# cs/aar07_aar07.xml.gz
# nl/aar07_aar07.xml.gz


(src)="3"> Europe Direct je služba , která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie .
(src)="4"> Bezplatná telefonní linka ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům 00800 nebo mohou tyto hovory účtovat .
(trg)="3"> Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Gratis nummer ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Als u mobiel of in een telefooncel of hotel belt , hebt u misschien geen toegang tot gratis nummers of kunnen kosten worden aangerekend .

(src)="6"> Můžete se s nimi seznámit na evropském serveru ( http : / / europa.eu ) .
(trg)="4"> Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de Europaserver ( http : / / europa.eu ) .

(src)="8"> Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství , 2008 ISBN 978-92-9207-001-4 © Evropská společenství , 2008 Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora .
(trg)="6"> Luxemburg : Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen , 2008 ISBN 978-92-9207-015-1 © Europese Gemeenschappen , 2008 Overneming met bronvermelding toegestaan .

(src)="25"> 5 Vítor Manuel da Silva Caldeira předseda
(trg)="24"> Vítor Manuel da Silva Caldeira President 5

(src)="36"> Maximalizuje efektivnost ve všech aspektech pracovní činnosti .
(trg)="36"> Optimaliseren van de efficiëntie in alle aspecten van het werk .

(src)="41"> 8 ÚLOHA A PRÁCE ÚČETNÍHO DVORA CO JE ÚLOHOU ÚČETNÍHO DVORA ?
(src)="42"> Evropská unie disponuje rozpočtem v přibližné výši 120 miliard EU , což odpovídá 1 % hrubého národního důchodu ( HND ) jejích 27 členských států .
(trg)="41"> 8 ROL EN WERK VAN DE REKENKAMER WELKE ROL SPEELT DE REKENKAMER ?
(trg)="42"> De Europese Unie heeft een begroting van ongeveer 120 miljard euro , circa 1 % van het bruto nationaal inkomen ( BNI ) van haar 27 lidstaten .

(src)="43"> Ve srovnání s rozpočty členských států jde o poměrně malou částku .
(trg)="43"> In vergelijking met de nationale begrotingen gaat het om een klein aandeel .

(src)="45"> Složení rozpočtu se postupně vyvíjelo , nyní patří k jeho hlavním složkám zemědělská politika a politika soudržnosti ( viz rámeček 1 ) .
(trg)="45"> De begroting is in de loop der tijd veranderd qua samenstelling en kent als hoofdbestanddelen landbouw en cohesiebeleid ( zie tekstvak 1 ) .

(src)="63"> Výdaje EU Občanství , svoboda , bezpečnost a právo 1 % Evropská unie jako globální partner 6 % Správa 6 % Soudržnost – udržitelný rozvoj 38 % Zemědělství – ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 49 %
(trg)="62"> EU-uitgaven : Burgerschap , vrijheid , veiligheid en rechtvaardigheid 1 % De Europese Unie als mondiale partner 6 % Administratie 6 % Cohesie — Duurzame groei 38 % Landbouw — Instandhouding en beheer van natuurlijke hulpbronnen 49 %

(src)="78"> 1 Více informací o metodice Účetního dvora naleznete v manuálech na internetové stránce Účetního dvora ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="83"> 1 Zie voor meer informatie over de methodologie van de Rekenkamer de handleidingen op haar website ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="79"> JAK ÚČETNÍ DVŮR AUDIT PROVÁDÍ ?
(src)="80"> Účetní dvůr provádí kontrolu účtů EU v souladu s mezinárodními auditorskými standardy ( ISA ) , které používá veřejný i soukromý sektor .
(trg)="85"> De controle door de Rekenkamer van de EU-rekeningen wordt verricht overeenkomstig de internationale controlestandaarden ( ISA ) , die worden gehanteerd door de publieke en de particuliere sector .

(src)="81"> Stávající mezinárodní standardy však nepokrývají audit shody ve stejném rozsahu , v jakém ho provádí Účetní dvůr . Účetní dvůr se spolu s vnitrostátními kontrolními orgány aktivně podílí na vývoji mezinárodních standardů normotvornými organizacemi ( INTOSAI , IFAC ) 2 .
(trg)="87"> De Rekenkamer neemt actief deel aan de ontwikkeling van internationale standaarden door regelgevende organen ( INTOSAI , IFAC ) 2 , samen met de nationale controle-instanties .

(src)="87"> 12 2 Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí ( INTOSAI – International Organisation of Supreme Audit Institutions ) a Mezinárodní federace účetních ( IFAC – International Federation of Accountants ) .
(trg)="93"> 12 2 INTOSAI : Internationale organisatie van hoge controle-instanties — IFAC : Internationale Federatie van Accountants .

(src)="92"> Operace se sledují až ke konečnému příjemci podpory , například zemědělci v jižním Německu .
(trg)="97"> De Rekenkamer herleidt deze tot de eindbegunstigden van de steun , bijvoorbeeld een landbouwer in Zuid-Duitsland .

(src)="103"> Jak ukazuje tabulka ( viz strana 17 ) , má Účetní dvůr čtyři sektorové skupiny , které pokrývají různé části rozpočtu ( ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi ; strukturální politiky , doprava , výzkum a energetika ; vnější akce ; vlastní zdroje , bankovní aktivity , správní výdaje , orgány a instituce Společenství a vnitřní politiky ) .
(trg)="108"> Zoals te zien is in het organisatieschema ( zie blz .
(trg)="109"> 17 ) , zijn er vier sectorale groepen , die verschillende begrotingsonderdelen bestrijken ( instandhouding en beheer van natuurlijke hulpbronnen — structuurbeleid , vervoer , onderzoek en energie — externe maatregelen — eigen middelen , bankactiviteiten , administratieve uitgaven , communautaire instellingen en organen , en intern beleid ) .

(src)="111"> O rok později , 1 . ledna 2008 , nahradili své předchůdce , kterým vypršelo funkční období , tři noví členové , pan Michel Cretin ( Francie ) , pan Henri Grethen ( Lucembursko ) a pan Harald Noack ( Německo ) .
(trg)="120"> Eén jaar later , per 1 januari 2008 , traden drie nieuwe leden , de heren Michel Cretin ( Frankrijk ) , Henri Grethen ( Luxemburg ) en Harald Noack ( Duitsland ) , toe tot de Rekenkamer ter vervanging van hun voorgangers , wier ambtsperiode was verstreken .

(src)="113"> PŘEDSEDA Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B .
(src)="114"> ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 2008 15
(trg)="122"> PRESIDENT Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) EUROPESE REKENKAMER 2008 15

(src)="116"> Jeho úlohou je být primus inter pares – první mezi rovnými .
(trg)="124"> Zijn of haar rol is die van een primus inter pares — de eerste onder zijns gelijken .

(src)="119"> Dne 16 . ledna 2008 byl 11 . předsedou Účetního dvora zvolen pan Vítor Manuel da Silva Caldeira , člen zastupující Portugalsko .
(trg)="127"> Op 16 januari 2008 werd de heer Vítor Manuel da Silva Caldeira , het Portugese lid , verkozen tot elfde president .

(src)="125"> ZAMĚSTNANCI ÚČETNÍHO DVORA Evropský účetní dvůr má přibližně 850 zaměstnanců ( 836 k 31 . prosinci 2007 ) , k nimž patří auditoři ( 484 ) , překladatelé ( 162 ) a pracovníci administrativní podpory .
(trg)="132"> HET PERSONEEL VAN DE REKENKAMER De Europese Rekenkamer telt ongeveer 850 personeelsleden ( 836 op 31 december 2007 ) , waaronder controleurs ( 484 ) , vertalers ( 162 ) en administratieve medewerkers .

(src)="139"> Čtenáři se zájmem o podrobnější informace se tímto odkazují na úplné znění textů přijatých Účetním dvorem , které jsou k dispozici na jeho internetové stránce ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="145"> Voor nadere bijzonderheden wordt de lezer verwezen naar de integrale tekst zoals vastgesteld door de Rekenkamer , die te vinden is op de website van de Rekenkamer ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="157"> Zprávy se zabývaly otázkami finančního řízení v celé řadě oblastí – od spolupráce v oblasti DPH v členských státech EU ( 8 / 2007 ) po rozvoj kapacit v tak vzdálených zemích , jako je Angola a Vietnam ( 6 / 2007 ) .
(trg)="164"> In die verslagen werden vraagstukken inzake financieel beheer op allerlei terreinen onderzocht , variërend van samenwerking op het gebied van BTW in de EU-lidstaten ( 8 / 2007 ) tot capaciteitsopbouw in verre landen als Angola en Vietnam ( 6 / 2007 ) .

(src)="159"> Nedostatky , které Účetní dvůr identifikoval ve výdajích evropských orgánů na jejich vlastní budovy ( 2 / 2007 ) , ukazují , že v této oblasti byla část prostředků EU vynaložena zbytečně .
(trg)="166"> De tekortkomingen die de Rekenkamer constateerde in de uitgaven van de Europese instellingen aan hun eigen gebouwen ( 2 / 2007 ) tonen aan dat sommige EU-middelen op dit gebied onnodig zijn uitgegeven .

(src)="160"> Nedostatky připomínané ve zprávě o systémech kontroly , inspekce a sankcí v oblasti rybolovu ( 7 / 2007 ) by mohly mít závažné důsledky jak pro rybolovné zdroje , tak pro budoucnost odvětví rybolovu .
(trg)="167"> De tekortkomingen die werden vastgesteld in het verslag over visserijcontrole- , inspectie-en sanctiesystemen ( 7 / 2007 ) zouden ernstige gevolgen kunnen hebben voor zowel de visbestanden als de toekomst van de visserij .

(src)="162"> Tímto tématem se zabývá zpráva o provádění procesů v polovině období ( strukturální fondy ) ( 1 / 2007 ) a zpráva o řízení programu CARDS na západním Balkáně Komisí ( 5 / 2007 ) .
(src)="163"> Ačkoliv plánování není zárukou účelnosti , je velmi důležité .
(src)="164"> Otázkami souvisejícími se strategickým a dlouhodobým plánováním se zabývala zpráva o výdajích orgánů EU na budovy ( 2 / 2007 ) , zpráva o hodnocení rámcových programů pro výzkum a technologický rozvoj ( 9 / 2007 ) a rovněž dvě zprávy týkající se zahraniční pomoci : zmiňovaná zpráva o programu CARDS a zpráva o účelnosti technické pomoci v rámci rozvoje kapacit ( 5 / 2007 a 6 / 2007 ) .
(trg)="170"> Vraagstukken met betrekking tot strategische en langetermijnplanning kwamen aan de orde in verslagen over de uitgaven van de EU-instellingen aan gebouwen ( 2 / 2007 ) en over evaluatie van de Europese kaderprogramma ’ s voor onderzoek en technologische ontwikkeling ( OTO ) ( 9 / 2007 ) , alsmede in twee verslagen met betrekking tot buitenlandse hulp , één over het programma Cards en een ander over de doeltreffendheid van de technische bijstand in het kader van de capaciteitsontwikkeling ( 5 / 2007 en 6 / 2007 ) ; de evaluaties van de Commissie vormen een kernonderdeel van haar prestatiebeheersysteem , zowel voor het beoordelen van de prestaties als voor het vaststellen van verbeteringen waar nodig .

(src)="167"> Oproti tomu pozdější hodnocení může limitovat možnost provést včasné změny v běžném období a zlepšení v období následujícím . Otázkami načasování hodnocení se zabývala jak zpráva o provádění procesů v polovině období ( strukturální fondy ) ( 1 / 2007 ) , tak zpráva o hodnocení výzkumu a technologického rozvoje ( 9 / 2007 ) .
(trg)="173"> Op vraagstukken rond de timing in verband met evaluatie werd ingegaan in zowel het verslag over processen halverwege de looptijd van de structuurfondsen ( 1 / 2007 ) als in dat over OTO-evaluatie ( 9 / 2007 ) ;

(src)="168"> 23 • • • Hodnocení i audity se provádějí obtížněji , nejsou-li cíle výdajových programů jasně stanoveny , což je další téma , kterým se tyto dva audity zabývaly .
(trg)="174"> 23 • • • evaluaties zijn , evenals controles , moeilijker te verrichten wanneer het ontbreekt aan duidelijkheid in de doelstellingen van uitgavenprogramma ’ s , een ander onderwerp dat in deze twee controles aan de orde komt .

(src)="172"> Tímto problémem se zabývala zpráva o řízení Evropského fondu pro uprchlíky ( 3 / 2007 ) a zpráva o kontrolách prováděných členskými státy při vývozu zemědělských produktů ( 4 / 2007 ) .
(trg)="177"> Op dit punt werd ingegaan in verslagen over het Europees Vluchtelingenfonds ( 3 / 2007 ) en over door lidstaten verrichte controles op exporten van landbouwproducten ( 4 / 2007 ) .

(src)="174"> To může ovlivňovat rozhodnutí , která z těchto údajů vycházejí , například o přidělování finančních prostředků .
(src)="175"> Některými aspekty kvality údajů se zabývala i zpráva o zřízení Evropského fondu pro uprchlíky ( 3 / 2007 ) a zpráva o rybolovu ( 7 / 2007 ) .
(trg)="179"> Dit kan een zekere impact hebben wanneer op basis van de gegevens besluiten worden genomen , bijvoorbeeld over de toewijzing van middelen ; aspecten van de kwaliteit van gegevens werden behandeld in het verslag over het Vluchtelingenfonds ( 3 / 2007 ) , alsmede dat over visserij ( 7 / 2007 ) .

(src)="188"> Stanoviska Účetního dvora pojednávají o otázkách souvisejících s konkrétními oblastmi rozpočtu , například dvě stanoviska z roku 2007 se týkala nových nařízení pro evropské rozvojové fondy ( 2 / 2007 a 9 / 2007 ) .
(trg)="184"> De adviezen van de Rekenkamer betreffen zaken die verband houden met specifieke uitgaventerreinen ; zo hadden twee adviezen in 2007 betrekking op nieuwe verordeningen voor de Europese Ontwikkelingsfondsen ( 2 / 2007 en 9 / 2007 ) .

(src)="189"> Mohou se zabývat i obecnějšími problémy finančního řízení v EU , jako například stanovisko Účetního dvora ( 6 / 2007 ) k ročním shrnutím , prohlášením členských států a auditní práci provedené vnitrostátními kontrolními orgány .
(trg)="185"> Ook kunnen zij bredere onderwerpen op het gebied van financieel beheer in de EU bestrijken , bijvoorbeeld het advies van de Rekenkamer ( 6 / 2007 ) over de jaarlijkse samenvattingen , nationale verklaringen en controlewerk door de nationale controle-instanties .

(src)="192"> Například ve stanovisku k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů ( 3 / 2007 ) Účetní dvůr odkazuje na doporučení – uvedené v jedné z předchozích zvláštních zpráv – , aby Komise přijala opatření umožňující zlepšit spolehlivost zdrojů informací o podvodech .
(src)="193"> Ve stanoviscích Účetního dvora se také opakovaně hovoří o potřebě zjednodušení ( viz např. stanovisko č.
(src)="194"> 7 / 2007 ke změně návrhu nařízení Rady o finančním nařízení k souhrnnému rozpočtu Evropských společenství ) .
(trg)="187"> Zo verwees de Rekenkamer in het advies met het oog op de juiste toepassing van de douane-en landbouwvoorschriften ( 3 / 2007 ) naar een aanbeveling in een eerder speciaal verslag dat de Commissie maatregelen dient te nemen ter verbetering van de betrouwbaarheid van informatiebronnen over fraude .
(trg)="188"> Een terugkerend thema in de adviezen van de Rekenkamer is de noodzaak tot vereenvoudiging ( zie bijvoorbeeld Advies nr. 7 / 2007 over het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen ) .

(src)="195"> V jednom stanovisku z roku 2007 ( 6 / 2007 ) Účetní dvůr předkládá svůj názor na roční shrnutí a dobrovolné iniciativy některých členských států vydávat tzv. prohlášení členských států o prostředcích EU .
(trg)="189"> In een advies uit 2007 ( 6 / 2007 ) zet de Rekenkamer haar standpunt uiteen over jaarlijkse samenvattingen , alsmede over de vrijwillige initiatieven die sommige lidstaten hebben genomen tot het afgeven van de zogeheten nationale verklaringen inzake EU-middelen .

(src)="197"> 4 5 Článek 279 Smlouvy .
(trg)="191"> 4 5 Artikel 279 van het Verdrag .

(src)="199"> 248 odst .
(src)="200"> 4 .
(trg)="192"> Artikel 248 , lid 4 .

(src)="209"> 8 / 2002 Stanovisko č.
(src)="210"> 9 / 2007 k předloze nařízení Komise ( ES , Euratom ) , kterým se mění nařízení ( ES , Euratom ) č.
(trg)="213"> Als voorbeeld van een mogelijke gang van zaken kan het onlangs uitgebrachte verslag over de uitgaven aan gebouwen worden genoemd ( speciaal verslag nr. 2 / 2007 ) .

(src)="242"> Jiným příkladem je auditní zpráva Účetního dvora o kontrolách prováděných členskými státy při vývozu zemědělských produktů ( 4 / 2007 ) .
(trg)="215"> Een ander voorbeeld is het controleverslag van de Rekenkamer over controles door lidstaten van exporten van landbouwproducten ( SV 4 / 2007 ) .

(src)="256"> Příklad takového dopadu je nastíněn v rámečku 4 .
(trg)="228"> Een voorbeeld van deze impact wordt uiteengezet in tekstvak 4 .

(src)="258"> Význačným příspěvkem v této oblasti bylo stanovisko k jednotnému auditu ( 2 / 2004 ) zveřejněné v roce 2004 .
(trg)="230"> Een historische bijdrage in dit opzicht vormde het in 2004 uitgebrachte advies over „ single audit ” ( 2 / 2004 ) .

(src)="260"> Stanovisko k „ jednotnému auditu ” bylo pro Komisi , ale i pro Účetní dvůr určujícím standardem , například v roce 2007 v komentáři Účetního dvora k definici účelné a efektivní vnitřní kontroly v novelizovaném znění prováděcích pravidel k finančnímu nařízení ( 1 / 2007 ) .
(trg)="232"> Het advies „ Single audit ” vormde een referentiepunt voor de Commissie maar ook voor de Rekenkamer , bijvoorbeeld in 2007 in haar commentaar betreffende de wijze waarop doeltreffende en doelmatige interne controle wordt gedefinieerd in de bijgewerkte uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement ( 1 / 2007 ) .

(src)="266"> Ve svém stanovisku č.
(src)="267"> 6 / 2007 z července 2007 vyslovuje Účetní dvůr názor , že všechny tyto prvky , jsou-li řádně použity , mohou být podnětem k lepšímu řízení a kontrole prostředků EU .
(trg)="238"> In haar Advies nr. 6 / 2007 stelt de Rekenkamer dat al deze elementen , mits naar behoren toegepast , de verbetering van het beheer en de controle van de EU-middelen kunnen stimuleren .

(src)="285"> 29
(src)="316"> 32
(src)="405"> 42
(trg)="256"> 29
(trg)="262"> De jaarverslagen over de algemene begroting en het Europees Ontwikkelingsfonds werden gepubliceerd zoals gepland .
(trg)="263"> Definitieve output 2004 2005 2006 2007 Aantal speciale verslagen 10 6 11 9 Jaarverslagen ( incl .
(trg)="296"> 32

(src)="336"> 34 7 Úplnější a podrobnější výčet budoucích pracovních úkolů Účetního dvora naleznete v plánu práce Účetního dvora na rok 2008 , který je k dispozici na naší internetové stránce ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="316"> 34 7 Voor een volledigere en gedetailleerde uiteenzetting van de toekomstige werkzaamheden van de Rekenkamer wordt verwezen naar het werkprogramma 2008 van de Rekenkamer , dat beschikbaar is op onze website ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="340"> Bankovní opatření v oblasti Středomoří Pokladní správa Komise Při výběru nových auditních úkolů vymezil Účetní dvůr řadu přednostních oblastí , jimž se bude v roce 2008 věnovat zvláštní pozornost , například : • • • • inovace a vnitřní trh ; lidský kapitál ; udržitelná energie ; strategie Komise směřující ke zjednodušení regulačního rámce pro evropské podniky a občany .
(trg)="320"> Bankmaatregelen in het Middellandse-Zeegebied Beheer van de liquide middelen van de Commissie Voor het selecteren van nieuwe controletaken heeft de Rekenkamer een aantal prioritaire terreinen vastgesteld die in 2008 bijzondere aandacht verdienen , zoals : • • • • innovatie en de interne markt ; menselijk kapitaal ; duurzame energie ; de strategie van de Commissie ter vereenvoudiging van de regelgeving voor het Europese bedrijfsleven en burgers .

(src)="361"> Od doby , kdy se v roce 2004 stal plnoprávným členem INTOSAI , se Účetní dvůr aktivně podílí na práci podvýboru pro finanční audit ( FAS ) , podvýboru pro audit shody ( CAS ) a podvýboru pro audit výkonnosti ( PAS ) .
(trg)="341"> Sinds de Rekenkamer in 2004 volwaardig lid van INTOSAI werd , heeft zij actief deelgenomen aan het Subcomité financiële controle ( FAS ) , het Subcomité nalevingsgerichte controle ( CAS ) en het Subcomité doelmatigheidscontrole ( PAS ) .

(src)="367"> 37 Kontaktní výbor v Helsinkách , prosinec 2007
(trg)="348"> 37 Contactcomité in Helsinki , december 2007

(src)="373"> Podíl mužů a žen mezi zaměstnanci Účetního dvora 46 % 12 / 2001 54 % ŽENY MUŽI 50 % 12 / 2007 50 %
(trg)="354"> Aandeel van mannen en vrouwen in het personeel van de Rekenkamer 46 % 12 / 2001 54 % VROUWEN MANNEN 50 % 12 / 2007 50 %

(src)="374"> Další tabulka analyzuje podíl mužů a žen podle míry odpovědnosti k 31 . prosinci 2007 .
(trg)="355"> In de onderstaande grafiek wordt het aantal mannen en vrouwen per verantwoordelijkheidsniveau per 31 december 2007 geanalyseerd .

(src)="376"> Třináct z 56 ředitelů a vedoucích odboru / oddělení ( 23 % ) jsou ženy , což oproti roku 2006 představuje 3 % nárůst . Většina z nich je zaměstnána v ředitelství pro překlady a v administrativních odděleních .
(trg)="357"> 13 van de 56 directeuren en afdelings- / eenheidshoofden ( 23 % ) zijn vrouwen , hetgeen een toename met 3 % ten opzichte van 2006 inhoudt .

(src)="377"> Podíl mužů a žen podle funkčních skupin 12 / 2006 12 / 2006 M 67 % Ž 20 % 12 / 2006 12 / 2007 M 77 % 12 / 2006 M 80 % 12 / 2007 12 / 2007 M 64 % Ž 23 % 39 W 68 % Ž 68 % Asistenti – sekretářky ( úroveň AST ) Ž 68 % M 32 % M 32 % Ž 33 % Ž 36 % Asistenti – sekretářky ( úroveň AST ) Auditoři – administrátoři ( úroveň AD ) Ředitelé a vedoucí oddělení Auditoři – administrátoři ( úroveň AD ) Ředitelé a vedoucí oddělení NAJÍMÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŽENY MUŽI Politika Účetního dvora pro najímání zaměstnanců se řídí obecnými zásadami a služebním a pracovním řádem evropských orgánů .
(src)="378"> Pracovní síla Účetního dvora se skládá jednak ze stálých úředníků , jednak ze zaměstnanců pracujících na dočasné smlouvy .
(trg)="359"> Aandeel van mannen en vrouwen per functiegroep 12 / 2006 12 / 2006 M 67 % V 20 % 12 / 2006 12 / 2007 M 77 % 12 / 2006 M 80 % 12 / 2007 12 / 2007 M 64 % V 23 % 39 W 68 % M 32 % V 33 % V 68 % M 32 % V 36 % V 68 % Assistenten — Secretaressen Administrateurs VROUWEN MANNEN Controleurs — ( AST-niveau ) ( AD-niveau ) WERVING Directeur en eenheidshoofd Assistenten — Controleurs — Secretaressen Administrateurs ( AST-niveau ) ( AD-niveau ) Directeur en eenheidshoofd Bij het wervingsbeleid van de Rekenkamer worden de algemene beginselen en arbeidsvoorwaarden van de EU-instellingen in acht genomen ; haar werknemers zijn ambtenaren in vaste dienst of personeel met een tijdelijk contract .

(src)="379"> Otevřená výběrová řízení na pracovní místa u Účetního dvora pořádá Evropský úřad pro výběr personálu ( EPSO ) .
(trg)="360"> Algemene vergelijkende onderzoeken voor posten bij de Rekenkamer worden georganiseerd door het Europees Bureau voor personeelsselectie ( EPSO ) .

(src)="381"> V roce 2007 najal Účetní dvůr 179 zaměstnanců : 117 úředníků , 35 dočasných zaměstnanců a 27 smluvních zaměstnanců .
(trg)="362"> In 2007 wierf de Rekenkamer 179 personeelsleden : 117 ambtenaren , 35 tijdelijke functionarissen en 27 arbeidscontractanten .

(src)="384"> VĚKOVÝ PROFIL – KARIÉRNÍ PŘÍLEŽITOSTI Níže uvedený graf ukazuje , že Účetní dvůr je „ mladý “ orgán ( 63 % jeho zaměstnanců je mladších 44 let ) .
(trg)="366"> LEEFTIJDSPROFIEL — CARRIÈREMOGELIJKHEDEN De onderstaande grafiek toont aan dat de Rekenkamer een „ jonge ” instelling is ( 63 % van het personeel is jonger dan 44 jaar ) .

(src)="386"> 40 38 68 94 114 81 147 149 Věkový profil 25 – 29 45 – 49 30 – 34 50 – 54 35 – 39 55 – 59 40 – 44 20 – 24 > 60 153 KONTROLNÍ NÁVŠTĚVY Auditní práce Účetního dvora vyžaduje , aby auditoři prováděli kontrolní návštěvy v členských státech a jiných zemích , jež jsou příjemci prostředků EU , s cílem získat vhodné auditní důkazy .
(trg)="368"> 40 38 68 94 114 81 147 149 LEEFTIJD 25-29 45-49 30-34 50-54 35-39 55-59 40-44 20-24 > 60 153 CONTROLEBEZOEKEN Het controlewerk van de Rekenkamer vereist dat de controleurs controlebezoeken ( bekend als „ dienstreizen ” ) afleggen aan lidstaten en andere landen die EU-middelen ontvangen , om geschikte controle-informatie te verkrijgen .

(src)="391"> V roce 2007 činily cestovní náklady v rámci kontrolních návštěv 0,49 milionu EUR ( 0,43 milionu EUR v roce 2006 ) .
(trg)="372"> In 2007 bedroegen de met de controlebezoeken gemoeide reiskosten 0,49 miljoen euro ( 0,43 miljoen euro in 2006 ) .

(src)="394"> Kontrolní návštěvy 2007 – členské státy 50 40 30 20 10 0 Kontrolní návštěvy 2007 – kandidátské země a nečlenské státy 4 3 2 1 0 41 Srbsko a Černá Hora Moldavsko – Ukrajina Lesotho – Svazijsko Bývalá jugoslávská republika Makedonie Bosna a Hercegovina Albánie Turecko Německo Portugalsko Itálie Španělsko Belgie Řecko Česká republika Francie Spojené království Dánsko Nizozemsko Irsko Finsko Rakousko Polsko Litva Maďarsko Bulharsko Švédsko Slovinsko Slovensko Rumunsko Lotyšsko Malta Rusko Guinea Tunisko Togo Srí Lanka Súdán Niger Nikaragua Maroko Madagaskar Mali Keňa Indonésie Ghana
(trg)="374"> De volgende grafieken bieden een overzicht van het aantal controlebezoeken dat in 2007 is afgelegd binnen de EU-lidstaten en daarbuiten .
(trg)="375"> Dienstreizen 2007 — Lidstaten 50 40 30 20 10 0 Dienstreizen 2007 — Kandidaat-lidstaten en niet-lidstaten 4 3 2 1 0 41 Servië-Montenegro Moldavië-Oekraïne Lesotho-Swaziland Voorm .

(src)="400"> Jazykové kurzy představovaly 52 % celkového počtu dní věnovaných v roce 2007 odborné přípravě .
(trg)="382"> Aan taalcursussen werd in 2007 52 % van het totaalaantal cursusdagen besteed .

(src)="410"> Vedoucími auditního týmu v době přípravných fází na podzim roku 2005 byli pánové Emmanuel Rauch , francouzský auditor , který v té době pracoval u Účetního dvora již několik let , a jeho španělský kolega Alejandro Ballester .
(trg)="390"> De heer Emmanuel Rauch , een Franse controleur die sinds een aantal jaren werkzaam is bij de Rekenkamer , en zijn Spaanse collega , de heer Alejandro Ballester , waren de teamleiders van de controle gedurende de voorbereidende fasen in het najaar van 2005 .

(src)="415"> Zleva doprava , zdola nahoru 1 . řada Alejandro BALLESTER GALLARDO , administrátor ( ES – 5 let v Účetním dvoře ) ; Kikis KAZAMIAS , člen Účetního dvora ( CY – 3 roky v Účetním dvoře ) ; Riemer HAAGSMA , administrátor ( NL – 30 let v Účetním dvoře ) ; Emmanuel RAUCH , auditor ( FR – 14 let v Účetním dvoře ) 2 . řada Jean-Marc DANIELE , tajemník kabinetu ( FR – 5 let v Účetním dvoře ) ; François OSETE , auditor ( FR / ES – 23 let v Účetním dvoře ) ; Robert MARKUS , auditor ( NL – 13 let v Účetním dvoře ) ; Bertrand TANGUY , administrátor ( FR – 3 roky v Účetním dvoře ) ; Pietro PURICELLA , auditor ( IT – 11 let v Účetním dvoře ) 3 . řada Anne POULSEN , překladatelka ( DK – 16 let v Účetním dvoře ) ; Maria del CARMEN JIMENEZ , pomocná auditorka ( ES – 15 let v Účetním dvoře ) ; Cecile RAMIREZ – sekretářka ( FR – 5 let v Účetním dvoře ) ; Neophytos NEOPHYTOU , tajemník kabinetu ( CY – 3 roky v Účetním dvoře ) ; Krzysztof ZALEGA , administrátor ( PL – 4 roky v Účetním dvoře ) Ostatní členové týmu ( nepřítomní na fotografii ) Valéria ROTA , administrátor ( IT – 8 let v Účetním dvoře ) ; Adeline DOMINGUES , sekretářka ( FR – 8 let v Účetním dvoře ) ; Juha VANHATALO , administrátor ( FI – 3 roky v Účetním dvoře ) ; Paul STAFFORD , administrátor ( UK – 18 let v Účetním dvoře )
(trg)="395"> Van links naar rechts , van beneden naar boven 1e rij Alejandro BALLESTER GALLARDO , administrateur ( ES — 5 jaar bij de Rekenkamer ) ; Kikis KAZAMIAS , lid van de Rekenkamer ( CY — 3 jaar bij de Rekenkamer ) ; Riemer HAAGSMA , administrateur ( NL — 30 jaar bij de Rekenkamer ) ; Emmanuel RAUCH , controleur ( FR — 14 jaar bij de Rekenkamer ) .

(src)="416"> 44 FINANČNÍ INFORMACE ROZPOČET Rozpočet Účetního dvora představuje přibližně 0,1 % celkového rozpočtu EU a cca 1,8 % rozpočtu na správní výdaje a výdaje orgánů EU .
(trg)="399"> 44 FINANCIËLE INFORMATIE BEGROTING De begroting van de Rekenkamer maakt circa 0,1 % van de totale EU-begroting uit , ofwel circa 1,8 % van de administratieve en institutionele begroting van de EU .

(src)="417"> V průběhu posledních tří let se zvýšil o 17 % .
(trg)="400"> Haar begroting steeg de afgelopen drie jaar met 17 % .

(src)="418"> Tento nárůst souvisí primárně s důsledky rozšíření EU z let 2004 a 2007 .
(trg)="401"> Deze toename houdt hoofdzakelijk verband met de gevolgen van de EU-uitbreidingen in 2004 en 2007 .

(src)="421"> Rozpočtové prostředky na zaměstnance činily v roce 2007 cca 72 % všech rozpočtových prostředků .
(trg)="404"> Kredieten voor personeel belopen in 2007 ongeveer 72 % van het totaal .

(src)="422"> ROZPOČET 2006 2007 2008 Použití rozpočtových prostředků Rozpočtové prostředky konečného rozpočtu ( v tis. EUR ) Členové orgánu 11 350 11 270 12 061 Úředníci a dočasní zaměstnanci 77 907 82 583 88 712 Ostatní zaměstnanci a externí služby 4 223 4 014 4 248 Výdaje na služební cesty 3 100 3 000 3 212 Ostatní výdaje související s osobami pracujícími pro tento orgán 1 923 2 056 2 286 Mezisoučet 1 98 503 102 923 110 519 Nehmotný majetek 6 287 8 126 12 110 IT & T 4 575 5 518 5 879 Movitý majetek a související výdaje 1 320 1 396 1 147 Běžné správní výdaje 807 435 425 Zasedání a konference 352 872 876 Informace a publikační činnost 1 353 1 810 1 813 Mezisoučet 2 14 694 18 157 22 250 Účetní dvůr celkem 113 197 121 080 132 769
(src)="423"> ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU Účelem útvaru interního auditu Účetního dvora je pomáhat Účetnímu dvoru dosahovat jeho cílů systematickým a metodickým hodnocením řízení rizika , vnitřní kontroly a řídících postupů .
(trg)="405"> BEGROTING 2006 2007 2008 Besteding van kredieten Definitieve kredieten ( 1 000 euro ) Leden van de instelling 11 350 11 270 12 061 Ambtenaren en tijdelijke functionarissen 77 907 82 583 88 712 Ander personeel en externe diensten 4 223 4 014 4 248 Dienstreizen 3 100 3 000 3 212 Andere uitgaven ten behoeve van medewerkers van de instelling 1 923 2 056 2 286 Subtotaal titel 1 98 503 102 923 110 519 Onroerend goed 6 287 8 126 12 110 IT & T 4 575 5 518 5 879 Roerend goed en bijkomende kosten 1 320 1 396 1 147 Lopende administratieve uitgaven 807 435 425 Vergaderingen , conferenties 352 872 876 Voorlichting en publicaties 1 353 1 810 1 813 Subtotaal titel 2 14 694 18 157 22 250 Totaal Rekenkamer 113 197 121 080 132 769

(src)="433"> 45 8 Úř. věst . C 292 , 5.12.2007 .
(trg)="416"> 45 8 PB C 292 van 5.12.2007 .

(src)="434"> Evropský účetní dvůr Výroční zpráva o činnosti 2007 Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství 2008 – 45 s. – 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-001-4
(trg)="417"> Europese Rekenkamer Jaarlijks activiteitenverslag 2007 Luxemburg : Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen 2008 — 45 blz . — 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-015-1

(src)="435"> Jak získat publikace EU Publikace vydávané Úřadem pro úřední tisky , jež jsou určeny k prodeji , lze objednat na stránkách EU Bookshop http : / / bookshop.europa.eu u prodejce , kterého si zvolíte .
(trg)="419"> Publicaties van het Publicatiebureau die te koop zijn kunt u via de website van de EU Bookshop http : / / bookshop.europa.eu / bestellen bij het verkoopkantoor van uw keuze .

(src)="436"> Můžete si také požádat o seznam prodejců z celosvětové sítě prostřednictvím faxu : ( 352 ) 2929-42758 . http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page
(trg)="420"> U kunt ook via fax — op het nummer ( 352 ) 29 29-42758 — een lijst aanvragen van onze wereldwijd verspreide verkoopkantoren. http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page

(src)="437"> EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR ÚŘAD PRO ÚŘEDNÍ TISKY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 2985 LUCEMBURK ISBN 978-92-9207-001-4 QJ-AA-08-001-CS-C
(trg)="421"> EUROPESE REKENKAMER BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLICATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN L 2985 LUXEMBURG ISBN 978-92-9207-015-1 QJ-AA-08-001-NL-C

# cs/aar08_aar08.xml.gz
# nl/aar08_aar08.xml.gz


(src)="3"> 2 Europe Direct je služba , která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům 00800 nebo mohou tyto hovory účtovat .
(trg)="3"> 2 Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Gratis nummer ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Als u mobiel of in een telefooncel of hotel belt , hebt u misschien geen toegang tot gratis nummers of kunnen kosten worden aangerekend .

(src)="5"> Můžete se s nimi seznámit na evropském serveru ( http : / / europa.eu ) .
(trg)="4"> Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de Europaserver ( http : / / europa.eu ) .

(src)="7"> Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství , 2009 ISBN 978-92-9207-200-1 © Evropská společenství , 2009 Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora .
(trg)="6"> Luxemburg : Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen , 2009 ISBN 978-92-9207-213-1 © Europese Gemeenschappen , 2009 Overneming met bronvermelding toegestaan .

(src)="28"> Vítor Manuel da Silva Caldeira předseda 5
(trg)="26"> Vítor Manuel da Silva Caldeira President 5

(src)="38"> Maximalizuje efektivnost ve všech aspektech pracovní činnosti .
(src)="39"> Přispívá k účelnému zdokonalování řízení EU a posilování odpovědnosti při řízení prostředků EU .
(trg)="37"> Optimaliseren van de efficiëntie in alle aspecten van het werk .
(trg)="38"> Bijdragen aan wezenlijke verbetering van EU-beheer en verbeterde verantwoording van het beheer van de EU-middelen .

(src)="41"> Ve srovnání s rozpočty členských států jde o poměrně malou částku .
(trg)="40"> In vergelijking met de nationale begrotingen gaat het om een klein aandeel .

(src)="43"> Příjmy Evropské unie sestávají především z příspěvků členských států odvozených z hrubého národního důchodu ( HND — 65,4 % ) a podílu na dani z přidané hodnoty vybrané členskými státy ( DPH — 16,9 % ) .
(trg)="42"> De ontvangsten van de Europese Unie bestaan voornamelijk uit bijdragen van de lidstaten op basis van hun bruto nationaal inkomen ( BNI — 65,4 % ) , en van een berekening over de belasting over de toegevoegde waarde , die door de lidstaten wordt geïnd ( BTW — 16,9 % ) .

(src)="44"> Významný podíl příjmů představují rovněž cla a zemědělské dávky ( také nazývané tradiční vlastní zdroje — 16,5 % ) .
(trg)="43"> De douanerechten en landbouwheffingen ( de zogeheten traditionele eigen middelen — 16,5 % ) maken ook een groot deel uit van de ontvangsten .

(src)="45"> Složení rozpočtu se postupně vyvíjelo , přičemž nyní jsou jeho hlavními složkami zemědělská politika a politika soudržnosti ( viz rámeček 1 ) .
(trg)="44"> De begroting is in de loop van de tijd veranderd qua samenstelling , en kent als hoofdbestanddelen landbouw en cohesiebeleid ( zie tekstvak 1 ) .

(src)="54"> Výdaje na udržitelný rozvoj , z nichž lví podíl připadá na politiku soudržnosti , jsou na rok 2009 stanoveny na 39,6 % rozpočtu .
(trg)="52"> In 2009 wordt voor de uitgaven aan duurzame groei , waarvan het overgrote deel naar cohesie gaat , 39,6 % van de begroting uitgetrokken .

(src)="57"> 1,2 % 7,2 % 6,7 % 39,6 % Občanství , svoboda , bezpečnost a právo Evropská unie jako globální partner Správní náklady Zemědělství — ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi Výdaje EU Soudržnost — udržitelný růst Zdroj : Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2009 ( Úř. věst . L 69 , 13.3.2009 ) .
(trg)="56"> Burgerschap , vrijheid , veiligheid en rechtvaardigheid De Europese Unie als mondiale partner Administratie 1,2 % 7,2 % 6,7 % Landbouw — instandhouding en beheer van natuurlijke hulpbronnen EU-uitgaven Cohesie — duurzame groei Bron : De algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 ( PB L 69 van 13.3.2009 ) .
(trg)="57"> 39,6 %

(src)="77"> Tyto dvě zprávy se zveřejňují společně v listopadu .
(trg)="79"> Deze twee verslagen worden tezamen gepubliceerd in november .

(src)="82"> 10 1 Více informací o metodice Účetního dvora naleznete v manuálech na internetové stránce Účetního dvora ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="84"> 10 1 Zie voor meer informatie over de methodologie van de Rekenkamer de handleidingen op haar website ( www.eca . europa.eu ) .

(src)="86"> JAK ÚČETNÍ DVŮR AUDIT PROVÁDÍ ?
(src)="87"> Účetní dvůr provádí kontrolu účtů EU v souladu s mezinárodními auditorskými standardy ( ISA ) , které používá veřejný i soukromý sektor .
(trg)="89"> HOE CONTROLEERT DE REKENKAMER ?
(trg)="90"> De controle door de Rekenkamer van de EU-rekeningen wordt verricht overeenkomstig de internationale controlestandaarden ( ISA ) , die worden gehanteerd door de publieke en de particuliere sector .

(src)="88"> Stávající mezinárodní standardy však nepokrývají audit shody ve stejném rozsahu , v jakém ho provádí Účetní dvůr . Účetní dvůr se spolu s vnitrostátními kontrolními orgány aktivně podílí na vývoji mezinárodních standardů normotvornými organizacemi ( INTOSAI , IFAC ) 4 .
(trg)="92"> De Rekenkamer neemt actief deel aan de ontwikkeling van internationale standaarden door regelgevende organen ( INTOSAI , IFAC ) 4 , samen met de nationale controle-instanties .

(src)="96"> Investiční program ERF řídí Evropská investiční banka ( EIB ) ; auditní mandát Účetního dvora se na tento nástroj nevztahuje .
(trg)="100"> De investeringsfaciliteit van de EOF ’ s wordt beheerd door de Europese Investeringsbank ( EIB ) en valt niet onder de controleopdracht van de Rekenkamer .

(src)="97"> 4 Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí ( INTOSAI — International Organisation of Supreme Audit Institutions ) a Mezinárodní federace účetních ( IFAC — International Federation of Accountants ) .
(trg)="101"> 4 INTOSAI : Internationale organisatie van hoge controle-instanties — IFAC : Internationale Federatie van Accountants .

(src)="111"> Jak ukazuje organizační struktura ( viz strana 17 ) , má Účetní dvůr čtyři sektorové skupiny , které pokrývají různé části rozpočtu ( ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi — strukturální politiky , doprava , výzkum a energetika — vnější akce — příjmy , bankovní aktivity , správní výdaje , orgány a instituce Společenství a vnitřní politiky ) .
(trg)="114"> Zoals te zien is in het organisatieschema ( zie blz .
(trg)="115"> 17 ) , zijn er vier sectorgroepen , die verschillende begrotingsonderdelen bestrijken ( instandhouding en beheer van natuurlijke hulpbronnen — structuurbeleid , vervoer , onderzoek en energie — externe maatregelen — ontvangsten , bankactiviteiten , administratieve uitgaven , communautaire instellingen en organen , en intern beleid ) .

(src)="117"> Své funkce musí vykonávat zcela nezávisle a v obecném zájmu Evropské unie .
(trg)="121"> Zij moeten hun ambt volkomen onafhankelijk en in het algemeen belang van de Europese Unie uitoefenen .

(src)="119"> Vlastní auditní práci vykonávají z podstatné části auditoři v auditních odděleních ; odpovědný člen tuto práci s pomocí svého kabinetu koordinuje a následně o ní podává zprávu na úrovni skupiny i na úrovni Účetního dvora a po přijetí zprávy i Evropskému parlamentu , Radě a ostatním relevantním zúčastněným stranám . Dne 1 . ledna 2008 nahradili své předchůdce , kterým vypršelo funkční období , tři noví členové , pan Michel Cretin ( Francie ) , pan Harald Noack ( Německo ) a pan Henri Grethen ( Lucembursko ) .
(trg)="124"> Vervolgens presenteert hij of zij het verslag op het niveau van de groep en de Rekenkamer en , wanneer het eenmaal is vastgesteld , aan het Europees Parlement , de Raad en andere relevante belanghebbenden .
(trg)="125"> Op 1 januari 2008 traden drie nieuwe leden , de heren Michel Cretin ( Frankrijk ) , Harald Noack ( Duitsland ) en Henri Grethen ( Luxemburg ) , toe tot de Rekenkamer ter vervanging van hun voorgangers , wier ambtsperiode was verstreken .

(src)="123"> Jeho úlohou je být primus inter pares — první mezi rovnými .
(trg)="128"> Zijn of haar rol is die van een primus inter pares — de eerste onder zijns gelijken .

(src)="126"> Dne 16 . ledna 2008 byl 10 . předsedou Účetního dvora zvolen pan Vítor Manuel da Silva Caldeira , člen zastupující Portugalsko .
(src)="127"> 14
(trg)="131"> Op 16 januari 2008 werd de heer Vítor Manuel da Silva Caldeira , het Portugese lid , tot tiende president verkozen .
(trg)="132"> 14

(src)="132"> Dne 31 . října 2008 od Účetního dvora odešel předchozí generální tajemník , pan Michel Hervé .
(trg)="136"> De voormalige secretaris-generaal , de heer Michel Hervé , verliet de Rekenkamer op 31 oktober 2008 .

(src)="133"> Úřadujícím generálním tajemníkem byl dne 9 . října 2008 jmenován pan John Speed .
(trg)="137"> De heer John Speed werd op 9 oktober 2008 benoemd als waarnemend secretaris-generaal .

(src)="135"> ZAMĚSTNANCI ÚČETNÍHO DVORA Evropský účetní dvůr má v rozpočtu na rok 2008 přidělených celkem 858 pracovních míst ( k 31 . prosinci 2008 ) .
(trg)="139"> HET PERSONEEL VAN DE REKENKAMER De Europese Rekenkamer heeft in de begroting 2008 in totaal 858 formatieplaatsen ( per 31 december 2008 ) .

(src)="139"> EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 2009 Předseda Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( ET ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B .
(src)="140"> ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR )
(trg)="143"> EUROPESE REKENKAMER 2009 President Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( ET ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR )

(src)="148"> Účetní dvůr odhaduje , že míra chyb v těchto skupinách oblastí politik je mezi 2 % a 5 % , s výjimkou politik soudržnosti , kde je přinejmenším 11 % .
(trg)="155"> De Rekenkamer schat dat het foutenpercentage in deze beleidsgroepen tussen 2 en 5 % ligt , behalve bij het cohesiebeleid , waar dit ten minste 11 % bedraagt .

(src)="158"> Čtenáři se zájmem o podrobnější informace se tímto odkazují na úplné znění textů přijatých Účetním dvorem , které jsou k dispozici na jeho internetové stránce ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="165"> Voor nadere bijzonderheden wordt de lezer verwezen naar de integrale tekst zoals vastgesteld door de Rekenkamer , die te vinden is op de website van de Rekenkamer ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="166"> Na posouzení dopadu těchto opatření je však zatím příliš brzy .
(trg)="173"> Het is echter nog te vroeg om de impact van deze maatregelen te beoordelen .

(src)="174"> Zvláštní posouzení ve výroční zprávě za rok 2007 Soudržnost : 42 miliard EUR Zemědělství a přírodní zdroje : 51 miliard EUR Vnější pomoc , rozvoj a rozšíření : 6 miliard EUR Výzkum , energie a doprava : 4,5 miliardy EUR Vzdělávání a občanství : 1,5 miliardy EUR Správní a jiné výdaje : 8 miliard EUR Hospodářské a finanční věci : 0,5 miliardy EUR Příjmy Hodnocení systémů dohledu a kontroly Škála , v níž se míra chyb ( ER — z angl. error rate ) pohybuje Škála míry chyb Posouzení systémů Účelné ER < 2 % ( pod prahem významnosti ) Částečně účelné 2 % < ER < 5 % Neúčelné ER > 5 %
(trg)="181"> Specifieke beoordelingen in het Jaarverslag 2007 Cohesie : 42 miljard euro Landbouw en natuurlijke hulpbronnen : 51 miljard euro Externe steun , ontwikkeling en uitbreiding : 6 miljard euro Onderzoek , energie en vervoer : 4,5 miljard euro Onderwijs en burgerschap : 1,5 miljard euro Administratieve en andere uitgaven : 8 miljard euro Economische en financiële zaken : 0,5 miljard euro Ontvangsten Beoordeling van de toezicht-en controlesystemen Schaal waarbinnen het foutenpercentage ( FP ) ligt Foutenpercentage Beoordeling van de systemen Doeltreffend FP < 2 % ( onder materialiteitsdrempel ) Deels doeltreffend 2 % < FP < 5 % Niet doeltreffend FP > 5 %