# fr/aar07_aar07.xml.gz
# sv/aar07_aar07.xml.gz


(src)="1"> ISSN 1684-0682 COUR DES COMPTES EUROPÉENNE 20 07 RAPPORT ANNUEL D ’ ACTIVITÉ
(trg)="1"> ISSN 1684-0720 EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN 20 07 ÅRLIG VERKSAMHETSRAPPORT

(src)="4"> Un numéro unique gratuit ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Certains opérateurs de téléphonie mobile ne permettent pas l ’ accès aux numéros 00 800 ou peuvent facturer ces appels .
(trg)="4"> Gratis telefonnummer ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Vissa mobiltelefonoperatörer tillåter inte 00 800-nummer eller avgiftsbelägger dem .

(src)="5"> De nombreuses autres informations sur l ’ Union européenne sont disponibles sur l ’ internet via le serveur Europa ( http : / / europa.eu ) .
(trg)="5"> En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern ( http : / / europa.eu ) .

(src)="7"> Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes , 2008 ISBN 978-92-9207-009-0 © Communautés européennes , 2008 Reproduction autorisée , moyennant mention de la source Printed in Belgium IMPRIMÉ SUR PAPIER BLANCHI SANS CHLORE
(trg)="6"> Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen .
(trg)="7"> Luxemburg : Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer , 2008 ISBN 978-92-9207-021-2 © Europeiska gemenskaperna , 2008 Kopiering tillåten med angivande av källan .

(src)="8"> 3 4 – 5 6 – 7 8 – 13 14 – 17 18 – 25 26 – 27 28 – 29 30 – 35 36 – 37 38 – 43 44 – 45 AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT MISSION , VISION , VALEURS ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES LE RÔLE ET LES TRAVAUX DE LA COUR GOUVERNANCE ET ORGANISATION APERÇU DES RAPPORTS D ’ AUDIT ET AVIS SUIVI ET INCIDENCE DES OBSERVATIONS LE POINT DE VUE DE LA COUR LES TRAVAUX DE LA COUR EN 2007 ET AU-DELÀ COOPÉRATION INTERNATIONALE RESSOURCES HUMAINES INFORMATIONS FINANCIÈRES TABLE DES MATIÈRES
(trg)="8"> Printed in Belgium TRYCKT PÅ ICKE KLORBLEKT PAPPER
(trg)="9"> 3 4 – 5 6 – 7 8 – 13 14 – 17 18 – 25 26 – 27 28 – 29 30 – 35 36 – 37 38 – 43 44 – 45 ORDFÖRANDENS INLEDNING UPPDRAG , VISION , VÄRDERINGAR OCH STRATEGISKA MÅL REVISIONSRÄTTENS ROLL OCH ARBETE STYRNING OCH ORGANISATION ÖVERSIKT ÖVER GRANSKNINGSRAPPORTER OCH YTTRANDEN UPPFÖLJNING OCH EFFEKTER REVISIONSRÄTTENS STÅNDPUNKT REVISIONSRÄTTENS ARBETE UNDER 2007 OCH DÄREFTER INTERNATIONELLT SAMARBETE PERSONAL FINANSIELL INFORMATION INNEHÅLL

(src)="14"> Le présent rapport offre un aperçu des rapports d ’ audit publiés en 2007 .
(trg)="14"> I denna rapport ges en översikt över de revisionsrapporter som offentliggjordes 2007 .

(src)="20"> Ceux-ci constituent un atout capital pour une organisation tournée vers l ’ avenir et soucieuse de progresser en permanence .
(trg)="20"> De är den viktigaste tillgången för en framåtblickande organisation som ständigt vill bli bättre .

(src)="24"> J ’ espère que vous apprécierez la lecture de notre premier rapport annuel d ’ activité et que vous le trouverez utile .
(trg)="24"> Jag hoppas att vår första verksamhetsrapport kommer att vara trevlig och värdefull läsning .

(src)="25"> Vítor Manuel da Silva Caldeira Président 5
(trg)="25"> Vítor Manuel da Silva Caldeira Ordförande 5

(src)="26"> 6 MISSION , VISION , VALEURS ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES MISSION VISION La Cour des comptes européenne est l ’ institution de l ’ UE établie par le traité pour assurer le contrôle des finances communautaires .
(trg)="26"> 6 UPPDRAG , VISION , VÄRDERINGAR OCH STRATEGISKA MÅL UPPDRAG VISION Europeiska revisionsrätten är den EU-institution som inrättats genom fördraget för att granska EU:s finanser .

(src)="30"> 8 LE RÔLE ET LES TRAVAUX DE LA COUR QUEL EST LE RÔLE DE LA COUR ?
(src)="31"> L ’ Union européenne est dotée d ’ un budget de quelque 120 milliards d ’ euros , soit environ 1 % du revenu national brut ( RNB ) de ses 27 États membres .
(trg)="48"> 8 REVISIONSRÄTTENS ROLL OCH ARBETE VILKEN ÄR REVISIONSRÄTTENS ROLL ?
(trg)="49"> Europeiska unionen har en budget på omkring 120 miljarder euro eller cirka 1 % av bruttonationalinkomsten ( BNI ) i de 27 medlemsstaterna .

(src)="32"> Par rapport aux budgets nationaux , il s ’ agit d ’ une part minime .
(trg)="62"> Unionen har till exempel inget ansvar för sociala trygghetssystem , något som vanligtvis utgör en stor del av de nationella utgifterna .

(src)="49"> Quelque 6 % du budget sont nécessaires au financement de l ’ administration des institutions communautaires .
(trg)="69"> Omkring 6 % av budgeten behövs för att finansiera administreringen av gemenskapens institutioner .

(src)="50"> Dépenses communautaires Citoyenneté , liberté , sécurité et justice 1 % L ’ Union européenne comme partenaire mondial 6 % Administration 6 % Cohésion — Développement durable 38 % Agriculture — Conservation et gestion des ressources naturelles 49 %
(trg)="70"> EU:s utgifter : Medborgarskap , frihet , säkerhet och rättvisa 1 % Europeiska unionen som global partner 6 % Administration 6 % Sammanhållning – Hållbar utveckling 38 % Jordbruk – Bevarande och förvaltning av naturresurser 49 %

(src)="65"> En d ’ autres termes , un minimum de crédit est-il utilisé ( économie ) , les résultats sont-ils obtenus avec le moins de ressources possible ( efficience ) et les objectifs sont-ils atteints ( efficacité ) ?
(trg)="86"> ( Granskning av regelefterlevnad ) Är den ekonomiska förvaltningen sund , det vill säga används så lite medel som möjligt ( sparsamhet ) , uppnås resultaten med minsta möjliga resurser ( effektivitet ) och har målen uppnåtts ( ändamålsenlighet ) ?

(src)="70"> 1 Pour de plus amples informations sur la méthodologie de la Cour , le lecteur est invité à consulter les manuels disponibles sur le site web de la Cour ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="90"> Den franska akronymen DAS ( ” Déclaration d ’ Assurance ” ) används ofta som benämning på den årliga revisionsförklaringen .
(trg)="91"> 1 För mer information om revisionsrättens metoder , se handböckerna på revisionsrättens webbplats ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="77"> Pour étayer ses conclusions , la Cour utilise également d ’ autres sources , comme les travaux d ’ autres auditeurs .
(trg)="98"> Andra källor , såsom andra revisorers arbete , används också för att underbygga revisionsrättens slutsatser .

(src)="80"> 12 2 Intosai pour International Organisation of Supreme Audit Institutions ( Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques ) et IFAC pour International Federation of Accountants ( Fédération internationale des comptables ) .
(trg)="101"> 12 2 Intosai ( International Organisation of Supreme Audit Institutions ) , samarbetsorgan för riksrevisioner , och IFAC ( International Federation of Accountants ) , internationell sammanslutning av föreningar för revisorer och kvalificerat redovisningsfolk .

(src)="102"> Le 1er janvier 2007 , à la suite de l ’ adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie , deux nouveaux membres ont rejoint la Cour : Mme Nadejda Sandolova et M. Ovidiu Ispir .
(trg)="126"> Den 1 januari 2007 , när Bulgarien och Rumänien anslöt sig till EU , kom två nya ledamöter , Nadejda Sandolova och Ovidiu Ispir , till revisionsrätten .

(src)="103"> Un an plus tard , le 1er janvier 2008 , trois nouveaux membres , M. Michel Cretin ( France ) , M. Henri Grethen ( Luxembourg ) et M. Harald Noack ( Allemagne ) , sont devenus membres de la Cour en remplacement de leurs prédécesseurs arrivés au terme de leurs mandats .
(trg)="127"> Ett år senare , den 1 januari 2008 , ersatte tre nya ledamöter , Michel Cretin ( Frankrike ) , Henri Grethen ( Luxemburg ) och Harald Noack ( Tyskland ) sina företrädare vars mandat gått ut .

(src)="104"> En outre , les mandats de quatre membres ( Grèce , Pays-Bas , Autriche et Royaume-Uni ) ont été renouvelés par le Conseil pour six ans .
(src)="105"> PRÉSIDENT Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) COUR DES COMPTES EUROPÉENNE 2008 15
(trg)="129"> PRESIDENT Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN 2008 15

(src)="107"> Il joue le rôle de primus inter pares ( « premier parmi ses pairs » ) .
(trg)="131"> Hans eller hennes uppgift är att vara primus inter pares – den främste bland likar .

(src)="109"> Le 16 janvier 2008 , les 27 membres de la Cour des comptes européenne ont élu M. Vítor Manuel da Silva Caldeira , le membre portugais , onzième président de la Cour .
(trg)="134"> Den 16 januari 2008 valdes Vítor Manuel da Silva Caldeira , ledamoten från Portugal , till revisionsrättens elfte ordförande .

(src)="114"> LE PERSONNEL DE LA COUR La Cour des comptes emploie quelque 850 agents ( 836 au 31 décembre 2007 ) , parmi lesquels des auditeurs ( 484 ) , des traducteurs ( 162 ) et des assistants administratifs .
(trg)="139"> REVISIONSRÄTTENS PERSONAL Europeiska revisionsrättens personal består av omkring 850 personer ( 836 den 31 december 2007 ) , däribland revisorer ( 484 ) , översättare ( 162 ) och administrativ personal .

(src)="124"> Pour de plus amples informations , les lecteurs sont invités à se référer aux textes complets adoptés par la Cour , qui sont disponibles sur le site web de cette dernière ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="152"> För närmare detaljer hänvisas läsarna till den fullständiga text som antagits av revisionsrätten och som finns på revisionsrättens webbplats ( www.eca . europa.eu ) .

(src)="133"> Par conséquent , il se peut que , pris dans leur ensemble , ils ne permettent pas de maintenir les erreurs affectant les opérations sous-jacentes à un niveau acceptable .
(trg)="162"> Följaktligen kanske systemen som helhet inte kan begränsa felen i de underliggande transaktionerna till en godtagbar nivå .

(src)="134"> Concernant les dépenses administratives , le rapport attire l ’ attention sur quelques insuffisances affectant le « fonctionnement des systèmes de contrôle et de surveillance » dans ce domaine .
(trg)="163"> När det gäller ” Hur systemen för övervakning och kontroll fungerar ” avseende administrativa utgifter lyfts vissa brister fram i rapporten .

(src)="142"> RAPPORTS SPÉCIAUX PUBLIÉS EN 2007 La Cour a publié neuf rapports spéciaux ( RS ) en 2007 .
(src)="143"> Ces rapports portaient sur des questions de gestion financière dans un large éventail de domaines , depuis la taxe sur la valeur ajoutée ( TVA ) dans les États membres ( RS n ° 8 / 2007 ) jusqu ’ au renforcement des capacités dans des pays lointains comme l ’ Angola et le Viêt Nam ( RS n ° 6 / 2007 ) .
(trg)="171"> SÄRSKILDA RAPPORTER OFFENTLIGGJORDA 2007 Revisionsrätten offentliggjorde sammanlagt nio särskilda rapporter under 2007 .
(trg)="172"> I rapporterna granskades aspekter av ekonomisk förvaltning inom många olika områden – från samarbete i fråga om mervärdesskatt mellan medlemsstaterna , ( 8 / 2007 ) till kapacitetsutveckling i avlägset belägna länder som Angola och Vietnam ( 6 / 2007 ) .

(src)="147"> En voici quelques exemples : 22 • • • S ’ il importe de gérer les crédits de manière rapide et efficiente à la fois , des tensions peuvent apparaître lorsqu ’ il s ’ agit d ’ atteindre les deux objectifs en même temps .
(trg)="176"> Trots olika utgiftstyper inom EU-budgetens olika områden kan flera gemensamma teman identifieras i revisionsrättens rapporter , såsom följande : 22 • • • Medel ska användas både snabbt och effektivt men när båda målen ska uppnås samtidigt kan spänningar uppstå .

(src)="148"> Cette question est examinée dans le rapport spécial n ° 1 / 2007 sur les processus à mi-parcours prévus dans le cadre des Fonds structurels , ainsi que dans le rapport spécial n ° 5 / 2007 consacré à la gestion , par la Commission , du programme CARDS dans les Balkans occidentaux .
(trg)="177"> Detta tema behandlas i en rapport om strukturfondernas halvtidsförfaranden ( 1 / 2007 ) liksom i rapporten om kommissionens förvaltning av Cardsprogrammet på västra Balkan ( 5 / 2007 ) .
(trg)="178"> Även om planering aldrig kan garantera ändamålsenlighet är den av stor betydelse .

(src)="150"> Certaines questions relatives à la planification stratégique et à long terme ont été examinées dans les rapports spéciaux n ° 2 / 2007 sur les dépenses immobilières des institutions et n ° 9 / 2007 sur l ’ évaluation des programmes-cadres de recherche et de développement technologique ( RDT ) , ainsi que dans les rapports spéciaux nos 5 / 2007 et 6 / 2007 relatifs aux aides extérieures et , plus précisément , à la gestion du programme CARDS pour le premier et à l ’ efficacité de l ’ assistance technique dans le cadre du renforcement des capacités pour le second .
(trg)="179"> Frågor rörande strategisk och långsiktig planering behandlades i rapporterna om EU-institutionernas utgifter för fastigheter ( 2 / 2007 ) och om utvärderingen av EU:s ramprogram för forskning , teknisk utveckling och demonstration ( FoTU ) ( 9 / 2007 ) liksom i två rapporter om utlandsbistånd ; den om Cardsprogrammet och den om det tekniska biståndets ändamålsenlighet vid kapacitetsutveckling ( 5 / 2007 och 6 / 2007 ) .

(src)="154"> Les questions de calendrier en matière d ’ évaluation ont été traitées dans les rapports spéciaux n ° 1 / 2007 sur les processus à mi-parcours prévus dans le cadre des Fonds structurels et n ° 9 / 2007 sur l ’ évaluation des programmes-cadres de RDT .
(trg)="183"> Frågor om tidpunkten för utvärdering behandlades både i rapporten om strukturfondernas halvtidsförfaranden ( 1 / 2007 ) och i rapporten om utvärdering av FoTU ( 9 / 2007 ) .

(src)="155"> 23 • • • Les évaluations , comme les audits , sont plus difficiles à réaliser lorsque les objectifs des programmes de dépenses manquent de clarté .
(trg)="184"> 23 • • • Dessa två rapporter behandlar även en annan fråga , nämligen att utvärderingar , liksom revisioner , är svårare att utföra om utgiftsprogrammens mål är otydliga .

(src)="156"> Ce problème est également abordé dans les deux rapports précités . Si le manque de clarté des objectifs rend difficiles l ’ évaluation et le suivi des programmes , il représente également un risque pour l ’ efficacité de ces derniers , ce qui est encore plus important .
(trg)="185"> Otydliga mål gör det inte endast svårt att utvärdera och övervaka program utan innebär också , vilket är viktigare , en risk beträffande programmens ändamålsenlighet .

(src)="159"> Cette question a été au centre des rapports n ° 3 / 2007 sur le Fonds européen pour les réfugiés et n ° 4 / 2007 sur les contrôles des exportations de produits agricoles effectués par les États membres .
(trg)="188"> Denna aspekt behandlades i rapporterna om Europeiska flyktingfonden ( 3 / 2007 ) och om medlemsstaternas kontroller av export av jordbruksprodukter ( 4 / 2007 ) .

(src)="162"> Certains aspects relatifs à la qualité des données ont été examinés dans les rapports n ° 3 / 2007 sur le Fonds européen pour les réfugiés et n ° 7 / 2007 relatif à la pêche .
(trg)="191"> Frågan om uppgiftskvalitet behandlades i rapporten om flyktingfonden ( 3 / 2007 ) liksom i fiskerapporten ( 7 / 2007 ) .

(src)="163"> 24 Rapports spéciaux publiés en 2007 N ° 1 / 2007 N ° 2 / 2007 N ° 3 / 2007 N ° 4 / 2007 N ° 5 / 2007 N ° 6 / 2007 N ° 7 / 2007 N ° 8 / 2007 N ° 9 / 2007 Exécution des processus à mi-parcours prévus dans le cadre des Fonds structurels 2000-2006 Dépenses immobilières des institutions Gestion du Fonds européen pour les réfugiés ( 2000-2004 ) Contrôles physiques et de substitution des lots de marchandises faisant l ’ objet d ’ une demande de restitution à l ’ exportation Gestion du programme CARDS par la Commission Efficacité de l ’ assistance technique dans le cadre du renforcement des capacités Systèmes de contrôle , d ’ inspection et de sanction concernant les règles de conservation des ressources halieutiques communautaires Coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée Évaluation des programmes-cadres de recherche et de développement technologique ( RDT ) de l ’ UE : l ’ approche de la Commission peut-elle être améliorée ?
(trg)="192"> 24 Särskilda rapporter offentliggjorda 2007 1 / 2007 Genomförandet av halvtidsförfarandena – Strukturfonderna 2000 – 2006 2 / 2007 Institutionernas utgifter för fastigheter 3 / 2007 Förvaltningen av Europeiska flyktingfonden ( 2000 – 2004 ) 4 / 2007 Fysiska kontroller och utbyteskontroller av exportbidragssändningar 5 / 2007 Kommissionens förvaltning av Cardsprogrammet 6 / 2007 Det tekniska biståndets ändamålsenlighet vid kapacitetsutveckling 7 / 2007 Kontroll- , inspektions-och sanktionssystemen när det gäller bestämmelserna för bevarande av gemenskapens fiskeresurser 8 / 2007 Administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt 9 / 2007 Utvärderingen av EU:s ramprogram för forskning , teknisk utveckling och demonstration ( FoTU ) – skulle kommissionens tillvägagångssätt kunna förbättras ?

(src)="170"> La nécessité d ’ une simplification est également un thème récurrent des avis de la Cour ( voir par exemple l ’ avis n ° 7 / 2007 sur le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ) .
(trg)="200"> Ett återkommande tema i revisionsrättens yttranden är behovet av förenkling ( se till exempel 7 / 2007 om budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget ) .

(src)="173"> 4 5 Article 279 du traité CE .
(trg)="203"> 4 5 Artikel 279 i fördraget .

(src)="189"> Lorsque les travaux d ’ audit sont terminés et qu ’ un rapport a été publié , celui-ci est analysé et utilisé par le Parlement et par le Conseil dans le cadre de la supervision qu ’ ils exercent au niveau politique sur l ’ utilisation du budget .
(trg)="218"> När granskningsarbetet är avslutat och en rapport har offentliggjorts analyseras och används denna av parlamentet och rådet när de utövar sin politiska tillsyn över hur budgeten används .

(src)="195"> Le récent rapport relatif aux dépenses immobilières ( rapport spécial n ° 2 / 2007 ) constitue un exemple de ce qui peut advenir .
(trg)="225"> Ett exempel på vad som kan ske är den nyligen offentliggjorda rapporten om utgifter för fastigheter ( särskild rapport nr 2 / 2007 ) .

(src)="202"> Le rapport sur les ressources halieutiques ( RS n ° 7 / 2007 ) a ainsi éveillé un vif intérêt dans les médias .
(trg)="232"> En rapport som uppmärksammades mycket i medierna är fiskerapporten ( särskild rapport nr 7 / 2007 ) .

(src)="205"> La présente partie fournit quelques indications sur l ’ incidence des rapports de la Cour publiés en 2007 .
(trg)="235"> Detta avsnitt har gett några exempel på effekterna av de rapporter som revisionsrätten publicerade under 2007 .

(src)="210"> L ’ encadré 4 fournit un exemple de cette incidence .
(trg)="240"> Ett exempel på sådana effekter ges i ruta 4 .

(src)="212"> À cet égard , l ’ avis n ° 2 / 2004 sur le modèle de contrôle unique ( « single audit » ) constitue un jalon important .
(trg)="242"> Yttrandet om samordnad granskning ( 2 / 2004 ) är en milstolpe i detta sammanhang .

(src)="214"> Cet avis a servi de point de référence pour la Commission , mais aussi pour la Cour , par exemple en 2007 dans le cadre de ses commentaires concernant l ’ efficience et l ’ efficacité du contrôle interne tel qu ’ il est défini dans le règlement actualisant les modalités d ’ exécution du règlement financier ( avis n ° 1 / 2007 ) .
(trg)="244"> Yttrandet om samordnad granskning var en referens för kommissionen men också för revisionsrätten , till exempel när revisionsrätten 2007 kommenterade definitionen av effektiv och ändamålsenlig intern kontroll i de uppdaterade genomförandebestämmelserna till budgetförordningen ( 1 / 2007 ) .
(trg)="245"> Arbetssättet med integrerad kontroll återspeglas i kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll från 2006 .

(src)="239"> 29
(src)="272"> 32
(src)="359"> 42
(trg)="276"> Årsrapporterna om den allmänna budgeten och om Europeiska utvecklingsfonden offentliggjordes som planerat .
(trg)="277"> Slutlig output 2004 2005 2006 2007 Antal särskilda rapporter 10 6 11 9 Årsrapporter ( inklusive EUF ) 1 1 1 1 Särskilda årsrapporter 23 20 23 29 Yttranden 2 11 8 9 När det gäller redovisningsrevision och granskning av efterlevnad var 2007 det första år då revisionsrättens nya säkerhetsmodell för revisioner tillämpades vars mål är att uppnå tillräckligt tillförlitliga resultat på effektivast möjliga sätt .

(src)="254"> Gouvernance ( leadership ) , structure et organisation 3 .
(trg)="289"> Styrning ( ledarskap ) , struktur och organisation .
(trg)="290"> 3 .

(src)="255"> Indicateurs de performance internes 4 .
(trg)="291"> Interna resultatindikatorer .
(trg)="292"> 4 .

(src)="258"> Amélioration de la qualité des rapports En 2007 , les travaux de ces task-forces ont , entre autres , débouché sur une nouvelle définition de la mission , de la vision et des valeurs , ainsi que des objectifs stratégiques de la Cour , sur une nouvelle stratégie et des orientations en matière de communication interne ainsi que sur un rapport traitant des possibilités d ’ améliorer la qualité des rapports .
(trg)="296"> 6 .
(trg)="297"> Förbättrad kvalitet på rapporterna .
(trg)="298"> Bland resultaten 2007 från dessa arbetsgrupper kan nämnas nya beskrivningar av revisionsrättens uppdrag , vision och värderingar samt strategiska mål , en ny strategi och riktlinjer för intern kommunikation och en rapport om hur rapporternas kvalitet kan förbättras .

(src)="259"> L ’ examen par les pairs a débuté à la fin de 2007 .
(trg)="299"> Sakkunnigbedömningen inleddes i slutet av 2007 .

(src)="265"> Ce manuel devrait être finalisé en 2008 .
(trg)="305"> Handboken kommer att vara klar 2008 .

(src)="273"> 33 Trentième anniversaire de la Cour En 2007 , la Cour des comptes européenne a célébré son trentième anniversaire en tant qu ’ institution de contrôle externe de l ’ Union européenne .
(src)="274"> La célébration de cet anniversaire a commencé par une présence plus importante ( séminaires , stands d ’ information , etc. ) dans la plupart des capitales des États membres de l ’ Union européenne lors des activités liées à la Journée de l ’ Europe 2007 .
(trg)="314"> 33 Revisionsrätten 30 år År 2007 firade Europeiska revisionsrätten 30-årsjubileum som Europeiska unionens externa revisionsorgan .
(trg)="315"> Firandet startade med att göra revisionsrätten synlig ( seminarier , informationsmontrar etc. ) i flertalet av medlemsstaternas huvudstäder i samband med aktiviteterna under Europadagen 2007 .

(src)="290"> 34 7 Pour des informations plus détaillées concernant les futurs travaux de la Cour , veuillez consulter son programme de travail 2008 , disponible sur son site web ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="333"> 34 7 För en fullständig och detaljerad redovisning av revisionsrättens kommande arbete hänvisas till revisionsrättens arbetsprogram för 2008 som finns på webbplatsen ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="305"> La Cour a participé aux réunions du réseau des ISC des pays candidats et de ceux susceptibles de l ’ être prochainement ( Turquie , Croatie , ancienne République yougoslave de Macédoine , Albanie et Bosnie-et-Herzégovine ) .
(trg)="350"> Revisionsrätten deltog i sammanträden med nätverket för kandidatländer och potentiella kandidatländer ( Turkiet , Kroatien , f.d. jugoslaviska republiken Makedonien , Albanien samt Bosnien och Hercegovina ) .

(src)="306"> Les présidents des ISC de ces pays ainsi que de la Cour des comptes européenne se sont réunis les 11 et 12 juin 2007 à Skopje ( ancienne République yougoslave de Macédoine ) .
(trg)="351"> Ordförandena för de nationella revisionsorganen i kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna och revisionsrätten träffades den 11 – 12 juni 2007 i Skopje ( f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ) .

(src)="316"> Cette sous-commission a désigné le représentant de la Cour ( M. Jesús Lázaro Cuenca ) pour la représenter dans le cadre du projet du comité de pilotage de la commission des normes professionnelles sur la qualité de l ’ audit .
(src)="317"> La Cour a en outre participé à la réunion de la sous-commission pour l ’ audit de conformité à New Delhi en janvier 2007 .
(trg)="361"> FAS-kommittén utsåg revisionsrättens företrädare ( Jesús Lázaro Cuenca ) till en av sina företrädare i det projekt om revisionskvalitet som drivs av ledningsgruppen för kommittén för tjänsteutövningsregler ( PSC ) .
(trg)="362"> Revisionsrätten deltog också i CAS-mötet i januari 2007 i New Delhi .
(trg)="363"> Vidare tillhandahöll revisionsrättens översättningsdirektorat resurser för korrekturläsning på spanska och tyska .

(src)="321"> 37 Le comité de contact à Helsinki , décembre 2007
(trg)="366"> 37 Kontaktkommittén i Helsingfors i december 2007

(src)="327"> Proportion d ’ hommes et de femmes dans les effectifs de la Cour 46 % 12 / 2001 54 % FEMMES HOMMES 50 % 12 / 2007 50 %
(trg)="372"> Andel män och kvinnor bland revisionsrättens personal 46 % 12 / 2001 54 % KVINNOR MÄN 50 % 12 / 2007 50 %

(src)="330"> Parmi les 56 directeurs ou chefs d ’ unité , 13 sont des femmes ( 23 % ) , ce qui représente une augmentation de 3 % par rapport à 2006 .
(trg)="376"> Av de 56 direktörerna och avdelningscheferna / enhetscheferna är 13 kvinnor ( 23 % ) , vilket är en ökning med 3 % jämfört med 2006 .

(src)="331"> Elles travaillent pour la plupart à la direction de la traduction et dans les services administratifs .
(src)="332"> Proportion d ’ hommes et de femmes par groupe de fonctions 12 / 2006 12 / 2006 H 67 % F 20 % 12 / 2006 12 / 2007 H 77 % 12 / 2006 H 80 % 12 / 2007 H 32 % 12 / 2007 H 64 % F 23 % 39 W 68 % F 68 % Assistants-secrétaires ( AST ) F 68 % H 32 % F 33 % F 36 % Assistants-secrétaires ( AST ) RECRUTEMENT Auditeurs-administrateurs ( AD ) Directeurs et chefs d ’ unité Auditeurs-administrateurs ( AD ) Directeur et chef d ’ unité FEMMES HOMMES La politique de recrutement de la Cour suit les conditions d ’ embauche et les principes généraux des institutions européennes .
(trg)="378"> Andel män och kvinnor per tjänstegrupp 12 / 2006 12 / 2006 M 67 % K 20 % 12 / 2006 12 / 2007 M 77 % 12 / 2006 M 80 % 12 / 2007 12 / 2007 M 64 % K 23 % 39 W 68 % M 32 % K 33 % K 68 % M 32 % K 36 % K 68 % Assistenter – sekreterare ( AST-nivå ) REKRYTERING Revisorer – handläggare ( AD-nivå ) Direktörer och avdelningschefer Assistenter – sekreterare ( AST-nivå ) Revisorer – handläggare ( AD-nivå ) Direktörer och avdelningschefer KVINNOR MÄN Revisionsrättens rekryteringspolitik följer samma allmänna principer och anställningsvillkor som övriga EU-institutioner , och personalstyrkan utgörs av både fast anställda tjänstemän och av personal med tillfälliga kontrakt .

(src)="336"> En 2007 , la Cour a recruté 179 nouveaux agents : 117 fonctionnaires , 35 agents temporaires et 27 agents contractuels .
(trg)="381"> Under 2007 rekryterade revisionsrätten 179 personer : 117 tjänstemän , 35 tillfälligt anställda och 27 kontraktsanställda .

(src)="340"> PYRAMIDE DES ÂGES — PERSPECTIVES DE CARRIÈRE Le graphique présenté ci-après montre que la Cour est une institution « jeune » ( 63 % de ses agents ont moins de 44 ans ) .
(trg)="385"> Revisionsrätten försöker ständigt korta tidsåtgången i rekryteringsprocessen .
(trg)="386"> ÅLDERSPROFIL – KARRIÄRMÖJLIGHETER Diagrammet nedan visar att revisionsrätten är en ” ung ” institution ( 63 % är yngre än 44 år ) .

(src)="342"> 40 38 68 94 114 81 147 149 ÂGE 25-29 45-49 30-34 50-54 35-39 55-59 40-44 20-24 > 60 153 MISSIONS D ’ AUDIT Pour réaliser les travaux d ’ audit de la Cour , les auditeurs doivent effectuer des visites ( appelées « missions » ) dans les États membres et dans d ’ autres pays bénéficiaires des fonds de l ’ UE afin d ’ obtenir les informations probantes nécessaires .
(trg)="387"> Bland de 102 anställda som är 55 år eller äldre återfinns 27 av de 56 direktörerna och avdelningscheferna / enhetscheferna , vilket innebär att den högre ledningen i stor utsträckning kommer att bytas ut under de närmaste 5 till 10 åren .
(trg)="388"> 40 38 68 94 114 81 147 149 ÄLDER 25 – 29 45 – 49 30 – 34 50 – 54 35 – 39 55 – 59 40 – 44 20 – 24 > 60 153 GRANSKNINGSBESÖK För revisionsrättens revisionsarbete krävs att revisorerna besöker medlemsstaterna och andra länder som tar emot EU-medel för att få lämpliga revisionsbevis .

(src)="346"> En 2007 , les missions d ’ audit ont induit des frais de déplacement de 0,49 million d ’ euros ( 0,43 million en 2006 ) .
(trg)="392"> Under 2007 gav granskningsbesöken upphov till resekostnader på 0,49 miljoner euro ( 0,43 miljoner euro under 2006 ) .

(src)="347"> Il s ’ agit d ’ un investissement essentiel pour pouvoir fournir une couverture d ’ audit suffisante à tous les niveaux de la gestion des fonds communautaires et dans tous les lieux où elle se pratique .
(trg)="393"> Detta är en nödvändig investering för att få tillräcklig täckning med revision på alla nivåer och platser där EU-medel förvaltas .

(src)="349"> Missions en 2007 — États membres 50 40 30 20 10 0 Missions en 2007 — Pays candidats et pays non membres 4 3 2 1 0 41 Serbie-Monténégro Moldavie-Ukraine Lesotho-Swaziland Ancienne République yougoslave de Macédoine Bosnie-et-Herzégovine Albanie Turquie Allemagne Portugal Italie Espagne Belgique Grèce République tchèque France Royaume-Uni Danemark Pays-Bas Irlande Finlande Autriche Pologne Lituanie Hongrie Bulgarie Suède Slovénie Slovaquie Roumanie Lettonie Malte Russie Guinée Tunisie Togo Sri Lanka Soudan Niger Nicaragua Maroc Madagascar Mali Kenya Indonésie Ghana
(trg)="395"> Granskningsbesök 2007 – Medlemsstaterna 50 40 30 20 10 0 Granskningsbesök 2007 – Kandidatländer och länder utanför EU 4 3 2 1 0 41 Serbien Montenegro Moldavien Ukraina Lesotho – Swaziland f.d. jugoslaviska republiken Makedonien Turkiet Tyskland Portugal Italien Spanien Belgien Grekland Tjeckien Frankrike Förenade kungariket Danmark Nederländerna Irland Finland Österrike Polen Litauen Ungern Bulgarien Sverige Slovenien Slovakien Rumänien Lettland Malta Ryssland Guinea Tunisien Bosnien och Hercegovina Togo Sri Lanka Sudan Niger Nicaragua Marocko Madagaskar Mali Kenya Indonesien Ghana Albanien

(src)="355"> Les cours de langues ont représenté 52 % du total des jours de formation en 2007 .
(trg)="401"> Språkkurser svarade under 2007 för 52 % av det totala antalet fortbildningsdagar .

(src)="363"> M. Emmanuel Rauch , auditeur français travaillant à la Cour depuis plusieurs années , et son collègue espagnol , M. Alejandro Ballester , étaient chefs d ’ équipe de l ’ audit dès la phase préparatoire en automne 2005 .
(trg)="409"> Emmanuel Rauch , en fransk revisor som har arbetat vid revisionsrätten i många år och hans kollega Alejandro Ballester , från Spanien , ledde granskningsteamet under förberedelsearbetet hösten 2005 .

(src)="368"> De gauche à droite et de bas en haut 1re rangée Alejandro BALLESTER GALLARDO , administrateur ( ES — 5 ans d ’ expérience à la Cour ) ; Kikis KAZAMIAS , membre de la Cour ( CY — 3 ans d ’ expérience à la Cour ) ; Riemer HAAGSMA , administrateur ( NL — 30 ans d ’ expérience à la Cour ) ; Emmanuel RAUCH , auditeur ( FR — 14 ans d ’ expérience à la Cour ) .
(trg)="414"> Från vänster till höger , nerifrån och upp Första raden Alejandro Ballester Gallardo , handläggare ( ES – 5 år vid revisionsrätten ) ; Kikis Kazamias , ledamot av revisionsrätten ( CY – 3 år vid revisionsrätten ) ; Riemer Haagsma , handläggare ( NL – 30 år vid revisionsrätten ) ; Emmanuel Rauch , revisor ( FR – 14 år vid revisionsrätten ) .

(src)="369"> 2e rangée Jean-Marc DANIELE , attaché de cabinet ( FR — 5 ans d ’ expérience à la Cour ) ; François OSETE , auditeur ( FR / ES — 23 ans d ’ expérience à la Cour ) ; Robert MARKUS , auditeur ( NL — 13 ans d ’ expérience à la Cour ) ; Bertrand TANGUY , administrateur ( FR — 3 ans d ’ expérience à la Cour ) ; Pietro PURICELLA , auditeur ( IT — 11 ans d ’ expérience à la Cour ) .
(trg)="415"> Andra raden Jean-Marc Daniele , attaché vid kansliet ( FR – 5 år vid revisionsrätten ) ; François Osete , revisor ( FR / ES – 23 år vid revisionsrätten ) ; Robert Markus , revisor ( NL – 13 år vid revisionsrätten ) ; Bertrand Tanguy , handläggare ( FR – 3 år vid revisionsrätten ) ; Pietro Puricella , revisor ( IT – 11 år vid revisionsrätten ) .

(src)="370"> 3e rangée Anne POULSEN , traductrice ( DA — 16 ans d ’ expérience à la Cour ) ; Maria del CARMEN JIMENEZ , auditeur-assistant ( ES — 15 ans d ’ expérience à la Cour ) ; Cécile RAMIREZ , secrétaire ( FR — 5 ans d ’ expérience à la Cour ) ; Neophytos NEOPHYTOU , attaché de cabinet ( CY — 3 ans d ’ expérience à la Cour ) ; Krzysztof ZALEGA , administrateur ( PL — 4 ans d ’ expérience à la Cour ) .
(trg)="416"> Tredje raden Anne Poulsen , översättare ( DK – 16 år vid revisionsrätten ) ; Maria del Carmen Jimenez , biträdande revisor ( ES – 15 år vid revisionsrätten ) ; Cecile Ramirez – sekreterare ( FR – 5 år vid revisionsrätten ) ; Neophytos Neophytou , attaché vid kansliet ( CY – 3 år vid revisionsrätten ) ; Krzysztof Zalega , handläggare ( PL – 4 år vid revisionsrätten ) .

(src)="371"> Autres membres de l ’ équipe ( ne figurant pas sur la photo ) Valéria ROTA , administrateur ( IT — 8 ans d ’ expérience à la Cour ) ; Adeline DOMINGUES , secrétaire ( FR — 8 ans d ’ expérience à la Cour ) ; Juha VANHATALO , administrateur ( FI — 3 ans d ’ expérience à la Cour ) ; Paul STAFFORD , administrateur ( UK — 18 ans d ’ expérience à la Cour ) .
(trg)="417"> Övriga teammedlemmar ( inte i bild ) Valéria Rota , handläggare ( IT – 8 år vid revisionsrätten ) ; Adeline Domingues , sekreterare ( FR – 8 år vid revisionsrätten ) ; Juha Vanhatalo , handläggare ( FI – 3 år vid revisionsrätten ) ; Paul Stafford , handläggare ( UK – 18 år vid revisionsrätten ) .

(src)="372"> 44 INFORMATIONS FINANCIÈRES BUDGET Le budget de la Cour des comptes européenne représente environ 0,1 % du budget total de l ’ Union européenne et quelque 1,8 % du coût administratif et institutionnel de l ’ UE .
(trg)="418"> 44 FINANSIELL INFORMATION BUDGET Revisionsrättens budget utgör cirka 0,1 % av EU:s totala budget , eller omkring 1,8 % av EU:s budget för administration och institutionerna .

(src)="373"> Le budget de la Cour a augmenté de 17 % au cours des trois dernières années .
(trg)="419"> Den ökade med 17 % under de tre senaste åren .

(src)="374"> Cette augmentation est essentiellement liée aux conséquences des élargissements de l ’ UE en 2004 et en 2007 .
(trg)="420"> Ökningen hänger i första hand samman med konsekvenserna av utvidgningarna av EU 2004 och 2007 .

(src)="377"> Les crédits concernant le personnel se sont élevés à 72 % environ du total en 2007 .
(trg)="423"> Anslagen för personal uppgår till omkring 72 % av totalbeloppet för 2007 .

(src)="378"> BUDGET 2006 2007 2008 Destination des crédits Crédits définitifs ( en milliers d ’ euros ) Membres de l ’ institution 11 350 11 270 12 061 Fonctionnaires et agents temporaires 77 907 82 583 88 712 Autres personnels et prestations externes 4 223 4 014 4 248 Missions — déplacements 3 100 3 000 3 212 Autres dépenses concernant les personnes liées à l ’ institution 1 923 2 056 2 286 Sous-total titre 1 98 503 102 923 110 519 Immobilier 6 287 8 126 12 110 Informatique et télécommunications 4 575 5 518 5 879 Biens meubles et frais accessoires 1 320 1 396 1 147 Dépenses de fonctionnement administratif courant 807 435 425 Réunions et conférences 352 872 876 Information et publications 1 353 1 810 1 813 Sous-total titre 2 14 694 18 157 22 250 Total Cour des comptes 113 197 121 080 132 769
(src)="379"> LE SERVICE D ’ AUDIT INTERNE La raison d ’ être du service d ’ audit interne de la Cour est d ’ aider celle-ci à atteindre ses objectifs par une évaluation systématique et méthodique de la gestion des risques et des procédures de contrôle interne et de gestion .
(trg)="424"> BUDGET 2006 2007 2008 Anslagsanvändning Slutliga anslag ( 1 000 euro ) Ledamöter av institutionen 11 350 11 270 12 061 Tjänstemän och tillfälligt anställda 77 907 82 583 88 712 Övrig personal och externa tjänster 4 223 4 014 4 248 Granskningsbesök – resekostnader 3 100 3 000 3 212 Övriga utgifter för personer knutna till institutionen 1 923 2 056 2 286 Delsumma avdelning 1 98 503 102 923 110 519 Fastigheter 6 287 8 126 12 110 Informationsteknik och telekommunikation 4 575 5 518 5 879 Inventarier och tillhörande kostnader 1 320 1 396 1 147 Löpande administrativa utgifter 807 435 425 Sammanträden och konferenser 352 872 876 Information och offentliggörande 1 353 1 810 1 813 Delsumma avdelning 2 14 694 18 157 22 250 Totalt revisionsrätten 113 197 121 080 132 769

(src)="385"> Le comité s ’ est réuni à huit reprises en 2007 .
(trg)="432"> Kommittén sammanträdde åtta gånger under 2007 .

(src)="386"> L ’ AUDIT EXTERNE DE LA COUR Dans son opinion d ’ audit relative à l ’ exercice 2006 ( émise le 28 septembre 2007 ) , l ’ auditeur externe de la Cour a déclaré : « À notre avis , les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la Cour des comptes européenne au 31 décembre 2006 , ainsi que du résultat de ses opérations pour l ’ exercice clos à cette date , en conformité avec le règlement ( CE , Euratom ) n ° 1605 / 2002 du Conseil du 25 juin 2002 , ses modalités d ’ exécution , les principes comptables généralement admis et les règles internes de la Cour des comptes européenne » 8 .
(trg)="433"> EXTERN REVISION AV REVISIONSRÄTTEN I sitt revisionsuttalande för 2006 ( som lämnades den 28 september 2007 ) angav den externa revisorn följande : ” Enligt vår uppfattning ger årsredovisningen en rättvisande bild av Europeiska revisionsrättens finansiella ställning per den 31 december 2006 liksom av resultatet av dess transaktioner under det budgetår som slutade vid samma datum , i enlighet med rådets förordning ( EG , Euratom ) nr 1605 / 2002 av den 25 juni 2002 , dess genomförandebestämmelser , god redovisningssed samt Europeiska revisionsrättens interna bestämmelser . ”

(src)="388"> 45 8 JO C 292 du 5.12.2007 .
(trg)="435"> 45 8 EUT C 292 , 5.12.2007 .

(src)="389"> Cour des comptes européenne Rapport annuel d ’ activité 2007 Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes 2008 — 45 p. — 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-009-0
(trg)="436"> Europeiska revisionsrätten Årlig verksamhetsrapport 2007 Luxemburg : Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer 2008 – 45 s. – 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-021-2

(src)="391"> Vous trouverez les publications de l ’ Office des publications disponibles à la vente sur le site de l ’ EU Bookshop ( http : / / bookshop.europa.eu ) , où vous pourrez passer commande auprès du bureau de vente de votre choix .
(trg)="437"> Så skaffar du EU-publikationer Publikationer som ges ut av Publikationsbyrån och som finns till försäljning kan beställas på EU Bookshop ( http : / / bookshop.europa.eu ) via olika försäljningskontor .

(src)="392"> Vous pouvez également demander la liste des points de vente de notre réseau mondial par télécopie au ( 352 ) 29 29-42758 . http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page
(trg)="438"> Du kan också beställa en förteckning över våra internationella försäljningsställen genom att skicka ett fax till : ( 352 ) 29 29 42758 . http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page

(src)="393"> COUR DES COMPTES EUROPÉENNE OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES L 2985 LUXEMBOURG ISBN 978-92-9207-009-0 QJ-AA-08-001-FR-C
(trg)="439"> EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN BYRÅN FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA PUBLIKATIONER L 2985 LUXEMBURG ISBN 978-92-9207-021-2 QJ-AA-08-001-SV-C

# fr/aar08_aar08.xml.gz
# sv/aar08_aar08.xml.gz


(src)="1"> ISSN 1684-0682 FR RAPPORT ANNUEL D ’ ACTIVITÉ 2008 Cour des comptes européenne
(trg)="1"> Europeiska revisionsrätten ÅRLIG VERKSAMHETSRAPPORT FÖR 2008 SV ISSN 1684-0720

(src)="3"> 2 Europe Direct est un service destiné à vous aider à trouver des réponses aux questions que vous vous posez sur l ’ Union européenne .
(trg)="3"> 2 Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen .

(src)="4"> Un numéro unique gratuit ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Certains opérateurs de téléphonie mobile ne permettent pas l ’ accès aux numéros 00 800 ou peuvent facturer ces appels .
(trg)="4"> Gratis telefonnummer * : 00 800 6 7 8 9 10 11 * Vissa mobiltelefonoperatörer tillåter inte 00 800-nummer eller avgiftsbelägger dem .

(src)="5"> De nombreuses autres informations sur l ’ Union européenne sont disponibles sur l ’ internet via le serveur Europa ( http : / / europa.eu ) .
(trg)="5"> En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern ( http : / / europa.eu ) .

(src)="7"> Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes , 2009 ISBN 978-92-9207-207-0 © Communautés européennes , 2009 Reproduction autorisée , moyennant mention de la source Printed in Belgium IMPRIMÉ SUR PAPIER BLANCHI SANS CHLORE
(trg)="6"> Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen .
(trg)="7"> Luxemburg : Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer , 2009 ISBN 978-92-9207-219-3 © Europeiska gemenskaperna , 2009 Kopiering tillåten med angivande av källan .

(src)="13"> Dans son rapport annuel 2007 , publié en novembre 2008 , la Cour a rendu pour la première fois une opinion « favorable » sur la fiabilité des comptes de l ’ UE .
(trg)="14"> I årsrapporten för 2007 , som offentliggjordes i november 2008 , gjorde revisionsrätten för första gången ett uttalande utan reservation om tillförlitligheten i EU:s räkenskaper .

(src)="21"> Ces objectifs guideront les programmes de travail de la Cour tout au long de cette période , ainsi que ses efforts pour s ’ améliorer continuellement , relever les principaux défis et exploiter les possibilités d ’ amélioration mis en évidence par l ’ examen par les pairs .
(trg)="24"> Dessa mål kommer att vara vägledande för revisionsrättens arbetsprogram under perioden och även för dess strävan att ständigt bli bättre och möta de viktigaste utmaningar och ta till vara de betydande möjligheter till förbättring som lyfts fram i sakkunnigbedömningen .

(src)="24"> Je souhaiterais également remercier notre ancien Secrétaire général , M. Michel Hervé , qui a quitté l ’ institution à la fin de 2008 , pour son dévouement et son engagement .
(trg)="27"> Jag skulle också särskilt vilja tacka vår före detta generalsekreterare Michel Hervé , som lämnade institutionen i slutet av 2008 , för hans entusiasm och engagemang .

(src)="26"> Vítor Manuel da Silva Caldeira Président 5
(trg)="29"> Vítor Manuel da Silva Caldeira Ordförande 5

(src)="30"> VALEURS Indépendance , intégrité et impartialité Indépendance , intégrité et impartialité pour l ’ institution , ses membres et ses agents .
(trg)="33"> VÄRDERINGAR Oberoende , integritet och opartiskhet Att värna oberoende , integritet och opartiskhet för institutionen , dess ledamöter och dess personal .

(src)="37"> Maximiser l ’ efficience dans tous les aspects de ses travaux .
(trg)="40"> Att maximera effektiviteten i alla delar av arbetet .

(src)="42"> Les recettes de l ’ Union européenne consistent essentiellement en contributions des États membres fondées sur leur revenu national brut ( RNB — 65,4 % ) , ainsi que sur un montant lié à la taxe sur la valeur ajoutée perçue par les États membres ( TVA — 16,9 % ) .
(trg)="45"> Europeiska unionens inkomster utgörs till största delen av bidrag från medlemsstaterna som baseras på deras bruttonationalinkomst ( BNI – 65,4 % ) , och av ett mått som är kopplat till den mervärdesskatt som medlemsstaterna uppbär ( moms – 16,9 % ) .

(src)="43"> Les droits de douane et les prélèvements agricoles ( les ressources propres dites traditionnelles — 16,5 % ) représentent également une part importante des recettes .
(trg)="46"> Tullar och jordbruksavgifter ( så kallade traditionella egna medel – 16,5 % ) står också för en stor del av inkomsterna .

(src)="44"> La composition du budget , dont les principaux éléments sont l ’ agriculture et la politique de cohésion , a évolué au fil du temps ( voir encadré 1 ) .
(trg)="47"> Budgetens sammansättning har ändrats över tiden , och jordbruk och sammanhållningspolitik utgör den största delen ( se textruta 1 ) .