# it/acer_2015_acer_2015.xml.gz
# sk/acer_2015_acer_2015.xml.gz


(src)="1"> IT 1.12.2016 Gazzetta ufficiale dellŐUnione europea C 449 / 17 RELAZIONE sui conti annuali dellŐAgenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dellŐenergia relativi allŐesercizio finanziario 2015 corredata delle risposte dellŐAgenzia ( 2016 / C 449 / 02 ) INTRODUZIONE 1 .
(trg)="1"> 1.12.2016 Úradný vestník Európskej únie C 449 / 17 SK SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami agentúry ( 2016 / C 449 / 02 ) ÚVOD 1 .

(src)="3"> 713 / 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) .
(trg)="3"> 713 / 2009 ( 1 ) .

(src)="6"> 2 .
(trg)="6"> 2 .

(src)="7"> La tabella mostra i dati essenziali relativi allŐAgenzia ( 3 ) .
(trg)="7"> V tabuľke sú uvedené hlavné údaje o agentúre ( 3 ) .

(src)="8"> Tabella Dati essenziali relativi allŐagenzia 2015 Bilancio ( milioni di euro ) 11,3 Totale effettivi al 31 dicembre ( 1 ) 80 ( 1 ) Il personale comprende funzionari , agenti temporanei e contrattuali ed esperti nazionali distaccati .
(trg)="8"> Tabuľka Hlavné údaje o agentúre 2015 Rozpočet ( mil. EUR ) 11,3 Počet zamestnancov k 31 . decembru ( 1 ) 80 ( 1 ) Medzi zamestnancami sú úradníci , dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti .

(src)="10"> INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITË 3 .
(trg)="10"> INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI 3 .

(src)="13"> 2014 10,9 72 DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITË 4 .
(trg)="13"> 2014 10,9 72 VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI 4 .

(src)="14"> Conformemente alle disposizioni dellŐarticolo 287 del trattato sul funzionamento dellŐUnione europea ( TFUE ) , la Corte ha controllato : a ) i conti annuali dellŐAgenzia , che comprendono i rendiconti finanziari ( 4 ) e le relazioni sullŐesecuzione del bilancio ( 5 ) per lŐesercizio chiuso al 31 dicembre 2015 ; e b ) la legittimit ˆ e regolarit ˆ delle operazioni alla base di tali conti .
(trg)="14"> Podľa ustanovení článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ( ZFEÚ ) Dvor audítorov kontroloval : a ) ročnú účtovnú závierku agentúry , ktorá pozostáva z finančných výkazov ( 4 ) a výkazov o plnení rozpočtu ( 5 ) za rozpočtový rok končiaci sa k 31 . decembru 2015 ; b ) a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií .

(src)="15"> La responsabilit ˆ della direzione 5 .
(trg)="15"> Zodpovednosť vedenia 5 .

(src)="16"> La direzione  responsabile della preparazione e della fedele presentazione dei conti annuali dellŐAgenzia e della legittimit ˆ e regolarit ˆ delle operazioni sottostanti ( 6 ) : ( 1 ) GU L 211 del 14.8.2009 , pag .
(trg)="16"> Vedenie zodpovedá za vyhotovenie a verné predloženie ročnej účtovnej závierky agentúry a za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií ( 6 ) : ( 1 ) Ú. v .
(trg)="17"> EÚ L 211 , 14.8.2009 , s .

(src)="17"> 1 .
(trg)="18"> 1 .

(src)="18"> ( 2 ) Il regolamento ( UE ) n .
(trg)="19"> ( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ ) č.

(src)="19"> 1227 / 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 326 dellŐ8.12.2011 , pag .
(trg)="20"> 1227 / 2011 ( Ú. v .

(src)="21"> ( 3 ) Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attivit ˆ dellŐAgenzia , consultare il sito Internet : www.acer.europa.eu ( 4 ) Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico , la tabella dei flussi di cassa , il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e un riepilogo delle politiche contabili significative , nonch Ž altre note esplicative .
(trg)="22"> 1 ) , v ktorom sa agentúre zveruje dôležitá úloha dohľadu nad obchodovaním na veľkoobchodných trhoch s energiou v Európe .
(trg)="23"> ( 3 ) Viac informácií o právomociach a činnostiach agentúry je dostupných na jej webovej stránke : www.acer.europa.eu .

(src)="22"> ( 5 ) Queste relazioni comprendono il conto di risultato dellŐesecuzione del bilancio e il relativo allegato .
(trg)="25"> ( 5 ) Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú z výkazu výsledku rozpočtového hospodárenia a prílohy k nemu .

(src)="23"> ( 6 ) Articoli 39 e 50 del regolamento delegato ( UE ) n .
(trg)="26"> ( 6 ) Články 39 a 50 delegovaného nariadenia Komisie ( EÚ ) č.

(src)="24"> 1271 / 2013 della Commissione ( GU L 328 del 7.12.2013 , pag .
(trg)="27"> 1271 / 2013 ( Ú. v .
(trg)="28"> EÚ L 328 , 7.12.2013 , s .

(src)="25"> 42 ) .
(trg)="29"> 42 ) .

(src)="26"> C 449 / 18 Gazzetta ufficiale dellŐUnione europea 1.12.2016 IT a ) le responsabilit ˆ della direzione per i conti annuali dellŐAgenzia comprendono la definizione , lŐapplicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato ai fini della preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore , la selezione e lŐapplicazione di politiche contabili appropriate basate sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione ( 7 ) e lŐelaborazione di stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze .
(trg)="30"> C 449 / 18 Úradný vestník Európskej únie 1.12.2016 SK a ) Zodpovednosť vedenia v súvislosti s ročnou účtovnou závierkou agentúry zahŕňa návrh , zavedenie a udržiavanie systému vnútornej kontroly relevantného pre zostavenie a verné predloženie finančných výkazov , v ktorých sa nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby ; výber a uplatňovanie vhodných účtovných postupov na základe účtovných pravidiel prijatých účtovníkom Komisie ( 7 ) a účtovné odhady , ktoré sú za daných okolností primerané .

(src)="31"> 7 .
(trg)="36"> 7 .

(src)="36"> NellŐelaborare la presente relazione e dichiarazione di affidabilit ˆ , la Corte ha esaminato il lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente sui conti dellŐAgenzia , conformemente a quanto disposto dallŐarticolo 208 , paragrafo 4 , del regolamento finanziario dellŐUE ( 9 ) .
(trg)="41"> Pri vypracúvaní tejto správy a vyhlásenia o vierohodnosti Dvor audítorov zohľadnil audítorskú prácu nezávislého externého audítora vykonanú v súvislosti s účtovnou závierkou akadémie v súlade s článkom 208 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ ( 9 ) .

(src)="37"> 8 .
(trg)="42"> 8 .

(src)="39"> Giudizio sullŐaffidabilit ˆ dei conti 9 .
(trg)="44"> Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 9 .

(src)="43"> 11 .
(trg)="48"> 11 .

(src)="44"> ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte .
(trg)="49"> ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanoviská Dvora audítorov .

(src)="45"> Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International Public Sector Accounting Standards ( IPSAS ) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori contabili ( International Federation of Accountants Đ IFAC ) o , ove pertinenti , dai princ “ pi contabili internazionali [ International Accounting Standards ( IAS ) / International Financial Reporting Standards ( IFRS ) ] emanati dallŐInternational Accounting Standards Board .
(trg)="50"> Účtovné pravidlá schválené účtovníkom Komisie sú založené na medzinárodných účtovných štandardoch pre verejný sektor ( IPSAS ) vydaných Medzinárodnou federáciou účtovníkov , prípadne na medzinárodných účtovných štandardoch ( IAS ) / medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva ( IFRS ) vydaných Radou pre medzinárodné účtovné štandardy .

(src)="46"> Articolo 107 del regolamento ( UE ) n .
(trg)="51"> Článok 107 delegovaného nariadenia ( EÚ ) č.

(src)="47"> 1271 / 2013 .
(trg)="52"> 1271 / 2013 .

(src)="48"> Regolamento ( UE , Euratom ) n .
(trg)="53"> Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ , Euratom ) č.

(src)="49"> 966 / 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 298 del 26.10.2012 , pag .
(trg)="54"> 966 / 2012 ( Ú. v .
(trg)="55"> EÚ L 298 , 26.10.2012 , s .

(src)="50"> 1 ) .
(trg)="60"> 62 % ) .

(src)="53"> Detti riporti erano principalmente collegati allŐattuazione del regolamento REMIT ( 1,1 milioni di euro ) , una complessa attivit ˆ operativa , di natura pluriennale , concernente lŐintegrit ˆ e la trasparenza del mercato dellŐenergia allŐingrosso .
(trg)="61"> Tieto prenesené rozpočtové prostriedky sa týkali najmä implementácie nariadenia REMIT ( 1,1 mil. EUR ) , zložitej operačnej aktivity o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou viacročného charakteru .

(src)="54"> LŐAgenzia ha inoltre riportato 0,79 milioni di euro , vale a dire il 35 % [ contro i 0,98 milioni di euro ( 41 % ) del 2014 ] di stanziamenti impegnati del Titolo II Ń Spese amministrative , concernenti perlopi  studi e servizi non ancora forniti nel 2015 .
(src)="55"> SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI 13 .
(trg)="63"> 35 % ( 2014 : 0,98 mil. EUR , t. j .
(trg)="64"> 41 % ) viazaných rozpočtových prostriedkov hlavy II administratívne výdavky , najmä v súvislosti so štúdiami a službami , ktoré neboli v roku 2015 ešte dodané .
(trg)="65"> KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV 13 .

(src)="57"> La presente relazione  stata adottata dalla Sezione IV , presieduta da Baudilio TOM ƒ MUGURUZA , Membro della Corte dei conti europea , a Lussemburgo , nella riunione del 13 settembre 2016 .
(trg)="67"> Túto správu prijala komora IV , ktorej predsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA , člen Dvora audítorov , v Luxemburgu na svojom zasadnutí 13 . septembra 2016 .

(src)="58"> Per la Corte dei conti europea V' tor Manuel da SILVA CALDEIRA Presidente
(trg)="68"> Za Dvor audítorov Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA predseda

(src)="60"> Tali riporti riguardano principalmente lŐattuazione del regolamento REMIT , una complessa attivit ˆ operativa pluriennale il cui regolamento di esecuzione  stato adottato solo il 17 dicembre 2014 ( 1 ) .
(trg)="72"> Tieto prenesené rozpočtové prostriedky sa týkali najmä implementácie nariadenia REMIT .
(trg)="73"> Ide o zložitú , viacročnú činnosť , pre ktorú bolo vykonávacie nariadenia prijaté až 17 . decembra 2014 ( 1 ) .

(src)="64"> Parte dei fondi sono stati spesi nel 2014 per predisporre lŐattuazione del REMIT .
(trg)="79"> Časť prostriedkov bola vynaložená v roku 2014 na prípravu implementácie nariadenia REMIT .

(src)="65"> Alla fine del 2014 , lŐAgenzia ha effettuato due versamenti a titolo di prefinanziamenti , per un importo di 1,56 milioni di euro , relativi a contratti per servizi inerenti al REMIT da fornire nel periodo 2015-2017 , evitando in tal modo la restituzione automatica alla Commissione dei fondi inutilizzati ( 2 ) .
(trg)="80"> Koncom roka 2014 agentúra uhradila dve platby predbežného financovania vo výške 1,56 mil. EUR na zmluvy v súvislosti so službami REMIT , ktoré sa majú poskytnúť v období rokov 2015 až 2017 , čím sa vyhla automatickému vráteniu nevyužitých finančných prostriedkov Komisii ( 2 ) .

(src)="71"> 1348 / 2014 della Commissione ( GU L 363 del 18.12.2014 , pag .
(trg)="85"> 1348 / 2014 ( Ú. v .
(trg)="86"> EÚ L 363 , 18.12.2014 , s .

(src)="72"> 121 ) .
(trg)="87"> 121 ) . do nasledujúceho rozpočtového roka .

(src)="74"> IT 1.12.2016 Gazzetta ufficiale dellŐUnione europea C 449 / 21 RISPOSTA DELLŐAGENZIA 13 .
(trg)="88"> SK 1.12.2016 Úradný vestník Európskej únie C 449 / 21 ODPOVEĎ AGENTÚRY 13 .

# it/aesa_2007_aesa_2007.xml.gz
# sk/aesa_2007_aesa_2007.xml.gz


(src)="1"> C 311 / 20 IT Gazzetta ufficiale dellŐUnione europea 5.12.2008 RELAZIONE sui conti annuali dellŐAgenzia europea per la sicurezza aerea relativi allŐesercizio 2007 , corredata delle risposte dellŐAgenzia ( 2008 / C 311 / 04 ) INDICE INTRODUZIONE ...........................................................
(trg)="1"> C 311 / 20 SK Úradný vestník Európskej únie 5.12.2008 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2007 spolu s odpoveďami agentúry ( 2008 / C 311 / 04 ) OBSAH ÚVOD ....................................................................

(src)="2"> DICHIARAZIONEDIAFFIDABILITË ............................................
(trg)="2"> 1 – 2 21 VYHLÁSENIEOVIEROHODNOSTI .............................................

(src)="4"> Tabelleda1a4 ........................................................................
(trg)="3"> 3 – 6 21 PRIPOMIENKY .............................................................

(src)="5"> 23 RispostedellŐAgenzia ..................................................................
(src)="6"> 26 Paragrafi Pagina 1-2 21 3-6 21 7-10 21
(trg)="4"> 7 – 10 21 Tabuľky1až4 .........................................................................

(src)="7"> 5.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dellŐUnione europea C 311 / 21 INTRODUZIONE 1 .
(trg)="7"> 5.12.2008 SK Úradný vestník Európskej únie C 311 / 21 ÚVOD 1 .

(src)="9"> 1592 / 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 15 luglio 2002 ( 1 ) .
(trg)="9"> 1592 / 2002 z 15 . júla 2002 ( 1 ) .

(src)="11"> 2 .
(trg)="11"> 2 .

(src)="13"> Le tabelle 2 , 3 e 4 presentano , a titolo informativo , i dati essenziali , tratti dai rendiconti finanziari compilati dallŐAgenzia per lŐesercizio 2007 .
(trg)="13"> V tabuľkách 2 , 3 a 4 sú pre informáciu uvedené hlavné údaje z účtovnej závierky za rozpočtový rok 2007 zostavenej agentúrou .

(src)="14"> DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITË 3 .
(trg)="14"> VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI 3 .

(src)="15"> La presente dichiarazione  destinata al Parlamento europeo e al Consiglio , conformemente allŐarticolo 185 , paragrafo 2 , del regolamento ( CE , Euratom ) n .
(src)="16"> 1605 / 2002 del Consiglio ( 2 ) , ed  stata formulata successivamente allŐesame dei conti dellŐAgenzia , ai sensi dellŐarticolo 248 del trattato che istituisce la Comunit ˆ europea .
(trg)="15"> Toto vyhlásenie je určené Európskemu parlamentu a Rade podľa článku 185 ods. 2 nariadenia Rady ( ES , Euratom ) č.
(trg)="16"> 1605 / 2002 ( 2 ) .
(trg)="17"> Toto vyhlásenie bolo sformulované po overení účtovnej závierky agentúry na základe článku 248 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva .

(src)="17"> 4 .
(trg)="18"> 4 .

(src)="20"> 5 .
(trg)="21"> 5 .

(src)="21"> La Corte ha espletato lŐaudit conformemente ai principi internazionali di audit e ai codici deontologici IFAC e ISSAI ( 4 ) , ove applicabili al contesto comunitario .
(trg)="22"> Dvor audítorov vykonal audit v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi a etickými kódexmi IFAC a ISSAI ( 4 ) v takom v rozsahu , v akom sa uplatňujú v podmienkach Európskeho spoločenstva .

(src)="23"> ( 1 ) GU L 240 del 7.9.2002 , pag .
(trg)="25"> ES L 240 , 7.9.2002 , s .

(src)="24"> 1 .
(trg)="26"> 1 .

(src)="25"> ( 2 ) GU L 248 del 16.9.2002 , pag .
(trg)="28"> ES L 248 , 16.9.2002 , s .

(src)="26"> 1 .
(trg)="29"> 1 .

(src)="27"> ( 3 ) I conti , compilati il 30 giugno 2008 , sono pervenuti alla Corte il 2 luglio 2008 .
(trg)="30"> ( 3 ) Účtovná závierka bola zostavená 30 . júna 2008 a prijatá Dvorom audítorov 2 . júla 2008 .

(src)="28"> ( 4 ) Federazione internazionale dei revisori contabili ( International Federation of Accountants , IFAC ) e Principi internazionali delle Istituzioni superiori di controllo ( International Standards of Supreme Audit Institutions , ISSAI ) .
(trg)="31"> ( 4 ) Medzinárodná federácia účtovníkov ( IFAC ) a Medzinárodné štandardy najvyšších kontrolných inštitúcií ( ISSAI ) .

(src)="29"> 6 .
(trg)="32"> 6 .

(src)="33"> OSSERVAZIONI 7 .
(trg)="36"> PRIPOMIENKY 7 .

(src)="35"> 8 .
(trg)="39"> 8 .

(src)="40"> 9 .
(trg)="44"> 9 .

(src)="41"> Conformemente al nuovo regolamento relativo ai diritti e agli onorari ( 5 ) , applicabile a partire dal 1o giugno 2007 , lŐAgenzia ha considerato come entrate assegnate 14,9 milioni di euro , destinati a coprire i futuri costi di certificazione .
(trg)="45"> Podľa nového nariadenia o poplatkoch a platbách ( 5 ) , ktoré platí od 1 . júna 2007 , agentúra považovala 14,9 mil. EUR za pripísané príjmy , aby pokryla budúce náklady na osvedčenia .

(src)="43"> ( 5 ) Regolamento ( CE ) n .
(trg)="47"> ( 5 ) Nariadenie Komisie ( ES ) č.

(src)="44"> 593 / 2007 della Commissione del 31 maggio 2007 ( GU L 140 dellŐ1.6.2007 , pag .
(trg)="48"> 593 / 2007 z 31 . mája 2007 ( Ú. v .
(trg)="49"> EÚ L 140 , 1.6.2007 , s .

(src)="45"> 3 ) .
(trg)="50"> 3 ) .

(src)="46"> C 311 / 22 IT Gazzetta ufficiale dellŐUnione europea 5.12.2008 10 .
(trg)="51"> C 311 / 22 SK Úradný vestník Európskej únie 5.12.2008 10 .

(src)="49"> La presente relazione  stata adottata dalla Corte dei conti a Lussemburgo , nella riunione del 24 e 25 settembre 2008 .
(trg)="54"> Túto správu prijal Dvor audítorov v Luxemburgu na svojom zasadnutí v 24 . a 25 . septembra 2008 .

(src)="50"> Per la Corte dei conti V' tor Manuel da SILVA CALDEIRA Presidente ( 1 ) Valore totale approssimativo : 2,5 milioni di euro su quattro anni .
(trg)="55"> Za Dvor audítorov Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA predseda ( 1 ) Približná celková hodnota : 2,5 mil. EUR v priebehu štyroch rokov .

(src)="51"> 5.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dellŐUnione europea C 311 / 23 Ambito delle competenze comunitarie secondo il trattato Competenze dellŐAgenzia quali definite nel regolamento ( CE ) n .
(trg)="56"> 5.12.2008 SK Úradný vestník Európskej únie C 311 / 23 Oblasti kompetencií Spoločenstva vyplývajúce zo Zmluvy o ES Kompetencie agentúry stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady ( ES ) č.

(src)="56"> 1592 / 2002 , ( CE ) n .
(src)="57"> 1702 / 2003 e ( CE ) n .
(src)="58"> 2042 / 2003 .
(trg)="60"> 1592 / 2002 , 1702 / 2003 a 2042 / 2003 . kú dopravu. tva .
(trg)="61"> 2 .

(src)="61"> Ń emettere specifiche di certificazione , tra cui codici di aeronavigabilit ˆ e metodi accettabili di conformit ˆ , nonch Ž qualsiasi materiale esplicativo per lŐapplicazione della politica comunitaria , 2 Il direttore esecutivo dirige lŐAgenzia ed  nominato dal consiglio di amministrazione in base a una proposta della Commissione .
(src)="62"> Sovvenzione comunitaria : 26,5 ( 31,4 ) milioni di euro ( 31 % ) 17 modifiche delle certificazioni : specifiche ( 15 ) e metodi accettabili di conformit ˆ ( Acceptable Means of Compliance ) e guide esplicative ( Guidance Material ) ( 2 ) .
(trg)="63"> Menuje ho správna rada na základe návrhu Komisie. dotácie Spoločenstva : 26,5 ( 31,4 ) mil. EUR ( 31 % ) 17 zmien technických podmienok certifikácie ( 15 ) a prijateľných spôsobov plnenia požiadaviek a poradenského materiálu ( 2 ) . ( článok 80 Zmluvy o ES ) Zdroj : Údaje poskytnuté agentúrou. vydávať technické podmienky certifikácie vrátane predpisov letovej spôsobilosti a prijateľných spôsobov plnenia požiadaviek , ako aj akýkoľvek poradenský materiál na uplatnenie politiky Spoločenstva , príjmov z vybraných poplatkov a úhrad : 55,8 ( 33,2 ) mi .

(src)="63"> Ń adottare decisioni di certificazione in materia di aereonavi-gabilit ˆ e ambiente , Ń 7 accordi di lavoro conclusi con la Cina ( 5 ) , la Nuova Zelanda ( 1 ) e lŐAlbania ( 1 ) , Ń effettuare ispezioni di normalizzazione presso le autorit ˆ competenti degli Stati membri , 467 ( 328 ) posti per personale temporaneo previsti nella tabella dellŐorganico , Ń Protocollo dŐintesa con COCESNA / ACSA .
(src)="64"> Ń effettuare le indagini necessarie nelle imprese .
(trg)="65"> Odvolacia rada zodpovedá za rozhodnutia agentúry v oblasti certifikácie , nariaďovania poplatkov a úhrad a kontrol v podnikoch . — 7 pracovných dohôd s Čínou ( 5 ) , Novým Zélandom ( 1 ) a Albánskom ( 1 ) , — vykonávať kontroly dodržiavania noriem príslušnými orgánmi členských štátov , Stav zamestnancov k 31 . decembru 2007 : — zmeny a doplnenia k pracovným dohodám s Medzištát-nym leteckým výborom ( USA ) a s JCAB ( Japonsko ) , — vykonávať potrebné vyšetrovania v podnikoch .

(src)="66"> Effettivi al 31 dicembre 2007 : Ń Modifiche degli accordi di lavoro conclusi con Interstate Aviation Committee ( USA ) e JCAB ( Giappone ) , 4 Audit esterno Corte dei conti. di cui occupati : 333 ( 276 ) Decisioni di certificazione al 31 dicembre 2007 : 5 Autorit ˆ competente per il discarico Totale effettivi : 362 ( 309 ) di cui addetti a : Ń funzioni operative : 277 ( 227 ) Ń compiti amministrativi : 57 ( 57 ) Ń compiti misti : 28 ( 25 ) Direttive di navigabilit ˆ : 380 Parlamento su raccomandazione del Consiglio .
(trg)="71"> Medzinárodná spolupráca : Zamestnanci spolu : 362 ( 309 ) , z toho pridelení k nasledujúcim úlohám : — prevádzkové úlohy : 277 ( 227 ) — administratívne úlohy : 57 ( 57 ) — zmiešané úlohy : 28 ( 25 ) Rozhodnutia o certifikácii k 31 . decembru 2007 : Kontroly dodržiavania noriem ( počet krajín podľa typu ) k 31 . decembru 2007 : v oblasti údržby ( MAST ) : 28 v oblasti výroby ( POAST ) : 12

(src)="68"> C 311 / 24 IT Gazzetta ufficiale dellŐUnione europea 5.12.2008 Origine delle entrate Entrate iscritte nel bilancio definitivo dellŐesercizio Entrate percepite Destinazione delle spese Stanziamenti riportati dallŐesercizio precedente Entrate proprie Sovvenzioni comunitarie 42 800 26 530 40 967 26 530 Titolo I Personale iscritti 33 624 impegnati 33 086 pagati 32 152 riportati annullati 934 538 disponibili 286 pagati 243 annullati 43 Altre sovvenzioni ed entrate 1 879 2 593 Titolo II Funzionamento 9 819 27 766 9 564 27 155 7 968 9 956 1 596 255 17 199 611 2 585 16 381 2 504 14 238 81 2 143 Entrate con destinazione specifica derivanti dai diritti e dagli onorari riscossi p.m.
(trg)="72"> C 311 / 24 SK Úradný vestník Európskej únie 5.12.2008 Zdroj príjmov Príjmy zapísané v konečnom rozpočte na rozpočtový rok Uskutočnené príjmy Rozdelenie výdavkov Prenesené rozpočtové prostriedky z predchádzajúceho rozpočtového roka Vlastné príjmy Dotácia Spoločenstva 42 800 26 530 40 967 26 530 Hlava I Zamestnanci 286 Iné dotácie a príjmy 1 879 2 593 Hlava II Správne výdavky 9 819 27 766 9 564 7 968 1 596 255 2 585 16 381 0 2 504 14 238 0 81 2 143 0 Pripísané príjmy z poplatkov a úhrad p.m.
(trg)="73"> 836 14 865 Pripísané príjmy z poplatkov a úhrad p.m.

(src)="69"> 836 14 865 326 Entrate con destinazione specifica derivanti dai diritti e dagli onorari riscossi 14 865 326 0 326 14 865 0 500 10 0 0 0 0 0 0 Altre entrate con destinazione specifica p.m. specifica 836 Totale 72 045 85 281 Totale 72 045 84 996 50 402 35 094 1 414 19 252 16 985 2 267 Entrate Spese Stanziamenti del bilancio definitivo dellŐesercizio NB : Eventuali discrepanze nei totali sono dovute agli arrotondamenti .
(trg)="74"> 836 14 865 0 326 326 84 996 50 402 14 865 0 500 10 35 094 1 414 Iné pripísané príjmy 326 Iné pripísané príjmy 0 0 0 Spolu 72 045 85 281 Spolu 72 045 19 252 16 985 2 267 Príjmy Výdavky Finančné prostriedky na rozpočtový rok Poznámka : Rozdiely v súčtoch sú spôsobené zaokrúhľovaním .
(trg)="75"> Zdroj : Údaje poskytnuté agentúrou .
(trg)="76"> V tabuľke sú zhrnuté údaje , ktoré agentúra uviedla vo svojej ročnej účtovnej uzávierke .

(src)="72"> 5.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dellŐUnione europea Tabella 3 Agenzia europea per la sicurezza aerea ( Colonia ) Ń Conto del risultato economico per gli esercizi 2007 e 2006 C 311 / 25 Proventi di gestione Diritti ed onorari Sovvenzioni comunitarie Altre sovvenzioni Altre entrate Oneri di gestione Spese per il personale Spese relative alle immobilizzazioni Altre spese amministrative Spese operative Totale ( a ) 2007 44 167 24 166 1 608 559 70 500 31 070 1 392 10 008 22 360 64 830 5 670 605 17 588 6 258 ( 1 000 euro ) 2006 35 173 26 401 2 021 340 63 935 23 778 573 6 436 27 798 58 586 5 349 263 19 244 5 593 Totale ( b ) Eccedenza / ( Deficit ) derivante da attivit ˆ di gestione ( c = a Đ b ) Entrate provenienti dalle operazioni finanziarie ( e ) Spese per operazioni finanziarie ( f ) Eccedenza / ( Deficit ) derivante da attivit ˆ non di gestione ( g = e Đ f ) Risultato economico dellŐesercizio ( h = c + g ) Fonte : Dati forniti dallŐAgenzia Ń La tabella presenta in maniera sintetica i dati forniti nei conti annuali dellŐAgenzia ; tali conti sono stati compilati secondo il metodo della contabilit ˆ per competenza .
(trg)="78"> EUR )
(trg)="79"> 5.12.2008 SK Úradný vestník Európskej únie Tabuľka 3 Európska agentúra pre bezpečnosť letectva ( Kolín nad Rýnom ) – Účet príjmov a výdavkov za rozpočtový rok 2007 a 2006 C 311 / 25 Prevádzkové príjmy Poplatky a úhrady Dotácie Spoločenstva Iné dotácie Iné príjmy Prevádzkové výdavky Zamestnanci Výdavky súvisiace s dlhodobým majetkom Iné správne výdavky Náklady na hospodársku činnosť Spolu ( a ) 2007 44 167 24 166 1 608 559 70 500 31 070 1 392 10 008 22 360 64 830 5 670 605 17 588 6 258 ( tis .

(src)="74"> C 311 / 26 IT Gazzetta ufficiale dellŐUnione europea 5.12.2008 LE RISPOSTE DELLŐAGENZIA 8 .
(trg)="85"> C 311 / 26 SK Úradný vestník Európskej únie 5.12.2008 ODPOVEDE AGENTÚRY 8 .

(src)="78"> 9 .
(trg)="89"> 9 .

(src)="80"> Il calcolo delle entrate assegnate provenienti dalla riscossione di diritti e oneri  conforme allŐarticolo 64 , paragrafo 5 del regolamento di base ( 216 / 2008 ) che stabilisce che i diritti riscossi nel 2007 devono essere considerati come entrate assegnate .
(trg)="91"> Výpočet pripísaných príjmov pochádzajúcich z poplatkov a úhrad je v súlade s článkom 64 ods. 5 základného nariadenia ( 216 / 2008 ) , ktoré stanovuje , že poplatky vyberané v roku 2007 sú pripísanými príjmami agentúry .

(src)="83"> 10 .
(trg)="94"> 10 .

# it/aesm_2007_aesm_2007.xml.gz
# sk/aesm_2007_aesm_2007.xml.gz


(src)="1"> 5.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dellŐUnione europea C 311 / 57 RELAZIONE sui conti annuali dellŐAgenzia europea per la sicurezza marittima relativi allŐesercizio 2007 , corredata delle risposte dellŐAgenzia ( 2008 / C 311 / 09 ) INDICE INTRODUZIONE ...........................................................
(trg)="1"> 5.12.2008 SK Úradný vestník Európskej únie C 311 / 57 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2007 spolu s odpoveďami agentúry ( 2008 / C 311 / 09 ) OBSAH ÚVOD ....................................................................

(src)="2"> DICHIARAZIONEDIAFFIDABILITË ............................................
(trg)="2"> 1 – 2 VYHLÁSENIEOVIEROHODNOSTI .............................................

(src)="4"> Tabelle1-4 ............................................................................
(trg)="3"> 3 – 6 PRIPOMIENKY .............................................................

(src)="5"> RispostedellŐAgenzia ..................................................................
(trg)="4"> 7 – 9 Tabuľky1až4 .........................................................................

(src)="6"> Paragrafi Pagina 58 58 58 60 63 1-2 3-6 7-9
(trg)="6"> Bod Strana 58 58 58 60 63

(src)="7"> C 311 / 58 IT Gazzetta ufficiale dellŐUnione europea 5.12.2008 INTRODUZIONE 1 .
(trg)="7"> C 311 / 58 SK Úradný vestník Európskej únie 5.12.2008 ÚVOD 1 .

(src)="9"> 1406 / 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 27 giugno 2002 ( 1 ) .
(trg)="9"> 1406 / 2002 z 27 . júna 2002 ( 1 ) .

(src)="11"> 2 .
(trg)="11"> 2 .

(src)="13"> Le tabelle 2 , 3 e 4 presentano , a titolo informativo , i dati essenziali , tratti dai rendiconti finanziari compilati dallŐAgenzia per lŐesercizio 2007 .
(trg)="13"> V tabuľkách 2 , 3 a 4 sú uvedené hlavné údaje z účtovnej závierky za rozpočtový rok 2007 zostavenej agentúrou .

(src)="14"> DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITË 3 .
(trg)="14"> VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI 3 .

(src)="15"> La presente dichiarazione  destinata al Parlamento europeo e al Consiglio , conformemente allŐarticolo 185 , paragrafo 2 , del regolamento ( CE , Euratom ) n .
(trg)="15"> Toto vyhlásenie je určené Európskemu parlamentu a Rade podľa článku 185 ods. 2 nariadenia Rady ( ES , Euratom ) č.

(src)="16"> 1605 / 2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 ( 2 ) , ed  stata formulata successivamente allŐesame dei conti dellŐAgenzia , ai sensi dellŐarticolo 248 del trattato che istituisce la Comunit ˆ europea .
(trg)="16"> 1605 / 2002 z 25 . júna 2002 ( 2 ) .
(trg)="17"> Toto vyhlásenie bolo sformulované po overení účtovnej závierky agentúry na základe článku 248 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva .

(src)="17"> 4 .
(trg)="18"> 4 .

(src)="18"> I conti dellŐAgenzia per lŐesercizio finanziario conclusosi al 31 dicembre 2007 ( 3 ) sono stati compilati dal direttore esecutivo , conformemente allŐarticolo 18 del regolamento ( CE ) n .
(trg)="19"> Účtovnú závierku agentúry zostavenú k 31 . decembru 2007 ( 3 ) vyhotovil výkonný riaditeľ podľa článku 18 nariadenia ( ES ) č.

(src)="19"> 1406 / 2002 , e trasmessi alla Corte , la quale  tenuta a fornire una dichiarazione concernente lŐaffidabilit ˆ dei conti nonch Ž la legittimit ˆ e la regolarit ˆ delle operazioni sottostanti .
(trg)="20"> 1406 / 2002 a zaslal Dvoru audítorov , ktorý je povinný vyjadriť sa k spoľahlivosti účtovnej závierky a k zákonnosti a správnosti príslušných transakcií .

(src)="20"> 5 .
(trg)="21"> 5 .