# es/ecb-es-pl.xml.gz
# pl/ecb-es-pl.xml.gz


(src)="1"> ES
(trg)="1"> PL

(src)="2"> Diario Oficial de la Unión Europea
(trg)="2"> Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(src)="3"> L 306/15
(trg)="3"> L 306/15

(src)="4"> REGLAMENTO ( CE ) No 1637/2006 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO de 2 de noviembre de 2006 relativo a las disposiciones transitorias para la aplicación de las reservas mínimas por el Banco Central Europeo después de la introducción del euro en Eslovenia ( BCE / 2006/15 ) EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO , que faciliten el proceso e impidan que las entidades de crédito de los Estados miembros participantes , incluida Eslovenia , soporten cargas desproporcionadas .
(trg)="4"> ROZPORZĄDZENIE ( WE ) NR 1637/2006 EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 2 listopada 2006 r. dotyczące przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro w Słowenii ( EBC / 2006/15 ) RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO ,

(src)="5"> Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo y , en particular , su artículo 19.1 y su artículo 47.2 , primer guión , ( 3 )
(trg)="5"> uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego , w szczególności jego art. 19 ust .

(src)="6"> Visto el Reglamento ( CE ) no 2531/98 del Consejo , de 23 de noviembre de 1998 , relativo a la aplicación de las reservas mínimas por el Banco Central Europeo ( 1 ) ,
(trg)="6"> 1 oraz pierwsze tiret art. 47 ust . 2 , ( 3 )

(src)="7"> El artículo 5 de los Estatutos , conjuntamente con el artículo 10 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea , obliga a los Estados miembros a adoptar internamente las medidas que procedan para recopilar la información estadística necesaria para cumplir las exigencias del BCE al respecto y prepararse oportunamente en materia estadística para adoptar el euro .
(trg)="7"> w sposób pozwalający na uniknięcie nieproporcjonalnie wysokich obciążeń dla instytucji kredytowych w uczestniczących państwach członkowskich , w tym Słowenii .

(src)="8"> Visto el Reglamento ( CE ) no 1745/2003 ( BCE / 2003/9 ) , de 12 de septiembre de 2003 , relativo a la aplicación de las reservas mínimas ( 2 ) , HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO : Visto el Reglamento ( CE ) no 2532/98 del Consejo , de 23 de noviembre de 1998 , sobre las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones ( 3 ) ,
(trg)="8"> uwzględniając rozporządzenie Rady ( WE ) nr 2531/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny ( 1 ) , uwzględniając rozporządzenie ( WE ) nr 1745/2003 ( EBC / 2003/9 ) z dnia 12 września 2003 r. dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych ( 2 ) , uwzględniając rozporządzenie Rady ( WE ) nr 2532/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji ( 3 ) , uwzględniając rozporządzenie Rady ( WE ) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny ( 4 ) , w szczególności jego art. 5 ust .

(src)="9"> Artículo 1 Definiciones
(trg)="9"> 1 i art. 6 ust .

(src)="10"> Visto el Reglamento ( CE ) no 2533/98 del Consejo , de 23 de noviembre de 1998 , sobre la obtención de información estadística por el Banco Central Europeo ( 4 ) , y , en particular , su artículo 5 , apartado 1 , y su artículo 6 , apartado 4 ,
(trg)="10"> 4 , uwzględniając rozporządzenie ( WE ) nr 2423/2001 ( EBC / 2001/13 ) z dnia 22 listopada 2001 r. dotyczące skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych ( 5 ) .

(src)="11"> A efectos del presente Reglamento , los términos « entidad » , « exigencia de reservas » , « período de mantenimiento » , « base de reservas » y « Estado miembro participante » tendrán el mismo significado que en el Reglamento ( CE ) no 1745/2003 ( BCE / 2003/9 ) . Visto el Reglamento ( CE ) no 2423/2001 ( BCE / 2001/13 ) , de 22 de noviembre de 2001 , relativo al balance consolidado del sector de las instituciones financieras monetarias ( 5 ) ,
(trg)="11"> Artykuł 1 Definicje Użyte w niniejszym rozporządzeniu określenia „instytucja » , „obowiązek utrzymywania rezerw » , „okres utrzymywania » , „podstawa naliczania rezerwy » oraz „uczestniczące państwo członkowskie » mają znaczenie określone w rozporządzeniu ( WE ) nr 1745/2003 ( EBC / 2003/9 ) .

(src)="12"> Artículo 2 Disposiciones transitorias aplicables a las entidades situadas en Eslovenia 1 .
(trg)="12"> Artykuł 2 Przepisy przejściowe dla instytucji mających siedzibę w Słowenii 1 .

(src)="13"> No obstante lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento ( CE ) no 1745/2003 ( BCE / 2003/9 ) , las entidades situadas en Eslovenia estarán sujetas a un período de mantenimiento transitorio comprendido entre el 1 y el 16 de enero de 2007 . Considerando lo siguiente :
(trg)="13"> W drodze wyjątku od art. 7 rozporządzenia ( WE ) nr 1745/2003 ( EBC / 2003/9 ) dla instytucji mających siedzibę w Słowenii przejściowy okres utrzymywania biegnie od dnia 1 stycznia do dnia 16 stycznia 2007 r.

(src)="14"> ( 1 ) La introducción del euro en Eslovenia el 1 de enero de 2007 significa que las entidades de crédito y sucursales de entidades de crédito situadas en Eslovenia estarán sujetas a reservas mínimas desde esa fecha .
(trg)="14"> Wprowadzenie waluty euro przez Słowenię w dniu 1 stycznia 2007 r. oznacza , iż od tej daty instytucje kredytowe oraz oddziały instytucji kredytowych mające siedzibę w Słowenii będą podlegać obowiązkowi utrzymywania rezerw .

(src)="15"> ( 2 ) La integración de esas entidades y sucursales de entidades en el sistema de reservas mínimas del Banco Central Europeo ( BCE ) exige adoptar disposiciones transitorias
(trg)="15"> Włączenie wskazanych podmiotów do systemu rezerw obowiązkowych Europejskiego Banku Centralnego ( EBC ) wymaga przyjęcia przepisów przejściowych w celu zapewnienia ich płynnej integracji , przeprowadzonej ( 2 )

(src)="16"> ( 1 ) DO L 318 de 27.11.1998 , p. 1 .
(trg)="16"> ( 1 ) Dz . U. L 318 z 27.11.1998 , str .

(src)="17"> Reglamento modificado por el Reglamento ( CE ) no 134/2002 ( DO L 24 de 26.1.2002 , p. 1 ) .
(trg)="17"> Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem ( WE ) nr 134/2002 ( Dz . U. L 24 z 26.1.2002 , str .

(src)="18"> ( 2 ) DO L 250 de 2.10.2003 , p. 10 .
(trg)="18"> ( 2 ) Dz . U. L 250 z 2.10.2003 , str .

(src)="19"> ( 3 ) DO L 318 de 27.11.1998 , p. 4 .
(trg)="19"> ( 3 ) Dz . U. L 318 z 27.11.1998 , str .

(src)="20"> ( 4 ) DO L 318 de 27.11.1998 , p. 8 .
(trg)="20"> ( 4 ) Dz . U. L 318 z 27.11.1998 , str .

(src)="21"> ( 5 ) DO L 333 de 17.12.2001 , p. 1 .
(trg)="21"> ( 5 ) Dz . U. L 333 z 17.12.2001 , str .

(src)="22"> Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento ( CE ) no 2181/2004 ( BCE / 2004/21 ) ( DO L 371 de 18.12.2004 , p. 42 ) .
(trg)="22"> Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem ( WE ) nr 2181/2004 ( EBC / 2004/21 ) ( Dz . U. L 371 z 18.12.2004 , str .

(src)="23"> La base de reservas de cada entidad situada en Eslovenia para el período de mantenimiento transitorio se establecerá de acuerdo con los elementos de su balance al 31 de octubre de 2006 . Las entidades situadas en Eslovenia comunicarán sus bases de reservas al Banka Slovenije de acuerdo con las normas de información sobre estadísticas monetarias y bancarias del BCE , establecidas en el Reglamento ( CE ) no 2423/2001 ( BCE / 2001/13 ) .
(trg)="23"> Podstawa naliczania rezerwy za przejściowy okres utrzymywania zostanie określona dla każdej instytucji mającej siedzibę w Słowenii w oparciu o składniki bilansu danej instytucji na dzień 31 października 2006 r. Instytucje mające siedzibę w Słowenii zgłaszają Banka Slovenije swoją podstawę naliczania rezerwy zgodnie z zasadami sprawozdawczości EBC w zakresie statystyki pieniężnej i bankowej określonymi w rozporządzeniu ( WE ) nr 2423/2001 ( EBC / 2001/13 ) .

(src)="24"> Las entidades situadas en Eslovenia que disfruten de la excepción prevista en el artículo 2 , apartado 2 , del Reglamento ( CE ) no 2423/2001 ( BCE / 2001/13 ) calcularán la base de reservas para el período de mantenimiento transitorio de acuerdo con su balance al 30 de septiembre de 2006 .
(trg)="24"> Mające siedzibę w Słowenii instytucje korzystające z wyłączenia przewidzianego w art. 2 ust . 2 rozporządzenia ( WE ) nr 2423/2001 ( EBC / 2001/13 ) obliczają podstawę naliczania rezerwy za przejściowy okres utrzymywania na podstawie swojego bilansu sporządzonego na dzień 30 września 2006 r.

(src)="25"> L 306/16
(trg)="25"> L 306/16

(src)="26"> Las reservas mínimas de cada entidad situada en Eslovenia para el período de mantenimiento transitorio las calculará la propia entidad o el Banka Slovenije . La parte que haga el cálculo de las reservas mínimas lo presentará a la otra parte con antelación suficiente para que esta pueda verificarlo y presentar revisiones el 11 de diciembre de 2006 a más tardar .
(trg)="26"> W zakresie dotyczącym przejściowego okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej dla instytucji mającej siedzibę w Słowenii naliczane są przez tę instytucję bądź przez Banka Slovenije .

(src)="27"> Ambas partes confirmarán el cálculo de las reservas mínimas y las revisiones si las hubiere el 12 de diciembre de 2006 a más tardar . Si la parte a la que se presenta el cálculo de las reservas mínimas no lo confirma el 12 de diciembre de 2006 a más tardar , se considerará que admite ese cálculo como aplicable al período de mantenimiento transitorio .
(trg)="27"> Strona dokonująca naliczenia rezerw obowiązkowych przekazuje dokonane obliczenia drugiej stronie , pozostawiając jej odpowiednią ilość czasu na sprawdzenie obliczeń i wniesienie poprawek w terminie do dnia 11 grudnia 2006 r. Naliczone rezerwy obowiązkowe wraz z poprawkami ( o ile zostały one wniesione ) podlegają zatwierdzeniu przez obie strony w terminie do dnia 12 grudnia 2006 r. W razie braku potwierdzenia do dnia 12 grudnia 2006 r. wysokości rezerw obowiązkowych przez stronę zawiadomioną o naliczeniu uważa się , że uznaje ona zastosowanie naliczonej wysokości przez przejściowy okres utrzymywania .

(src)="28"> Artículo 3 Disposiciones transitorias aplicables a las entidades situadas en otros Estados miembros participantes 1 .
(trg)="28"> Artykuł 3 Przepisy przejściowe dla instytucji mających siedzibę w innych uczestniczących państwach członkowskich 1 .

(src)="29"> El período de mantenimiento transitorio aplicable a las entidades situadas en Eslovenia no afectará al período de mantenimiento aplicable , de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento ( CE ) no 1745/2003 ( BCE / 2003/9 ) , a las entidades situadas en otros Estados miembros participantes .
(trg)="29"> Przyjęcie przejściowego okresu utrzymywania w stosunku do instytucji mających siedzibę w Słowenii nie uchybia okresowi utrzymywania mającemu zastosowanie na podstawie art. 7 rozporządzenia ( WE ) nr 1745/2003 ( EBC / 2003/9 ) do instytucji mających siedzibę w innych uczestniczących państwach członkowskich .

(src)="30"> Las entidades situadas en otros Estados miembros participantes podrán optar por deducir de sus bases de reservas , para los períodos de mantenimiento de 13 de diciembre de 2006 a 16 de enero de 2007 y de 17 de enero de 2007 a 13 de febrero de 2007 , pasivos adeudados a entidades situadas en Eslovenia , aun cuando en el momento del cálculo de las reservas mínimas estas entidades no figuren en la lista de entidades sujetas a reservas mínimas a que se refiere el artículo 2 , apartado 3 , del Reglamento ( CE ) no 1745/2003 ( BCE / 2003/9 ) .
(trg)="30"> Instytucje mające siedzibę w innych uczestniczących państwach członkowskich mogą postanowić o odliczeniu ze swojej podstawy naliczania rezerwy za okresy utrzymywania od dnia 13 grudnia 2006 r. do dnia 16 stycznia 2007 r. oraz od dnia 17 stycznia 2007 r. do dnia 13 lutego 2007 r. wszelkich zobowiązań w stosunku do instytucji mających siedzibę w Słowenii , również w przypadku gdy w chwili naliczania rezerw obowiązkowych dana instytucja nie będzie umieszczona na liście instytucji objętych obowiązkiem utrzymywania rezerw , o której mowa w art. 2 ust . 3 rozporządzenia ( WE ) nr 1745/2003 ( EBC / 2003/9 ) .

(src)="31"> Las entidades situadas en otros Estados miembros participantes que deseen deducir pasivos adeudados a entidades situadas en Eslovenia calcularán sus reservas mínimas , para los períodos de mantenimiento de 13 de diciembre de 2006 a 16 de enero de 2007 y de 17 de enero de 2007 a 13 de febrero de 2007 , de acuerdo con su balance al 31 de octubre de 2006 y al 30 de noviembre de 2006 respectivamente , y presentarán un cuadro como el de la nota 5 del cuadro 1 del anexo I del Reglamento ( CE ) no 2423/2001 ( BCE / 2001/13 ) , considerando a las entidades situadas en Eslovenia como ya sujetas al sistema de reservas mínimas del BCE .
(trg)="31"> Instytucje mające siedzibę w innych uczestniczących państwach członkowskich , które zamierzają dokonać odliczenia zobowiązań w stosunku do instytucji mających siedzibę w Słowenii , naliczają rezerwy obowiązkowe za okresy utrzymywania od dnia 13 grudnia 2006 r. do dnia 16 stycznia 2007 r. oraz od dnia 17 stycznia do dnia 13 lutego 2007 r. na podstawie swoich bilansów sporządzonych na dzień odpowiednio 31 października 2006 r. oraz 30 listopada 2006 r. oraz przekazują sprawozdanie obejmujące tabelę sporządzoną zgodnie z przypisem 5 do tabeli 1 załącznika I rozporządzenia ( WE ) nr 2423/2001 ( EBC / 2001/13 ) , z uwzględnieniem instytucji mających siedzibę w Słowenii jako podlegających już systemowi rezerw obowiązkowych EBC .

(src)="32"> Ello se entenderá sin perjuicio de la obligación de las entidades de comunicar la información estadística de los períodos correspondientes de acuerdo con el cuadro 1 del anexo I del Reglamento ( CE ) no 2423/2001 ( BCE / 2001/13 ) , considerando a las instituciones situadas en Eslovenia como bancos situados en el resto del mundo .
(trg)="32"> Powyższy przepis nie uchybia ciążącemu na instytucjach obowiązkowi składania sprawozdań w zakresie informacji statystycznych za właściwe okresy zgodnie z tabelą 1 załącznika I do rozporządzenia ( WE ) nr 2423/2001 ( EBC / 2001/13 ) , przy czym instytucje mające siedzibę w Słowenii powinny być w dalszym ciągu kategoryzowane jako banki mające siedzibę na obszarze „Reszty świata » .

(src)="33"> Los cuadros se presentarán de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos en el Reglamento ( CE ) no 2423/2001 ( BCE / 2001/13 ) .
(trg)="33"> Tabele przekazuje się z zachowaniem terminów oraz procedur wskazanych w rozporządzeniu ( WE ) nr 2423/2001 ( EBC / 2001/13 ) .

(src)="34"> Para los períodos de mantenimiento que comienzan en diciembre de 2006 , enero de 2007 y febrero de 2007 , las instituciones situadas en otros Estados miembros participantes que disfruten de la excepción prevista en el artículo 2 , apartado 2 , del Reglamento ( CE ) no 2423/2001 ( BCE / 2001/13 ) y deseen deducir pasivos adeudados a entidades situadas en Eslovenia , calcularán sus reservas mínimas de acuerdo con su balance al 30 de septiembre de 2006 y presentarán un cuadro como el de la nota 5 del cuadro 1 del anexo I del Reglamento ( CE ) no 2423/2001 ( BCE / 2001/13 ) , considerando a las entidades situadas en Eslovenia como ya sujetas al sistema de reservas mínimas del BCE .
(trg)="34"> Instytucje mające siedzibę w innych uczestniczących państwach członkowskich , które korzystają z wyłączenia przewidzianego w art. 2 ust . 2 rozporządzenia ( WE ) nr 2423/2001 ( EBC / 2001/13 ) i zamierzają dokonać odliczenia zobowiązań w stosunku do instytucji mających siedzibę w Słowenii , naliczają rezerwy obowiązkowe za okresy utrzymywania rozpoczynające się w grudniu 2006 r. , styczniu 2007 r. i lutym 2007 r. na podstawie swoich bilansów sporządzonych na dzień 30 września 2006 r. oraz przekazują sprawozdanie obejmujące tabelę sporządzoną zgodnie z przypisem ( 5 ) do tabeli 1 załącznika I rozporządzenia ( WE ) nr 2423/2001 ( EBC / 2001/13 ) , z uwzględnieniem instytucji mających siedzibę w Słowenii jako podlegających już systemowi rezerw obowiązkowych EBC .

(src)="35"> Artículo 4 Entrada en vigor y aplicación 1 .
(trg)="35"> Artykuł 4 Wejście w życie i zastosowanie 1 .

(src)="36"> El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea .
(trg)="36"> Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

(src)="37"> A falta de disposición expresa en el presente reglamento se aplicarán las disposiciones de los Reglamentos ( CE ) no 1745/2003 ( BCE / 2003/9 ) y ( CE ) no 2423/2001 ( BCE / 2001/13 ) .
(trg)="37"> W zakresie nieuregulowanym w przepisach niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają przepisy rozporządzeń ( WE ) nr 1745/2003 ( EBC / 2003/9 ) oraz ( WE ) nr 2423/2001 ( EBC / 2001/13 ) .

(src)="38"> Hecho en Fráncfort del Meno , el 2 de noviembre de 2006 . Por el Consejo de Gobierno del BCE El Presidente del BCE Jean-Claude TRICHET
(trg)="38"> Sporządzono we Frankfurcie nad Menem , dnia 2 listopada 2006 r. Za Radę Prezesów EBC Jean-Claude TRICHET

(src)="39"> INFORME DE CONVERGENCIA M AYO 2 010
(trg)="39"> R A P O R T O KO N W E R G E N C J I M A J 2 010 PL

(src)="40"> INFORME DE CONVERGENCIA MAYO 2010
(trg)="40"> RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2010

(src)="41"> En el año 2010 , todas las publicaciones del BCE reproducirán un motivo tomado del billete de 500 euros .
(trg)="41"> W 2010 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 500 euro .

(src)="42"> © Banco Central Europeo , 2010 Dirección Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt am Main Alemania Apartado de correos Postfach 16 03 19 60066 Frankfurt am Main Alemania Teléfono + 49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Fax + 49 69 1344 6000 Traducción efectuada por el Banco de España .
(trg)="42"> © Europejski Bank Centralny 2010 Adres Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt am Main Niemcy Adres do korespondencji Postfach 16 03 19 60066 Frankfurt am Main Niemcy Telefon + 49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Faks + 49 69 1344 6000 Wszelkie prawa zastrzeżone .

(src)="43"> Todos los derechos reservados . Se permite la reproducción para fines docentes o sin ánimo de lucro , siempre que se cite la fuente .
(trg)="43"> Zezwala się na wykorzystanie do celów edukacyjnych i niekomercyjnych pod warunkiem podania źródła .

(src)="44"> La recepción de datos para elaborar este Informe se ha cerrado el 23 de abril de 2010 . Esta es la traducción al español de la Introducción y el Resumen del Informe de Convergencia de mayo de 2010 .
(trg)="44"> Datą graniczną dla danych uwzględnionych w raporcie jest 23 kwietnia 2010 r. Niniejsze tłumaczenie Raportu o konwergencji -- Maj 2010 na język polski zawiera jedynie części : Wstęp , Struktura analizy , Stan konwergencji gospodarczej i Podsumowania dla poszczególnych krajów .

(src)="45"> Para más información , puede consultarse la versión inglesa del Informe de Convergencia completo en la dirección http://www.ecb.europa.eu ISSN 1725-9487 ( edición electrónica )
(trg)="45"> Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji raportu dostępnej w języku angielskim na stronie internetowej EBC http://www.ecb.europa.eu . ISSN 1725-9657 ( online )

(src)="46"> ÍNDICE 1 INTRODUCCIÓN 2 MARCO PARA EL ANÁLISIS 2.1 Convergencia económica 2.2 Compatibilidad de las legislaciones nacionales con los Tratados 3 SITUACIÓN DE LA CONVERGENCIA ECONÓMICA 4 RESÚMENES DE PAÍSES 4.1 Bulgaria 4.2 República Checa 4.3 Estonia 4.4 Letonia 4.5 Lituania 4.6 Hungría 4.7 Polonia 4.8 Rumanía 4.9 Suecia 5 7 7 ÍNDICE
(trg)="46"> SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 2 STRUKTURA ANALIZY 2.1 Konwergencja gospodarcza 2.2 Zgodność ustawodawstwa krajowego z Traktatami 3 STAN KONWERGENCJI GOSPODARCZEJ 4 PODSUMOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW 4.1 Bułgaria 4.2 Czechy 4.3 Estonia 4.4 Łotwa 4.5 Litwa 4.6 Węgry 4.7 Polska 4.8 Rumunia 4.9 Szwecja 5 7 7 15 31

(src)="47"> BCE Informe de Convergencia Mayo 2010
(trg)="47"> EBC Raport o konwergencji Maj 2010

(src)="48"> ABREVIATURAS PAÍSES BE BG CZ DK DE EE IE GR ES FR IT CY LV LT Bélgica Bulgaria República Checa Dinamarca Alemania Estonia Irlanda Grecia España Francia Italia Chipre Letonia Lituania LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Luxemburgo Hungría Malta Países Bajos Austria Polonia Portugal Rumanía Eslovenia Eslovaquia Finlandia Suecia Reino Unido
(trg)="48"> SKRÓTY PAŃSTWA BE BG CZ DK DE EE IE GR ES FR IT CY LV LT Belgia Bułgaria Czechy Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Luksemburg Węgry Malta Holandia Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Wielka Brytania

(src)="49"> OTRAS BCE BCN BP BPI CLUM CLUT EUR FMI IAPC IFM IME IPC IPRI MBP5 MTC OCDE OIT PDE PIB SEBC SEC 95 TCE UE UEM
(trg)="49"> INNE BIS b.o. p CPI EBC EDP EER EIW ERM ESA 95 ESBC EUR HICP KBC MFW MIF MOP OECD PKB PPI UE UGW ULCM ULCT

(src)="50"> Banco Central Europeo Banco Central Nacional Balanza de Pagos Banco de Pagos Internacionales Costes Laborales Unitarios de las Manufacturas Costes Laborales Unitarios del Total de la Economía Euro Fondo Monetario Internacional Índice Armonizado de Precios de Consumo Instituciones Financieras Monetarias Instituto Monetario Europeo Índice de Precios de Consumo Índice de Precios Industriales Quinta edición del Manual de Balanza de Pagos Mecanismo de tipos de cambio Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos Organización Internacional del Trabajo Procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo Producto Interior Bruto Sistema Europeo de Bancos Centrales Sistema Europeo de Cuentas Nacionales 1995 Tipo de Cambio Efectivo Unión Europea Unión Económica y Monetaria
(trg)="50"> Bank Rozrachunków Międzynarodowych bilans płatniczy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych Europejski Bank Centralny procedura nadmiernego deficytu efektywny kurs walutowy Europejski Instytut Walutowy mechanizm kursów walutowych Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych 1995 Europejski System Banków Centralnych euro zharmonizowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych krajowy bank centralny Międzynarodowy Fundusz Walutowy monetarna instytucja finansowa Międzynarodowa Organizacja Pracy Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju produkt krajowy brutto wskaźnik cen producentów w przemyśle Unia Europejska unia gospodarcza i walutowa jednostkowy koszt pracy w przetwórstwie przemysłowym jednostkowy koszt pracy w całej gospodarce

(src)="51"> De acuerdo con la práctica de la Comunidad , los países de la UE se enumeran en este Informe en el orden alfabético correspondiente a las respectivas lenguas nacionales .
(trg)="51"> W niniejszym raporcie państwa członkowskie UE wymienia się w porządku alfabetycznym według nazw w językach krajowych , zgodnie z praktyką UE .

(src)="52"> INTRODUCCIÓN elevado de convergencia económica sostenible , si su legislación nacional es compatible con el Tratado y si sus bancos centrales nacionales ( BCN ) han cumplido los requisitos establecidos para integrarse plenamente en el Eurosistema .
(trg)="52"> WSTĘP W niniejszym raporcie Estonia została omówiona nieco bardziej szczegółowo niż pozostałe badane kraje .

(src)="53"> En este Informe , Estonia se examina con más detalle que los demás países , debido a que las autoridades de este país han anunciado en varias ocasiones su intención de adoptar el euro el 1 de enero de 2011 .
(trg)="53"> Wynika to z faktu , że władze Estonii przy różnych okazjach zgłaszały zamiar wprowadzenia euro z dniem 1 stycznia 2011 r. Ocena procesu konwergencji gospodarczej w dużej mierze zależy od jakości i rzetelności użytych danych statystycznych .

(src)="54"> La evaluación del proceso de convergencia económica depende , en gran medida , de la calidad y la integridad de las estadísticas en que se basa . La compilación y la presentación de las estadísticas , especialmente las relativas a las finanzas públicas , no deben estar sometidas a consideraciones o a interferencias políticas .
(trg)="54"> Opracowanie i przedstawianie statystyk , zwłaszcza dotyczących finansów publicznych , nie może zależeć od względów politycznych ani podlegać ingerencji politycznej .

(src)="55"> Se ha invitado a los Estados miembros a considerar la calidad y la integridad de sus estadísticas como una cuestión de alta prioridad , a asegurarse de que al compilarlas se disponga de un sistema de control adecuado y a aplicar unas normas mínimas en materia de estadísticas .
(trg)="55"> W związku z tym państwa członkowskie wezwano , by dużą wagę przywiązywały do jakości i rzetelności swoich statystyk oraz by wdrożyły na potrzeby ich opracowania system „hamulców i równowagi » ( checks and balances ) i przestrzegały minimalnych standardów statystycznych .

(src)="56"> Estas normas son de la máxima importancia para reforzar la independencia , la integridad y la obligación de rendir cuentas de los institutos nacionales de estadística , y contribuyen a aumentar la confianza en la calidad de las estadísticas de finanzas públicas ( véase la sección estadística ) .
(trg)="56"> Standardy te mają podstawowe znaczenie dla umocnienia niezależności , rzetelności i odpowiedzialności krajowych urzędów statystycznych oraz dla budowania wiarygodności statystyki finansów publicznych ( zob . część statystyczna , dostępna w pełnej wersji raportu w języku angielskim ) .

(src)="57"> Este Informe se estructura como sigue .
(trg)="57"> Struktura niniejszego raportu jest następująca .

(src)="58"> En el capítulo 2 se describe el marco utilizado para examinar la convergencia económica y legal .
(trg)="58"> W części 2 opisano strukturę analizy konwergencji gospodarczej i prawnej .

(src)="59"> El capítulo 3 analiza , con una visión horizontal , los aspectos fundamentales de la convergencia económica .
(trg)="59"> Część 3 przedstawia podstawowe aspekty konwergencji gospodarczej w ujęciu przekrojowym .

(src)="60"> El capítulo 4 incluye los resúmenes de los países , en los que se recogen los principales resultados de la evaluación de la convergencia económica y legal .
(trg)="60"> Część 4 zawiera podsumowanie wyników badania konwergencji gospodarczej i prawnej dla poszczególnych krajów . W części 5 opisano bardziej szczegółowo stan konwergencji gospodarczej w każdym z dziewięciu badanych państw członkowskich oraz przedstawiono w zarysie metodologię statystyczną stosowaną w odniesieniu do wskaźników konwergencji .

(src)="61"> En el capítulo 5 se examina con más detalle la situación de la convergencia económica en cada uno de los nueve Estados miembros considerados y se describe la metodología estadística de los 1 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , como se define en el Glosario ( véase « Tratado de Lisboa » ) .
(trg)="61"> definicja w słowniczku ( dostępny w pełnej wersji raportu w języku angielskim ) pod hasłem „Treaty of Lisbon » . Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego .

(src)="62"> 1 INTRODUCCIÓN
(trg)="62"> 1 WSTĘP

(src)="63"> Desde la introducción del euro en once Estados miembros el 1 de enero de 1999 , otros cinco Estados miembros se han integrado en la zona del euro .
(trg)="63"> Odkąd 1 stycznia 1999 r. pierwszych 11 państw członkowskich wprowadziło wspólną walutę , do strefy euro przystąpiło pięć kolejnych państw .

(src)="64"> En este momento , dieciséis Estados miembros han adoptado el euro , siendo el más reciente Eslovaquia , que lo introdujo el 1 de enero de 2009 .
(trg)="64"> Do czasu publikacji niniejszego raportu wspólną walutę przyjęło w sumie 16 państw członkowskich ; jako ostatnia uczyniła to Słowacja ( 1 stycznia 2009 r. ) .

(src)="65"> Así pues , once Estados miembros no participan todavía plenamente en la Unión Económica y Monetaria ( UEM ) y aún no han adoptado el euro .
(trg)="65"> Zatem 11 państw członkowskich nie uczestniczy w pełni w unii gospodarczej i walutowej ( UGW ) i nie wprowadziło jeszcze euro .

(src)="66"> Dos de estos Estados miembros , Dinamarca y el Reino Unido , notificaron que no participarían en la tercera fase de la UEM . Por lo tanto , únicamente se presentarán informes de convergencia sobre estos dos Estados miembros si así lo solicitan .
(trg)="66"> Dwa z nich -- Dania i Wielka Brytania -- zadeklarowały , że nie będą uczestniczyć w trzecim etapie UGW , w związku z czym w odniesieniu do tych dwóch państw raporty o konwergencji mogą zostać sporządzone wyłącznie na ich wniosek .

(src)="67"> Dado que no se ha recibido ninguna solicitud de estos países en este sentido , en el presente Informe se analiza la situación en nueve países : Bulgaria , la República Checa , Estonia , Letonia , Lituania , Hungría , Polonia , Rumanía y Suecia .
(trg)="67"> Ponieważ wnioski takie nie zostały złożone , przedmiotem niniejszego raportu jest dziewięć państw : Bułgaria , Czechy , Estonia , Litwa , Łotwa , Polska , Rumunia , Szwecja i Węgry .

(src)="68"> En virtud del Tratado 1 , estos nueve países están obligados a adoptar el euro , por lo que han de esforzarse por cumplir todos los criterios de convergencia .
(trg)="68"> Państwa te są na mocy Traktatu 1 zobowiązane do wprowadzenia euro , co oznacza , że muszą dążyć do spełnienia wszystkich kryteriów konwergencji .

(src)="69"> Con este Informe , el Banco Central Europeo ( BCE ) cumple el requisito que establece el artículo 140 del Tratado , según el cual , una vez cada dos años como mínimo , o a petición de cualquier Estado miembro acogido a una excepción , el BCE presentará informes al Consejo de la Unión Europea ( el Consejo ) « acerca de los avances que hayan realizado los Estados miembros acogidos a una excepción en el cumplimiento de sus obligaciones en relación con la realización de la unión económica y monetaria » . El mismo mandato se otorga a la Comisión Europea , que también ha elaborado un informe , y los dos informes se presentan ante el Consejo al mismo tiempo .
(trg)="69"> Przedstawiając niniejszy raport , Europejski Bank Centralny ( EBC ) spełnia wymóg art. 140 Traktatu , zgodnie z którym przynajmniej raz na dwa lata , oraz każdorazowo na wniosek państwa członkowskiego objętego derogacją , EBC winien składać Radzie Unii Europejskiej ( dalej : Rada ) sprawozdanie „w sprawie postępów dokonanych przez państwa członkowskie objęte derogacją w wypełnianiu ich zobowiązań w zakresie urzeczywistnienia unii gospodarczej i walutowej » .

(src)="70"> Los nueve países que se analizan en el presente Informe se examinan en el contexto de la evaluación periódica que se lleva a cabo cada dos años . En este Informe , el BCE utiliza el marco de análisis aplicado en los informes de convergencia anteriores para examinar , en el caso de los nueve países en cuestión , si han alcanzado un grado
(trg)="70"> To samo zadanie powierzono Komisji Europejskiej , która także sporządziła raport ; oba raporty są jednocześnie przedstawiane Radzie .

(src)="71"> indicadores de convergencia .
(trg)="71"> Badanie dziewięciu krajów w niniejszym raporcie przeprowadzono w ramach regularnego cyklu dwuletniego .

(src)="72"> Por último , en el capítulo 6 se analiza la compatibilidad de la legislación nacional de estos Estados miembros , incluidos los estatutos de sus BCN , con los artículos 130 y 131 del Tratado y con los Estatutos 2 .
(trg)="72"> W niniejszym raporcie o konwergencji EBC stosuje tę samą strukturę analizy , co we wcześniejszych raportach .

(src)="73"> 2 Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo , como se define en el Glosario .
(trg)="73"> W odniesieniu do wymienionych dziewięciu krajów EBC bada , czy osiągnięto wysoki stopień trwałej konwergencji gospodarczej , czy ustawodawstwo krajowe jest zgodne z Traktatem oraz czy zostały spełnione wymagania prawne dotyczące integracji krajowych banków centralnych z Eurosystemem . 2

(src)="74"> BCE Informe de Convergencia Mayo 2010
(trg)="74"> EBC Raport o konwergencji Maj 2010 5

(src)="75"> MARCO PARA EL ANÁLISIS CONVERGENCIA ECONÓMICA los países profundizan en la sostenibilidad de la convergencia .
(trg)="75"> STRUKTURA ANALIZY KONWERGENCJA GOSPODARCZA się retrospektywnie za okres ( standardowo ) dziesięciu lat .

(src)="76"> A este respecto , la evolución económica de los países se examina con un enfoque retrospectivo de los resultados relativos , en principio , a los diez últimos años . Esto ayuda a determinar mejor si los logros presentes son resultado de verdaderos ajustes estructurales , lo que , a su vez , debería permitir una evaluación más exacta de la sostenibilidad de la convergencia económica .
(trg)="76"> Taka perspektywa pozwala lepiej określić , w jakim stopniu bieżące dokonania wynikają z faktycznych zmian strukturalnych , a to z kolei powinno prowadzić do trafniejszej oceny trwałości konwergencji gospodarczej . Dodatkowo dokonuje się , w odpowiednim zakresie , analizy prognostycznej .

(src)="77"> Asimismo , y en la medida en que se considere apropiado , se adopta una perspectiva que tiene en cuenta la situación futura . En este contexto , cabe destacar que la sostenibilidad de una evolución favorable depende fundamentalmente de que las políticas económicas respondan de forma adecuada y duradera a los desafíos presentes y futuros .
(trg)="77"> W tym aspekcie szczególną uwagę zwraca się na fakt , że trwałość korzystnej sytuacji gospodarczej ma decydujące znaczenie dla właściwych i trwałych reakcji polityki pieniężnej na aktualne i przyszłe wyzwania .

(src)="78"> En conjunto , se subraya que garantizar la sostenibilidad de la convergencia económica depende tanto del logro de una posición inicial sólida como de las políticas adoptadas tras la introducción del euro .
(trg)="78"> Ogólnie należy podkreślić , że zapewnienie trwałości konwergencji gospodarczej zależy zarówno od uzyskania dobrej sytuacji wyjściowej , jak i od prowadzenia odpowiedniej polityki już po wprowadzeniu euro .

(src)="79"> El marco común se aplica a cada uno de los nueve Estados miembros cuya situación se analiza .
(trg)="79"> Analizę według jednolitej struktury prowadzi się osobno dla każdego z dziewięciu badanych państw członkowskich .

(src)="80"> Las evaluaciones de los países , que se centran en el comportamiento de cada uno de ellos , deben ser consideradas por separado , de conformidad con las disposiciones del artículo 140 del Tratado .
(trg)="80"> Wyniki poszczególnych krajów należy rozpatrywać odrębnie , zgodnie z zapisem art. 140 Traktatu .

(src)="81"> La fecha de cierre de los datos estadísticos incluidos en este Informe de Convergencia fue el 23 de abril de 2010 .
(trg)="81"> Datą graniczną dla statystyk zawartych w niniejszym raporcie był 23 kwietnia 2010 r. Dane statystyczne użyte w ramach stosowania kryteriów konwergencji dostarczyła Komisja Europejska ( zob .

(src)="82"> Los datos utilizados para la aplicación de los criterios de convergencia han sido proporcionados por la Comisión Europea ( véanse también la sección estadística y los cuadros y gráficos ) , en colaboración con el BCE en el caso de los tipos de cambio y de los tipos de interés a largo plazo .
(trg)="82"> część statystyczna oraz tabele i wykresy , dostępne w pełnej wersji raportu w języku angielskim ) , w przypadku kursów walutowych i długoterminowych stóp procentowych -- we współpracy z EBC .

(src)="83"> Los datos con los que se evalúa la evolución de los precios y de los tipos de interés a largo plazo alcanzan hasta marzo de 2010 , último mes para el que se disponía de datos sobre los Índices Armonizados de Precios de Consumo ( IAPC ) .
(trg)="83"> Dane o konwergencji cen i długoterminowych stóp procentowych przedstawiono za okres do marca 2010 r. , czyli ostatniego miesiąca , za który dostępne były dane dotyczące wskaźnika HICP .

(src)="84"> Para los datos mensuales relativos a los tipos de cambio , el período examinado en este Informe finaliza BCE Informe de Convergencia Mayo 2010
(trg)="84"> Jeśli chodzi o kursy walutowe , w przypadku danych miesięcznych okres badany w niniejszym raporcie kończy się w marcu 2010 r. , natomiast dane dzienne uwzględniono do 23 kwietnia 2010 r. Dane dotyczące sytuacji budżetowej obejmują okres do 2009 r. Wzięto także pod uwagę prognozy z różnych źródeł oraz najnowsze programy konwergencji państw członkowskich i inne informacje , które uznano za istotne dla prognostycznej oceny perspektyw trwałości konwergencji .

(src)="85"> 2 MARCO PARA EL ANÁLISIS
(trg)="85"> W raporcie uwzględniono też prognozę Komisji Europejskiej opubliEBC Raport o konwergencji Maj 2010 2 STRUKTURA ANALIZY

(src)="86"> Para evaluar la situación de la convergencia económica de los nueve Estados miembros examinados , el BCE utiliza un marco de análisis común que se aplica a cada uno de los países .
(trg)="86"> Przy ocenie stanu konwergencji gospodarczej w każdym z dziewięciu państw członkowskich objętych badaniem Europejski Bank Centralny stosuje tę samą strukturę analizy .

(src)="87"> Este marco se basa , en primer lugar , en las disposiciones del Tratado y en su aplicación por el BCE en lo que se refiere a la evolución de los precios , los saldos presupuestarios y las ratios de deuda , los tipos de cambio y los tipos de interés a largo plazo , además de otros factores . En segundo lugar , se basa en un conjunto de indicadores económicos adicionales que proporcionan una visión retrospectiva y prospectiva , y que se consideran útiles para examinar con mayor detalle la sostenibilidad de la convergencia .
(trg)="87"> Opiera się ona , po pierwsze , na wymaganiach traktatowych dotyczących sytuacji cenowej , stanu finansów publicznych i wskaźników długu publicznego oraz kursów walutowych i długoterminowych stóp procentowych , a także sposobu ich stosowania przez EBC ( łącznie z innymi istotnymi czynnikami ) , a po drugie , na szeregu dodatkowych wskaźników gospodarczych -- retrospektywnych i prognostycznych -- uznanych za przydatne do szczegółowej oceny trwałości konwergencji .

(src)="88"> Los recuadros del 1 al 4 recuerdan sucintamente las disposiciones del Tratado y recogen algunos aspectos metodológicos relativos a la aplicación de tales disposiciones por parte del BCE .
(trg)="88"> W ramkach 1-4 omówiono pokrótce zapisy traktatowe i przedstawiono metodologię stosowania tych zapisów przez EBC .

(src)="89"> Este Informe se fundamenta en los principios establecidos en anteriores informes publicados por el BCE ( y con anterioridad por el Instituto Monetario Europeo ) para garantizar la continuidad y la igualdad de trato .
(trg)="89"> W bieżącym raporcie , w celu zapewnienia ciągłości analizy i równego traktowania wszystkich krajów , stosuje się zasady określone w poprzednich raportach EBC ( a wcześniej -- Europejskiego Instytutu Walutowego ) .

(src)="90"> En concreto , el BCE utiliza un conjunto de principios rectores en la aplicación de los criterios de convergencia .
(trg)="90"> W szczególności przy stosowaniu kryteriów konwergencji EBC przestrzega następujących zasad przewodnich .

(src)="91"> En primer lugar , los distintos criterios se interpretan y se aplican con rigurosidad .
(trg)="91"> Po pierwsze , interpretacja i zastosowanie poszczególnych kryteriów odbywają się w sposób ścisły .

(src)="92"> La lógica de este principio es que el objetivo principal de los criterios es asegurar que solo aquellos Estados miembros cuya situación económica permita el mantenimiento de la estabilidad de precios y la cohesión de la zona del euro puedan participar en ella .
(trg)="92"> Przesłanka tej zasady jest taka , że głównym celem kryteriów jest przyjęcie do strefy euro tylko tych państw członkowskich , których sytuacja gospodarcza sprzyja utrzymaniu stabilności cen i spójności całej strefy .

(src)="93"> En segundo lugar , los criterios de convergencia constituyen un conjunto coherente e integrado y deben satisfacerse en su totalidad ; el Tratado enumera los criterios en pie de igualdad y no sugiere jerarquía alguna .
(trg)="93"> Po drugie , kryteria konwergencji stanowią spójną , zintegrowaną całość i muszą zostać spełnione łącznie ;

(src)="94"> En tercer lugar , los criterios de convergencia deben cumplirse en función de los datos observados .
(trg)="94"> Traktat wymienia je jako równorzędne , bez wskazywania jakiejkolwiek hierarchii .

(src)="95"> En cuarto lugar , la aplicación de los criterios de convergencia debe caracterizarse por la coherencia , la transparencia y la sencillez .
(trg)="95"> Po trzecie , o spełnieniu kryteriów konwergencji muszą świadczyć rzeczywiste dane .

(src)="96"> Además , se subraya de nuevo que la convergencia ha de lograrse de forma duradera y no solo en un determinado momento .
(trg)="96"> Po czwarte , sposób stosowania kryteriów konwergencji powinien być spójny , przejrzysty i prosty .

(src)="97"> en marzo de 2010 , mientras que los datos diarios llegan hasta el 23 de abril de 2010 . Los datos relativos a la situación presupuestaria abarcan hasta 2009 .
(trg)="97"> Należy przy tym ponownie podkreślić , że konwergencja powinna mieć charakter trwały , a nie doraźny .

(src)="98"> También se tienen en cuenta las previsiones provenientes de diversas fuentes , junto con los programas de convergencia más recientes de los Estados miembros , así como otra información que se considera relevante para el análisis de las perspectivas futuras de sostenibilidad de la convergencia .
(trg)="98"> Dlatego właśnie w ocenie poszczególnych krajów dużo uwagi poświęca się trwałości tego procesu . Oceny sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów w aspekcie trwałości konwergencji dokonuje

(src)="99"> Las previsiones de primavera de 2010 de la Comisión Europea , que también se toman en consideración en este Informe , se publicaron el 5 de mayo de 2010 .
(trg)="99"> kowaną 5 maja 2010 r. ( wiosna 2010 ) .

(src)="100"> El presente Informe de Convergencia fue adoptado por el Consejo General del BCE el 11 de mayo de 2010 .
(trg)="100"> Niniejszy raport został przyjęty przez Radę Ogólną EBC 11 maja 2010 r.