# da/aar07_aar07.xml.gz
# sv/aar07_aar07.xml.gz


(src)="1"> ISSN 1684-0658 DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET 20 07 ÅRLIG AKTIVITETSRAPPORT
(trg)="1"> ISSN 1684-0720 EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN 20 07 ÅRLIG VERKSAMHETSRAPPORT

(src)="3"> Europe Direct er en service , der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Nogle mobiloperatører tillader ikke opkald til 00 800-numre eller tager betaling for sådanne opkald .
(trg)="3"> Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen .
(trg)="4"> Gratis telefonnummer ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Vissa mobiltelefonoperatörer tillåter inte 00 800-nummer eller avgiftsbelägger dem .

(src)="4"> Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europa-serveren ( http : / / europa.eu ) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg : Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer , 2008 ISBN 978-92-9207-002-1 © De Europæiske Fællesskaber , 2008 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Belgium TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR
(trg)="5"> En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern ( http : / / europa.eu ) .

(src)="7"> Det er derfor med stor glæde , at jeg nu kan præsentere Den Europæiske Revisionsrets første aktivitetsberetning .
(trg)="11"> Det är därför med stor glädje jag kan presentera Europeiska revisionsrättens första årliga verksamhetsrapport .

(src)="8"> Den giver et overblik over Retten som institution og en redegørelse for dens virksomhed i 2007 , et år , hvor Retten kunne fejre 30-års-jubilæum som EU ’ s eksterne revisor , der bidrager aktivt til forbedring af den økonomiske forvaltning og optræder som den uafhængige beskytter af unionsborgernes finansielle interesser .
(trg)="12"> Här ges en översikt över revisionsrätten och redogörs för verksamheten under 2007 – det år då institutionen firade 30 år som EU:s externa revisor vars uppgift är att verka för en bättre ekonomisk förvaltning och vara en oberoende väktare av medborgarnas ekonomiska intressen .

(src)="9"> Rettens vigtigste bidrag er dens revisioner og beretninger , som hjælper den reviderede enhed med at forbedre den økonomiske forvaltning og bistår dechargemyndigheden ( Europa-Parlamentet og Rådet ) med at overvåge gennemførelsen af EU ’ s budget .
(trg)="13"> Revisionsrättens viktigaste bidrag lämnas i form av revisioner och rapporter som är en hjälp för revisionsobjektet att förbättra sin ekonomiska förvaltning och ett stöd för den myndighet som beviljar ansvarsfrihet ( Europaparlamentet och rådet ) vid övervakningen av hur EU-budgeten förvaltas .

(src)="10"> Denne beretning giver en oversigt over de revisionsberetninger , som blev offentliggjort i 2007 .
(trg)="14"> I denna rapport ges en översikt över de revisionsrapporter som offentliggjordes 2007 .

(src)="11"> Den fremhæver de vigtigste konklusioner om gennemførelsen af EU ’ s budget for 2006 og om , hvorvidt den økonomiske forvaltning af EU-midlerne har været forsvarlig .
(trg)="15"> Fokus ligger på de viktigaste slutsatserna om genomförandet av EU:s budget för 2006 och om sund ekonomisk förvaltning av EU-medel .

(src)="12"> Retten redegør ikke kun for den finansielle forvaltning i de forløbne år , den bidrager også aktivt til opbygningen af EU ’ s rammer for finansiel kontrol .
(trg)="16"> Revisionsrätten rapporterar inte endast om ekonomisk förvaltning i det förgångna , den bidrar också aktivt till uppbyggnaden av EU:s ram för ekonomistyrning .

(src)="13"> 2007 var et betydningsfuldt år for forvaltningen af EU-midler .
(src)="14"> I afsnittet » Rettens synspunkt « opsummeres Rettens holdning til en række vigtige udviklinger i relation til medlemsstaternes ansvarlighed og Rettens bidrag til den offentlige høring om den budgetreform , som Europa-Kommissionen har iværksat .
(trg)="17"> År 2007 var ett betydelsefullt år när det gäller förvaltningen av EU-medel .
(trg)="18"> I avsnittet ” Revisionsrättens ståndpunkt ” sammanfattas revisionsrättens ståndpunkt när det gäller den viktiga utveckling som ägt rum när det gäller medlemsstaternas redovisningsskyldighet och revisionsrättens bidrag till det offentliga samråd om reformering av budgeten som Europeiska kommissionen har inlett .

(src)="15"> Ingen af Rettens resultater i 2007 kunne have været nået uden de 850 medarbejderes engagement , kvalifikationer og dygtighed .
(trg)="19"> Ingen av revisionsrättens insatser under 2007 kunde ha genomförts utan engagemanget , kunskaperna och kapaciteten hos de 850 anställda .

(src)="18"> I 2007 fortsatte arbejdet med at gennemføre denne handlingsplan , og sidst på året blev der iværksat et » peer review « , som udføres af et hold revisorer fra de nationale revisionsinstitutioner i Canada , Norge , Portugal og Østrig .
(trg)="22"> Under 2007 fortsatte genomförandet av den handlingsplan som självbedömningen resulterade i , och i slutet av året inleddes en sakkunnigbedömning ( peer review ) under ledning av ett team bestående av revisorer från de nationella revisionsorganen i Norge , Kanada , Österrike och Portugal .

(src)="19"> Et af de første resultater af denne proces var nedenstående beskrivelse af Rettens opgave , vision , værdier og strategiske mål , som skal være en rettesnor for de aktiviteter , vi ser frem til at skulle redegøre for i de kommende år .
(trg)="23"> Ett tidigt resultat av denna reformprocess var den formulering av revisionsrättens uppdrag , vision , värderingar och strategiska mål som kommer att vara vägledande för de verksamheter vi ser fram emot att få rapportera om under kommande år .

(src)="20"> Jeg håber , at I vil nyde at læse vor første årlige aktivitetsberetning og finde den nyttig .
(trg)="24"> Jag hoppas att vår första verksamhetsrapport kommer att vara trevlig och värdefull läsning .

(src)="21"> Vítor Manuel da Silva Caldeira Formand 5
(trg)="25"> Vítor Manuel da Silva Caldeira Ordförande 5

(src)="22"> 6 OPGAVE , VISION , VÆRDIER OG STRATEGISKE MÅL OPGAVE VISION Den Europæiske Revisionsret er en EU-institution .
(src)="23"> Den er oprettet i henhold til traktaten med det formål at revidere EU ’ s finanser .
(trg)="26"> 6 UPPDRAG , VISION , VÄRDERINGAR OCH STRATEGISKA MÅL UPPDRAG VISION Europeiska revisionsrätten är den EU-institution som inrättats genom fördraget för att granska EU:s finanser .

(src)="24"> Som EU ’ s eksterne revisor bidrager den til at forbedre EU ’ s økonomiske forvaltning og agerer som den uafhængige beskytter af unionsborgernes finansielle interesser .
(trg)="27"> I sin roll som EU:s externa revisor bidrar institutionen till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och fungerar som oberoende väktare av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen .

(src)="25"> At være en uafhængig og dynamisk revisionsinstitution , som er anerkendt for sin integritet og upartiskhed , respekteret for sin professionalisme og for kvaliteten og effekten af sit arbejde , og som på afgørende vis hjælper de berørte parter med at forbedre forvaltningen af EU ’ s finanser .
(trg)="28"> En oberoende och dynamisk revisionsrätt , erkänd för sin integritet och opartiskhet , respekterad för sin professionalism , för kvaliteten på och effekterna av sitt arbete , vars stöd till intressenterna är avgörande när det gäller att förbättra förvaltningen av EU:s finanser .

(src)="26"> 7 VÆRDIER Uafhængighed , integritet & upartiskhed Professionalisme Tilføre merværdi Topkvalitet & effektivitet Uafhængighed , integritet og upartiskhed hos institutionen , medlemmerne og personalet .
(trg)="29"> 7 VÄRDERINGAR Oberoende , integritet och opartiskhet Professionalism Mervärde Kompetens och effektivitet Upprätthålla oberoende , integritet och opartiskhet för institutionen , dess ledamöter och personal .

(src)="29"> Være med i udviklingen af offentlig revision i EU og overalt i verden .
(trg)="32"> Delta i utvecklingen av offentlig revision inom EU och globalt .

(src)="30"> Producere relevante beretninger af høj kvalitet , som foreligger på det rigtige tidspunkt og er baseret på solide resultater og beviser , og som behandler spørgsmål af interesse for de berørte parter og sender et klart og autoritativt budskab .
(trg)="33"> Utarbeta relevanta granskningsrapporter av hög kvalitet i tid , som är grundade på hållbara granskningsresultat och bevis , som behandlar frågor av intresse för intressenterna och som förmedlar ett kraftfullt och auktoritativt budskap .

(src)="31"> Medvirke til effektivt at forbedre EU ’ s forvaltning og bidrage til øget ansvarlighed i forvaltningen af EU-midler .
(trg)="34"> Bidra till faktiska förbättringar av EU:s förvaltning och till förbättrad redovisningsskyldighet vid förvaltningen av EU-medel .

(src)="34"> Maksimere effektiviteten i alle aspekter af arbejdet .
(trg)="37"> Maximera effektiviteten i alla delar av arbetet .

(src)="35"> STRATEGISKE MÅL Med henblik på at udføre sin opgave har Den Europæiske Revisionsret sat sig følgende strategiske mål : Professionalisme Output Berørte parter Læring & vækst En robust metodologi , en hensigtsmæssig revisionsstrategi , udvikling af praksis for offentlig revision , fælles revisionsstandarder og revisionskriterier for EU-midler , samarbejde med OR i EU , en effektiv » fællesskabskontrolstruktur « Egnede revisionsemner , aktualitet , klare og læsbare beretninger , forvaltningsrevisioner af høj kvalitet , øge beretningernes effekt Skabe tættere forbindelser til de reviderede enheder , så disse forstår revisionsprocessen , og der sikres bredere accept af revisionsresultaterne ; udvikle kontakterne til Europa-Parlamentet og Rådet som budget-og dechargemyndighed ; effektiv kommunikation med borgerne i EU Lære af peer-review-evalueringen med henblik på at styrke og udvikle Rettens organisation , metoder , procedurer og output og maksimere effektiviteten ; en effektiv og dynamisk politik for menneskelige ressourcer ; faglig videreuddannelse af høj kvalitet ; opgradering af infrastruktur ; gennemførelse af it-politikker
(trg)="38"> STRATEGISKA MÅL Europeiska revisionsrätten har satt upp följande strategiska mål för att utföra sitt uppdrag : Professionalism Resultat Intressenter Lärande och utveckling Använda tillförlitliga metoder och en lämplig revisionsstrategi , utveckla metoderna inom offentlig revision , gemensamma revisionsstandarder och revisionskriterier för EU-medel , samarbeta med nationella revisionsorgan från EU-länderna , stödja utvecklingen och tillämpningen av en ändamålsenlig ” ram för gemenskapens interna kontroll ” .
(trg)="39"> Välja ut relevanta granskningsteman , förbättra rapporternas aktualitet , tydlighet och läsbarhet liksom kvaliteten på effektivitetsrevisionerna , öka rapporternas genomslag .

(src)="36"> 8 RETTENS ROLLE OG ARBEJDE HVAD ER RETTENS ROLLE ?
(trg)="48"> 8 REVISIONSRÄTTENS ROLL OCH ARBETE VILKEN ÄR REVISIONSRÄTTENS ROLL ?

(src)="37"> Den Europæiske Union har et budget på omtrent 120 mia .
(src)="38"> EUR eller ca .
(src)="39"> 1 % af de 27 medlemsstaters bruttonationalindkomst ( BNI ) .
(trg)="49"> Europeiska unionen har en budget på omkring 120 miljarder euro eller cirka 1 % av bruttonationalinkomsten ( BNI ) i de 27 medlemsstaterna .

(src)="40"> Sammenlignet med de nationale budgetter er der tale om en beskeden andel .
(trg)="50"> Jämfört med nationella budgetar är detta en låg andel .

(src)="41"> For nogle af medlemsstaterne spiller midlerne fra EU imidlertid en vigtig rolle i forbindelse med finansieringen af offentlige aktiviteter , og for nogle lande , f.eks .
(trg)="51"> För vissa medlemsstater spelar dock EU-medel en viktig roll för att finansiera offentlig verksamhet , och det totala beloppet är nästan lika stort eller lika med några länders BNI , exempelvis Rumäniens .

(src)="43"> Budgettets sammensætning har ændret sig i årenes løb , og landbrug og samhørighed er de vigtigste elementer ( jf. tekstboks 1 ) .
(trg)="52"> Budgetens sammansättning har ändrats över tiden , och jordbruk och sammanhållningspolitik utgör den största delen ( se ruta 1 ) .

(src)="44"> Rådet , dvs. medlemsstaternes repræsentanter , og medlemmerne af Europa-Parlamentet , som vælges direkte , vedtager budgettet for et år ad gangen inden for de syvårige finansielle rammer .
(trg)="53"> Budgeten fastställs årligen – inom en sjuårig ekonomisk ram – av rådet , det vill säga företrädare för medlemsstaterna , och av det direktvalda Europaparlamentet .

(src)="45"> Budgetforslaget fremsættes af Europa-Kommissionen , som også har ansvaret for at gennemføre budgettet .
(trg)="54"> Europeiska kommissionen lägger fram ett förslag till budget och har också ansvaret för att genomföra den .

(src)="46"> En meget betydelig del , navnlig landbrugs-og samhørighedsudgifterne , gennemføres i samarbejde med medlemsstaterne .
(trg)="55"> En mycket stor andel – utgifterna för jordbruk och sammanhållning – genomförs i samarbete med medlemsstaterna .

(src)="47"> De nationale administrationer kan afhængigt af udgiftsordningerne være ansvarlige for at udarbejde udgiftsstrategier , udvælge støttemodtagere og projekter og afholde betalinger .
(trg)="56"> Beroende på utgiftsprogram kan nationella förvaltningar ha ansvaret för att fastställa utgiftsstrategier , välja ut mottagare och projekt samt göra betalningar .

(src)="49"> 9 TEKSTBOKS 1 — HVAD BRUGER EU SINE PENGE TIL ?
(trg)="59"> 9 RUTA 1 – VAD ANVÄNDS EU : S PENGAR TILL ?

(src)="50"> EU-budgettet finansieres med finansielle bidrag fra medlemsstaterne ( primært baseret på det nationale BNI ) samt med told og landbrugsafgifter .
(trg)="60"> EU:s budget finansieras genom ekonomiska bidrag från medlemsstaterna ( till största delen baserade på nationell BNI ) och av tullar och jordbruksavgifter .

(src)="51"> EU-budgettet anvendes i vid udstrækning til andre formål end de nationale budgetter , hvilket til dels skyldes , at ansvarsområderne ikke er de samme .
(trg)="61"> EU-budgeten går i stor utsträckning till annan verksamhet än de nationella budgetarna vilket till viss del beror på skilda ansvarsområden .

(src)="52"> Unionen er for eksempel ikke ansvarlig for de sociale sikringsordninger , som normalt tegner sig for en stor del af de nationale udgifter .
(trg)="62"> Unionen har till exempel inget ansvar för sociala trygghetssystem , något som vanligtvis utgör en stor del av de nationella utgifterna .

(src)="53"> Siden 1960 ’ erne har landbrugsudgifterne , typisk i form af betalinger til landbrugere i Unionen , været den største post på budgettet , selv om den nu er ved at blive mindre .
(trg)="63"> Sedan 1960-talet har jordbruksutgifterna , oftast i form av betalningar till jordbrukare runtom i unionen , utgjort den största delen av budgeten även om denna andel nu minskar .

(src)="54"> I 2008 er lidt mindre end halvdelen af budgettet beregnet til beskyttelse og forvaltning af naturressourcer , navnlig landbrug og udvikling af landdistrikter .
(trg)="64"> För 2008 ägnas något mindre än hälften av budgeten åt bevarande och förvaltning av naturresurser , i första hand jordbruk och landsbygdsutveckling .

(src)="55"> Siden 1980 ’ erne er en større del af udgifterne gået til samhørighed — dvs. regional og social udvikling .
(src)="56"> Herunder medfinansieres der en lang række projekter fra vejbygning i Slovakiet til kurser for arbejdsløse i Danmark .
(src)="57"> I 2008 er udgifterne til bæredygtig vækst , som tegner sig for størstedelen af samhørighedsudgifterne , planlagt til at udgøre 38 % af budgettet .
(trg)="65"> En stor del av utgifterna går sedan 1980-talet till sammanhållningspolitik – det vill säga regional och social utveckling – där ett brett spektrum av projekt , från vägbyggen i Slovakien till kurser för arbetslösa i Danmark , medfinansieras .
(trg)="66"> Under 2008 planeras utgifterna för hållbar utveckling , där merparten går till sammanhållning , uppgå till 38 % av budgeten .

(src)="58"> Denne post omfatter også en stor del af EU-midlerne til forskning .
(trg)="67"> Till denna rubrik hör också en stor del av de EU-medel som går till forskning .

(src)="59"> EU bruger endvidere betydelige beløb til udvikling og humanitær bistand og til støtte til lande , som ligger tæt på Unionen , eller som har ansøgt om at blive medlem .
(trg)="68"> EU avsätter vidare betydande belopp till utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd liksom till stöd till länder i unionens närhet eller till länder som kandiderar till medlemskap .

(src)="60"> Ca .
(src)="61"> 6 % af budgettet anvendes til finansiering af fællesskabsinstitutionernes administration .
(trg)="69"> Omkring 6 % av budgeten behövs för att finansiera administreringen av gemenskapens institutioner .

(src)="62"> EU ’ s udgifter : EU-borgerskab , frihed , sikkerhed og retfærdighed 1 % Den Europæiske Union som global partner 6 % Administration 6 % Samhørighed — bæredygtig vækst 38 % Landbrug — beskyttelse og forvaltning af naturressourcer 49 %
(trg)="70"> EU:s utgifter : Medborgarskap , frihet , säkerhet och rättvisa 1 % Europeiska unionen som global partner 6 % Administration 6 % Sammanhållning – Hållbar utveckling 38 % Jordbruk – Bevarande och förvaltning av naturresurser 49 %

(src)="63"> I et demokratisk samfund er der behov for fuldstændige , nøjagtige og offentligt tilgængelige oplysninger , som kan indgå i debatten og anvendes i beslutningstagningen både for at forbedre den økonomiske forvaltning og for at sikre ansvarlighed .
(trg)="71"> I ett demokratiskt samhälle behövs fullständig och korrekt information som är tillgänglig för alla och ligger till grund för debatt och beslutsfattande , både för att förbättra den ekonomiska förvaltningen och för att garantera redovisningsskyldighet .

(src)="64"> EU har i lighed med sine medlemsstater en ekstern revisor , som er den uafhængige beskytter af borgernes finansielle interesser .
(trg)="72"> EU , liksom medlemsstaterna , har en extern revisor som oberoende väktare av medborgarnas ekonomiska intressen .

(src)="65"> Som EU ’ s eksterne revisor kontrollerer Den Europæiske Revisionsret , at der aflægges korrekt regnskab for EU ’ s midler , og at de anvendes i overensstemmelse med gældende regler og love og under behørig hensyntagen til , at man , uanset hvor midlerne anvendes , får mest mulig valuta for pengene .
(trg)="73"> Såsom EU:s externa revisor kontrollerar Europeiska revisionsrätten att EU:s medel redovisas korrekt och betalas ut i enlighet med regler och lagstiftning , med vederbörlig hänsyn till att man får bäst valuta för pengarna , oavsett var medlen används .

(src)="66"> Resultaterne af Rettens arbejde anvendes af Kommissionen , Parlamentet og Rådet samt af medlemsstaterne til at forbedre den finansielle forvaltning af EU ’ s budget .
(trg)="74"> Resultatet av revisionsrättens arbete används av kommissionen , parlamentet och rådet samt av medlemsstaterna för att förbättra den ekonomiska förvaltningen av EU:s budget .

(src)="67"> Rettens arbejde udgør et vigtigt grundlag for den årlige dechargeprocedure , hvor Parlamentet efter henstilling fra Rådet træffer beslutning om , hvorvidt Kommissionen har opfyldt sine forpligtelser i forbindelse med gennemførelsen af budgettet for det foregående regnskabsår .
(trg)="75"> Revisionsrättens arbete utgör en viktig bas för det årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet då parlamentet , på rekommendation av rådet , beslutar om kommissionen har uppfyllt sitt ansvar när det gäller genomförandet av föregående års budget .

(src)="68"> På trods af sit navn har Retten ingen retslige beføjelser .
(trg)="76"> Trots sitt namn har revisionsrätten inga rättsliga befogenheter .

(src)="69"> På de områder af budgettet , hvor der er delt forvaltning , samarbejder medlemsstaterne med Kommissionen og opretter overvågnings-og kontrolsystemer — intern kontrol — som skal sikre , at midlerne anvendes korrekt og i overensstemmelse med reglerne .
(trg)="77"> På budgetområden med delad förvaltning samarbetar medlemsstaterna med kommissionen när det gäller att införa system för övervakning och kontroll – intern kontroll – som ska garantera att medlen används korrekt och i enlighet med bestämmelserna .

(src)="70"> Den interne kontrol har dermed både en EU-og en national dimension .
(trg)="78"> Den interna kontrollen har sålunda både en EU-dimension och en nationell dimension .

(src)="71"> Som supplement til det arbejde , som Retten udfører , reviderer mange af de nationale revisionsorganer EU-midler , som forvaltes og anvendes af nationale administrationer .
(src)="72"> Oversigt over den interne kontrol og den eksterne revision af EU-budgettet EU-niveau 10 Kommissionen ( GD ’ erne , den interne revisionstjeneste ) De ansvarlige myndigheder Den Europæiske Revisionsret De nationale revisionsinstitutioner Medlemsstaterne Ekstern revision Intern kontrol
(trg)="79"> Utöver det arbete som utförs av revisionsrätten granskar många nationella revisionsorgan de EU-medel som förvaltas och betalas ut av nationella förvaltningar .
(trg)="80"> Intern kontroll och extern revision av EU:s budget .
(trg)="81"> EU-nivå 10 Kommissionen ( Generaldirektorat , Tjänsten för internrevision ) Medlemsstater Genomförande myndigheter Europeiska revisionsrätten Nationella revisionsorgan Nationell nivå Extern revision Intern kontroll

(src)="73"> HVAD PRODUCERER RETTEN ?
(src)="74"> Retten udfører tre forskellige former for revision 1 : finansiel revision , overensstemmelsesrevision og forvaltningsrevision .
(trg)="82"> VAD PRODUCERAR REVISIONSRÄTTEN ?
(trg)="83"> Revisionsrätten gör tre olika typer av revisioner 1 : av redovisning , av regelefterlevnad och av effektivitet .

(src)="75"> Under disse revisioner søges følgende spørgsmål besvaret : 11 • • • Giver regnskaberne i alt væsentligt et retvisende billede af den finansielle stilling og af regnskabsårets resultater og pengestrømme i overensstemmelse med de gældende rammer for regnskabaflæggelse ? ( finansiel revision ) Er aktiviteterne og de finansielle transaktioner og oplysninger i alt væsentligt i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser , der gælder for dem ? ( overensstemmelsesrevision ) Er den økonomiske forvaltning forsvarlig , dvs. anvendes der så få midler som muligt ( sparsommelighed ) , er reultaterne opnået med færrest mulige ressourcer ( produktivitet ) , og er målene blevet opfyldt ( effektivitet ) ? ( forvaltningsrevision ) De fleste af Rettens finansielle revisioner og overensstemmelsesrevisioner udføres som led i afgivelsen af den årlige revisionserklæring , som fremlægges i årsberetningen om gennemførelsen af EU ’ s budget .
(src)="76"> EF-traktaten pålægger Retten at afgive en sådan erklæring — eller udtalelse — om regnskabernes rigtighed og om de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed .
(trg)="86"> ( Granskning av regelefterlevnad ) Är den ekonomiska förvaltningen sund , det vill säga används så lite medel som möjligt ( sparsamhet ) , uppnås resultaten med minsta möjliga resurser ( effektivitet ) och har målen uppnåtts ( ändamålsenlighet ) ?
(trg)="87"> ( Effektivitetsrevision ) Huvuddelen av revisionsrättens redovisningsrevisioner och granskningar av regelefterlevnad utförs inom ramen för den årliga revisionsförklaring som läggs fram i årsrapporten om genomförandet av EU:s budget .
(trg)="88"> Enligt EG-fördraget ska revisionsrätten avge en sådan förklaring – eller yttrande – om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet .

(src)="78"> Den årlige revisionserklæring er almindeligt kendt under det franske akronym DAS ( déclaration d ’ assurance ) .
(trg)="90"> Den franska akronymen DAS ( ” Déclaration d ’ Assurance ” ) används ofta som benämning på den årliga revisionsförklaringen .

(src)="79"> 1 Yderligere oplysninger om Rettens metodologi fås i håndbøgerne på Rettens websted ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="91"> 1 För mer information om revisionsrättens metoder , se handböckerna på revisionsrättens webbplats ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="81"> Rettens revision af EU ’ s regnskaber udføres i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder ( International Standards on Audit , ISA ) , som anvendes i den offentlige og den private sektor .
(trg)="92"> HUR GRANSKAR REVISIONSRÄTTEN ?
(trg)="93"> Revisionsrättens revision av EU:s räkenskaper utförs i enlighet med internationellt accepterade redovisningsnormer ( ISA ) som tillämpas inom offentlig och privat sektor .

(src)="82"> De eksisterende internationale standarder dækker imidlertid ikke i samme udstrækning den form for overensstemmelsesrevision , som Retten udfører .
(trg)="94"> De existerande internationella redovisningsnormerna täcker dock inte i samma utsträckning den typ av granskning av regelefterlevnad som revisionsrätten utför .

(src)="83"> Sammen med de nationale revisionsinstitutioner deltager Retten aktivt i udviklingen af internationale standarder i de relevante organer ( INTOSAI , IFAC ) 2 .
(trg)="95"> Revisionsrätten deltar aktivt i den utveckling av internationella normer som utförs av de normgivande organen ( Intosai och IFAC ) 2 tillsammans med nationella revisionsorgan .

(src)="84"> Når Retten skal skaffe sig sikkerhed for , at betalingerne overholder de gældende love og administrative bestemmelser , trækker den både på resultaterne af sin gennemgang af overvågnings-og kontrolsystemerne , som skal forebygge eller opdage og korrigere fejl med hensyn til lovlighed og formel rigtighed , og på en stikprøve af de transaktioner ( betalinger ) , der er foretaget ( jf. tekstboks 2 ) .
(trg)="96"> För att uppnå säkerhet om huruvida betalningar har skett i enlighet med rättsliga ramar och bestämmelser använder revisionsrätten resultaten både från sin granskning av system för övervakning och kontroll , som ska förhindra eller upptäcka och korrigera fel avseende laglighet och korrekthet , och från ett stickprov från själva transaktionerna ( betalningar ) ( se ruta 2 ) .

(src)="85"> Hvis det konstateres , at systemerne er pålidelige , behøver Retten ikke at revidere så mange transaktioner for at komme frem til en gyldig konklusion om disses lovlighed og formelle rigtighed .
(trg)="97"> När systemen granskats och befunnits vara tillförlitliga kan revisionsrätten kontrollera färre transaktioner för att komma fram till en giltig slutsats om deras laglighet och korrekthet .

(src)="86"> Der anvendes også andre kilder til støtte for Rettens konklusioner , f.eks . arbejde udført af andre revisorer .
(trg)="98"> Andra källor , såsom andra revisorers arbete , används också för att underbygga revisionsrättens slutsatser .

(src)="87"> I sin forvaltningsrevision følger Retten en række forskellige metoder til vurdering af forvaltnings-og overvågningssystemer og resultatoplysninger , som den bedømmer i henhold til bestemmelserne i den relevante lovgivning og principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning .
(trg)="99"> Vid effektivitetsrevision använder revisionsrätten olika granskningsmetoder för att bedöma förvaltnings-och övervakningssystem och information om effektivitet i förhållande till kriterier hämtade från lagstiftning och principerna om sund ekonomisk förvaltning .

(src)="88"> Når Retten skal vælge , hvilke forvaltningsrevisioner der skal udføres , søger den at finde frem til de revisionsemner , som sandsynligvis vil kunne få størst effekt på EU ’ s udgifter , fordi de vil kunne anvendes til at pege på mulige forbedringer med hensyn til sparsommelighed , produktivitet og effektivitet .
(trg)="100"> När revisionsrätten väljer vilka effektivitetsrevisioner som ska göras försöker den identifiera granskningsteman som sannolikt ger störst effekt när det gäller att identifiera potentiella förbättringar av sparsamheten , effektiviteten och ändamålsenligheten i EU:s utgifter .

(src)="89"> 12 2 INTOSAI International Organisation of Supreme Audit institutions — IFAC International Federation of Accountants .
(trg)="101"> 12 2 Intosai ( International Organisation of Supreme Audit Institutions ) , samarbetsorgan för riksrevisioner , och IFAC ( International Federation of Accountants ) , internationell sammanslutning av föreningar för revisorer och kvalificerat redovisningsfolk .

(src)="91"> I forbindelse med DAS-erklæringen anvender den derfor statistiske stikprøveteknikker for at få et resultat , som er repræsentativt for populationen som helhed .
(trg)="103"> Inom ramen för revisionsförklaringen används därför statistiska urvalstekniker för att få fram ett resultat som är representativt för populationen som helhet .

(src)="92"> Det betyder , at der skal udtages en tilfældig og repræsentativ stikprøve af underliggende transaktioner fra alle områder af Unionens budget , f.eks . landbrug , til detaljeret kontrol .
(trg)="104"> Detta innebär att revisionsrätten slumpmässigt gör ett representativt urval av underliggande transaktioner från alla områden av unionens budget , till exempel jordbruk , som detaljgranskas .

(src)="94"> Dernæst foretager Retten kontrolundersøgelser på stedet , f.eks . måling af landbrugsarealets størrelse , for at forvisse sig om , at udgiftsanmeldelsen svarer til de faktiske forhold .
(trg)="106"> Därefter gör revisionsrätten kontroller på plats , till exempel mäter jordbruksarealens yta , för att kontrollera om stödansökan överensstämmer med verkligheten .

(src)="95"> Den samlede population af landbrugsbetalinger Rettens statistiske stikprøvemetode betyder , at resultaterne kan ekstrapoleres til den pågældende population , dvs. et specifikt indtægts-eller udgiftsområde , og sammen med oplysningerne fra vurderingen af systemerne anvendes som grundlag for en samlet revisionserklæring .
(trg)="107"> Population : alla jordbruksbetalningar Att revisionsrätten gör ett statistiskt urval innebär att resultaten kan extrapoleras till hela den aktuella populationen , det vill säga ett specifikt inkomst-eller utgiftsområde , och tillsammans med uppgifter från utvärderingen av system ligga till grund för ett övergripande revisionsuttalande .

(src)="100"> 14 LEDELSE OG ORGANISATION REVISIONSRETTENS STRUKTUR Revisionsretten fungerer som et kollegialt organ med 27 medlemmer , et fra hver medlemsstat .
(trg)="112"> 14 STYRNING OCH ORGANISATION REVISIONSRÄTTENS STRUKTUR Revisionsrätten arbetar som ett kollegialt organ med 27 ledamöter , en från varje medlemsstat .

(src)="101"> Alle revisionsberetninger og udtalelser vedtages af kollegiet , som også træffer beslutninger om Rettens organisation og administration .
(trg)="113"> Alla revisionsrapporter och yttranden antas av kollegiet .
(trg)="114"> Det beslutar även om revisionsrättens organisation och administration .

(src)="103"> Som organisationsplanen viser ( jf. s .
(src)="104"> 17 ) , er der fire sektorgrupper , som dækker forskellige dele af budgettet ( beskyttelse og forvaltning af naturressourcer — strukturpolitikker , transport , forskning og energi — foranstaltninger udadtil — egne indtægter , bankaktiviteter , driftsudgifter , EU-institutioner og -organer samt interne politikker ) .
(trg)="116"> Som framgår av organisationsschemat ( se sidan 17 ) finns fyra sektorsvisa grupper som täcker olika delar av budgeten ( bevarande och förvaltning av naturresurserna – strukturpolitik , transport , forskning och energi – externa åtgärder – egna medel , bankverksamhet , administrativa utgifter , gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan samt inre politik ) .

(src)="106"> En femte revisionsgruppe ( CEAD — koordinering , kommunikation , evaluering , revisionserklæring og udvikling ) er ansvarlig for tværgående spørgsmål som f.eks . koordinering af arbejdet med revisionserklæringen , kvalitetssikring , udvikling af Rettens revisionsmetodologi og formidling af information om Rettens arbejde og output .
(trg)="118"> En femte revisionsgrupp ( CEAD eller samordning , kommunikation , utvärdering , revisionsförklaring och utveckling ) ansvarar för övergripande frågor , såsom samordning av revisionförklaringen , kvalitetssäkring , utveckling av revisionsrättens revisionsmetoder och spridning av revisionsrättens arbete och resultat .

(src)="107"> Et administrationsudvalg bestående af medlemmer , som repræsenterer samtlige revisionsgrupper , tager sig af alle administrative sager , som Retten skal træffe en formel afgørelse om .
(trg)="119"> En förvaltningskommitté bestående av ledamöter från alla revisionsgrupper förbereder alla administrativa ärenden för formellt beslut av revisionsrätten .

(src)="108"> MEDLEMMERNE Medlemmerne af Retten udnævnes af Rådet efter samråd med Europa-Parlamentet og efter , at de først er udpeget af deres respektive medlemsstater .
(trg)="120"> LEDAMÖTERNA Revisionsrättens ledamöter nomineras av sin medlemsstat och utses av rådet efter samråd med Europaparlamentet .

(src)="109"> Medlemmerne udnævnes for en periode på seks år , som kan fornyes .
(trg)="121"> De utses för en tid av sex år och de kan utnämnas på nytt .

(src)="110"> De skal udføre deres opgaver i fuldstændig uafhængighed og i Den Europæiske Unions almene interesse .
(trg)="122"> De ska fullgöra sina skyldigheter under full oavhängighet och i Europeiska unionens allmänna intresse .

(src)="111"> Ud over at være en del af et kollegium , som træffer den endelige afgørelse om revisioner og udtalelser samt om bredere spørgsmål af strategisk og administrativ art , så har hvert medlem også sine egne opgaver , primært inden for revision , som han / hun er ansvarlig for .
(trg)="123"> Förutom att vara en del av kollegiet , som fattar de slutliga besluten om revisioner och yttranden liksom om mer generella strategiska frågor och förvaltningsfrågor , ansvarar varje ledamot för sina egna uppgifter som i första hand gäller revisionsarbetet .

(src)="113"> Han eller hun forelægger dernæst beretningen for gruppen og for Retten og , når den er vedtaget , for Europa-Parlamentet , Rådet og andre relevante interessenter .
(trg)="125"> Han eller hon presenterar därefter rapporten för gruppen och kollegiet , och när den har antagits , för Europaparlamentet , rådet och andra relevanta intressenter .

(src)="114"> Den 1 . januar 2007 , da Bulgarien og Rumænien tiltrådte Unionen , fik Retten to nye medlemmer , Nadeja Sandolova og Ovidiu Ispir .
(trg)="126"> Den 1 januari 2007 , när Bulgarien och Rumänien anslöt sig till EU , kom två nya ledamöter , Nadejda Sandolova och Ovidiu Ispir , till revisionsrätten .

(src)="115"> Et år senere , den 1 . januar 2008 , blev Michel Cretin ( Frankrig ) , Henri Grethen ( Luxembourg ) og Harald Noack ( Tyskland ) medlemmer af Retten , da deres forgængeres mandat udløb .
(trg)="127"> Ett år senare , den 1 januari 2008 , ersatte tre nya ledamöter , Michel Cretin ( Frankrike ) , Henri Grethen ( Luxemburg ) och Harald Noack ( Tyskland ) sina företrädare vars mandat gått ut .

(src)="116"> Endvidere fornyede Rådet fire medlemmers mandat for en periode på seks år ( Det Forenede Kongerige , Grækenland , Nederlandene og Østrig ) .
(trg)="128"> Samtidigt förnyade rådet mandatet för fyra ledamöter ( från Grekland , Nederländerna , Österrike och Förenade kungariket ) för en tid av sex år .

(src)="117"> FORMAND Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET 2008 15
(trg)="129"> PRESIDENT Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN 2008 15

(src)="118"> 16 FORMANDEN Den Europæiske Revisionsret ledes af en formand , som vælges af og blandt medlemmerne for en periode på tre år , som kan fornyes .
(trg)="130"> 16 ORDFÖRANDEN Europeiska revisionsrätten leds av en ordförande som ledamöterna utser bland sig för en period av tre år som kan förnyas .

(src)="119"> Hans eller hendes rolle er at være primus inter pares — den første blandt ligemænd .
(trg)="131"> Hans eller hennes uppgift är att vara primus inter pares – den främste bland likar .

(src)="120"> Han eller hun leder retsmøderne og sørger for , at Rettens afgørelser føres ud i livet , og at institutionen og dens aktiviteter styres forsvarligt .
(trg)="132"> Han eller hon leder revisionsrättens sammanträden , ser till att revisionsrättens beslut genomförs och att förvaltningen av institutionen och dess verksamhet är sund .

(src)="122"> Den 16 . januar 2008 blev det portugisiske medlem , Vítor Manuel da Silva Caldeira , valgt som Rettens 11 . formand .
(trg)="134"> Den 16 januari 2008 valdes Vítor Manuel da Silva Caldeira , ledamoten från Portugal , till revisionsrättens elfte ordförande .

(src)="123"> GENERALSEKRETÆREN Generalsekretæren er den øverste medarbejder i institutionen og udpeges af Retten for en periode på 6 år , som kan fornyes .
(trg)="135"> GENERALSEKRETERAREN Generalsekreteraren innehar den högsta tjänsten vid institutionen och utses av revisionsrätten för en period av sex år som kan förnyas .

(src)="124"> Han eller hun er ansvarlig for ledelsen af Rettens personale og administration , herunder også uddannelsesafdelingen og oversættelsesdirektoratet , som består af en enhed for hvert af de officielle sprog undtagen gælisk ( 22 sprog ) .
(trg)="136"> Han eller hon har ansvaret för att leda revisionsrättens personal och administration , inklusive fortbildningsavdelningen och översättningsdirektoratet som har en enhet för varje officiellt språk utom gaeliska ( 22 språk ) .

(src)="125"> Generalsekretæren har også ansvaret for Rettens sekretariat .
(trg)="137"> Generalsekreteraren ansvarar även för revisionsrättens sekretariat .

(src)="126"> Den 1 . juli 2007 fik Rettens nuværende generalsekretær , Michel Hervé , sit mandat fornyet .
(trg)="138"> Den 1 juli 2007 förnyades mandatet för revisionsrättens nuvarande generalsekretare Michel Hervé .

(src)="127"> RETTENS PERSONALE Den Europæiske Revisionsret har ca .
(src)="128"> 850 ansatte ( 836 pr .
(src)="129"> 31 . december 2007 ) fordelt på revisorer ( 484 ) , oversættere ( 162 ) og administrativt støttepersonale .
(trg)="139"> REVISIONSRÄTTENS PERSONAL Europeiska revisionsrättens personal består av omkring 850 personer ( 836 den 31 december 2007 ) , däribland revisorer ( 484 ) , översättare ( 162 ) och administrativ personal .

(src)="130"> Rettens revisorer har en bred faglig baggrund inden for regnskabsvæsen , finansiel forvaltning , intern og ekstern revision , jura og økonomi og har erfaring fra både den offentlige og den private sektor .
(trg)="140"> Revisionsrättens revisionspersonal har bred yrkesbakgrund och erfarenhet från både offentlig och privat sektor , till exempel redovisning , ekonomisk förvaltning , intern och extern revision , juridik och ekonomi .

(src)="131"> Som alle andre EU-institutioner beskæftiger Retten medarbejdere fra alle medlemsstater .
(trg)="141"> I likhet med övriga EU-institutioner anställer revisionsrätten medborgare från alla medlemsstater .

(src)="133"> 18 OVERSIGT OVER REVISIONSBERETNINGER OG UDTALELSER 3 Resultaterne af Rettens finansielle revisioner og overensstemmelsesrevisioner offentliggøres primært i årsberetningerne om EU ’ s almindelige budget og om De Europæiske Udviklingsfonde ( EUF ) samt i de særlige årsberetninger om Unionens agenturer .
(trg)="143"> 18 ÖVERSIKT ÖVER GRANSKNINGSRAPPORTER OCH YTTRANDEN 3 Resultaten av revisionsrättens redovisningsrevisioner och granskningar av regelefterlevnad offentliggörs främst i årsrapporter om EU:s allmänna budget och om Europeiska utvecklingsfonden ( EUF ) samt i särskilda årsrapporter om unionens byråer .

(src)="134"> Resultaterne af forvaltningsrevisioner offentliggøres i særberetninger i løbet af året .
(trg)="144"> Resultaten av effektivitetsrevisioner offentliggörs i särskilda rapporter under året .

(src)="136"> ÅRSBERETNINGER FOR REGNSKABSÅRET 2006 ÅRSBERETNINGEN OM GENNEMFØRELSEN AF EU ’ S BUDGET Som Retten gentagne gange har konstateret det i sine årsberetninger om gennemførelsen af EU ’ s almindelige budget , er nøglen til god forvaltning af EU-budgettet , at Kommissionen og medlemsstaterne implementerer tilstrækkelige og egnede interne kontrolsystemer .
(trg)="146"> ÅRSRAPPORTER OM BUDGETÅRET 2006 ÅRSRAPPORT OM GENOMFÖRANDET AV EU : S BUDGET Som revisionsrätten upprepade gånger har påpekat i årsrapporterna om genomförandet av EU:s allmänna budget är nyckeln till en god förvaltning av EU-budgeten att kommissionen och medlemsstaterna har tillräckliga och lämpliga system för intern kontroll .

(src)="137"> I de sidste par år har Retten anerkendt den indsats , som Kommissionen har gjort for at fremme og anvende bedre procedurer for forvaltning og intern kontrol , som både dækker EU-regnskabernes rigtighed og lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner , der er opført i dem .
(trg)="147"> Under de senaste åren har revisionsrätten noterat att kommissionen försökt främja och tillämpa bättre förfaranden för intern kontroll och förvaltning som omfattar både tillförlitligheten i EU:s räkenskaper och lagligheten och korrektheten i de transaktioner som redovisas i dem .

(src)="138"> I årsberetningen for 2006 fortsatte Retten denne tradition ved at pege på områder , hvor der kunne ske forbedringer — nogle af dem betydelige — og identificere store udgiftsområder , hvor situationen fortsat var utilfredsstillende .
(trg)="148"> I årsrapporten för 2006 fortsatte denna tradition med identifiering av områden där det har skett förbättringar – varav vissa är betydande – liksom att ange de stora utgiftsområden där situationen fortfarande är otillfredsställande .