# cs/aar07_aar07.xml.gz
# pt/aar07_aar07.xml.gz


(src)="1"> ISSN 1831-1261 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 20 07 V V Ý Ý R R O O Č Č N N Í Í Z Z P P R R Á ÁV VA A O ČINNOSTI
(trg)="1"> ISSN 1684-0712 TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU 20 07 R R E E L L A AT T Ó Ó R R I I O O A A N N U U A A L L DE ACTIVIDADE

(src)="9"> Printed in Belgium VYTIŠTĚNO NA PAPÍŘE BĚLENÉM BEZ POUŽITÍ CHLORU
(src)="10"> 3 4 – 5 6 – 7 8 – 13 14 – 17 18 – 25 26 – 27 28 – 29 30 – 35 36 – 37 38 – 43 44 – 45 PŘEDMLUVA PŘEDSEDY EÚD POSLÁNÍ , VIZE , HODNOTY A STRATEGICKÉ CÍLE ÚLOHA A PRÁCE ÚČETNÍHO DVORA SPRÁVA A ORGANIZACE PŘEHLED AUDITNÍCH ZPRÁV A STANOVISEK KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘEDCHOZÍ PŘIPOMÍNKY A DOPAD POHLED ÚČETNÍHO DVORA PRÁCE ÚČETNÍHO DVORA V ROCE 2007 A VÝHLED DO BUDOUCNA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE LIDSKÉ ZDROJE FINANČNÍ INFORMACE OBSAH
(trg)="4"> 3 4 – 5 6 – 7 8 – 13 14 – 17 18 – 25 26 – 27 28 – 29 30 – 35 36 – 37 38 – 43 44 – 45 NOTA DO PRESIDENTE MISSÃO , VISÃO , VALORES E OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS FUNÇÃO E TRABALHOS DO TRIBUNAL GOVERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SÍNTESE DOS RELATÓRIOS E OPINIÕES DE AUDITORIA SEGUIMENTO DADO E IMPACTO PERSPECTIVA DO TRIBUNAL TRABALHOS DO TRIBUNAL EM 2007 E ANOS SUBSEQUENTES COOPERAÇÃO INTERNACIONAL RECURSOS HUMANOS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ÍNDICE

(src)="25"> 5 Vítor Manuel da Silva Caldeira předseda
(trg)="18"> Vítor Manuel da Silva Caldeira Presidente 5

(src)="41"> 8 ÚLOHA A PRÁCE ÚČETNÍHO DVORA CO JE ÚLOHOU ÚČETNÍHO DVORA ?
(src)="42"> Evropská unie disponuje rozpočtem v přibližné výši 120 miliard EU , což odpovídá 1 % hrubého národního důchodu ( HND ) jejích 27 členských států .
(trg)="34"> 8 FUNÇÃO E TRABALHOS DO TRIBUNAL QUAL A FUNÇÃO DO TRIBUNAL ?
(trg)="35"> A União Europeia tem um orçamento de aproximadamente 120 mil milhões de euros , cerca de 1 % do rendimento nacional bruto ( RNB ) dos seus 27 Estados-Membros .

(src)="45"> Složení rozpočtu se postupně vyvíjelo , nyní patří k jeho hlavním složkám zemědělská politika a politika soudržnosti ( viz rámeček 1 ) .
(trg)="38"> A composição do orçamento tem evoluído ao longo do tempo , sendo a agricultura e as políticas de coesão as suas mais importantes componentes ( ver caixa 1 ) .

(src)="63"> Výdaje EU Občanství , svoboda , bezpečnost a právo 1 % Evropská unie jako globální partner 6 % Správa 6 % Soudržnost – udržitelný rozvoj 38 % Zemědělství – ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 49 %
(trg)="52"> Despesas da União Europeia Cidadania , liberdade , segurança e justiça 1 % União Europeia como parceiro global 6 % Administração 6 % Coesão — Crescimento sustentável 38 % Agricultura — Preservação e gestão dos recursos naturais 49 %

(src)="77"> V této souvislosti jsou uskutečněné operace obvykle platby z rozpočtu EU konečným příjemcům . Prohlášení o věrohodnosti je podle své francouzské zkratky obecně známo jako DAS ( déclaration d ’ assurance ) .
(trg)="67"> Neste contexto , as operações subjacentes são principalmente pagamentos do orçamento comunitário a beneficiários finais .
(trg)="68"> A declaração de fiabilidade anual é geralmente designada pelo acrónimo francês DAS ( Déclaration d ’ Assurance ) .

(src)="78"> 1 Více informací o metodice Účetního dvora naleznete v manuálech na internetové stránce Účetního dvora ( www.eca.europa.eu ) .
(src)="79"> JAK ÚČETNÍ DVŮR AUDIT PROVÁDÍ ?
(trg)="69"> 1 Para informações complementares sobre a metodologia do Tribunal , é favor consultar os manuais disponíveis no sítio web do Tribunal ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="80"> Účetní dvůr provádí kontrolu účtů EU v souladu s mezinárodními auditorskými standardy ( ISA ) , které používá veřejný i soukromý sektor .
(trg)="71"> A auditoria do Tribunal às contas da UE é efectuada em conformidade com as normas internacionais de auditoria ( ISA ) , que são aplicadas pelos sectores público e privado .

(src)="81"> Stávající mezinárodní standardy však nepokrývají audit shody ve stejném rozsahu , v jakém ho provádí Účetní dvůr . Účetní dvůr se spolu s vnitrostátními kontrolními orgány aktivně podílí na vývoji mezinárodních standardů normotvornými organizacemi ( INTOSAI , IFAC ) 2 .
(trg)="73"> O Tribunal desempenha um papel activo na elaboração de normas internacionais pelos organismos de normalização ( Intosai , IFAC ) 2 , juntamente com as Instituições Nacionais de Controlo .

(src)="87"> 12 2 Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí ( INTOSAI – International Organisation of Supreme Audit Institutions ) a Mezinárodní federace účetních ( IFAC – International Federation of Accountants ) .
(trg)="79"> 12 2 Intosai : International Organisation of Supreme Audit institutions ( Organização Internacional de Instituições Superiores de Controlo Externo das Finanças Publicas ) ; IFAC : International Federation of Accountants ( Federação Internacional de Contabilistas ) .

(src)="103"> Jak ukazuje tabulka ( viz strana 17 ) , má Účetní dvůr čtyři sektorové skupiny , které pokrývají různé části rozpočtu ( ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi ; strukturální politiky , doprava , výzkum a energetika ; vnější akce ; vlastní zdroje , bankovní aktivity , správní výdaje , orgány a instituce Společenství a vnitřní politiky ) .
(trg)="93"> Como se pode ver no organograma ( página 17 ) , existem quatro grupos sectoriais que abrangem diferentes partes do orçamento ( preservação e gestão dos recursos naturais : políticas estruturais , transportes , investigação e energia ; acções externas : recursos próprios , actividades bancárias , despesas administrativas , instituições e organismos comunitários e políticas internas ) .

(src)="111"> O rok později , 1 . ledna 2008 , nahradili své předchůdce , kterým vypršelo funkční období , tři noví členové , pan Michel Cretin ( Francie ) , pan Henri Grethen ( Lucembursko ) a pan Harald Noack ( Německo ) .
(trg)="104"> Um ano mais tarde , em 1 de Janeiro de 2008 , chegaram mais três novos membros , Michel Cretin ( França ) , Henri Grethen ( Luxemburgo ) e Harald Noack ( Alemanha ) , em substituição dos seus antecessores , cujo mandato expirara .

(src)="113"> PŘEDSEDA Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B .
(src)="114"> ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 2008 15
(trg)="106"> PRESIDENTE Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU 2008 15

(src)="116"> Jeho úlohou je být primus inter pares – první mezi rovnými .
(trg)="108"> A sua função é a de primus inter pares — o primeiro entre iguais .

(src)="119"> Dne 16 . ledna 2008 byl 11 . předsedou Účetního dvora zvolen pan Vítor Manuel da Silva Caldeira , člen zastupující Portugalsko .
(trg)="111"> Em 16 de Janeiro de 2008 foi eleito como 11.o presidente do Tribunal o membro português Vítor Manuel da Silva Caldeira .

(src)="125"> ZAMĚSTNANCI ÚČETNÍHO DVORA Evropský účetní dvůr má přibližně 850 zaměstnanců ( 836 k 31 . prosinci 2007 ) , k nimž patří auditoři ( 484 ) , překladatelé ( 162 ) a pracovníci administrativní podpory .
(trg)="116"> RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL O Tribunal de Contas Europeu possui aproximadamente 850 efectivos ( 836 em 31 de Dezembro de 2007 ) , incluindo auditores ( 484 ) , tradutores ( 162 ) e pessoal administrativo .

(src)="139"> Čtenáři se zájmem o podrobnější informace se tímto odkazují na úplné znění textů přijatých Účetním dvorem , které jsou k dispozici na jeho internetové stránce ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="127"> Para informações mais pormenorizadas , pode consultar as versões completas adoptadas pelo Tribunal , disponíveis no sítio www.eca.europa.eu .

(src)="156"> ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVY ZVEŘEJNĚNÉ V ROCE 2007 V roce 2007 zveřejnil Účetní dvůr celkem devět zvláštních zpráv .
(src)="157"> Zprávy se zabývaly otázkami finančního řízení v celé řadě oblastí – od spolupráce v oblasti DPH v členských státech EU ( 8 / 2007 ) po rozvoj kapacit v tak vzdálených zemích , jako je Angola a Vietnam ( 6 / 2007 ) .
(trg)="145"> RELATÓRIOS ESPECIAIS PUBLICADOS EM 2007 O Tribunal publicou um total de nove relatórios especiais em 2007 , analisando questões de gestão financeira numa vasta gama de domínios — da cooperação no domínio do IVA nos Estados-Membros da UE ( 8 / 2007 ) ao desenvolvimento das capacidades em países tão distantes como Angola e o Vietname ( 6 / 2007 ) .

(src)="159"> Nedostatky , které Účetní dvůr identifikoval ve výdajích evropských orgánů na jejich vlastní budovy ( 2 / 2007 ) , ukazují , že v této oblasti byla část prostředků EU vynaložena zbytečně .
(trg)="147"> As insuficiências identificadas pelo Tribunal nas despesas imobiliárias das instituições europeias ( 2 / 2007 ) mostram que foram despendidos fundos comunitários desnecessariamente neste domínio .

(src)="160"> Nedostatky připomínané ve zprávě o systémech kontroly , inspekce a sankcí v oblasti rybolovu ( 7 / 2007 ) by mohly mít závažné důsledky jak pro rybolovné zdroje , tak pro budoucnost odvětví rybolovu .
(trg)="148"> As deficiências assinaladas no relatório relativo aos sistemas de controlo , de inspecção e de sanção aplicáveis aos recursos haliêuticos ( 7 / 2007 ) podem ter consequências graves tanto para os recursos haliêuticos como para o futuro da indústria da pesca .

(src)="161"> Přes rozdílnost výdajů v různých oblastech rozpočtu EU lze ve zprávách Účetního dvora nalézt několik společných témat , například : 22 • • • Finanční prostředky by se sice měly vydávat rychle a efektivně , snaha dosáhnout obou těchto cílů současně však může být problematická .
(trg)="149"> Apesar de existirem diversos tipos de despesas nos diferentes domínios do orçamento comunitário , podem identificar-se vários temas comuns nos relatórios do Tribunal , tais como os seguintes : 22 • • • Se bem que os fundos devam ser despendidos com rapidez e eficiência , podem verificar-se tensões para atingir estes dois objectivos simultaneamente .

(src)="162"> Tímto tématem se zabývá zpráva o provádění procesů v polovině období ( strukturální fondy ) ( 1 / 2007 ) a zpráva o řízení programu CARDS na západním Balkáně Komisí ( 5 / 2007 ) .
(trg)="150"> Este tema é tratado num relatório sobre os processos intercalares dos fundos estruturais ( 1 / 2007 ) , bem como em outro sobre a gestão do programa CARDS efectuada pela Comissão nos Balcãs Ocidentais ( 5 / 2007 ) .

(src)="163"> Ačkoliv plánování není zárukou účelnosti , je velmi důležité .
(src)="164"> Otázkami souvisejícími se strategickým a dlouhodobým plánováním se zabývala zpráva o výdajích orgánů EU na budovy ( 2 / 2007 ) , zpráva o hodnocení rámcových programů pro výzkum a technologický rozvoj ( 9 / 2007 ) a rovněž dvě zprávy týkající se zahraniční pomoci : zmiňovaná zpráva o programu CARDS a zpráva o účelnosti technické pomoci v rámci rozvoje kapacit ( 5 / 2007 a 6 / 2007 ) .
(trg)="152"> Questões como o planeamento estratégico e a longo prazo foram tratadas em relatórios como os relativos às despesas imobiliárias das instituições ( 2 / 2007 ) e à avaliação dos programas-quadro de investigação e desenvolvimento tecnológico ( IDT ) da UE ( 9 / 2007 ) , bem como em dois relatórios relativos à ajuda externa , um sobre o programa CARDS ( 5 / 2007 ) e outro sobre a eficácia da assistência técnica no âmbito do desenvolvimento das capacidades ( 6 / 2007 ) .

(src)="167"> Oproti tomu pozdější hodnocení může limitovat možnost provést včasné změny v běžném období a zlepšení v období následujícím . Otázkami načasování hodnocení se zabývala jak zpráva o provádění procesů v polovině období ( strukturální fondy ) ( 1 / 2007 ) , tak zpráva o hodnocení výzkumu a technologického rozvoje ( 9 / 2007 ) .
(trg)="155"> Por outro lado , uma avaliação tardia pode reduzir as possibilidades de introduzir alterações oportunas no período corrente e melhorias no próximo .
(trg)="156"> Os relatórios sobre os processos intercalares dos fundos estruturais ( 1 / 2007 ) e sobre a avaliação da IDT ( 9 / 2007 ) referem questões relacionadas com o calendário das avaliações .

(src)="168"> 23 • • • Hodnocení i audity se provádějí obtížněji , nejsou-li cíle výdajových programů jasně stanoveny , což je další téma , kterým se tyto dva audity zabývaly .
(trg)="157"> 23 • • • As avaliações , tal como as auditorias , são mais difíceis de realizar se houver falta de clareza dos objectivos dos programas de despesas , outro tópico tratado nestas duas auditorias .

(src)="172"> Tímto problémem se zabývala zpráva o řízení Evropského fondu pro uprchlíky ( 3 / 2007 ) a zpráva o kontrolách prováděných členskými státy při vývozu zemědělských produktů ( 4 / 2007 ) .
(trg)="161"> Esta questão foi tratada nos relatórios sobre o Fundo Europeu para os Refugiados ( 3 / 2007 ) e sobre os controlos efectuados pelos Estados-Membros às exportações de produtos agrícolas ( 4 / 2007 ) .

(src)="175"> Některými aspekty kvality údajů se zabývala i zpráva o zřízení Evropského fondu pro uprchlíky ( 3 / 2007 ) a zpráva o rybolovu ( 7 / 2007 ) .
(trg)="163"> Os aspectos da qualidade dos dados foram tratados nos relatórios sobre o Fundo para os Refugiados ( 3 / 2007 ) e sobre os recursos haliêuticos ( 7 / 2007 ) .

(src)="188"> Stanoviska Účetního dvora pojednávají o otázkách souvisejících s konkrétními oblastmi rozpočtu , například dvě stanoviska z roku 2007 se týkala nových nařízení pro evropské rozvojové fondy ( 2 / 2007 a 9 / 2007 ) .
(trg)="168"> Os pareceres do Tribunal cobrem temas relativos a domínios específicos de despesas , por exemplo em 2007 foram emitidos dois pareceres sobre nova legislação aplicável aos fundos europeus de desenvolvimento ( 2 / 2007 e 9 / 2007 ) .

(src)="189"> Mohou se zabývat i obecnějšími problémy finančního řízení v EU , jako například stanovisko Účetního dvora ( 6 / 2007 ) k ročním shrnutím , prohlášením členských států a auditní práci provedené vnitrostátními kontrolními orgány .
(trg)="169"> Podem igualmente cobrir temas mais vastos relativos à gestão financeira da UE , por exemplo o parecer ( 6 / 2007 ) sobre as sínteses anuais , as declarações nacionais e os trabalhos de auditoria das Instituições Nacionais de Controlo .

(src)="192"> Například ve stanovisku k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů ( 3 / 2007 ) Účetní dvůr odkazuje na doporučení – uvedené v jedné z předchozích zvláštních zpráv – , aby Komise přijala opatření umožňující zlepšit spolehlivost zdrojů informací o podvodech .
(trg)="171"> Por exemplo no parecer ( 3 / 2007 ) relativo à correcta aplicação das regulamentações aduaneira e agrícola , o Tribunal refere-se a uma recomendação , constante de um relatório especial anterior , para que a Comissão tome medidas que permitam melhorar a fiabilidade das fontes de informação sobre a fraude .

(src)="195"> V jednom stanovisku z roku 2007 ( 6 / 2007 ) Účetní dvůr předkládá svůj názor na roční shrnutí a dobrovolné iniciativy některých členských států vydávat tzv. prohlášení členských států o prostředcích EU .
(trg)="173"> Num dos pareceres ( 6 / 2007 ) , o Tribunal expõe a sua posição sobre as sínteses anuais , bem como as iniciativas voluntárias de determinados Estados-Membros de emitirem « declarações nacionais » sobre os fundos comunitários .

(src)="197"> 4 5 Článek 279 Smlouvy .
(src)="198"> Čl .
(trg)="175"> 4 5 Artigo 279.o do Tratado .

(src)="199"> 248 odst .
(src)="200"> 4 .
(trg)="176"> N.o 4 do artigo 248.o do Tratado .

(src)="242"> Jiným příkladem je auditní zpráva Účetního dvora o kontrolách prováděných členskými státy při vývozu zemědělských produktů ( 4 / 2007 ) .
(trg)="195"> Outro exemplo é o do relatório especial do Tribunal sobre os controlos efectuados pelos Estados-Membros às exportações de produtos agrícolas ( 4 / 2007 ) .

(src)="258"> Význačným příspěvkem v této oblasti bylo stanovisko k jednotnému auditu ( 2 / 2004 ) zveřejněné v roce 2004 .
(trg)="208"> O parecer do Tribunal ( 2 / 2004 ) sobre o modelo de auditoria única ( « single audit » ) constituiu uma contribuição decisiva a esse respeito .

(src)="267"> 6 / 2007 z července 2007 vyslovuje Účetní dvůr názor , že všechny tyto prvky , jsou-li řádně použity , mohou být podnětem k lepšímu řízení a kontrole prostředků EU .
(trg)="216"> No seu Parecer n.o 6 / 2007 o Tribunal considera que , se forem devidamente aplicados , todos estes elementos poderão incentivar uma melhor gestão e controlo dos fundos comunitários .

(src)="285"> 29
(src)="316"> 32
(src)="405"> 42
(trg)="233"> 29
(trg)="353"> 42

(src)="301"> Nezávislé rovnocenné posouzení bylo zahájeno na konci roku 2007 .
(trg)="261"> A revisão pelos pares teve início nos finais de 2007 .

(src)="317"> 33 30 . výročí Účetního dvora V roce 2007 oslavil Evropský účetní dvůr 30 . výročí svého působení v roli externího kontrolního orgánu Evropské unie .
(src)="318"> Oslavy zahájilo posílení přítomnosti Účetního dvora ve většině hlavních měst Evropské unie v průběhu akcí souvisejících s Dnem Evropy 2007 ( semináře , informační stánky atd. ) .
(trg)="272"> 33 Trigésimo aniversário do Tribunal Em 2007 o Tribunal de Contas Europeu celebrou o seu 30 . ° aniversário como instituição de auditoria externa da União Europeia .
(trg)="273"> As comemorações iniciaram-se com o reforço da presença do Tribunal ( seminários , informação , stands , etc . ) na maior parte das capitais dos Estados-Membros da União Europeia durante as actividades relacionadas com o Dia da Europa em 2007 .

(src)="336"> 34 7 Úplnější a podrobnější výčet budoucích pracovních úkolů Účetního dvora naleznete v plánu práce Účetního dvora na rok 2008 , který je k dispozici na naší internetové stránce ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="288"> 34 7 Para explicações mais completas e pormenorizadas sobre os futuros trabalhos do Tribunal , queira consultar o programa de trabalho do Tribunal para o exercício de 2008 , disponível no nosso sítio Internet ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="367"> 37 Kontaktní výbor v Helsinkách , prosinec 2007
(trg)="317"> 37 Comité de Contacto em Helsínquia , Dezembro de 2007

(src)="373"> Podíl mužů a žen mezi zaměstnanci Účetního dvora 46 % 12 / 2001 54 % ŽENY MUŽI 50 % 12 / 2007 50 %
(trg)="322"> Proporção de homens e mulheres no efectivo do Tribunal 46 % 12 / 2001 54 % MULHERES HOMENS 50 % 12 / 2007 50 %

(src)="376"> Třináct z 56 ředitelů a vedoucích odboru / oddělení ( 23 % ) jsou ženy , což oproti roku 2006 představuje 3 % nárůst . Většina z nich je zaměstnána v ředitelství pro překlady a v administrativních odděleních .
(trg)="325"> Treze dos 56 directores e chefes de Divisão / Unidade ( 23 % ) são mulheres , o que representa um aumento de 3 % em comparação com 2006 .

(src)="377"> Podíl mužů a žen podle funkčních skupin 12 / 2006 12 / 2006 M 67 % Ž 20 % 12 / 2006 12 / 2007 M 77 % 12 / 2006 M 80 % 12 / 2007 12 / 2007 M 64 % Ž 23 % 39 W 68 % Ž 68 % Asistenti – sekretářky ( úroveň AST ) Ž 68 % M 32 % M 32 % Ž 33 % Ž 36 % Asistenti – sekretářky ( úroveň AST ) Auditoři – administrátoři ( úroveň AD ) Ředitelé a vedoucí oddělení Auditoři – administrátoři ( úroveň AD ) Ředitelé a vedoucí oddělení NAJÍMÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŽENY MUŽI Politika Účetního dvora pro najímání zaměstnanců se řídí obecnými zásadami a služebním a pracovním řádem evropských orgánů .
(src)="378"> Pracovní síla Účetního dvora se skládá jednak ze stálých úředníků , jednak ze zaměstnanců pracujících na dočasné smlouvy .
(trg)="327"> Proporção de homens e mulheres por grupo de funções 12 / 2006 12 / 2006 H 67 % M 20 % 12 / 2006 12 / 2007 H 77 % 12 / 2006 H 80 % 12 / 2007 12 / 2007 H 64 % M 23 % 39 W 68 % H 32 % M 33 % M 68 % H 32 % M 36 % M 68 % RECRUTAMENTO MULHERES HOMENS Assistentes -- secretário ( a ) s ( nível AST ) Auditores-administradores ( nível AD ) Directores e chefes de Unidade Assistentes-Auditores- -secretário ( a ) s -administradores ( nível AST ) ( nível AD ) Directores e chefes de Unidade A política de recrutamento do Tribunal rege-se pelos princípios gerais e pelas condições de emprego das instituições da UE , sendo os seus efectivos constituídos por funcionários permanentes e agentes contratados temporariamente .

(src)="379"> Otevřená výběrová řízení na pracovní místa u Účetního dvora pořádá Evropský úřad pro výběr personálu ( EPSO ) .
(trg)="328"> Os concursos para provimento de lugares no Tribunal são organizados pelo Serviço Europeu de Selecção do Pessoal ( EPSO ) .

(src)="381"> V roce 2007 najal Účetní dvůr 179 zaměstnanců : 117 úředníků , 35 dočasných zaměstnanců a 27 smluvních zaměstnanců .
(trg)="330"> O Tribunal recrutou 179 pessoas em 2007 : 117 funcionários , 35 agentes temporários e 27 agentes contratuais .

(src)="384"> VĚKOVÝ PROFIL – KARIÉRNÍ PŘÍLEŽITOSTI Níže uvedený graf ukazuje , že Účetní dvůr je „ mladý “ orgán ( 63 % jeho zaměstnanců je mladších 44 let ) .
(trg)="334"> PERFIL ETÁRIO : OPORTUNIDADES DE CARREIRA O gráfico seguinte mostra que o Tribunal é uma instituição « jovem » ( 63 % dos seus efectivos têm menos de 44 anos de idade ) .

(src)="386"> 40 38 68 94 114 81 147 149 Věkový profil 25 – 29 45 – 49 30 – 34 50 – 54 35 – 39 55 – 59 40 – 44 20 – 24 > 60 153 KONTROLNÍ NÁVŠTĚVY Auditní práce Účetního dvora vyžaduje , aby auditoři prováděli kontrolní návštěvy v členských státech a jiných zemích , jež jsou příjemci prostředků EU , s cílem získat vhodné auditní důkazy .
(src)="387"> Obvykle se navštěvují orgány ústřední a místní správy , které se podílejí na zpracování , řízení a platbách prostředků EU , a koneční příjemci , jimž jsou tyto prostředky určeny .
(trg)="336"> 40 38 68 94 114 81 147 149 IDADE 25-29 45-49 30-34 50-54 35-39 55-59 40-44 20-24 > 60 153 VISITAS DE AUDITORIA Os trabalhos de auditoria do Tribunal implicam que os auditores efectuem visitas ( conhecidas como « missões » ) aos Estados-Membros e a outros países beneficiários de fundos comunitários , a fim de obterem provas de auditoria adequadas .

(src)="391"> V roce 2007 činily cestovní náklady v rámci kontrolních návštěv 0,49 milionu EUR ( 0,43 milionu EUR v roce 2006 ) .
(trg)="340"> Em 2007 as missões de auditoria representaram despesas de viagem no valor de 0,49 milhões de euros ( 0,43 milhões de euros em 2006 ) .

(src)="394"> Kontrolní návštěvy 2007 – členské státy 50 40 30 20 10 0 Kontrolní návštěvy 2007 – kandidátské země a nečlenské státy 4 3 2 1 0 41 Srbsko a Černá Hora Moldavsko – Ukrajina Lesotho – Svazijsko Bývalá jugoslávská republika Makedonie Bosna a Hercegovina Albánie Turecko Německo Portugalsko Itálie Španělsko Belgie Řecko Česká republika Francie Spojené království Dánsko Nizozemsko Irsko Finsko Rakousko Polsko Litva Maďarsko Bulharsko Švédsko Slovinsko Slovensko Rumunsko Lotyšsko Malta Rusko Guinea Tunisko Togo Srí Lanka Súdán Niger Nikaragua Maroko Madagaskar Mali Keňa Indonésie Ghana
(src)="395"> ODBORNÁ PŘÍPRAVA Výkon povolání auditora vyžaduje průběžnou odbornou přípravu .
(trg)="343"> Missões aos Estados-Membros em 2007 50 40 30 20 10 0 Missões a países candidatos e terceiros em 2007 4 3 2 1 0 41 Sérvia e Montenegro Moldávia — Ucrânia Lesoto — Suazilândia Antiga República jugoslava da Macedónia Bósnia e Herzegovina Albânia Turquia Alemanha Portugal Itália Espanha Bélgica Grécia República Checa França Reino Unido Dinamarca Países Baixos Irlanda Finlândia Áustria Polónia Lituânia Hungria Bulgária Suécia Eslovénia Eslováquia Roménia Letónia Malta Rússia Guiné Tunísia Togo Sri Lanka Sudão Níger Nicarágua Marrocos Madagáscar Mali Quénia Indonésia Gana

(src)="400"> Jazykové kurzy představovaly 52 % celkového počtu dní věnovaných v roce 2007 odborné přípravě .
(trg)="349"> Os cursos de línguas representaram 52 % do número total de dias dedicados à formação em 2007 .

(src)="410"> Vedoucími auditního týmu v době přípravných fází na podzim roku 2005 byli pánové Emmanuel Rauch , francouzský auditor , který v té době pracoval u Účetního dvora již několik let , a jeho španělský kolega Alejandro Ballester .
(trg)="357"> Os chefes da equipa de auditoria durante as fases preparatórias no Outono de 2005 foram Emmanuel Rauch , auditor francês que trabalha no Tribunal há vários anos , e o seu colega espanhol Alejandro Ballester .

(src)="415"> Zleva doprava , zdola nahoru 1 . řada Alejandro BALLESTER GALLARDO , administrátor ( ES – 5 let v Účetním dvoře ) ; Kikis KAZAMIAS , člen Účetního dvora ( CY – 3 roky v Účetním dvoře ) ; Riemer HAAGSMA , administrátor ( NL – 30 let v Účetním dvoře ) ; Emmanuel RAUCH , auditor ( FR – 14 let v Účetním dvoře ) 2 . řada Jean-Marc DANIELE , tajemník kabinetu ( FR – 5 let v Účetním dvoře ) ; François OSETE , auditor ( FR / ES – 23 let v Účetním dvoře ) ; Robert MARKUS , auditor ( NL – 13 let v Účetním dvoře ) ; Bertrand TANGUY , administrátor ( FR – 3 roky v Účetním dvoře ) ; Pietro PURICELLA , auditor ( IT – 11 let v Účetním dvoře ) 3 . řada Anne POULSEN , překladatelka ( DK – 16 let v Účetním dvoře ) ; Maria del CARMEN JIMENEZ , pomocná auditorka ( ES – 15 let v Účetním dvoře ) ; Cecile RAMIREZ – sekretářka ( FR – 5 let v Účetním dvoře ) ; Neophytos NEOPHYTOU , tajemník kabinetu ( CY – 3 roky v Účetním dvoře ) ; Krzysztof ZALEGA , administrátor ( PL – 4 roky v Účetním dvoře ) Ostatní členové týmu ( nepřítomní na fotografii ) Valéria ROTA , administrátor ( IT – 8 let v Účetním dvoře ) ; Adeline DOMINGUES , sekretářka ( FR – 8 let v Účetním dvoře ) ; Juha VANHATALO , administrátor ( FI – 3 roky v Účetním dvoře ) ; Paul STAFFORD , administrátor ( UK – 18 let v Účetním dvoře )
(trg)="362"> Da esquerda para a direita , de baixo para cima 1.a fila : Alejandro Ballester Gallardo , administrador ( ES , 5 anos no Tribunal ) ; Kikis Kazamias , membro do Tribunal ( CY , 3 anos no Tribunal ) ; Riemer Haagsma , administrador ( NL , 30 anos no Tribunal ) ; Emmanuel Rauch , auditor ( FR , 14 anos no Tribunal ) .

(src)="416"> 44 FINANČNÍ INFORMACE ROZPOČET Rozpočet Účetního dvora představuje přibližně 0,1 % celkového rozpočtu EU a cca 1,8 % rozpočtu na správní výdaje a výdaje orgánů EU .
(trg)="366"> 44 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ORÇAMENTO O orçamento do Tribunal representa aproximadamente 0,1 % do orçamento total da UE ou cerca de 1,8 % do seu orçamento administrativo e institucional .

(src)="421"> Rozpočtové prostředky na zaměstnance činily v roce 2007 cca 72 % všech rozpočtových prostředků .
(trg)="370"> As dotações para despesas com o pessoal elevam-se a cerca de 72 % do total em 2007 .

(src)="422"> ROZPOČET 2006 2007 2008 Použití rozpočtových prostředků Rozpočtové prostředky konečného rozpočtu ( v tis. EUR ) Členové orgánu 11 350 11 270 12 061 Úředníci a dočasní zaměstnanci 77 907 82 583 88 712 Ostatní zaměstnanci a externí služby 4 223 4 014 4 248 Výdaje na služební cesty 3 100 3 000 3 212 Ostatní výdaje související s osobami pracujícími pro tento orgán 1 923 2 056 2 286 Mezisoučet 1 98 503 102 923 110 519 Nehmotný majetek 6 287 8 126 12 110 IT & T 4 575 5 518 5 879 Movitý majetek a související výdaje 1 320 1 396 1 147 Běžné správní výdaje 807 435 425 Zasedání a konference 352 872 876 Informace a publikační činnost 1 353 1 810 1 813 Mezisoučet 2 14 694 18 157 22 250 Účetní dvůr celkem 113 197 121 080 132 769
(src)="423"> ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU Účelem útvaru interního auditu Účetního dvora je pomáhat Účetnímu dvoru dosahovat jeho cílů systematickým a metodickým hodnocením řízení rizika , vnitřní kontroly a řídících postupů .
(trg)="371"> ORÇAMENTO 2006 2007 2008 Utilização das dotações Dotações definitivas ( em milhares de euros ) Membros da instituição 11 350 11 270 12 061 Funcionários e agentes temporários 77 907 82 583 88 712 Outro pessoal e prestações externas 4 223 4 014 4 248 Missões / viagens 3 100 3 000 3 212 Outras despesas relativas a pessoas ligadas à instituição 1 923 2 056 2 286 Subtotal título 1 98 503 102 923 110 519 Bens imóveis 6 287 8 126 12 110 Informática e telecomunicações 4 575 5 518 5 879 Bens móveis e despesas acessórias 1 320 1 396 1 147 Despesas de funcionamento administrativo corrente 807 435 425 Reuniões e conferências 352 872 876 Informação e publicações 1 353 1 810 1 813 Subtotal título 2 14 694 18 157 22 250 Total Tribunal de Contas 113 197 121 080 132 769

(src)="427"> V roce 2007 se práce útvaru interního auditu soustředila na finanční audit ( včetně podpory externího auditora Účetního dvora ) , přezkum ověřování ex ante , provádění standardů vnitřní kontroly , poslední přístavbu Účetního dvora ( tzv. budovu K2 ) a postupy najímání zaměstnanců Účetního dvora .
(trg)="374"> Em 2007 o trabalho do serviço de auditoria interna do Tribunal centrou-se na auditoria financeira ( incluindo o apoio ao auditor externo do Tribunal ) , tendo sido examinados a verificação ex ante , a aplicação das normas de controlo interno , a recente extensão do edifício do Tribunal ( o chamado edifício K2 ) e o processo de recrutamento do Tribunal .

(src)="433"> 45 8 Úř. věst . C 292 , 5.12.2007 .
(trg)="380"> 45 8 JO C 292 de 5.12.2007 .

(src)="434"> Evropský účetní dvůr Výroční zpráva o činnosti 2007 Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství 2008 – 45 s. – 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-001-4
(trg)="381"> Tribunal de Contas Europeu Relatório Anual de Actividade 2007 Luxemburgo : Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias 2008 — 45 p. — 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-017-5

(src)="435"> Jak získat publikace EU Publikace vydávané Úřadem pro úřední tisky , jež jsou určeny k prodeji , lze objednat na stránkách EU Bookshop http : / / bookshop.europa.eu u prodejce , kterého si zvolíte .
(trg)="383"> As publicações para venda produzidas pelo Serviço da Publicações estão disponíveis na EU Bookshop ( http : / / bookshop.europa.eu ) , podendo encomendá-las através do agente de vendas da sua preferência .

(src)="436"> Můžete si také požádat o seznam prodejců z celosvětové sítě prostřednictvím faxu : ( 352 ) 2929-42758 . http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page
(trg)="384"> Também pode solicitar uma lista da nossa rede mundial de agentes de vendas através do fax ( 352 ) 2929-42758 . http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page

(src)="437"> EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR ÚŘAD PRO ÚŘEDNÍ TISKY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 2985 LUCEMBURK ISBN 978-92-9207-001-4 QJ-AA-08-001-CS-C
(trg)="385"> TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU SERVIÇO DAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DAS COMUNIDADES EUROPEIAS L 2985 LUXEMBURGO ISBN 978-92-9207-017-5 QJ-AA-08-001-PT-C

# cs/aar08_aar08.xml.gz
# pt/aar08_aar08.xml.gz


(src)="2"> Evropský účetní dvůr VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008
(src)="3"> 2 Europe Direct je služba , která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům 00800 nebo mohou tyto hovory účtovat .
(trg)="4"> Número verde único ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Alguns operadores de telecomunicações móveis não autorizam o acesso a números 00 800 ou poderão sujeitar estas chamadas telefónicas a pagamento Encontram-se disponíveis numerosas outras informações sobre a União Europeia na rede Internet , via servidor Europa ( http : / / europa.eu ) Uma ficha bibliográfica figura no fim desta publicação Luxemburgo : Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias , 2009 ISBN 978-92-9207-215-5 © Comunidades Europeias , 2009 Reprodução autorizada mediante indicação da fonte Printed in Belgium IMPRESSO EM PAPEL BRANQUEADO SEM CLORO

(src)="28"> Vítor Manuel da Silva Caldeira předseda 5
(trg)="22"> Vítor Manuel da Silva Caldeira Presidente 5

(src)="43"> Příjmy Evropské unie sestávají především z příspěvků členských států odvozených z hrubého národního důchodu ( HND — 65,4 % ) a podílu na dani z přidané hodnoty vybrané členskými státy ( DPH — 16,9 % ) .
(trg)="37"> As receitas da União Europeia são principalmente compostas por contribuições dos Estados-Membros baseadas no seu rendimento nacional bruto ( RNB – 65,4 % ) e numa medida relativa ao imposto sobre o valor acrescentado cobrado pelos Estados-Membros ( IVA – 16,9 % ) .

(src)="44"> Významný podíl příjmů představují rovněž cla a zemědělské dávky ( také nazývané tradiční vlastní zdroje — 16,5 % ) .
(trg)="38"> Os direitos aduaneiros e agrícolas ( os chamados recursos próprios tradicionais – 16,5 % ) representam igualmente uma parte significativa das receitas .

(src)="45"> Složení rozpočtu se postupně vyvíjelo , přičemž nyní jsou jeho hlavními složkami zemědělská politika a politika soudržnosti ( viz rámeček 1 ) .
(trg)="39"> A composição do orçamento tem evoluído ao longo do tempo , sendo a agricultura e as políticas de coesão as suas mais importantes componentes ( ver Caixa 1 ) .

(src)="52"> V roce 2009 je na ochranu přírodních zdrojů a hospodaření s nimi , především tedy na zemědělství a rozvoj venkova , vyčleněno 45,3 % rozpočtu .
(trg)="45"> Em 2009 , 45,3 % do orçamento destina-se à preservação e gestão dos recursos naturais , especialmente a agricultura e o desenvolvimento rural .

(src)="54"> Výdaje na udržitelný rozvoj , z nichž lví podíl připadá na politiku soudržnosti , jsou na rok 2009 stanoveny na 39,6 % rozpočtu .
(trg)="47"> Em 2009 as despesas relativas ao crescimento sustentável , na maior parte destinadas à coesão , estão avaliadas em 39,6 % do orçamento .

(src)="57"> 1,2 % 7,2 % 6,7 % 39,6 % Občanství , svoboda , bezpečnost a právo Evropská unie jako globální partner Správní náklady Zemědělství — ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi Výdaje EU Soudržnost — udržitelný růst Zdroj : Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2009 ( Úř. věst . L 69 , 13.3.2009 ) .
(trg)="49"> Cidadania , liberdade , segurança e justiça União Europeia enquanto parceiro global Administração 1,2 % 7,2 % 6,7 % Agricultura – Preservação e gestão dos recursos naturais 45,3 % Despesas da UE Coesão – crescimento sustentável Fonte : Orçamento Geral da União Europeia para o exercício de 2009 ( JO L 69 de 13.3.2009 ) .
(trg)="50"> 39,6 %

(src)="82"> 10 1 Více informací o metodice Účetního dvora naleznete v manuálech na internetové stránce Účetního dvora ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="74"> 10 1 Para mais informações sobre a metodologia do Tribunal , é favor consultar os manuais no sítio Internet do Tribunal ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="84"> V této souvislosti jsou uskutečněné operace obvykle platby z rozpočtu EU konečným příjemcům . Prohlášení o věrohodnosti je podle své francouzské zkratky obecně známo jako DAS ( déclaration d ’ assurance ) .
(trg)="77"> A declaração de fiabilidade anual é geralmente designada pelo acrónimo francês DAS ( Déclaration d ’ Assurance ) .
(trg)="78"> Ao contrário do que é prática nos Estados-Membros , o Tribunal formula essa declaração para o conjunto do orçamento da UE .

(src)="86"> JAK ÚČETNÍ DVŮR AUDIT PROVÁDÍ ?
(src)="87"> Účetní dvůr provádí kontrolu účtů EU v souladu s mezinárodními auditorskými standardy ( ISA ) , které používá veřejný i soukromý sektor .
(trg)="80"> COMO EFECTUA O TRIBUNAL A SUA AUDITORIA ?
(trg)="81"> A auditoria do Tribunal às contas da UE é efectuada em conformidade com as normas internacionais de auditoria ( ISA ) , que são aplicadas pelos sectores público e privado .

(src)="88"> Stávající mezinárodní standardy však nepokrývají audit shody ve stejném rozsahu , v jakém ho provádí Účetní dvůr . Účetní dvůr se spolu s vnitrostátními kontrolními orgány aktivně podílí na vývoji mezinárodních standardů normotvornými organizacemi ( INTOSAI , IFAC ) 4 .
(trg)="83"> Este desempenha um papel activo na elaboração de normas internacionais pelos organismos de normalização ( INTOSAI , IFAC ) 4 , juntamente com as Instituições Nacionais de Controlo .

(src)="97"> 4 Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí ( INTOSAI — International Organisation of Supreme Audit Institutions ) a Mezinárodní federace účetních ( IFAC — International Federation of Accountants ) .
(trg)="92"> 4 INTOSAI – International Organisation of Supreme Audit institutions ( Organização Internacional de Instituições Superiores de Controlo Externo das Finanças Publicas ) ; IFAC – International Federation of Accountants ( Federação Internacional de Contabilistas ) .

(src)="111"> Jak ukazuje organizační struktura ( viz strana 17 ) , má Účetní dvůr čtyři sektorové skupiny , které pokrývají různé části rozpočtu ( ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi — strukturální politiky , doprava , výzkum a energetika — vnější akce — příjmy , bankovní aktivity , správní výdaje , orgány a instituce Společenství a vnitřní politiky ) .
(trg)="104"> Como se pode ver no organigrama ( página 17 ) , existem quatro grupos sectoriais que abrangem diferentes partes do orçamento ( Preservação e gestão dos recursos naturais – Políticas estruturais , transportes , investigação e energia – Acções externas – Receitas , actividades bancárias , despesas de funcionamento , instituições e organismos comunitários e políticas internas ) .

(src)="116"> Členové jsou jmenováni na období šesti let s možností opakovaného jmenování .
(trg)="109"> Os Membros são designados para um mandato de seis anos renovável .

(src)="119"> Vlastní auditní práci vykonávají z podstatné části auditoři v auditních odděleních ; odpovědný člen tuto práci s pomocí svého kabinetu koordinuje a následně o ní podává zprávu na úrovni skupiny i na úrovni Účetního dvora a po přijetí zprávy i Evropskému parlamentu , Radě a ostatním relevantním zúčastněným stranám . Dne 1 . ledna 2008 nahradili své předchůdce , kterým vypršelo funkční období , tři noví členové , pan Michel Cretin ( Francie ) , pan Harald Noack ( Německo ) a pan Henri Grethen ( Lucembursko ) .
(trg)="113"> O Membro apresenta então o relatório a nível do grupo e do Tribunal e , uma vez adoptado , apresenta-o ao Parlamento Europeu , ao Conselho e a outros interessados relevantes .
(trg)="114"> Em 1 de Janeiro de 2008 , o Tribunal passou a contar com três novos Membros , Michel Cretin ( França ) , Harald Noack ( Alemanha ) e Henri Grethen ( Luxemburgo ) , que substituíram os seus predecessores após o termo dos respectivos mandatos .

(src)="123"> Jeho úlohou je být primus inter pares — první mezi rovnými .
(trg)="117"> A sua função é de primus inter pares – o primeiro entre iguais .

(src)="126"> Dne 16 . ledna 2008 byl 10 . předsedou Účetního dvora zvolen pan Vítor Manuel da Silva Caldeira , člen zastupující Portugalsko .
(src)="127"> 14
(trg)="120"> Em 16 de Janeiro de 2008 , Vítor Manuel da Silva Caldeira , o Membro português , foi eleito 10.o Presidente do Tribunal .
(trg)="121"> 14

(src)="132"> Dne 31 . října 2008 od Účetního dvora odešel předchozí generální tajemník , pan Michel Hervé .
(trg)="125"> O anterior Secretário-Geral , Michel Hervé , deixou o Tribunal em 31 de Outubro de 2008 .

(src)="133"> Úřadujícím generálním tajemníkem byl dne 9 . října 2008 jmenován pan John Speed .
(trg)="126"> John Speed foi nomeado Secretário-Geral interino em 9 de Outubro de 2008 .

(src)="135"> ZAMĚSTNANCI ÚČETNÍHO DVORA Evropský účetní dvůr má v rozpočtu na rok 2008 přidělených celkem 858 pracovních míst ( k 31 . prosinci 2008 ) .
(trg)="128"> EFECTIVOS DO TRIBUNAL O orçamento de 2008 atribui 858 lugares ao Tribunal de Contas Europeu ( em 31 de Dezembro de 2008 ) .

(src)="139"> EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 2009 Předseda Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( ET ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B .
(src)="140"> ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR )
(trg)="132"> TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU 2009 Presidente Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( ET ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR )

(src)="148"> Účetní dvůr odhaduje , že míra chyb v těchto skupinách oblastí politik je mezi 2 % a 5 % , s výjimkou politik soudržnosti , kde je přinejmenším 11 % .
(trg)="139"> O Tribunal estima que o nível de erro nestes grupos de domínios de política se situa entre 2 % e 5 % , excepto no que se refere às políticas de coesão , onde se eleva pelo menos a 11 % .

(src)="154"> Co se týče výdajů z Evropského zemědělského záručního fondu ( EZZF ) , Účetní dvůr odhaduje , že hodnota míry chyb se nachází těsně pod 2 % hranicí významnosti .
(trg)="145"> No que se refere às despesas do Fundo Europeu Agrícola de Garantia ( FEAGA ) , o Tribunal estima a taxa de erro num valor ligeiramente inferior ao nível de materialidade de 2 % .

(src)="158"> Čtenáři se zájmem o podrobnější informace se tímto odkazují na úplné znění textů přijatých Účetním dvorem , které jsou k dispozici na jeho internetové stránce ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="149"> Para mais informações , os leitores devem consultar os textos integrais adoptados pelo Tribunal – disponíveis no sítio Internet do Tribunal ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="180"> Aby byly čtivější a vstřícnější ke čtenářům , rozhodl se Účetní dvůr zvláštní zprávy zveřejňovat v novém formátu a přímo je zpřístupňovat na svých internetových stránkách ( www.eca.europa.eu ) se současným oznámením o zveřejnění v Úředním věstníku .
(trg)="168"> Com a preocupação de facilitar a sua leitura e utilização , o Tribunal decidiu publicar os relatórios especiais com um novo formato e torná-los acessíveis directamente no sítio Internet do Tribunal ( www.eca.europa.eu ) , notificando a sua publicação no Jornal Oficial .

(src)="193"> 3 / 2008 ) • Plánovala , monitorovala a vyhodnotila Komise program Inteligentní energie pro Evropu ( IEE ) , který se zaměřuje na podporu energetické účinnosti , využívání obnovitelných zdrojů energie a diverzifikace energie , přiměřeně a provedla výkonná agentura , která program řídí , pozitivní změny v řízení programu ? ( zvláštní zpráva č.
(trg)="169"> Tal como em anos anteriores , os relatórios incidiram sobre aspectos da gestão financeira relativos a um vasto leque de domínios – desde a eficiência do Fundo Europeu de Solidariedade ( RE 3 / 2008 ) até ao apoio da UE às operações de armazenagem pública de cereais ( RE 11 / 2008 ) .

(src)="202"> 10 / 2008 ) Příjmy , bankovní aktivity , správní výdaje , orgány a instituce Společenství a vnitřní politiky • Byl systém závazných informací o sazebním zařazení zboží , který podporuje jednotné provádění celní politiky a zajišťuje správné vyměření cla , řízen účelně ( bylo řízení řádné a uplatňovaly se právní předpisy ) ? ( zvláštní zpráva č.
(trg)="179"> O Tribunal examinou se os recursos financeiros e humanos afectados ao sector da saúde reflectiam os compromissos políticos da CE , se a Comissão tinha acelerado a prestação desta ajuda e se tinha utilizado eficazmente os vários instrumentos destinados a dar assistência ao sector da saúde ( RE 10 / 2008 ) .

(src)="207"> ( Úř. věst . C 153 , 18.6.2008 ) 4 / 2008 Provádění režimu kvót v odvětví mléka a mléčných výrobků v členských státech , které k Evropské unii přistoupily 1 . května 2004 ( Úř. věst . C 185 , 22.7.2008 ) 5 / 2008 Agentury Evropské unie : dosahování výsledků 6 / 2008 Podpora Evropské komise na obnovu po cunami a hurikánu Mitch 7 / 2008 Program Inteligentní energie na období 2003 – 2006 8 / 2008 Je podmíněnost jako politika účelná ?
(trg)="184"> ( JO C 153 , 18.6.2008 ) 4 / 2008 Aplicação das quotas leiteiras nos Estados-Membros que aderiram à União Europeia em 1 de Maio de 2004 ( JO C 185 de 22.7.2008 ) 5 / 2008 Agências da União : obter resultados 6 / 2008 Ajuda à recuperação concedida pela Comissão Europeia no seguimento do maremoto e do furacão Mitch 7 / 2008 Programa « Energia Inteligente para a Europa » ( 2003-2006 ) 8 / 2008 A condicionalidade é uma política eficaz ?

(src)="208"> 9 / 2008 Účelnost podpory EU poskytované Bělorusku , Moldavsku a Ukrajině v oblasti svobody , bezpečnosti a práva 10 / 2008 Rozvojová pomoc ES zaměřená na zdravotnické služby v subsaharské Africe 11 / 2008 Řízení podpory Evropské unie určené na operace související s veřejným skladováním obilovin 12 / 2008 Nástroj předvstupních strukturálních politik ( ISPA ) , 2000 – 2006 6 Zvláštní zprávy lze získat na internetových stránkách Účetního dvora nebo vyplněním elektronické objednávky přes EU Bookshop .
(trg)="185"> 9 / 2008 Eficácia da ajuda comunitária nos domínios da liberdade , da segurança e da justiça concedida à Bielorrússia , à Moldávia e à Ucrânia 10 / 2008 Ajuda ao desenvolvimento concedida pela CE aos serviços de saúde na África Subsariana 11 / 2008 Gestão do apoio da União Europeia às operações de armazenagem pública de cereais 12 / 2008 O Instrumento estrutural de pré-adesão ( ISPA ) , 2000-2006 6 Os relatórios especiais estão disponíveis no sítio Internet do Tribunal ou podem ser encomendados por via electrónica na EU-Bookshop .

(src)="217"> 8 Čl .
(src)="218"> 248 odst .
(trg)="192"> 8 N.o 4 do artigo 248.o do Tratado CE .

(src)="249"> Jako příklad lze uvést zprávu o podmíněnosti ( zvláštní zpráva č.
(src)="250"> 8 / 2008 ) , která byla zveřejněna v době , kdy se rozhodovalo o „ kontrole stavu “ společné zemědělské politiky ( SZP ) .
(trg)="211"> Como exemplo refira-se o relatório sobre a condicionalidade ( RE n.o 8 / 2008 ) que foi publicado durante o período de adopção da revisão geral da política agrícola comum ( PAC ) .

(src)="251"> Vzhledem k významu podmíněnosti , která má ve SZP ústřední postavení , a okamžiku , kdy byla zpráva zveřejněna , se setkala s velkým zájmem v mnoha různých sdělovacích prostředcích : televizi , novinách , odborném tisku , internetových publikacích ( tisk , zemědělské organizace , internetové stránky poslanců EP , internetové blogy atd. ) .
(trg)="212"> Devido à importância da condicionalidade e ao seu papel central na PAC , bem como à data da publicação , o relatório teve uma ampla cobertura em diversos tipos de meios de comunicação : televisão , jornais , imprensa especializada e publicações na Internet ( imprensa , organizações agrícolas , sítios Internet dos deputados , blogues , etc . ) .

(src)="280"> Konečné výstupy 2008 Stanoviska 5 2004 2005 2006 2007 Zvláštní zprávy 10 6 11 9 12 Výroční zprávy ( včetně ERF ) 1 1 1 1 1 Specifické výroční zprávy 23 20 23 29 28 2 11 8 9
(trg)="239"> Realizações finais 2008 Pareceres 5 2004 2005 2006 2007 Número de relatórios especiais 10 6 11 9 12 Relatórios anuais ( incluindo FED ) 1 1 1 1 1 Relatórios anuais específicos 23 20 23 29 28 2 11 8 9

(src)="301"> Na rok 2009 vymezil Účetní dvůr řadu auditních témat , která se týkají vývoje politik a otázek v oblasti řízení .
(src)="302"> Pokud jde o vývoj politik EU , byla stanovena tato témata : • růst a zaměstnanost ; • změna klimatu a udržitelný rozvoj ; • Evropa jako světový partner ; • lepší regulace .
(trg)="251"> Para 2009 , o Tribunal identificou vários assuntos de auditoria relacionados com os desenvolvimentos das políticas e questões de gestão . No que diz respeito aos desenvolvimentos das políticas da UE , identificaram-se os seguintes temas : • crescimento e emprego ; • alterações climáticas e desenvolvimento sustentável ; • Europa enquanto parceiro mundial ; • legislar melhor .

(src)="309"> 35 12 Úplnější a podrobnější výčet budoucích pracovních úkolů Účetního dvora naleznete v plánu práce Účetního dvora na rok 2009 , který je k dispozici na naší internetové stránce ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="258"> 35 12 Para explicações mais completas e pormenorizadas sobre os futuros trabalhos do Tribunal , queira consultar o programa de trabalho do Tribunal para 2009 , disponível no nosso sítio Internet ( www.eca.europa.eu ) .