# fi/ecb-fi-sk.xml.gz
# sk/ecb-fi-sk.xml.gz


(src)="1"> FI
(trg)="1"> SK

(src)="2"> Euroopan unionin virallinen lehti
(trg)="2"> Úradný vestník Európskej únie

(src)="3"> C 115/355
(trg)="3"> C 115/355

(src)="4"> C.
(trg)="4"> C.

(src)="5"> JÄSENVALTIOIDEN JULISTUKSET
(trg)="5"> VYHLÁSENIA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

(src)="6"> Belgian kuningaskunnan julistus kansallisista parlamenteista
(trg)="6"> Vyhlásenie Belgického kráľovstva o národných parlamentoch

(src)="7"> Belgia toteaa , että Belgian perustuslain nojalla sekä edustajainhuone ( Chambre des Représentants ) ja liittovaltion parlamentin ylähuone ( Sénat du Parlement fédéral ) että kieliyhteisöjen ja alueiden parlamentaariset edustajakokoukset toimivat unionin kulloinkin käyttämän toimivallan mukaisesti joko kansallisen parlamenttijärjestelmän osina tai kansallisen parlamentin kamareina .
(trg)="7"> Belgicko upresňuje , že v súlade s jeho ústavným právom konajú poslanecká snemovňa a senát federálneho parlamentu , ako aj parlamentné zhromaždenia spoločenstiev a regiónov vo vzťahu k právomociam vykonávaným Úniou ako súčasti vnútroštátneho parlamentného systému alebo ako komory národného parlamentu .

(src)="8"> Belgian kuningaskunnan , Bulgarian tasavallan , Saksan liittotasavallan , Helleenien tasavallan , Espanjan kuningaskunnan . Italian tasavallan , Kyproksen tasavallan , Liettuan tasavallan , Luxemburgin suurherttuakunnan , Unkarin tasavallan , Maltan tasavallan , Itävallan tasavallan , Portugalin tasavallan , Romanian , Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan julistus Euroopan unionin tunnuksista Belgia , Bulgaria , Saksa , Kreikka , Espanja , Italia , Kypros , Liettua , Luxemburg , Unkari , Malta , Itävalta , Portugal , Romania , Slovenia ja Slovakia julistavat , että lippu , jossa on sinisellä pohjalla kahdentoista kultaisen tähden muodostama ympyrä , hymni « Oodi ilolle » Ludwig van Beethovenin yhdeksännestä sinfoniasta , tunnuslause « Moninaisuudessaan yhtenäinen » , euro unionin rahana sekä Eurooppa-päivä yhdeksäntenä päivänä toukokuuta ovat niille edelleen Euroopan unionin kansalaisten yhteenkuuluvuuden ja heillä unioniin olevan siteen tunnuksia .
(trg)="8"> Vyhlásenie Belgického kráľovstva , Bulharskej republiky , Spolkovej republiky Nemecko , Helénskej republiky , Španielskeho kráľovstva , Talianskej republiky , Cyperskej republiky , Litovskej republiky , Luxemburského veľkovojvodstva , Maďarskej republiky , Maltskej republiky , Rakúskej republiky , Portugalskej republiky , Rumunska , Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k symbolom Európskej únie Belgicko , Bulharsko , Nemecko , Grécko , Španielsko , Taliansko , Cyprus , Litva , Luxembursko , Maďarsko , Malta , Rakúsko , Portugalsko , Rumunsko , Slovinsko a Slovensko vyhlasujú , že vlajka predstavujúca kruh dvanástich zlatých hviezd na modrom pozadí , hymna vychádzajúca z „Ódy na radosť » z Deviatej symfónie Ludwiga van Beethovena , heslo „Zjednotení v rozmanitosti » , euro ako mena Európskej únie a deň Európy 9 . mája budú pre ne naďalej symbolmi spoločnej príslušnosti občanov k Európskej únii a ich spojenia s ňou .

(src)="9"> Tšekin tasavallan julistus Euroopan unionin perusoikeuskirjasta
(trg)="9"> Vyhlásenie Českej republiky k Charte základných práv Európskej únie

(src)="10"> Tšekin tasavalta muistuttaa , että Euroopan unionin perusoikeuskirjan määräykset koskevat Euroopan unionin toimielimiä ja elimiä toissijaisuusperiaatteen sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen toimivallanjaon mukaisesti , sellaisena kuin se on vahvistettu uudelleen toimivallan jaosta annetussa julistuksessa ( nro 18 ) .
(trg)="10"> Česká republika pripomína , že ustanovenia Charty základných práv Európskej únie sú určené inštitúciám a orgánom Európskej únie v súlade so zásadou subsidiarity a rozdelením právomocí medzi Európsku úniu a jej členské štáty , ako to opätovne potvrdzuje vyhlásenie ( č . 18 ) o rozdelení právomocí .

(src)="11"> Tšekin tasavalta korostaa , että perusoikeuskirjan määräykset koskevat jäsenvaltioita ainoastaan silloin , kun ne panevat täytäntöön unionin oikeutta , eivät silloin , kun ne hyväksyvät ja panevat täytäntöön kansallista lainsäädäntöä unionin oikeudesta riippumatta .
(trg)="11"> Česká republika zdôrazňuje , že jej ustanovenia sú určené členským štátom len vtedy , keď vykonávajú právo Únie , a nie vtedy , keď prijímajú alebo vykonávajú vnútroštátne právo nezávisle od práva Únie .

(src)="12"> Tšekin tasavalta painottaa myös , ettei perusoikeuskirjalla laajenneta unionin oikeuden soveltamisalaa eikä luoda unionille uutta toimivaltaa .
(trg)="12"> Česká republika tiež zdôrazňuje , že charta nerozširuje oblasť uplatňovania práva Únie a nezakladá žiadnu novú právomoc Únie .

(src)="13"> Sillä ei supisteta kansallisen lainsäädännön soveltamisalaa eikä rajoiteta kansallisten viranomaisten nykyistä toimivaltaa tällä alalla .
(trg)="13"> Charta nezužuje oblasť uplatňovania vnútroštátneho práva a neobmedzuje žiadne zo súčasných právomocí vnútroštátnych orgánov v tejto oblasti .

(src)="14"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Säädöskokoelma > Setelit ja metallirahat , maksuvälineet ja valuuttoja koskevat asiat > EKP : n lausunnot
(trg)="14"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Bankovky a mince , platobné prostriedky a menové záležitosti > Súvisiace stanoviská ECB

(src)="15"> The European Central Bank
(trg)="15"> The European Central Bank

(src)="16"> Press
(trg)="16"> Press

(src)="17"> Events
(trg)="17"> Events

(src)="18"> Publications
(trg)="18"> Publications

(src)="19"> Statistics
(trg)="19"> Statistics

(src)="20"> The Euro
(trg)="20"> The Euro

(src)="21"> Monetary Policy
(trg)="21"> Monetary Policy

(src)="22"> Payments & Markets
(trg)="22"> Payments & Markets

(src)="23"> EKP : n lausunnot
(trg)="23"> Súvisiace stanoviská ECB

(src)="24"> Etsi sanat ( vähintään 3 merkkiä ) : 1
(trg)="24"> Označiť slová ( najmenej 3 znaky ) :

(src)="25"> Lausunto käteismaksuja koskevista rajoituksista ( CON / 2010/79 )
(trg)="25"> Stanovisko k obmedzeniam hotovostných platieb ( CON / 2010/79 ) Bulharsko , 10 .

(src)="26"> Bulgaria , 10.11.2010 , pdf 133 kB , bg .
(trg)="26"> 11 . 2010 , pdf 133 kB , bg .

(src)="27"> en
(trg)="27"> en

(src)="28"> Lausunto muutoksista rahoitusvakuusjärjestelyjä koskevaan lainsäädäntöön lainasaamisten osalta ( CON / 2010/78 )
(trg)="28"> Stanovisko k zmenám a doplneniam právnych predpisov týkajúcich sa dohôd o finančných zábezpekách , pokiaľ ide o úverové pohľadávky ( CON / 2010/78 )

(src)="29"> Luxemburg , 5.11.2010 , pdf 168 kB , en .
(trg)="29"> 11 . 2010 , pdf 168 kB , en .

(src)="30"> fr
(trg)="30"> fr

(src)="31"> Lausunto kahdesta ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi ammattimaisista eurorahan maantiekuljetuksista jäsenvaltioiden rajojen yli euroalueella ( CON / 2010/72 )
(trg)="31"> Stanovisko k dvom návrhom nariadení o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny ( CON / 2010/72 )

(src)="32"> EUVL C 278 , 15.10.2010 , s. 1 , pdf 812 kB , bg .
(trg)="32"> 10 . 2010 , s. 1 , pdf 817 kB , bg .

(src)="33"> cs .
(trg)="33"> cs .

(src)="34"> da .
(trg)="34"> da .

(src)="35"> de .
(trg)="35"> de .

(src)="36"> el .
(trg)="36"> el .

(src)="37"> en .
(trg)="37"> en .

(src)="38"> es .
(trg)="38"> es .

(src)="39"> et.
(trg)="39"> et.

(src)="40"> fi .
(trg)="40"> fi .

(src)="41"> fr .
(trg)="41"> fr .

(src)="42"> hu .
(trg)="42"> hu .

(src)="43"> it .
(trg)="43"> it .

(src)="44"> lt .
(trg)="44"> lt .

(src)="45"> lv .
(trg)="45"> lv .

(src)="46"> mt .
(trg)="46"> mt .

(src)="47"> nl .
(trg)="47"> nl .

(src)="48"> pl .
(trg)="48"> pl .

(src)="49"> pt .
(trg)="49"> pt .

(src)="50"> ro .
(trg)="50"> ro .

(src)="51"> sk .
(trg)="51"> sk .

(src)="52"> sl .
(trg)="52"> sl .

(src)="53"> sv
(trg)="53"> sv

(src)="54"> Lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen ( EY ) N : o 974/98 muuttamisesta Viron toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi ja ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen ( EY ) N : o 2866/98 muuttamisesta Viroa koskevan euron muuntokurssin vuoksi ( CON / 2010/52 )
(trg)="54"> 974/98 , pokiaľ ide o zavedenie eura v Estónsku , a k návrhu nariadenia Rady , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ( ES ) č . 2866/98 , pokiaľ ide o prevodný kurz eura pre Estónsko ( CON / 2010/52 )

(src)="55"> EUVL C 190 , 14.7.2010 , s. 1 , pdf 697 kB , bg .
(trg)="55"> 7 . 2010 , s. 1 , pdf 708 kB , bg .

(src)="56"> Lausunto tilastoista , valtion rajat ylittävästä käteisrahaliikenteestä ja Bulgarian keskuspankin ( Българска народна банка ) toimivaltuuksista ( CON / 2010/43 )
(trg)="56"> Stanovisko k štatistike , cezhraničným pohybom hotovosti a pôsobnosti Българска народна банка ( Bulhraskej národnej banky ) ( CON / 2010/43 )

(src)="57"> Bulgaria , 21.5.2010 , pdf 109 kB , bg .
(trg)="57"> 5 . 2010 , pdf 109 kB , bg .

(src)="58"> Lausunto kolikoiden ja setelien uusista nimellisarvoista ( CON / 2010/38 )
(trg)="58"> Stanovisko k novým nominálnym hodnotám mincí a bankoviek ( CON / 2010/38 ) Švédsko , 7 .

(src)="59"> Ruotsi , 7.5.2010 , pdf 23 kB , en .
(trg)="59"> 5 . 2010 , pdf 23 kB , en .

(src)="60"> Lausunto euron käyttöönottoa koskevista valmisteluista ( CON / 2010/16 )
(trg)="60"> Stanovisko k prípravám na zavedenie eura ( CON / 2010/16 ) Estónsko , 23 .

(src)="61"> Viro , 23.2.2010 , pdf 26 kB , en .
(trg)="61"> 2 . 2010 , pdf 26 kB , en .

(src)="62"> et
(trg)="62"> et

(src)="63"> Lausunto forintin ja euron seteliaiheen käytöstä sekä forintti - ja euromääräisten kolikoiden jäljentämisestä ( CON / 2010/1 )
(trg)="63"> Stanovisko k reprodukcii bankoviek a mincí znejúcich na forinty a euro v Maďarsku ( CON / 2010/1 ) Maďarsko , 5 .

(src)="64"> Unkari , 5.1.2010 , pdf 21 kB , en .
(trg)="64"> 1 . 2010 , pdf 21 kB , en .

(src)="65"> hu
(trg)="65"> hu

(src)="66"> Lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurokolikoiden aitouden tarkistamisesta ja kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden käsittelystä ( CON / 2009/95 )
(trg)="66"> Stanovisko k návrhu nariadenia Rady o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu ( CON / 2009/95 ) Ú .

(src)="67"> EUVL C 284 , 25.11.2009 , s. 6 , pdf 821 kB , bg .
(trg)="67"> 11 . 2009 , s. 6 , pdf 826 kB , bg .

(src)="68"> Lisätietoja 10
(trg)="68"> Dodatočné informácie

(src)="69"> Lausunto suosituksista neuvoston päätöksiksi Euroopan yhteisöjen kannasta valuuttasuhteista Vatikaanivaltion kanssa tehdyn sopimuksen uudelleenneuvotteluja varten ja Euroopan yhteisön kannasta valuuttasuhteista San Marinon tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen uudelleenneuvotteluja varten ( CON / 2009/91 )
(trg)="69"> Stanovisko k odporúčaniam pre rozhodnutia Rady o stanovisku , ktoré má Európske spoločenstvo zastávať v súvislosti s opätovným prerokovaním menovej dohody s Mestským štátom Vatikán a o stanovisku , ktoré má Európske spoločenstvo zastávať v súvislosti s opätovným prerokovaním menovej dohody so Sanmarínskou republikou ( CON / 2009/91 )

(src)="70"> EUVL C 284 , 25.11.2009 , s. 1 , pdf 819 kB , bg .
(trg)="70"> 11 . 2009 , s. 1 , pdf 823 kB , bg .

(src)="71"> Lisätietoja 11
(trg)="71"> Dodatočné informácie

(src)="72"> Lausunto tiettyjen setelien vaihdettavaksi toimittamiselle asetetun määräajan jatkamisesta ( CON / 2009/87 )
(trg)="72"> Stanovisko k predĺženiu lehoty na predloženie niektorých bankoviek na výmenu ( CON / 2009/87 )

(src)="73"> Unkari , 29.10.2009 , pdf 22 kB , en .
(trg)="73"> 10 . 2009 , pdf 22 kB , en .

(src)="74"> Lisätietoja 12
(trg)="74"> Dodatočné informácie

(src)="75"> Lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron käyttöönotosta ( kodifioitu toisinto ) ( CON / 2009/76 )
(trg)="75"> 12 Stanovisko k návrhu nariadenia Rady o zavedení eura ( kodifikované znenie ) ( CON / 2009/76 )

(src)="76"> EUVL C 246 , 14.10.2009 , s. 1 , pdf 797 kB , bg .
(trg)="76"> 10 . 2009 , s. 1 , pdf 803 kB , bg .

(src)="77"> Lausunto litin virallisen vaihtokurssin muuttamismenettelystä ( CON / 2009/61 )
(trg)="77"> Stanovisko k postupu zmeny oficiálneho výmenného kurzu litasu ( CON / 2009/61 ) Litva , 20 .

(src)="78"> Liettua , 20.7.2009 , pdf 68 kB , en .
(trg)="78"> 7 . 2009 , pdf 68 kB , en .

(src)="79"> lt
(trg)="79"> lt

(src)="80"> Lausunto setelien ja kolikoiden kierrosta ( CON / 2009/52 )
(trg)="80"> Stanovisko k obehu bankoviek a mincí ( CON / 2009/52 ) Česká republika , 18 .

(src)="81"> Tšekki , 18.6.2009 , pdf 88 kB , cs .
(trg)="81"> 6 . 2009 , pdf 88 kB , cs .

(src)="82"> Lausunto arvoltaan pienimmän kolikon käytöstä poistamisesta laillisena maksuvälineenä sekä pyöristyssääntöjä koskevista muutoksista ( CON / 2009/8 )
(trg)="82"> Stanovisko k ukončeniu postavenia mince s najmenšou denomináciou ako zákonného platidla a k zmenám a doplneniam pravidiel o zaokrúhľovaní ( CON / 2009/8 )

(src)="83"> Ruotsi , 4.2.2009 , pdf 22 kB , en .
(trg)="83"> 2 . 2009 , pdf 22 kB , en .

(src)="84"> Lisätietoja 16
(trg)="84"> Dodatočné informácie

(src)="85"> Lausunto setelien ja kolikoiden käsittelystä ja jakelusta sekä teknisistä toimenpiteistä väärentämisen estämiseksi ( CON / 2008/90 )
(trg)="85"> Stanovisko k spracovaniu a distribúcii bankoviek a mincí a k technickým opatreniam na zabránenie falšovaniu ( CON / 2008/90 )

(src)="86"> Unkari , 22.12.2008 , pdf 33 kB , en .
(trg)="86"> 12 . 2008 , pdf 33 kB , en .

(src)="87"> Lausunto käteisrahan kierrosta ( CON / 2008/86 )
(trg)="87"> Stanovisko o hotovostnom peňažnom obehu ( CON / 2008/86 )

(src)="88"> Slovakia , 8.12.2008 , pdf 28 kB , en .
(trg)="88"> 12 . 2008 , pdf 173 kB , en .

(src)="89"> sk
(trg)="89"> sk

(src)="90"> Lisätietoja 18
(trg)="90"> Dodatočné informácie

(src)="91"> Lausunto Magyar Nemzeti Bankin perussäännön saattamisesta yhdenmukaiseksi yhteisön oikeuden kanssa ( CON / 2008/83 )
(trg)="91"> Stanovisko k zosúladeniu zákona o Magyar Nemzeti Bank s právom Spoločenstva ( CON / 2008/83 ) Maďarsko , 2 .

(src)="92"> Unkari , 2.12.2008 , pdf 53 kB , en .
(trg)="92"> 12 . 2008 , pdf 53 kB , en .

(src)="93"> Lisätietoja 19
(trg)="93"> Dodatočné informácie

(src)="94"> Lausunto eurokolikoiden ja saksalaisten euromääräisten juhlarahojen korvaamisesta ( CON / 2008/49 )
(trg)="94"> Stanovisko k výmene euromincí a nemeckých pamätných euromincí ( CON / 2008/49 ) Nemecko , 16 .

(src)="95"> Saksa , 16.10.2008 , pdf 24 kB , de .
(trg)="95"> 10 . 2008 , pdf 24 kB , de .

(src)="96"> Lisätietoja 20
(trg)="96"> Dodatočné informácie

(src)="97"> Lausunto setelien ja kolikoiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta ( CON / 2008/47 )
(trg)="97"> Stanovisko k výmene bankoviek a mincí a ich stiahnutiu z obehu ( CON / 2008/47 ) Švédsko , 9 .

(src)="98"> Ruotsi , 9.10.2008 , pdf 26 kB , en .
(trg)="98"> 10 . 2008 , pdf 26 kB , en .

(src)="99"> Lisätietoja 21
(trg)="99"> Dodatočné informácie

(src)="100"> Lausunto eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista ( CON / 2008/45 )
(trg)="100"> Stanovisko o medailách a žetónoch podobných eurominciam ( CON / 2008/45 )