# da/aar07_aar07.xml.gz
# es/aar07_aar07.xml.gz


(src)="1"> ISSN 1684-0658 DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET 20 07 ÅRLIG AKTIVITETSRAPPORT
(trg)="1"> ISSN 1684-064X TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO 20 07 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

(src)="3"> Europe Direct er en service , der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Nogle mobiloperatører tillader ikke opkald til 00 800-numre eller tager betaling for sådanne opkald .
(trg)="3"> Europe Direct es un servicio que le ayudará a encontrar respuestas a sus preguntas sobre la Unión Europea Número de teléfono gratuito ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Algunos operadores de telefonía móvil no autorizan el acceso a los números 00 800 o cobran por ello .

(src)="4"> Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europa-serveren ( http : / / europa.eu ) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg : Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer , 2008 ISBN 978-92-9207-002-1 © De Europæiske Fællesskaber , 2008 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Belgium TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR
(trg)="4"> Más información sobre la Unión Europea , en el servidor Europa de Internet ( http : / / europa.eu ) .

(src)="21"> Vítor Manuel da Silva Caldeira Formand 5
(trg)="19"> Vítor Manuel da Silva Caldeira Presidente 5

(src)="43"> Budgettets sammensætning har ændret sig i årenes løb , og landbrug og samhørighed er de vigtigste elementer ( jf. tekstboks 1 ) .
(trg)="39"> La composición del presupuesto ha evolucionado con el tiempo , siendo los ámbitos de mayor magnitud la agricultura y las políticas de cohesión ( véase el recuadro 1 ) .

(src)="44"> Rådet , dvs. medlemsstaternes repræsentanter , og medlemmerne af Europa-Parlamentet , som vælges direkte , vedtager budgettet for et år ad gangen inden for de syvårige finansielle rammer .
(trg)="40"> El presupuesto lo deciden anualmente — en el contexto de marcos financieros de siete años — el Consejo ( es decir , los representantes de los Estados miembros ) y el Parlamento Europeo elegido por sufragio directo .

(src)="62"> EU ’ s udgifter : EU-borgerskab , frihed , sikkerhed og retfærdighed 1 % Den Europæiske Union som global partner 6 % Administration 6 % Samhørighed — bæredygtig vækst 38 % Landbrug — beskyttelse og forvaltning af naturressourcer 49 %
(trg)="54"> Gastos comunitarios Ciudadanía , libertad , seguridad y justicia 1 % La Unión Europea como socio mundial 6 % Gastos administrativos 6 % Cohesión – Crecimiento sostenible 38 % Agricultura – Conservación y gestión de los recursos naturales 49 %

(src)="70"> Den interne kontrol har dermed både en EU-og en national dimension .
(trg)="61"> El control interno tiene pues una doble dimensión : comunitaria y nacional .

(src)="78"> Den årlige revisionserklæring er almindeligt kendt under det franske akronym DAS ( déclaration d ’ assurance ) .
(trg)="71"> La declaración anual de fiabilidad se conoce generalmente por su acrónimo francés : DAS ( déclaration d ’ assurance ) .

(src)="79"> 1 Yderligere oplysninger om Rettens metodologi fås i håndbøgerne på Rettens websted ( www.eca.europa.eu ) .
(src)="80"> HVORDAN REVIDERER RETTEN ?
(trg)="72"> 1 ( Para mayor información sobre la metodología del Tribunal , pueden consultarse los manuales que figuran en el sitio web del Tribunal ( http : / / www.eca.europa.eu ) .

(src)="81"> Rettens revision af EU ’ s regnskaber udføres i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder ( International Standards on Audit , ISA ) , som anvendes i den offentlige og den private sektor .
(src)="82"> De eksisterende internationale standarder dækker imidlertid ikke i samme udstrækning den form for overensstemmelsesrevision , som Retten udfører .
(src)="83"> Sammen med de nationale revisionsinstitutioner deltager Retten aktivt i udviklingen af internationale standarder i de relevante organer ( INTOSAI , IFAC ) 2 .
(trg)="74"> La fiscalización por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea se ajusta a las normas internacionales de auditoría ( ISA ) , que se aplican tanto en el sector público como en el privado .
(trg)="75"> Las normas existentes , sin embargo , no regulan en la misma medida el tipo de auditoría de conformidad emprendida por el Tribunal , el cual , por otra parte , participa activamente , junto con las instituciones nacionales de control , en el desarrollo de normas internacionales por organismos normalizadores ( Intosai , IFAC ) 2 .

(src)="89"> 12 2 INTOSAI International Organisation of Supreme Audit institutions — IFAC International Federation of Accountants .
(trg)="81"> 12 2 Intosai : Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores .
(trg)="82"> IFAC : Federación Internacional de Contables .

(src)="114"> Den 1 . januar 2007 , da Bulgarien og Rumænien tiltrådte Unionen , fik Retten to nye medlemmer , Nadeja Sandolova og Ovidiu Ispir .
(trg)="101"> El 1 de enero de 2007 , a raíz de la adhesión de Bulgaria y Rumanía , se incorporaron al Tribunal dos nuevos Miembros : Nadejda Sandolova y Ovidiu Ispir .

(src)="115"> Et år senere , den 1 . januar 2008 , blev Michel Cretin ( Frankrig ) , Henri Grethen ( Luxembourg ) og Harald Noack ( Tyskland ) medlemmer af Retten , da deres forgængeres mandat udløb .
(trg)="102"> Un año más tarde , el 1 de enero de 2008 , entraron tres nuevos Miembros — Michel Cretin ( Francia ) , Henri Grethen ( Luxemburgo ) y Harald Noack ( Alemania ) — en sustitución de sus antecesores al final del mandato de estos .

(src)="116"> Endvidere fornyede Rådet fire medlemmers mandat for en periode på seks år ( Det Forenede Kongerige , Grækenland , Nederlandene og Østrig ) .
(src)="117"> FORMAND Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET 2008 15
(trg)="104"> PRESIDENTE Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) EL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EN 2008 15

(src)="122"> Den 16 . januar 2008 blev det portugisiske medlem , Vítor Manuel da Silva Caldeira , valgt som Rettens 11 . formand .
(trg)="108"> El 16 de enero de 2008 , fue elegido como undécimo Presidente del Tribunal el Miembro portugués Vítor Manuel da Silva Caldeira .

(src)="125"> Generalsekretæren har også ansvaret for Rettens sekretariat .
(trg)="110"> El Secretario General es responsable asimismo de la secretaría del Tribunal .

(src)="126"> Den 1 . juli 2007 fik Rettens nuværende generalsekretær , Michel Hervé , sit mandat fornyet .
(trg)="111"> El 1 de julio de 2007 fue renovado el mandato del actual Secretario General del Tribunal , Michel Hervé .

(src)="127"> RETTENS PERSONALE Den Europæiske Revisionsret har ca .
(src)="128"> 850 ansatte ( 836 pr .
(src)="129"> 31 . december 2007 ) fordelt på revisorer ( 484 ) , oversættere ( 162 ) og administrativt støttepersonale .
(trg)="112"> EL PERSONAL DEL TRIBUNAL Está formado por un total aproximado de 850 personas ( 836 a 31 de diciembre de 2007 ) compuesto de auditores ( 484 ) , traductores ( 162 ) y otros agentes que ejercen tareas administrativas .

(src)="132"> 17 FORMANDENS KONTOR Vítor Manuel da Silva Caldeira , formand • Overvågning af udførelsen af Rettens opgaver • Forbindelserne med EU ’ s institutioner • Forbindelserne med de overordnede revisionsorganer og de internationale revisionsorganisationer • Juridiske anliggender • Intern revision REVISIONSGRUPPE I BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF NATURRESSOURCER Hubert WEBER , gruppeformand Gejza Zsolt HALÁSZ Olavi ALA-NISSILÄ Július MOLNÁR Kikis KAZAMIAS Michel CRETIN • EGFL — finansiel revision • Den fælles landbrugspolitik — centrale systemer • EGFL — markeder • ELFUL • IFKS • EFF , miljø og sundhed REVISIONSGRUPPE II STRUKTURPOLITIKKER , TRANSPORT , FORSKNING OG ENERGI David BOSTOCK , gruppeformand Massimo VARI Harald NOACK Kersti KALJULAID Ovidiu ISPIR Henri GRETHEN • Strukturpolitikker — finansiel revision • Strukturpolitikker — forvaltningsrevision • Transport , forskning og energi — finansiel revision • Transport , forskning og energi — forvaltningsrevision REVISIONSGRUPPE III FORANSTALTNINGER UDADTIL Maarten B. ENGWIRDA , gruppeformand Jacek UCZKIEWICZ Karel PINXTEN Máire GEOGHEGAN-QUINN Jan KINŠT • Udviklingssamarbejde ( EU ’ s almindelige budget ) • Førtiltrædelses-og naboskabspolitik • De Europæiske Udviklingsfonde ( lande i Afrika , Vestindien og Stillehavet ) REVISIONSGRUPPE IV EGNE INDTÆGTER , BANKAKTIVITETER , DRIFTSUDGIFTER , EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER SAMT INTERNE POLITIKKER Ioannis SARMAS , gruppeformand Irena PETRUŠKEVIČIENĖ Juan RAMALLO MASSANET Morten Louis LEVYSOHN Igors LUDBORŽS Nadejda SANDOLOVA • Den Europæiske Unions egne indtægter • EU-institutionernes driftsudgifter • Den Europæiske Unions interne politikker • Långivning , lånoptagelse og bankaktiviteter • EU-agenturer og øvrige decentrale organer CEAD-GRUPPEN KOORDINERING , KOMMUNIKATION , EVALUERING , REVISIONSERKLÆRING OG UDVIKLING Josef Bonnici , medlem med ansvar for DAS , gruppeformand Vojko Anton Antončič , medlem med ansvar for ADAR Lars Heikensten , medlem med ansvar for kommunikation Olavi Ala-Nissilä ( RG I ) Jacek Uczkiewicz ( RG III ) Kersti Kaljulaid ( RG II ) Irena Petruškevičienė ( RG IV ) • Revisionsmetoder og støtte • Kvalitetskontrol • Kommunikation og beretninger • Revisionsovervågning og støtte til finansiel revision / overensstemmelsesrevision • Regnskabernes rigtighed og ledelsesudtalelser GENERALSEKRETARIATET Michel Hervé , generalsekretær • Menneskelige ressourcer • edb og telekommunikation • Finanser og administration • Oversættelsen ORGANISATIONSPLAN
(trg)="114"> Al igual que las demás instituciones comunitarias , el personal del Tribunal procede de todos los Estados miembros .
(trg)="115"> 17 PRESIDENCIA Vítor Manuel da Silva Caldeira , Presidente • Supervisión de la realización de la misión del Tribunal • Relaciones con las instituciones comunitarias • Relaciones con las EFS y las organizaciones internacionales de auditoría • Asuntos jurídicos .

(src)="142"> Ønskes yderligere detaljer , henvises læserne til den fulde tekst , som Retten har vedtaget , og som ligger på Rettens websted ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="126"> Para mayor información , se aconseja al lector remitirse a los textos completos aprobados por el Tribunal , que pueden consultarse en su sitio web ( http : / / www.eca.europa.eu ) .

(src)="153"> Tabellen viser de centrale elementer , men kan ikke gengive alle relevante detaljer .
(trg)="136"> El cuadro destaca los principales elementos , pero no puede exponer todos los detalles .

(src)="156"> ÅRSBERETNINGEN OM DE EUROPÆISKE UDVIKLINGSFONDE ( EUF ) I 2007 offentliggjorde Retten også en årsberetning om De Europæiske Udviklingsfonde ( EUF ) .
(trg)="139"> INFORME ANUAL SOBRE LOS FONDOS EUROPEOS DE DESARROLLO ( FED ) En 2007 el Tribunal publicó asimismo un informe anual sobre los Fondos Europeos de Desarrollo ( FED ) .

(src)="163"> De svagheder , som Retten påpegede i EU-institutionernes udgifter til deres egne bygninger ( 2 / 2007 ) , viser , at nogle midler på dette område er blevet anvendt unødvendigt .
(trg)="145"> Las insuficiencias que detectó en los gastos inmobiliarios efectuados por las instituciones comunitarias ( 2 / 2007 ) revelan que algunos de los fondos se gastaron sin necesidad .

(src)="164"> De mangler , Retten konstaterede i beretningen om kontrol- , inspektions-og sanktionssystemer i relation til fiskeriet ( 7 / 2007 ) , kunne få alvorlige konsekvenser både for fiskeressourcerne og for fiskeindustriens fremtid .
(trg)="146"> Las deficiencias observadas en el informe sobre los sistemas de control , inspección y sanción de la pesca ( 7 / 2007 ) podrían tener graves consecuencias para los recursos pesqueros y el futuro de este sector .

(src)="165"> Selv om der er tale om forskellige typer udgifter , kan der alligevel peges på en række temaer i Rettens beretninger , som er fælles for de forskellige områder af EU ’ s budget : 22 • • • Midlerne skal anvendes både hurtigt og produktivt , og der kan derfor opstå spændinger , når begge mål skal nås samtidig .
(trg)="147"> Pese a la diversidad de tipos de gastos que caracterizan los distintos ámbitos del presupuesto de la Unión Europea , pueden encontrarse en los informes del Tribunal los siguientes aspectos comunes : 22 • • • Si bien los fondos deben gastarse rápidamente y a la vez de modo eficiente , pueden surgir tensiones cuando se intenta alcanzar ambos objetivos simultáneamente .

(src)="166"> Dette tema omhandles i en beretning om midtvejsprocesserne for strukturfondene ( 1 / 2007 ) og i en om Kommissionens forvaltning af Cards-programmet i det vestlige Balkan ( 5 / 2007 ) .
(trg)="148"> Este aspecto se trata en el informe sobre la aplicación de procedimientos intermedios en los Fondos Estructurales ( 1 / 2007 ) y en el informe sobre la gestión por la Comisión del programa CARDS en los Balcanes Occidentales ( 5 / 2007 ) .

(src)="167"> Planlægning er aldrig en garanti for effektivitet , men er alligevel af stor betydning .
(src)="168"> Spørgsmål vedrørende strategisk planlægning og langtidsplanlægning blev behandlet i en beretning om EU-institutionernes udgifter til bygninger ( 2 / 2007 ) og en om evaluering af EU ’ s rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling ( FTU ) ( 9 / 2007 ) samt i to beretninger vedrørende udlandsbistand , den ene om Cards-programmet og den anden om kvaliteten af den tekniske bistand , der ydes til kapacitetsopbygning ( 5 / 2007 og 6 / 2007 ) .
(trg)="150"> Los aspectos relativos a la planificación estratégica y a largo plazo fueron abordados en el informe sobre los gastos inmobiliarios de las instituciones ( 2 / 2007 ) y en el informe sobre la evaluación de los programas marco comunitarios de investigación y desarrollo tecnológico ( 9 / 2007 ) , así como en dos informes sobre ayudas exteriores : uno relativo al programa CARDS y otro a la eficacia de la asistencia técnica en el contexto del desarrollo de capacidades ( 5 / 2007 y 6 / 2007 ) .

(src)="172"> Valg af tidspunkt for evaluering er et spørgsmål , som både blev behandlet i beretningen om midtvejsprocesserne for strukturfondene ( 1 / 2007 ) og i beretningen om FTU-evalueringen ( 9 / 2007 ) .
(trg)="154"> La oportunidad en el tiempo de las evaluaciones fue un tema que se abordó en el informe sobre la aplicación de procedimientos intermedios en los Fondos Estructurales ( 1 / 2007 ) y en el informe sobre la evaluación de IDT ( 9 / 2007 ) .

(src)="173"> 23 • • • Det gælder for såvel evalueringer som for revisioner , at de bliver vanskeligere at udføre , hvis der ikke er opstillet klare mål for udgiftsprogrammerne , og det er et emne , som også blev behandlet i disse revisioner .
(trg)="155"> 23 • • Las evaluaciones , así como las auditorías , son más difíciles de llevar a cabo si falta claridad en los objetivos de los programas de gasto , otro tema abordado en las dos fiscalizaciones citadas .

(src)="177"> Dette spørgsmål blev behandlet i en beretning om Den Europæiske Flygtningefond ( 3 / 2007 ) og i en om medlemsstaternes eksportkontrol af landbrugsprodukter ( 4 / 2007 ) .
(trg)="159"> Este tema fue abordado en el informe sobre el Fondo Europeo para los Refugiados ( 3 / 2007 ) y en el informe sobre los controles realizados por los Estados miembros en las exportaciones de productos agrícolas ( 4 / 2007 ) .

(src)="180"> En række aspekter vedrørende datakvalitet blev behandlet i beretningen om Flygtningefonden ( 3 / 2007 ) og i fiskeriberetningen ( 7 / 2007 ) .
(src)="181"> 24 Særberetninger offentliggjort i 2007 1 / 2007 Gennemførelsen af midtvejsprocesserne for strukturfondene i perioden 2000-2006 2 / 2007 Institutionernes udgifter til bygninger 3 / 2007 Forvaltningen af Den Europæiske Flygtningefond ( 2000-2004 ) 4 / 2007 Fysisk kontrol og ombytningskontrol af vareforsendelser , der giver ret til udbetaling af eksportrestitutioner 5 / 2007 Kommissionens forvaltning af Cards-programmet 6 / 2007 Effektiviteten af den tekniske bistand , der ydes til kapacitetsopbygning 7 / 2007 Dekontrol- , inspektions-ogsanktionssystemer , derskalsikre , atreglerneombevarelseafFællesskabets fiskeressourcer overholdes 8 / 2007 Det administrative samarbejde vedrørende moms 9 / 2007 Evaluering af EU ’ s rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling — kan Kommissionens tilgang forbedres ?
(trg)="161"> 24 Informes especiales publicados en 2007 No 1 / 2007 : No 2 / 2007 : No 3 / 2007 : No 4 / 2007 : No 5 / 2007 : No 6 / 2007 : No 7 / 2007 : No 8 / 2007 : No 9 / 2007 : La aplicación de los procesos intermedios de los Fondos Estructurales 2000-2006 Los gastos inmobiliarios de las instituciones La gestión del Fondo Europeo para los Refugiados ( 2000-2004 ) Controles físicos y de sustitución de las partidas con restituciones a la exportación La gestión del programa CARDS por parte de la Comisión La eficacia de la asistencia técnica en el contexto del desarrollo de capacidades Los sistemas de control , inspección y sanción relativos a las normas de conservación de los recursos pesqueros comunitarios La cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido La evaluación de los programas marco de investigación y desarrollo tecnológico .

(src)="185"> Rettens udtalelser kan behandle spørgsmål vedrørende specifikke udgiftsområder .
(src)="186"> F.eks . afgav den to udtalelser i 2007 om nye finansforordninger for De Europæiske Udviklingsfonde ( 2 / 2007 og 9 / 2007 ) .
(trg)="165"> Los dictámenes del Tribunal abarcan aspectos referentes a determinados ámbitos de gasto ; por ejemplo , dos de los emitidos en 2007 se referían a los nuevos reglamentos sobre los Fondos Europeos de Desarrollo ( 2 / 2007 y 9 / 2007 ) .

(src)="190"> I udtalelsen om sikring af den rette anvendelse af told-og landbrugsbestemmelserne ( 3 / 2007 ) henviste Retten f.eks . til en tidligere beretning , hvori den havde anbefalet , at Kommissionen træffer foranstaltninger til at sikre , at kilderne til informationer om svig bliver mere pålidelige .
(src)="191"> Et tilbagevendende tema i Rettens udtalelser er behovet for forenkling ( jf. f.eks .
(src)="192"> 7 / 2007 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget ) .
(trg)="168"> Por ejemplo , en el dictamen sobre la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria ( 3 / 2007 ) , el Tribunal hacía referencia a una recomendación formulada en un informe especial anterior a la Comisión para que adoptara medidas encaminadas a mejorar la fiabilidad de las fuentes de información sobre fraudes .
(trg)="169"> Otro tema recurrente en los dictámenes del Tribunal es la necesidad de simplificación ( véase en este sentido el dictamen no 7 / 2007 sobre el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas ) .

(src)="193"> I en af udtalelserne fra 2007 ( 6 / 2007 ) udtrykker Retten sin holdning til de årlige oversigter og de frivillige initiativer , som nogle medlemsstater har taget til at afgive såkaldte nationale erklæringer .
(trg)="170"> En uno de sus dictámenes de 2007 ( 6 / 2007 ) , el Tribunal manifestaba su posición sobre los resúmenes anuales y sobre las iniciativas de algunos Estados miembros de presentar voluntariamente las llamadas « declaraciones nacionales sobre los fondos comunitarios » .

(src)="195"> 4 5 Traktatens artikel 279 .
(trg)="172"> 4 5 Artículo 279 del Tratado CE .

(src)="196"> Artikel 248 , stk .
(src)="197"> 4 .
(trg)="173"> Artículo 248 , apartado 4 .

(src)="251"> Disse eksempler giver nogle fingerpeg om effekten af de beretninger , som Retten offentliggjorde i 2007 .
(trg)="200"> En esta sección se han dado algunos ejemplos del impacto de los informes publicados en 2007 .

(src)="260"> Udtalelsen om én enkelt revisionsmodel var et referencepunkt ikke kun for Kommissionen , men også for Retten — f.eks . i de kommentarer , den i 2007 fremsatte til den måde , som en effektiv og produktiv intern kontrol er defineret på i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen ( 1 / 2007 ) .
(trg)="209"> El dictamen sobre el modelo de auditoría única constituyó una referencia no solo para la Comisión , sino también para el Tribunal , como muestran , por ejemplo , los comentarios que expresó en 2007 sobre la definición de un control interno eficaz y eficiente contenida en la actualización de las normas de desarrollo del Reglamento financiero ( Dictamen no 1 / 2007 ) .

(src)="286"> 29
(src)="292"> Årsberetningerne om det almindelige budget og om De Europæiske Udviklingsfonde blev offentliggjort som planlagt .
(src)="323"> 32
(src)="420"> 42
(trg)="228"> 29
(trg)="254"> 32
(trg)="345"> 42

(src)="304"> Ledelse ( leadership ) , struktur og organisation 3 .
(trg)="240"> Gobernanza ( liderazgo ) , estructura y organización 3 .

(src)="305"> Interne resultatindikatorer 4 .
(trg)="241"> Indicadores de gestión interna 4 .

(src)="306"> Mennesker og intern kommunikation 5 .
(trg)="242"> Personal y comunicación interna 5 .

(src)="309"> Peer review-evalueringen startede i slutningen af 2007 .
(trg)="245"> La revisión paritaria comenzó al término de 2007 .

(src)="344"> 34 7 Ønskes en mere fuldstændig og detaljeret redegørelse for Rettens fremtidige arbejde , henviser vi til arbejdsprogrammet for 2008 , som ligger på vores websted ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="272"> 34 7 Para obtener mayor información sobre los futuros trabajos del Tribunal , se recomienda al lector consultar el programa de trabajo de 2008 en el sitio web del Tribunal ( http : / / www.eca.europa.eu ) .

(src)="346"> Intelligent Energi 2003-2006 Effektiviteten af strukturfondsstøtten til behandling af spildevand Det strukturelle førtiltrædelsesinstrument ( Ispa ) 2000-2006 Er forvaltningsorganer et gyldigt redskab til gennemførelsen af EU ’ s budget ?
(trg)="274"> El programa de energía inteligente ( 2003-2006 ) La eficacia del gasto de medidas estructurales en proyectos de depuración de aguas residuales de los períodos de programación 1994-1999 y 2000-2006 Instrumento de preadhesión ( ISPA ) ( 2000-2006 ) ¿ Constituyen las agencias ejecutivas un instrumento válido para ejecutar el presupuesto de la Unión Europea ?

(src)="350"> Hver institution udpeger en kontaktmand , og disse varetager den daglige kontakt .
(trg)="278"> El contacto diario se mantiene gracias a los agentes de enlace nombrados por cada institución .

(src)="356"> Det første blev holdt den 23 . og 24 . april i Haag og det andet den 11 . og 12 . oktober i Luxembourg med Revisionsretten som formand .
(trg)="284"> La primera tuvo lugar del 23 al 24 de abril en La Haya y la segunda del 11 al 12 de octubre en Luxemburgo , bajo la presidencia del Tribunal .

(src)="361"> Hvis man ønsker at forbedre samarbejdet inden for revision af EU-midler , er det vigtigt at se på de standarder , der anvendes .
(trg)="289"> Un aspecto importante si se quiere mejorar en la práctica la cooperación en el control de los fondos comunitarios es el representado por las normas de auditoría utilizadas .

(src)="363"> De første møder blev holdt i 2007 i Revisionsretten i Luxembourg .
(trg)="291"> En 2007 tuvieron lugar las primeras reuniones en la sede del Tribunal en Luxemburgo .

(src)="370"> Dette underudvalg valgte en repræsentant for Revisionsretten ( Jesús Lázaro Cuenca ) som en af udvalgets repræsentanter på et projekt om revisionskvalitet , som ledes af styringsudvalget i Komitéen for Professionelle Standarder ( Professional Standards Committee ) .
(trg)="298"> El subcomité designó al representante del Tribunal ( Jesús Lázaro Cuenca ) como uno de sus representantes en el proyecto de calidad de la auditoría del comité de normas profesionales .

(src)="375"> 37 Kontaktkomitéen i Helsingfors , december 2007
(trg)="303"> 37 El Comité de Contacto en Helsinki , diciembre de 2007 .

(src)="381"> Andelen af mænd og kvinder i Rettens personale 46 % 12 / 2001 54 % KVINDER MÆND 50 % 12 / 2007 50 %
(trg)="308"> Proporción de hombres y mujeres en la plantilla del Tribunal 46 % 12 / 2001 54 % MUJERES HOMBRES 50 % 12 / 2007 50 %

(src)="385"> 13 af de 56 direktører og afdelingsledere / kontorchefer ( 23 % ) er kvinder , hvilket svarer til en stigning på 3 % i forhold til 2006 .
(trg)="311"> Trece de los 56 directores y jefes de división / unidad ( 23 % ) son mujeres , lo que representa un incremento del 3 % en comparación con 2006 .

(src)="387"> Andelen af mænd og kvinder i de forskellige funktionsgrupper 12 / 2006 12 / 2006 M 67 % 12 / 2006 M 80 % 12 / 2007 12 / 2007 M 64 % 12 / 2007 M 77 % 12 / 2006 39 W 68 % M 32 % K 33 % K 68 % M 32 % K 36 % K 68 % Assistenter — sekretærer ( AST-niveau ) ANSÆTTELSE Revisorer — administ .
(trg)="313"> Proporción de hombres y mujeres por grupo de funciones 12 / 2006 12 / 2006 H 67 % M 20 % 12 / 2006 12 / 2007 H 77 % 12 / 2006 H 80 % 12 / 2007 H 32 % 12 / 2007 H 64 % M 23 % 39 W 68 % M 68 % Asistentes .
(trg)="314"> Secretarios ( AST ) M 68 % H 32 % M 33 % M 36 % Asistentes .

(src)="392"> I 2007 ansatte Retten 179 medarbejdere : 117 tjenestemænd , 35 midlertidigt ansatte og 27 kontraktansatte medarbejdere .
(trg)="321"> En 2007 , el Tribunal contrató a 179 nuevos agentes : 117 funcionarios , 35 agentes temporales y 27 agentes contractuales .

(src)="396"> Retten forsøger hele tiden at gøre ansættelsesproceduren kortere .
(src)="397"> ALDERSPROFIL — KARRIEREMULIGHEDER Figuren herunder viser , at Retten er en » ung « institution ( 63 % af de ansatte er under 44 år ) .
(trg)="325"> PIRÁMIDE DE EDAD .
(trg)="326"> PERSPECTIVAS DE CARRERA El siguiente gráfico muestra que el Tribunal es una institución « joven » ( el 63 % de sus efectivos tiene menos de 44 años ) .

(src)="399"> 40 38 68 94 114 81 147 149 ALDER 25-29 45-49 30-34 50-54 35-39 55-59 40-44 20-24 > 60 153 REVISIONSBESØG Rettens revisionsarbejde indebærer , at revisorerne skal aflægge revisionsbesøg i medlemsstaterne og andre lande , som modtager EU-midler , for at tilvejebringe anvendeligt revisionsbevis .
(trg)="328"> 40 38 68 94 114 81 147 149 EDAD 25-29 45-49 30-34 50-54 35-39 55-59 40-44 20-24 > 60 153 VISITAS DE CONTROL La labor de fiscalización del Tribunal exige que los auditores realicen visitas de control ( conocidas con el nombre de « misiones » ) a los Estados miembros y otros países beneficiarios de los fondos comunitarios para obtener las pruebas de auditoría necesarias .

(src)="407"> De følgende figurer viser , hvor mange revisionsbesøg Retten aflagde i medlemsstaterne og uden for Unionen i 2007 .
(src)="408"> Revisionsbesøg i 2007 — medlemsstater 50 40 30 20 10 0 Revisionsbesøg i 2007 — kandidatlande og ikke-medlemsstater 4 3 2 1 0 41 Serbien & Montenegro Moldova — Ukraine Lesotho — Swaziland Ækvatorialguinea Den Tidligere Jug .
(trg)="335"> Misiones en 2007 en los Estados miembros 50 40 30 20 10 0 Misiones en 2007 en los países candidatos y en terceros países 4 3 2 1 0 41 Serbia / Montenegro Moldova / Ucrania Lesotho / Suazilandia Antigua República Yugoslava de Macedonia Bosnia y Herzegovina Albania Turquía Alemania Portugal Italia España Bélgica Grecia República Checa Francia Reino Unido Dinamarca Países Bajos Irlanda Finlandia Austria Polonia Lituania Hungría Bulgaria Suecia Eslovenia Eslovaquia Rumanía Letonia Malta Rusia Guinea Túnez Togo Sri Lanka Sudán Níger Nicaragua Marruecos Madagascar Malí Kenia Indonesia Ghana

(src)="413"> De tekniske uddannelsesaktiviteter steg betydeligt i sammenligning med 2006 .
(trg)="339"> Las actividades de formación técnica se incrementaron considerablemente en comparación con 2006 .

(src)="415"> Sprogkurserne tegnede sig for 52 % af det samlede antal dage anvendt på videreuddannelse i 2007 .
(trg)="341"> Los cursos de idiomas representaron en 2007 el 52 % del total de días dedicados a la formación .

(src)="418"> Retten undersøger endvidere , om det er muligt at udvikle en europæisk diplomuddannelse for revisorer i den offentlige sektor ( Public Sector Auditor Diploma — PSAD ) .
(trg)="343"> Además , el Tribunal está examinando la posibilidad de crear un Diploma Europeo de Auditor del Sector Público ( PSAD ) .

(src)="420"> 42
(src)="421"> 43 TEKSTBOKS 6 — FISKERIBERETNINGEN — ET SUCCESFULDT RESULTAT AF TEAMWORK Rettens 2007-beretning om kontrol- , inspektions-og sanktionssystemer i relation til fiskeriet ( særberetning 7 / 2007 ) tiltrak sig stor opmærksomhed både fra politisk hold og i medierne .
(trg)="346"> 43 RECUADRO ° 6 : EL INFORME DE LA PESCA .
(trg)="347"> EL RESULTADO DE UN EFICAZ TRABAJO EN EQUIPO El informe del Tribunal de 2007 sobre los sistemas de control , inspección y sanción de la pesca ( Informe Especial no 7 / 2007 ) atrajo considerable atención de los responsables políticos y de los medios de comunicación .

(src)="423"> Årsagen til denne succes skal findes hos et hold bestående af en halv snes af Rettens revisorer , som arbejdede tæt sammen med det ordførende medlem , Kikis Kazamias , og dennes kabinet .
(trg)="349"> El origen de este éxito fue la labor de un equipo de doce auditores del Tribunal , en estrecha colaboración con el Miembro ponente , Kikis Kazamias y su gabinete .

(src)="424"> Emmanuel Rauch , en fransk revisor , som har arbejdet i Retten i mange år , og hans kollega Alejandro Ballester fra Spanien var holdledere under forberedelsen af revisionen i efteråret 2005 .
(trg)="350"> Emmanuel Rauch — auditor francés que trabaja en el Tribunal desde hace varios años — y su colega español Alejandro Ballester , fueron los jefes de equipo durante las fases preparatorias en otoño de 2005 .

(src)="430"> Fra venstre til højre , nedefra og op 1 . række Alejandro Ballester Gallardo , administrator ( ES — 5 år i Retten ) , Kikis Kazamias , medlem af Retten ( CY — 3 år i Retten ) , Riemer Haagsma , administrator ( NL — 30 år i Retten ) , Emmanuel Rauch , revisor ( FR — 14 år i Retten ) .
(trg)="355"> De izquierda a derecha , de abajo a arriba Primera fila : Alejandro BALLESTER GALLARDO , Administrador ( ES : 5 años en el Tribunal ) ; Kikis KAZAMIAS , Miembro del Tribunal ( CY : 3 años en el Tribunal ) ; Riemer HAAGSMA , Administrador ( NL : 30 años en el Tribunal ) ; Emmanuel RAUCH , Auditor ( FR : 14 años en el Tribunal ) .

(src)="431"> 2 . række Jean-Marc Daniele , attaché ( FR — 5 år i Retten ) , François Osete , revisor ( FR / ES — 23 år i Retten ) , Robert Markus , revisor ( NL — 13 år i Retten ) , Bertrand Tanguy , administrator ( FR — 3 år i retten ) , Pietro Puricella , revisor ( IT — 11 år i Retten ) .
(trg)="356"> Segunda fila : Jean-Marc DANIELE , Jefe de gabinete ( FR : 5 años en el Tribunal ) ; François OSETE , Auditor ( FR / ES : 23 años en el Tribunal ) ; Robert MARKUS , Auditor ( NL : 13 años en el Tribunal ) ; Bertrand TANGUY , Administrador ( FR : 3 años en el Tribunal ) ; Pietro PURICELLA , Auditor ( IT : 11 años en el Tribunal ) .

(src)="432"> 3 . række Anne Poulsen , oversætter ( DA — 16 år i Retten ) , Maria del Carmen Jimenez , assisterende revisor ( ES — 15 år i Retten ) , Cecile Ramirez , sekretær ( FR — 5 år i Retten ) , Neophytos Neophytou , attaché ( CY — 3 år i retten ) , Krzysztof Zalega , administrator ( PL — 4 år i Retten ) .
(trg)="357"> Tercera fila : Anne POULSEN , Traductora ( DK : 16 años en el Tribunal ) ; María del CARMEN JIMÉNEZ , Asistente auditora ( ES : 15 años en el Tribunal ) ; Cécile RAMÍREZ , Secretaria ( FR : 5 años en el Tribunal ) ; Neophytos NEOPHYTOU , Jefe de gabinete ( CY : 3 años en el Tribunal ) ; Krzysztof ZALEGA , Administrador ( PL : 4 años en el Tribunal ) .

(src)="433"> Andre medlemmer af holdet ( ikke med på billedet ) Valéria Rota , administrator ( IT — 8 år i Retten ) , Adeline Domingues , sekretær ( FR — 8 år i Retten ) , Juha Vanhatalo , administrator ( FI — 3 år i Retten ) , Paul Stafford , administrator ( UK — 18 år i Retten ) .
(trg)="358"> Otros miembros del equipo ( que no aparecen en la foto ) Valeria ROTA , Administadora ( IT : 8 años en el Tribunal ) ; Adeline DOMINGUES , Secretaria ( FR : 8 años en el Tribunal ) ; Juha VANHATALO , Administrador ( FI : 3 años en el Tribunal ) ; Paul STAFFORD , Administrador ( UK : 18 años en el Tribunal ) .

(src)="440"> Personalebevillingerne udgjorde næsten 72 % af de samlede bevillinger i 2007 .
(trg)="363"> Los correspondientes a personal ascienden en 2007 aproximadamente al 72 % del total .

(src)="441"> BUDGET 2006 2007 2008 Anvendelse af bevillingerne Endelige bevillinger ( 1 000 EUR ) Medlemmer af institutionen 11 350 11 270 12 061 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte 77 907 82 583 88 712 Andet personale og eksterne ydelser 4 223 4 014 4 248 Tjenesterejseudgifter 3 100 3 000 3 212 Andre udgifter vedrørende personer , der er knyttet til institutionen 1 923 2 056 2 286 Afsnit 1 i alt 98 503 102 923 110 519 Fast ejendom 6 287 8 126 12 110 IT & T 4 575 5 518 5 879 Løsøre og dertil knyttede omkostninger 1 320 1 396 1 147 Løbende administrative udgifter 807 435 425 Møder og konferencer 352 872 876 Oplysninger og offentliggørelse 1 353 1 810 1 813 Afsnit 2 i alt 14 694 18 157 22 250 Revisionsretten tilsammen 113 197 121 080 132 769
(src)="442"> RETTENS INTERNE REVISIONSTJENESTE Formålet med Rettens interne revisionstjeneste er at bistå Retten med at nå sine mål ved systematisk og metodisk at evaluere risikostyringen , den interne kontrol og forvaltningsprocedurerne .
(trg)="364"> PRESUPUESTO 2006 2007 2008 Uso de los créditos Créditos definitivos ( en miles de euros ) Miembros de la institución 11 350 11 270 12 061 Funcionarios y agentes temporales 77 907 82 583 88 712 Otro personal y servicios externos 4 223 4 014 4 248 Misiones y desplazamientos 3 100 3 000 3 212 Otros gastos referidos a personas que trabajan en la institución 1 923 2 056 2 286 Subtotal título 1 98 503 102 923 110 519 Inversión inmobiliaria 6 287 8 126 12 110 Informática y teléfono 4 575 5 518 5 879 Bienes muebles y gastos accesorios 1 320 1 396 1 147 Gastos de funcionamiento administrativo corriente 807 435 425 Reuniones y convocatorias 352 872 876 Publicación e información 1 353 1 810 1 813 Subtotal título 2 14 694 18 157 22 250 Total Tribunal 113 197 121 080 132 769

(src)="449"> Udvalget holdt otte møder i 2007 .
(trg)="369"> El comité celebró ocho reuniones en 2007 .

(src)="454"> 45 8 EUT C 292 af 5.12.2007 .
(trg)="372"> 45 8 DO C 292 de 5.12.2007 .

(src)="455"> Den Europæiske Revisionsret Årlig aktivitetsrapport 2007 Luxembourg : Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer 2008 — 45 s . — 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-002-1
(trg)="373"> Tribunal de Cuentas Europeo Informe Anual de Actividades 2007 Luxemburgo : Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 2008 — 45 pp . — 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-006-9

(src)="458"> En liste over Publikationskontorets verdensomspændende net af salgssteder kan desuden rekvireres pr. fax på ( 352 ) 29 29 42758 . http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page
(trg)="375"> Puede solicitar una lista de nuestra red mundial de oficinas de venta al número de fax ( 352 ) 29 29-42758 . http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page

(src)="459"> DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER L 2985 LUXEMBOURG ISBN 978-92-9207-002-1 QJ-AA-08-001-DA-C
(trg)="376"> OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS L 2985 LUXEMBURGO TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO ISBN 978-92-9207-006-9 QJ-AA-08-001-ES-C

# da/aar08_aar08.xml.gz
# es/aar08_aar08.xml.gz


(src)="1"> ISSN 1684-0658 DA DEN ÅRLIGE AKTIVITETSRAPPORT FOR 2008 Den Europæiske Revisionsret
(trg)="1"> ISSN 1684-064X ES INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2008 Tribunal de Cuentas Europeo

(src)="3"> 2 Europe Direct er en service , der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Nogle mobiloperatører tillader ikke opkald til 00 800-numre eller tager betaling for sådanne opkald .
(trg)="3"> 2 Europe Direct es un servicio que le ayudará a encontrar respuestas a sus preguntas sobre la Unión Europea Número de teléfono gratuito ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Algunos operadores de telefonía móvil no autorizan el acceso a los números 00 800 o cobran por ello .

(src)="4"> Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europaserveren ( http : / / europa.eu ) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg : Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer , 2009 ISBN 978-92-9207-201-8 © De Europæiske Fællesskaber , 2009 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Belgium TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR
(trg)="4"> Más información sobre la Unión Europea , en el servidor Europa de Internet ( http : / / europa.eu ) .

(src)="16"> Med revisionsstrategien for 2009-2012 tog Retten i 2008 et væsentligt skridt med henblik på at gennemføre sin opgave og vision .
(trg)="18"> Un avance significativo del Tribunal en 2008 para materializar su misión y su visión estuvo representado por la formulación de su estrategia de auditoría para el período 2009-2012 .

(src)="23"> Vítor Manuel da Silva Caldeira Formand 5
(trg)="24"> Vítor Manuel da Silva Caldeira Presidente 5

(src)="36"> RETTENS ROLLE OG ARBEJDE EUBUDGETTET ER UDGANGSPUNKTET FOR RETTENS REVISIONSARBEJDE Den Europæiske Union har et budget på omtrent 120 milliarder euro , ca .
(trg)="26"> Como auditor externo de la UE contribuye a mejorar su gestión financiera y ejerce de vigilante independiente de los intereses financieros de los ciudadanos comunitarios .

(src)="40"> Den Europæiske Unions indtægter udgøres hovedsagelig af bidrag fra medlemsstaterne , som beregnes på grundlag af deres bruttonationalindkomst ( BNI — 65,4 % ) og den moms , de har opkrævet ( moms — 16,9 % ) .
(trg)="39"> Los ingresos de la Unión Europea consisten principalmente en contribuciones de los Estados miembros basadas en su renta nacional bruta ( RNB — 65,4 % ) y en una medición ligada al impuesto sobre el valor añadido recaudado por los Estados miembros ( IVA — 16,9 % ) .

(src)="41"> Told og landbrugsafgifter ( de såkaldte traditionelle egne indtægter — 16,5 % ) udgør også en væsentlig del af indtægterne .
(trg)="40"> Los derechos de aduanas y las exacciones agrícolas ( los denominados recursos propios tradicionales — 16,5 % ) representan también una parte importante de los ingresos .

(src)="42"> Budgettets sammensætning har ændret sig i årenes løb , og landbrug og samhørighed er de vigtigste elementer ( jf. tekstboks 1 ) .
(trg)="41"> La composición del presupuesto ha evolucionado con el tiempo , siendo los ámbitos de mayor magnitud la agricultura y las políticas de cohesión ( véase el recuadro 1 ) .

(src)="54"> 6,7 % af budgettet anvendes til finansiering af fællesskabsinstitutionernes administration .
(trg)="51"> Para el funcionamiento de las instituciones comunitarias , se requiere un porcentaje de 6,7 % del presupuesto .

(src)="55"> EU-borgerskab , frihed , sikkerhed og retfærdighed Den Europæiske Union som global partner Administration 1,2 % 7,2 % 6,7 % Landbrug – Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer EU ’ s udgifter Samhørighed – Bæredygtig vækst 45,3 % Kilde : Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009 ( EUT L 69 af 13.3.2009 ) .
(trg)="52"> Ciudadanía , libertad , seguridad y justicia La Unión Europea como socio mundial Gastos administrativos Agricultura — Conservación y gestión de los recursos naturales 45,3 % 1,2 % 7,2 % 6,7 % Gastos comunitarios Cohesión — Crecimiento sostenible Fuente : Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2009 ( DO L 69 de 13.3.2009 ) .

(src)="56"> 39,6 %
(trg)="53"> 39,6 %

(src)="57"> Rådet , dvs. medlemsstaternes repræsentanter , og medlemmerne af Europa-Parlamentet , som vælges direkte , vedtager budgettet for ét år ad gangen inden for de syvårige finansielle rammer .
(trg)="54"> El presupuesto se decide anualmente , en el contexto de marcos financieros de siete años , por el Consejo ( es decir , los representantes de los Estados miembros ) y el Parlamento Europeo elegido por sufragio universal directo .

(src)="71"> Den interne kontrol har dermed både en europæisk og en national dimension .
(trg)="66"> El control interno reviste pues una doble dimensión , comunitaria y nacional .

(src)="83"> 10 1 Yderligere oplysninger om Rettens metodologi fås i håndbøgerne på Rettens websted ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="76"> 10 1 Para mayor información sobre la metodología del Tribunal , pueden consultarse los manuales que figuran en su sitio web ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="86"> Den årlige revisionserklæring er almindeligt kendt under det franske akronym DAS ( Déclaration d ’ Assurance ) .
(trg)="79"> La declaración anual de fiabilidad se conoce generalmente por su acrónimo francés , DAS ( Déclaration d ’ Assurance ) .

(src)="100"> EUF ’ s investeringsfacilitet forvaltes af Den Europæiske Investeringsbank ( EIB ) og er ikke omfattet af Rettens revisionsmandat .
(src)="101"> 4 INTOSAI International Organisation of Supreme Audit institutions — IFAC International Federation of Accountants .
(trg)="92"> El mecanismo de inversión de los FED es gestionado por el Banco Europeo de Inversiones ( BEI ) y queda excluido del mandato de fiscalización del Tribunal .
(trg)="93"> 4 INTOSAI : Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores .

(src)="124"> Den 1 . januar 2008 blev Michel Cretin ( Frankrig ) , Harald Noack ( Tyskland ) og Henri Grethen ( Luxembourg ) medlemmer af Retten , da deres forgængeres mandat udløb .
(trg)="111"> El 1 de enero de 2008 , entraron tres nuevos Miembros , D. Michel Cretin ( Francia ) , D. Harald Noack ( Alemania ) y D. Henri Grethen ( Luxemburgo ) , en sustitución de sus antecesores al final del mandato de estos .

(src)="125"> Endvidere fornyede Rådet fire medlemmers mandat for en periode på seks år : Hubert Weber ( Østrig ) , Maarten B. Engwirda ( Nederlandene ) , David Bostock ( Det Forenede Kongerige ) og Ioannis Sarmas ( Grækenland ) .
(trg)="112"> Además , los mandatos de cuatro Miembros , D. Hubert Weber ( Austria ) , D. Maarten B. Engwirda ( Países Bajos ) , D. David Bostock ( Reino Unido ) y D. Ioannis Sarmas ( Grecia ) , fueron renovados por el Consejo por un período de seis años .

(src)="130"> Den 16 . januar 2008 blev det portugisiske medlem , Vítor Manuel da Silva Caldeira , valgt som Rettens 10 . formand .
(src)="131"> 14
(trg)="116"> El 16 de enero de 2008 , fue elegido como décimo Presidente del Tribunal , el Miembro portugués , D. Vítor Manuel da Silva Caldeira .
(trg)="117"> 14

(src)="134"> Generalsekretæren har også ansvaret for Rettens sekretariat .
(trg)="119"> El Secretario General es responsable asimismo de la secretaría del Tribunal .

(src)="135"> Den tidligere generalsekretær , Michel Hervé , forlod Retten den 31 . oktober 2008 , og John Speed blev udnævnt til fungerende generalsekretær den 9 . oktober 2008 .
(trg)="120"> El 9 de octubre de 2008 D. John Speed fue nombrado Secretario General en funciones para sustituir a su antecesor en el cargo , D. Michel Hervé , que abandonó el Tribunal el 31 de octubre de 2008 .

(src)="136"> Den 10 . marts 2009 har Retten udpeget Eduardo Ruiz García til sin nye generalsekretær med virkning fra den 16 . marts .
(trg)="121"> El 10 de marzo de 2009 el Tribunal nombró a D. Eduardo Ruiz García como nuevo Secretario General con efectos a partir del 16 de marzo de 2009 .