# el/ecb-el-sk.xml.gz
# sk/ecb-el-sk.xml.gz


(src)="1"> Τα γενικά / μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριßές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης .
(trg)="1"> Súčty / medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia .

(src)="2"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Νομικό πλαίσιο > Σύνολο κειμένων κατά χρονολογική σειρά > 2009
(trg)="2"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Všetko podľa dátumu > 2009

(src)="3"> The European Central Bank
(trg)="3"> The European Central Bank

(src)="4"> Press
(trg)="4"> Press

(src)="5"> Events
(trg)="5"> Events

(src)="6"> Publications
(trg)="6"> Publications

(src)="7"> Statistics
(trg)="7"> Statistics

(src)="8"> The Euro
(trg)="8"> The Euro

(src)="9"> Monetary Policy
(trg)="9"> Monetary Policy

(src)="10"> Payments & Markets
(trg)="10"> Payments & Markets

(src)="11"> Επιλέξτε λέξεις ( 3 τουλάχιστον χαρακτήρες ) :
(trg)="11"> Označiť slová ( najmenej 3 znaky ) :

(src)="12"> Έχουν επιλεγεί οι όροι :
(trg)="12"> Tieto výrazy boli označené :

(src)="13"> CON / 2009/91 Διαγραφή όρων
(trg)="13"> CON / 2009/91 Odstrániť výrazy

(src)="14"> | Δεκεμßρίου | Νοεμßρίου | Οκτωßρίου | Σεπτεμßρίου | Αυγούστου | Ιουλίου | Ιουνίου | Μαΐου | Απριλίου | Μαρτίου | Φεßρουαρίου | Ιανουαρίου |
(trg)="14"> | decembra | novembra | októbra | septembra | augusta | júla | júna | mája | apríla | marca | februára | januára |

(src)="15"> 31/12/2009
(trg)="15"> 31/12/2009

(src)="16"> Απόφαση ΕΚΤ / 2001/16 .
(trg)="16"> Rozhodnutie ECB / 2001/16 .

(src)="17"> Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [ 2 a ) - e )] της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(trg)="17"> Neoficiálne konsolidované znenie pripravené Úradom pre publikácie Európskej únie [( 1a-e )] ) 31 .

(src)="18"> 31.12.2009 , pdf 100 kB , bg .
(trg)="18"> 12 . 2009 , pdf 90 kB , bg .

(src)="19"> cs .
(trg)="19"> cs .

(src)="20"> da .
(trg)="20"> da .

(src)="21"> de .
(trg)="21"> de .

(src)="22"> el .
(trg)="22"> el .

(src)="23"> en .
(trg)="23"> en .

(src)="24"> es .
(trg)="24"> es .

(src)="25"> et.
(trg)="25"> et.

(src)="26"> fi .
(trg)="26"> fi .

(src)="27"> fr .
(trg)="27"> fr .

(src)="28"> hu .
(trg)="28"> hu .

(src)="29"> it .
(trg)="29"> it .

(src)="30"> lt .
(trg)="30"> lt .

(src)="31"> lv .
(trg)="31"> lv .

(src)="32"> mt .
(trg)="32"> mt .

(src)="33"> nl .
(trg)="33"> nl .

(src)="34"> pl .
(trg)="34"> pl .

(src)="35"> pt .
(trg)="35"> pt .

(src)="36"> ro .
(trg)="36"> ro .

(src)="37"> sk .
(trg)="37"> sk .

(src)="38"> sl .
(trg)="38"> sl .

(src)="39"> sv
(trg)="39"> sv

(src)="40"> Απόφαση ΕΚΤ / 2006/17 .
(trg)="40"> Rozhodnutie ECB / 2006/17 .

(src)="41"> Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [ 18a )- e )] της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(trg)="41"> Neoficiálny konsolidovaný text [ 19a )- e )] . Vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie

(src)="42"> 31.12.2009 , pdf 130 kB , bg .
(trg)="42"> 12 . 2009 , pdf 121 kB , bg .

(src)="43"> Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ / 2006/16 .
(trg)="43"> Usmernenie ECB / 2006/16 .

(src)="44"> Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [ 18a )- e )] της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(trg)="44"> Neoficiálny konsolidovaný text [ 18a )- e )] . Vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie

(src)="45"> 31.12.2009 , pdf 269 kB , bg .
(trg)="45"> 12 . 2009 , pdf 238 kB , bg .

(src)="46"> 29/12/2009
(trg)="46"> 29/12/2009

(src)="47"> Απόφαση της EKT της 14ης Δεκεμßρίου 2009 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ / 2006/17 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT ( EKT / 2009/29 )
(trg)="47"> ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY zo 14 . decembra 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB / 2006/17 o ročnej účtovnej závierke ECB ( ECB / 2009/29 )

(src)="48"> EE L 348 της 29.12.2009 , σ .
(trg)="48"> v. EÚ L 348 , 29 . 12 .

(src)="49"> 57 , pdf 962 kB , bg .
(trg)="49"> 2009 , s. 57 , pdf 914 kB , bg .

(src)="50"> Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 14ης Δεκεμßρίου 2009 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ / 2006/16 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποßολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών ( EKT / 2009/28 )
(trg)="50"> USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY zo 14 . decembra 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB / 2006/16 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk ( ECB / 2009/28 )

(src)="51"> 75 , pdf 1051 kB , bg .
(trg)="51"> 2009 , s. 75 , pdf 986 kB , bg .

(src)="52"> 22/12/2009
(trg)="52"> 22/12/2009

(src)="53"> Απόφαση της EKT , της 14ης Δεκεμßρίου 2009 , που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ / 2001/16 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών από το οικονομικό έτος 2002 ( EKT / 2009/27 )
(trg)="53"> Rozhodnutie ECB zo 14 . decembra 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB / 2001/16 o alokácii menového príjmu národných centrálnych bánk zúčastnených členských štátov od hospodárskeho roka 2002 ( ECB / 2009/27 )

(src)="54"> EE L 339 της 22.12.2009 , σ .
(trg)="54"> v. EÚ L 339 , 22 . 12 .

(src)="55"> 55 , pdf 838 kB , bg .
(trg)="55"> 2009 , s. 55 , pdf 818 kB , bg .

(src)="56"> 18/12/2009
(trg)="56"> 18/12/2009

(src)="57"> Σύσταση της EKT , της 14ης Δεκεμßρίου 2009 , προς το Συμßούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Central Bank and Financial Services Authority of Ireland ( EKT / 2009/26 )
(trg)="57"> Odporúčanie ECB zo 14 . decembra 2009 Rade Európskej únie o externom audítorovi Central Bank and Financial Services Authority of Ireland ( ECB / 2009/26 )

(src)="58"> EE C 308 της 18.12.2009 , σ .
(trg)="58"> v. EÚ C 308 , 18 . 12 .

(src)="59"> 1 , pdf 709 kB , bg .
(trg)="59"> 2009 , s. 1 , pdf 707 kB , bg .

(src)="60"> 16/12/2009
(trg)="60"> 16/12/2009

(src)="61"> Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ της 10ης Δεκεμßρίου 2009 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ / 2008/18 σχετικά με προσωρινή τροποποίηση των κανόνων που αφορούν την καταλληλότητα των ασφαλειών ( EKT / 2009/24 )
(trg)="61"> Usmernenie ECB z 10 . decembra 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB / 2008/18 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti kolaterálu ( ECB / 2009/24 )

(src)="62"> EE L 330 της 16.12.2009 , σ .
(trg)="62"> v. EÚ L 330 , 16 . 12 .

(src)="63"> 95 , pdf 810 kB , bg .
(trg)="63"> 2009 , s. 95 , pdf 801 kB , bg .

(src)="64"> 10/12/2009
(trg)="64"> 10/12/2009

(src)="65"> Γνώμη σχετικά με την παράταση της διάρκειας ισχύος των αυστριακών κρατικών εγγυήσεων όσον αφορά τη διατραπεζική αγορά ( CON / 2009/99 )
(trg)="65"> Stanovisko k predĺženiu platnosti rakúskych štátnych záruk pre medzibankový trh ( CON / 2009/99 ) Rakúsko , 10 .

(src)="66"> Αυστρία , 10.12.2009 , pdf 43 kB , de .
(trg)="66"> 12 . 2009 , pdf 43 kB , de .

(src)="67"> en
(trg)="67"> en

(src)="68"> 15/12/2009
(trg)="68"> 15/12/2009

(src)="69"> Γνώμη σχετικά με τις αρμοδιότητες της Banka Slovenije όσον αφορά τη συμμετοχή της Σλοßενίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ( CON / 2009/100 )
(trg)="69"> Stanovisko k právomociam Banka Slovenije , ktoré súvisia s členstvom Slovinska v Medzinárodnom menovom fonde ( CON / 2009/100 ) Slovinsko , 15 .

(src)="70"> Σλοßενία , 15.12.2009 , pdf 47 kB , en .
(trg)="70"> 12 . 2009 , pdf 47 kB , en .

(src)="71"> sl
(trg)="71"> sl

(src)="72"> 07/12/2009
(trg)="72"> 07/12/2009

(src)="73"> Γνώμη σχετικά με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις , καθώς και με τις λειτουργικές και τεχνικές προϋποθέσεις όσον αφορά τους φορείς παροχής υπηρεσιών εκκαθάρισης στο σύστημα πληρωμών της Ουγγαρίας ( CON / 2009/98 )
(trg)="73"> Stanovisko k všeobecným podmienkam a prevádzkovým a technickým požiadavkám poskytovateľov zúčtovacích služieb , ktoré sa týkajú platobného systému v Maďarsku ( CON / 2009/98 ) Maďarsko , 7 .

(src)="74"> Ουγγαρία , 7.12.2009 , pdf 27 kB , en .
(trg)="74"> 12 . 2009 , pdf 27 kB , en .

(src)="75"> hu
(trg)="75"> hu

(src)="76"> 04/12/2009
(trg)="76"> 04/12/2009

(src)="77"> Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [ 6a )- c )] της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(trg)="77"> Neoficiálne úplné znenie [ 6a ) - c )] . Vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie

(src)="78"> 4.12.2009 , pdf 1399 kB , bg .
(trg)="78"> 12 . 2009 , pdf 1345 kB , bg .

(src)="79"> 09/11/2009
(trg)="79"> 09/11/2009

(src)="80"> Γνώμη σχετικά με την παράταση της διάρκειας της εγγύησης που παρέχει το ιρλανδικό κράτος για ορισμένες υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων ( CON / 2009/92 )
(trg)="80"> Stanovisko k rozšíreniu írskej štátnej záruky vzťahujúcej sa na určité záväzky úverových inštitúcií ( CON / 2009/92 ) Írsko , 9 .

(src)="81"> Ιρλανδία , 9.11.2009 , pdf 31 kB , en
(trg)="81"> 11 . 2009 , pdf 31 kB , en

(src)="82"> 25/06/2009
(trg)="82"> 25/06/2009

(src)="83"> Γνώμη σχετικά με αλλαγές στα μέτρα οικονομικής στήριξης των πιστωτικών ιδρυμάτων ( CON / 2009/56 )
(trg)="83"> Stanovisko k zmenám podporných finančných opatrení pre úverové inštitúcie ( CON / 2009/56 ) Írsko , 25 .

(src)="84"> Ιρλανδία , 25.6.2009 , pdf 32 kB , en
(trg)="84"> 6 . 2009 , pdf 32 kB , en

(src)="85"> 27/11/2009
(trg)="85"> 27/11/2009

(src)="86"> Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων για το εξωτερικό εμπόριο ( CON / 2009/97 )
(trg)="86"> Stanovisko k požiadavkám na vykazovanie zahraničného obchodu ( CON / 2009/97 ) Nemecko , 27 .

(src)="87"> Γερμανία , 27.11.2009 , pdf 21 kB , de .
(trg)="87"> 11 . 2009 , pdf 21 kB , de .

(src)="88"> 25/11/2009
(trg)="88"> 25/11/2009

(src)="89"> Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Συμßουλίου σχετικά με την εξακρίßωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία ( CON / 2009/95 )
(trg)="89"> Stanovisko k návrhu nariadenia Rady o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu ( CON / 2009/95 ) Ú .

(src)="90"> EE C 284 της 25.11.2009 , σ .
(trg)="90"> v. EÚ C 284 , 25 . 11 .

(src)="91"> 6 , pdf 856 kB , bg .
(trg)="91"> 2009 , s. 6 , pdf 826 kB , bg .

(src)="92"> Πρόσθετες πληροφορίες
(trg)="92"> Dodatočné informácie

(src)="93"> Γνώμη σχετικά με τις συστάσεις για αποφάσεις του Συμßουλίου σχετικά με τη θέση που θα λάßει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά την αναδιαπραγμάτευση της νομισματικής συμφωνίας με το Κράτος της Πόλεως του Βατικανού ( Αγία Έδρα ) καθώς και για τη θέση που θα λάßει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά την αναδιαπραγμάτευση της νομισματικής συμφωνίας με τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου ( CON / 2009/91 )
(trg)="93"> Stanovisko k odporúčaniam pre rozhodnutia Rady o stanovisku , ktoré má Európske spoločenstvo zastávať v súvislosti s opätovným prerokovaním menovej dohody s Mestským štátom Vatikán a o stanovisku , ktoré má Európske spoločenstvo zastávať v súvislosti s opätovným prerokovaním menovej dohody so Sanmarínskou republikou ( CON / 2009/91 ) Ú .

(src)="94"> 1 , pdf 852 kB , bg .
(trg)="94"> 2009 , s. 1 , pdf 823 kB , bg .

(src)="95"> 23/11/2009
(trg)="95"> 23/11/2009

(src)="96"> Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [ 1a )- c )] της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(trg)="96"> Neoficiálny konsolidovaný text [ 1a )- c )] . Vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie

(src)="97"> 23.11.2009 , pdf 460 kB , bg .
(trg)="97"> 11 . 2009 , pdf 438 kB , bg .

(src)="98"> 16/11/2009
(trg)="98"> 16/11/2009

(src)="99"> Γνώμη σχετικά με τη ρευστοποίηση των ασφαλειών που παρέχονται στην Banco de España , σε άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών ή στην EKT κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ( CON / 2009/96 )
(trg)="99"> Stanovisko k uplatneniu zábezpeky poskytnutej Banco de España , ostatným národným centrálnym bankám alebo Európskej centrálnej banke pri plnení ich úloh ( CON / 2009/96 ) Španielsko , 16 .

(src)="100"> Ισπανία , 16.11.2009 , pdf 22 kB , en .
(trg)="100"> 11 . 2009 , pdf 22 kB , en .