# et/aar18_aar18.xml.gz
# lv/aar18_aar18.xml.gz


(src)="1"> ET 2018 Tegevusaruanne
(src)="2"> EUROOPA KONTROLLIKODA 12 , rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUKSEMBURG Tel . + 352 4398-1 Päringud : eca.europa.eu / et / Pages / ContactForm.aspx Veebisait : eca.europa.eu Twitter : @ EUAuditors 02 Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab internetist Euroopa serverist ( http : / / europa.eu ) .
(trg)="2"> EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA 12 , rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tālrunis : + 352 4398-1 Uzziņām : eca.europa.eu / lv / Pages / ContactForm.aspx Tīmekļa vietne : eca.europa.eu Twitter : @ EUAuditors 02 Papildu informācija par Eiropas Savienību ir pieejama portālā Europa ( http : / / europa.eu ) .

(src)="3"> Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus , 2019 Print ISBN 978-92-847-1896-2 PDF ISBN 978-92-847-1856-6 HTML ISBN 978-92-847-1828-3 ISSN 1831-127X ISSN 2315-3911 ISSN 2315-3911 doi : 10.2865 / 197917 doi : 10.2865 / 318154 doi : 10.2865 / 762813 QJ-AA-19-001-ET-C QJ-AA-19-001-ET-N QJ-AA-19-001-ET-Q
(trg)="3"> Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs , 2019 Print ISBN 978-92-847-1859-7 PDF ISBN 978-92-847-1855-9 HTML ISBN 978-92-847-1830-6 ISSN 1831-1288 ISSN 2315-3989 ISSN 2315-3989 doi : 10.2865 / 17554 doi : 10.2865 / 17128 doi : 10.2865 / 17447 QJ-AA-19-001-LV-C QJ-AA-19-001-LV-N QJ-AA-19-001-LV-Q

(src)="4"> 1 Euroopa Kontrollikoja kolleegium alates 1 . maist 2018
(trg)="4"> 1 Eiropas Revīzijas palātas locekļu kolēģija 2018 . gada 1 . maijā .

(src)="7"> 2018 . aasta väljaanded eriaruanded , aastaaruanded , arvamused ja ülevaatepõhised väljaanded 74 3
(trg)="7"> 2018 . gada publikācijas : īpašie ziņojumi , gada pārskati , atzinumi un tematiskie apskati 74 3

(src)="13"> Oma tööga aitame me parandada ELi finantsjuhtimist ning edendame aruandekohustuse täitmist ja läbipaistvust .
(src)="14"> Me teavitame ELi poliitikakujundajaid ja seadusandjaid riskidest , anname neile kindlust , juhime tähelepanu puudustele ja edusammudele ning nõustame ELi poliitikakujundajaid ja seadusandjaid .
(trg)="13"> Mūsu darbs palīdz uzlabot ES finanšu pārvaldību un sekmē pārskatatbildību un pārredzamību .
(trg)="14"> Mēs brīdinām par riskiem , sniedzam pārliecību , vēršam uzmanību uz trūkumiem un panākumiem , kā arī piedāvājam norādījumus ES politikas veidotājiem un likumdevējiem .

(src)="15"> Esitame oma tähelepanekud ja soovitused Euroopa Parlamendile , ELi nõukogule , liikmesriikide parlamentidele ja üldsusele .
(trg)="15"> Mēs sniedzam savus apsvērumus un ieteikumus Eiropas Parlamentam , ES Padomei , valstu valdībām un parlamentiem , kā arī sabiedrībai kopumā .

(src)="16"> Presidendi eessõna 5 Lugupeetud lugeja Meie2018 . – 2020 . aastastrateegiaeesmärkonsuurendadasõltumatuauditikaudukodanike usaldust Euroopa Liidu vastu .
(trg)="17"> Mūsu stratēģija 2018 . – 2020 . gadam paredz ar neatkarīgu revīziju veicināt Eiropas Savienības iedzīvotāju uzticību .

(src)="18"> Käesolevas tegevusaruandes antakse ülevaade meie tööst 2018 . aastal , mil kontrollikoda avaldas rekordarvu eriaruandeid , ülevaateid ja arvamusi .
(trg)="19"> Šajā darbības pārskatā aplūkots mūsu darbs 2018 . gadā , kad publicējām rekordlielu skaitu īpašo ziņojumu , apskatu un atzinumu .

(src)="24"> 2018 . aasta lühiülevaade 44 Rekordiline arv väljaandeid : 35 eriaruannet 9 ülevaatepõhist väljaannet 43 Euroopa Parlament 44 Nõukogu Organiseerisime globaalse auditialase juhtimisfoorumi Võtsime osa ca 45 rahvusvahelisest tegevusest 834 töötajat kõigist liikmesriikidest 50 : 50 SOOLINE TASAKAAL Aastaaruanne ELi eelarve kohta : Rekordiline arv arvamusi : 10 , enamik mitmeaastase finantsraamistiku 2021 – 2027 kohta Mõju meie tööle : Enamik meie soovitustest on ellu viidud Aktiivne meediakajastus : + 17 000 artiklit veebis 4 uut kontrollikoja liiget 5 tagasi nimetatud kontrollikoja liiget Märkustega arvamus ELi seadusandjatele esitleti rekordilist arvu väljaandeid 6 Märkusteta arvamus ELi raamatupidamise maksete aastaaruande kohta kohta Sidusrühmad peavad meie tööd kasulikuks ja mõju omavaks Sotsiaalmeediapostitusi kuvati 11 miljonit korda
(trg)="25"> Klaus-Heiner Lehne priekšsēdētājs
(trg)="26"> Īsumā par 2018 . gadu 44 Rekordliels Rekordliels publikāciju skaits prezentēts ES likumdevējām iestādēm 43 Eiropas Parlaments 44 Padome Organizēts Pasaules revīzijas līderu forums Dalība aptuveni 45 starptautiskos pasākumos 834 darbinieki no visām dalībvalstīm 50 : 50 DZIMUMU LĪDZSVARS STARP DARBINIEKIEM Gada pārskats par ES budžetu : Rekordliels atzinumu skaits : 10 , galvenokārt par 2021 . – 2027 . g .

(src)="28"> Kõigi nende meetmete rakendamisega oli 2018 . aasta lõpuks alustatud .
(trg)="32"> 2018 . gada beigās visu šo pasākumu īstenošana bija procesā .

(src)="29"> Samal ajal tellisime strateegia rakendamist uuriva sõltumatu vastastikuse hindamise , mis peaks valmima 2019 . aasta lõpus ( lisateabe saamiseks vt meie aruandekohustust käsitlev peatükk ) .
(src)="30"> 7
(trg)="34"> Šī izvērtēšana jāpabeidz 2019 . gada nogalē , bet par to vairāk lasiet nodaļā par Mūsu pārskatatbildību .
(trg)="35"> 7

(src)="37"> 8
(src)="64"> 12
(src)="76"> 14
(src)="84"> 16
(src)="102"> 20
(src)="189"> 35
(trg)="52"> 2017 . g .
(trg)="53"> 9314 16 357

(src)="60"> Jaanuaris 2018 tutvustas president Lehne sidusrühmadega peetava iga-aastase konsulteerimisprotsessi raames Euroopa Parlamendi komisjonide esimeeste konverentsile meie 2018 . aasta töökava ning kutsus Euroopa Parlamendi kõiki komisjone tegema ettepanekuid 2019 . aasta töökava võimalike audititeemade jaoks .
(trg)="72"> 2018 . gada janvārī Palātas priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne iepazīstināja Eiropas Parlamenta Komiteju priekšsēdētāju konferenci ar mūsu darba programmu 2018 . gadam un aicināja visas Eiropas Parlamenta komitejas ierosināt potenciālus revīzijas jautājumus mūsu 2019 . gada programmai .

(src)="61"> Oktoobris 2018 avaldasime oma 2019 . aasta töökava ( uue strateegia esimene töökava ) , milles esitasime oma auditiprioriteedid ning kirjeldasime neid 36 aruannet ja ülevaatepõhist väljaannet , mida me kavatseme käesoleval aastal avaldada .
(trg)="74"> 12 2018 . gada oktobrī mēs publicējām daba programmu 2019 . gadam – jaunās stratēģijas pirmo programmu , kurā izklāstītas mūsu revīzijas prioritātes un plašāk aprakstīti 36 ziņojumi un tematiskie apskati , ko gada gaitā gatavojamies publicēt .

(src)="62"> Need hõlmavad vähemalt osaliselt 29 soovitust 69-st ( 42 % ) , mida parlament oli meile andnud ( 2017 . aastal 32 % ) .
(trg)="75"> Šie uzdevumi ietver ( vismaz daļēji ) 29 no 69 Parlamenta ieteikumiem ( 42 % ) ( 2017 . gadā : 32 % ) .

(src)="71"> 2018 . aastal olid audiitorid auditilähetuses kokku 3761 tööpäeva ( 2017 . aastal 3670 päeva ) – seda nii liikmesriikides kui ka väljaspool ELi .
(trg)="83"> 2018 . gadā mūsu revidenti pavadīja 3761 dienu ( 2017 . gadā : 3670 dienas ) revīzijās uz vietas – gan dalībvalstīs , gan ārpus ES .

(src)="82"> 2018 . aastal edastasime OLAFile teabe üheksa pettusekahtluse juhtumi kohta ( 2017 . aastal 13 ) , mille me olime oma audititöö käigus avastanud .
(trg)="95"> 2018 . gadā mēs paziņojām OLAF deviņus šādus gadījumus , kuros bija aizdomas par krāpšanu ( 2017 . gadā : 13 gadījumus ) , kurus bijām konstatējuši sava revīzijas darba gaitā .

(src)="85"> Väljaanded 2018 . aastalrekordilinearv väljaandeid Meie auditiaruanded ja arvamused on oluline osa ELi aruandlusahelast .
(src)="86"> Need aitavad Euroopa Parlamendil ja ELi nõukogul jälgida ja kontrollida ( eelkõige iga-aastase eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kontekstis ) ELi poliitikaeesmärkide täitmist ja eelarve täitmise eest vastutajaid .
(trg)="98"> Publikācijas 2018 . gadā rekordliels publikāciju skaits Mūsu revīzijas ziņojumi , apskati un atzinumi ir svarīgs posms ES pārskatatbildības ķēdē .
(trg)="99"> Tie palīdz Eiropas Parlamentam un ES Padomei uzraudzīt un kontrolēt ES politikas mērķu sasniegšanu un prasīt atbildību no tiem – it īpaši ikgadējās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras kontekstā , – kuri atbild par ES budžeta pārvaldību .

(src)="87"> Vastutajaks on peamiselt Euroopa Komisjon , kuid ka teised ELi institutsioonid ja organid .
(trg)="100"> Galvenokārt tā ir Eiropas Komisija , bet tās var būt arī citas ES iestādes un struktūras .

(src)="89"> Eriaruannete ja ülevaatepõhiste väljaannete arv ( 2015 – 2018 ) 17 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2015 2016 2017 2018 22 38 30 44 Aasta Väljaannete arv
(trg)="102"> Īpašo ziņojumu un tematisko apskatu skaits 2015 . – 2018 . gadā 17 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2015 2016 2017 2018 22 38 30 44 Gads Publikāciju skaits

(src)="90"> Kontrollikoda avaldab järgnevat liiki väljaandeid : eri-ja aastaaruanded : o eriaruandeid , milles esitatakse konkreetseid poliitikasuundi , kuluvaldkondi või eelarve-või juhtimisküsimusi käsitlevate valitud auditite tulemused ; o aastaaruanded , mis koosnevad peamiselt Euroopa Liidu eelarve ja Euroopa Arengufondide finants-ja vastavusauditite tulemustest , kuid käsitlevad ka eelarve täitmise ja tulemuslikkuse aspekte ; o iga-aastased eriaruanded ELi asutuste , detsentraliseeritud organite ja ühisettevõtete kohta .
(trg)="103"> Mūsu publikācijas veido : Īpašie ziņojumi un gada pārskati o īpašie ziņojumi , kuros atspoguļoti atlasītu revīziju rezultāti konkrētās politikas vai izdevumu jomās vai arī budžeta vai pārvaldības jautājumi ; o gada pārskati , kuros galvenokārt aprakstīti finanšu un atbilstības revīziju darba rezultāti saistībā ar Eiropas Savienības budžetu un Eiropas attīstības fondiem un kuros iekļauti arī budžeta pārvaldības un ar budžetu sasniegto rezultātu aspekti ; o īpašie gada ziņojumi par ES aģentūrām , decentralizētajām struktūrām un kopuzņēmumiem ; tos publicē atsevišķi .

(src)="91"> Arvamused ja ülevaatepõhised väljaanded : o arvamused finantsjuhtimist mõjutavate uute õigusaktide eelnõude või muudatuste kohta ( arvamused on kas kohustuslikud vastavalt ELi toimimise lepingule või koostatakse kontrollikoja enda või teiste institutsioonide initsiatiivil ) ; o infodokumendid : konkreetsetele teemadele keskendunud dokumendid , milles kirjeldatakse ja analüüsitakse poliitikat või juhtimist ; o ülevaatearuanded : sarnanevad infodokumentidele , kuid neis käsitletakse keerukaid laiaulatuslikke poliitikavaldkondi või juhtimist puudutavaid teemasid , sageli valdkondadeülesest perspektiivist ; o teema kiirülevaated : neis esitatakse väga konkreetseid küsimusi või teemasid käsitlevad faktid ning vajaduse korral ka nende paremaks mõistmiseks vajalik analüüs .
(src)="92"> Tulevaste või töös olevate auditite taustteave esitatakse audititutvustustes ( vt lisateave meie toodete tutvustamist käsitlevas peatükis ) .
(trg)="104"> Atzinumi un tematiskie apskati o atzinumi par jauniem vai atjauninātiem tiesību aktiem , kam ir nozīmīga ietekme uz finanšu pārvaldību ; tos sagatavo vai nu tāpēc , ka tā noteikts Līgumā par ES darbību ( LESD ) , vai pēc kādas iestādes lūguma , vai pēc ERP pašas iniciatīvas ; o informatīvie apskati ir dokumenti , kuros aprakstīta un analizēta politika vai pārvaldība , koncentrējoties uz īpašiem jautājumiem ; o vispārējā stāvokļa apskati ir līdzīgi informatīvajiem apskatiem , bet to uzmanības centrā ir sarežģītas un vērienīgas politikas jomas vai pārvaldības jautājumi , bieži vien transversālā skatījumā ; o ātrie stāvokļa apskati iepazīstina ar konstatētiem faktiem , kas cieši saistīti ar ļoti konkrētiem un specifiskiem jautājumiem vai problēmām ; ja nepieciešams , šajos dokumentos iekļauj analīzi , lai atvieglotu šo faktu izpratni .

(src)="93"> Kõik väljaanded on kättesaadavad meie veebisaidil ( eca.europa.eu ) ja need on loetletud käesoleva aruande lõpus .
(src)="94"> 18
(trg)="107"> Visas mūsu publikācijas ir pieejamas Palātas tīmekļa vietnē ( eca.europa.eu ) un ir uzskaitītas šā pārskata beigās .
(trg)="108"> 18

(src)="95"> 19 6 AASTAARUANNET Aastaaruanded : • ELi eelarve • Euroopa Arengufondid • 41 ELi asutust ja organit • 8 teadusuuringute ühisettevõtet • Euroopa koolid • SRB , komisjoni ja nõukogu tingimuslikud kohustused Kontrollikoja 2018 . aasta väljaanded Infodokumendid : UUED 35 ERIARUANNET Täielik nimekiri leheküljel 21 Arvamused : • ELi rahastamine ja õigusriigi toimimine • Euroopa Valuutafond • Euroopa Arengufond • Õigusrikkumistest teatavate isikute kaitse • Omavahendite reform • Ühtekuuluvusvaldkonna eeskirjade reform • Ühise põllumajanduspoliitika reform • OLAF ja Euroopa Prokuratuur • Pettustevastane programm • Uus arenguabi rahastamisvahend • ELi rahaliste vahendite Audititutvustused : tulevik • ÜPP tulevik • Teadusuuringute programmide lihtsustamine • Rändajate integreerimine • Ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamine • Uus mitmeaastane finantsraamistik Ülevaatearuanded : • ELi õigusaktide rakendamine • Liikuvus ja transport Teema kiirülevaade : • Käibemaksu hüvitamine ühtekuuluvuse valdkonnas • Loomade heaolu • Toiduohutus • Tuule-ja päikeseenergia • Mahepõllumajanduslik toit • Järelevalve ELi kindlustussektoris • Türgi pagulasrahastu • Piiriülene tervishoid • Avalikud konsultatsioonid • Kõrbestumine • E-kaubandus • Abi enim puudust kannatavatele isikutele • Konkurentsieeskirjad 10 9 12 ARVAMUST ÜLEVAATEPÕHIST AUDITITUTVUSTUST VÄLJAANET ( varem nimetati neid taustdokumentideks )
(trg)="109"> 19 6GADA PĀRSKATI Gada pārskati : • ESbudžets • Eiropasattīstībasfondi • 41ESaģentūrauncitas struktūras • 8 pētniecības kopuzņēmumi • Eiropasskolas • VNV , Komisijasun Padomes iespējamās saistības ERP 2018 . gada publikācijas Informatīvie apskati : • ES finanšu nākotne • KLP nākotne • Pētniecības programmu vienkāršošana • Migrantu integrācija • Kohēzijas politikas vienkāršošana • Jaunā daudzgadu finanšu shēma Vispārējā stāvokļa apskati : • ES tiesību aktu īstenošana • Mobilitāte un transports Ātrais stāvokļa apskats : • PVNatmaksakohēzijas politikā 35 ĪPAŠIE ZIŅOJUMI Pilns saraksts 21 . lpp .

(src)="97"> 2018 . aastal avaldasime 35 eriaruannet ( 2017 . aastal 28 ) ELi kulutuste kohta eri valdkondades ; neis käsitletakse ELis lahendamist vajavaid ülesandeid , sealhulgas õhusaastet , kiirraudteesid , Türgi pagulasrahastut , pangandusjärelevalvet ja valitsusväliste organisatsioonide rahastamist .
(trg)="112"> 2018 . gadā mēs publicējām 35 īpašos ziņojumus ( 2017 . gadā : 28 īpašos ziņojumus ) par dažādām ES izdevumu jomām , risinot problēmjautājumus , ar kuriem ES saskaras , tostarp saistībā ar gaisa piesārņojumu , ātrgaitas dzelzceļu , bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā , banku uzraudzību un NVO finansēšanu .

(src)="101"> Meie eesmärk on tagada eriaruannete valmimine 13 kuu jooksul ( kooskõlas ELi finantsmäärusega ) .
(src)="102"> 20
(trg)="116"> Saskaņā ar ES finanšu regulējumu mēs cenšamies sagatavot savus īpašos ziņojumus 13 mēnešu laikā .

(src)="109"> Sellises olukorras annab kiirraudteeliinidele eraldatud ELi kaasrahastamine vähe lisaväärtust .
(src)="110"> Samas on ka häid uudiseid : kiirraudtee kasutamine Euroopas on suurenenud 1990 . aasta ligikaudu 15 miljardilt reisijakilomeetrilt 2016 . aastaks 124 miljardi reisijakilomeetrini .
(trg)="126"> Tomēr ir arī labas ziņas : stabili palielinās to pasažieru skaits , kas Eiropā izmanto ātrgaitas dzelzceļu , proti , no aptuveni 15 miljardiem pasažierkilometru 1990 . gadā līdz vairāk nekā 124 miljardiem pasažierkilometru 2016 . gadā .

(src)="116"> ES - El cinco días : Los auditores de la UE critican la incoherencia de los trazados del AVE DE - Die Zeit : Bahnlinien : Ausbau schneller Zugstrecken in EU zu teuer und zu langsam IT - La Repubblica : Alta velocità nell 'Ue , la Corte dei Conti europea boccia la rete UK - Financial Times : Bloc criticised over high-speed rail strategy
(trg)="132"> ES - El cinco días : Los auditores de la UE critican la incoherencia de los trazados del AVE DE - Die Zeit : Bahnlinien : Ausbau schneller Zugstrecken in EU zu teuer und zu langsam IT - La Repubblica : Alta velocità nell 'Ue , la Corte dei Conti europea boccia la rete UK - Financial Times : Bloc criticised over high-speed rail strategy

(src)="121"> 24 Audiitorite külastatud riigid Ajavahemik : jaanuar 2016 kuni märts 2018 10 humanitaarabiprojekti , mis hõlmasid põhivajadusi , kaitset , tervishoidu ja haridust 33 % allkirjastatud humanitaarabilepingute mahust ( 458 miljonit eurot ) Rakenduspartnerid ( nt ÜRO asutused , rahvusvahelised valitsusvälised organisatsioonid ) Jõudsime järeldusele , et rahastu oli kriisile kiiresti reageerinud .
(trg)="144"> 24 Revidenti apmeklēja Aptvertais laikposms : no 2016 . gada janvāra līdz 2018 . gada martam Desmit humānās palīdzības projekti , kas aptvēra pamatvajadzības , aizsardzību , veselības aprūpi un izglītību 33 % no humānās palīdzības , par kuru noslēgti līgumi ( 458 miljoni EUR ) Īstenošanas partneri , piem . , ANO aģentūras , starptautiskas NVO

(src)="131"> 25 DE - Der Spiegel : Rechnungshof kritisiert Mängel bei EU-Flüchtlingshilfe FR - EurActiv : La Cour des comptes plutôt satisfaite de l ’ aide aux réfugiés en Turquie ES - Euronews : Turquía debe rendir cuentas por la gestión de los refugiados UK - EU Observer : EU unable to fully trace € 1 bn spent on refugees in Turkey
(trg)="148"> 25 DE - Der Spiegel : Rechnungshof kritisiert Mängel bei EU-Flüchtlingshilfe FR - EurActiv : La Cour des comptes plutôt satisfaite de l ’ aide aux réfugiés en Turquie ES - Euronews : Turquía debe rendir cuentas por la gestión de los refugiados UK - EU Observer : EU unable to fully trace € 1 bn spent on refugees in Turkey

(src)="137"> 26 Põhiteave ELi 2017 . aasta kulutused 137,4 miljarditeurot Auditeeritud summa 100,2 miljarditeurot ( 703maksetehingut ) Raamatupidamise aastaaruanne Õige ja õiglane – hinnati usaldusväärseks Tulud Seaduslikudjakorrektsed , märkustetaarvamus Kulutused Seaduslikud ja korrektsed , v.a kulude hüvitamisel põhinevad maksed – märkustega arvamus ( vastupidise arvamuse asemel )
(trg)="155"> 26 Pamatinformācija ES izdevumi 2017 . gadā 137,4 miljardi EUR Revidētā summa 100,2 miljardi EUR ( 703 maksājumu darījumi ) Pārskati Sniedz patiesu un skaidru priekšstatu – pieņemti kā ticami Ieņēmumi Likumīgi un pareizi – “ tīrs ” atzinums Izdevumi Likumīgi un pareizi , izņemot izmaksu atlīdzināšanu – atzinums ar iebildēm ( nevis negatīvs atzinums )

(src)="141"> Märkimisväärne osa 2017 . aasta auditeeritud kulutustest ei olnud olulisel määral vigadest mõjutatud .
(trg)="159"> Nozīmīgā daļā revidēto 2017 . gada izdevumu kļūdu līmenis nebija būtisks .

(src)="142"> 2017 . aasta maksete hinnanguline veamäär oli 2,4 % , mis on vähem kui 2016 . aastal ( 3,1 % ) ja 2015 . aastal ( 3,8 % ) .
(trg)="160"> Turklāt aplēstais kļūdu līmenis 2017 . gada maksājumos bija 2,4 % , un tas ir zemāks nekā 2016 . gadā ( 3,1 % ) un 2015 . gadā ( 3,8 % ) .

(src)="145"> Esitlesime oma aastaaruannet selle avaldamispäeval 4 . oktoobril Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjonile ning seejärel ka parlamendi täiskogule , nõukogule ( majandus-ja rahandusküsimused ) ning 14 liikmesriigi parlamendile ja ametiasutustele .
(trg)="164"> Mēs prezentējām savu gada pārskatu Parlamenta Budžeta kontroles komitejā ( CONT ) tā publicēšanas dienā 4 . oktobrī un pēc tam arī Parlamenta plenārsēdē , Padomē ( Ekonomikas un finanšu padomē ) un 14 dalībvalstu parlamentos un valsts iestādēs .

(src)="146"> Kontrollikoja president Klaus-Heiner Lehne ja liige Lazaros S. Lazarou meie aastaaruande esitlemisel Euroopa Pa rl a mendi plenaaristungil ( november 2018 , Stra sbourg ) .
(src)="147"> 28
(trg)="165"> 28 ERP priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne un ERP loceklis Lazaros S. Lazarou prezentē mūsu gada pārskatu Eiropas Parlamenta plenārsēdē Strasbūrā 2018 . gada novembrī .

(src)="156"> EAFe rahastavad liikmesriigid ning neid haldavad Euroopa Komisjon väljaspool ELi üldeelarve raamistikku ja Euroopa Investeerimispank .
(trg)="174"> Šos fondus finansē ES dalībvalstis un ārpus ES vispārējā budžeta tos pārvalda Eiropas Komisija un Eiropas Investīciju banka .

(src)="158"> 30 Põhiteave EAFide 2017 . aasta eelarve 4,3 miljardit eurot Auditeeritud summa 3,5 miljardit eurot Raamatupidamise aastaaruanne Õige ja õiglane – hinnati usaldusväärseks Tulud Seaduslikudjakorrektsed , märkustetaarvamus Kulutused Olulisel määral vigadest mõjutatud – vastupidine arvamus
(trg)="176"> 30 Pamatinformācija 2017 . gada EAF budžets 4,3 miljardi EUR Revidētā summa 3,5 miljardi EUR Pārskati Sniedz patiesu un skaidru priekšstatu – pieņemti kā ticami Ieņēmumi Likumīgi un pareizi – “ tīrs ” atzinums Izdevumi Būtisks kļūdu līmenis – negatīvs atzinums

(src)="160"> Nende ( v.a Ühtne Kriisilahendusnõukogu ) 2017 . aasta kogueelarve oli 3,5 miljardit eurot , mis moodustab umbes 2,7 % ELi kogueelarvest .
(trg)="178"> To kopējais 2017 . gada budžets , izņemot Vienotā noregulējuma valdi ( VNV ) , bija 3,5 miljardi EUR , un tas atbilst apmēram 2,7 % no ES kopējā budžeta .

(src)="161"> Ühtse Kriisilahendusnõukogu ( SRB ) 2017 . aasta eelarve oli 6,6 miljardit eurot , mida rahastati krediidiasutuste osamaksetest .
(trg)="179"> VNV budžets 2017 . gadā bija 6,6 miljardi EUR , un to finansēja no kredītiestāžu iemaksām .

(src)="162"> Londonis asuv Euroopa Ravimiamet ( EMA ) , mi l le uueks asukohaks saab Amsterdam .
(trg)="180"> Eiropas Zāļu aģentūra ( EMA ) no Londonas pārceļas uz Amsterdamu .

(src)="166"> 31
(src)="167"> Asutuste paiknemine üle kogu liidu 32 * Pärast Ühendkuningriigi otsust Euroopa Liidust lahkumise kohta otsustas nõukogu , et 2019 . aastal viiakse EMA üle Amsterdami ja EBA Pariisi .
(trg)="184"> 31
(trg)="185"> Aģentūru atrašanās vietas dalībvalstīs 32 * Pēc Apvienotās Karalistes lēmuma izstāties no Eiropas Savienības Padome nolēma 2019 . gadā pārvietot EMA un EBI attiecīgi uz Amsterdamu un Parīzi .

(src)="169"> Euroopa Komisjon on ühisettevõtete avaliku sektori liige ja esindab ELi .
(trg)="187"> Eiropas Komisija ir kopuzņēmumu publiskais dalībnieks , kas pārstāv Eiropas Savienību .

(src)="174"> Peamised järeldused o Kiitsime heaks kõigi ELi ühisettevõtete 2017 . aasta raamatupidamise aastaaruanded , st hindasime need usaldusväärseks. o Esitasime märkusteta arvamused seitsme ühisettevõtte tulude ja maksete kohta ning märkustega arvamuse ühisettevõtte ECSEL kohta , sest audiitorid leidsid probleeme. mis mõnel juhul takistasid sisekontrollisüsteemi tõhusat toimimist .
(src)="175"> Peamised järeldused
(trg)="192"> Galvenie secinājumi o Mēs esam apstiprinājuši visu ES kopuzņēmumu 2017 . gada pārskatus kā ticamus. o Mēs sniedzām “ tīrus ” atzinumus par septiņu kopuzņēmumu ieņēmumu un maksājumu darījumiem un atzinumu ar iebildēm par kopuzņēmumu “ Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai ” , jo revidenti konstatēja problēmas , kas dažos gadījumos bremzē iekšējās kontroles efektīvu darbību .

(src)="178"> Arvamusi kasutavad oma töös peamiselt seadusandjad – Euroopa Parlament ja nõukogu .
(trg)="195"> Tos savā darbā galvenokārt izmanto likumdevējas iestādes — Eiropas Parlaments un Padome .

(src)="181"> Need käsitlesid peamiselt komisjoni seadusandlikke ettepanekuid uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta ( näiteks ühise põllumajanduspoliitika ( ÜPP ) reform ) , kuid ka Euroopa Pettustevastase Ameti ( OLAF ) tõhusust ja tema koostööd tulevase Euroopa Prokuratuuriga , ELi rahastamise sidumist õigusriigi põhimõtte järgimisega ja rikkumisest teatajate kaitset .
(trg)="198"> Tie galvenokārt attiecas uz Komisijas tiesību aktu priekšlikumiem jaunai daudzgadu finanšu shēmai ( DFS ) , piemēram , par kopējās lauksaimniecības politikas ( KLP ) reformu un arī par Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai ( OLAF ) efektivitāti un tā sadarbību ar jauno Eiropas Prokuratūru ( EPPO ) , kā arī ES finansējuma saikni ar tiesiskumu un trauksmes cēlēju aizsardzību .

(src)="192"> Teine ülevaatearuanne käsitles mobiilsust ja transporti , mida me tunnustasime kui Euroopa integratsiooni ühte alustala .
(trg)="209"> Otrs bija par mobilitāti un transportu , ko mēs atzinām par Eiropas integrācijas stūrakmeni .

(src)="196"> Pooldasime komisjoni jõupingutusi ELi eelarve ajakohastamisel 2020 . aasta järgseks perioodiks , kuid rõhutasime ka mitut võimalikku riski , loetlesime puudusi ja esitasime konkreetseid parandusettepanekuid .
(trg)="213"> Mēs atzinīgi vērtējam Komisijas centienus modernizēt ES budžetu laikposmam pēc 2020 . gada , tomēr mēs arī norādām uz dažiem potenciāliem riskiem , konstatējam vairākus trūkumus un ierosinām konkrētus uzlabojumus .

(src)="205"> Globaalne auditialane juhtimisfoorum ( GALF ) Aprillis 2018 võõrustasime GALFi viiendat kohtumist , mis tõi kokku umbes 20 kõrgeima kontrolliasutuse juhti ja delegaati kogu maailmast .
(trg)="223"> Pasaules revīzijas līderu forums ( GALF ) 2018 . gada aprīlī mēs uzņēmām GALF piekto sanāksmi , kurā sapulcējās augstāko revīzijas iestāžu vadītāji un pārstāvji no visas pasaules .

(src)="207"> 37
(src)="208"> 38 GALFi vi ies kohtumine tõi kontrollikotta kokku enam kui 20 ra hvusvahelise kõrgeima kontrolliasutuse juhti , aprill 2018 .
(trg)="225"> 37
(trg)="226"> 38 GALF piektā sanāksme , kurā sapulcējās vairāk nekā 20 augstāko revīzijas iestāžu vadītāji , notika Eiropas Revīzijas palātā 2018 . gada aprīlī .

(src)="220"> 39
(src)="221"> COP24 Detsembris 2018 osalesime ÜRO kliimamuutuste konverentsil ( COP24 ) Katowices .
(trg)="238"> 39
(trg)="239"> COP24 2018 . gada decembrī mēs piedalījāmies ANO klimata konferencē ( COP24 ) Katovicē .

(src)="226"> 40
(src)="227"> Suhted institutsioonidest sidusrühmadega Kontrollikoja tööst saadav kasu sõltub sellest , kuidas meie institutsioonidest sidusrühmad seda kasutavad Teeme tihedat koostööd Euroopa Parlamendi , Euroopa Liidu Nõukogu ja liikmesriikide parlamentidega , kuna meie töö mõju sõltub suurel määral sellest , kuidas nad meie audititulemusi ja soovitusi kasutavad .
(trg)="245"> Attiecības ar ieinteresētajām personām iestādēs Mūsu darba ietekme ir atkarīga no tā , kā ieinteresētās personas iestādēs to izmanto Mēs cieši sadarbojamies ar Eiropas parlamentu , Eiropas Savienības Padomi un valstu parlamentiem , jo mūsu darba ietekme ir lielā mērā atkarīga no tā , kā tie izmanto mūsu revīziju rezultātus un ieteikumus .

(src)="229"> 2018 . aastal tutvustasime parlamendis 33 eriaruannet , nelja arvamust ja kuut ülevaatepõhist väljaannet .
(src)="230"> Kokku osalesime 74-l eelarvekontrollikomisjoniga peetud koosolekul ( 2017 . aastal 60 ) ning 38 kohtumisel parlamendi 13 komisjoni ja tööorgani ning ühe parlamendifraktsiooniga .
(trg)="247"> 2018 . gadā mēs iepazīstinājām Parlamentu ar 33 īpašajiem ziņojumiem , četriem atzinumiem un sešiem tematiskajiem apskatiem .
(trg)="248"> Kopā mēs piedalījāmies 74 sanāksmēs ar Budžeta kontroles komiteju ( 2017 . gadā : 60 sanāksmēs ) un 38 sanāksmēs ar 13 citām Parlamenta komitejām un darba struktūrām , kā arī ar parlamentāro grupu .

(src)="231"> Kontrollikoja ja parlamendi eelarvekontrollikomisjoni iga-aastane ühine istung toimus 2018 . aasta veebruaris .
(src)="232"> Aprillis 2018 osales president Lehne parlamendi täiskogu arutelul 2016 . aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta .
(trg)="250"> 2018 . gada aprīlī ERP priekšsēdētājs Klaus Heiner Lehne piedalījās Parlamenta plenārsēdes debatēs par 2016 . gada budžeta izpildes apstiprināšanu .

(src)="233"> Oktoobris 2018 esitles ta meie 2017 . aasta aastaaruannet esmalt parlamendi eelarvekontrollikomisjonile ja seejärel parlamendi täiskogule .
(src)="234"> 41
(trg)="251"> 2018 . gada oktobrī viņš prezentēja mūsu 2017 . gada pārskatu attiecīgi Parlamenta Budžeta kontroles komitejā un plenārsēdē .
(trg)="252"> 41

(src)="236"> Lisaks tegime 44 esitlust teistele asjaomastele nõukogu ettevalmistavatele organitele ( 2017 . aastal 27 ) .
(trg)="254"> Turklāt tika sniegtas 44 prezentācijas citām attiecīgām Padomes sagatavošanas struktūrām ( 2017 . gadā : 27 ) .

(src)="237"> Kokku esitlesime 2018 . aastal nõukogule 37 eriaruannet , nelja arvamust ja kolme ülevaatepõhist väljaannet ( 2017 . aastal 27 ) .
(trg)="255"> Kopā 2018 . gadā mēs iepazīstinājām Padomi ar 37 īpašajiem ziņojumiem , četriem atzinumiem un trim tematiskajiem apskatiem ( 2017 . gadā : 27 ) .

(src)="244"> Liikmesriikide valitsused ja parlamendid Kontrollikoja president külastas viit liikmesriiki , et kohtuda sealsete valitsuste kõrgetasemeliste esindajatega Aasta jooksul külastas president Klaus-Heiner Lehne mitut liikmesriiki – Austriat , Bulgaariat , Tšehhi Vabariiki , Iirimaad ja Rumeeniat , kus kohtus valitsuse kõrgetasemeliste esindajatega .
(trg)="262"> Dalībvalstu valdības un parlamenti ERP priekšsēdētājs apmeklēja piecas dalībvalstis , kur tikās ar augsta līmeņa valdības pārstāvjiem Gada gaitā ERP priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne apmeklēja vairākas ES dalībvalstis – Austriju , Bulgāriju , Čehijas Republiku , Īriju un Rumāniju , kur tikās ar augsta līmeņa valdības pārstāvjiem .

(src)="246"> Lisaks esitlesid meie liikmed kontrollikoja 2017 . aasta aruannet 14 liikmesriigis parlamendile ja / või riigi teistele ametiasutustele .
(trg)="264"> Turklāt Palātas locekļi prezentēja mūsu 2017 . gada pārskatu 14 dalībvalstu parlamentos un / vai citās valsts iestādēs .

(src)="258"> 44
(src)="259"> INTOSAI / EUROSAI 2018 . aastaljätkaskontrollikodaaktiivsetosalemistkõrgeimatekontrolliasutuste rahvusvahelise organisatsiooni ( INTOSAI ) tegevuses ja organisatsiooni töösse panustamist – eelkõige ametialaste standardite komisjoni ase-eesistujana ( alates detsembrist 2016 ) ning selle allkomisjonide liikmena ( finantsauditi ja raamatupidamise ning vastavus-ja tulemusauditi allkomisjonid ) .
(trg)="277"> 44
(trg)="278"> INTOSAI un EUROSAI 2018 . gadā mēs turpinājām aktīvi iesaistīties un dot ieguldījumu Augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas ( INTOSAI ) darbībās , galvenokārt ar mūsu locekli Profesionālo standartu komitejas priekšsēdētāja vietnieces ( kopš 2016 . gada decembra ) un finanšu revīzijas un uzskaites , atbilstības revīzijas un lietderības revīzijas apakškomiteju locekles amatos .

(src)="260"> Samuti osalesime aktiivselt teiste INTOSAI töörühmade tegevuses , eelkõige INTOSAI vastastikuse hindamise allkomitees , keskkonnaauditi töörühmas , finantsalase ajakohastamise ja õigusreformi töörühmas ning INTOSAI audiitorite professionaalsuse arendamise rakkerühmas .
(src)="261"> Lisaks jätkasime aktiivset panustamist Euroopa kõrgeimate kontrolliasutuste organisatsiooni ( EUROSAI – INTOSAI Euroopa piirkondlik rühm ) töösse , osaledes muu hulgas keskkonnaauditi ja IT töörühmades , auditi ja eetika töökonnas ning mitmes töötoas ja seminaris .
(trg)="279"> Mēs arī aktīvi piedalījāmies citās INTOSAI darba struktūrās , īpaši INTOSAI Apakškomitejā par salīdzinošo izvērtēšanu , Darba grupā par revīziju vides jomā , Darba grupā par finanšu modernizēšanu un regulējuma reformu un Darba grupā par INTOSAI revidentu profesionalizāciju .
(trg)="280"> Turklāt mēs aktīvi iesaistījāmies Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas ( EUROSAI ) , kas ir INTOSAI Eiropas reģionālā grupa , darbībās , īpaši Darba grupā par revīziju vides jomā , Darba grupā par informācijas tehnoloģijām un Darba grupā par revīziju un ētiku , kā arī vairākos teorētiskos un praktiskos semināros .

(src)="266"> Kontrollikoja juhtimine Liikmete kolleegium Meie liikmete ametiaeg kestab kuus aastat ja see on pikendatav .
(src)="267"> Liikmed täidavad oma kohustusi täiesti sõltumatult ja vastavalt Euroopa Liidu üldistele huvidele .
(trg)="285"> Mūsu iestādes pārvaldība Locekļu kolēģija Locekļu pilnvaru termiņš ir seši gadi , un tas ir pagarināms .
(trg)="286"> Viņi pilda savus pienākumus pilnīgi neatkarīgi un Eiropas Savienības vispārējās interesēs .

(src)="271"> Kontrollikojal ei ole liikmete esitamisel ega ametisse nimetamisel mingit rolli .
(src)="272"> 2018 . aastalnimetasnõukoguametisseneliuutliiget : o Eva Lindström ( Rootsi ) , Tony Murphy ( Iirimaa ) ja Hannu Takkula ( Soome ) alates 1 . märtsist 2018 ja Annemie Turtelboom ( Belgia ) alates 1 . maist 2018 .
(src)="273"> Nõukogu pikendas ka viie ametisoleva liikme ametiaega o Pietro Russo ( Itaalia ) , Baudilio Tomé Muguruza ( Hispaania ) , Bettina Jakobsen ( Taani ) ja Joao Figueiredo ( Portugal ) kuni 29 . veebruarini 2024 ja Iliana Ivanova ( Bulgaaria ) kuni 31 . detsembrini 2024 .
(trg)="291"> 2018 . gadā Padome iecēla četrus jaunus ERP locekļus : o Eva Lindström ( Zviedrija ) , Tony Murphy ( Īrija ) un Hannu Takkula ( Somija ) no 2018 . gada 1 . marta un Annemie Turtelboom ( Beļģija ) no 2018 gada 1 . maija ; Padome arī pagarināja amata pilnvaras pieciem sākotnējiem locekļiem : o Pietro Russo ( Itālija ) , Baudilio Tomé Muguruza ( Spānija ) , Bettina Jakobsen ( Dānija ) un João Figueiredo ( Portugāle ) līdz 2024 . gada 29 . februārim un Iliana Ivanova ( Bulgārija ) līdz 2024 . gada 31 . decembrim .

(src)="274"> Kontrollikoja liikmete kolleegium pidas 2018 . aastal 18 istungit ( 2017 . aastal 21 ) .
(trg)="292"> 2018 . gadā ERP kolēģija sapulcējās 18 reizes ( 2017 . gadā : 21 reizi ) .

(src)="275"> 46 Kontrollikoja liikmete kolleegiumi istung , 28 . veebruar 2019 , Luxembourg .
(trg)="293"> ERP locekļu kolēģijas sanāksme Luksemburgā 2019 . gada 28 . februārī .
(trg)="294"> 46

(src)="277"> Presidendi roll on olla primus inter pares – st esimene võrdsete seas .
(trg)="296"> Priekšsēdētājs ir pirmais starp vienlīdzīgiem ( primus inter pares ) .

(src)="280"> Klaus-Heiner Lehne valiti presidendiks 2016 . aasta septembris .
(trg)="299"> Klaus-Heiner Lehne priekšsēdētāja amatā tika ievēlēts 2016 . gada septembrī .

(src)="288"> Audititööd teevad kodade direktoraatides töötavad professionaalsed audiitorid .
(src)="289"> 2018 . aastadetsembriseisugaolidmeieviieauditikojaeesistujadNikolaosMilionis , Iliana Ivanova , Bettina Jakobsen , Neven Mates ja Lazaros S. Lazarou .
(trg)="308"> 2018 . gada decembrī piecu apakšpalātu vecākie locekļi bija Nikolaos Milionis , Iliana Ivanova , Bettina Jakobsen , Neven Mates un Lazaros S. Lazarou .

(src)="290"> Auditi kvaliteedikontrolli komiteed juhtis Danièle Lamarque , eetikakomiteed Oscar Herics , auditikomiteed Samo Jereb ja institutsioonidevaheliste suhete eest vastutas Rimantas Šadžius .
(trg)="309"> Danièle Lamarque vadīja Revīzijas kvalitātes kontroles komiteju , Oscar Herics vadīja mūsu Ētikas komiteju un Samo Jereb – mūsu Revīzijas komiteju , bet Rimantas Šadžius bija atbildīgs par attiecībām ar citām iestādēm .

(src)="293"> Peasekretär ja direktorid Peter WELCH Direktor 1 .
(trg)="312"> Ģenerālsekretārs un direktori Peter WELCH Direktors 1 .

(src)="294"> KODA Gerhard ROSS Direktor 2 .
(trg)="313"> APAKŠPALĀTA Gerhard ROSS Direktors 2 .

(src)="295"> KODA Philippe FROIDURE Direktor 3 .
(trg)="314"> APAKŠPALĀTA Philippe FROIDURE Direktors 3 .

(src)="296"> KODA Ioanna METAXOPOULOU Direktor 4 .
(trg)="315"> APAKŠPALĀTA Ioanna METAXOPOULOU Direktore 4 .

(src)="297"> KODA Mariusz POMIENSKI Direktor 5 .
(trg)="316"> APAKŠPALĀTA Mariusz POMIENSKI Direktors 5 .

(src)="298"> KODA Martin WEBER Direktor PRESIDENDILE ALLUVAD TALITUSED Geoffrey SIMPSON Direktor Auditi kvaliteedikontrolli komitee Gailė DAGILIENĖ Direktor Tõlge , keeleteenused ja väljaanded Zacharias KOLIAS Direktor Personal , finantsküsimused ja üldteenused Magdalena CORDERO VALDAVIDA Direktor Informatsioon , töökeskkond ja innovatsioon Eduardo RUIZ GARCÍA Peasekretär 49
(trg)="317"> APAKŠPALĀTA Martin WEBER Direktors PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIROJS Geoffrey SIMPSON Direktors Revīzijas kvalitātes kontroles komiteja Gailė DAGILIENĖ Direktore Tulkošana , valodu pakalpojumi un publikācijas Zacharias KOLIAS Direktors Cilvēkresursi , finanses un vispārējās lietas Magdalena CORDERO VALDAVIDA Direktore Informācija , darba apstākļi un inovācija Eduardo RUIZ GARCÍA Ģenerālsekretārs 49

(src)="299"> Tulemuslikkuse mõõtmine 2018 . – 2020 . aastastrateegial põhinevate peamiste tulemusnäitajate alase aruandluse esimene aasta Alates 2008 . aastast oleme kasutanud seitset peamist tulemusnäitajat ( KPI ) , et teavitada juhtkonda eesmärkide saavutamisel tehtud edusammudest , toetada otsustusprotsesse ja anda sidusrühmadeleinfotkontrollikojatulemuslikkusekohta.Kontrollikoja2018 . – 2020 . aasta strateegia koostamisel ajakohastasime ka perioodi peamisi tulemusnäitajaid .
(trg)="318"> Darbības rezultātu novērtēšana Pirmais gads , kad ziņojumu sagatavo par jaunajiem GDR , kas saistīti ar 2018 . – 2020 . gada stratēģiju Kopš 2008 . gada mēs esam piemērojuši galvenos darbības rezultātu rādītājus ( GDR ) , lai informētu Palātas vadību par to , kāda ir virzība uz mērķu sasniegšanu , lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu un lai informētu ieinteresētās personas par mūsu darbības rezultātiem .

(src)="300"> Seega on 2018 . aasta esimene aasta , mil meil on võimalik nende näitajate kohta aru anda .
(trg)="319"> Izstrādājot ERP 2018 . – 2020 . gada stratēģiju , mēs arī atjauninājām GDR kopumu šim periodam .

(src)="306"> Eriaruanded ja sarnased tooted 51 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 44 30 2017 2018 Euroopa Parlamenti , nõukokku ja liikmesriikide parlamentidesse tehtud külastuste arv Enamikku meie auditiaruannetest esitletakse asjaomasele Euroopa Parlamendi komisjonile ja Euroopa Liidu Nõukogule .
(trg)="336"> Īpašie ziņojumu un līdzīgi produkti 51 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 44 30 2017 2018 Vizītes Eiropas Parlamentā , ES Padomē un valstu parlamentos Lielākā daļa mūsu revīzijas ziņojumu tiek prezentēta attiecīgās Eiropas Parlamenta komitejās un Eiropas Savienības Padomē .

(src)="308"> 2018 . aastal külastasid kontrollikoja esindajad Euroopa Parlamenti 133 korda ( 2017 . aastal 91 korda ) , nõukogu 65 korda ( 2017 aastal 47 korda ) ja liikmesriikide parlamente 50 korda ( 2017 . aastal 19 korda ) .
(trg)="338"> 2018 . gadā ERP pārstāvji apmeklēja Eiropas Parlamentu 133 reizes ( 2017 . gadā : 91 reizi ) , Padomi – 65 reizes ( 2017 . gadā : 47 reizes ) , bet valstu parlamentus – 50 reizes ( 2017 . gadā : 19 reizes ) .

(src)="309"> 2017 . aastaga võrreldes on tegu märkimisväärse suurenemisega .
(trg)="339"> Tas ir ievērojams palielinājums salīdzinājumā ar 2017 . gadu .

(src)="310"> Kontrollikoja esindajate 2018 . aasta külastused Euroopa Parlamenti , nõukokku ja liikmesriikide parlamentidesse 52 Euroopa Parlament 133 91 65 Euroopa Liidu Nõukogu 47 50 Liikmesriikide parlamendid 19 2017 2018 Meediakajastus Kajastus veebi-ja sotsiaalmeedias peaaegu kolmekordistus 2018 . aastaltihendasimeomakontakteajakirjandusejainstitutsioonivälistesidusrühmadega ning suurendasime meie tegevust sotsiaalmeedias .
(trg)="340"> ERP vizītes 2018 . gadā : Eiropas Parlamentā , Padomē un valstu parlamentos 52 Eiropas Parlaments 91 ES Padome 47 133 65 50 Valstu parlamenti 19 2017 2018 Atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos Atspoguļojums tiešsaistē un sociālajos medijos ir gandrīz trīskāršojies 2018 . gadā mēs paplašinājām kontaktus ar presi un citām ieinteresētajām personām , kas nav iestādes , kā arī popularizējām savu darbību sociālajos medijos .

(src)="311"> See tegevus hõlmas o 76 pressiteadet ELi 23 keeles ( 2017 . aastal 57 ) ; ja o 20 pressikonverentsi Brüsselis ( 2017 . aastal 16 ) , sh valdkonna-ja riigipõhised pressikonverentsid meie aastaaruande tutvustamiseks .
(trg)="341"> Mēs o izdevām 76 preses relīzes ES 23 valodās ( 2017 . gadā : 57 ) ; un o sarīkojām 20 preses konferences Briselē ( 2017 . gadā : 16 ) , tostarp nozares un valsts preses konferences par gada pārskatu .

(src)="313"> 53 Liikmesriikide ajakirjanike külastus , november 2018 , Luxembourg .
(trg)="343"> 53 Žurnālisti no dalībvalstīm preses apmeklējumā uz vietas , 2018 . gada novembrī Luksemburgā .

(src)="316"> Näiteks kui aruande avaldamise kuupäev langeb kokku olulise sündmuse või poliitikat puudutava muudatusega , võib see oluliselt suurendada üldsuse huvi teema vastu .
(trg)="346"> Piemēram , ja mūsu ziņojuma publikācijas datums sakrīt ar nozīmīgu notikumu vai politikas sasniegumu , tas var būtiski palielināt sabiedrības interesi par šo tēmu .

(src)="317"> Meediakajastus kokku , sealhulgas sotsiaalmeedias , peaaegu kolmekordistus – kui 2017 . aastal mainiti meid umbes 15 500 veebipõhises artiklis ja sotsiaalmeediapostituses , siis 2018 . aastal oli see arv juba suurem kui 44 000 .
(trg)="347"> Kopējais atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos ir gandrīz trīskāršojies – no aptuveni 15 500 tiešsaistes rakstu un pieminēšanas sociālajos medijos 2017 . gadā līdz vairāk nekā 44 000 gadījumu 2018 . gadā .

(src)="318"> 2018 . aastal kuvati kontrollikoja ametlikelt kontodelt meie väljaannete kohta postitatud sotsiaalmeediapostitusi ligikaudu 11 miljonit korda , mis on peaaegu 18 korda rohkem kui 2017 . aastal .
(trg)="348"> 2018 . gadā sociālo mediju ieraksti no ERP oficiālajiem profiliem par mūsu publikācijām tika parādīti aptuveni 11 miljonus reižu , kas ir gandrīz 18 reizes vairāk nekā 2017 . gadā .

(src)="320"> 2018 . aastal kajastati meie eriaruandeid enam kui 11 000 veebipõhises artiklis , mis on rohkem kui kaks korda rohkem kui 2017 . aastal .
(trg)="351"> 2018 . gadā bija vairāk nekā 11 000 tiešsaistes rakstu par mūsu īpašajiem ziņojumiem , un tas vairāk nekā divreiz pārsniedz rakstu skaitu 2017 . gadā .

(src)="322"> Samal ajal suurenes 2017 . aastaga võrreldes 60 % ka keskmine meediakajastus eriaruande kohta .
(trg)="353"> Tajā pašā laikā par 60 % arī palielinājies vidējais katra īpašā ziņojuma atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos salīdzinājumā ar 2017 . gadu .

(src)="323"> See tähendab , et meediakajastust ei suurendanud mitte ainult aruannete suurem hulk , vaid ka suurem huvi meie väljaannete vastu .
(src)="324"> Meediakajastus : aastaaruanded , eriaruanded ja kontrollikoda üldiselt Veeb Sotsia almeedia Kokku Veeb Sotsia almeedia Kokku Veeb Sotsia almeedia Kokku 6 297 0 10 000 20 000 30 000 40 000 54 960 207 952 2 425 1 912 2 632 4 762 11 682 9 159 1 535 7 752 11 198 13 535 21 287 2018 Kõige suurem meediakajastus : Euroopa kiirraudteevõrgu teemalist eriaruannet kajastati enam kui 4400 veebiartiklis ja sotsiaalmeediapostituses 29 350 2017 2018 . aastalsaidkõigeenammeediakajastustmeieeriaruanded , miskäsitlesidEuroopa kiirraudteevõrku , EKP tehtava pankade kriisijuhtimise toimimise tõhusust ning Türgi pagulasrahastut .
(trg)="355"> Atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos : gada pārskati , īpašie ziņojumi un ERP kopumā 54 Tiešsaistē Sociālajos medijos Kopā Tiešsaistē Sociālajos medijos Kopā Tiešsaistē Sociālajos medijos Kopā 6 297 0 10 000 20 000 30 000 40 000 960 207 952 2 425 1 912 2 632 4 762 9 159 1 535 Maksimālā ietekme : īpašais ziņojums par Eiropas ātrgaitas dzelzceļa tīklu – vairāk nekā 4400 tiešsaistes rakstu un sociālo mediju ierakstu 11 682 20 841 7 752 11 198 13 535 2018 18 152 21 287 29 350 2017 2018 . gadā visvairāk plašsaziņas līdzekļos tika atspoguļoti īpašie ziņojumi par Eiropas ātrgaitas dzelzceļa tīklu , par Eiropas Centrālās bankas darbības efektivitāti , īstenojot banku krīzes vadību , un par bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā .

(src)="326"> Meil on viis sotsiaalmeediakontot : * Meie postituste vaatamiste arv .
(trg)="357"> Mums ir pieci profili sociālajos medijos : * Mūsu ziņu parādīšanas skaits .

(src)="328"> Oleme suurendanud jälgijate arvu ja seda , mitu korda meie postitusi on vaadatud ( st meie postituste kuvamist ) .
(trg)="360"> Ir palielinājies mūsu sekotāju skaits un tas , cik reižu mūsu ieraksti ir parādīti ( t. i . , mūsu “ parādīšana ” ) .

(src)="329"> 55 Jälgijaid 2018 Kasv võrreldes 2017 . aastaga Kuvamisi kokku * 7 674 31 % 3 419 137 10 080 23 % 256 268 4 800 83 % 9 590 234 869 27 % 117 800 1 134 149 % Ei mõõdeta
(trg)="361"> 55 2018 . gada sekotāji Palielinājums salīdzinājumā ar 2017 . gadu Parādīšana kopā * 7674 31 % 3 419 137 10 080 23 % 256 268 4800 83 % 9 590 234 869 27 % 117 800 1134 149 % —

(src)="331"> Alates 2018 . aasta algusest küsime oma peamistelt sidusrühmadelt ( Euroopa Parlamendilt , nõukogult ja komisjonilt , ELi asutustelt , liikmesriikide alalistelt esindustelt , liikmesriikide ametiasutustelt ja kõrgeimatelt kontrolliasutustelt , valitsusvälistelt organisatsioonidelt , akadeemilistelt ringkondadelt , meedialt jne ) tagasisidet meie aruannete kasulikkuse ja tõenäolise mõju kohta .
(trg)="363"> 2018 . gada sākumā mēs lūdzām ieinteresētās personas ( no Eiropas Parlamenta , Padomes un Komisijas , ES aģentūrām , dalībvalstu pastāvīgajām pārstāvniecībām , dalībvalstu aģentūrām un augstākajām revīzijas iestādēm , nevalstiskajām organizācijām , augstskolām , plašsaziņas līdzekļiem un citām personām ) sniegt atsauksmes par mūsu ziņojumu noderību un iespējamo ietekmi .

(src)="334"> Kokku leidis 87 % vastanuist , et meie aruanded on nende töö jaoks kasulikud , ning 78 % leidis , et neil on mõju .
(trg)="366"> Kopumā 87 % respondentu uzskata , ka mūsu ziņojumi noder viņu darbā , un 78 % uzskata , ka tiem ir ietekme .

(src)="335"> 56 Aruannete kasulikkus 15 42 30 12 1 Aruannete potentsiaalne mõju 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Väga suur Suur Keskmine Väike Väga väike 7 30 41 18 4
(trg)="367"> 56 Ziņojumu noderība 15 42 30 12 1 Ziņojumu iespējamā ietekme 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ļoti liela Liela Vidēja Maza Ļoti maza 7 30 41 18 4

(src)="336"> Meie varasemate soovituste põhjal võetud meetmed Enamik meie esitatud soovitustest on ellu viidud Alates 2018 . aastast põhineb see näitaja meie audiitorite poolt järelmeetme kohta kogutud andmetel , mitte Euroopa Komisjoni juhtkonna esitatud teabel .
(src)="337"> 2018 . aasta kohta analüüsisime 2014 . aastalavaldatuderiaruannetesjaaastaaruannetesesitatudsoovitusteelluviimist .
(trg)="368"> Iepriekšējo ieteikumu īstenošanas pārbaude Lielākā daļa mūsu ieteikumu ir īstenoti 2018 . gadā par pamatu šim rādītājam mēs sākām izmantot pēcpārbaudes , ko veic mūsu revidenti , nevis Eiropas Komisijas vadības apliecinājumus .
(trg)="369"> Attiecībā uz 2018 . gadu mēs analizējām ieteikumus , kas sniegti 2014 . gada pārskatā un īpašajos ziņojumos .

(src)="338"> See analüüs näitab , et 74 % kontrollikoja 2014 . aasta aastaaruandes esitatud soovitustest ja 94 % 2014 . aasta eriaruannete soovitustest on täielikult , suuremas osas või osaliselt ellu viidud .
(trg)="370"> Šī analīze rāda , ka 74 % no ieteikumiem , kurus sniedzām 2014 . gada pārskatā , un 94 % no ieteikumiem mūsu 2014 . gada īpašajos ziņojumos ir īstenoti pilnībā vai lielākajā daļā aspektu , vai arī dažos aspektos .

(src)="339"> Meie soovituste elluviimine nende esitamise aastate kaupa 57 Meie 2014 . aasta aastaaruande soovituste elluviimine 10 % 6 % 10 % 32 % 32 % 10 % Meie 2014 . aasta tulemusauditite soovituste elluviimine 6 % 19 % 17 % 58 % Täielikult ellu viidud Suuremas osas ellu viidud Osaliselt ellu viidud Ebapiisavad tõendid Ei puutu asjasse Ellu viimata
(trg)="371"> ERP ieteikumu īstenošana pēc to sniegšanas gada 57 ERP 2014 . gada pārskatā sniegto ieteikumu īstenošana 10 % 6 % 10 % 32 % 32 % 10 % ERP 2014 . gada lietderības revīzijās formulēto ieteikumu īstenošana 6 % 19 % 17 % 58 % Pilnībā īstenots Īstenots lielākajā daļā aspektu Īstenots dažos aspektos Nepietiekami pierādījumi Neattiecas Nav īstenots

(src)="342"> Kontrollikoja ametikohtade jaotus : audit , tõlge , haldus ja presidendile alluvad teenistused 58 Audit Haldus Presidendile alluvad talitused Kokku 853 541 Tõlkimine 135 129 48 Lisaks töötas institutsioonis 76 lepingulist töötajat ja 15 lähetatud riiklikku eksperti .
(trg)="374"> ERP darbinieki : amata vietas revīzijā , tulkošanā , administrācijā un priekšsēdētāja birojā 58 Revīzija Administrācija Priekšsēdētāja birojs Kopā 853 541 Tulkošana 135 129 48 Turklāt gada beigās mums bija 76 līgumdarbinieki un 15 norīkotie valstu eksperti .

(src)="345"> Aastal 2018 värbasime 79 töötajat : 15 ametnikku , 32 ajutist teenistujat , 22 lepingulist töötajat ja 10 lähetatud riiklikku eksperti .
(trg)="377"> 2018 . gadā Palāta pieņēma 79 darbiniekus : 15 ierēdņus , 32 pagaidu darbiniekus , 22 līgumdarbiniekus un desmit norīkotus valstu ekspertus .