# et/ecb-et-sk.xml.gz
# sk/ecb-et-sk.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Õigusraamistik > Kuupäevade järgi > Kõik aastad > CON / 2005/51
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Všetko podľa dátumu > Všetky roky > CON / 2005/51

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> CON / 2005/51
(trg)="10"> CON / 2005/51

(src)="11"> Arvamus euro kasutuselevõtu korra kohta liikmesriikides , kes ei ole veel eurole üle läinud ( CON / 2005/51 )
(trg)="11"> Stanovisko k režimu zavedenia eura v členských štátoch , ktoré zatiaľ neprijali euro ( CON / 2005/51 )

(src)="12"> ELT C 316 , 13.12.2005 , lk 25 , pdf 144 kB , cs .
(trg)="12"> 12 . 2005 , s. 25 , pdf 272 kB , cs .

(src)="13"> da .
(trg)="13"> da .

(src)="14"> de .
(trg)="14"> de .

(src)="15"> el .
(trg)="15"> el .

(src)="16"> en .
(trg)="16"> en .

(src)="17"> es .
(trg)="17"> es .

(src)="18"> et.
(trg)="18"> et.

(src)="19"> fi .
(trg)="19"> fi .

(src)="20"> fr .
(trg)="20"> fr .

(src)="21"> hu .
(trg)="21"> hu .

(src)="22"> it .
(trg)="22"> it .

(src)="23"> lt .
(trg)="23"> lt .

(src)="24"> lv .
(trg)="24"> lv .

(src)="25"> mt .
(trg)="25"> mt .

(src)="26"> nl .
(trg)="26"> nl .

(src)="27"> pl .
(trg)="27"> pl .

(src)="28"> pt .
(trg)="28"> pt .

(src)="29"> sk .
(trg)="29"> sk .

(src)="30"> sl .
(trg)="30"> sl .

(src)="31"> sv
(trg)="31"> sv

(src)="32"> Täiendav teave Ettepanek nõukogu määruse kohta , millega muudetakse määrust ( EÜ ) nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta ( KOM ( 2005 ) 357 ) , pdf 137 kB , et
(trg)="32"> Návrh nariadenia Rady , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady ( ES ) č . 974/98 o zavedení eura ( KOM ( 2005 ) 357 v konečnom znení ) , pdf 185 kB , sk

(src)="33"> Back to The European Central Bank
(trg)="33"> Back to The European Central Bank

(src)="34"> Õigusraamistik Kasutusjuhend
(trg)="34"> Užívateľská príručka

(src)="35"> Otsi õigusraamistikus EKPS õigusraamistik
(trg)="35"> Hľadať v právnom rámci

(src)="36"> EKP institutsioonilised sätted
(trg)="36"> Inštitucionálne ustanovenia ECB

(src)="37"> Rahapoliitika
(trg)="37"> Menová politika a operácie

(src)="38"> Makse - ja arveldussüsteemid
(trg)="38"> Platobné a zúčtovacie systémy

(src)="39"> Pangatähed ja mündid , maksevahendid ja vääringu küsimused
(trg)="39"> Bankovky a mince , platobné prostriedky a menové záležitosti

(src)="40"> Välisvaluuta ja välisvaluutareservid
(trg)="40"> Devízy a devízové rezervy

(src)="41"> Statistika
(trg)="41"> Štatistika

(src)="42"> Töölepingutingimused , tegevusjuhised , pettuse ärahoidmine ja läbipaistvus
(trg)="42"> Zamestnávanie , správanie sa , predchádzanie podvodom a transparentnosť

(src)="43"> Finantsturu stabiilsus
(trg)="43"> Stabilita finančných trhov

(src)="44"> Kõik EKP arvamused Kuupäevade järgi
(trg)="44"> Všetky stanoviská ECB

(src)="45"> 1998 ( EKP / EMI )
(trg)="45"> 1998 ( ECB / EMI )

(src)="46"> 1997 ( EMI )
(trg)="46"> 1997 ( EMI )

(src)="47"> 1996 ( EMI )
(trg)="47"> 1996 ( EMI )

(src)="48"> 1995 ( EMI )
(trg)="48"> 1995 ( EMI )

(src)="49"> 1994 ( EMI )
(trg)="49"> 1994 ( EMI )

(src)="50"> Kõik aastad
(trg)="50"> Všetky roky

(src)="51"> Cross-navigation Menu
(trg)="51"> Cross-navigation Menu

(src)="52"> Seonduvad EKP õigusaktid
(trg)="52"> Súvisiace právne predpisy ECB

(src)="53"> Opinion CON / 2005/21
(trg)="53"> Opinion CON / 2005/21

(src)="54"> Seonduv teave
(trg)="54"> Súvisiace informácie

(src)="55"> Nõukogu määrus ( EÜ ) nr 2169/2005
(trg)="55"> Nariadenie Rady ( ES ) č . 2169/2005

(src)="56"> ECB Home
(trg)="56"> ECB Home

(src)="57"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="57"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="58"> Print
(trg)="58"> Print

(src)="59"> RSS feed
(trg)="59"> RSS feed

(src)="60"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | Eesti keel | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="60"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | Slovenčina | SL | SV

(src)="61"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Täiendavat lugemist > Videoklipid > Sõltumatus , aruandekohustus ja rahvusvahelised suhted
(trg)="61"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Vzdelávacie materiály > Videá > Nezávislosť , zodpovednosť a medzinárodné vzťahy

(src)="62"> Sõltumatus , aruandekohustus ja rahvusvahelised suhted
(trg)="62"> Nezávislosť , zodpovednosť a medzinárodné vzťahy

(src)="63"> Täiendavat lugemist
(trg)="63"> Vzdelávacie materiály

(src)="64"> FAKTE
(trg)="64"> Prehľad základných informácií

(src)="65"> Inflatsioon ja euro
(trg)="65"> Inflácia a euro

(src)="66"> Videoklipid
(trg)="66"> Videá

(src)="67"> Lühidalt EKPst
(trg)="67"> Informácie o ECB

(src)="68"> Ajalugu
(trg)="68"> História

(src)="69"> Roll ja ülesanded
(trg)="69"> Poslanie a úlohy

(src)="70"> Rahapoliitiline strateegia
(trg)="70"> Stratégia menovej politiky

(src)="71"> Rahapoliitika instrumendid
(trg)="71"> Nástroje menovej politiky

(src)="72"> Juhtorganid
(trg)="72"> Riadiace orgány

(src)="73"> Euro pangatähed ja mündid
(trg)="73"> Eurobankovky a euromince

(src)="74"> Areng jätkub
(trg)="74"> Rozširovanie eurozóny

(src)="75"> Hinnastabiilsust tutvustav multifilm õpilastele
(trg)="75"> Kreslený film o cenovej stabilite pre školy

(src)="76"> Allalaadimiseks Lühidalt EKPst Ajalugu Roll ja ülesanded Rahapoliitiline strateegia Rahapoliitika instrumendid Juhtorganid Sõltumatus , aruandekohustus ja rahvusvahelised suhted Euro pangatähed ja mündid Areng jätkub
(trg)="76"> Informácie o ECB História Poslanie a úlohy Stratégia menovej politiky Nástroje menovej politiky Riadiace orgány Nezávislosť , zodpovednosť a medzinárodné vzťahy Eurobankovky a euromince Roz š irovanie eurozóny

(src)="77"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | Eesti keel | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="77"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | Slovenčina | SL | SV

(src)="78"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Õigusraamistik > Kõik EKP arvamused > CON / 1997/28
(trg)="78"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Všetky stanoviská ECB > CON / 1997/28

(src)="79"> CON / 1997/28
(trg)="79"> CON / 1997/28

(src)="80"> Arvamus rahaturulepingu määratlemise kohta ( CON / 1997/28 )
(trg)="80"> Stanovisko k definícii zmluvy peňažného trhu ( CON / 1997/28 )

(src)="81"> Ühendkuningriik , 6.2.1998 , pdf 13 kB , en
(trg)="81"> 2 . 1998 , pdf 13 kB , en

(src)="82"> Cross-navigation Menu Seonduvad EKP õigusaktid
(trg)="82"> Všetko podľa dátumu Cross-navigation Menu

(src)="83"> Opinion CON / 1995/10
(trg)="83"> Opinion CON / 1995/10

(src)="84"> ET
(trg)="84"> SK

(src)="85"> EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON
(trg)="85"> KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

(src)="86"> Brüssel 30.4.2009 KOM ( 2009 ) 207 lõplik 2009/0064 ( COD )
(trg)="86"> Brusel , 30.4.2009 KOM ( 2009 ) 207 v konečnom znení 2009/0064 ( COD )

(src)="87"> Ettepanek : EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta ning millega muudetakse direktiive 2004/39 / EÜ ja 2009 /...
(trg)="87"> Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o správcoch alternatívnych investičných fondov , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2004/39 / ES a 2009 /...

(src)="88"> / EÜ
(trg)="88"> / ES

(src)="89"> { SEK ( 2009 ) 576 } { SEK ( 2009 ) 577 }
(trg)="89"> { SEK ( 2009 ) 576 } { SEK ( 2009 ) 577 }

(src)="90"> SELETUSKIRI 1 .
(trg)="90"> DÔVODOVÁ SPRÁVA 1 .

(src)="91"> ETTEPANEKU TAUST Ettepaneku taust , põhjused ja eesmärgid
(trg)="91"> KONTEXT NÁVRHU Kontext , dôvody a ciele návrhu

(src)="92"> Finantskriisi tagajärjel on tulnud ilmsiks ülemaailmse finantssüsteemi paljud nõrgad kohad .
(trg)="92"> Finančná kríza odhalila viaceré zraniteľné miesta globálneho finančného systému .

(src)="93"> See on näidanud , kuidas ühes sektoris kuhjunud riskid võivad kiiresti levida üle kogu finantssüsteemi ning oluliselt mõjutada kõiki finantsturu osalisi ja turgude stabiilsust .
(trg)="93"> Upozornila , ako sa riziká vznikajúce v jednom sektore môžu rýchlo prenášať vo finančnom systéme a mať vážne dôsledky na všetkých účastníkov finančného trhu a na stabilitu relevantných trhov .

(src)="94"> Käesolev ettepanek on osa ambitsioonikast komisjoni programmist , mille eesmärk on laiendada asjakohast reguleerimist ja järelevalvet kõigile märkimisväärse riskiga seotud turuosalistele ja tegevustele1 .
(trg)="94"> Tento návrh predstavuje súčasť ambiciózneho programu Komisie na rozšírenie vhodnej regulácie a dohľadu nad všetkými účastníkmi a činnosťami , ktoré sú zdrojom závažných rizík .

(src)="95"> Kavandatud õigusaktiga kehtestatakse ühtlustatud nõuded majandusüksustele , kes tegelevad alternatiivsete investeerimisfondide valitsemise ja juhtimisega .
(trg)="95"> 1 Navrhovanou právnou úpravou sa zavedú harmonizované požiadavky na subjekty zapojené do riadenia a správy alternatívnych investičných fondov ( AIFS ) .

(src)="96"> Kõnealuse sektori suurema reguleerimise vajadust on rõhutanud Euroopa Parlament2 ja kõrgetasemeline finantsjärelevalve eksperdirühm , mille esimees on Jacques de Larosière3 .
(trg)="96"> Potrebu intenzívnejšieho zapojenia regulačných orgánov do tohto sektora zdôraznil Európsky parlament2 a skupina na vysokej úrovni pre finančný dohľad pod vedením pána Jacques de Larosière3 .

(src)="97"> Seda teemat arutatakse jätkuvalt ka rahvusvahelisel tasemel , nt G20 , Rahvusvaheline Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni ( IOSCO ) ja finantsstabiilsuse foorumi raames .
(trg)="97"> Je aj predmetom pokračujúcej diskusie na medzinárodnej úrovni , napríklad prostredníctvom práce skupiny G20 , IOSCO a Fóra finančnej stability .

(src)="98"> Kõnealuste fondidena käsitatakse kõiki fonde , mida ei reguleerita eurofondide direktiiviga4 .
(trg)="98"> Uvedené fondy sú vymedzené ako všetky fondy , ktoré nie sú regulované podľa smernice o PKIPCP .

(src)="99"> Praegu ligikaudu 2 triljoni euro väärtuses varasid valitsevad alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad kasutavad eri investeerimistehnikaid , investeerivad eri varade turgudele ja nende tegevus on suunatud eri investorgruppidele .
(trg)="99"> 4 AIFS v súčasnosti spravujú aktíva vo výške približne 2 bilióny EUR a využívajú rôzne investičné metódy , investujú do rôznych trhov aktív a uspokojujú požiadavky rôznych skupín investorov .

(src)="100"> Kõnealune sektor hõlmab riskifonde ja börsivälistesse ettevõtetesse investeerivaid fonde , samuti kinnisvarafonde , toorainefonde , infrastruktuurifonde ja muid institutsionaalseid fonde . Finantskriis on näidanud , mil määral on alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate tegevus avatud eri riskidele .
(trg)="100"> Tento sektor zahŕňa zaisťovacie fondy ( hedge funds ) a fondy investujúce do verejne neobchodovateľných akcií ( private equity funds ) , ako aj fondy investujúce do nehnuteľností ( real estate funds ) , komoditné fondy , infraštrukturálne fondy a iné druhy inštitucionálnych fondov .