle države članice ( 4 / 2007 ) .

(src)="183"> Duomenų kokybės aspektai buvo nagrinėti ataskaitoje dėl pabėgėlių fondo ( 3 / 2007 ) bei ataskaitoje dėl žuvininkystės ( 7 / 2007 ) .
(trg)="191"> Vidiki kakovosti podatkov so bili zajeti v poročilu o skladu za begunce ( 3 / 2007 ) , pa tudi v poročilu o ribištvu ( 7 / 2007 ) .

(src)="184"> 24 2007 metais paskelbtos specialiosios ataskaitos 1 / 2007 2000 – 2006 m. struktūrinių fondų tarpinio laikotarpio procesų įgyvendinimas 2 / 2007 Institucijų išlaidos pastatams 3 / 2007 Europos pabėgėlių fondo valdymas ( 2000 – 2004 ) 4 / 2007 Siuntų , kurioms taikomos eksporto grąžinamosios išmokos , fizinės ir sukeitimo patikros 5 / 2007 Komisijos vykdytas CARDS programos valdymas 6 / 2007 Techninės pagalbos veiksmingumas gebėjimų ugdymo kontekste 7 / 2007 Su Bendrijos žuvininkystės išteklių apsaugos taisyklėmis susijusios kontrolės , inspektavimo ir sankcijų sistemos 8 / 2007 Administracinis bendradarbiavimas pridėtinės vertės mokesčio srityje 9 / 2007 ES mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bendrųjų programų vertinimas : ar Komisijos taikomas metodas galėtų būti pagerintas ?
(trg)="192"> 24 Posebna poročila , objavljena v letu 2007 1 / 2007 o izvajanju vmesnih postopkov za strukturne sklade v obdobju 2000 – 2006 2 / 2007 o odhodkih institucij za zgradbe 3 / 2007 o vodenju Evropskega sklada za begunce ( 2000 – 2004 ) 4 / 2007 o fizičnih pregledih in pregledih zamenjave pri pošiljkah , upravičenih do izvoznega nadomestila 5 / 2007 o upravljanju programa CARDS s strani Komisije 6 / 2007 o uspešnosti tehnične pomoči pri razvoju zmogljivosti 7 / 2007 o sistemih nadzora , inšpekcijskih pregledov in kazni v zvezi s pravili za ohranjanje ribolovnih virov Skupnosti 8 / 2007 o upravnem sodelovanju na področju davka na dodano vrednost 9 / 2007 o ocenjevanju okvirnih programov EU za raziskave in tehnološki razvoj ( RTR ) – je mogoče pristop Komisije izboljšati ?

(src)="188"> Audito Rūmų nuomonės apima klausimus , susijusius su konkrečiomis išlaidų sritimis , antai dvi 2007 m. nuomonės buvo dėl Europos plėtros fondams skirtų naujų reglamentų ( 2 / 2007 ir 9 / 2007 ) .
(trg)="196"> Mnenja Sodišča zadevajo vprašanja , povezana s posebnimi področji odhodkov , npr. dve mnenji v letu 2007 , ki sta se nanašali na nove predpise za Evropske razvojne sklade ( 2 / 2007 in 9 / 2007 ) .

(src)="191"> Pavyzdžiui , nuomonėje dėl siekimo užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą ( 3 / 2007 ) Audito Rūmai pateikė nuorodą į ankstesnės specialiosios ataskaitos rekomendaciją Komisijai imtis priemonių didinti informacijos apie sukčiavimą šaltinių patikimumą .
(trg)="199"> V mnenju o zagotavljanju pravilnega izvajanja zakonov o carinskih in kmetijskih zadevah ( 3 / 2007 ) se je Sodišče , na primer , sklicevalo na v poročilu iz preteklosti podano priporočilo , da bi Komisija morala sprejeti ukrepe za izboljšanje zanesljivosti virov informacij o goljufijah .

(src)="192"> Audito Rūmų nuomonėse nuolat kartojasi būtinumo paprastinti tema ( žr. Nuomonę Nr. 7 / 2007 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento ) .
(trg)="200"> Ponavljajoča se tema mnenj Sodišča je potreba po poenostavitvi ( glej npr. 7 / 2007 o finančni uredbi , ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti ) .

(src)="195"> 4 5 Sutarties 279 straipsnis .
(src)="196"> 248 straipsnio 4 dalis .
(trg)="203"> 4 5 Člen 279 Pogodbe ES .
(trg)="204"> Člen 248 , Pogodbe ES , odstavek 4 .

(src)="223"> Didelį žiniasklaidos susidomėjimą sukėlė ataskaita dėl žuvininkystės ( 7 / 2007 ) .
(trg)="244"> 7 / 2007 ) .

(src)="234"> Pagrindinis įnašas šiuo atžvilgiu buvo 2004 m. paskelbta nuomonė dėl „ vieno bendro audito “ ( 2 / 2004 ) .
(trg)="254"> V zvezi s tem je bil izjemno pomemben prispevek , podan leta 2004 , mnenje o modelu „ enotne revizije “ ( 2 / 2004 ) .

(src)="236"> 2007 m. nuomone dėl „ vieno bendro audito “ Audito Rūmai vadovavosi kaip atskaitos tašku , pavyzdžiui , komentuodami , kaip rezultatyvi ir efektyvi kontrolė apibrėžta atnaujintose Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklėse ( 1 / 2007 ) .
(trg)="256"> Mnenje o „ enotni reviziji “ je bilo referenčna točka za Komisijo , pa tudi za Sodišče , na primer leta 2007 pri njegovih komentarjih o tem , kako je v posodobljenih pravilih za izvajanje Finančne uredbe opredeljeno uspešno in učinkovito notranje kontroliranje ( 1 / 2007 ) .

(src)="242"> Savo nuomonėje Nr. 6 / 2007 Audito Rūmai teigia , kad visi šie veiksmai , jei bus tinkamai įgyvendinami , galėtų prisidėti gerinant ES lėšų valdymą ir kontrolę .
(trg)="262"> Sodišče v svojem Mnenju št .
(trg)="263"> 6 / 2007 meni , da bi lahko vsi ti elementi , če se pravilno izvajajo , spodbudili izboljšano upravljanje in kontroliranje sredstev EU .

(src)="257"> ES BIUDŽETO PERŽIŪRA 2007 m. rugsėjo mėn. Komisija paskelbė konsultacinį dokumentą , siekdama paskatinti atvirą ES finansų aptarimą kaip plataus masto biudžeto peržiūros sudėtinę dalį .
(trg)="278"> PREGLED PRORAČUNA EU Komisija je septembra 2007 kot del obsežnega pregleda proračuna objavila posvetovalni dokument , da bi spodbudila odprto razpravo o financah EU .

(src)="261"> 29
(src)="298"> 32
(src)="387"> 42
(trg)="281"> 29
(trg)="318"> 32
(trg)="409"> 42

(src)="277"> Jame numatytos 23 priemonės , iš kurių šešios buvo pateiktos aptarti specialiose darbo grupėse , kurias sudarė Audito Rūmų nariai bei įvairių organizacijos padalinių ir lygmenų darbuotojai : 31 1 .
(trg)="297"> Vseboval je skupno 23 ukrepov , od katerih so se s šestimi ukvarjale delovne skupine , v katerih so sodelovali tako člani Sodišča kot uslužbenci iz različnih delov in ravni organizacije : 31 1 .

(src)="278"> Vizija , misija , strateginiai tikslai , planavimas 2 .
(trg)="298"> Vizija , poslanstvo , strateški cilji , načrtovanje 2 .

(src)="279"> Valdymas ( vadovavimas ) , struktūra ir organizacija 3 .
(trg)="299"> Upravljanje ( vodstvo ) , struktura in organizacija 3 .

(src)="280"> Vidaus efektyvumo rodikliai 4 .
(trg)="300"> Notranji kazalniki uspešnosti 4 .

(src)="281"> Žmonės ir vidaus komunikacija 5 .
(trg)="301"> Ljudje in notranja komunikacija 5 .

(src)="282"> Išorės suinteresuotosios šalys ir komunikacijos koncepcijos , išorės komunikacijos politika 6 .
(trg)="302"> Zunanje zainteresirane strani in komunikacijski pristopi , zunanja komunikacijska politika 6 .

(src)="293"> Audito Rūmai taip pat pasišovė pagerinti informacinių technologijų panaudojimą .
(trg)="313"> Sodišče je tudi povečalo svoje ambicije glede uporabe informacijske tehnologije .

(src)="304"> 2007 m. spalio 18 d. Europos Audito Rūmai surengė seminarą „ Viešojo audito ateitis Europos Sąjungoje “ , kuriame dalyvavo daugybė aukštos kategorijos ES lygio ekspertų bei aukščiausi institucijos pareigūnai .
(trg)="324"> 18 . oktobra 2007 je Evropsko računsko sodišče priredilo seminar o „ Prihodnosti javnega revidiranja v EU “ , na katerem so sodelovali številni strokovnjaki z visoke ravni EU ter visoki predstavniki institucije .

(src)="318"> 34 7 Išsamiau ir smulkiau sužinoti apie busimus Audito Rūmų darbus galite iš Audito Rūmų 2008 m. darbo programos , kurią rasite mūsų interneto svetainėje ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="338"> 34 7 Celovitejše in podrobnejše poročilo o prihodnjem delu Sodišča lahko najdete v programu dela Sodišča za leto 2008 , ki je na voljo na naši spletni strani ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="320"> Pažangioji energetika 2003 – 2006 m. Nuotekų tvarkybai skirtų struktūrinių veiksmų išlaidų veiksmingumas 1994 – 1999 ir 2000 – 2006 m. programavimo laikotarpiais Struktūrinių pasirengimo stojimui politikų instrumentas ( ISPA ) 2000 – 2006 m. Ar vykdomosios įstaigos yra veiksminga priemonė vykdant ES biudžetą ?
(trg)="340"> Inteligentna energija 2003 – 2006 Uspešnost porabe v okviru strukturnih ukrepov v zvezi s čiščenjem odpadnih vod v programskih obdobjih 1994 – 1999 in 2000 – 2006 Instrument strukturnih politik v predpristopnem obdobju ( ISPA ) 2000 – 2006 Ali so izvajalske agencije ustrezno orodje za izvrševanje proračuna EU ?

(src)="328"> 2008 m. gruodžio 1 ir 2 d. Audito Rūmai surengs Ryšių palaikymo komiteto posėdį .
(trg)="349"> Sodišče bo gostitelj naslednjega srečanja odbora za stike , ki bo potekalo 1 . in 2 . decembra 2008 .

(src)="341"> Audito Rūmai yra atstovaujami EUROSAI Aplinkos reikalų darbo grupėje ir IT darbo grupėje bei dalyvauja EUROSAI Mokymo komitete .
(src)="342"> 2007 m. balandžio 17 ir 18 d. Liuksemburge Audito Rūmai surengė seminarą „ Dažniausiai iškylančios AAI problemos IT srityje “ ir 2007 m. gruodžio 4 – 6 d. seminarą „ Veiklos auditas .
(trg)="363"> Priredilo je seminar o „ Analizi najpogostejših težav vrhovnih revizijskih institucij v zvezi z informacijsko tehnologijo “ , ki je potekal 17 . in 18 . aprila 2007 v Luxembourgu , med 4 . in 6 . decembrom 2007 pa seminar o „ Reviziji smotrnosti poslovanja – pri čem smo ? “ .

(src)="343"> Kiek yra pasiekta ? “ Kadangi nuo 2004 m. Audito Rūmai yra visateisis INTOSAI narys , jie aktyviai dalyvavo Finansų audito pakomitetyje ( FAS ) , Atitikties audito pakomitetyje ( CAS ) ir veiklos audito pakomitetyje ( PAS ) .
(trg)="364"> Odkar je Sodišče leta 2004 postalo polni član Intosai , dejavno sodeluje v pododborih za revizijo računovodskih izkazov ( FAS ) , za revizijo skladnosti ( CAS ) ter revizijo smotrnosti poslovanja ( PAS ) .

(src)="350"> 37 Ryšių palaikymo komitetas Helsinkyje , 2007 m. gruodžio mėn.
(trg)="372"> 37 Odbor za stike v Helsinkih , december 2007

(src)="354"> VYRŲ IR MOTERŲ SANTYKIS 2007 m. gruodžio 31 d. iš 836 Audito Rūmų aktyviosios tarnybos darbuotojų ( oficialiųjų , laikinųjų ir sutartininkų , išskyrus Audito Rūmų narius , deleguotus nacionalinius ekspertus ir stažuotojus ) vyrai ir moterys sudarė beveik vienodas proporcijas .
(trg)="376"> DELEŽA MOŠKIH IN ŽENSK 31 . decembra 2007 je bilo med 836 aktivno zaposlenimi uslužbenci na Sodišču ( uradniki ter začasni in pogodbeni uslužbenci , vendar brez članov , dodeljenih nacionalnih izvedencev in pripravnikov ) skoraj enak delež moških in žensk .

(src)="356"> Vyrų ir moterų proporcija pagal pareigų grupes 46 % 2001 / 12 54 % MOTERYS VYRAI 50 % 2007 / 12 50 %
(trg)="378"> Deleža moških in žensk med uslužbenci Sodišča 46 % 12 / 2001 54 % ŽENSKE MOŠKI 50 % 12 / 2007 50 %

(src)="359"> 13 iš 56 direktorių ir padalinių / skyrių vadovų ( 23 % ) yra moterys , o tai sudaro 3 % padidėjimą , palyginti su 2006 metais .
(trg)="381"> Med 56 direktorji in vodji oddelkov / enot je 13 žensk ( 23 % ) , kar v primerjavi z letom 2006 predstavlja 3-odstotno povečanje .

(src)="361"> Vyrų ir moterų santykis pagal pareigų grupes 12 / 2006 2006 / 12 V 67 % M 20 % 2006 / 12 2007 / 12 V 77 % 2006 / 12 V 80 % 2007 / 12 2007 / 12 V 64 % M 23 % 39 W 68 % M 68 % Asistentai sekretoriai ( AST lygis ) M 68 % V 32 % V 32 % M 33 % M 36 % Asistentai sekretoriai ( AST lygis ) ĮDARBINIMAS Auditoriai administratoriai ( AD lygis ) Direktoriai ir skyrių vadovai Auditoriai administratoriai ( AD lygis ) Direktoriai ir skyrių vadovai MOTERYS VYRAI Audito Rūmų įdarbinimo politika grindžiama bendraisiais ES institucijų principais ir įdarbinimo sąlygomis , ir jų personalas susideda iš nuolatinių tarnautojų ir darbuotojų , įdarbintų pagal laikinąsias sutartis .
(trg)="382"> Večina jih je zaposlenih v prevajalskem direktoratu in administrativnih oddelkih .
(trg)="383"> Deleža moških in žensk po funkcijskih skupinah 12 / 2006 12 / 2006 M 67 % Ž 20 % 12 / 2006 12 / 2007 M 77 % 12 / 2006 M 80 % 12 / 2007 12 / 2007 M 64 % Ž 23 % 39 W 68 % M 32 % Ž 33 % Ž 68 % M 32 % Ž 36 % Ž 68 % ZAPOSLOVANJE ŽENSKE MOŠKI Asistenti – tajniki ( skupina AST ) Revizorji – administratorji ( skupina AD ) Direktorji in vodje enot Asistenti – tajniki ( skupina AST ) Revizorji – administratorji ( skupina AD ) Direktorji in vodje enot Politika zaposlovanja na Sodišču sledi splošnim načelom in pogojem za zaposlovanje v institucijah EU , njegovo delovno silo pa sestavljajo tako stalni uradniki kot začasno zaposleni uslužbenci .

(src)="362"> Atvirus konkursus etatams Audito Rūmuose užimti organizuoja Europos personalo atrankos tarnyba ( EPSO ) .
(trg)="384"> Javne razpise za delovna mesta na Sodišču organizira Evropski urad za izbor osebja ( EPSO ) .

(src)="364"> 2007 m. Audito Rūmai įdarbino 179 darbuotojus : 117 pareigūnų , 35 laikinuosius darbuotojus ir 27 sutartininkus .
(trg)="386"> Leta 2007 je Sodišče zaposlilo 179 uslužbencev : 117 uradnikov , 35 začasnih uslužbencev in 27 pogodbenih uslužbencev .

(src)="368"> DARBUOTOJŲ AMŽIUS – KARJEROS GALIMYBĖS Toliau pateiktoje diagramoje parodyta , kad Audito Rūmai yra „ jauna “ institucija ( 63 % darbuotojų jaunesni nei 44 metų ) .
(trg)="390"> STAROSTNI PROFIL – KARIERNE PRILOŽNOSTI Grafični prikaz spodaj kaže , da je Sodišče „ mlada “ institucija ( 63 % uslužbencev je mlajših od 44 let ) .

(src)="370"> 40 38 68 94 114 81 147 149 AMŽIUS 25 – 29 45 – 49 30 – 34 50 – 54 35 – 39 55 – 59 40 – 44 20 – 24 > 60 153 AUDITO VIZITAI Audito Rūmų audito darbas reikalauja , kad auditoriai atliktų vizitus ( paprastai vadinamus „ misijomis “ ) į valstybes nares ar kitas ES paramą gaunančias šalis tam , kad surinktų tinkamus audito įrodymus .
(trg)="392"> 40 38 68 94 114 81 147 149 STAROST 25-29 45-49 30-34 50-54 35-39 55-59 40-44 20-24 > 60 153 REVIZIJSKI OBISKI Revizijsko delo Sodišča zahteva , da revizorji obiščejo ( kar je znano pod imenom „ revizijski obiski “ ) države članice in druge države , ki so prejemnice sredstev EU , da bi pridobili ustrezne revizijske dokaze .

(src)="374"> 2007 m. dėl audito vizitų susidarė 0,49 milijono eurų kelionės išlaidų ( 2006 m. – 0,43 milijono eurų ) .
(src)="375"> Tai esminė investicija , siekiant užtikrinti pakankamą audito apimtį visuose ES lėšų valdymo lygmenyse ir vietose .
(trg)="396"> Leta 2007 so stroški , povezani z revizijskimi obiski , znašali 0,49 milijona EUR ( 0,43 milijona EUR v letu 2006 ) .
(trg)="397"> To je bistvena naložba v zagotavljanje zadostne revizijske pokritosti na vseh ravneh in lokacijah , kjer se upravljajo sredstva EU .

(src)="377"> 2007 m. audito vizitai valstybėse narėse 50 40 30 20 10 0 2007 m. audito vizitai šalyse kandidatėse ir ne narėse 4 3 2 1 0 41 Serbija , Juodkalnija Moldavija – Ukraina Lesotas – Svazilandas Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija Bosnija ir Hercegovina Albanija Turkija Vokietija Portugalija Italija Ispanija Belgija Graikija Čekijos Respublika Prancūzija Jungtinė Karalystė Danija Nyderlandai Airija Suomija Austrija Lenkija Lietuva Vengrija Bulgarija Švedija Slovėnija Slovakija Rumunija Latvija Malta Rusija Gvinėja Tunisas Togas Šri Lanka Sudanas Nigeris Nikaragva Marokas Madagaskaras Malis Kenija Indonezija Gana
(trg)="399"> Revizijski obiski v letu 2007 – države članice 50 40 30 20 10 0 Revizijski obiski v letu 2007 – države kandidatke in države nečlanice 4 3 2 1 0 41 Srbija in Črna gora Moldavija – Ukrajina Lesoto – Svazi Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija Bosna in Hercegovina Albanija Turčija Nemčija Portugalska Italija Španija Belgija Grčija Češka republika Francija Združeno kraljestvo Danska Nizozemska Irska Finska Avstrija Poljska Litva Madžarska Bolgarija Švedska Slovenija Slovaška Romunija Latvija Malta Rusija Gvineja Tunizija Togo Šrilanka Sudan Niger Nikaragva Maroko Madagaskar Mali Kenija Indonezija Gana
(trg)="400"> POKLICNO USPOSABLJANJE Poklic revizorja zahteva stalno usposabljanje .

(src)="382"> Svarbių pokyčių mokymo kursų srityje suteikė įvesti kursai apie Audito Rūmų veiklos audito vadovą ir gaires , apie Komisijos atskaitomybės taisykles , apie kaupimo principu grindžiamą apskaitą ( ABAC ) , apie vienkartinių išmokų už plotą ( SAP ) finansines sistemas bei kitas informacines technologijas ir audito IT programas .
(trg)="404"> Glavne spremembe v zvezi s tečaji so bile uvedba tečajev o priročniku o smotrnosti poslovanja in smernicah Sodišča , računovodskih pravilih Komisije , uporabi računovodstva na podlagi nastanka poslovnih dogodkov ( ABAC ) , finančnih sistemih SAP ter o drugih informacijskih in revizijskih informacijskih aplikacijah .

(src)="383"> Kalbos kursai 2007 m. sudarė 52 % visų mokymui skirtų dienų .
(trg)="405"> Tečaji jezikov so v letu 2007 predstavljali 52 % skupnega števila dni , posvečenih usposabljanju .

(src)="397"> Iš kairės į dešinę , iš apačios į viršų 1 eilė Alejandro BALLESTER GALLARDO , administratorius ( ES – 5 metai Audito Rūmuose ) ; Kikis KAZAMIAS , Audito Rūmų narys ( CY – 3 metai Audito Rūmuose ) ; Riemer HAAGSMA , administratorius ( NL – 30 metų Audito Rūmuose ) ; Emmanuel RAUCH , auditorius ( FR – 14 metų Audito Rūmuose ) .
(trg)="421"> Od leve proti desni in od spodaj navzgor Prva vrsta Alejandro BALLESTER GALLARDO , administrator ( ES – 5 let dela na Sodišču ) ; Kikis KAZAMIAS , član Sodišča ( CY – 3 leta dela na Sodišču ) ; Riemer HAAGSMA , administrator ( NL – 30 let dela na Sodišču ) ; Emmanuel RAUCH , revizor ( FR – 14 let dela na Sodišču ) .

(src)="398"> 2 eilė Jean-Marc DANIELE , kabineto atašė ( FR – 5 metai Audito Rūmuose ) ; François OSETE , auditorius ( FR / ES – 23 metai Audito Rūmuose ) ; Robert MARKUS , auditorius ( NL – 13 metų Audito Rūmuose ) ; Bertrand TANGUY , administratorius ( FR – 3 metai Audito Rūmuose ) ; Pietro PURICELLA , auditorius ( IT – 11 metų Audito Rūmuose ) .
(trg)="422"> Druga vrsta Jean-Marc DANIELE , ataše v kabinetu ( FR – 5 let dela na Sodišču ) ; François OSETE , revizor ( FR / ES – 23 let dela na Sodišču ) ; Robert MARKUS , revizor ( NL – 13 let dela na Sodišču ) ; Bertrand TANGUY , administrator ( FR – 3 leta dela na Sodišču ) ; Pietro PURICELLA , revizor ( IT – 11 let dela na Sodišču ) .

(src)="399"> 3 eilė Anne POULSEN , vertėja ( DK – 16 metų Audito Rūmuose ) ; Maria del CARMEN JIMENEZ , auditorė asistentė ( ES – 15 metų Audito Rūmuose ) ; Cecile RAMIREZ – sekretorė ( FR – 5 metai Audito Rūmuose ) ; Neophytos NEOPHYTOU , privataus kabineto atašė ( CY – 3 metai Audito Rūmuose ) ; Krzysztof ZALEGA , administratorius ( PL – 4 metai Audito Rūmuose ) .
(trg)="423"> Tretja vrsta Anne POULSEN , prevajalka ( DK – 16 let dela na Sodišču ) ; Maria del CARMEN JIMENEZ , pomožna revizorka ( ES – 15 let dela na Sodišču ) ; Cecile RAMIREZ – tajnica ( FR – 5 let dela na Sodišču ) ; Neophytos NEOPHYTOU , ataše v kabinetu ( CY – 3 leta dela na Sodišču ) ; Krzysztof ZALEGA , administrator ( PL – 4 leta dela na Sodišču ) .

(src)="400"> Kiti grupės nariai ( nuotraukoje nėra ) Valéria ROTA , administratorė ( IT – 8 metai Audito Rūmuose ) ; Adeline DOMINGUES , sekretorė ( FR – 8 metai Audito Rūmuose ) ; Juha VANHATALO , administratorius ( FI – 3 metai Audito Rūmuose ) ; Paul STAFFORD , administratorius ( UK – 18 metų Audito Rūmuose ) .
(trg)="424"> Drugi člani ekipe ( niso na fotografiji ) Valéria ROTA , administatrorka ( IT – 8 let dela na Sodišču ) ; Adeline DOMINGUES , tajnica ( FR – 8 let dela na Sodišču ) ; Juha VANHATALO , administrator ( FI – 3 leta dela na Sodišču ) ; Paul STAFFORD , administrator ( UK – 18 let dela na Sodišču ) .

(src)="401"> 44 FINANSINĖ INFORMACIJA BIUDŽETAS Audito Rūmų biudžetas sudaro apie 0,1 % viso ES biudžeto , arba apie 1,8 % ES administracinio ir institucijų biudžeto .
(trg)="425"> 44 FINANČNE INFORMACIJE PRORAČUN Proračun Sodišča predstavlja približno 0,1 % celotnega proračuna EU oziroma približno 1,8 % proračuna EU za upravo in institucije .

(src)="402"> Per pastaruosius trejus metus jis padidėjo 17 % .
(trg)="426"> V preteklih treh letih se je povečal za 17 % .

(src)="403"> Šis padidėjimas pirmiausiai sietinas su ES plėtros 2004 m. ir 2007 m. pasekmėmis .
(trg)="427"> To povečanje je predvsem povezano s posledicami širitev EU v letih 2004 in 2007 .

(src)="404"> Taip pat smarkiai išaugo pastatams skirti asignavimai ( nuo 2006 m. iki 2008 m. ilgalaikis turtas išaugo beveik du kartus ) , to priežastis – būtinybė įkurdinti būsimus , priimtus naujus darbuotojus antrajame Audito Rūmų priestate , vadinamame „ K3 “ , kuris bus užbaigtas 2013 metais .
(trg)="428"> Drugo povečanje , ki je vredno pozornosti , zadeva proračunska sredstva Sodišča za zgradbe ( osnovna sredstva so se med letoma 2006 in 2008 skoraj podvojila ) , ki so povezane s potrebo po namestitvi prihodnjega , novo zaposlenega osebja v drugem prizidku Sodišča , imenovanem „ K3 “ , ki bo končan do leta 2013 .

(src)="406"> 2007 m. personalo asignavimai sudarė apie 72 % viso biudžeto .
(trg)="430"> Obveznosti za uslužbence so v letu 2007 znašale približno 72 % celote .

(src)="407"> BIUDŽETAS 2006 2007 2008 Asignavimų paskirtis Galutiniai asignavimai ( tūkstančiais eurų ) Institucijos nariai 11 350 11 270 12 061 Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai 77 907 82 583 88 712 Kiti darbuotojai ir išorės tarnybos 4 223 4 014 4 248 Audito vizitai – komandiruotės 3 100 3 000 3 212 Kitos išlaidos , susijusios su institucijoje dirbančiais asmenimis 1 923 2 056 2 286 Iš viso pagal 1 išlaidų kategoriją 98 503 102 923 110 519 Nekilnojamasis turtas 6 287 8 126 12 110 IT ir telekomunikacijos 4 575 5 518 5 879 Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos 1 320 1 396 1 147 Einamosios administracinės išlaidos 807 435 425 Posėdžiai , konferencijos 352 872 876 Informacija ir leidyba 1 353 1 810 1 813 Iš viso pagal 2 antraštinę dalį 14 694 18 157 22 250 Iš viso Audito Rūmai 113 197 121 080 132 769
(trg)="431"> PRORAČUN 2006 2007 2008 Poraba proračunskih sredstev Končna proračunska sredstva ( v 1 000 EUR ) Člani institucije 11 350 11 270 12 061 Uradniki in začasno osebje 77 907 82 583 88 712 Drugo osebje in zunanje storitve 4 223 4 014 4 248 Službena potovanja 3 100 3 000 3 212 Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji 1 923 2 056 2 286 Vmesni seštevek , naslov 1 98 503 102 923 110 519 Nepremičnine 6 287 8 126 12 110 Informacijska tehnologija in telekomunikacije 4 575 5 518 5 879 Pohištvo in s tem povezani stroški 1 320 1 396 1 147 Tekoči izdatki za delovanje uprave 807 435 425 Zasedanja in konference 352 872 876 Informacije in objave 1 353 1 810 1 813 Vmesni seštevek , naslov 2 14 694 18 157 22 250 Skupno za Računsko sodišče 113 197 121 080 132 769
(trg)="432"> SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO Namen službe Sodišča za notranjo revizijo je pomagati Sodišču pri doseganju njegovih ciljev s sistematičnim in metodološkim vrednotenjem obvladovanja tveganja , notranje kontrole ter upravljavskih postopkov .

(src)="409"> Taip pat Vidaus audito tarnyba teikia pasiūlymus , kaip pagerinti Audito Rūmų efektyvumą .
(trg)="433"> Služba za notranjo revizijo tudi podaja predloge , zasnovane za izboljšanje učinkovitosti Sodišča .

(src)="417"> 45 8 OL C 292 , 2007 12 5 .
(trg)="442"> 45 8 UL C 292 , 5.12.2007 .

(src)="418"> Europos Audito Rūmai Metinė veiklos ataskaita 2007 Liuksemburgas : Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras 2008 – 45 p. – 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-012-0
(trg)="443"> Evropsko računsko sodišče Letno poročilo o dejavnostih 2007 Luxembourg : Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2008 – 45 str . – 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-020-5

(src)="419"> Kaip įsigyti ES leidinių ?
(src)="420"> Parduodamų Leidinių biuro leidinių galima rasti EU Bookshop adresu : http : / / bookshop.europa.eu .
(trg)="445"> Publikacije Urada za publikacije , namenjene prodaji , so na voljo na strani EU Bookshop http : / / bookshop.europa.eu , kjer jih lahko naročite pri izbrani prodajni enoti .

(src)="422"> Norėdami gauti mūsų pardavimo biurų visame pasaulyje sąrašą , kreipkitės faksu ( 352 ) 29 29-42758 . http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page
(trg)="446"> Seznam prodajnih enot po vsem svetu lahko zahtevate tudi po faksu ( 352 ) 29 29-42758 . http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page

(src)="423"> EUROPOS AUDITO RŪMAI EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALIŲJŲ LEIDINIŲ BIURAS L 2985 LIUKSEMBURGAS ISBN 978-92-9207-012-0 QJ-AA-08-001-LT-C
(trg)="447"> EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE URAD ZA URADNE PUBLIKACIJE EVROPSKIH SKUPNOSTI L 2985 LUXEMBOURG ISBN 978-92-9207-020-5 QJ-AA-08-001-SL-C

# lt/aar08_aar08.xml.gz
# sl/aar08_aar08.xml.gz


(src)="1"> ISSN 1831-1296 LT 2008 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA Europos Audito Rūmai
(trg)="1"> ISSN 1831-1342 SL LETNO POROČILO O DEJAVNOSTIH ZA LETO 2008 Evropsko računsko sodišče

(src)="2"> Europos Audito Rūmai 2008 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA
(trg)="2"> Evropsko računsko sodišče LETNO POROČILO O DEJAVNOSTIH ZA LETO 2008

(src)="3"> 2 Europe Direct – tai paslauga , padėsianti Jums rasti atsakymus į klausimus apie Europos Sąjungą Informacija teikiama nemokamai telefonu ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Kai kurie mobiliojo ryšio operatoriai neteikia paslaugos skambinti 00 800 numeriu arba šie skambučiai yra mokami .
(trg)="3"> 2 Europe Direct je služba za pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja v zvezi z Evropsko unijo .
(trg)="4"> Brezplačna telefonska številka ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Nekateri operaterji mobilne telefonije ne dovoljujejo vzpostavitve zveze s številkami 00 800 ali pa te klice zaračunavajo .

(src)="5"> Ji pasiekiama per EUROPA serverį ( http : / / europa.eu ) .
(trg)="6"> Dostop je mogoč na strežniku Europa ( http : / / europa.eu ) .

(src)="7"> Liuksemburgas : Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras , 2009 ISBN 978-92-9207-210-0 © Europos Bendrijos , 2009 Leidžiama dauginti , nurodžius šaltinį .
(trg)="8"> Luxembourg : Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti , 2009 ISBN 978-92-9207-217-9 © Evropski skupnosti , 2009 Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira .

(src)="9"> TURINYS 4 – 5 PIRMININKO PRATARMĖ 6 MISIJA , VIZIJA IR VERTYBĖS 7 – 12 AUDITO RŪMŲ VAIDMUO IR DARBAS 13 – 17 VALDYMAS IR ORGANIZAVIMAS 18 – 27 AUDITO ATASKAITŲ IR NUOMONIŲ APŽVALGA 28 – 29 PRIEŽIŪRA IR POVEIKIS 30 – 31 AUDITO RŪMŲ POŽIŪRIS 32 – 36 AUDITO RŪMŲ DARBAS 2008 METAIS IR VĖLIAU 37 – 40 MOKYMASIS IR TOBULĖJIMAS 41 – 43 TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 44 – 50 ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 51 – 52 FINANSINĖ INFORMACIJA
(trg)="9"> Printed in Belgium TISKANO NA BELEM PAPIRJU , KI NE VSEBUJE KLORA
(trg)="10"> KAZALO 4 – 5 PREDGOVOR PREDSEDNIKA 6 POSLANSTVO , VIZIJA IN VREDNOTE 7 – 12 VLOGA IN DELO SODIŠČA 13 – 17 UPRAVLJANJE IN ORGANIZACIJA 18 – 27 PREGLED REVIZIJSKIH POROČIL IN MNENJ 28 – 29 NADALJNJE UKREPANJE IN UČINEK 30 – 31 STALIŠČE SODIŠČA 32 – 36 DELO SODIŠČA V LETU 2008 IN V PRIHODNJE 37 – 40 UČENJE IN IZBOLJŠEVANJE 41 – 43 MEDNARODNO SODELOVANJE 44 – 50 ČLOVEŠKI VIRI 51 – 52 FINANČNE INFORMACIJE