# fi/ecb-it-fi.xml.gz
# it/ecb-it-fi.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Säädöskokoelma > Kaikki aikajärjestyksessä > 2009 > CON / 2009/91
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Quadro normativo > In ordine cronologico > 2009 > CON / 2009/91

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> CON / 2009/91
(trg)="10"> CON / 2009/91

(src)="11"> Lausunto suosituksista neuvoston päätöksiksi Euroopan yhteisöjen kannasta valuuttasuhteista Vatikaanivaltion kanssa tehdyn sopimuksen uudelleenneuvotteluja varten ja Euroopan yhteisön kannasta valuuttasuhteista San Marinon tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen uudelleenneuvotteluja varten ( CON / 2009/91 )
(trg)="11"> Parere relativo alle raccomandazioni di decisioni del Consiglio sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano e sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino ( CON / 2009/91 )

(src)="12"> EUVL C 284 , 25.11.2009 , s. 1 , pdf 819 kB , bg .
(trg)="12"> GU C 284 del 25.11.2009 , pag . 1 , pdf 815 kB , bg .

(src)="13"> cs .
(trg)="13"> cs .

(src)="14"> da .
(trg)="14"> da .

(src)="15"> de .
(trg)="15"> de .

(src)="16"> el .
(trg)="16"> el .

(src)="17"> en .
(trg)="17"> en .

(src)="18"> es .
(trg)="18"> es .

(src)="19"> et.
(trg)="19"> et.

(src)="20"> fi .
(trg)="20"> fi .

(src)="21"> fr .
(trg)="21"> fr .

(src)="22"> hu .
(trg)="22"> hu .

(src)="23"> it .
(trg)="23"> it .

(src)="24"> lt .
(trg)="24"> lt .

(src)="25"> lv .
(trg)="25"> lv .

(src)="26"> mt .
(trg)="26"> mt .

(src)="27"> nl .
(trg)="27"> nl .

(src)="28"> pl .
(trg)="28"> pl .

(src)="29"> pt .
(trg)="29"> pt .

(src)="30"> ro .
(trg)="30"> ro .

(src)="31"> sk .
(trg)="31"> sk .

(src)="32"> sl .
(trg)="32"> sl .

(src)="33"> sv
(trg)="33"> sv

(src)="34"> Lisätietoja
(trg)="34"> Ulteriori informazioni

(src)="35"> Suositus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön kannasta valuuttasuhteista Vatikaanivaltion kanssa tehdyn sopimuksen uudelleenneuvotteluja varten ( KOM ( 2009 ) 570 ) , pdf 41 kB , fi
(trg)="35"> Raccomandazione di decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano ( COM ( 2009 ) 570 ) , pdf 41 kB , it

(src)="36"> Suositus : neuvoston päätös Euroopan yhteisön kannasta valuuttasuhteista San Marinon tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen uudelleenneuvotteluja varten ( KOM ( 2009 ) 572 ) , pdf 39 kB , fi
(trg)="36"> Raccomandazione di decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino ( COM ( 2009 ) 572 ) , pdf 39 kB , it

(src)="37"> Back to The European Central Bank
(trg)="37"> Back to The European Central Bank

(src)="38"> Säädöskokoelma
(trg)="38"> Quadro normativo

(src)="39"> Käyttöohjeet
(trg)="39"> Guida per gli operatori

(src)="40"> Haku säädöskokoelmasta
(trg)="40"> Ricerca nel quadro normativo

(src)="41"> EKPJ : n oikeudellinen perusta
(trg)="41"> Regime giuridico del SEBC

(src)="42"> EKP : n institutionaaliset säännökset
(trg)="42"> Disposizioni istituzionali della BCE

(src)="43"> Rahapolitiikka ja rahapoliittiset operaatiot
(trg)="43"> Politica monetaria e operazioni

(src)="44"> Maksu - ja selvitysjärjestelmät
(trg)="44"> Sistemi di pagamento e di regolamento

(src)="45"> Setelit ja metallirahat , maksuvälineet ja valuuttoja koskevat asiat
(trg)="45"> Banconote e monete metalliche , mezzi di pagamento e questioni valutarie

(src)="46"> Valuuttamarkkinat ja valuuttavarannot
(trg)="46"> Cambi e riserve in valuta

(src)="47"> Palvelussuhteet , menettelytapaohjeet , petosten torjunta ja avoimuus
(trg)="47"> Statistiche Impiego , condotta , prevenzione delle frodi e trasparenza

(src)="48"> Rahoitusmarkkinoiden vakaus
(trg)="48"> Stabilità dei mercati finanziari

(src)="49"> Kaikki EKP : n lausunnot
(trg)="49"> Tutti i pareri della BCE

(src)="50"> Kaikki aikajärjestyksessä
(trg)="50"> In ordine cronologico

(src)="51"> 1998 ( EKP / EMI )
(trg)="51"> 1998 ( BCE / IME )

(src)="52"> 1997 ( EMI )
(trg)="52"> 1997 ( IME )

(src)="53"> 1996 ( EMI )
(trg)="53"> 1996 ( IME )

(src)="54"> 1995 ( EMI )
(trg)="54"> 1995 ( IME )

(src)="55"> 1994 ( EMI )
(trg)="55"> 1994 ( IME )

(src)="56"> Kaikki vuodet
(trg)="56"> Tutti gli anni

(src)="57"> Cross-navigation Menu
(trg)="57"> Cross-navigation Menu

(src)="58"> Aiheeseen liittyvää
(trg)="58"> Informazioni correlate

(src)="59"> EKPJ : n ja EKP : n perussääntö ( epävirallinen konsolidoitu toisinto )
(trg)="59"> Statuto del SEBC e della BCE ( versione consolidata non ufficiale )

(src)="60"> Legal publications
(trg)="60"> Legal publications

(src)="61"> Press releases - legal
(trg)="61"> Press releases - legal

(src)="62"> EU : n lainsäädäntö
(trg)="62"> Legislazione dell' UE

(src)="63"> EU : n rahoitus - ja pankkilainsäädäntö
(trg)="63"> Legislazione in materia finanziaria e bancaria dell' UE

(src)="64"> ECB Home
(trg)="64"> ECB Home

(src)="65"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="65"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="66"> Print
(trg)="66"> Print

(src)="67"> RSS feed
(trg)="67"> RSS feed

(src)="68"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | Suomi | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="68"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | Italiano | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

(src)="69"> L 40/32
(trg)="69"> L 40/32

(src)="70"> FI
(trg)="70"> IT

(src)="71"> Euroopan unionin virallinen lehti
(trg)="71"> Gazzetta ufficiale dell' Unione europea

(src)="72"> EUROOPAN KESKUSPANKKI
(trg)="72"> BANCA CENTRALE EUROPEA

(src)="73"> EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT , annettu 3 päivänä helmikuuta 2006 , Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta suuntaviivojen EKP / 2005/5 muuttamisesta ( EKP / 2006/2 ) ( 2006/87 / EY ) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO , joka ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT :
(trg)="73"> INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 3 febbraio 2006 che modifica l' indirizzo BCE / 2005/5 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea e alle procedure di scambio di informazioni statistiche all' interno del Sistema europeo di banche centrali in materia di statistiche sulla finanza pubblica ( BCE / 2006/2 ) ( 2006/87 / CE ) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA , HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO :

(src)="74"> ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1 , 5.2 , 12.1 ja 14.3 artiklan , sekä katsoo seuraavaa : ( 1 )
(trg)="74"> visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea , in particolare , gli articoli 5.1 e 5.2 , 12.1 e 14.3 , considerando quanto segue : ( 1 )

(src)="75"> 1 artikla Suuntaviivoja EKP / 2005/5 muutetaan seuraavasti : 1 ) Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti : « 1 .
(trg)="75"> Articolo 1 L' indirizzo BCE / 2005/5 è modificato come segue : 1 ) l' articolo 4 , paragrafo 1 , è sostituito dal seguente : « 1 .

(src)="76"> Kansalliset keskuspankit ilmoittavat täydelliset tietosarjat kahdesti vuodessa , ennen huhtikuun 15 päivää ja ennen lokakuun 15 päivää ."
(trg)="76"> Le BCN trasmettono serie complete di dati due volte l' anno , ossia entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre .»

(src)="77"> . 2 ) Muutetaan liitettä IV seuraavasti : Taulukoissa , jotka on otsikoitu « Tämänhetkiset tiedot » ja « Taustatiedot » , korvataan sana « Syyskuu » otsikon « Ensimmäinen toimituspvä » alla oikeassa sarakkeessa sanalla « Lokakuu » .
(trg)="77"> 2 ) l' allegato IV è modificato come segue . La parola « Settembre » , contenuta nella colonna destra con titolo « Data della prima trasmissione » delle due tavole « Dati correnti » e Dati storici , è sostituita dalla parola « Ottobre » .

(src)="78"> 2 artikla Nämä suuntaviivat tulevat voimaan kahden päivän kuluttua niiden antamispäivästä .
(trg)="78"> Articolo 2 Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione .

(src)="79"> 3 artikla Nämä suuntaviivat on osoitettu euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille .
(trg)="79"> Articolo 3 Le BCN degli Stati membri che hanno adottato l' euro sono destinatarie del presente indirizzo .

(src)="80"> Asetuksen ( EY ) N : o 3605/93 muuttamisesta liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn liittyvien tilastotietojen laadun osalta 12 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen ( EY ) N : o 2103/2005 ( 1 ) 1 artiklalla muutetaan muun muassa määräaikoja , joiden mukaisesti tiedot on toimitettava liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä , jotta varmistettaisiin niiden yhteensopivuus Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän 1995 ( EKT 1995 ) ( 2 ) mukaisten tietojen toimittamista koskevien määräaikojen kanssa .
(trg)="80"> L' articolo 1 del regolamento ( CE ) n. 2103/2005 del Consiglio , del 12 dicembre 2005 , che modifica il regolamento ( CE ) n. 3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi ( 1 ) ( PDE ) , modifica fra le altre cose le scadenze per la trasmissione dei dati ai fini della PDE in modo da garantirne la coerenza con quelle relative al programma di trasmissione del Sistema europeo dei conti 95 ( SEC 95 ) ( 2 ) .

(src)="81"> Tämän muutoksen seurauksena jäsenvaltioiden on vuodesta 2006 lähtien toimitettava liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn liittyvät tiedot joka vuosi ennen huhtikuun 1 päivää ja ennen lokakuun 1 päivää .
(trg)="81"> A seguito di tale modifica , a partire dal 2006 gli Stati membri saranno tenuti a trasmettere i dati ai fini della PDE entro il 1o aprile e il 1o ottobre di ogni anno .

(src)="82"> Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta 17 päivänä helmikuuta 2005 annettujen suuntaviivojen EKP / 2005/5 ( 3 ) mukaisten eurojärjestelmän vaatimusten pitäisi yhdenmukaisuuden vuoksi perustua mahdollisimman suuressa määrin EKT 95 : n tilastointistandardeihin .
(trg)="82"> Per ragioni di coerenza , gli obblighi dell' Eurosistema di cui all' indirizzo BCE / 2005/5 , del 17 febbraio 2005 , relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea e alle procedure di scambio di informazioni statistiche all' interno del Sistema europeo di banche centrali in materia di statistiche sulla finanza pubblica ( 3 ) , dovrebbero essere basati , per quanto possibile , sulle norme statistiche del SEC 95 .

(src)="83"> Tästä syystä on muutettava määräaikoja , jotka on vahvistettu suuntaviivojen EKP / 2005/5 4 artiklassa kansallisten keskuspankkien Euroopan keskuspankille ( EKP ) kahdesti vuodessa toimittamien täydellisten tietosarjojen osalta .
(trg)="83"> Pertanto , le scadenze di cui all' articolo 4 dell' indirizzo BCE / 2005/5 relative alla trasmissione due volte l' anno di serie complete di dati da parte delle Banche centrali nazionali ( BCN ) alla Banca centrale europea ( BCE ) necessitano di essere modificate .

(src)="84"> Perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan mukaisesti EKP : n suuntaviivat ovat erottamaton osa yhteisön lainsäädäntöä ,
(trg)="84"> In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto , gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario ,

(src)="85"> ( 2 )
(trg)="85"> ( 2 )

(src)="86"> Annettu Frankfurt am Mainissa 3 päivänä helmikuuta 2006 .
(trg)="86"> Fatto a Francoforte sul Meno , il 3 febbraio 2006 .

(src)="87"> EKP : n neuvoston puolesta EKP : n puheenjohtaja Jean-Claude TRICHET
(trg)="87"> Per il Consiglio direttivo della BCE Il presidente della BCE Jean-Claude TRICHET

(src)="88"> ( 3 )
(trg)="88"> ( 3 )

(src)="89"> ( 1 ) EUVL L 337 , 22.12.2005 , s. 1 .
(trg)="89"> ( 1 ) GU L 337 del 22.12.2005 , pag . 1 .

(src)="90"> ( 2 ) Neuvoston asetus ( EY ) N : o 2223/96 , annettu 25 päivänä kesäkuuta 1996 , Euroopan kansantalouden tilinpito - ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä ( EYVL L 310 , 30.11.1996 , s. 1 ) .
(trg)="90"> ( 2 ) Regolamento ( CE ) n. 2223/96 del Consiglio , del 25 giugno 1996 , relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ( GU L 310 del 30.11.1996 , pag . 1 ) .

(src)="91"> Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella ( EY ) N : o 1267/2003 ( EUVL L 180 , 18.7.2003 , s. 1 ) .
(trg)="91"> Regolamento modificato da ultimo dal regolamento ( CE ) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 180 del 18.7.2003 , pag . 1 ) .

(src)="92"> ( 3 ) EUVL L 109 , 29.4.2005 , s. 81 .
(trg)="92"> ( 3 ) GU L 109 del 29.4.2005 , pag . 81 .

(src)="93"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Säädöskokoelma > Kaikki aikajärjestyksessä > 2007 > CON / 2007/29
(trg)="93"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Quadro normativo > In ordine cronologico > 2007 > CON / 2007/29

(src)="94"> CON / 2007/29
(trg)="94"> CON / 2007/29

(src)="95"> Lausunto kuluttajansuojaan liittyvien tehtävien sisällyttämisestä Banco de Portugalin valvontatehtäviin ( CON / 2007/29 )
(trg)="95"> Parere relativo all' istituzione di un regime di tutela dei consumatori nel contesto della funzione di vigilanza prudenziale del Banco de Portugual ( CON / 2007/29 )

(src)="96"> Portugali , 5.10.2007 , pdf 79 kB , en .
(trg)="96"> Portogallo , 5.10.2007 , pdf 79 kB , en .

(src)="97"> pt
(trg)="97"> pt

(src)="98"> Asiaan liittyvät EKP : n säädökset
(trg)="98"> Atti giuridici correlati della BCE

(src)="99"> Opinion CON / 2006/47
(trg)="99"> Opinion CON / 2006/47

(src)="100"> Opinion CON / 2006/38
(trg)="100"> Opinion CON / 2006/38