# et/aar07_aar07.xml.gz
# sk/aar07_aar07.xml.gz


(src)="3"> „ Europe Direct ” on teenistus , mis aitab leida vastused Euroopa Liitu puudutavatele küsimustele Tasuta infotelefon : ( * ) 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Teatud juhtudel ei võimalda mobiilsideoperaatorid helistamist 00 800 numbritele või on need kõned tasulised .
(trg)="3"> Europe Direct je služba , ktorá vám pomôže nájsť odpovede na vaše otázky o Európskej únii Bezplatné telefónne číslo * : 00 800 6 7 8 9 10 11 * Niektorí operátori mobilných sietí nepovoľujú prístup k číslam 00800 , alebo tieto hovory fakturujú .

(src)="4"> Lisateavet Euroopa Liidu kohta saate Internetist „ Europa ” serverist ( http : / / europa.eu ) .
(trg)="5"> Sú dostupné cez server Európa ( http : / / europa.eu ) .

(src)="6"> Luxembourg : Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus , 2008 ISBN 978-92-9207-007-6 © Euroopa ühendused , 2008 Allikale viitamisel on reprodutseerimine lubatud .
(trg)="7"> Luxemburg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev , 2008 .
(trg)="8"> ISBN 978-92-9207-019-9 © Európske spoločenstvá , 2008 .

(src)="8"> 3 4 – 5 6 – 7 8 – 13 14 – 17 18 – 25 26 – 27 28 – 29 30 – 35 36 – 37 38 – 43 44 – 45 PRESIDENDI EESSÕNA MISSIOON , VISIOON , VÄÄRTUSED JA STRATEEGILISED EESMÄRGID KONTROLLIKOJA ROLL JA TEGEVUS JUHTIMINE JA ORGANISATSIOON ÜLEVAADE AUDITIARUANNETEST JA ARVAMUSTEST JÄRELEVALVE JA MÕJU KONTROLLIKOJA TÄHELEPANEKUD KONTROLLIKOJA TÖÖ 2007 .
(trg)="11"> 3 4 – 5 6 – 7 8 – 13 14 – 17 18 – 25 26 – 27 28 – 29 30 – 35 36 – 37 38 – 43 44 – 45 PREDSLOV PREDSEDU POSLANIE , VÍZIA , HODNOTY A STRATEGICKÉ CIELE ÚLOHA A PRÁCA DVORA AUDÍTOROV SPRÁVA A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PREHĽAD AUDÍTORSKÝCH SPRÁV A STANOVÍSK NÁSLEDNÁ KONTROLA A DOSAH POSTOJ DVORA AUDÍTOROV PRÁCA DVORA AUDÍTOROV V ROKU 2007 A V ĎALŠÍCH ROKOCH MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA ĽUDSKÉ ZDROJE FINANČNÉ INFORMÁCIE OBSAH

(src)="24"> 5 Vítor Manuel da Silva Caldeira president
(trg)="27"> 5 Vítor Manuel da Silva Caldeira predseda

(src)="63"> Ühenduse institutsioonide haldamiseks kasutatakse umbes 6 % eelarvest .
(trg)="64"> Približne 6 % rozpočtu je potrebných na financovanie správnych výdavkov inštitúcií Spoločenstva .

(src)="64"> ELi kulutused Kodakondsus , vabadus , turvalisus ja õigus 1 % Euroopa Liit globaalse partnerina 6 % Haldus 6 % Ühtekuuluvus .Säästev kasv 38 % Põllumajandus .Loodusressursside säilitamine ja haldamine 49 %
(trg)="65"> Výdavky EÚ Občianstvo , sloboda , bezpečnosť a spravodlivosť 1 % Európska únia ako svetový aktér 6 % Správne výdavky 6 % Kohézia – udržateľný rast 38 % Poľnohospodárstvo – Ochrana a riadenie prírodných zdrojov 49 %

(src)="83"> Iga-aastast kinnitavat avaldust tähistatakse üldiselt prantsuskeelse lühendiga DAS ( déclaration d ’ assurance ) .
(trg)="80"> Výročné vyhlásenie o vierohodnosti je všeobecne známe pod francúzskou skratkou DAS ( „ Déclaration d ‘ Assurance “ ) .

(src)="84"> 1 Täiendavat teavet kontrollikoja metoodikast saab kontrollikoja veebilehel asuvatest käsiraamatutest ( http : / / .eca.europa.eu ) .
(trg)="81"> 1 Viac informácií o metodike Dvora audítorov nájdete v príručkách na internetovej stránke Dvora audítorov ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="86"> Kontrollikoja ELi raamatupidamisaruannete audit viiakse läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditistandarditega ( international standards on auditing , ISA ) , mida kasutatakse avalikus ja erasektoris .
(trg)="83"> Dvor audítorov kontroluje účty EÚ v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi ( ISA ) , ktoré sa uplatňujú vo verejnom aj v súkromnom sektore .

(src)="88"> Kontrollikoda osaleb koos riiklike auditiasutustega aktiivselt rahvusvaheliste standardite väljatöötamisel standardeid määratlevates asutustes ( IFAC , Intosai ) 2 .
(trg)="85"> Dvor audítorov sa aktívne podieľa na vývoji medzinárodných štandardov orgánov stanovujúcich štandardy ( INTOSAI , IFAC ) 2 spolu s národnými kontrolnými inštitúciami .

(src)="112"> Nagu organogrammist näha ( vt lk 17 ) , on kontrollikojas neli sektorigruppi , millest igaüks vastutab erineva eelarveosa eest ( loodusressursside säilitamine ja haldamine – struktuuripoliitika , transport , teadusuuringud ja energeetika – välistegevus – omavahendid , pangatoimingud , halduskulud , ühenduse institutsioonid ja asutused ning sisepoliitika ) .
(trg)="106"> 17 ) , sú štyri sektorové skupiny , ktoré pokrývajú rôzne oblasti rozpočtu ( Ochrana a riadenie prírodných zdrojov – Štrukturálne politiky , doprava , výskum a energia – Vonkajšie opatrenia – Vlastné zdroje , bankové aktivity , prevádzkové výdavky , inštitúcie a úrady a agentúry Spoločenstva a vnútorné politiky ) .

(src)="114"> Grupi eesistuja ametiaeg kestab kaks aastat ja teda saab ametisse tagasi nimetada .
(src)="115"> Viies auditigrupp CEAD ( kooskõlastus , teabevahetus , hindamine , kinnitamine ja arendustöö ) vastutab horisontaalküsimuste eest , nagu kinnitava avalduse kooskõlastus , kvaliteedi tagamine , kontrollikoja auditimetoodika arendamine ja kontrollikoja töö ning väljunditega seonduv teabeedastus .
(trg)="108"> Piata skupina je CEAD ( Coordination , Communication , Evaluation , Assurance and Development – koordinácia , komunikácia , hodnotenie , záruka a rozvoj ) , ktorá zodpovedá za „ horizontálne “ záležitosti , napr. za koordináciu vyhlásenia o vierohodnosti , zaisťovanie kvality a vývoj metodiky auditu Dvora audítorov a za komunikovanie práce a výstupov Dvora audítorov .

(src)="123"> Seoses Bulgaaria ja Rumeenia liitumisega 1 . jaanuaril 2007 sai kontrollikoda ka kaks uut liiget : Nadejda Sandolova ja Ovidiu Ispir .
(trg)="116"> 1 . januára 2007 vstúpili do EÚ Bulharsko a Rumunsko a príslušnými novými členmi sa stali Nadežda Sandolova a Ovidiu Ispir .

(src)="124"> Aasta hiljem , 1 . jaanuaril 2008 liitus kontrollikojaga kolm uut liiget : Michel Cretin ( Prantsusmaa ) , Henri Grethen ( Luksemburg ) ja Harald Noack ( Saksamaa ) , vahetades välja oma eelkäijad , kelle ametiaeg lõppes .
(trg)="117"> O rok neskôr , 1 . januára 2008 , sa tromi novými členmi stali Michel Cretin ( Francúzsko ) , Henri Grethen ( Luxembursko ) a Harald Noack ( Nemecko ) , ktorí nahradili svojich predchodcov po uplynutí ich funkčného obdobia .

(src)="126"> PRESIDENT Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) EUROOPA KONTROLLIKODA 2008 15
(trg)="118"> Okrem toho Rada obnovila mandát štyrom členom ( za Rakúsko , Holandsko , Spojené kráľovstvo a Grécko ) na ďalšie šesťročné obdobie .
(trg)="119"> PREDSEDA Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV 2008 15

(src)="128"> Presidendi roll on olla primus inter pares – esimene võrdsete seas .
(trg)="121"> Predseda zohráva úlohu primus inter pares – prvý spomedzi rovných .

(src)="131"> 16 . jaanuaril 2008 valiti Portugali liige Vítor Manuel da Silva Caldeira kontrollikoja 11 . presidendiks .
(trg)="124"> 16 . januára 2008 bol za jedenásteho predsedu Dvora audítorov zvolený Vítor Manuel da Silva Caldeira , portugalský člen .

(src)="135"> 1 . juulil 2007 pikendati kontrollikoja praeguse peasekretäri Michel Hervé mandaati .
(trg)="128"> 1 . júla 2007 bol obnovený mandát Michela Hervého , súčasného generálneho tajomníka Dvora audítorov .

(src)="136"> KONTROLLIKOJA PERSONAL Euroopa Kontrollikojas töötab ligikaudu 850 inimest ( 836 seisuga 31 . detsember 2007 ) , sealhulgas audiitorid ( 484 ) , tõlkijad ( 162 ) ja haldustöötajad .
(trg)="129"> ZAMESTNANCI DVORA AUDÍTOROV V Európskom dvore audítorov pracuje približne 850 zamestnancov ( 836 k 31 . decembru 2007 ) vrátane audítorov ( 484 ) , prekladateľov ( 162 ) a administratívnych síl .

(src)="138"> Nagu kõikides ELi institutsioonides , töötab kontrollikojas kõigi ELi liikmesriikide kodanikke .
(src)="139"> 17 PRESIDENDILE ALLUVAD ÜKSUSED Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA , president • Järelevalve kontrollikoja ülesannete täideviimise üle . • Suhted ühenduse institutsioonidega , • Suhted kõrgeimate kontrolliasutuste ( SAI ) ja rahvusvaheliste auditiorganisatsioonidega . • Õigusküsimused . • Siseaudit .
(trg)="132"> 17 PREDSEDNÍCTVO Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA , predseda • Dohľad nad plnením úloh Dvora audítorov . • Vzťahy s inštitúciami Spoločenstva . • Vzťahy s NKI a medzinárodnými audítorskými organizáciami . • Právne záležitosti . • Vnútorný audit AUDÍTORSKÁ SKUPINA I OCHRANA A RIADENIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV Hubert WEBER , predsedajúci skupiny Gejza HALÁSZ Olavi ALA-NISSILÄ Július MOLNÁR Kikis KAZAMIAS Michel CRETIN • EPZF – finančný audit • SPP – centrálne systémy • EPZF – trhy • EPFRV • IACS • EFRH , životné prostredie a zdravotníctvo AUDÍTORSKÁ SKUPINA II ŠTRUKTURÁLNE POLITIKY , DOPRAVA , VÝSKUM A ENERGETIKA David BOSTOCK , predsedajúci skupiny Massimo VARI Harald NOACK Kersti KALJULAID Ovidiu ISPIR Henri GRETHEN • Štrukturálne politiky – finančný audit • Štrukturálne politiky – audit výkonnosti • Doprava , výskum a energia – finančný audit • Doprava , výskum a energia – audit výkonnosti AUDÍTORSKÁ SKUPINA III VONKAJŠIE OPATRENIA Maarten B. ENGWIRDA , predsedajúci skupiny Jacek UCZKIEWICZ Karel PINXTEN Máire GEOGHEGAN-QUINN Jan KINŠT • Rozvojová spolupráca ( všeobecný rozpočet EÚ ) • Predvstupová a susedská politika • Európske rozvojové fondy ( krajiny Afriky , Karibiku a Tichomoria ) AUDÍTORSKÁ SKUPINA IV VLASTNÉ ZDROJE , BANKOVÉ AKTIVITY , PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY , INŠTITÚCIE A ÚRADY A AGENTÚRY SPOLOČENSTVA A VNÚTORNÉ POLITIKY Ioannis SARMAS , predsedajúci skupiny Irena PETRUŠKEVIČIENĖ Juan RAMALLO MASSANET Morten Louis LEVYSOHN Igors LUDBORŽS Nadežda SANDOLOVA • Vlastné zdroje Európskej únie • Prevádzkové výdavky inštitúcií Európskej únie • Vnútorné politiky Európskej únie • Úvery , pôžičky a bankové aktivity • Agentúry Spoločenstva a ostatné decentralizované úrady SKUPINA CEAD KOORDINÁCIA , KOMUNIKÁCIA , HODNOTENIE , ZÁRUKA A ROZVOJ Josef BONNICI , člen zodpovedný za DAS , predsedajúci skupiny Vojko Anton ANTONČIČ , člen zodpovedný za ADAR Lars HEIKENSTEN , člen zodpovedný za komunikáciu Olavi ALA-NISSILÄ ( AS I ) Jacek UCZKIEWICZ ( AS III ) Kersti KALJULAID ( AS II ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( AG IV ) • Metodika auditu a podpora • Kontrola kvality • Komunikácia a vypracúvanie správ • Dohľad nad auditom a podpora pre finančný audit / audit zhody • Spoľahlivosť účtov a vyhlásenia vedenia GENERÁLNY SEKRETARIÁT Michel HERVÉ , generálny tajomník • Ľudské zdroje . • Informačné technológie a telekomunikácie . • Financie a správa . • Preklad ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

(src)="151"> Lugejatel palutakse üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuda kontrollikoja poolt vastuvõetud täistekstidega , mis on saadaval kontrollikoja veebilehel ( http : / / .eca.europa.eu ) .
(trg)="142"> Úplné znenie správ a stanovísk tak , ako boli prijaté Dvorom audítorov , je k dispozícii na internetovej stránke Dvora audítorov ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="166"> Lugejatel soovitatakse täieliku analüüsi saamiseks tutvuda 2006 . aastaaruandega .
(trg)="154"> Kompletnú analýzu nájdu čitatelia v úplnom znení výročnej správy za rok 2006 .

(src)="176"> Kontrollikoja tuvastatud puudused ELi institutsioonide hoonetega seotud kulutustes ( 2 / 2007 ) näitavad , et osa ELi vahendeid selles valdkonnas on kulutatud põhjendamatult .
(trg)="166"> 2 / 2007 ) , dokazujú , že časť finančných prostriedkov EÚ bola v tejto oblasti vynaložená zbytočne .

(src)="177"> Ühenduse kalanduse kontrolli- , inspektsiooni-ja sanktsioonisüsteeme käsitlevas aruandes ( 7 / 2007 ) täheldatud puudustel võivad olla tõsised tagajärjed nii kalavarudele kui ka kalamajanduse tulevikule .
(src)="178"> Vaatamata ELi eelarve eri valdkondadega seonduvatele mitut liiki kulutustele võib kontrollikoja aruannetes leida mitu korduvat probleemi , nagu näiteks : 22 • • • Vahendeid tuleks kulutada nii kiiresti kui ka tõhusalt , ent mõlema eesmärgi samaaegne saavutamine võib tekitada pingeid .
(trg)="168"> 7 / 2007 ) môžu mať vážne následky na zdroje aj na budúcnosť rybného hospodárstva .
(trg)="169"> Napriek rôznym typom výdavkov v rozličných oblastiach rozpočtu EÚ možno v správach Dvora audítorov určiť niekoľko spoločných tém , napr. : 22 • • • Hoci by sa mali finančné prostriedky vynakladať rýchlo a efektívne , pri dosahovaní týchto dvoch cieľov naraz môže existovať napätie .

(src)="184"> Teisest küljest võib liiga hiline hindamine vähendada õigeaegsete muudatuste tegemise võimalust käesolevaks ja paranduste tegemise võimalust järgmiseks perioodiks .
(src)="185"> Hinnanguga seonduvaid ajastuse probleeme käsitleti nii aruandes struktuurifondide programmitöö perioodi vaheetapi menetluste rakendamise kohta ( 1 / 2007 ) kui ka aruandes ELi teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse raamprogrammide hindamise kohta ( 9 / 2007 ) .
(trg)="175"> 2 / 2007 ) a správy o hodnotení rámcových programov EÚ v oblasti výskumu a technologického rozvoja ( VTR ) ( č.
(trg)="176"> 9 / 2007 ) , ako aj dvoch ďalších správ o zahraničnej pomoci ; jedna sa týka programu CARDS a druhá účinnosti technickej pomoci pri rozvoji kapacít ( č.

(src)="186"> 23 • • • Nii hindamisi kui ka auditeid on raskem läbi viia , kui kuluprogrammide eesmärgid ei ole selged – ka seda teemat on käsitletud kahes nimetatud auditis .
(trg)="185"> 23 • • • Hodnotenia , ale aj audity , sa vykonávajú ťažšie , ak je jasnosť cieľov výdavkových programov nedostatočná , čo bola ďalšia téma týchto dvoch auditov .

(src)="193"> Andmete kvaliteedi aspekte käsitleti pagulaste fondi aruandes ( 3 / 2007 ) ning aruandes kalanduse kohta ( 7 / 2007 ) .
(trg)="190"> 3 / 2007 ) a správy o kontrolách vývozu poľnohospodárskych výrobkov , ktoré vykonávajú členské štáty ( č.
(trg)="191"> 4 / 2007 ) .

(src)="202"> Näiteks arvamuses tolli-ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamise kohta ( 3 / 2007 ) viitas kontrollikoda eelmises eriaruandes esitatud soovitusele , mille kohaselt peaks komisjon võtma meetmed , et parandada pettusealaste teabeallikate usaldusväärsust .
(trg)="217"> 3 / 2007 ) Dvor audítorov odkazoval na odporúčania z predchádzajúcej osobitnej správy , že by Komisia mala prijať opatrenia na zlepšenie spoľahlivosti zdrojov informácií o podvodoch .

(src)="203"> Korduvaks teemaks kontrollikoja arvamustes on vajadus lihtsustamise järele ( vt näiteks arvamus 7 / 2007 Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse kohta ) .
(trg)="219"> 7 / 2007 k návrhu nariadenia o rozpočtových pravidlách , ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev ) .

(src)="204"> 2007 . aasta arvamuses ( 6 / 2007 ) esitas kontrollikoda oma seisukoha iga-aastaste kokkuvõtete kohta ning osa liikmesriikide vabatahtlike algatuste suhtes esitada ELi vahendite kohta riiklikud avaldused .
(trg)="221"> 6 / 2007 ) Dvor audítorov vyjadril svoj postoj k ročným súhrnom , ako aj k dobrovoľným iniciatívam niektorých členských štátov na vydanie tzv. národných vyhlásení .

(src)="206"> 4 5 Asutamislepingu artikkel 279 .
(trg)="223"> 4 5 Článok 279 Zmluvy o ES .

(src)="207"> Artikli 248 lõige 4 .
(trg)="224"> Článok 248 ods. 4 .

(src)="236"> Kalandusalane aruanne ( eriaruanne 7 / 2007 ) pälvis näiteks meedia ulatusliku tähelepanu .
(trg)="269"> 4 / 2007 ) .

(src)="244"> 4 . selgituses on esitatud näide sellisest mõjust .
(trg)="282"> Príklad takéhoto dosahu je uvedený v rámčeku 4 .

(src)="248"> Selles valdkonnas oli verstapostiks 2004 . aastal avaldatud „ Ühtse auditi “ arvamus ( 2 / 2004 ) .
(trg)="284"> Najvýznamnejšie stanovisko v tejto oblasti bolo uverejnené v roku 2004 , stanovisko k jednotnému modelu auditu ( č.
(trg)="285"> 2 / 2004 ) .

(src)="255"> Kontrollikoja 2007 . aasta juuli arvamuses ( 6 / 2007 ) märgitakse , et kõigi nimetatud elementide nõuetekohasel rakendamisel on nende abil võimalik täiustada ELi vahendite haldamist ja kontrolli liikmesriikides .
(trg)="294"> Dvor audítorov vyjadril vo svojom stanovisku č.
(trg)="295"> 6 / 2007 názor , že všetky tieto prvky , pokiaľ sa správne implementujú , môžu podporiť lepšie spravovanie a kontrolu finančných prostriedkov EÚ .

(src)="275"> 29
(src)="315"> 32
(src)="414"> 42
(trg)="314"> 29
(trg)="351"> 32
(trg)="441"> 42

(src)="294"> Visioon , missioon , strateegilised eesmärgid ja kavandamine 2 .
(trg)="331"> Vízia , poslanie , strategické ciele , plánovanie 2 .

(src)="295"> Juhtimine ( juhtimisoskus ) , struktuur ja organisatsioon 3 .
(trg)="332"> Správa ( vedenie ) , štruktúra a organizácia 3 .

(src)="296"> Asutusesisesed tulemusnäitajad 4 .
(trg)="333"> Vnútorné ukazovatele výkonnosti 4 .

(src)="297"> Töötajad ja sisekommunikatsioon 5 .
(trg)="334"> Ľudia a interná komunikácia 5 .

(src)="301"> Vastastikuse eksperthinnanguga alustati 2007 . aasta lõpus .
(trg)="337"> Nezávislé rovnocenné posúdenie začalo na konci roka 2007 .

(src)="307"> Käsiraamat valmib 2008 . aastal .
(trg)="343"> Príručka bude dokončená v roku 2008 .

(src)="318"> Lisaks avati 17 . oktoobril kontrollikoja esimesele 30 aastale pühendatud näitus .
(trg)="354"> Okrem toho bola 17 . októbra 2007 otvorená výstava venovaná prvým 30 rokom Dvora audítorov .

(src)="329"> 2008 .
(src)="337"> 35 5 .
(trg)="371"> 34 7 Presnejšie a podrobnejšie informácie o plánovaných auditoch Dvora audítorov nájdete v pláne práce Dvora audítorov na rok 2008 , ktorý je k dispozícii na jeho internetovej stránke ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="329"> 2008 .
(trg)="382"> Ďalšie zasadnutie kontaktného výboru usporiada Dvor audítorov 1 . – 2 . decembra 2008 .

(src)="351"> Esimene koosolek toimus 23 .-24 . aprillil Haagis ja teine 11 .-12 . oktoobril Luxembourgis , kus koosolekut juhatas kontrollikoda .
(trg)="384"> Prvé zasadnutie sa konalo 23 . – 24 . apríla v Haagu a druhé zasadnutie 11 . – 12 . októbra v Luxemburgu a predsedal mu Dvor audítorov .

(src)="356"> Kandidaat-ja võimalike kandidaatriikide kõrgeimate kontrolliasutuste direktorid ja Euroopa Kontrollikoda kohtusid 11 .-12 . juunil Skopjes ( endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ) .
(trg)="388"> Predsedovia NKI kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín a Európskeho dvora audítorov sa stretli 11 . – 12 . júna 2007 v Skopje ( Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko ) .

(src)="362"> MUU RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ Kontrollikoda võttis jätkuvalt aktiivselt osa rahvusvaheliste auditistandardite ja tavade parandamisest , osaledes Euroopa ( Eurosai ) ja rahvusvahelistes ( Intosai ) avaliku sektori kontrolliasutuste organisatsioonides .
(trg)="392"> SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI MEDZINÁRODNÝMI ORGANIZÁCIAMI Dvor audítorov sa naďalej aktívne zapájal do procesu zlepšovania medzinárodných audítorských štandardov a postupov prostredníctvom svojej účasti v Európskej organizácii najvyšších kontrolných inštitúcií ( EUROSAI ) a Medzinárodnej organizácii najvyšších kontrolných inštitúcií ( INTOSAI ) .

(src)="367"> FASi alakomitee nimetas Euroopa Kontrollikoja esindaja ( Jesús Lázaro Cuenca ) üheks kutsestandardeid käsitleva komitee esindajaks auditikvaliteedi projekti juhtkomitees .
(trg)="397"> Podvýbor pre finančný audit nominoval zástupcu Dvora audítorov ( Jesús Lázaro Cuenca ) za svojho zástupcu v riadiacom výbore projektu kvality auditu výboru pre odborné štandardy .

(src)="379"> Meeste ja naiste osakaal kontrollikojas 46 % 12 / 2001 54 % NAISED MEHED 50 % 12 / 2007 50 %
(trg)="409"> Podiel mužov a žien na celkovom počte zamestnancov Dvora audítorov 46 % 12 / 2001 54 % ŽENY MUŽI 50 % 12 / 2007 50 %

(src)="380"> Allpool toodud diagrammis analüüsitakse naiste ja meeste osakaalu vastutuse taseme kaupa 31 . detsembri 2007 . aasta seisuga .
(trg)="410"> V ďalšej tabuľke je uvedená analýza podielu mužov a žien podľa úrovne zodpovednosti k 31 . decembru 2007 .

(src)="382"> 56 direktori ja osakonna / üksusejuhataja hulgas on 13 naist ( 23 % ) , nende osakaal on võrreldes 2006 . aastaga kasvanud 3 % .
(trg)="412"> Z 56 riaditeľov a vedúcich odborov / oddelení je 13 žien ( 23 % ) , čo predstavuje 3 % nárast v porovnaní s rokom 2006 .

(src)="384"> Meeste ja naiste osakaal palgaastmete kaupa 12 / 2006 12 / 2006 M 67 % N 20 % 12 / 2006 12 / 2007 M 77 % 12 / 2006 M 80 % 12 / 2007 12 / 2007 M 64 % N 23 % 39 W 68 % M 32 % N 33 % N 68 % M 32 % N 36 % N 68 % TÖÖLEVÕTMINE NAISED MEHED Assistendid – sekretärid ( AST palgaaste ) Audiitorid – administraatorid ( AD palgaaste ) Direktorid ja üksusejuhatajad Assistendid – sekretärid ( AST palgaaste ) Audiitorid – administraatorid ( AD palgaaste ) Direktorid ja üksusejuhatajad Kontrollikoda lähtub oma töölevõtmispoliitikas ELi asutuste üldpõhimõtetest ja teenistustingimustest ning asutuse töötajate hulka kuulub nii koosseisulisi kui ka ajutise lepinguga töötajaid .
(trg)="413"> Väčšina z nich pracuje na riaditeľstve pre preklad a v administratívnych odboroch .
(trg)="414"> Podiel mužov a žien podľa funkčnej skupiny 12 / 2006 12 / 2006 M 67 % Z 20 % 12 / 2006 12 / 2007 M 77 % 12 / 2006 M 80 % 12 / 2007 12 / 2007 M 64 % Z 23 % 39 W 68 % Z 68 % Asistenti – sekretárky ( úroveň AST ) Z 68 % M 32 % M 32 % Z 33 % Z 36 % Asistenti – sekretárky ( úroveň AST ) Audítori – administrátori ( úroveň AD ) Riaditeľ a vedúci oddelenia Audítori – administrátori ( úroveň AD ) Riaditeľ a vedúci oddelenia PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV ŽENY MUŽI Politika prijímania zamestnancov Dvora audítorov sa riadi všeobecnými zásadami a podmienkami zamestnávania v inštitúciách EÚ .

(src)="385"> Euroopa Ühenduste Personalivaliku Talitus ( EPSO ) korraldab kontrollikoja vabadele töökohtadele avatud konkursse .
(trg)="416"> Výberové konania na obsadenie pracovných miest na Dvore audítorov organizuje Európsky úrad pre výber pracovníkov ( EPSO ) .

(src)="387"> 2007 . aastal võttis kontrollikoda tööle 179 töötajat : 117 ametnikku , 35 lepingulist töötajat ja 27 ajutise lepinguga töötajat .
(trg)="418"> V roku 2007 Dvor audítorov prijal 179 zamestnancov : 117 úradníkov , 35 dočasných zamestnancov a 27 zmluvných zamestnancov .

(src)="391"> VANUSEPROFIIL JA KARJÄÄRIVÕIMALUSED Allpool toodud diagramm näitab , et kontrollikoja töötajaskond on noor ( 63 % kontrollikoja töötajatest on nooremad kui 44 aastat ) .
(trg)="422"> VEKOVÝ PROFIL – KARIÉRNE MOŽNOSTI Nasledujúci graf dokazuje , že Dvor audítorov je „ mladá “ inštitúcia ( 63 % zamestnancov má menej ako 44 rokov ) .

(src)="394"> 40 38 68 94 114 81 147 149 VANUS 25-29 45-49 30-34 50-54 35-39 55-59 40-44 20-24 > 60 153 AUDITIKÄIGUD Kontrollikoja audititöö nõuab audiitoritelt auditikäikude ( lähetused ) tegemist liikmesriikidesse ja teistesse ELi vahendite vastuvõtjariikidesse , et koguda piisaval määral asjakohast auditi tõendusmaterjali .
(trg)="424"> 40 38 68 94 114 81 147 149 VEK 25-29 45-49 30-34 50-54 35-39 55-59 40-44 20-24 > 60 153 AUDITY Audítorská práca Dvora audítorov si vyžaduje , aby audítori chodili na služobné cesty ( známe ako „ misie “ ) do členských štátov a iných prijímateľských krajín finančných prostriedkov EÚ , aby tam získali náležité audítorské dôkazy .

(src)="398"> 2007 . aasta auditikäikude reisikulud olid 0,49 miljonit eurot ( 0,43 miljonit eurot 2006 . aastal ) .
(trg)="428"> V roku 2007 dosiahli cestovné náklady na audítorské misie 0,49 mil. EUR ( 0,43 mil. EUR v roku 2006 ) .

(src)="402"> Liikmesriigid 50 40 30 20 10 0 2007 missioonid .
(src)="403"> Kandidaatriigid ja mitteliikmesriigid 4 3 2 1 0 41 Serbia ja Montenegro Moldova ning Ukraina Lesotho ning Svaasimaa Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik Bosnia ja Hertsegoviina Albaania Türgi Saksamaa Portugal Itaalia Hispaania Belgia Kreeka Tšehhi Vabariik Prantsusmaa Ühendkuningriik Taani Madalmaad Iirimaa Soome Austria Poola Leedu Ungari Bulgaaria Rootsi Sloveenia Slovakkia Rumeenia Läti Malta Venemaa Guinea Tuneesia Togo Sri Lanka Sudaan Niger Nicaragua Maroko Madagaskar Mali Kenya Indoneesia Ghana
(trg)="431"> Misie v roku 2007 – členské štáty 50 40 30 20 10 0 Misie v roku 2007 – kandidátske krajiny a nečlenské štáty 4 3 2 1 0 41 Turecko Srbsko a Čierna Hora Rusko Moldavsko – Ukrajina Lesotho – Svazijsko Guinea Tunisko Togo Srí Lanka Sudán Niger Nikaragua Maroko Mali Madagascar Keňa Indonézia Ghana BJR Macedónsko Bosna a Hercegovina Albánsko Nemecko Portugalsko Taliansko Španielsko Belgicko Grécko Česká republika Francúzsko Spojené kráľovstvo Dánsko Holandsko Írsko Fínsko Rakúsko Poľsko Litva Maďarsko Bulharsko Švédsko Slovinsko Slovensko Rumunsko Lotyšsko Malta

(src)="409"> 2007 . aastal hõlmasid keelekursused 52 % koolitusele pühendatud päevade koguarvust .
(trg)="437"> V roku 2007 predstavovali jazykové kurzy 52 % z celkového počtu dní venovaných školeniam .

(src)="420"> Prantsuse audiitor Emmanuel Rauch , kes on kontrollikojas töötanud palju aastaid , ja tema kolleeg Alejandro Ballester Hispaaniast olid auditigruppide juhtideks ettevalmistusetapis 2005 . aasta sügisel .
(trg)="446"> Emmanuel Rauch , francúzsky audítor pracujúci na Dvore audítorov niekoľko rokov , a jeho španielsky kolega Alejandro Ballester boli vedúcimi audítorského tímu počas prípravnej fázy na jeseň 2005 .

(src)="426"> Vasakult paremale , alt üles 1 . rida Alejandro BALLESTER GALLARDO , administraator ( Hispaania – 5 . aastat kontrollikojas ) ; Kikis KAZAMIAS , kontrollikoja liige ( Küpros – 3 . aastat kontrollikojas ) ; Riemer HAAGSMA , administraator ( Madalmaad – 30 . aastat kontrollikojas ) ; Emmanuel RAUCH , audiitor ( Prantsusmaa – 14 . aastat kontrollikojas ) .
(trg)="451"> Zľava doprava , zospodu nahor 1 . rad Alejandro BALLESTER GALLARDO , administrátor ( ES – 5 rokov na Dvore audítorov ) ; Kikis KAZAMIAS , člen Dvora audítorov ( CY – 3 roky na Dvore audítorov ) ; Riemer HAAGSMA , administrátor ( NL – 30 rokov na Dvore audítorov ) ; Emmanuel RAUCH , audítor ( FR – 14 rokov na Dvore audítorov ) .

(src)="427"> 2 . rida Jean-Marc DANIELE , kabineti atašee ( Prantsusmaa – 5 . aastat kontrollikojas ) ; François OSETE , audiitor ( Prantsusmaa , / Hispaania – 23 . aastat kontrollikojas ) ; Robert MARKUS , audiitor ( Madalmaad – 13 . aastat kontrollikojas ) ; Bertrand TANGUY , administraator ( Prantsusmaa – 3 . aastat kontrollikojas ) ; Pietro PURICELLA , audiitor ( Itaalia – 11 . aastat kontrollikojas ) .
(trg)="452"> 2 . rad Jean-Marc DANIELE , atašé kabinetu ( FR – 5 rokov na Dvore audítorov ) ; François OSETE , audítor ( FR / ES – 23 rokov na Dvore audítorov ) ; Robert MARKUS , audítor ( NL-13 rokov na Dvore audítorov ) ; Bertrand TANGUY , administrátor ( FR – 3 roky na Dvore audítorov ) ; Pietro PURICELLA , audítor ( IT – 11 rokov na Dvore audítorov ) .

(src)="428"> 3 . rida Anne POULSEN , tõlkija ( Taani – 16 . aastat kontrollikojas ) ; Maria del CARMEN JIMENEZ , audiitori abi ( Hispaania – 15 . aastat kontrollikojas ) ; Cecile RAMIREZ – sekretär ( Prantsusmaa – 5 . aastat kontrollikojas ) ; Neophytos NEOPHYTOU , kabineti atašee ( Küpros – 3 . aastat kontrollikojas ) ; Krzysztof ZALEGA , administraator ( Poola – 4 . aastat kontrollikojas ) .
(trg)="453"> 3 . rad Anne POULSEN , prekladateľka ( DK – 16 rokov na Dvore audítorov ) ; Maria del CARMEN JIMENEZ , pomocná audítorka ( ES – 15 rokov na Dvore audítorov ) ; Cecile RAMIREZ – sekretárka ( FR – 5 rokov na Dvore audítorov ) ; Neophytos NEOPHYTOU , atašé kabinetu ( CY – 3 roky na Dvore audítorov ) ; Krzysztof ZALEGA , administrátor ( PL – 4 roky na Dvore audítorov ) .

(src)="429"> Muud rühma liikmed ( puuduvad pildilt ) Valéria ROTA , administraator ( Itaalia – 8 . aastat kontrollikojas ) ; Adeline DOMINGUES , sekretär ( Prantsusmaa – 8 . aastat kontrollikojas ) ; Juha VANHATALO , administraator ( Soome – 3 . aastat kontrollikojas ) ; Paul STAFFORD , administraator ( Ühendkuningrük – 18 . aastat kontrollikojas ) .
(trg)="454"> Ostatní členovia tímu ( ktorí nie sú na fotografii ) Valéria ROTA , administrátorka ( IT – 8 rokov na Dvore audítorov ) ; Adeline DOMINGUES , sekretárka ( FR – 8 rokov na Dvore audítorov ) ; Juha VANHATALO , administrátor ( FI – 3 roky na Dvore audítorov ) ; Paul STAFFORD , administrátor ( UK – 18 rokov na Dvore audítorov ) .

(src)="430"> 44 FINANTSTEAVE EELARVE Kontrollikoja eelarve moodustab ligikaudu 0,1 % ELi kogueelarvest ehk ligikaudu 1,8 % ELi haldusalasest ja institutsioonide eelarvest .
(trg)="455"> 44 FINANČNÉ INFORMÁCIE ROZPOČET Rozpočet Dvora audítorov predstavuje približne 0,1 % celkového rozpočtu EÚ alebo približne 1,8 % rozpočtu EÚ na správne výdavky .

(src)="431"> Viimase kolme aasta jooksul suurenes see 17 % .
(trg)="456"> Za posledné tri roky sa rozpočet zvýšil o 17 % .

(src)="432"> Suurenemine on eelkõige seotud ELi laienemise tagajärgedega 2004 . ja 2007 . aastal .
(trg)="457"> Tento nárast súvisí najmä s rozšírením EÚ v roku 2004 a 2007 .

(src)="435"> Personaliassigneeringute summa on 2007 . aastal ligikaudu 72 % kogusummast .
(trg)="460"> Rozpočtové prostriedky na zamestnancov dosahujú približne 72 % z celkovej sumy v roku 2007 .

(src)="436"> EELARVE 2006 2007 2008 Assigneeringute kasutamine Lõplikud assigneeringud ( 1 000 euro ) Institutsiooni liikmed 11 350 11 270 12 061 Ametnikud ja ajutised töötajad 77 907 82 583 88 712 Muud töötajad ja välisteenistused 4 223 4 014 4 248 Lähetused – reisikulud 3 100 3 000 3 212 Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud 1 923 2 056 2 286 I jaotis vahesumma 98 503 102 923 110 519 Kinnisvara 6 287 8 126 12 110 Infotehnoloogia ja telekommunikatsioon 4 575 5 518 5 879 Vallasvara ja sellega seotud kulud 1 320 1 396 1 147 Jooksvad halduskulud 807 435 425 Kohtumised , koosolekud 352 872 876 Teave ja trükised 1 353 1 810 1 813 II jaotis vahesumma 14 694 18 157 22 250 Euroopa Kontrollikoda kokku 113 197 121 080 132 769
(trg)="461"> ROZPOČET 2006 2007 2008 Využitie rozpočtových prostriedkov Konečné rozpočtové prostriedky ( tis .
(trg)="462"> EUR ) Členovia inštitúcie 11 350 11 270 12 061 Úradníci a dočasní zamestnanci 77 907 82 583 88 712 Ostatní zamestnanci a externé služby 4 223 4 014 4 248 Misie – cestovné náklady 3 100 3 000 3 212 Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii 1 923 2 056 2 286 Hlava 1 – Súčet 98 503 102 923 110 519 Nehnuteľný majetok 6 287 8 126 12 110 Informačné technológie a telekomunikácie 4 575 5 518 5 879 Hnuteľný majetok a pridružené náklady 1 320 1 396 1 147 Bežné administratívne výdavky 807 435 425 Schôdze a konferencie 352 872 876 Informácie a uverejňovanie 1 353 1 810 1 813 Hlava 2 – Súčet 14 694 18 157 22 250 Spolu Dvor audítorov 113 197 121 080 132 769

(src)="448"> 45 8 ELT C 292 , 5.12.2007 .
(trg)="474"> EÚ C 292 , 5.12.2007 .

(src)="449"> Euroopa Kontrollikoda Iga-aastane tegevusaruanne 2007 Luxembourg : Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus 2008 – 45 lk – 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-007-6
(trg)="476"> 2008 – 45 s . – 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-019-9

(src)="450"> ELi trükiste tellimine Väljaannete talituse trükiseid saab tellida veebipõhisest raamatupoest „ EU Bookshop “ http : / / bookshop.europa.eu .
(src)="451"> Trükised väljastatakse Teie valitud müügiesindusest .
(src)="452"> Kõikide müügiesinduste nimekirja tellimiseks saatke kiri faksinumbril ( 352 ) 2929 42758 . http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page
(trg)="477"> Spôsob objednávania publikácií EÚ Publikácie určené na predaj , ktoré vydal Úrad pre publikácie , si môžete objednať na stránke elektronického kníhkupectva EU Bookshop http : / / bookshop.europa.eu O adresár predajných miest na celom svete môžete požiadať faxom na čísle : ( 352 ) 2929 42758 . http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page

(src)="453"> EUROOPA KONTROLLIKODA EUROOPA ÜHENDUSTE AMETLIKE VÄLJAANNETE TALITUS L 2985 LUXEMBOURG ISBN 978-92-9207-007-6 QJ-AA-08-001-ET-C
(trg)="478"> EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV ÚRAD PRE VYDÁVANIE ÚRADNÝCH PUBLIKÁCIÍ EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV L 2985 LUXEMBURG ISBN 978-92-9207-019-9 QJ-AA-08-001-SK-C

# et/aar08_aar08.xml.gz
# sk/aar08_aar08.xml.gz


(src)="1"> ISSN 1831-127X ET 2008 .
(src)="2"> AASTA TEGEVUSARUANNE Euroopa Kontrollikoda
(trg)="1"> ISSN 1831-1334 SK VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 Európsky dvor audítorov

(src)="4"> AASTA TEGEVUSARUANNE
(src)="5"> 2 „ Europe Direct ” on teenistus , mis aitab leida vastused Euroopa Liitu puudutavatele küsimustele Tasuta infotelefon : ( * ) 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Teatud juhtudel ei võimalda mobiilsideoperaatorid helistamist 00 800 numbritele või on need kõned tasulised .
(trg)="3"> 2 Europe Direct je služba , ktorá vám pomôže nájsť odpovede na vaše otázky o Európskej únii Bezplatné telefónne číslo ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Niektorí operátori mobilných sietí nepovoľujú prístup k číslam 00800 alebo tieto hovory fakturujú .

(src)="6"> Lisateavet Euroopa Liidu kohta saate Internetist „ Europa ” serverist ( http : / / europa.eu ) .
(trg)="5"> Sú dostupné cez server Európa ( http : / / europa.eu ) .

(src)="8"> Luxembourg : Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus , 2009 ISBN 978-92-9207-203-2 © Euroopa ühendused , 2009 Allikale viitamisel on reprodutseerimine lubatud .
(trg)="7"> Luxemburg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev , 2009 .
(trg)="8"> ISBN 978-92-9207-216-2 © Európske spoločenstvá , 2009 .

(src)="31"> Vítor Manuel da Silva Caldeira , president 5
(trg)="28"> Vítor Manuel da Silva Caldeira predseda 5

(src)="47"> Euroopa Liidu tulud koosnevad peamiselt liikmesriikide rahvamajanduse kogutulul ( 65,4 % ) ja käibemaksul ( 16,9 % ) põhinevatest osamaksetest .
(trg)="44"> Príjmy Európskej únie tvoria predovšetkým príspevky členských štátov odvodené z ich hrubého národného dôchodku ( HND – 65,4 % ) a z dane z pridanej hodnoty vybranej členskými štátmi ( DPH – 16,9 % ) .

(src)="48"> Tolli-ja põllumajandusmaksud ( nn traditsioonilised omavahendid – 16,5 % ) moodustavad samuti olulise osa tulust .
(trg)="45"> Clá a poľnohospodárske poplatky ( tzv. tradičné vlastné zdroje – 16,5 % ) rovnako tvoria významnú časť príjmov .

(src)="57"> 2009 . aastal on 45,3 % eelarvest suunatud loodusressursside säilitamisele ja haldamisele , peamiselt põllumajanduse ja maaelu arendamise raames .
(trg)="52"> V roku 2009 sa 45,3 % rozpočtu zameriava na ochranu a riadenie prírodných zdrojov , najmä na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka .

(src)="62"> Ühenduse institutsioonide haldamiseks kasutatakse 6,7 % eelarvest .
(trg)="57"> 6,7 % rozpočtu je potrebných na financovanie správnych výdavkov inštitúcií Spoločenstva .

(src)="63"> Põllumajandus – Loodusressursside säilitamine ja haldamine Allikas : Euroopa Liidu 2009 . eelarveaasta üldeelarve ( ELT L 69 , 13.3.2009 ) .
(trg)="59"> EÚ L 69 , 13.3.2009 ) .
(trg)="60"> 39,6 %

(src)="84"> Auditid keskenduvad järgnevale kolmele küsimusele : • Kas raamatupidamisaruanded kajastavad kõigis olulistes aspektides täpselt aasta finantsolukorda , tulemusi ja rahavooge kooskõlas kohaldatava finantsaruandluse raamistikuga ? ( finantsaudit ) • Kas tehingud on kõigis olulistes aspektides kooskõlas nende suhtes kohaldatava õigusliku ja regulatiivse raamistikuga ? ( vastavusaudit ) • Kas finantsjuhtimine on usaldusväärne , st kas vahendeid kasutatakse võimalikult vähesel määral ( säästlikkus ) , kas tulemused saavutatakse võimalikult väheseid ressursse kasutades ( tõhusus ) ning kas eesmärgid on saavutatud ( mõjusus ) ? ( tulemusaudit ) KUIDAS KONTROLLIKODA OMA TÖÖ TULEMUSTEST ARU ANNAB ?
(trg)="79"> Dvor audítorov vykonáva tri rôzne typy auditov1 : finančné audity , audity zhody a audity výkonnosti , ktorých cieľom je odpovedať na tieto tri otázky : • Vyjadruje účtovná závierka verne vo všetkých významných hľadiskách finančnú situáciu , výsledky a tok hotovosti v príslušnom roku v súlade s príslušným systémom finančného výkazníctva ? ( finančný audit ) • Sú transakcie vo všetkých významných hľadiskách v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi ? ( audit zhody ) • Je finančné hospodárenie riadne , t. j. používa sa minimum finančných prostriedkov ( hospodárnosť ) , dosahujú sa výsledky využitím čo najnižších zdrojov ( efektívnosť ) a plnia sa ciele ( účinnosť ) ? ( audit výkonnosti ) AKO INFORMUJE DVOR AUDÍTOROV O VÝSLEDKOCH SVOJEJ PRÁCE ?

(src)="91"> 10 1 Täiendavat teavet kontrollikoja metoodikast saab kontrollikoja veebilehel asuvatest käsiraamatutest ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="84"> 10 1 Viac informácií o metodike Dvora audítorov nájdete v príručkách na internetovej stránke Dvora audítorov ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="94"> Iga-aastast kinnitavat avaldust tähistatakse üldiselt prantsuskeelse lühendiga DAS ( Déclaration d ’ Assurance ) .
(trg)="87"> Výročné vyhlásenie o vierohodnosti je všeobecne známe pod francúzskou skratkou DAS ( „ Déclaration d ‘ Assurance “ ) .

(src)="101"> Kontrollikoda osaleb koos riiklike auditiasutustega aktiivselt rahvusvaheliste standardite väljatöötamisel standardeid määratlevates asutustes ( INTOSAI , IFAC ) 4 .
(trg)="94"> Dvor audítorov sa aktívne podieľa na vývoji medzinárodných štandardov orgánov stanovujúcich štandardy ( INTOSAI , IFAC ) 4 spolu s národnými kontrolnými inštitúciami .

(src)="104"> Kontrollikoja järelduste toetamiseks kasutatakse ka teisi allikaid , näiteks teiste audiitorite töötulemusi .
(trg)="107"> Dvor audítorov tieto transakcie vysleduje až po konečných príjemcov pomoci , napríklad poľnohospodára vo Francúzsku .

(src)="124"> Nagu organogrammist näha ( vt lk 17 ) , on kontrollikojas neli valdkonnapõhist gruppi , mis tegelevad eelarve erinevate osadega ( loodusressursside säilitamine ja haldamine ; struktuuripoliitika , transport , teadusuuringud ja energeetika ; välistegevus ; tulud , pangatoimingud , halduskulud , ELi institutsioonid ja asutused ning sisepoliitika ) .
(trg)="117"> 17 ) , sú štyri sektorové skupiny , ktoré pokrývajú rôzne oblasti rozpočtu ( Ochrana a riadenie prírodných zdrojov – Štrukturálne politiky , doprava , výskum a energetika – Vonkajšie opatrenia – Príjmy , bankové aktivity , prevádzkové výdavky , inštitúcie a orgány Spoločenstva a vnútorné politiky ) .

(src)="135"> 1 . jaanuaril 2008 asus kontrollikotta ametisse kolm uut liiget : Michel Cretin ( Prantsusmaa ) , Harald Noack ( Saksamaa ) ja Henri Grethen ( Luksemburg ) , kui nende eelkäijate ametiaeg lõppes .
(trg)="127"> 1 . januára 2008 sa tromi novými členmi Dvora audítorov stali Michel Cretin ( Francúzsko ) , Harald Noack ( Nemecko ) a Henri Grethen ( Luxembursko ) , ktorí nahradili svojich predchodcov po uplynutí ich funkčného obdobia .

(src)="136"> Lisaks pikendas nõukogu nelja liikme – Hubert Weberi ( Austria ) , Maarten B. Engwirda ( Madalmaad ) , David Bostocki ( Ühendkuningriik ) ja Ioannis Sarmase ( Kreeka ) – mandaati kuue aasta võrra .
(trg)="128"> Okrem toho Rada obnovila mandát štyrom členom – Hubertovi Weberovi ( Rakúsko ) , Maartenovi B. Engwirdovi ( Holandsko ) , Davidovi Bostockovi ( Spojené kráľovstvo ) a Ioannisovi Sarmasovi ( Grécko ) na ďalšie šesťročné obdobie .

(src)="138"> Presidendi roll on olla primus inter pares – esimene võrdsete seas .
(trg)="130"> Predseda zohráva úlohu primus inter pares – prvý spomedzi rovných .

(src)="141"> 16 . jaanuaril 2008 valiti kontrollikoja 10 . presidendiks Portugali liige Vítor Manuel da Silva Caldeira .
(src)="142"> 14
(trg)="133"> 16 . januára 2008 bol za desiateho predsedu Dvora audítorov zvolený Vítor Manuel da Silva Caldeira , portugalský člen .
(trg)="134"> 14

(src)="147"> Kontrollikoja eelmine peasekretär Michel Hervé lahkus teenistusest 31 . oktoobril 2008 .
(trg)="138"> Michel Hervé , bývalý generálny tajomník Dvora audítorov , odišiel z inštitúcie 31 . októbra 2008 .

(src)="148"> 9 . oktoobril 2008 nimetati John Speed peasekretäri kohusetäitjaks .
(trg)="139"> John Speed bol vymenovaný za zastupujúceho generálneho tajomníka 9 . októbra 2008 .