# en/ecb-en-et.xml.gz
# et/ecb-en-et.xml.gz


(src)="1"> EN
(trg)="1"> ET

(src)="2"> Official Journal of the European Union
(trg)="2"> Euroopa Liidu Teataja

(src)="3"> L 15/1
(trg)="3"> L 15/1

(src)="4"> I ( Acts adopted under the EC Treaty / Euratom Treaty whose publication is obligatory ) REGULATIONS
(trg)="4"> I ( EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid , mille avaldamine on kohustuslik )

(src)="5"> REGULATION ( EC ) No 24/2009 OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 19 December 2008 concerning statistics on the assets and liabilities of financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions ( ECB / 2008/30 ) THE GOVERNING COUNCIL OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK , sector in the participating Member States , which are viewed as one economic territory .
(trg)="5"> EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS ( EÜ ) nr 24/2009 , 19 . detsember 2008 , väärtpaberistamise tehingutes osalevate finantsvahendusettevõtete varade ja kohustuste statistika kohta ( EKP / 2008/30 ) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU , ( 3 )

(src)="6"> Having regard to the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank ( hereinafter the « ESCB Statute ') , and in particular Article 5 thereof ,
(trg)="6"> võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja ( edaspidi „EKPSi põhikiri ") , eelkõige selle artiklit 5 ,

(src)="7"> Having regard to Council Regulation ( EC ) No 2533/98 of 23 November 1998 concerning the collection of statistical information by the European Central Bank ( 1 ) , and in particular Articles 5 ( 1 ) and 6 ( 4 ) thereof ,
(trg)="7"> Võttes arvesse tihedat seost FVCde ja rahaloomeasutuste ( RAd ) väärtpaberistamise tegevuse vahel , on vajalik RAde ja FVCde ühetaoline , üksteist täiendav ja integreeritud aruandlus .

(src)="8"> Given the close links between the securitisation activities of FVCs and monetary financial institutions ( MFIs ) , consistent , complementary and integrated reporting of MFIs and FVCs is required .
(trg)="8"> Seetõttu tuleb käesoleva määruse alusel esitatavat statistilist teavet vaadelda koosmõjus RAde andmenõuetega väärtpaberistatud laenude kohta , mis on sätestatud Euroopa Keskpanga 19 .

(src)="9"> Therefore , the statistical information provided in accordance with this Regulation needs to be considered together with the data requirements for MFIs on securitised loans , as laid down in Regulation ( EC ) No 25/2009 of 19 December 2008 concerning the balance sheet of the monetary financial institutions sector ( recast ) ( ECB / 2008 / 32 ) ( 2 ) .
(trg)="9"> aasta määruses ( EÜ ) nr 25/2009 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta ( EKP / 2008/32 ) ( 2 ) . võttes arvesse nõukogu 23 .

(src)="10"> Whereas : ( 4 ) ( 1 )
(trg)="10"> aasta määrust ( EÜ ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt , ( 1 ) eelkõige selle artikli 5 lõiget 1 ja artikli 6 lõiget 4 , ( 4 ) ning arvestades järgmist :

(src)="11"> Regulation ( EC ) No 2533/98 provides in Article 2 ( 1 ) that , for the fulfilment of its statistical reporting requirements , the European Central Bank ( ECB ) , assisted by the national central banks ( NCBs ) , has the right to collect statistical information within the limits of the reference reporting population and of what is necessary to carry out the tasks of the European System of Central Banks ( ESCB ) .
(trg)="11"> ( 1 ) Määruse ( EÜ ) nr 2533/98 artikli 2 lõige 1 sätestab , et EKP statistikaaruandluse nõuete täitmiseks on Euroopa Keskpangal ( EKP ) õigus riikide keskpankade ( RKPd ) abiga koguda vaadeldavalt andmeid esitavalt üldkogumilt statistilist teavet Euroopa Keskpankade Süsteemi ( EKPS ) ülesannete täitmiseks vajalikul määral .

(src)="12"> It follows from Article 2 ( 2 )( a ) of Regulation ( EC ) No 2533/98 that financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions ( FVCs ) form part of the reference reporting population for the purposes of fulfilling the ECB 's statistical reporting requirements , inter alia , in the field of monetary and financial statistics .
(trg)="12"> Määruse ( EÜ ) nr 2533/98 artikli 2 lõike 2 punktist a tuleneb , et väärtpaberistamise tehingutes osalevad finantsvahendusettevõtted ( financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions , FVCd ) kuuluvad andmeid esitava üldkogumi hulka EKP statistikaaruandluse nõuete täitmise eesmärgil , sh rahandus - ja finantsstatistika valdkonnas .

(src)="13"> Furthermore , Article 3 of Regulation ( EC ) No 2533/98 requires the ECB to specify the actual reporting population within the limits of the reference reporting population and entitles it to fully or partly exempt specific classes of reporting agents from its statistical reporting requirements .
(trg)="13"> Määruse ( EÜ ) nr 2533/98 artikli 3 kohaselt peab EKP kindlaks määrama tegeliku andmeid esitava üldkogumi vaadeldavas üldkogumis ja ta võib teatavad andmeesitajate klassid osaliselt või täielikult statistikaaruandluse nõuetest vabastada .

(src)="14"> The integrated reporting approach of FVCs and MFIs and the derogations provided for in this Regulation aim at minimising the reporting burden for reporting agents and avoiding overlaps in the reporting of statistical information by FVCs and MFIs . ( 5 )
(trg)="14"> ( 5 ) RKPdel peaks olema võimalus vabastada FVCd aruandluskohustusest , kui see on ebamõistlikult kulukas , võrreldes nendest saadava statistilise kasuga .

(src)="15"> ( 6 )
(trg)="15"> ( 6 )

(src)="16"> ( 2 )
(trg)="16"> ( 2 )

(src)="17"> The purpose of FVC data is to provide the ECB with adequate statistics on the financial activities of the FVC sub -
(trg)="17"> FVC andmete põhieesmärk on anda EKP-le piisav statistika FVCde allsektori finantstegevuse kohta ühtse majandusterritooriumina käsitletavates osalevates liikmesriikides .

(src)="18"> Although regulations adopted under Article 34.1 of the ESCB Statute do not confer any rights or impose any obligations on non-participating Member States , Article 5 of the ESCB Statute applies to all Member States , irrespective of whether they have adopted the euro .
(trg)="18"> Kuigi EKPSi põhikirja artikli 34.1 alusel vastu võetud määrused ei anna mis tahes õigusi ega pane mis tahes kohustusi mitteosalevatele liikmesriikidele , kohaldatakse põhikirja artiklit 5 kõikide liikmesriikide suhtes , olenemata sellest , kas nad on euro kasutusele võtnud .

(src)="19"> Recital 17 to Regulation ( EC ) No 2533/98 makes clear that Article 5 of the ESCB Statute , together with Article 10 of the Treaty establishing the European Community , implies an obligation to design and implement at national level all the measures that the non-participating Member States
(trg)="19"> Määruse ( EÜ ) nr 2533/98 põhjendus 17 selgitab , et EKPSi põhikirja artiklist 5 koostoimes Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikliga 10 tuleneb kohustus kavandada ja rakendada riigis kõik mitteosalevate liikmesriikide poolt vajalikuks peetud

(src)="20"> ( 1 ) OJ L 318 , 27.11.1998 , p. 8 .
(trg)="20"> ( 1 ) EÜT L 318 , 27.11.1998 , lk 8 .

(src)="21"> ( 2 ) See page 14 of this Official Journal .
(trg)="21"> ( 2 ) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 14 .

(src)="22"> L 15/2
(trg)="22"> L 15/2

(src)="23"> consider appropriate to collect the statistical information needed to fulfil the ECB 's statistical reporting requirements and make timely preparations in the field of statistics to become participating Member States .
(trg)="23"> meetmed statistilise teabe kogumiseks , mis on vajalikud EKP statistikaaruandluse nõuete täitmiseks , ning teha statistika valdkonnas õigel ajal ettevalmistusi , et saada osalevateks liikmesriikideks .

(src)="24"> ( 7 )
(trg)="24"> ( 7 )

(src)="25"> The ECB 's sanctions regime laid down in Article 7 of Regulation ( EC ) No 2533/98 will apply to FVCs ,
(trg)="25"> FVCde suhtes kohaldatakse määruse ( EÜ ) nr 2533/98 artiklis 7 sätestatud EKP sanktsioonide korda ,

(src)="26"> purpose of the securitisation and / or the credit risk of an asset or pool of assets , or part thereof , is transferred to the investors in the securities , securitisation fund units , other debt instruments and / or financial derivatives issued by an entity that is separate from the originator and is created for or serves the purpose of the securitisation , and : ( a ) in case of transfer of credit risk , the transfer is achieved by : --- the economic transfer of the assets being securitised to an entity separate from the originator created for or serving the purpose of the securitisation .
(trg)="26"> väärtpaberistamise eesmärgil , ja / või mille puhul vara või varade kogumi või selle osa krediidirisk kantakse üle üksuse , mis on algatajast eraldatud ja mis on loodud või tegutseb väärtpaberistamise eesmärgil , poolt emiteeritud väärtpaberitesse , väärtpaberistamise fondi osakutesse , muudesse võlainstrumentidesse ja / või tuletisinstrumentidesse investeerijatele , ja ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE :

(src)="27"> This is accomplished by the transfer of ownership of the securitised assets from the originator or through sub-participation , or the use of credit derivatives , guarantees or any similar mechanism ; HAS ADOPTED THIS REGULATION :
(trg)="27"> a ) krediidiriski ülekandmise puhul toimub ülekanne järgmiselt :

(src)="28"> Article 1 Definitions For the purposes of this Regulation : 1 .
(trg)="28"> Artikkel 1 Mõisted Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid : 1 .

(src)="29"> « FVC » means an undertaking which is constituted pursuant to national or Community law under one of the following : ( i ) contract law as a common fund managed by management companies ;
(trg)="29"> „FVC » -- ettevõtja , kes on asutatud ühenduse või riigi õiguse kohaselt järgmisel alusel : i ) ii ) iii ) iv ) lepinguõigus ( ühine halduri poolt juhitud fond ) ;

(src)="30"> trust law ; ( b )
(trg)="30"> avatud investeerimisfondide õigus ( trust law ) ;

(src)="31"> --- ( ii )
(trg)="31"> äriõigus ( kui on tegemist aktsiaseltsi või osaühinguga ) ;

(src)="32"> and where such securities , securitisation fund units , debt instruments and / or financial derivatives are issued , they do not represent the originator 's payment obligations ;
(trg)="32"> b ) muu samalaadne mehhanism , selliste väärtpaberite , väärtpaberistamise fondi osakute , võlainstrumentide ja / või tuletisinstrumentide emiteerimisega ei kaasne algataja maksekohustust ;

(src)="33"> ( iii ) company law as a public or private limited company ;
(trg)="33"> --- --- väärtpaberistatavate varade majanduslikus mõttes üleminek algatajast eraldi seisvale väärtpaberistamise eesmärgil loodud või tegutsevale üksusele .

(src)="34"> ( iv ) any other similar mechanism ;
(trg)="34"> krediidituletisinstrumentide , garantiide või muu samalaadse mehhanismi kasutamine ;

(src)="35"> and whose principal activity meets both of the following criteria : ( a ) it intends to carry out , or carries out , one or more securitisation transactions and is insulated from the risk of bankruptcy or any other default of the originator ;
(trg)="35"> ning kelle põhitegevus vastab järgmistele kriteeriumidele : 3 .

(src)="36"> it issues , or intends to issue , securities , securitisation fund units , other debt instruments and / or financial derivatives and / or legally or economically owns , or may own , assets underlying the issue of securities , securitisation fund units , other debt instruments and / or financial derivatives that are offered for sale to the public or sold on the basis of private placements .
(trg)="36"> a ) ta teeb või kavatseb teha ühe või mitu väärtpaberistamise tehingut ja on kaitstud algataja pankroti või mis tahes muu maksejõuetuse riski eest ja ta emiteerib või kavatseb emiteerida väärtpabereid , väärtpaberistamise fondi osakuid , muid võlainstrumente ja / või tuletisinstrumente ja / või ta omab või võib omada õiguslikus või majanduslikus mõttes varasid , mis on alusavaraks väärtpaberite , väärtpaberistamise fondi osakute , muude võlainstrumentide ja / või tuletisinstrumentide avalikul või suunatud emissioonil .

(src)="37"> « originator » means the transferor of the assets , or a pool of assets , and / or the credit risk of the asset or pool of assets to the securitisation structure ;
(trg)="37"> „algataja ( originator ) » -- varade või varade kogumid ja / või varade või varade kogumi krediidiriski väärtpaberistamise struktuurile ülekandja ;

(src)="38"> « participating Member State » means a Member State that has adopted the euro ;
(trg)="38"> „osalev liikmesriik » -- euro kasutusele võtnud liikmesriik ;

(src)="39"> « non-participating Member State » means a Member State that has not adopted the euro ;
(trg)="39"> „mitteosalev liikmesriik ( non-participating Member State ) » -- liikmesriik , kus ei ole eurot kasutusele võetud ;

(src)="40"> « reporting agent » means a reporting agent within the meaning of Article 1 of Regulation ( EC ) No 2533/98 ; « resident » means resident within the meaning of Article 1 of Regulation ( EC ) No 2533/98 .
(trg)="40"> 6 . „andmeesitaja ( reporting agent ) » -- andmeesitaja määruse ( EÜ ) nr 2533/98 artikli 1 tähenduses ;

(src)="41"> « MFI » means a monetary financial institution within the meaning of Article 1 of Regulation ( EC ) No 25/2009 ( ECB / 2008/32 ) ; « relevant NCB » means the NCB of the participating Member State in which the FVC is resident .
(trg)="41"> FVC mõiste ei hõlma järgmist : 7 . --- RA määruse ( EÜ ) nr 25/2009 ( EKP / 2008/32 ) artikli 1 tähenduses ;

(src)="42"> 4 . ( b )
(trg)="42"> investeerimisfondid Euroopa Keskpanga 27 .

(src)="43"> Neither of the following is included in the definition of FVC : --- MFIs within the meaning of Article 1 of Regulation ( EC ) No 25/2009 ( ECB / 2008/32 ) , investment funds ( IFs ) within the meaning of Article 1 of Regulation ( EC ) 958/2007 of the European Central Bank of 27 July 2007 concerning statistics on the assets and liabilities of investment funds ( ECB / 2007 / 8 ) ( 1 ) ;
(trg)="43"> aasta määruse ( EÜ ) nr 958/2007 ( investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta ) ( EKP / 2007/8 ) ( 1 ) artikli 1 tähenduses ;

(src)="44"> « securitisation » means a transaction or scheme whereby an asset or pool of assets is transferred to an entity that is separate from the originator and is created for or serves the 9 .
(trg)="44"> „väärtpaberistamine ( securitisation ) » -- tehing või skeem , mille puhul vara või varade kogum kantakse üle üksusele , mis on algatajast eraldatud ja mis on loodud või tegutseb 9 .

(src)="45"> ( 1 ) OJ L 211 , 11.8.2007 , p. 8 .
(trg)="45"> ( 1 ) ELT L 211 , 11.8.2007 , lk 8 .

(src)="46"> 20.1.2009 EN
(trg)="46"> „asjaomane RKP ( relevant NCB ) » -- RKP liikmesriigis , kus asjaomane FVC on resident ; 20.1.2009

(src)="47"> Official Journal of the European Union
(trg)="47"> ET Euroopa Liidu Teataja

(src)="48"> L 15/3
(trg)="48"> L 15/3

(src)="49"> « taking up business » means any activity , including any preparatory measures , related to the securitisation , other than merely establishing an entity that is not expected to commence the securitisation activity in the next six months .
(trg)="49"> „tegevuse alustamine ( taking up business ) » -- mis tahes tegevus , sh mis tahes ettevalmistavad meetmed , mis on seotud väärtpaberistamisega ega piirdu üksnes üksuse asutamisega , mille puhul ei eeldata väärtpaberistamise tegevuse alustamist järgmise kuue kuu jooksul .

(src)="50"> Any activity by the FVC taken after the securitisation activity becomes foreseeable means taking up business .
(trg)="50"> Mis tahes tegevus , mida FVC alustab pärast väärtpaberistamise tegevuse prognoositavaks muutumist , tähendab tegevuse alustamist .

(src)="51"> on any entity which did not properly fulfil its reporting requirements to the extent that the requirement set out in paragraph 2 was met and that the entity relied on the incorrect list in good faith .
(trg)="51"> ühegi üksuse suhtes , kes ei ole oma aruandluskohustust nõuetekohaselt täitnud , kui lõikes 2 osutatud nõue on täidetud ja üksus tugines ebatäpsele nimekirjale heauskselt .

(src)="52"> Article 4 Quarterly statistical reporting requirements and reporting rules 1 .
(trg)="52"> Artikkel 4 Statistikaaruandluse kvartalinõuded ja aruandlusreeglid Artikkel 2 Andmeid esitav üldkogum 1 .

(src)="53"> The actual reporting population shall provide to the relevant NCB , data on end-of-quarter outstanding amounts , financial transactions and write-offs / write-downs on the assets and liabilities of FVCs on a quarterly basis , in accordance with Annexes I and II .
(trg)="53"> FVCd , kes on osaleva liikmesriigi residendid , moodustavad vaadeldava andmeid esitava üldkogumi .

(src)="54"> Article 2 Reporting population 1 .
(trg)="54"> Vaadeldava andmeid esitava üldkogumi suhtes kohaldatakse artikli 3 lõikes 2 sätestatud kohustusi .

(src)="55"> FVCs resident in the territory of a participating Member State shall form the reference reporting population . The reference reporting population shall be subject to the obligation laid down in Article 3 ( 2 ) .
(trg)="55"> 1 . Tegelik andmeid esitav üldkogum esitab asjaomasele RKP-le andmed kvartalilõpu seisude , finantsvoogude ja FVCde varade ja kohustuste kustutamiste / väärtuse vähendamiste kohta kord kvartalis kooskõlas I ja II lisaga .

(src)="56"> The reference reporting population excluding those FVCs which have been fully exempted pursuant to Article 5 ( 1 )( c ) shall form the actual reporting population .
(trg)="56"> Tegeliku andmeid esitava üldkogumi moodustab vaadeldav andmeid esitav üldkogum , millest on välja arvatud need FVCd , kes on täielikult vabastatud artikli 5 lõike 1 punkti c alusel .

(src)="57"> The actual reporting population shall be subject to the reporting obligations laid down in Article 4 , subject to the derogations laid down in Article 5 .
(trg)="57"> Tegeliku andmeid esitava üldkogumi suhtes kohaldatakse artiklis 4 sätestatud aruandluskohustusi , võttes arvesse artiklis 5 sätestatud erandeid .

(src)="58"> The FVCs that are subject to reporting their annual financial statement pursuant to Article 5 ( 3 ) or that are subject to ad hoc reporting obligations pursuant to Article 5 ( 5 ) shall also form part of the actual reporting population .
(trg)="58"> FVCd , kelle suhtes kohaldatakse ad hoc aruandluskohustust artikli 5 lõike 5 alusel või kes peavad esitama oma aastaaruande artikli 5 lõike 3 alusel , kuuluvad samuti tegelikku andmeid esitavasse üldkogumisse .

(src)="59"> NCBs may collect the statistical information on securities issued and held by FVCs required under paragraph 1 on a security-by-security basis , to the extent that the data referred to in paragraph 1 can be derived according to minimum statistical standards as specified in Annex III .
(trg)="59"> RKPd võivad väärtpaberite kaupa ( security-by-security basis ) lõike 1 kohaselt nõutavat statistilist teavet FVCde poolt emiteeritud ja hoitavate väärtpaberite kohta koguda ulatuses , milles lõikes 1 osutatud andmeid saab tuletada vastavalt III lisas määratletud statistika miinimumnõuetele .

(src)="60"> If an FVC does not have legal personality under its national law , the persons legally entitled to represent the FVC , or in the absence of formalised representation , persons that under the applicable national laws are liable for acts of the FVC , shall be responsible for reporting the information required under this Regulation .
(trg)="60"> Juhul kui FVC ei ole oma riigi seaduste kohaselt juriidiline isik , on käesolevast määrusest tulenev aruandluskohustus FVC seaduslikel esindajatel või , nende puudumisel , isikutel , kes kohaldatavate riigi seaduste kohaselt vastutavad FVC tegevuse eest .

(src)="61"> Article 3 List of FVCs for statistical purposes 1 .
(trg)="61"> Artikkel 3 Statistilistel eesmärkidel koostatud FVCde nimekiri 1 .

(src)="62"> The ECB 's Executive Board shall establish and maintain , for statistical purposes , a list of FVCs that form the reference reporting population . FVCs shall submit to the NCBs the data that the NCBs require in accordance with Guideline ECB / 2008 / 31 of 19 December 2008 amending Guideline ECB / 2007/9 on monetary , financial institutions and markets statistics ( recast ) ( 1 ) .
(trg)="62"> aasta suunisega EKP / 2008/31 , millega muudetakse suunist EKP / 2007/9 rahandusstatistika ning finantsasutuste ja - turgude statistika kohta ( uuestisõnastamine ) ( 1 ) . RKPd ja EKP võimaldavad juurdepääsu nimekirjale ja selle ajakohastustele kohasel viisil , sh elektrooniliste vahenditega , Interneti kaudu või asjaomaste andmeesitajate taotluse korral paberkandjal .

(src)="63"> The NCBs and the ECB shall make this list and its updates available in an appropriate form , including by electronic means , via the Internet or , at the request of the reporting agents concerned , in paper form . 3 .
(trg)="63"> 3 . Ilma et see mõjutaks II lisas sätestatud aruandlusreegleid , tuleb aruandlus käesoleva määruse alusel kõikide FVCde varade ja kohustuste kohta esitada kooskõlas riigi õigusaktidega , millega võetakse üle nõukogu 8 .

(src)="64"> Without prejudice to the reporting rules laid down in Annex II , all assets and liabilities of FVCs shall be reported under this Regulation in accordance with the reporting rules laid down in the relevant national law transposing Council Directive 86 / 635 / EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions ( 2 ) .
(trg)="64"> aasta direktiiv 86/635 / EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta ( 2 ) . Vastavas riigi õigusaktis , millega võetakse üle nõukogu 25 .

(src)="65"> The accounting rules in the relevant national law transposing the Fourth Council Directive 78/660 / EEC of 25 July 1978 based on Article 54 ( 3 )( g ) of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies ( 3 ) shall apply to FVCs that do not fall within the scope of the national law transposing Directive 86/635 / EEC .
(trg)="65"> juuli 1978 . aasta neljas direktiiv 78/660 / EMÜ ( mis põhineb asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid ) , ( 3 ) sätestatud raamatupidamisreegleid kohaldatakse nende FVCde suhtes , kes jäävad riigi selle õigusakti , millega võetakse üle direktiiv 86/635 / EMÜ , kohaldamisalast välja .

(src)="66"> Any other relevant national or international accounting standards or practices shall apply to FVCs not falling under national law transposing either of these directives .
(trg)="66"> FVCde suhtes , kes jäävad välja nende riigi õigusaktide kohaldamisalast , millega võetakse üle osutatud direktiivid , kohaldatakse mis tahes muid asjaomaseid riigi või rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid või tava .

(src)="67"> Where paragraph 3 requires the reporting of instruments on a mark-to-market basis , NCBs may exempt FVCs from reporting these instruments on a mark-to-market basis where the costs entailed by the FVC would be unreasonably high .
(trg)="67"> Juhul kui lõike 3 kohaselt tuleb instrumentide aruandlus esitada turuväärtuse meetodil , võivad RKPd vabastada FVCd instrumentide aruandluse esitamisest turuväärtuse meetodil , kui FVCde kulud oleksid ebamõistlikult kõrged .

(src)="68"> In this case the FVCs shall apply the valuation used for the purpose of the investor reports .
(trg)="68"> Sel juhul peavad FVCd kohaldama investoritele mõeldud aruannetes kasutatud hindamist .

(src)="69"> An FVC shall inform the relevant NCB of its existence within one week from the date on which the FVC has taken up business irrespective of whether it expects to be subject to regular reporting obligations under this Regulation .
(trg)="69"> FVC peab asjaomasele RKP-le oma olemasolust teatama ühe nädala jooksul alates FVC poolt tegevuse alustamisest , olenemata sellest , kas ta eeldab pidevat aruandluskohustust käesoleva määruse alusel .

(src)="70"> Where according to national market practices available data refer to any date within a quarter , NCBs may allow the reporting agents to report these quarterly data instead , if the data are comparable and if significant transactions occurring between this date and the end of the quarter are taken into account .
(trg)="70"> Juhul kui riigisisese turutava kohaselt on kättesaadavate andmete viitekuupäev kvartali sees , võivad RKPd lubada andmeesitajatel esitada neid kvartaliandmeid , kui andmed on võrreldavad ja arvesse võetakse olulisi tehinguid , mis toimuvad selle kuupäeva ja kvartalilõpu vahel .

(src)="71"> If the latest accessible electronic version of the list referred to in paragraph 1 is incorrect , the ECB shall not impose sanctions ( ) Not yet published in the Official Journal .
(trg)="71"> Kui lõikes 1 osutatud nimekirja viimane kättesaadav elektrooniline versioon on ebatäpne , ei rakenda EKP sanktsioone ( ) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata .

(src)="72"> Instead of write-offs / write-downs referred to in paragraph 1 , an FVC may , in agreement with the relevant NCB , provide other information which allows the NCB to derive the required data on write-offs / write-downs .
(trg)="72"> Lõikes 1 osutatud kustutamiste / väärtuse vähendamise asemel võib FVC kokkuleppel asjaomase RKPga esitada muud teavet , millest RKP saab tuletada nõutavad andmed kustutamiste / väärtuse vähendamise kohta .

(src)="73"> ( 2 ) OJ L 372 , 31.12.1986 , p. 1 .
(trg)="73"> ( 2 ) EÜT L 372 , 31.12.1986 , lk 1 .

(src)="74"> ( 3 ) OJ L 222 , 14.8.1978 , p. 11 .
(trg)="74"> ( 3 ) EÜT L 222 , 14.8.1978 , lk 11 .

(src)="75"> L 15/4
(trg)="75"> L 15/4

(src)="76"> EN Article 5 Derogations
(trg)="76"> ET Artikkel 5

(src)="77"> NCBs may grant derogations to the reporting requirements set out in Article 4 as follows :
(trg)="77"> Erandid

(src)="78"> Without prejudice to paragraph 3 , in order to meet the requirements set out in this Regulation , NCBs may address ad hoc reporting requirements to FVCs that have been granted derogations within the meaning of paragraph 1 ( c ) .
(trg)="78"> Ilma et see piiraks lõiget 3 , samuti käesoleva määruse nõuete täitmiseks , on RKPdel õigus esitada FVCdele , kellele on tehtud erand lõike 1 punkti c mõttes , ad hoc aruandlusnõudeid .

(src)="79"> FVCs shall report the information requested on an ad hoc basis within 15 working days following a request made by the relevant NCB .
(trg)="79"> FVCd peavad ad hoc nõutava teabe esitama 15 tööpäeva jooksul pärast asjaomase RKP taotlust .

(src)="80"> Article 6
(trg)="80"> Artikkel 6 Tähtajalisus

(src)="81"> ( a )
(trg)="81"> a )

(src)="82"> for loans originated by euro area MFIs and broken down by maturity , sector and residency of debtors , and where the MFIs continue to service the securitised loans within the meaning of Regulation ( EC ) No 25/2009 ( ECB / 2008/32 ) , the NCBs may grant FVCs derogations from reporting data on these loans .
(trg)="82"> RKPd võivad teha FVCdele erandeid aruandluses laenude kohta , mis on antud euroala RAde poolt jaotustega tähtaja , sektori ja võlgniku residentsuse kohta , kui RAd jätkavad väärtpaberistatud vara teenindamist määruse ( EÜ ) nr 25/2009 ( EKP / 2008/32 ) tähenduses .

(src)="83"> Regulation ( EC ) No 25/2009 ( ECB / 2008 / 32 ) provides for the reporting of these data ;
(trg)="83"> Need andmed esitatakse määruse ( EÜ ) nr 25/2009 ( EKP / 2008/32 ) kohaselt ;

(src)="84"> Timeliness NCBs shall submit to the ECB data on aggregated quarterly assets and liabilities covering the positions of FVCs in each participating Member State by close of business on the 28th working day following the end of the quarter to which the data relate .
(trg)="84"> RKPd esitavad kõikides osalevates liikmesriikides asuvate FVCde positsioone hõlmavate varade ja kohustuste agregeeritud kuuandmed EKP-le 28 .

(src)="85"> Article 7 Minimum standards and national reporting arrangements 1 . FVCs shall comply with the reporting requirements to which they are subject in accordance with the minimum standards for transmission , accuracy , compliance with concepts and revisions specified in Annex III .
(trg)="85"> tööpäeva lõpuks pärast selle kvartali lõppu , mille kohta andmed esitatakse . RKPd kehtestavad tähtajad andmete saamiseks andmeesitajatelt .

(src)="86"> The NCBs shall define and implement the reporting arrangements to be followed by the actual reporting population in accordance with national characteristics . The NCBs shall ensure that these reporting arrangements provide the required statistical information and allow accurate checking of compliance with concepts and the minimum standards for transmission , accuracy and revisions specified in Annex III .
(trg)="86"> Artikkel 7 b ) RKPd võivad teha erandeid I lisas sätestatud kõikidest aruandluse nõuetest , v. a kohustusest esitada kvartaalselt kvartalilõpu seisude andmed kogu vara kohta , juhul kui FVCd , kes esitavad andmeid varade ja kohustuste agregeeritud kvartalikonto jaoks , moodustavad vähemalt 95 % kõikidest FVCde varade seisudest igas osalevas liikmesriigis .

(src)="87"> Article 8 Verification and compulsory collection The NCBs shall exercise the right to verify or collect information which reporting agents are required to provide pursuant to this Regulation , without prejudice to the ECB 's right to exercise these rights itself .
(trg)="87"> RKPd kontrollivad selle tingimuse täitmist õigel ajal , et iga kalendriaasta alguses saaks vajaduse korral tehtud või tühistatud erandid jõustada ; Miinimumnõuded ja riigisisene aruandluskord 1 .

(src)="88"> In particular , the NCBs shall exercise this right when an institution included in the actual reporting population does not fulfil the minimum standards for transmission , accuracy , and compliance with the concepts and revisions specified in Annex III .
(trg)="88"> FVC peab järgima tema suhtes kohaldatavaid aruandlusnõudeid , mis on kooskõlas III lisas sätestatud miinimumnõuetega edastamise , täpsuse , mõistete vastavuse ja paranduste kohta .

(src)="89"> ( b )
(trg)="89"> c )

(src)="90"> the NCBs may exempt FVCs from all reporting requirements set out in Annex I , apart from the obligation to report , on a quarterly basis , end-of-quarter outstanding amount data on total assets , provided that the FVCs that contribute to the quarterly aggregated assets / liabilities account for at least 95 % of the total of FVCs » assets in terms of outstanding amounts , in each participating Member State .
(trg)="90"> juhul kui artiklis 4 osutatud andmeid saab kooskõlas III lisas määratletud statistika miinimumnõuetega tuletada muudest statistika , avalikkuselt kogutavatest või järelevalvega seotud andmeallikatest , ilma et see mõjutaks punkte a ja b , võivad RKPd pärast EKPga konsulteerimist andmeesitajad täielikult või osaliselt käesoleva määruse I lisas sätestatud aruandluse nõuetest vabastada .

(src)="91"> The NCBs shall check the fulfilment of this condition in good time in order to grant or withdraw , if necessary , any derogation with effect from the start of each calendar year ;
(trg)="91"> 2 . RKPd määratlevad ja rakendavad riigi erisusi arvestades aruandluskorra , mida tegelik andmeid esitav üldkogum peab järgima .

(src)="92"> to the extent that the data referred to in Article 4 can be derived , according to minimum statistical standards as specified in Annex III , from other statistical , public or supervisory data sources and without prejudice to subparagraphs ( a ) and ( b ) , the NCBs may , after consulting the ECB , fully or partially exempt reporting agents from the reporting requirements set out in Annex I to this Regulation .
(trg)="92"> RKPd tagavad , et see aruandluskord annab nõutava statistilise teabe ja võimaldab täpselt kontrollida III lisas sätestatud andmete edastamist , täpsust , mõistete vastavust ja parandusi käsitlevate miinimumnõuete järgimist . Artikkel 8 Statistilise teabe kontrollimine ja kohustuslik kogumine

(src)="93"> The FVCs may choose , with the relevant NCB 's prior consent , not to use the derogations referred to in paragraph 1 and to fulfil the full reporting requirements specified in Article 4 instead .
(trg)="93"> Eelneval kokkuleppel asjaomase RKPga võivad FVCd soovi korral lõikes 1 osutatud erandeid mitte kasutada ja täita artiklis 4 sätestatud aruandluse nõudeid täielikult .

(src)="94"> FVCs that benefit from a derogation within the meaning of paragraph 1 ( c ) shall report their annual financial statements to the relevant NCB , if this is not available from public sources , within six months following the end of the reference period or at the earliest point in time thereafter , in accordance with the applicable national legal practices in the FVC 's Member State of residence .
(trg)="94"> Juhul kui FVC aastaaruanne ei ole avaldatud , peavad FVCd , kes kasutavad lõike 1 punktis c sätestatud erandit , esitama aastaaruande asjaomasele RKP-le kuue kuu jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu või varaseimal hetkel pärast seda kooskõlas kehtiva õiguskorraga liikmesriigis , kus FVC on resident . Asjaomane RKP teavitab FVCsid , kelle suhtes seda aruandluse nõuet kohaldatakse .

(src)="95"> The relevant NCB shall notify those FVCs which are subject to this reporting requirement .
(trg)="95"> RKPdel on õigus kontrollida ja koguda teavet , mida andmeesitajad esitavad käesoleva määruse alusel , ilma et see piiraks EKP õigust teostada neid õigusi ise .

(src)="96"> 4 . The relevant NCB shall withdraw the derogation laid down in paragraph 1 ( c ) if data of statistical standards comparable to those prescribed in this Regulation have not been made available in time to the relevant NCB for three consecutive reporting periods , independent of any fault attributable to the FVC involved .
(trg)="96"> RKPd kasutavad seda õigust eelkõige siis , kui tegelikku andmeid esitavasse üldkogumisse kuuluv asutus ei täida käesoleva määruse III lisas sätestatud edastamise , täpsuse , mõistete vastavuse ja kontrollimise miinimumnõudeid . Artikkel 9 Aruandluse algus 1 .

(src)="97"> FVCs shall start reporting data , as set out in Article 4 , not later than three months from the date on which the relevant NCB has notified the reporting agents that the derogation has been withdrawn .
(trg)="97"> märtsi 2009 ( k. a ) tegevust alustanud FVC teatab asjaomasele RKP-le oma olemasolust märtsi lõpuks 2009 , olenemata sellest , kas ta eeldab regulaarse aruandluse kohustust käesoleva määruse alusel . 4 .

(src)="98"> 1 . An FVC that has taken up business prior to and including 24 March 2009 shall inform the relevant NCB of its existence by the end of March 2009 , irrespective of whether it expects to be subject to regular reporting under this Regulation .
(trg)="98"> Asjaomane RKP tühistab lõike 1 punktis c sätestatud erandi , kui andmed käesolevas määruses kirjeldatud statistikanõuetega võrreldaval alusel ei ole olnud asjaomasele RKP-le õigel ajal kättesaadavad kolmel järjestikusel aruandlusperioodil , olenemata sellest , kas tegemist oli FVC poolse veaga . FVCd alustavad artiklis 4 sätestatud andmete aruandlusega hiljemalt kolm kuud pärast kuupäeva , mil asjaomane RKP on andmeesitajale teatanud erandi tühistamisest .

(src)="99"> An FVC that has taken up business after 24 March 2009 shall inform the relevant NCB of its existence in accordance with Article 3 ( 2 ) .
(trg)="99"> Pärast 24 . märtsi 2009 tegevust alustanud FVC teatab asjaomasele RKP-le oma olemasolust kooskõlas artikli 3 lõikega 2 .

(src)="100"> L 15/5
(trg)="100"> L 15/5