# nl/ecb-nl-sk.xml.gz
# sk/ecb-nl-sk.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Juridisch kader > Alle naar datum > 1998 ( ECB / EMI ) > CON / 1998/20
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Všetko podľa dátumu > 1998 ( ECB / EMI ) > CON / 1998/20

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> CON / 1998/20
(trg)="10"> CON / 1998/20

(src)="11"> Advies inzake onderpand in verband met de clearing en verevening van effectentransacties ( CON / 1998/20 )
(trg)="11"> Stanovisko k dorovnávaciemu kolaterálu v súvislosti so zúčtovaním a vyrovnaním obchodov s cennými papiermi ( CON / 1998/20 ) Dánsko , 22 .

(src)="12"> Denemarken , 22.6.1998 , pdf 67 kB , en
(trg)="12"> 6 . 1998 , pdf 67 kB , en

(src)="13"> Back to The European Central Bank
(trg)="13"> Back to The European Central Bank

(src)="14"> Juridisch kader Handleiding
(trg)="14"> Užívateľská príručka

(src)="15"> Zoek in het juridische kader
(trg)="15"> Hľadať v právnom rámci

(src)="16"> Juridisch kader van het ESCB
(trg)="16"> Právny rámec ESCB

(src)="17"> Institutionele bepalingen omtrent de ECB
(trg)="17"> Inštitucionálne ustanovenia ECB

(src)="18"> Monetair beleid en transacties
(trg)="18"> Menová politika a operácie

(src)="19"> Betalings - en vereveningssystemen
(trg)="19"> Platobné a zúčtovacie systémy

(src)="20"> Bankbiljetten en muntstukken , betaalmiddelen en valuta-aangelegenheden
(trg)="20"> Bankovky a mince , platobné prostriedky a menové záležitosti

(src)="21"> Deviezen en deviezenreserves
(trg)="21"> Devízy a devízové rezervy

(src)="22"> Statistieken
(trg)="22"> Štatistika

(src)="23"> Werkgelegenheid , Gedrag , fraudepreventie en transparantie
(trg)="23"> Zamestnávanie , správanie sa , predchádzanie podvodom a transparentnosť

(src)="24"> Stabiliteit van financiële markten
(trg)="24"> Stabilita finančných trhov

(src)="25"> Alle ECB adviezen
(trg)="25"> Všetky stanoviská ECB

(src)="26"> Alle naar datum
(trg)="26"> Všetko podľa dátumu

(src)="27"> 1998 ( ECB / EMI )
(trg)="27"> 1998 ( ECB / EMI )

(src)="28"> 1997 ( EMI )
(trg)="28"> 1997 ( EMI )

(src)="29"> 1996 ( EMI )
(trg)="29"> 1996 ( EMI )

(src)="30"> 1995 ( EMI )
(trg)="30"> 1995 ( EMI )

(src)="31"> 1994 ( EMI )
(trg)="31"> 1994 ( EMI )

(src)="32"> Alle jaren
(trg)="32"> Všetky roky

(src)="33"> Cross-navigation Menu
(trg)="33"> Cross-navigation Menu

(src)="34"> Verband houdende ECB-rechtshandelingen
(trg)="34"> Súvisiace právne predpisy ECB

(src)="35"> Opinion CON / 1995/9
(trg)="35"> Opinion CON / 1995/9

(src)="36"> ECB Home
(trg)="36"> ECB Home

(src)="37"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="37"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="38"> Print
(trg)="38"> Print

(src)="39"> RSS feed
(trg)="39"> RSS feed

(src)="40"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | Nederlands | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="40"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | Slovenčina | SL | SV

(src)="41"> NL
(trg)="41"> SK

(src)="42"> Publicatieblad van de Europese Unie
(trg)="42"> Úradný vestník Európskej únie

(src)="43"> C 115/355
(trg)="43"> C 115/355

(src)="44"> C.
(trg)="44"> C.

(src)="45"> VERKLARINGEN VAN LIDSTATEN
(trg)="45"> VYHLÁSENIA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

(src)="46"> Verklaring van het Koninkrijk België inzake de nationale parlementen
(trg)="46"> Vyhlásenie Belgického kráľovstva o národných parlamentoch

(src)="47"> Het Koninkrijk België verduidelijkt dat , overeenkomstig zijn grondwettelijk recht , zowel de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat van het federaal Parlement als de parlementaire vergaderingen van de Gemeenschappen en Gewesten , in functie van de bevoegdheden die de Unie uitoefent , optreden als componenten van het nationaal parlementair stelsel of als kamers van het nationaal Parlement .
(trg)="47"> Belgicko upresňuje , že v súlade s jeho ústavným právom konajú poslanecká snemovňa a senát federálneho parlamentu , ako aj parlamentné zhromaždenia spoločenstiev a regiónov vo vzťahu k právomociam vykonávaným Úniou ako súčasti vnútroštátneho parlamentného systému alebo ako komory národného parlamentu .

(src)="48"> Verklaring van het Koninkrijk België , de Republiek Bulgarije , de Bondsrepubliek Duitsland , de Helleense Republiek , het Koninkrijk Spanje , de Italiaanse Republiek , de Republiek Cyprus , de Republiek Litouwen , het Groothertogdom Luxemburg , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Oostenrijk , Roemenië , de Portugese Republiek , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek betreffende de symbolen van de Europese Unie België , Bulgarije , Duitsland , Griekenland , Spanje , Italië , Cyprus , Litouwen , Luxemburg , Hongarije , Malta , Oostenrijk , Roemenië , Portugal , Slovenië en Slowakije verklaren dat de vlag met een cirkel van twaalf gouden sterren op een blauw veld , de hymne uit de „Ode aan de Vreugde » uit de negende symfonie van Ludwig van Beethoven , het devies „In verscheidenheid verenigd » , de euro als munt van de Europese Unie en de „Dag van Europa » op 9 mei voor hen de symbolen blijven van het gemeenschappelijk lidmaatschap van de burgers van de Europese Unie en van hun band met de Unie .
(trg)="48"> Vyhlásenie Belgického kráľovstva , Bulharskej republiky , Spolkovej republiky Nemecko , Helénskej republiky , Španielskeho kráľovstva , Talianskej republiky , Cyperskej republiky , Litovskej republiky , Luxemburského veľkovojvodstva , Maďarskej republiky , Maltskej republiky , Rakúskej republiky , Portugalskej republiky , Rumunska , Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k symbolom Európskej únie Belgicko , Bulharsko , Nemecko , Grécko , Španielsko , Taliansko , Cyprus , Litva , Luxembursko , Maďarsko , Malta , Rakúsko , Portugalsko , Rumunsko , Slovinsko a Slovensko vyhlasujú , že vlajka predstavujúca kruh dvanástich zlatých hviezd na modrom pozadí , hymna vychádzajúca z „Ódy na radosť » z Deviatej symfónie Ludwiga van Beethovena , heslo „Zjednotení v rozmanitosti » , euro ako mena Európskej únie a deň Európy 9 . mája budú pre ne naďalej symbolmi spoločnej príslušnosti občanov k Európskej únii a ich spojenia s ňou .

(src)="49"> Verklaring van de Tsjechische Republiek over het handvest van de grondrechten van de Europese Unie
(trg)="49"> Vyhlásenie Českej republiky k Charte základných práv Európskej únie

(src)="50"> De Tsjechische Republiek herinnert eraan dat de bepalingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie gericht zijn tot de instellingen en de organen van de Europese Unie , met passende inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en de verdeling van bevoegdheden tussen de Europese Unie en haar lidstaten , zoals opnieuw bevestigd in verklaring nr. 18 betreffende de afbakening van bevoegdheden .
(trg)="50"> Česká republika pripomína , že ustanovenia Charty základných práv Európskej únie sú určené inštitúciám a orgánom Európskej únie v súlade so zásadou subsidiarity a rozdelením právomocí medzi Európsku úniu a jej členské štáty , ako to opätovne potvrdzuje vyhlásenie ( č . 18 ) o rozdelení právomocí .

(src)="51"> De Tsjechische Republiek benadrukt dat deze bepalingen alleen voor de lidstaten gelden wanneer zij de wetgeving van de Unie toepassen , en niet wanneer zij onafhankelijk van de wetgeving van de Unie nationale wetgeving aannemen en toepassen .
(trg)="51"> Česká republika zdôrazňuje , že jej ustanovenia sú určené členským štátom len vtedy , keď vykonávajú právo Únie , a nie vtedy , keď prijímajú alebo vykonávajú vnútroštátne právo nezávisle od práva Únie .

(src)="52"> De Tsjechische Republiek onderstreept tevens dat het Handvest het toepassingsgebied van de wetgeving van de Unie niet uitbreidt en de Unie geen nieuwe bevoegdheid verleent .
(trg)="52"> Česká republika tiež zdôrazňuje , že charta nerozširuje oblasť uplatňovania práva Únie a nezakladá žiadnu novú právomoc Únie .

(src)="53"> Het houdt geen beperking van het toepassingsgebied van de nationale wetgeving in en geen inperking van de huidige bevoegdheden van de nationale autoriteiten op dit gebied .
(trg)="53"> Charta nezužuje oblasť uplatňovania vnútroštátneho práva a neobmedzuje žiadne zo súčasných právomocí vnútroštátnych orgánov v tejto oblasti .

(src)="54"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Juridisch kader > Bankbiljetten en muntstukken , betaalmiddelen en valuta-aangelegenheden > Verband houdende ECB-adviezen
(trg)="54"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Bankovky a mince , platobné prostriedky a menové záležitosti > Súvisiace stanoviská ECB

(src)="55"> Verband houdende ECB-adviezen
(trg)="55"> Súvisiace stanoviská ECB

(src)="56"> Markeer woorden ( minimaal 3 tekens )
(trg)="56"> Označiť slová ( najmenej 3 znaky ) :

(src)="57"> Advies inzake beperkingen van contante betalingen ( CON / 2010/79 )
(trg)="57"> Stanovisko k obmedzeniam hotovostných platieb ( CON / 2010/79 ) Bulharsko , 10 .

(src)="58"> Bulgarije , 10.11.2010 , pdf 133 kB , bg .
(trg)="58"> 11 . 2010 , pdf 133 kB , bg .

(src)="59"> en
(trg)="59"> en

(src)="60"> Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten aangaande kredietvorderingen ( CON / 2010/78 )
(trg)="60"> Stanovisko k zmenám a doplneniam právnych predpisov týkajúcich sa dohôd o finančných zábezpekách , pokiaľ ide o úverové pohľadávky ( CON / 2010/78 )

(src)="61"> Luxemburg , 5.11.2010 , pdf 168 kB , en .
(trg)="61"> 11 . 2010 , pdf 168 kB , en .

(src)="62"> fr
(trg)="62"> fr

(src)="63"> Advies inzake twee voorstellen voor verordeningen betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van het eurogebied ( CON / 2010/72 )
(trg)="63"> Stanovisko k dvom návrhom nariadení o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny ( CON / 2010/72 )

(src)="64"> PB C 278 van 15.10.2010 , blz .
(trg)="64"> v. EÚ C 278 , 15 . 10 .

(src)="65"> 1 , pdf 812 kB , bg .
(trg)="65"> 2010 , s. 1 , pdf 817 kB , bg .

(src)="66"> cs .
(trg)="66"> cs .

(src)="67"> da .
(trg)="67"> da .

(src)="68"> de .
(trg)="68"> de .

(src)="69"> el .
(trg)="69"> el .

(src)="70"> en .
(trg)="70"> en .

(src)="71"> es .
(trg)="71"> es .

(src)="72"> et.
(trg)="72"> et.

(src)="73"> fi .
(trg)="73"> fi .

(src)="74"> fr .
(trg)="74"> fr .

(src)="75"> hu .
(trg)="75"> hu .

(src)="76"> it .
(trg)="76"> it .

(src)="77"> lt .
(trg)="77"> lt .

(src)="78"> lv .
(trg)="78"> lv .

(src)="79"> mt .
(trg)="79"> mt .

(src)="80"> nl .
(trg)="80"> nl .

(src)="81"> pl .
(trg)="81"> pl .

(src)="82"> pt .
(trg)="82"> pt .

(src)="83"> ro .
(trg)="83"> ro .

(src)="84"> sk .
(trg)="84"> sk .

(src)="85"> sl .
(trg)="85"> sl .

(src)="86"> sv
(trg)="86"> sv

(src)="87"> Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening ( EG ) nr. 974/98 over de invoering van de euro in Estland en inzake een voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening ( EG ) nr. 2866/98 met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro voor Estland ( CON / 2010/52 )
(trg)="87"> 974/98 , pokiaľ ide o zavedenie eura v Estónsku , a k návrhu nariadenia Rady , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ( ES ) č . 2866/98 , pokiaľ ide o prevodný kurz eura pre Estónsko ( CON / 2010/52 )

(src)="88"> PB C 190 van 14.7.2010 , blz .
(trg)="88"> Ú . v. EÚ C 190 , 14 .

(src)="89"> 1 , pdf 692 kB , bg .
(trg)="89"> 2010 , s. 1 , pdf 708 kB , bg .

(src)="90"> Advies inzake statistieken , grensoverschrijdend vervoer van contant geld en bevoegdheden van Българска народна банка ( Bulgarian National Bank ) ( CON / 2010/43 )
(trg)="90"> Stanovisko k štatistike , cezhraničným pohybom hotovosti a pôsobnosti Българска народна банка ( Bulhraskej národnej banky ) ( CON / 2010/43 )

(src)="91"> Bulgarije , 21.5.2010 , pdf 109 kB , bg .
(trg)="91"> 5 . 2010 , pdf 109 kB , bg .

(src)="92"> Advies inzake nieuwe denominaties voor muntstuken en bankbiljetten ( CON / 2010/38 )
(trg)="92"> Stanovisko k novým nominálnym hodnotám mincí a bankoviek ( CON / 2010/38 ) Švédsko , 7 .

(src)="93"> Zweden , 7.5.2010 , pdf 23 kB , en .
(trg)="93"> 5 . 2010 , pdf 23 kB , en .

(src)="94"> Advies betreffende de voorbereidingen op de invoering van de euro ( CON / 2010/16 )
(trg)="94"> Stanovisko k prípravám na zavedenie eura ( CON / 2010/16 ) Estónsko , 23 .

(src)="95"> Estland , 23.2.2010 , pdf 26 kB , en .
(trg)="95"> 2 . 2010 , pdf 26 kB , en .

(src)="96"> et
(trg)="96"> et

(src)="97"> Advies inzake de reproductie van forint - en eurobankbiljetten en van forint - en euromunten in Hongarije ( CON / 2010/1 )
(trg)="97"> Stanovisko k reprodukcii bankoviek a mincí znejúcich na forinty a euro v Maďarsku ( CON / 2010/1 ) Maďarsko , 5 .

(src)="98"> Hongarije , 5.1.2010 , pdf 21 kB , en .
(trg)="98"> 1 . 2010 , pdf 21 kB , en .

(src)="99"> hu
(trg)="99"> hu

(src)="100"> Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie ( CON / 2009/95 )
(trg)="100"> Stanovisko k návrhu nariadenia Rady o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu ( CON / 2009/95 ) Ú .