# el/aar07_aar07.xml.gz
# nl/aar07_aar07.xml.gz


(src)="1"> ISSN 1684-0747 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 20 07 ΕTΗΣΙA ΕΚΘEΣΗ ΔΡΑΣTΗΡΙΟTΗTΩΝ
(trg)="1"> ISSN 1684-0704 EUROPESE REKENKAMER 20 07 JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG

(src)="3"> Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Ορισμένες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στους αριθμούς 00 800 , ή οι κλήσεις αυτές μπορεί να χρεώνονται .
(trg)="3"> Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Gratis nummer ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Als u mobiel of in een telefooncel of hotel belt , hebt u misschien geen toegang tot gratis nummers of kunnen kosten worden aangerekend .

(src)="4"> Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το Διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa ( http : / / europa.eu ) .
(trg)="4"> Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de Europaserver ( http : / / europa.eu ) .

(src)="6"> Λουξεμβούργο : Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , 2008 ISBN 978-92-9207-004-5 © Ευρωπαϊκές Κοινότητες , 2008 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής .
(trg)="6"> Luxemburg : Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen , 2008 ISBN 978-92-9207-015-1 © Europese Gemeenschappen , 2008 Overneming met bronvermelding toegestaan .

(src)="16"> Το 2007 ήταν σημαντικό έτος για τη διαχείριση των κοινοτικών κεφαλαίων .
(trg)="16"> 2007 was een belangrijk jaar voor het beheer van de EU-middelen .

(src)="23"> Vítor Manuel da Silva Caldeira Πρόεδρος 5
(trg)="24"> Vítor Manuel da Silva Caldeira President 5

(src)="31"> 8 ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ; Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 120 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά προσέγγιση , σχεδόν το 1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος ( ΑΕΕ ) των 27 κρατών μελών της .
(trg)="41"> 8 ROL EN WERK VAN DE REKENKAMER WELKE ROL SPEELT DE REKENKAMER ?
(trg)="42"> De Europese Unie heeft een begroting van ongeveer 120 miljard euro , circa 1 % van het bruto nationaal inkomen ( BNI ) van haar 27 lidstaten .

(src)="32"> Σε σύγκριση με τους εθνικούς προϋπολογισμούς , το αριθμητικό αυτό στοιχείο είναι ένα μικρό ποσοστό .
(trg)="43"> In vergelijking met de nationale begrotingen gaat het om een klein aandeel .

(src)="41"> Το 2008 λίγο λιγότερο από το ήμισυ του προϋπολογισμού προορίζεται για τη διατήρηση και τη διαχείριση των φυσικών πόρων , κυρίως στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης .
(trg)="56"> In 2008 was iets minder dan de helft van de begroting bestemd voor de instandhouding en het beheer van de natuurlijke hulpbronnen , hoofdzakelijk landbouw en plattelandsontwikkeling .

(src)="43"> Το 2008 οι δαπάνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη , των οποίων το μερίδιο του λέοντος διατίθεται για τη συνοχή , αντιπροσωπεύουν το 38 % του προϋπολογισμού .
(trg)="58"> In 2008 wordt voor de uitgaven aan duurzame groei , waarvan het overgrote deel naar cohesie gaat , 38 % van de begroting uitgetrokken .

(src)="46"> Σχεδόν το 6 % του προϋπολογισμού είναι αναγκαίο για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των κοινοτικών θεσμικών οργάνων .
(trg)="61"> Circa 6 % van de begroting is nodig voor de financiering van de administratie van de communautaire instellingen .

(src)="47"> Κοινοτικές δαπάνες Ιθαγένεια , ελευθερία , ασφάλεια και δικαιοσύνη 1 % H Eυρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος εταίρος 6 % Διοίκηση 6 % Συνοχή — Βιώσιμη ανάπτυξη 38 % Γεωργία — Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων 49 %
(trg)="62"> EU-uitgaven : Burgerschap , vrijheid , veiligheid en rechtvaardigheid 1 % De Europese Unie als mondiale partner 6 % Administratie 6 % Cohesie — Duurzame groei 38 % Landbouw — Instandhouding en beheer van natuurlijke hulpbronnen 49 %

(src)="49"> Η ΕΕ , όπως τα κράτη μέλη της , διαθέτει έναν εξωτερικό ελεγκτή ως ανεξάρτητο θεματοφύλακα των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της .
(trg)="64"> Evenals de lidstaten beschikt de EU over een extern controleur die in alle onafhankelijkheid waakt over de financiële belangen van de burgers .

(src)="58"> ΤΙ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ; Tο Συνέδριο διενεργεί τρία διαφορετικά είδη ελέγχων 1 : δημοσιονομικούς ελέγχους ελέγχους συμμόρφωσης , και επιδόσεων .
(trg)="73"> WAT BRENGT DE REKENKAMER TOT STAND ?
(trg)="74"> De Rekenkamer verricht drie verschillende soorten controles 1 : financiële , nalevingsgerichte en doelmatigheidscontroles .

(src)="62"> Η ετήσια δήλωση αξιοπιστίας είναι συνήθως γνωστή από το γαλλικό ακρωνύμιό της DAS ( déclaration d ’ assurance ) .
(trg)="82"> De jaarlijkse betrouwbaarheidsverklaring is algemeen bekend als de DAS ( het Franse acroniem voor „ Déclaration d ’ assurance ” ) .

(src)="63"> 1 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία του Συνεδρίου , ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευθεί τα εγχειρίδια στον ιστότοπο του Συνεδρίου ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="83"> 1 Zie voor meer informatie over de methodologie van de Rekenkamer de handleidingen op haar website ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="84"> HOE CONTROLEERT DE REKENKAMER ?

(src)="66"> Το Συνέδριο συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των διεθνών προτύπων από τους οργανισμούς καθορισμού προτύπων ( Intosai , IFAC ) 2 στο σύνολο των εθνικών οργάνων ελέγχου .
(trg)="87"> De Rekenkamer neemt actief deel aan de ontwikkeling van internationale standaarden door regelgevende organen ( INTOSAI , IFAC ) 2 , samen met de nationale controle-instanties .

(src)="83"> Επίσης , λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την οργάνωση και τη διαχείριση του Συνεδρίου .
(trg)="106"> Ook neemt het besluiten inzake de organisatie en administratie van de Rekenkamer .

(src)="93"> Την 1η Ιανουαρίου του 2007 , ύστερα από την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας , δύο νέα μέλη , η κ. Nadejda Sandolova και ο κ. Ovidiu Ispir , προσχώρησαν στο Συνέδριο .
(trg)="119"> Op 1 januari 2007 , bij de toetreding van Bulgarije en Roemenië , hebben twee nieuwe leden , mevrouw Nadejda Sandolova en de heer Ovidiu Ispir , zich bij de Rekenkamer gevoegd .

(src)="94"> Ένα χρόνο αργότερα , την 1η Ιανουαρίου του 2008 , τρία νέα μέλη , ο κ. Michel Cretin ( Γαλλία ) , ο κ. Henri Grethen ( Λουξεμβούργο ) και ο κ. Harald Noack ( Γερμανία ) , προσχώρησαν στο Συνέδριο σε αντικατάσταση των προκατόχων τους , των οποίων η θητεία έληξε .
(trg)="120"> Eén jaar later , per 1 januari 2008 , traden drie nieuwe leden , de heren Michel Cretin ( Frankrijk ) , Henri Grethen ( Luxemburg ) en Harald Noack ( Duitsland ) , toe tot de Rekenkamer ter vervanging van hun voorgangers , wier ambtsperiode was verstreken .

(src)="96"> ΠΡΟΕΔΡΟΣ Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B .
(trg)="122"> PRESIDENT Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) EUROPESE REKENKAMER 2008 15

(src)="100"> Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το Συνέδριο σε όλες τις εξωτερικές σχέσεις του , ειδικά σε ό , τι αφορά την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή , τα άλλα όργανα της ΕΕ και τα ανώτατα όργανα ελέγχου των κρατών μελών και των δικαιούχων κρατών . Στις 16 Ιανουαρίου του 2008 ο κ. Vítor Manuel da Silva Caldeira , μέλος για την Πορτογαλία , εξελέγη 11ος πρόεδρος του Συνεδρίου .
(trg)="126"> De president vertegenwoordigt de Rekenkamer in haar externe betrekkingen , met name met de kwijtingsautoriteit , de andere EU-instellingen en de hoge controle-instanties van de lidstaten en begunstigde landen .
(trg)="127"> Op 16 januari 2008 werd de heer Vítor Manuel da Silva Caldeira , het Portugese lid , verkozen tot elfde president .

(src)="103"> Την 1η Ιουλίου του 2007 ανανεώθηκε η θητεία του παρόντος γενικού γραμματέα του Συνεδρίου κ. Michel Hervé .
(trg)="131"> Per 1 juli 2007 werd het mandaat van de huidige secretaris-generaal van de Rekenkamer , de heer Michel Hervé , vernieuwd .

(src)="104"> TΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αριθμεί περίπου 850 υπαλλήλους ( 836 στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ) μεταξύ των οποίων ελεγκτές ( 484 ) , μεταφραστές ( 162 ) και προσωπικό διοικητικής υποστήριξης .
(trg)="132"> HET PERSONEEL VAN DE REKENKAMER De Europese Rekenkamer telt ongeveer 850 personeelsleden ( 836 op 31 december 2007 ) , waaronder controleurs ( 484 ) , vertalers ( 162 ) en administratieve medewerkers .

(src)="106"> Όπως όλα τα άλλα όργανα της ΕΕ , το Συνέδριο προσλαμβάνει υπηκόους από όλα τα κράτη μέλη .
(trg)="134"> Evenals alle andere EU-instellingen heeft de Rekenkamer onderdanen van alle lidstaten in dienst .

(src)="118"> Για περισσότερες λεπτομέρειες οι αναγνώστες καλούνται να ανατρέξουν στα πλήρη κείμενα που εγκρίθηκαν από το Συνέδριο και που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Συνεδρίου ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="145"> Voor nadere bijzonderheden wordt de lezer verwezen naar de integrale tekst zoals vastgesteld door de Rekenkamer , die te vinden is op de website van de Rekenkamer ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="130"> Ειδικές εκτιμήσεις της ετήσιας έκθεσης για το 2006 Κοινή γεωργική πολιτική Λειτουργία των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου Φάσμα σφαλμάτων Ίδιοι πόροι ΟΣΔΕ Συνολικά για την ΚΓΠ ΟΣΔΕ εκτός ΟΣΔΕ εκτός ΟΣΔΕ Διαρθρωτικές πράξεις Εσωτερικές πολιτικές Κεντρικές υπηρεσίες και αντιπροσωπείες Εξωτερικές δράσεις Προενταξιακή στρατηγική Phare / ISPA Φορείς υλοποίησης Sapard Διοικητικές δαπάνες Λειτουργία των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου Ι κανοποιητικά Μερικώς ικανοποιητικά Μη ικανοποιητικά Φάσμα σφαλμάτων Μικρότερο του 2 % ( κάτω από το όριο σημαντικότητας ) Μεταξύ 2 και 5 % Μεγαλύτερο του 5 %
(trg)="157"> Voor een volledige analyse wordt de lezer verwezen naar de hoofdtekst van het Jaarverslag 2006 .
(trg)="158"> Specifieke beoordelingen van het Jaarverslag 2006 Gemeenschappelijk landbouwbeleid Werking van toezicht-en controlesystemen Foutenbereik Eigen middelen GBCS Algemeen voor GLB GBCS niet-GBCS niet-GBCS Structurele acties Intern beleid Hoofdkantoor en delegaties Externe maatregelen Pretoetredingsstrategie Phare / ISPA Uitvoerende organisaties Sapard Administratieve uitgaven Werking van toezicht-en controlesystemen B evredigend Deels bevredigend Onbevredigend Foutenbereik Minder dan 2 % ( onder materialiteitsdrempel ) Tussen 2 en 5 % Hoger dan 5 %

(src)="131"> ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Το 2007 το Συνέδριο δημοσίευσε επίσης μια ετήσια έκθεση για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης ( ΕΤΑ ) .
(trg)="159"> JAARVERSLAG OVER DE EUROPESE ONTWIKKELINGSFONDSEN ( EOF ’ S ) In 2007 publiceerde de Rekenkamer ook een jaarverslag over de Europese Ontwikkelingsfondsen ( EOF ’ s ) .

(src)="134"> 21
(src)="135"> ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΤΟ 2007 Το 2007 το Συνέδριο δημοσίευσε συνολικά εννέα ειδικές εκθέσεις .
(trg)="162"> 21
(trg)="163"> IN 2007 GEPUBLICEERDE SPECIALE VERSLAGEN De Rekenkamer publiceerde in 2007 in totaal negen speciale verslagen .

(src)="136"> Στις εν λόγω εκθέσεις εξετάστηκαν ζητήματα δημοσιονομικής διαχείρισης σε έναν μεγάλο αριθμό τομέων — από τη συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ στα κράτη μέλη της ΕΕ ( 8 / 2007 ) έως την ανάπτυξη ικανοτήτων σε απομακρυσμένες χώρες , όπως η Αγκόλα και το Βιετνάμ ( 6 / 2007 ) .
(trg)="164"> In die verslagen werden vraagstukken inzake financieel beheer op allerlei terreinen onderzocht , variërend van samenwerking op het gebied van BTW in de EU-lidstaten ( 8 / 2007 ) tot capaciteitsopbouw in verre landen als Angola en Vietnam ( 6 / 2007 ) .

(src)="138"> Οι αδυναμίες που εξακρίβωσε το Συνέδριο στις δαπάνες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για τα κτίριά τους ( 2 / 2007 ) δείχνουν ότι δαπανήθηκαν περιττά στον τομέα αυτό ορισμένα κοινοτικά κεφάλαια .
(trg)="166"> De tekortkomingen die de Rekenkamer constateerde in de uitgaven van de Europese instellingen aan hun eigen gebouwen ( 2 / 2007 ) tonen aan dat sommige EU-middelen op dit gebied onnodig zijn uitgegeven .

(src)="139"> Οι ανεπάρκειες που παρατηρήθηκαν στην έκθεση για τα συστήματα ελέγχου , επιθεώρησης και επιβολής κυρώσεων στον τομέα της αλιείας ( 7 / 2007 ) θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές συνέπειες τόσο για τους αλιευτικούς πόρους όσο και για το μέλλον του αλιευτικού κλάδου .
(trg)="167"> De tekortkomingen die werden vastgesteld in het verslag over visserijcontrole- , inspectie-en sanctiesystemen ( 7 / 2007 ) zouden ernstige gevolgen kunnen hebben voor zowel de visbestanden als de toekomst van de visserij .

(src)="141"> Το θέμα αυτό εξετάζεται σε μια έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των ενδιάμεσων διαδικασιών στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων ( 1 / 2007 ) , καθώς και σε μια άλλη έκθεση για τη διαχείριση του προγράμματος CARDS από την Επιτροπή στα Δυτικά Βαλκάνια ( 5 / 2007 ) .
(src)="142"> Μολονότι ο σχεδιασμός δεν αποτελεί ποτέ εγγύηση αποτελεσματικότητας , έχει ωστόσο μεγάλη σημασία .
(trg)="169"> Dit thema wordt behandeld in een verslag over processen halverwege de looptijd van de structuurfondsen ( 1 / 2007 ) , alsmede in het verslag over het beheer van het programma Cards door de Commissie in de westelijke Balkan ( 5 / 2007 ) ; hoewel planning nooit een garantie kan zijn voor doeltreffendheid , is zij van groot belang .

(src)="143"> Ορισμένα ζητήματα σχετικά με τον στρατηγικό και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό εξετάστηκαν στις εκθέσεις σχετικά με τις δαπάνες για τα κτίρια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ( 2 / 2007 ) και σχετικά με την αξιολόγηση των προγραμμάτων πλαισίων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ( Ε & ΤΑ ) της ΕΕ ( 9 / 2007 ) , καθώς και σε δύο άλλες εκθέσεις σχετικά με την εξωτερική βοήθεια , η μία για το πρόγραμμα CARDS και η άλλη για την αποτελεσματικότητα της τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο της ανάπτυξης ικανοτήτων ( 5 / 2007 και 6 / 2007 ) .
(trg)="170"> Vraagstukken met betrekking tot strategische en langetermijnplanning kwamen aan de orde in verslagen over de uitgaven van de EU-instellingen aan gebouwen ( 2 / 2007 ) en over evaluatie van de Europese kaderprogramma ’ s voor onderzoek en technologische ontwikkeling ( OTO ) ( 9 / 2007 ) , alsmede in twee verslagen met betrekking tot buitenlandse hulp , één over het programma Cards en een ander over de doeltreffendheid van de technische bijstand in het kader van de capaciteitsontwikkeling ( 5 / 2007 en 6 / 2007 ) ; de evaluaties van de Commissie vormen een kernonderdeel van haar prestatiebeheersysteem , zowel voor het beoordelen van de prestaties als voor het vaststellen van verbeteringen waar nodig .

(src)="146"> Τα ζητήματα χρονοδιαγράμματος όσον αφορά την αξιολόγηση αντιμετωπίστηκαν τόσο στην έκθεση για την υλοποίηση των ενδιάμεσων διαδικασιών στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων ( 1 / 2007 ) όσο και στην έκθεση για την αξιολόγηση των Ε & ΤΑ ( 9 / 2007 ) .
(trg)="173"> Op vraagstukken rond de timing in verband met evaluatie werd ingegaan in zowel het verslag over processen halverwege de looptijd van de structuurfondsen ( 1 / 2007 ) als in dat over OTO-evaluatie ( 9 / 2007 ) ;

(src)="147"> 23 • • Οι αξιολογήσεις , όπως και οι έλεγχοι , είναι δυσκολότερο να πραγματοποιούνται εάν υπάρχει έλλειψη σαφήνειας στους στόχους των προγραμμάτων δαπανών , ένα άλλο θέμα που εξετάστηκε στους δύο αυτούς ελέγχους .
(trg)="174"> 23 • • • evaluaties zijn , evenals controles , moeilijker te verrichten wanneer het ontbreekt aan duidelijkheid in de doelstellingen van uitgavenprogramma ’ s , een ander onderwerp dat in deze twee controles aan de orde komt .

(src)="151"> Το ζήτημα αυτό εξετάστηκε στις εκθέσεις σχετικά με τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες ( 3 / 2007 ) και σχετικά με τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τα κράτη μέλη στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων ( 4 / 2007 ) .
(trg)="177"> Op dit punt werd ingegaan in verslagen over het Europees Vluchtelingenfonds ( 3 / 2007 ) en over door lidstaten verrichte controles op exporten van landbouwproducten ( 4 / 2007 ) .

(src)="154"> 24 Ειδικές εκθέσεις που εκδόθηκαν το 2007 1 / 2007 Υλοποίηση των ενδιάμεσων διαδικασιών στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2000 – 2006 2 / 2007 Δαπάνες για κτίρια των θεσμικών οργάνων 3 / 2007 Διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες ( 2000 – 2004 ) 4 / 2007 Φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι υποκατάστασης επί αποστολών εμπορευμάτων για τα οποία έχει ζητηθεί επιστροφή κατά την εξαγωγή 5 / 2007 Διαχείριση του προγράμματος CARDS από την Επιτροπή 6 / 2007 Αποτελεσματικότητα της τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο της ανάπτυξης ικανοτήτων 7 / 2007 Συστήματα ελέγχου , επιθεώρησης και επιβολής κυρώσεων που αφορούν τους κανόνες διατήρησης των κοινοτικών αλιευτικών πόρων 8 / 2007 Διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας 9 / 2007 Αξιολόγηση των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ( Ε & ΤΑ ) της ΕΕ — Μπορεί να βελτιωθεί η προσέγγιση της Επιτροπής ; ΓΝΩΜΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΤΟ 2007 Το Συνέδριο συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των κοινοτικών κεφαλαίων διατυπώνοντας γνώμες για προτάσεις ή για ζητήματα δημοσιονομικής διαχείρισης .
(trg)="179"> Dit kan een zekere impact hebben wanneer op basis van de gegevens besluiten worden genomen , bijvoorbeeld over de toewijzing van middelen ; aspecten van de kwaliteit van gegevens werden behandeld in het verslag over het Vluchtelingenfonds ( 3 / 2007 ) , alsmede dat over visserij ( 7 / 2007 ) .
(trg)="180"> 24 In 2007 gepubliceerde speciale verslagen 1 / 2007 De uitvoering van de processen halverwege de looptijd van de structuurfondsen 2000-2006 2 / 2007 De uitgaven van de instellingen voor gebouwen 3 / 2007 Het beheer van het Europees Vluchtelingenfonds ( 2000-2004 ) 4 / 2007 Fysieke en substitutiecontroles van zendingen waarvoor uitvoerrestituties zijn aangevraagd 5 / 2007 Het beheer van het programma Cards door de Commissie 6 / 2007 De doeltreffendheid van de technische bijstand in het kader van de capaciteitsontwikkeling 7 / 2007 Decontrole- , inspectie-ensanctiesystemenbetreffendedevoorschrifteninverbandmetdeinstandhouding van de communautaire visbestanden 8 / 2007 Administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde 9 / 2007 Evaluatie van de Europese kaderprogramma ’ s voor onderzoek en technologische ontwikkeling ( OTO ) : kan de aanpak van de Commissie worden verbeterd ?

(src)="155"> Οι εν λόγω γνώμες είναι υποχρεωτικές στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης δημοσιονομικής νομοθεσίας 4 , ή μπορούν να διατυπώνονται ύστερα από αίτημα ενός ή άλλου θεσμικού οργάνου της ΕΕ 5 .
(trg)="182"> Deze adviezen zijn verplicht als onderdeel van het proces van de vaststelling van financiële wetgeving 4 , of kunnen worden uitgebracht op verzoek van een van de EU-instellingen 5 .

(src)="156"> Επίσης , το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να εκδίδει γνώμες με δική του πρωτοβουλία .
(trg)="183"> Ook kan de Rekenkamer op eigen initiatief adviezen geven .

(src)="157"> Οι γνώμες του Συνεδρίου καλύπτουν ζητήματα σχετικά με συγκεκριμένους τομείς δαπανών , π.χ. δύο γνώμες το 2007 αφορούσαν νέους κανονισμούς για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης ( 2 / 2007 και 9 / 2007 ) .
(trg)="184"> De adviezen van de Rekenkamer betreffen zaken die verband houden met specifieke uitgaventerreinen ; zo hadden twee adviezen in 2007 betrekking op nieuwe verordeningen voor de Europese Ontwikkelingsfondsen ( 2 / 2007 en 9 / 2007 ) .

(src)="158"> Επίσης , μπορούν να καλύπτουν γενικότερα ζητήματα δημοσιονομικής διαχείρισης στην ΕΕ , π.χ. η γνώμη του Συνεδρίου ( 6 / 2007 ) σχετικά με τις ετήσιες περιλήψεις , τις εθνικές δηλώσεις και το ελεγκτικό έργο των εθνικών οργάνων ελέγχου .
(trg)="185"> Ook kunnen zij bredere onderwerpen op het gebied van financieel beheer in de EU bestrijken , bijvoorbeeld het advies van de Rekenkamer ( 6 / 2007 ) over de jaarlijkse samenvattingen , nationale verklaringen en controlewerk door de nationale controle-instanties .

(src)="161"> Η ανάγκη απλούστευσης αποτελεί επίσης επαναλαμβανόμενο θέμα των γνωμών του Συνεδρίου ( βλέπε π.χ. τη γνώμη 7 / 2007 για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ) .
(trg)="188"> Een terugkerend thema in de adviezen van de Rekenkamer is de noodzaak tot vereenvoudiging ( zie bijvoorbeeld Advies nr. 7 / 2007 over het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen ) .

(src)="162"> Το 2007 , το Συνέδριο στη γνώμη ( 6 / 2007 ) καθορίζει τη θέση του για τις ετήσιες περιλήψεις , καθώς και για τις εκούσιες πρωτοβουλίες ορισμένων κρατών μελών να καταρτίζουν τις ονομαζόμενες εθνικές δηλώσεις για τα κοινοτικά κεφάλαια .
(trg)="189"> In een advies uit 2007 ( 6 / 2007 ) zet de Rekenkamer haar standpunt uiteen over jaarlijkse samenvattingen , alsmede over de vrijwillige initiatieven die sommige lidstaten hebben genomen tot het afgeven van de zogeheten nationale verklaringen inzake EU-middelen .

(src)="164"> 4 5 Άρθρο 279 της Συνθήκης .
(trg)="191"> 4 5 Artikel 279 van het Verdrag .

(src)="165"> Άρθρο 248 παράγραφος 4 .
(trg)="192"> Artikel 248 , lid 4 .

(src)="183"> Παράδειγμα σχετικά με το τι μπορεί να συμβεί αποτελεί η πρόσφατη έκθεση για τις δαπάνες των κτιρίων ( ειδική έκθεση αριθ. 2 / 2007 ) .
(trg)="213"> Als voorbeeld van een mogelijke gang van zaken kan het onlangs uitgebrachte verslag over de uitgaven aan gebouwen worden genoemd ( speciaal verslag nr. 2 / 2007 ) .

(src)="186"> Άλλο ένα παράδειγμα αποτελεί η έκθεση του Συνεδρίου σχετικά με τους ελέγχους που διενήργησαν τα κράτη μέλη στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων ( ειδική έκθεση αριθ. 4 / 2007 ) .
(trg)="215"> Een ander voorbeeld is het controleverslag van de Rekenkamer over controles door lidstaten van exporten van landbouwproducten ( SV 4 / 2007 ) .

(src)="190"> Μια έκθεση που προσήλκυσε σε μεγάλο βαθμό την προσοχή των μέσων ενημέρωσης ήταν η έκθεση για τους αλιευτικούς πόρους ( ειδική έκθεση αριθ. 7 / 2007 ) .
(trg)="220"> Een verslag dat veel aandacht van de media kreeg , was het verslag over visserij ( speciaal verslag nr. 7 / 2007 ) .

(src)="198"> Παράδειγμα του αντικτύπου αυτού παρέχεται στο πλαίσιο 4 .
(trg)="228"> Een voorbeeld van deze impact wordt uiteengezet in tekstvak 4 .

(src)="200"> Ορόσημο σχετικά με το θέμα αυτό αποτέλεσε η έκδοση , το 2004 , της γνώμης αριθ. 2 / 2004 σχετικά με το πρότυπο του ενιαίου ελέγχου ( Single Audit ) .
(trg)="230"> Een historische bijdrage in dit opzicht vormde het in 2004 uitgebrachte advies over „ single audit ” ( 2 / 2004 ) .

(src)="207"> Το Συνέδριο , στη γνώμη του αριθ. 6 / 2007 , θεωρεί ότι όλα αυτά τα στοιχεία , εάν τεθούν ορθά σε εφαρμογή , είναι δυνατό να συμβάλλουν στη βελτίωση της διαχείρισης και του ελέγχου των κονδυλίων της ΕΕ .
(trg)="238"> In haar Advies nr. 6 / 2007 stelt de Rekenkamer dat al deze elementen , mits naar behoren toegepast , de verbetering van het beheer en de controle van de EU-middelen kunnen stimuleren .

(src)="226"> Το πρόγραμμα εργασίας ενημερώνει τους ενδιαφερομένους σχετικά με τους νέους και τους συνεχιζόμενους ελέγχους , καθώς και με τις υπό έκδοση εκθέσεις .
(trg)="258"> Het werkprogramma informeert belanghebbenden over nieuwe en lopende controles , alsmede over ophanden zijnde verslagen .

(src)="230"> Τελικές υλοποιήσεις 2004 2005 2006 2007 Αριθμός ειδικών εκθέσεων 10 6 11 9 Ετήσιες εκθέσεις ( συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΑ ) 1 1 1 1 Ειδικές ετήσιες εκθέσεις 23 20 23 29 Γνώμες 2 11 8 9 Όσον αφορά τον δημοσιονομικό έλεγχο και τον έλεγχο συμμόρφωσης , το 2007 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το νέο μοντέλο διασφάλισης για τον έλεγχο του Συνεδρίου , αποσκοπώντας στην επίτευξη επαρκώς αξιόπιστων αποτελεσμάτων με τον αποτελεσματικότερο τρόπο .
(trg)="263"> Definitieve output 2004 2005 2006 2007 Aantal speciale verslagen 10 6 11 9 Jaarverslagen ( incl .
(trg)="264"> EOF ) 1 1 1 1 Specifieke jaarverslagen 23 20 23 29 Adviezen 2 11 8 9 Voor de financiële en nalevingsgerichte controle was 2007 het eerste jaar dat het nieuwe controlezekerheidsmodel werd geïmplementeerd , met het doel op de meest efficiënte wijze voldoende degelijke resultaten te bereiken .

(src)="234"> Το 2005 το Συνέδριο αποφάσισε να υποβληθεί σε αξιολόγηση από ομοτίμους .
(trg)="268"> In 2005 besloot de Rekenkamer om zich aan een „ peer review ” te onderwerpen .

(src)="238"> Το 2007 το Συνέδριο ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίστηκαν .
(trg)="272"> In 2007 keurde de Rekenkamer een actieplan goed om de vastgestelde zwakke punten te verhelpen .

(src)="247"> Το εγχειρίδιο πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2008 .
(trg)="288"> De handleiding zou in 2008 moeten worden voltooid .

(src)="254"> 33 30ή επέτειος του Συνεδρίου Το 2007 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εόρτασε την 30ή επέτειό του ως όργανο εξωτερικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
(src)="255"> Οι εκδηλώσεις άρχισαν προβάλλοντας την παρουσία του Συνεδρίου ( σεμινάρια , ενημερωτικά περίπτερα κ.λπ. ) στις περισσότερες πρωτεύουσες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων σχετικά με την Ημέρα της Ευρώπης 2007 .
(trg)="297"> 33 Dertigjarig bestaan van de Rekenkamer In 2007 vierde de Europese Rekenkamer haar dertigjarig bestaan als externe controle-instelling van de Europese Unie .
(trg)="298"> De feestelijkheden begonnen met een prominentere aanwezigheid van de Rekenkamer ( op seminars , informatiestands enz . ) in de meeste hoofdsteden van de lidstaten van de Europese Unie tijdens de activiteiten ter gelegenheid van de Europadag 2007 .

(src)="258"> Στις 18 Οκτωβρίου 2007 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποίησε σεμινάριο σχετικά με το « Μέλλον του ελέγχου των δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ » , στο οποίο συμμετείχαν ορισμένοι υψηλόβαθμοι εμπειρογνώμονες της ΕΕ καθώς και αξιωματούχοι του οργάνου .
(trg)="302"> Op 18 oktober 2007 hield de Europese Rekenkamer een seminar over „ De toekomst van de controle van de openbare financiën in de EU ” , waaraan een aantal hooggeplaatste deskundigen op EU-niveau en leidinggevenden binnen de instelling deelnamen .

(src)="270"> 34 7 Για πληρέστερες και λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές εργασίες του Συνεδρίου , παρακαλείστε να ανατρέξετε στο πρόγραμμα εργασίας του Συνεδρίου για το 2008 , που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Συνεδρίου ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="316"> 34 7 Voor een volledigere en gedetailleerde uiteenzetting van de toekomstige werkzaamheden van de Rekenkamer wordt verwezen naar het werkprogramma 2008 van de Rekenkamer , dat beschikbaar is op onze website ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="277"> Tο Συνέδριο θα διοργανώσει την επόμενη συνάντηση της επιτροπής επαφών στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2008 .
(trg)="327"> De volgende bijeenkomst van het contactcomité zal door de Rekenkamer worden georganiseerd op 1 en 2 december 2008 .

(src)="280"> Επίσης , κατά τις συνεδριάσεις εξετάστηκαν οι δραστηριότητες διαφόρων ομάδων εργασίας και εμπειρογνωμόνων , οι οποίες συγκροτήθηκαν από την επιτροπή επαφών προκειμένου να επιληφθούν ειδικών θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος .
(trg)="331"> Ook werden tijdens de vergadering de activiteiten bekeken van de diverse werkgroepen en groepen van deskundigen die zijn opgericht door het contactcomité om specifieke onderwerpen van gemeenschappelijk belang te onderzoeken .

(src)="285"> Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε το 2007 στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο , στο Λουξεμβούργο .
(src)="286"> Η ομάδα εργασίας υπέβαλε έκθεση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών και , τον Δεκέμβριο του 2007 , εκδόθηκε ψήφισμα από την επιτροπή επαφών στο Ελσίνκι .
(trg)="336"> Gedurende 2007 werden de eerste vergaderingen gehouden bij de Europese Rekenkamer in Luxemburg .
(trg)="337"> Een voortgangsverslag van de werkgroep werd gepresenteerd aan het contactcomité in Helsinki in december 2007 , dat een resolutie aannam .

(src)="292"> Επίσης , το Συνέδριο συμμετέσχε στη συνάντηση της υποεπιτροπής για τον έλεγχο συμμόρφωσης στο Νέο Δελχί , τον Ιανουάριο του 2007 .
(trg)="344"> Ook nam de Rekenkamer deel aan de vergadering van het CAS in januari 2007 in New Delhi .

(src)="295"> Το 2008 το Συνέδριο θα εξακολουθήσει να εμπλέκεται ενεργώς στις ομάδες εργασίας , στα σεμινάρια και τις συνεδριάσεις του Eurosai και του Intosai .
(trg)="347"> In 2008 zal de Rekenkamer actief betrokken blijven bij de werkgroepen , seminars en bijeenkomsten van EUROSAI en INTOSAI .

(src)="296"> 37 Επιτροπή επαφών στο Ελσίνκι , Δεκέμβριος 2007
(trg)="348"> 37 Contactcomité in Helsinki , december 2007

(src)="302"> Αναλογία ανδρών και γυναικών στο προσωπικό του Συνεδρίου 46 % 12 / 2001 54 % ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 50 % 12 / 2007 50 %
(trg)="354"> Aandeel van mannen en vrouwen in het personeel van de Rekenkamer 46 % 12 / 2001 54 % VROUWEN MANNEN 50 % 12 / 2007 50 %

(src)="305"> 13 από τους 56 διευθυντές και προϊσταμένους τμημάτων / μονάδων ( το 23 % ) είναι γυναίκες , γεγονός που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 3 % σε σύγκριση με το 2006 .
(trg)="357"> 13 van de 56 directeuren en afdelings- / eenheidshoofden ( 23 % ) zijn vrouwen , hetgeen een toename met 3 % ten opzichte van 2006 inhoudt .

(src)="307"> Αναλογία ανδρών και γυναικών κατά υπηρεσιακή ομάδα 12 / 2006 12 / 2006 Α 67 % 12 / 2006 Α 80 % 12 / 2007 12 / 2007 Α 64 % 12 / 2007 Α 77 % 12 / 2006 39 W 68 % Α 32 % Γ 33 % Γ 68 % Α 32 % Γ 36 % Γ 68 % Βοηθοί διοίκησης — γραμματείς ( επίπεδο AST ) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Ελεγκτές — υπάλληλοι διοίκησης ( επίπεδο AD ) Διευθυντής και προϊστάμενος τμήματος Βοηθοί διοίκησης — γραμματείς ( επίπεδο AST ) Ελεγκτές — υπάλληλοι διοίκησης ( επίπεδο AD ) Διευθυντής και προϊστάμενος τμήματος Γ 20 % ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ Γ 23 % Η πολιτική του Συνεδρίου στον τομέα των προσλήψεων ακολουθεί τις γενικές αρχές και τους όρους απασχόλησης των οργάνων της ΕΕ , το δε προσωπικό του αποτελείται τόσο από μόνιμους όσο και από έκτακτους υπαλλήλους .
(trg)="358"> De meesten van hen zijn werkzaam bij het directoraat Vertalingen en bij de administratieve afdelingen .
(trg)="359"> Aandeel van mannen en vrouwen per functiegroep 12 / 2006 12 / 2006 M 67 % V 20 % 12 / 2006 12 / 2007 M 77 % 12 / 2006 M 80 % 12 / 2007 12 / 2007 M 64 % V 23 % 39 W 68 % M 32 % V 33 % V 68 % M 32 % V 36 % V 68 % Assistenten — Secretaressen Administrateurs VROUWEN MANNEN Controleurs — ( AST-niveau ) ( AD-niveau ) WERVING Directeur en eenheidshoofd Assistenten — Controleurs — Secretaressen Administrateurs ( AST-niveau ) ( AD-niveau ) Directeur en eenheidshoofd Bij het wervingsbeleid van de Rekenkamer worden de algemene beginselen en arbeidsvoorwaarden van de EU-instellingen in acht genomen ; haar werknemers zijn ambtenaren in vaste dienst of personeel met een tijdelijk contract .

(src)="308"> Η Υπηρεσία Επιλογής του Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( EPSO ) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς για την κάλυψη των θέσεων απασχόλησης στο Συνέδριο .
(trg)="360"> Algemene vergelijkende onderzoeken voor posten bij de Rekenkamer worden georganiseerd door het Europees Bureau voor personeelsselectie ( EPSO ) .

(src)="310"> Το 2007 το Συνέδριο προσέλαβε 179 υπαλλήλους : 117 μόνιμους υπαλλήλους , 35 έκτακτους υπαλλήλους και 27 συμβασιούχους .
(trg)="362"> In 2007 wierf de Rekenkamer 179 personeelsleden : 117 ambtenaren , 35 tijdelijke functionarissen en 27 arbeidscontractanten .

(src)="314"> ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ — ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Από το παρακάτω γράφημα προκύπτει ότι το Συνέδριο είναι ένα « νέο » όργανο ( το 63 % των υπαλλήλων του είναι ηλικίας κάτω των 44 ετών ) .
(trg)="366"> LEEFTIJDSPROFIEL — CARRIÈREMOGELIJKHEDEN De onderstaande grafiek toont aan dat de Rekenkamer een „ jonge ” instelling is ( 63 % van het personeel is jonger dan 44 jaar ) .

(src)="315"> Μεταξύ των 102 υπαλλήλων του Συνεδρίου που είναι ηλικίας 55 ετών ή άνω συγκαταλέγονται 27 από τους 56 διευθυντές και προϊσταμένους τμήματος / μονάδας , γεγονός που σημαίνει ότι κατά τα προσεχή πέντε έως δέκα έτη θα υπάρξει ευρεία ανανέωση των ανώτερων στελεχών . 40 38 68 94 114 81 147 149 ΗΛΙΚΙΑ 25 – 29 45 – 49 30 – 34 50 – 54 35 – 39 55 – 59 40 – 44 20 – 24 > 60 153 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Οι ελεγκτικές εργασίες του Συνεδρίου απαιτούν την πραγματοποίηση επισκέψεων από τους ελεγκτές ( γνωστές ως « αποστολές » ) στα κράτη μέλη και άλλες χώρες δικαιούχους κονδυλίων της ΕΕ , προκειμένου να συγκεντρώνουν κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου .
(trg)="367"> Onder de 102 medewerkers van de Rekenkamer die 55 jaar of ouder zijn , bevinden zich 27 van de 56 directeuren en afdelings- / eenheidshoofden , hetgeen inhoudt dat het hogere kader de komende vijf tot tien jaar op grote schaal wordt vernieuwd .
(trg)="368"> 40 38 68 94 114 81 147 149 LEEFTIJD 25-29 45-49 30-34 50-54 35-39 55-59 40-44 20-24 > 60 153 CONTROLEBEZOEKEN Het controlewerk van de Rekenkamer vereist dat de controleurs controlebezoeken ( bekend als „ dienstreizen ” ) afleggen aan lidstaten en andere landen die EU-middelen ontvangen , om geschikte controle-informatie te verkrijgen .

(src)="319"> Τα έξοδα ταξιδίου που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των αποστολών ελέγχου ανήλθαν , το 2007 , σε 0,49 εκατομμύρια ευρώ ( 0,43 εκατομμύρια ευρώ το 2006 ) .
(trg)="372"> In 2007 bedroegen de met de controlebezoeken gemoeide reiskosten 0,49 miljoen euro ( 0,43 miljoen euro in 2006 ) .

(src)="322"> Αποστολές 2007 — Κράτη μέλη 50 40 30 20 10 0 Αποστολές 2007 — Υποψήφιες χώρες και χώρες μη μέλη 4 3 2 1 0 41 Σερβία – Μαυροβούνιο Μολδαβία – Ουκρανία Λεσόθο – Σουαζιλάνδη Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας Βοσνία – Ερζεγοβίνη Αλβανία Τουρκία Γερμανία Πορτογαλία Ιταλία Ισπανία Βέλγιο Ελλάδα Τσεχική Δημοκρατία Γαλλία Ηνωμένο Βασίλειο Δανία Κάτω Χώρες Ιρλανδία Φινλανδία Αυστρία Πολωνία Λιθουανία Ουγγαρία Βουλγαρία Σουηδία Σλοβενία Σλοβακία Ρουμανία Λεττονία Μάλτα Ρωσία Γουινέα Τυνησία Τόγκο Σρι Λάνκα Σουδάν Νίγηρας Νικαράγουα Μαρόκο Μαδαγασκάρη Μάλι Κένυα Ινδονησία Γκάνα
(trg)="374"> De volgende grafieken bieden een overzicht van het aantal controlebezoeken dat in 2007 is afgelegd binnen de EU-lidstaten en daarbuiten .
(trg)="375"> Dienstreizen 2007 — Lidstaten 50 40 30 20 10 0 Dienstreizen 2007 — Kandidaat-lidstaten en niet-lidstaten 4 3 2 1 0 41 Servië-Montenegro Moldavië-Oekraïne Lesotho-Swaziland Voorm .

(src)="327"> Τα μαθήματα γλωσσών αντιστοιχούσαν , το 2007 , στο 52 % του συνολικού αριθμού των ημερών που αφιερώθηκαν στην επιμόρφωση .
(trg)="382"> Aan taalcursussen werd in 2007 52 % van het totaalaantal cursusdagen besteed .

(src)="331"> 42
(src)="332"> 43 ΠΛΑΙΣΙΟ 6 — Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ — ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η έκθεση που εξέδωσε το Συνέδριο το 2007 σχετικά με τον έλεγχο , την επιθεώρηση και τα συστήματα κυρώσεων στον τομέα των αλιευτικών πόρων ( ειδική έκθεση αριθ. 7 / 2007 ) προσήλκυσε ιδιαίτερα την προσοχή τόσο των ιθυνόντων για τη χάραξη πολιτικής όσο και των μέσων μαζικής ενημέρωσης .
(trg)="386"> 42
(trg)="387"> 43 TEKSTVAK 6 — HET VERSLAG OVER VISSERIJ — HET RESULTAAT VAN GESLAAGD TEAMWERK Het verslag uit 2007 van de Rekenkamer over visserijcontrole- , inspectie-en sanctiesystemen ( speciaal verslag nr. 7 / 2007 ) trok veel aandacht van zowel beleidsmakers als de media .

(src)="335"> Ο κ. Emmanuel Rauch , γάλλος ελεγκτής με πολυετή επαγγελματική πείρα στο Συνέδριο , και ο συνάδελφός του κ. Alejandro Ballester , από την Ισπανία , ήταν οι προϊστάμενοι της ομάδας του ελέγχου κατά τις προπαρασκευαστικές φάσεις , το φθινόπωρο του 2005 .
(trg)="390"> De heer Emmanuel Rauch , een Franse controleur die sinds een aantal jaren werkzaam is bij de Rekenkamer , en zijn Spaanse collega , de heer Alejandro Ballester , waren de teamleiders van de controle gedurende de voorbereidende fasen in het najaar van 2005 .

(src)="340"> Από τα αριστερά προς τα δεξιά , από κάτω προς τα άνω Πρώτη σειρά Alejandro BALLESTER GALLARDO , υπάλληλος διοίκησης ( ES — 5ετής πείρα στο Συνέδριο ) , Κίκης ΚΑΖΑΜΙΑΣ , μέλος του Συνεδρίου ( CY — 3ετής πείρα στο Συνέδριο ) , Riemer HAAGSMA , υπάλληλος διοίκησης ( NL — 30ετής πείρα στο Συνέδριο ) , Emmanuel RAUCH , ελεγκτής ( FR — 14ετής πείρα στο Συνέδριο ) .
(trg)="395"> Van links naar rechts , van beneden naar boven 1e rij Alejandro BALLESTER GALLARDO , administrateur ( ES — 5 jaar bij de Rekenkamer ) ; Kikis KAZAMIAS , lid van de Rekenkamer ( CY — 3 jaar bij de Rekenkamer ) ; Riemer HAAGSMA , administrateur ( NL — 30 jaar bij de Rekenkamer ) ; Emmanuel RAUCH , controleur ( FR — 14 jaar bij de Rekenkamer ) .

(src)="341"> Δεύτερη σειρά Jean-Marc DANIELE , σύμβουλος γραφείου μέλους ( FR — 5ετής πείρα στο Συνέδριο ) , François OSETE , ελεγκτής ( FR / ES — 23ετής πείρα στο Συνέδριο ) , Robert MARKUS , ελεγκτής ( NL — 13ετής πείρα στο Συνέδριο ) , Bertrand TANGUY , υπάλληλος διοίκησης ( FR — 3ετής πείρα στο Συνέδριο ) , Pietro PURICELLA , ελεγκτής ( IT — 11ετής πείρα στο Συνέδριο ) .
(trg)="396"> 2e rij Jean-Marc DANIELE , kabinetsattaché ( FR — 5 jaar bij de Rekenkamer ) ; François OSETE , controleur ( FR / ES — 23 jaar bij de Rekenkamer ) ; Robert MARKUS , controleur ( NL — 13 jaar bij de Rekenkamer ) ; Bertrand TANGUY , administrateur ( FR — 3 jaar bij de Rekenkamer ) ; Pietro PURICELLA , controleur ( IT — 11 jaar bij de Rekenkamer ) .

(src)="342"> Τρίτη σειρά Anne POULSEN , μεταφράστρια ( DK — 16ετής πείρα στο Συνέδριο ) , Maria del CARMEN JIMENEZ , βοηθός ελεγκτή ( ES — 15ετής πείρα στο Συνέδριο ) , Cecile RAMIREZ , γραμματέας ( FR — 5ετής πείρα στο Συνέδριο ) , Νεόφυτος ΝΕΟΦΥΤΟΥ , σύμβουλος γραφείου μέλους ( CY — 3ετής πείρα στο Συνέδριο ) , Krzysztof ZALEGA , υπάλληλος διοίκησης ( PL — 4ετής πείρα στο Συνέδριο ) .
(trg)="397"> 3e rij Anne POULSEN , vertaalster ( DK — 16 jaar bij de Rekenkamer ) ; Maria del CARMEN JIMENEZ , assistent-controleur ( ES — 15 jaar bij de Rekenkamer ) ; Cecile RAMIREZ , secretaresse ( FR — 5 jaar bij de Rekenkamer ) ; Neophytos NEOPHYTOU , kabinetsattaché ( CY — 3 jaar bij de Rekenkamer ) ; Krzysztof ZALEGA , administrateur ( PL — 4 jaar bij de Rekenkamer ) .

(src)="343"> Άλλα μέλη της ομάδας ( δεν είναι στη φωτογραφία ) Valéria ROTA , υπάλληλος διοίκησης ( IT — 8ετής πείρα στο Συνέδριο ) , Adeline DOMINGUES , γραμματέας ( FR — 8ετής πείρα στο Συνέδριο ) , Juha VANHATALO , υπάλληλος διοίκησης ( FI — 3ετής πείρα στο Συνέδριο ) , Paul STAFFORD , υπάλληλος διοίκησης ( UK — 18ετής πείρα στο Συνέδριο ) .
(trg)="398"> Andere teamleden ( niet op de foto afgebeeld ) Valeria ROTA , administrateur ( IT — 8 jaar bij de Rekenkamer ) ; Adeline DOMINGUES , secretaresse ( FR — 8 jaar bij de Rekenkamer ) ; Juha VANHATALO , administrateur ( FI — 3 jaar bij de Rekenkamer ) ; Paul STAFFORD , administrateur ( UK — 18 jaar bij de Rekenkamer ) .

(src)="344"> 44 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του Συνεδρίου αντιστοιχεί στο 0,1 % του συνόλου του προϋπολογισμού της ΕΕ , ή σχεδόν στο 1,8 % του προϋπολογισμού της ΕΕ για τις διοικητικές δαπάνες και τα θεσμικά όργανα .
(trg)="399"> 44 FINANCIËLE INFORMATIE BEGROTING De begroting van de Rekenkamer maakt circa 0,1 % van de totale EU-begroting uit , ofwel circa 1,8 % van de administratieve en institutionele begroting van de EU .

(src)="345"> Αυξήθηκε κατά 17 % κατά την τελευταία τριετία .
(trg)="400"> Haar begroting steeg de afgelopen drie jaar met 17 % .

(src)="349"> Οι πιστώσεις που αφορούν το προσωπικό ανέρχονται στο 72 % περίπου του συνόλου κατά το 2007 .
(trg)="404"> Kredieten voor personeel belopen in 2007 ongeveer 72 % van het totaal .

(src)="350"> ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006 2007 2008 Χρήση πιστώσεων Οριστικές πιστώσεις ( σε 1 000 ευρώ ) Μέλη του οργάνου 11 350 11 270 12 061 Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι 77 907 82 583 88 712 Λοιποί υπάλληλοι και εξωτερικές υπηρεσίες 4 223 4 014 4 248 Αποστολές – ταξίδια 3 100 3 000 3 212 Λοιπές δαπάνες σε σχέση με πρόσωπα απασχολούμενα στα όργανα 1 923 2 056 2 286 Υποσύνολο τίτλου 1 98 503 102 923 110 519 Ακίνητη περιουσία 6 287 8 126 12 110 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες 4 575 5 518 5 879 Κινητή περιουσία και συναφή έξοδα 1 320 1 396 1 147 Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες 807 435 425 Συνεδριάσεις , διασκέψεις 352 872 876 Ενημέρωση και επικοινωνία 1 353 1 810 1 813 Υποσύνολο τίτλου 2 14 694 18 157 22 250 Σύνολο Ελεγκτικού Συνεδρίου 113 197 121 080 132 769
(trg)="405"> BEGROTING 2006 2007 2008 Besteding van kredieten Definitieve kredieten ( 1 000 euro ) Leden van de instelling 11 350 11 270 12 061 Ambtenaren en tijdelijke functionarissen 77 907 82 583 88 712 Ander personeel en externe diensten 4 223 4 014 4 248 Dienstreizen 3 100 3 000 3 212 Andere uitgaven ten behoeve van medewerkers van de instelling 1 923 2 056 2 286 Subtotaal titel 1 98 503 102 923 110 519 Onroerend goed 6 287 8 126 12 110 IT & T 4 575 5 518 5 879 Roerend goed en bijkomende kosten 1 320 1 396 1 147 Lopende administratieve uitgaven 807 435 425 Vergaderingen , conferenties 352 872 876 Voorlichting en publicaties 1 353 1 810 1 813 Subtotaal titel 2 14 694 18 157 22 250 Totaal Rekenkamer 113 197 121 080 132 769
(trg)="406"> INTERNE-AUDITDIENST De interne-auditdienst van de Rekenkamer heeft tot doel , de Rekenkamer bij te staan in het verwezenlijken van haar doelstellingen door het systematisch en methodologisch evalueren van risicobeheer , interne controle en beheersprocedures .

(src)="361"> 45 8 EE C 292 , 5.12.2007 .
(trg)="416"> 45 8 PB C 292 van 5.12.2007 .

(src)="362"> Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριo Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2007 Λουξεμβούργο : Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2008 — 45 σ. — 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-004-5
(trg)="417"> Europese Rekenkamer Jaarlijks activiteitenverslag 2007 Luxemburg : Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen 2008 — 45 blz . — 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-015-1

(src)="363"> Πώς θα αποκτήσετε τις εκδόσεις της ΕΕ ; Οι εκδόσεις της Υπηρεσίας Εκδόσεων που προσφέρονται προς πώληση διατίθενται από το EU Bookshop ( βιβλιοπωλείο της ΕΕ ) ( http : / / bookshop.europa.eu / ) όπου μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας στο γραφείο πωλήσεων της επιλογής σας .
(trg)="418"> Hoe zijn de EU-publicaties te verkrijgen ?
(trg)="419"> Publicaties van het Publicatiebureau die te koop zijn kunt u via de website van de EU Bookshop http : / / bookshop.europa.eu / bestellen bij het verkoopkantoor van uw keuze .

(src)="364"> Μπορείτε επίσης να ζητήσετε κατάλογο των ανά τον κόσμο αντιπροσώπων του δικτύου πωλήσεων διατυπώνοντας σχετικό αίτημα με φαξ στον αριθμό ( 352 ) 29 29-42758 . http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page
(trg)="420"> U kunt ook via fax — op het nummer ( 352 ) 29 29-42758 — een lijst aanvragen van onze wereldwijd verspreide verkoopkantoren. http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page

# el/aar08_aar08.xml.gz
# nl/aar08_aar08.xml.gz


(src)="1"> ISSN 1684-0747 EL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2008 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριo
(trg)="1"> ISSN 1684-0704 NL JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG OVER 2008 Europese Rekenkamer

(src)="3"> 2 Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Ορισμένες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στους αριθμούς 00 800 , ή οι κλήσεις αυτές μπορεί να χρεώνονται .
(trg)="3"> 2 Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Gratis nummer ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Als u mobiel of in een telefooncel of hotel belt , hebt u misschien geen toegang tot gratis nummers of kunnen kosten worden aangerekend .

(src)="4"> Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το Διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa ( http : / / europa.eu ) .
(trg)="4"> Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de Europaserver ( http : / / europa.eu ) .

(src)="6"> Λουξεμβούργο : Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , 2009 ISBN 978-92-9207-204-9 © Ευρωπαϊκές Κοινότητες , 2009 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής .
(trg)="6"> Luxemburg : Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen , 2009 ISBN 978-92-9207-213-1 © Europese Gemeenschappen , 2009 Overneming met bronvermelding toegestaan .

(src)="19"> Το 2008 , με την ανάπτυξη της στρατηγικής ελέγχου για την περίοδο 2009-2012 , το Συνέδριο έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της αποστολής και του οράματός του .
(trg)="19"> Een belangrijke stap die de Rekenkamer in 2008 heeft ondernomen om haar taak en visie te verwezenlijken , was de ontwikkeling van haar controlestrategie voor de periode 2009-2012 .

(src)="24"> Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον απελ-θόντα Γενικό Γραμματέα , κύριο Michel Hervé , ο οποίος αποχώρησε στα τέλη του 2008 , για την προσήλωση και την αφοσίωσή του .
(trg)="24"> In het bijzonder gaat mijn dank — vanwege zijn toewijding en betrokkenheid — uit naar onze voormalige secretaris-generaal , de heer Michel Hervé , die de instelling eind 2008 heeft verlaten .

(src)="26"> Vítor Manuel da Silva Caldeira Πρόεδρος 5
(trg)="26"> Vítor Manuel da Silva Caldeira President 5

(src)="42"> Τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνίστανται κατά κύριο λόγο σε εισφορές των κρατών μελών βάσει του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός τους ( ΑΕΕ — 65,4 % ) , καθώς και σε έναν υπολογισμό που συνδέεται με το φόρο προστιθέμενης αξίας που εισπράττεται από τα κράτη μέλη ( ΦΠΑ — 16,9 % ) .
(trg)="42"> De ontvangsten van de Europese Unie bestaan voornamelijk uit bijdragen van de lidstaten op basis van hun bruto nationaal inkomen ( BNI — 65,4 % ) , en van een berekening over de belasting over de toegevoegde waarde , die door de lidstaten wordt geïnd ( BTW — 16,9 % ) .

(src)="43"> Οι δασμοί και οι γεωργικές εισφορές ( οι αποκαλούμενοι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι — 16,5 % ) επίσης αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των εσόδων .
(trg)="43"> De douanerechten en landbouwheffingen ( de zogeheten traditionele eigen middelen — 16,5 % ) maken ook een groot deel uit van de ontvangsten .

(src)="44"> Η σύσταση του προϋπολογισμού εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου , με τις πολιτικές γεωργίας και συνοχής να αποτελούν τις σημαντικότερες συνιστώσες του ( βλέπε πλαίσιο 1 ) .
(trg)="44"> De begroting is in de loop van de tijd veranderd qua samenstelling , en kent als hoofdbestanddelen landbouw en cohesiebeleid ( zie tekstvak 1 ) .