# it/ecb-it-sk.xml.gz
# sk/ecb-it-sk.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Quadro normativo > In ordine cronologico > Tutti gli anni > CON / 2007/28
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Všetko podľa dátumu > Všetky roky > CON / 2007/28

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> CON / 2007/28
(trg)="10"> CON / 2007/28

(src)="11"> Parere relativo alla selezione e al confezionamento di banconote e monete ( CON / 2007/28 )
(trg)="11"> Stanovisko k pravidlám o triedení a balení bankoviek a mincí ( CON / 2007/28 ) Poľsko , 25 .

(src)="12"> Polonia , 25.9.2007 , pdf 35 kB , en .
(trg)="12"> 9 . 2007 , pdf 35 kB , en .

(src)="13"> pl
(trg)="13"> pl

(src)="14"> Back to The European Central Bank
(trg)="14"> Back to The European Central Bank

(src)="15"> Quadro normativo Guida per gli operatori
(trg)="15"> Užívateľská príručka

(src)="16"> Ricerca nel quadro normativo Regime giuridico del SEBC
(trg)="16"> Hľadať v právnom rámci Právny rámec ESCB

(src)="17"> Disposizioni istituzionali della BCE
(trg)="17"> Inštitucionálne ustanovenia ECB

(src)="18"> Politica monetaria e operazioni
(trg)="18"> Menová politika a operácie

(src)="19"> Sistemi di pagamento e di regolamento
(trg)="19"> Platobné a zúčtovacie systémy

(src)="20"> Banconote e monete metalliche , mezzi di pagamento e questioni valutarie
(trg)="20"> Bankovky a mince , platobné prostriedky a menové záležitosti

(src)="21"> Cambi e riserve in valuta
(trg)="21"> Devízy a devízové rezervy

(src)="22"> Statistiche
(trg)="22"> Štatistika

(src)="23"> Impiego , condotta , prevenzione delle frodi e trasparenza
(trg)="23"> Zamestnávanie , správanie sa , predchádzanie podvodom a transparentnosť

(src)="24"> Stabilità dei mercati finanziari
(trg)="24"> Stabilita finančných trhov

(src)="25"> Tutti i pareri della BCE
(trg)="25"> Všetky stanoviská ECB

(src)="26"> In ordine cronologico
(trg)="26"> Všetko podľa dátumu

(src)="27"> 1998 ( BCE / IME )
(trg)="27"> 1998 ( ECB / EMI )

(src)="28"> 1997 ( IME )
(trg)="28"> 1997 ( EMI )

(src)="29"> 1996 ( IME )
(trg)="29"> 1996 ( EMI )

(src)="30"> 1995 ( IME )
(trg)="30"> 1995 ( EMI )

(src)="31"> 1994 ( IME )
(trg)="31"> 1994 ( EMI )

(src)="32"> Tutti gli anni
(trg)="32"> Všetky roky

(src)="33"> Cross-navigation Menu
(trg)="33"> Cross-navigation Menu

(src)="34"> Informazioni correlate
(trg)="34"> Súvisiace informácie

(src)="35"> Quadro di riferimento per l' identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante ,
(trg)="35"> Rámec na detekciu falzifikátov a triedenie eurobankoviek úverovými inštitúciami a ostatnými spracovateľmi peňazí

(src)="36"> ECB Home
(trg)="36"> ECB Home

(src)="37"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="37"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="38"> Print
(trg)="38"> Print

(src)="39"> RSS feed
(trg)="39"> RSS feed

(src)="40"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | Italiano | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="40"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | Slovenčina | SL | SV

(src)="41"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Quadro normativo > In ordine cronologico > Tutti gli anni > CON / 1996/9
(trg)="41"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Všetko podľa dátumu > Všetky roky > CON / 1996/9

(src)="42"> CON / 1996/9
(trg)="42"> CON / 1996/9

(src)="43"> Parere relativo alla direttiva sul carattere definitivo dei regolamenti e sui contratti di garanzia finanziaria ( CON / 1996/9 )
(trg)="43"> Stanovisko k smernici o konečnom zúčtovaní a zabezpečení zárukou ( CON / 1996/9 ) Ú .

(src)="44"> GU C 156 del 21.5.1998 , pag .
(trg)="44"> v. ES C 156 , 21 . 5 .

(src)="45"> 17 , pdf 44 kB , da .
(trg)="45"> 1998 , s. 17 , pdf 44 kB , da .

(src)="46"> de .
(trg)="46"> de .

(src)="47"> el .
(trg)="47"> el .

(src)="48"> en .
(trg)="48"> en .

(src)="49"> es .
(trg)="49"> es .

(src)="50"> fi .
(trg)="50"> fi .

(src)="51"> fr .
(trg)="51"> fr .

(src)="52"> it .
(trg)="52"> it .

(src)="53"> nl .
(trg)="53"> nl .

(src)="54"> pt .
(trg)="54"> pt .

(src)="55"> sv
(trg)="55"> sv

(src)="56"> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo dei regolamenti e la garanzia collaterale ( COM ( 96 ) 193 ) [ relazione disponibile solo in inglese ] , pdf 22 kB , it Back to The European Central Bank
(trg)="56"> Back to The European Central Bank Právny rámec

(src)="57"> Atti giuridici adottati
(trg)="57"> Prijaté právne predpisy Spoločenstva

(src)="58"> Direttiva 98/26 / CE
(trg)="58"> Directive 98/26 / EC

(src)="59"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | Italiano | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="59"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | Slovenčina | SL | SV

(src)="60"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Materiale didattico-informativo > L' inflazione e l' euro > L ’ inflazione corrisponde alla media di un ’ ampia gamma di variazioni di prezzo
(trg)="60"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Vzdelávacie materiály > Inflácia a euro > Inflácia je priemer š irokého spektra zmien cien

(src)="61"> L ’ inflazione corrisponde alla media di un ’ ampia gamma di variazioni di prezzo
(trg)="61"> Inflácia je priemer š irokého spektra zmien cien

(src)="62"> La figura mostra i tassi di inflazione per i 90 gruppi di prodotti più dettagliati e si riferisce al mese più recente per il quale i dati sono disponibili .
(trg)="62"> Graf znázorňuje miery inflácie 90 najpodrobnej š ích skupín produktov za posledný mesiac , za ktorý sú k dispozícii údaje .

(src)="63"> La linea orizzontale rappresenta il tasso di inflazione complessivo , che è una media ponderata di tutti questi gruppi di prodotti .
(trg)="63"> Vodorovná os predstavuje celkovú mieru inflácie , ktorá je váženým priemerom v š etkých týchto skupín .

(src)="64"> Non tutti gli incrementi di prezzo hanno lo stesso impatto sui consumatori .
(trg)="64"> Nie v š etky zmeny cien majú na ľudí rovnaký vplyv .

(src)="65"> Se i prezzi di prodotti essenziali ( quali gli alimentari o l ’ energia ) aumentano , le persone dovranno comunque comprare questi beni , mentre nel caso di altri prodotti possono decidere di rimandare o persino di non effettuare l ’ acquisto .
(trg)="65"> Dôležité produkty ( napríklad potraviny alebo energie ) musia ľudia kupovať , aj keď sa zvý š ia ich ceny . V prípade ostatných produktov sa v š ak môžu rozhodnúť nákup odložiť alebo produkty vôbec nekupovať .

(src)="66"> Lo IAPC riflette l ’ importanza dei diversi prodotti in base alla loro incidenza sulla spesa media per consumi di tutte le famiglie di un ’ economia .
(trg)="66"> HICP vyjadruje význam rôznych produktov podľa ich podielu na priemerných spotrebných výdavkoch v š etkých domácností v ekonomike .

(src)="67"> L ’ inflazione “ personale ” può essere superiore o inferiore a questa media , a seconda di come si spende il proprio denaro .
(trg)="67"> „ Osobná inflácia “ konkrétneho jednotlivca môže byť vy š š ia alebo niž š ia ako tento priemer , čo závisí od toho , ako míňa peniaze .

(src)="68"> Fonte : Eurostat ed elaborazioni della BCE basate su dati dell ’ Eurostat .
(trg)="68"> Zdroj : Eurostat a výpočty ECB podľa údajov Eurostatu .

(src)="69"> Materiale didattico-informativo FATTI : presentazione
(trg)="69"> Vzdelávacie materiály Prehľad základných informácií

(src)="70"> L' inflazione e l' euro
(trg)="70"> Inflácia a euro

(src)="71"> Video
(trg)="71"> Videá

(src)="72"> Stabilità dei prezzi : cartone animato per le scuole
(trg)="72"> Kreslený film o cenovej stabilite pre školy

(src)="73"> Analysis of latest inflation develoments
(trg)="73"> Analysis of latest inflation develoments

(src)="74"> An analysis is published each month in Chapter 3 of the ECB 's Monthly Bulletin
(trg)="74"> An analysis is published each month in Chapter 3 of the ECB 's Monthly Bulletin

(src)="75"> HICP in more depth
(trg)="75"> HICP in more depth

(src)="76"> Learn more about how the HICP is compiled
(trg)="76"> Learn more about how the HICP is compiled

(src)="77"> Monetary policy
(trg)="77"> Monetary policy

(src)="78"> Find out about the main task of the ECB : maintaining price stability
(trg)="78"> Find out about the main task of the ECB : maintaining price stability

(src)="79"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Quadro normativo > Regime giuridico del SEBC > Pareri della BCE correlati > CON / 2007/43
(trg)="79"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Právny rámec ESCB > Súvisiace stanoviská ECB > CON / 2007/43

(src)="80"> CON / 2007/43
(trg)="80"> CON / 2007/43

(src)="81"> Parere relativo all' assetto normativo in vista dell' adozione dell' euro ( CON / 2007/43 )
(trg)="81"> Stanovisko k právnemu rámcu v súvislosti s prípravou na prijatie eura ( CON / 2007/43 ) Slovensko , 19 .

(src)="82"> Slovacchia , 19.12.2007 , pdf 49 kB , en .
(trg)="82"> 12 . 2007 , pdf 210 kB , en .

(src)="83"> sk
(trg)="83"> sk

(src)="84"> Back to The European Central Bank Quadro normativo
(trg)="84"> Zákon o zavedení eura na Slovensku , pdf 487 kB , sk Back to The European Central Bank

(src)="85"> Guida per gli operatori Ricerca nel quadro normativo
(trg)="85"> Užívateľská príručka

(src)="86"> Regime giuridico del SEBC
(trg)="86"> Hľadať v právnom rámci

(src)="87"> Trattato sull ’ Unione europea e Trattato sul funzionamento dell ’ Unione europea
(trg)="87"> Právny rámec ESCB Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie

(src)="88"> Protocolli pertinenti allegati ai trattati
(trg)="88"> Príslušné protokoly pripojené k zmluvám

(src)="89"> Dichiarazioni pertinenti allegate ai trattati
(trg)="89"> Príslušné vyhlásenia pripojené k zmluvám

(src)="90"> Statuto del SEBC e della BCE
(trg)="90"> Štatút ESCB a ECB

(src)="91"> Statuti delle banche centrali nazionali
(trg)="91"> Štatúty národných centrálnych bánk

(src)="92"> Pareri della BCE correlati
(trg)="92"> Súvisiace stanoviská ECB

(src)="93"> Atti giuridici correlati della BCE
(trg)="93"> Súvisiace právne predpisy ECB

(src)="94"> Opinion CON / 2006/10
(trg)="94"> Opinion CON / 2006/10

(src)="95"> Opinion CON / 2006/28
(trg)="95"> Opinion CON / 2006/28

(src)="96"> Opinion CON / 2006/29
(trg)="96"> Opinion CON / 2006/29

(src)="97"> Opinion CON / 2007/1
(trg)="97"> Opinion CON / 2007/1

(src)="98"> Decisione BCE / 2003/4
(trg)="98"> Rozhodnutie ECB / 2003/4

(src)="99"> Regolamento BCE / 2003/9
(trg)="99"> Nariadenie ECB / 2003/9

(src)="100"> Indirizzo BCE / 2007/2
(trg)="100"> Usmernenie ECB / 2007/2