# el/ecb-pt-el.xml.gz
# pt/ecb-pt-el.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Νομικό πλαίσιο > Όλες οι γνώμες της ΕΚΤ > CON / 2006/39
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Quadro jurídico > Todos os pareceres do BCE > CON / 2006/39

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> CON / 2006/39
(trg)="10"> CON / 2006/39

(src)="11"> Γνώμη σχετικά με μεταßολή στη σύνθεση της επιτροπής τραπεζικής εποπτείας ( CON / 2006/39 )
(trg)="11"> Parecer sobre uma alteração da composição da Comissão de Supervisão Bancária ( CON / 2006/39 )

(src)="12"> Πολωνία , 2.8.2006 , pdf 27 kB , en .
(trg)="12"> Polónia , 2.8.2006 , pdf 27 kB , en .

(src)="13"> pl
(trg)="13"> pl

(src)="14"> Back to The European Central Bank
(trg)="14"> Back to The European Central Bank

(src)="15"> Νομικό πλαίσιο
(trg)="15"> Quadro jurídico Guia do utilizador

(src)="16"> Οδηγός χρήστη
(trg)="16"> Pesquisar no Quadro jurídico Quadro jurídico do SEBC

(src)="17"> Αναζήτηση στο νομικό πλαίσιο
(trg)="17"> Disposições institucionais do BCE Política monetária e operações de política monetária

(src)="18"> Νομικό πλαίσιο του ΕΣΚΤ
(trg)="18"> Sistemas de pagamento e de liquidação

(src)="19"> Τραπεζογραμμάτια και κέρματα , μέσα πληρωμής και νομισματικά θέματα
(trg)="19"> Notas e moeda metálica , meios de pagamento e questões monetárias Reservas cambiais e outros activos de reserva

(src)="20"> Συνάλλαγμα και συναλλαγματικά διαθέσιμα
(trg)="20"> Estatísticas

(src)="21"> Απασχόληση , συμπεριφορά , πρόληψη της απάτης και διαφάνεια
(trg)="21"> Regras relativas ao emprego , conduta , prevenção da fraude e transparència Estabilidade dos mercados financeiros

(src)="22"> Σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών
(trg)="22"> Todos os pareceres do BCE Todos os documentos por data

(src)="23"> Σύνολο κειμένων κατά χρονολογική σειρά Cross-navigation Menu
(trg)="23"> Cross-navigation Menu Actos jurídicos do BCE conexos

(src)="24"> Opinion CON / 2001/10
(trg)="24"> Opinion CON / 2001/10

(src)="25"> Opinion CON / 2001/35
(trg)="25"> Opinion CON / 2001/35

(src)="26"> Opinion CON / 2006/15
(trg)="26"> Opinion CON / 2006/15

(src)="27"> ECB Home
(trg)="27"> ECB Home

(src)="28"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="28"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="29"> Print
(trg)="29"> Print

(src)="30"> RSS feed
(trg)="30"> RSS feed

(src)="31"> Languages : CS | DA | DE | Eλληνικά | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="31"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | Português | SK | SL | SV

(src)="32"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Νομικό πλαίσιο > Σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών > Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ > CON / 2005/39
(trg)="32"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Quadro jurídico > Estabilidade dos mercados financeiros > Pareceres do BCE referentes a esta matéria > CON / 2005/39

(src)="33"> CON / 2005/39
(trg)="33"> CON / 2005/39

(src)="34"> Γνώμη σχετικά με αναθεωρημένη πρόταση περί πλήρους ενοποίησης της εποπτείας της χρηματοπιστωτικής αγοράς με μόνη εποπτική αρχή την Česká národní banka ( CON / 2005/39 )
(trg)="34"> Parecer sobre uma proposta revista de integração completa da supervisão dos mercados financeiros , com o Česká národní banka como única autoridade de supervisão ( CON / 2005/39 )

(src)="35"> Τσεχική Δημοκρατία , 28.10.2005 , pdf 123 kB , cs .
(trg)="35"> República Checa , 28.10.2005 , pdf 123 kB , cs .

(src)="36"> en
(trg)="36"> en

(src)="37"> Σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών
(trg)="37"> Pareceres do BCE referentes a esta matéria Todos os pareceres do BCE

(src)="38"> Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ
(trg)="38"> Todos os documentos por data

(src)="39"> Opinion CON / 2004/31
(trg)="39"> Opinion CON / 2004/31

(src)="40"> Opinion CON / 2005/24
(trg)="40"> Opinion CON / 2005/24

(src)="41"> Navigation Path : Home > Publications > Monthly Bulletin > Editorials > 2010 > 14 Οκτωßρίου 2010
(trg)="41"> Navigation Path : Home > Publications > Monthly Bulletin > Editorials > 2010 > 14 de Outubro de 2010

(src)="42"> ΕΙΣΑΓΩΓΙΚO ΣΗΜΕIΩΜΑ
(trg)="42"> EDITORIAL

(src)="43"> 14 Οκτωßρίου 2010 - Μηνιαίο Δελτίο
(trg)="43"> 14 de Outubro de 2010 - Boletim Mensal

(src)="44"> Κατά τη συνεδρίαση της 7ης Οκτωßρίου 2010 το Διοικητικό Συμßούλιο , ßασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά , έκρινε και πάλι ότι τα ισχύοντα ßασικά επιτόκια της ΕΚΤ είναι ενδεδειγμένα και αποφάσισε , επομένως , να τα διατηρήσει αμετάßλητα .
(trg)="44"> Na reunião de 7 de Outubro de 2010 , o Conselho do BCE continuou a considerar que , com base nas suas análises económica e monetária regulares , as actuais taxas de juro directoras do BCE permaneciam apropriadas , tendo , por conseguinte , decidido mantê-las inalteradas .

(src)="45"> Έχοντας λάßει υπόψη όλες τις νέες πληροφορίες και αναλύσεις που έγιναν διαθέσιμες μετά τη συνεδρίαση της 2ας Σεπτεμßρίου 2010 , το Διοικητικό Συμßούλιο συνεχίζει να αναμένει ότι η εξέλιξη των τιμών θα παραμείνει συγκρατημένη στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα που ενδιαφέρει τη νομισματική πολιτική .
(trg)="45"> Tomando em conta toda a nova informação e análises disponibilizadas desde a reunião de 2 de Setembro de 2010 , o Conselho do BCE continua a esperar que a evolução dos preços permaneça moderada ao longo do horizonte de médio prazo relevante em termos de política .

(src)="46"> Τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία συμφωνούν με την προσδοκία ότι η ανάκαμψη θα προχωρήσει με συγκρατημένο ρυθμό το δεύτερο εξάμηνο του 2010 , ενώ η υποκείμενη δυναμική παραμένει θετική .
(trg)="46"> Dados económicos recentes estão em consonância com a expectativa de que a recuperação prossiga a um ritmo moderado no segundo semestre do corrente ano , devendo o dinamismo subjacente permanecer positivo .

(src)="47"> Ταυτόχρονα , εξακολουθεί να επικρατεί αßεßαιότητα .
(trg)="47"> Simultaneamente , a incerteza ainda prevalece .

(src)="48"> Η νομισματική ανάλυση επιßεßαιώνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να είναι συγκρατημένες μεσοπρόθεσμα , όπως υποδηλώνει η υποτονική νομισματική και πιστωτική επέκταση .
(trg)="48"> A análise monetária confirma que as pressões inflacionistas a médio prazo permanecem contidas , como sugerido pelo crescimento fraco da moeda e do crédito .

(src)="49"> Το Διοικητικό Συμßούλιο αναμένει ότι η σταθερότητα των τιμών θα διατηρηθεί μεσοπρόθεσμα , στηρίζοντας έτσι την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ .
(trg)="49"> O Conselho do BCE espera que a estabilidade de preços seja preservada no médio prazo , apoiando assim o poder de compra das famílias da área do euro .

(src)="50"> Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να είναι σταθεροποιημένες σε επίπεδα συμßατά με την επιδίωξη της διατήρησης ρυθμών πληθωρισμού κάτω αλλά πλησίον του 2 % μεσοπρόθεσμα .
(trg)="50"> As expectativas de inflação continuam firmemente ancoradas em conformidade com o objectivo de manter as taxas de inflação abaixo , mas próximo , de 2 % no médio prazo .

(src)="51"> Η σταθεροποίηση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό εξακολουθεί να είναι ουσιώδους σημασίας .
(trg)="51"> Ancorar com firmeza as expectativas de inflação permanece essencial .

(src)="52"> Συνολικά , η παρούσα κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής παραμένει διευκολυντική .
(trg)="52"> No geral , a actual orientação da política monetária permanece acomodatícia .

(src)="53"> Η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής , η συνολική παροχή ρευστότητας και οι μέθοδοι κατανομής θα προσαρμόζονται καταλλήλως , λαμßανομένου υπόψη ότι όλα τα μη συμßατικά μέτρα που ελήφθησαν κατά την περίοδο των σοßαρών εντάσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι απολύτως συμßατά με την εντολή που έχει δοθεί στην ΕΚΤ και , ως εκ της φύσεώς τους , προσωρινού χαρακτήρα .
(trg)="53"> A orientação , a cedência de liquidez e as modalidades de colocação serão ajustadas conforme apropriado , tendo em consideração o facto de que todas as medidas não convencionais tomadas durante o período de fortes tensões nos mercados financeiros estão em plena consonância com o mandato do BCE e são , por definição , de natureza temporária .

(src)="54"> Ως εκ τούτου , το Διοικητικό Συμßούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί πολύ προσεκτικά όλες τις εξελίξεις κατά την προσεχή περίοδο .
(trg)="54"> Para o efeito , o Conselho do BCE continuará a acompanhar muito atentamente todos os desenvolvimentos no período que se avizinha .

(src)="55"> Σε ό , τι αφορά την οικονομική ανάλυση , το πραγματικό ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε με έντονο ρυθμό σε τριμηνιαία ßάση , κατά 1,0% το δεύτερο τρίμηνο του 2010 , υποßοηθούμενο κυρίως από την εγχώρια ζήτηση , αλλά αντανακλώντας εν μέρει και προσωρινούς παράγοντες .
(trg)="55"> No que respeita à análise económica , o PIB real da área do euro registou um forte crescimento em termos trimestrais , aumentando 1.0% no segundo trimestre de 2010 , apoiado sobretudo pela procura interna , mas também reflectindo , em parte , factores temporários .

(src)="56"> Πρόσφατα στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες ερευνών γενικά επιßεßαιώνουν την προσδοκία για πιο συγκρατημένο ρυθμό ανάπτυξης το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους , τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και σε άλλες οικονομίες .
(trg)="56"> Dados estatísticos recentemente publicados e evidência com base em inquéritos confirmam , de um modo geral , a expectativa de uma moderação no segundo semestre do corrente ano , na área do euro e a nível mundial .

(src)="57"> Ωστόσο , η υποκείμενη δυναμική της ανάκαμψης στη ζώνη του ευρώ συνεχίζει να είναι θετική .
(trg)="57"> Contudo , mantém-se o dinamismo subjacente positivo no que se refere à recuperação na área do euro .

(src)="58"> Η παγκόσμια ανάκαμψη αναμένεται να συνεχιστεί , γεγονός που θα πρέπει να ασκήσει συνεχιζόμενη θετική επίδραση στη ζήτηση για εξαγωγές της ζώνης του ευρώ .
(trg)="58"> A retoma mundial deverá prosseguir , o que implica uma continuação do impacto positivo sobre a procura de exportações da área do euro .

(src)="59"> Ταυτόχρονα , η εγχώρια ζήτηση εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα αναμένεται σταδιακά να ενισχυθεί περαιτέρω , υποßοηθούμενη από τη διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποκατάσταση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος .
(trg)="59"> Ao mesmo tempo , a procura interna do sector privado deverá continuar a registar um fortalecimento gradual , apoiada pela orientação acomodatícia da política monetária e pelas medidas adoptadas com vista a restabelecer o funcionamento do sistema financeiro .

(src)="60"> Εντούτοις , η ανάκαμψη της δραστηριότητας αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από τη διαδικασία προσαρμογής των ισολογισμών σε διάφορους τομείς .
(trg)="60"> No entanto , espera-se que a recuperação da actividade seja atenuada pelo processo de correcção de balanços em vários sectores .

(src)="61"> Κατά την εκτίμηση του Διοικητικού Συμßουλίου , οι κίνδυνοι για αυτές τις οικονομικές προοπτικές κλίνουν ελαφρώς προς τα κάτω , σε ένα περιßάλλον όπου εξακολουθεί να επικρατεί αßεßαιότητα .
(trg)="61"> De acordo com a avaliação do Conselho do BCE , os riscos para estas perspectivas económicas encontram-se ligeiramente enviesados no sentido descendente , prevalecendo ainda a incerteza .

(src)="62"> Αφενός , το παγκόσμιο εμπόριο μπορεί να συνεχίσει να επεκτείνεται ταχύτερα από ό , τι αναμενόταν , γεγονός που θα στηρίξει τις εξαγωγές της ζώνης του ευρώ .
(trg)="62"> Por um lado , o crescimento do comércio mundial poderá continuar a ser mais rápido do que o esperado , apoiando assim as exportações da área do euro .

(src)="63"> Αφετέρου , εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες οι οποίες αφορούν το ενδεχόμενο επανεμφάνισης εντάσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές .
(trg)="63"> Por outro lado , mantêm-se as preocupações associadas ao ressurgimento de tensões nos mercados financeiros .

(src)="64"> Επιπλέον , οι καθοδικοί κίνδυνοι συνδέονται και με νέες αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου και άλλων ßασικών εμπορευμάτων , πιέσεις προστατευτισμού , καθώς και με το ενδεχόμενο μη ομαλής διόρθωσης των παγκόσμιων ανισορροπιών .
(trg)="64"> Além disso , os riscos descendentes estão relacionados com novos aumentos dos preços do petróleo e de outras matérias-primas , com pressões proteccionistas e com a possibilidade de uma correcção desordenada dos desequilíbrios mundiais .

(src)="65"> Σε ό , τι αφορά την εξέλιξη των τιμών , σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat , ο ετήσιος πληθωρισμός ( ßάσει του ΕνΔΤΚ ) της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 1,8% τον Σεπτέμßριο , έναντι 1,6% τον Αύγουστο .
(trg)="65"> Relativamente à evolução dos preços , segundo a estimativa provisória do Eurostat , a inflação homóloga medida pelo IHPC situou-se em 1.8% em Setembro na área do euro , face a 1.6% em Agosto .

(src)="66"> Η αύξηση του πληθωρισμού ήταν αναμενόμενη και αντανακλά επιδράσεις της ßάσης σύγκρισης που συνδέονται κυρίως με τη συνιστώσα της ενέργειας .
(trg)="66"> O aumento da inflação era esperado e reflecte efeitos de base decorrentes sobretudo da componente energética .

(src)="67"> Τους επόμενους μήνες , οι ρυθμοί πληθωρισμού ( ßάσει του ΕνΔΤΚ ) θα κυμανθούν γύρω από τα σημερινά επίπεδα και θα υποχωρήσουν εκ νέου στη διάρκεια του επόμενου έτους .
(trg)="67"> Nos próximos meses , as taxas da inflação medida pelo IHPC permanecerão em torno dos níveis actuais , registando depois nova moderação no decurso de 2011 .

(src)="68"> Συνολικά , το 2011 οι ρυθμοί πληθωρισμού αναμένεται να παραμείνουν συγκρατημένοι , ωφελούμενοι από τις ασθενείς εγχώριες πιέσεις στις τιμές .
(trg)="68"> No geral , as taxas de inflação em 2011 deverão manter-se moderadas , beneficiando das baixas pressões internas sobre os preços .

(src)="69"> Οι μεσομακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να είναι σταθεροποιημένες σε επίπεδα συμßατά με την επιδίωξη του Διοικητικού Συμßουλίου να διατηρεί τους ρυθμούς πληθωρισμού κάτω αλλά πλησίον του 2 % μεσοπρόθεσμα .
(trg)="69"> As expectativas de inflação a médio e a mais longo prazo continuam firmemente ancoradas em conformidade com o objectivo do Conselho do BCE de manter as taxas de inflação abaixo , mas próximo , de 2 % no médio prazo .

(src)="70"> Σχετίζονται , ιδίως , με την πορεία των τιμών της ενέργειας και των ßασικών εμπορευμάτων εκτός του πετρελαίου .
(trg)="70"> Os riscos para as perspectivas de evolução dos preços apresentam um ligeiro enviesamento no sentido ascendente e estão relacionados , em particular , com a evolução dos preços dos produtos energéticos e das matérias-primas não petrolíferas .

(src)="71"> Επιπλέον , οι αυξήσεις των έμμεσων φόρων και των διοικητικά καθοριζόμενων τιμών ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες από αυτές που αναμένονται επί του παρόντος , λόγω της ανάγκης για δημοσιονομική εξυγίανση τα προσεχή έτη .
(trg)="71"> Além disso , os aumentos dos impostos indirectos e dos preços administrados poderão ser superiores ao actualmente esperado , dada a necessidade de consolidação orçamental nos próximos anos .

(src)="72"> Ταυτόχρονα , οι κίνδυνοι για την εξέλιξη των εγχώριων τιμών και του κόστους είναι συγκρατημένοι .
(trg)="72"> Ao mesmo tempo , os riscos para a evolução dos preços e dos custos internos estão contidos .

(src)="73"> Σε ό , τι αφορά τη νομισματική ανάλυση , ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του Μ3 επιταχύνθηκε σε 1,1% τον Αύγουστο του 2010 , από 0,2% τον Ιούλιο .
(trg)="73"> No que se refere à análise monetária , a taxa de crescimento homóloga do M3 subiu para 1.1% em Agosto de 2010 , tendo registado 0.2% em Julho .

(src)="74"> Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα επίσης επιταχύνθηκε και διαμορφώθηκε στο 1,2% , έναντι 0,8% τον προηγούμενο μήνα .
(trg)="74"> A taxa de crescimento homóloga dos empréstimos ao sector privado também aumentou , situando-se em 1.2% , face a 0.8% no mês anterior .

(src)="75"> Και στις δύο περιπτώσεις , η επιτάχυνση αντανακλά σχετικά έντονες μηνιαίες ροές .
(trg)="75"> Em ambos os casos , o aumento reflecte fluxos mensais relativamente fortes .

(src)="76"> Οι εν λόγω ρυθμοί αύξησης , οι οποίοι παραμένουν χαμηλοί , εξακολουθούν να στηρίζουν την εκτίμηση ότι ο υποκείμενος ρυθμός της νομισματικής επέκτασης είναι μέτριος και οι πληθωριστικές πιέσεις συγκρατημένες μεσοπρόθεσμα .
(trg)="76"> As taxas de crescimento ainda baixas continuam a corroborar a avaliação de que o ritmo subjacente da expansão monetária é moderado e de que as pressões inflacionistas no médio prazo estão contidas .

(src)="77"> Η καμπύλη αποδόσεων εξακολουθεί να είναι αρκετά ανοδική αλλά η καθοδική επίδραση που ασκεί στη νομισματική επέκταση υποχωρεί σταδιακά .
(trg)="77"> A inclinação da curva de rendimentos tem permanecido bastante acentuada , mas o seu impacto descendente sobre o crescimento monetário está a diminuir progressivamente .

(src)="78"> Επιπλέον , αν και οι διαφορές μεταξύ των επιμέρους ßραχυπρόθεσμων επιτοκίων εξακολουθούν γενικά να είναι μικρές , παρατηρείται κάποια διεύρυνση της διαφοράς επιτοκίων μεταξύ των ßραχυπρόθεσμων καταθέσεων προθεσμίας και των καταθέσεων μίας ημέρας .
(trg)="78"> Além disso , embora os diferenciais entre diferentes taxas de juro de curto prazo ainda sejam , em geral , estreitos , têm vindo a registar um ligeiro alargamento entre as taxas pagas sobre depósitos de curto prazo e com prazo overnight .

(src)="79"> Ως εκ τούτου , ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του Μ1 εξακολούθησε να υποχωρεί από υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 7,7% τον Αύγουστο του 2010 , ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των λοιπών ßραχυπρόθεσμων καταθέσεων έγινε λιγότερο αρνητικός .
(trg)="79"> Em resultado , mantém-se a moderação dos níveis elevados da taxa de crescimento homóloga do M1 , a qual se situou em 7.7% em Agosto de 2010 , ao passo que a taxa de crescimento homóloga de outros depósitos de curto prazo se tornou menos negativa .

(src)="80"> Η επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού αύξησης των τραπεζικών δανείων προς τον μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα αντανακλά αφενός την ελαφρά περαιτέρω ενίσχυση του θετικού ρυθμού μεταßολής των δανείων προς τα νοικοκυριά και αφετέρου τον σταδιακά λιγότερο αρνητικό ετήσιο ρυθμό μεταßολής των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις .
(trg)="80"> A subida da taxa de crescimento homóloga dos empréstimos bancários ao sector privado não financeiro reflecte um novo aumento ligeiro do crescimento positivo dos empréstimos às famílias e uma taxa de crescimento homóloga gradualmente menos negativa dos empréstimos a sociedades não financeiras .

(src)="81"> Οι πιο πρόσφατες εξελίξεις είναι συμßατές με τη χρονική υστέρηση που παρουσιάζουν τα δάνεια σε σχέση με την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας στη διάρκεια του οικονομικού κύκλου , όπως είχε παρατηρηθεί και σε προηγούμενους κύκλους .
(trg)="81"> Os desenvolvimentos mais recentes estão em consonância com a reacção desfasada da evolução dos empréstimos à actividade económica ao longo do ciclo económico , também observada em ciclos anteriores .

(src)="82"> Πρόσφατα , οι τράπεζες αύξησαν σταδιακά το συνολικό μέγεθος των ισολογισμών τους .
(trg)="82"> Nos últimos tempos , os bancos têm vindo a aumentar de forma gradual a dimensão global dos seus balanços , mas o desafio continua a ser o de expandir a disponibilização de crédito ao sector não financeiro quando a recuperação da procura se intensificar .

(src)="83"> Ωστόσο , η επέκταση της διαθεσιμότητας πιστώσεων προς τον μη χρηματοπιστωτικό τομέα , όταν η ζήτηση ανακάμψει περαιτέρω , εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για αυτές .
(trg)="83"> Se necessário , com vista a responderem a este desafio , os bancos devem reter lucros , recorrer ao mercado para reforçarem ainda mais as respectivas bases de capital ou tirar total partido das medidas estatais de apoio à recapitalização .

(src)="84"> Για την αντιμετώπισή της , οι τράπεζες θα πρέπει , όπου απαιτείται , να παρακρατήσουν κέρδη , να στραφούν προς την αγορά για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής τους ßάσης ή να αξιοποιήσουν πλήρως τα κυßερνητικά μέτρα κεφαλαιακής ενίσχυσης .
(trg)="84"> Resumindo , as actuais taxas de juro directoras do BCE permanecem apropriadas e , por conseguinte , o Conselho do BCE decidiu mantê-las inalteradas .

(src)="85"> Συνοπτικά , τα ισχύοντα ßασικά επιτόκια της ΕΚΤ εξακολουθούν να κρίνονται ενδεδειγμένα και το Διοικητικό Συμßούλιο αποφάσισε , επομένως , να τα διατηρήσει αμετάßλητα .
(trg)="85"> Tendo em conta toda a nova informação e análises disponibilizadas desde a reunião de 2 de Setembro de 2010 , o Conselho do BCE continua a esperar que a evolução dos preços se mantenha moderada ao longo do horizonte de médio prazo relevante em termos de política .

(src)="86"> Έχοντας λάßει υπόψη όλες τις νέες πληροφορίες και αναλύσεις που έγιναν διαθέσιμες μετά τη συνεδρίαση της 2ας Σεπτεμßρίου 2010 , το Διοικητικό Συμßούλιο συνεχίζει να αναμένει ότι η εξέλιξη των τιμών θα παραμείνει συγκρατημένη στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα που ενδιαφέρει τη νομισματική πολιτική .
(trg)="86"> Dados económicos recentes estão em consonância com a expectativa de que a recuperação prossiga a um ritmo moderado no segundo semestre do corrente ano , devendo o dinamismo subjacente permanecer positivo .

(src)="87"> Τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία συμφωνούν με την προσδοκία ότι η ανάκαμψη θα προχωρήσει με συγκρατημένο ρυθμό το δεύτερο εξάμηνο του 2010 , ενώ η υποκείμενη δυναμική παραμένει θετική .
(trg)="87"> Simultaneamente , a incerteza ainda prevalece .

(src)="88"> Ταυτόχρονα , εξακολουθεί να επικρατεί αßεßαιότητα .
(trg)="88"> O cruzamento dos resultados da análise económica com os da análise monetária confirma que as pressões inflacionistas a médio prazo permanecem contidas , como sugerido pelo crescimento fraco da moeda e do crédito .

(src)="89"> Η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με το αποτέλεσμα της νομισματικής ανάλυσης επιßεßαιώνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να είναι συγκρατημένες μεσοπρόθεσμα , όπως υποδηλώνει η υποτονική νομισματική και πιστωτική επέκταση .
(trg)="89"> O Conselho do BCE espera que a estabilidade de preços seja preservada no médio prazo , apoiando assim o poder de compra das famílias da área do euro .

(src)="90"> Το Διοικητικό Συμßούλιο αναμένει ότι η σταθερότητα των τιμών θα διατηρηθεί μεσοπρόθεσμα , στηρίζοντας έτσι την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ .
(trg)="90"> As expectativas de inflação continuam firmemente ancoradas em conformidade com o objectivo de manter as taxas de inflação abaixo , mas próximo , de 2 % no médio prazo .

(src)="91"> Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να είναι σταθεροποιημένες σε επίπεδα συμßατά με την επιδίωξη της διατήρησης ρυθμών πληθωρισμού κάτω αλλά πλησίον του 2 % μεσοπρόθεσμα .
(trg)="91"> Ancorar com firmeza as expectativas de inflação permanece essencial .

(src)="92"> Όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική , το Διοικητικό Συμßούλιο λαμßάνει υπόψη τις πρόσφατες ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης των υφιστάμενων δημοσιονομικών ανισορροπιών .
(trg)="92"> Em termos de políticas orçamentais , o Conselho do BCE toma nota dos anúncios recentes de alguns países da área do euro relativamente a medidas destinadas a fazer face aos desequilíbrios orçamentais existentes .

(src)="93"> Πράγματι , ορισμένες χώρες καλούνται να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις και είναι αναγκαίο να ληφθούν άμεσα , φιλόδοξα και πειστικά διορθωτικά μέτρα .
(trg)="93"> De facto , vários países têm de vencer desafios consideráveis , o que requer medidas correctivas imediatas , ambiciosas e convincentes .

(src)="94"> Χρειάζονται αξιόπιστα , πολυετή σχέδια εξυγίανσης , τα οποία θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα των κυßερνήσεων να επιτύχουν την επάνοδο σε ßιώσιμα δημόσια οικονομικά , θα μειώσουν τα ασφάλιστρα κινδύνου των επιτοκίων και θα στηρίξουν έτσι τη διατηρήσιμη ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα .
(trg)="94"> São necessários planos de consolidação plurianuais credíveis que fortaleçam a confiança do público na capacidade de os governos regressarem a finanças públicas sustentáveis , que reduzam os prémios de risco das taxas de juro e que , desse modo , apoiem um crescimento sustentável no médio prazo .

(src)="95"> Σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ , οι προϋπολογισμοί για το 2011 πρέπει να αντανακλούν την προσήλωση σε φιλόδοξες στρατηγικές δημοσιονομικής εξυγίανσης , σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάßει οι χώρες στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερßολικού ελλείμματος .
(trg)="95"> Em todos os países da área do euro , os orçamentos para 2011 devem reflectir o empenho numa consolidação orçamental ambiciosa em consonância com os compromissos assumidos pelos países ao abrigo dos respectivos procedimentos relativos aos défices excessivos .

(src)="96"> Τυχόν θετικές δημοσιονομικές εξελίξεις που μπορεί να προκύψουν και οι οποίες αντανακλούν παράγοντες όπως το πιο ευνοϊκό από ό , τι αναμένεται μακροοικονομικό περιßάλλον θα πρέπει να αξιοποιηθούν ώστε να επιταχυνθεί η πρόοδος της δημοσιονομικής εξυγίανσης .
(trg)="96"> Qualquer eventual evolução orçamental positiva , resultante de factores como uma conjuntura mais favorável do que o esperado , deve ser explorada para acelerar o progresso da consolidação orçamental .

(src)="97"> Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ßελτίωση των προοπτικών για υψηλότερο ρυθμό διατηρήσιμης ανάπτυξης είναι η επείγουσα υλοποίηση εκτεταμένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων .
(trg)="97"> A introdução urgente de reformas estruturais abrangentes é essencial a fim de melhorar as perspectivas para um crescimento sustentável mais elevado .

(src)="98"> Σημαντικές μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες ιδίως στις χώρες που έχουν υποστεί μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους στο παρελθόν ή που εμφανίζουν υψηλά δημοσιονομικά και εξωτερικά ελλείμματα .
(trg)="98"> São sobretudo necessárias reformas profundas nos países que , anteriormente , sofreram uma perda de competitividade ou que registam défices orçamentais e externos elevados .

(src)="99"> Η εξάλειψη των δυσκαμψιών στην αγορά εργασίας και η ενίσχυση του ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας θα μπορούσαν να στηρίξουν περαιτέρω τη διαδικασία προσαρμογής των οικονομιών αυτών .
(trg)="99"> A eliminação da rigidez dos mercados de trabalho e o reforço do crescimento da produtividade contribuiriam igualmente para apoiar o processo de ajustamento dessas economias .

(src)="100"> Η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων , ιδίως στους τομείς των υπηρεσιών , θα μπορούσε επίσης να προωθήσει την αναδιάρθρωση της ßιομηχανίας και να ενθαρρύνει την καινοτομία και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών .
(trg)="100"> O aumento da concorrência no mercado do produto , em especial nos sectores dos serviços , facilitaria também a reestruturação industrial e promoveria a inovação e a adopção de novas tecnologias .