# en/ecb-en-pl.xml.gz
# pl/ecb-en-pl.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Legal framework > Legal framework of the ESCB > Related ECB opinions > CON / 2006/39
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Akty prawne > Podstawowe akty prawne dotyczące ESCB > Odpowiednie opinie EBC > CON / 2006/39

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> CON / 2006/39
(trg)="10"> CON / 2006/39

(src)="11"> Opinion on a change of composition of the Banking Supervision Commission ( CON / 2006/39 )
(trg)="11"> Opinia w sprawie projektowanej zmiany składu Komisji Nadzoru Bankowego ( CON / 2006/39 )

(src)="12"> Poland , 2.8.2006 , pdf 27 kB , en .
(trg)="12"> Polska , 2.8.2006 , pdf 148 kB , en .

(src)="13"> pl
(trg)="13"> pl

(src)="14"> Back to The European Central Bank Legal framework
(trg)="14"> Projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim , pdf 203 kB , pl Back to The European Central Bank

(src)="15"> User guide
(trg)="15"> Akty prawne

(src)="16"> Search the Legal framework
(trg)="16"> Wskazówki dla użytkowników

(src)="17"> Legal framework of the ESCB
(trg)="17"> Podstawowe akty prawne dotyczące ESCB

(src)="18"> Treaty on European Union and Treaty on the Functioning of the European Union
(trg)="18"> Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

(src)="19"> Relevant Protocols annexed to the Treaties
(trg)="19"> Wybrane Protokoły załączone do Traktatów

(src)="20"> Relevant Declarations annexed to the Treaties
(trg)="20"> Wybrane Oświadczenia załączone do Traktatów

(src)="21"> Statute of the ESCB and of the ECB
(trg)="21"> Statut ESBC oraz EBC

(src)="22"> Statutes of NCBs
(trg)="22"> Akty statutowe krajowych banków centralnych

(src)="23"> Related ECB opinions
(trg)="23"> Odpowiednie opinie EBC

(src)="24"> ECB institutional provisions
(trg)="24"> Organizacja EBC

(src)="25"> Monetary policy and Operations
(trg)="25"> Polityka pieniężna i operacje

(src)="26"> Payment and settlement systems
(trg)="26"> Systemy płatności i rozliczeń

(src)="27"> Banknotes and coins , means of payment and currency matters
(trg)="27"> Banknoty i monety , środki płatnicze oraz zagadnienia walutowe

(src)="28"> Foreign exchange and Foreign reserves
(trg)="28"> Transakcje dewizowe i rezerwy walutowe

(src)="29"> Statistics
(trg)="29"> Statystyka

(src)="30"> Employment , conduct , fraud prevention and transparency
(trg)="30"> Zatrudnienie , zasady zachowania , zapobieganie nadużyciom oraz polityka przejrzystości

(src)="31"> Financial market stability
(trg)="31"> Stabilność rynku finansowego

(src)="32"> All ECB opinions
(trg)="32"> Wszystkie opinie EBC

(src)="33"> All by date
(trg)="33"> Wszystkie dokumenty według daty

(src)="34"> Cross-navigation Menu
(trg)="34"> Cross-navigation Menu

(src)="35"> Related ECB legislation
(trg)="35"> Powiązane tematycznie akty prawne EBC

(src)="36"> Opinion CON / 2001/10
(trg)="36"> Opinion CON / 2001/10

(src)="37"> Opinion CON / 2001/35
(trg)="37"> Opinion CON / 2001/35

(src)="38"> Opinion CON / 2006/15
(trg)="38"> Opinia CON / 2006/15

(src)="39"> ECB Home
(trg)="39"> ECB Home

(src)="40"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="40"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="41"> Print
(trg)="41"> Print

(src)="42"> RSS feed
(trg)="42"> RSS feed

(src)="43"> Languages : CS | DA | DE | EL | English | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="43"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | Polski | PT | SK | SL | SV

(src)="44"> I N S T I T U T I O N A L P ROV I S I O N S
(trg)="44"> PRZEPISY INSTYTUCJONALNE

(src)="45"> STATUTE OF THE ESCB AND OF THE ECB RULES OF PROCEDURE
(trg)="45"> STATUT ESBC ORAZ EBC REGULAMINY WEWNĘTRZNE

(src)="46"> © European Central Bank , 2004 Address Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt am Main Germany Postal address Postfach 16 03 19 60066 Frankfurt am Main Germany Telephone + 49 69 1344 0 Website http://www.ecb.int Fax + 49 69 1344 6000 Telex 411 144 ecb d All rights reserved .
(trg)="46"> © Europejski Bank Centralny 2004 Adres Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt am Main , Niemcy Adres do korespondencji Postfach 16 03 19 60311 Frankfurt am Main , Niemcy Telefon + 49 69 1344 0 Strona www http://www.ecb.int Fax + 49 69 1344 6000 Telex 411 144 ecb d Wszystkie prawa zastrzeżone .

(src)="47"> Reproduction for educational and non-commercial purposes is permitted provided that the source is acknowledged .
(trg)="47"> Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych w Biuletynie do celów edukacyj ­ nych i niekomercyjnych pod warunkiem podania źródła .

(src)="48"> ISSN 1830-0405 ( print ) ISSN 1830-0391 ( online )
(trg)="48"> ISSN 1830-1401 ( Druk ) ISSN 1830-1509 ( Online ) TREŚĆ

(src)="49"> CONTENTS STATUTE OF THE ESCB AND OF THE ECB RULES OF PROCEDURE OF THE ECB RULES OF PROCEDURE OF THE EXECUTIVE BOARD OF THE ECB RULES OF PROCEDURE OF THE GENERAL COUNCIL OF THE ECB
(trg)="49"> STATUT ESBC ORAZ EBC REGULAMIN EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO REGULAMIN ZARZĄDU EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO REGULAMIN RADY OGÓLNEJ EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

(src)="50"> 4 PROTOCOL ON THE STATUTE OF THE EUROPEAN SYSTEM OF CENTRAL BANKS AND OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK * T H E H I G H C O N T R A C T I N G PA R T I E S , DESIRING to lay down the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank provided for in Article 8 of the Treaty establishing the European Community , HAVE AGREED upon the following provisions , which shall be annexed to the Treaty establishing the European Community .
(trg)="50"> PROTOKÓŁ W SPRAWIE STATUTU EUROPEJSKIEGO SYSTEMU BANKÓW CENTRALNYCH I EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO * WYSOK IE UMAWIAJĄCE SIĘ STRO NY , PRAGNĄC określić Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego wymienionych w artykule 8 niniejszego Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską , PRZYJĘŁY następujące postanowienia , ustanawiającego Wspólnotę Europejską : które są dołączone do Traktatu

(src)="51"> CHAPTER I CONSTITUTION OF THE ESCB Article 1 The European System of Central Banks 1.1 .
(trg)="51"> ROZDZIAŁ I US TANOWI ENIE E SBC Artykuł 1 Europejski System Banków Centralnych 1.1 .

(src)="52"> The European System of Central Banks ( ESCB ) and the European Central Bank ( ECB ) shall be established in accordance with Article 8 of this Treaty ;
(trg)="52"> Europejski System Banków Centralnych ( ESBC ) i Europejski Bank Centralny ( EBC ) zostają ustanowione na mocy artykułu 8 Traktatu ;

(src)="53"> they shall perform their tasks and carry on their activities in accordance with the provisions of this Treaty and of this Statute .
(trg)="53"> wypełniają swoje zadania i działają zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu i niniejszego Statutu .

(src)="54"> In accordance with Article 107 ( 1 ) of this Treaty , the ESCB shall be composed of the ECB and of the central banks of the Member States (' national central banks ') .
(trg)="54"> Zgodnie z artykułem 107 ustępem 1 niniejszego Traktatu , ESBC złożony jest z EBC i krajowych banków centralnych Państw Członkowskich ( „krajowe banki centralne ") .

(src)="55"> The Institut monétaire luxembourgeois will be the central bank of Luxembourg .
(trg)="55"> Insitut monetaire luxembourgeois jest bankiem centralnym Luksemburga .

(src)="56"> CHAPTER II O B J E C T I V E S A N D TA S K S O F T H E E S C B Article 2 Objectives In accordance with Article 105 ( 1 ) of this Treaty , the primary objective of the ESCB shall be to maintain price stability .
(trg)="56"> ROZDZIAŁ II CELE I Z ADAN IA ESBC Artykuł 2 Cele Zgodnie z artykułem 105 ustępem 1 niniejszego Traktatu , głównym celem ESBC jest utrzymywanie stabilności cen .

(src)="57"> Without prejudice to the objective of price * Protocol annexed to the Treaty establishing the European Community ( OJ C 191 , 29.7.1992 , p. 68 ) , as amended by the Treaty of Amsterdam ( OJ C 340 , 10.11.1997 , p. 1 ) , the Treaty of Nice ( OJ C 80 , 10.3.2001 , p. 1 ) , Council Decision 2003/223 / EC ( OJ L 83 , 1.4.2003 , p. 66 ) and the Act concerning the conditions of Accession of the Czech Republic , the Republic of Estonia , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded ( OJ L 236 , 23.9.2003 , p. 33 ) -- unoff icial consolidated version .
(trg)="57"> 66 ) oraz Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej , Republiki Estońskiej , Republiki Cypryjskiej , Republiki Łotewskiej , Republiki Litewskiej , Republiki Węgierskiej , Republiki Malty , Rzeczypospolitej Polskiej , Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej ( Dz . U. L 236 z 23.9.2003 , str .

(src)="58"> stability , it shall support the general economic policies in the Community with a view to contributing to the achievement of the objectives of the Community as laid down in Article 2 of this Treaty .
(trg)="58"> wspiera ogólne polityki gospodarcze we Wspólnocie , mając na względzie przyczynianie się do osiągnięcia celów Wspólnoty przedstawionych w artykule 2 niniejszego Traktatu .

(src)="59"> The ESCB shall act in accordance with the principle of an open market economy with free competition , favouring an efficient allocation of resources , and in compliance with the principles set out in Article 4 of this Treaty .
(trg)="59"> ESBC działa w poszanowaniu zasady otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją , sprzyjając efektywnej alokacji zasobów oraz zgodnie z zasadami określonymi w artykule 4 niniejszego Traktatu .

(src)="60"> Article 3 Tasks 3.1 .
(trg)="60"> Artykuł 3 Zadania 3.1 .

(src)="61"> In accordance with Article 105 ( 2 ) of this Treaty , the basic tasks to be carried out through the ESCB shall be : -- -- -- -- to define and implement the monetary policy of the Community ; to conduct foreign-exchange operations consistent with the provisions of Article 111 of this Treaty ;
(trg)="61"> Zgodnie z artykułem 105 ustępem 2 niniejszego Traktatu podstawowe zadania ESBC polegają na : -- -- -- -- definiowaniu i urzeczywistnianiu polityki pieniężnej Wspólnoty , przeprowadzaniu operacji walutowych zgodnie z artykułem 111 niniejszego Traktatu , utrzymywaniu i Członkowskich , zarządzaniu oficjalnymi rezerwami walutowymi Państw

(src)="62"> to hold and manage the official foreign reserves of the Member States ; to promote the smooth operation of payment systems .
(trg)="62"> popieraniu sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych .

(src)="63"> In accordance with Article 105 ( 3 ) of this Treaty , the third indent of Article 3.1 shall be without prejudice to the holding and management by the governments of Member States of foreign-exchange working balances .
(trg)="63"> Zgodnie z artykułem 105 ustępem 3 niniejszego Traktatu , trzecie tiret artykułu 3 ustępu 1 stosuje się bez uszczerbku dla utrzymywania i zarządzania przez rządy Państw Członkowskich walutowymi kapitałami obrotowymi .

(src)="64"> In accordance with Article 105 ( 5 ) of this Treaty , the ESCB shall contribute to the smooth conduct of policies pursued by the competent authorities relating to the prudential supervision of credit institutions and the stability of the financial system .
(trg)="64"> Zgodnie z artykułem 105 ustępem 5 niniejszego Traktatu ESBC przyczynia się do należytego wykonywania polityk prowadzonych przez właściwe władze w odniesieniu do nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i do stabilności systemu finansowego .

(src)="65"> Article 4 Advisory functions In accordance with Article 105 ( 4 ) of this Treaty : ( a ) the ECB shall be consulted : -- -- on any proposed Community act in its fields of competence ; by national authorities regarding any draft legislative provision in its fields of competence , but within the limits and under the conditions set out by the Council in accordance with the procedure laid down in Article 42 ;
(trg)="65"> Artykuł 4 Funkcje doradcze Zgodnie z artykułem 105 ustępem 4 niniejszego Traktatu : ( a ) EBC jest konsultowany : -- -- w sprawie każdego projektowanego aktu wspólnotowego w dziedzinach podlegających jego kompetencji , przez władze krajowe w sprawie każdego projektu regulacji w dziedzinach podlegających jego kompetencji , lecz w granicach i na warunkach określonych przez Radę zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 42 ;

(src)="66"> ( b ) the ECB may submit opinions to the appropriate Community institutions or bodies or to national authorities on matters in its fields of competence . 6
(trg)="66"> ( b ) EBC może w dziedzinach podlegających jego kompetencji przedkładać opinie właściwym instytucjom lub organom Wspólnoty bądź władzom krajowym .

(src)="67"> Article 5 Collection of statistical information 5.1 .
(trg)="67"> Artykuł 5 Gromadzenie informacji statystycznych 5.1 .

(src)="68"> In order to undertake the tasks of the ESCB , the ECB , assisted by the national central banks , shall collect the necessary statistical information either from the competent national authorities or directly from economic agents .
(trg)="68"> W celu realizacji zadań ESBC , EBC , wspomagany przez krajowe banki centralne , gromadzi niezbędne informacje statystyczne bądź od właściwych władz krajowych , bądź bezpośrednio od podmiotów gospodarczych .

(src)="69"> For these purposes it shall cooperate with the Community institutions or bodies and with the competent authorities of the Member States or third countries and with international organizations .
(trg)="69"> W tym celu współpracuje z instytucjami lub organami Wspólnoty i właściwymi władzami Państw Członkowskich lub państw trzecich oraz organizacjami międzynarodowymi .

(src)="70"> The national central banks shall carry out , to the extent possible , the tasks described in Article 5.1 .
(trg)="70"> Krajowe banki centralne wykonują , w miarę możliwości , zadania określone w artykule 5 ustępie 1 .

(src)="71"> The ECB shall contribute to the harmonization , where necessary , of the rules and practices governing the collection , compilation and distribution of statistics in the areas within its fields of competence .
(trg)="71"> EBC przyczynia się do harmonizacji , w miarę potrzeb , reguł i praktyk rządzących gromadzeniem , tworzeniem i upowszechnianiem informacji statystycznej w dziedzinie podlegającej jego kompetencji ;

(src)="72"> The Council , in accordance with the procedure laid down in Article 42 , shall define the natural and legal persons subject to reporting requirements , the confidentiality regime and the appropriate provisions for enforcement .
(trg)="72"> Rada , zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 42 , określa osoby fizyczne i prawne poddane wymogom sprawozdawczości , zasady poufności oraz odpowiednie przepisy wykonawcze .

(src)="73"> Article 6 International cooperation 6.1 .
(trg)="73"> Artykuł 6 Współpraca międzynarodowa 6.1 .

(src)="74"> In the field of international cooperation involving the tasks entrusted to the ESCB , the ECB shall decide how the ESCB shall be represented .
(trg)="74"> W dziedzinie współpracy międzynarodowej związanej z powierzonymi ESBC , EBC decyduje o sposobie reprezentacji ESBC .

(src)="75"> The ECB and , subject to its approval , the national central banks may participate in international monetary institutions .
(trg)="75"> EBC i , za jego zgodą , krajowe banki centralne mogą uczestniczyć w międzynarodowych instytucjach walutowych .

(src)="76"> Articles 6.1 and 6.2 shall be without prejudice to Article 111 ( 4 ) of this Treaty .
(trg)="76"> Artykuł 6 ustęp 1 i artykuł 6 ustęp 2 stosuje się bez uszczerbku dla artykułu 111 ustępu 4 niniejszego Traktatu .

(src)="77"> CHAPTER III O R G A N I Z AT I O N O F T H E E S C B Article 7 Independence In accordance with Article 108 of this Treaty , when exercising the powers and carrying out the tasks and duties conferred upon them by this Treaty and this Statute , neither the ECB , nor a national central bank , nor any member of their decisionmaking bodies shall seek or take instructions from Community institutions or bodies , from any government of a Member State or from any other body .
(trg)="77"> ROZDZIAŁ II I ORGAN IZ ACJA E SBC Artykuł 7 Niezależność Zgodnie z artykułem 108 niniejszego Traktatu przy wykonywaniu uprawnień oraz zadań i obowiązków , które zostały im powierzone niniejszym Traktatem i Statutem ESBC , ani EBC , ani krajowy bank centralny , ani członek któregokolwiek z ich organów decyzyjnych , nie zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od instytucji czy organów wspólnotowych , rządów Państw Członkowskich , ani jakiegokolwiek innego organu .

(src)="78"> The Community institutions and bodies and the governments of the Member States undertake to respect this principle and not to seek to influence the members of the
(trg)="78"> Instytucje i organy wspólnotowe oraz rządy Państw Członkowskich zobowiązują się respektować tę zasadę i nie dążyć do wywierania

(src)="79"> decision-making bodies of the ECB or of the national central banks in the performance of their tasks .
(trg)="79"> wpływu na członków organów decyzyjnych EBC lub krajowych banków centralnych przy wykonywaniu ich zadań .

(src)="80"> Article 8 General principle The ESCB shall be governed by the decision-making bodies of the ECB .
(trg)="80"> Artykuł 8 Zasada ogólna ESBC jest kierowany przez organy decyzyjne EBC .

(src)="81"> Article 9 The European Central Bank 9.1 .
(trg)="81"> Artykuł 9 Europejski Bank Centralny 9.1 .

(src)="82"> The ECB which , in accordance with Article 107 ( 2 ) of this Treaty , shall have legal personality , shall enjoy in each of the Member States the most extensive legal capacity accorded to legal persons under its law ;
(trg)="82"> EBC , który na mocy artykułu 107 ustępu 2 niniejszego Traktatu , ma osobowość prawną , posiada w każdym z Państw Członkowskich zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznanym przez ustawodawstwa krajowe osobom prawnym ;

(src)="83"> it may , in particular , acquire or dispose of movable and immovable property and may be a party to legal proceedings .
(trg)="83"> może on zwłaszcza nabywać i zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz stawać przed sądem .

(src)="84"> The ECB shall ensure that the tasks conferred upon the ESCB under Article 105 ( 2 ) , ( 3 ) and ( 5 ) of this Treaty are implemented either by its own activities pursuant to this Statute or through the national central banks pursuant to Articles 12.1 and 14 .
(trg)="84"> EBC zapewnia realizację zadań powierzonych ESBC na mocy artykułu 105 ustępy 2 , 3 i 5 niniejszego Traktatu , bądź to przez własne działania zgodnie z niniejszym Statutem , bądź poprzez działania krajowych banków centralnych zgodnie z artykułem 12 ustępem 1 i artykułem 14 .

(src)="85"> In accordance with Article 107 ( 3 ) of this Treaty , the decision making bodies of the ECB shall be the Governing Council and the Executive Board .
(trg)="85"> Zgodnie z artykułem 107 ustępem 3 decyzyjnymi EBC są Rada Prezesów i Zarząd .

(src)="86"> Article 10 The Governing Council 10.1 .
(trg)="86"> Artykuł 10 Rada Prezesów 10.1 .

(src)="87"> In accordance with Article 112 ( 1 ) of this Treaty , the Governing Council shall comprise the members of the Executive Board of the ECB and the governors of the national central banks .
(trg)="87"> Zgodnie z artykułem 112 ustępem 1 niniejszego Traktatu Rada Prezesów EBC składa się z członków Zarządu EBC i prezesów krajowych banków centralnych .

(src)="88"> 1 Each member of the Governing Council shall have one vote .
(trg)="88"> 1 Każdy członek Rady Prezesów ma jeden głos .

(src)="89"> As from the date on which the number of members of the Governing Council exceeds 21 , each member of the Executive Board shall have one vote and the number of governors with a voting right shall be 15 .
(trg)="89"> Od dnia , w którym liczba członków Rady Prezesów przekroczy 21 , każdy członek Zarządu będzie miał jeden głos , a liczba prezesów z prawem do głosowania wynosić będzie 15 .

(src)="90"> The latter voting rights shall be assigned and shall rotate as follows : -- as from the date on which the number of governors exceeds 15 , until it reaches 22 , the governors shall be allocated to two groups , according to a ranking of the size of the share of their national central bank 's Member State in the aggregate gross domestic product at market prices and in the total aggregated balance sheet of the monetary financial institutions of the Member States which have adopted
(trg)="90"> Te prawa do głosowania zostają przydzielone a ich rotacja odbywa się następująco : -- od dnia , w którym liczba członków Rady Prezesów przekroczy 15 , do chwili gdy osiągnie 22 , prezesi zostają przydzieleni do dwóch grup , zgodnie z uszeregowaniem wielkości udziału Państwa Członkowskiego danego KBC w całkowitym produkcie krajowym brutto w cenach rynkowych oraz w łącznym zagregowanym bilansie pieniężnych instytucji finansowych Państw Członkowskich , które przyjęły euro .

(src)="91"> As amended by Council Decision 2003/223 / EC .
(trg)="91"> Zgodnie ze zmianą wprowadzoną przez decyzję Rady 2003/223 / WE .

(src)="92"> The shares in the aggregate gross domestic product at market prices and in the total aggregated balance sheet of the monetary financial institutions shall be assigned weights of 5/6 and 1/6 , respectively .
(trg)="92"> Pierwsza grupa złożona jest z pięciu prezesów , a druga z pozostałych prezesów .

(src)="93"> The first group shall be composed of five governors and the second group of the remaining governors .
(trg)="93"> Częstotliwość praw do głosowania prezesów przydzielonych do pierwszej grupy nie będzie niższa od częstotliwości praw do głosowania prezesów z grupy drugiej .

(src)="94"> The frequency of voting rights of the governors allocated to the first group shall not be lower than the frequency of voting rights of those of the second group . Subject to the previous sentence , the first group shall be assigned four voting rights and the second group eleven voting rights ;
(trg)="94"> Z zastrzeżeniem poprzedniego zdania , pierwszej grupie zostają przydzielone cztery prawa do głosowania , a drugiej grupie jedenaście praw do głosowania ;

(src)="95"> -- as from the date on which the number of governors reaches 22 , the governors shall be allocated to three groups according to a ranking based on the above criteria .
(trg)="95"> -- od dnia , w którym liczba prezesów osiągnie 22 prezesi zostaną przydzieleni do trzech grup zgodnie z uszeregowaniem na podstawie powyższych kryteriów .

(src)="96"> The first group shall be composed of five governors and shall be assigned four voting rights .
(trg)="96"> Pierwsza grupa złożona jest z pięciu prezesów i zostaną jej przydzielone cztery prawa do głosowania .

(src)="97"> The second group shall be composed of half of the total number of governors , with any fraction rounded up to the nearest integer , and shall be assigned eight voting rights .
(trg)="97"> Druga grupa złożona jest z połowy łącznej liczby prezesów , w przypadku jakiegokolwiek ułamka zaokrąglonego do najbliższej liczby całkowitej , i zostanie jej przydzielone osiem praw do głosowania .

(src)="98"> The third group shall be composed of the remaining governors and shall be assigned three voting rights ;
(trg)="98"> Trzecia grupa złożona jest z pozostałych prezesów i zostaną jej przydzielone trzy prawa do głosowania ;

(src)="99"> within each group , the governors shall have their voting rights for equal amounts of time ;
(trg)="99"> prezesi w każdej grupie mają swoje prawa do głosowania w równych okresach czasu ;

(src)="100"> for the calculation of the shares in the aggregate gross domestic product at market prices Article 29.2 shall apply .
(trg)="100"> do obliczania udziałów w całkowitym produkcie krajowym brutto w cenach rynkowych stosuje się artykuł 29 ustęp 2 .