# el/ecb-el-nl.xml.gz
# nl/ecb-el-nl.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Νομικό πλαίσιο > Όλες οι γνώμες της ΕΚΤ > CON / 2005/35
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Juridisch kader > Alle ECB adviezen > CON / 2005/35

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> CON / 2005/35
(trg)="10"> CON / 2005/35

(src)="11"> Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις στο σύστημα ελάχιστων αποθεματικών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ( CON / 2005/35 )
(trg)="11"> Advies inzake wijzigingen van het stelsel betreffende minimumreserves van de Central Bank of Cyprus ( CON / 2005/35 )

(src)="12"> Κύπρος , 10.10.2005 , pdf 179 kB , el .
(trg)="12"> Cyprus , 10.10.2005 , pdf 26 kB , el . en

(src)="13"> Προσχέδιο Οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου , δυνάμει του άρθρου 41 των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων 138 ( Ι )/ 2002 και 166 ( Ι )/ 2003 , pdf 218 kB , el Back to The European Central Bank
(trg)="13"> Back to The European Central Bank Juridisch kader

(src)="14"> Νομικό πλαίσιο
(trg)="14"> Handleiding Zoek in het juridische kader

(src)="15"> Οδηγός χρήστη
(trg)="15"> Juridisch kader van het ESCB Institutionele bepalingen omtrent de ECB

(src)="16"> Αναζήτηση στο νομικό πλαίσιο
(trg)="16"> Monetair beleid en transacties Betalings - en vereveningssystemen

(src)="17"> Νομικό πλαίσιο του ΕΣΚΤ
(trg)="17"> Bankbiljetten en muntstukken , betaalmiddelen en valuta-aangelegenheden Deviezen en deviezenreserves

(src)="18"> Θεσμικές διατάξεις της ΕΚΤ
(trg)="18"> Statistieken Werkgelegenheid , Gedrag , fraudepreventie en transparantie

(src)="19"> Νομισματική πολιτική και πράξεις νομισματικής πολιτικής
(trg)="19"> Stabiliteit van financiële markten Alle ECB adviezen

(src)="20"> Συστήματα πληρωμών και διακανονισμού
(trg)="20"> Alle naar datum

(src)="21"> Σύνολο κειμένων κατά χρονολογική σειρά Cross-navigation Menu
(trg)="21"> Cross-navigation Menu Verband houdende ECB-rechtshandelingen

(src)="22"> Opinion CON / 2005/13
(trg)="22"> Opinion CON / 2005/13

(src)="23"> ECB Home
(trg)="23"> ECB Home

(src)="24"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="24"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="25"> Print
(trg)="25"> Print

(src)="26"> RSS feed
(trg)="26"> RSS feed

(src)="27"> Languages : CS | DA | DE | Eλληνικά | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="27"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | Nederlands | PL | PT | SK | SL | SV

(src)="28"> 2001D0913 --- EL --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά ßοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα
(trg)="28"> 2001D0913 --- NL --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

(src)="29"> ►B
(trg)="29"> ►B

(src)="30"> ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμßρίου 2001 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ ( ΕΚΤ / 2001/15 ) ( 2001/913 / ΕΚ ) ( EE L 337 της 20.12.2001 , σ .
(trg)="30"> BESLUIT VAN DE EUROPEESE CENTRALE BANK van 6 december 2001 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten ( ECB / 2001/15 ) ( 2001/913 / EG ) ( PB L 337 van 20.12.2001 , blz .

(src)="31"> 52 )
(trg)="31"> 52 )

(src)="32"> Τροποποιείται από : Επίσημη Εφημερίδα αριθ . ►M1 ►M2 ►M3 ►M4 ►M5 Απόφαση ΕΚΤ / 2003/23 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 18ης Δεκεμßρίου 2003 Αποφαση ΕΚΤ / 2004/9 της Ευρωπαϊκης Κεντρικης Τραπεζας της 22ας Απριλίου 2004 Απόφαση ΕΚΤ / 2006/25 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 15ης Δεκεμßρίου 2006 Απόφαση ΕΚΤ / 2007/19 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Δεκεμßρίου 2007 Απόφαση ΕΚΤ / 2008/26 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 12ης Δεκεμßρίου 2008 L 9 L 205 L 24 L 1 L 21 σελίδα 40 17 13 7 75 ημερομηνία 15.1.2004 9.6.2004 31.1.2007 4.1.2008 24.1.2009
(trg)="32"> Gewijzigd bij : Publicatieblad nr. ►M1 ►M2 ►M3 ►M4 ►M5 Besluit 2003 Besluit Besluit 2006 Besluit 2007 Besluit 2008 ECB / 2003/23 van de Europese Centrale Bank van 18 december ECB / 2004/9 van de Europese Centrale Bank van 22 april 2004 ECB / 2006/25 van de Europese Centrale Bank van 15 december ECB / 2007/19 van de Europese Centrale Bank van 7 december ECB / 2008/26 van de Europese Centrale Bank van 12 december L 9 L 205 L 24 L 1 L 21 blz . 40 17 13 7 75 datum 15.1.2004 9.6.2004 31.1.2007 4.1.2008 24.1.2009

(src)="33"> 2001D0913 --- EL --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 2 ▼B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμßρίου 2001 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ ( ΕΚΤ / 2001/15 ) ( 2001/913 / ΕΚ ) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ ­ ΖΑΣ ,
(trg)="33"> 2001D0913 --- NL --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 2 ▼B BESLUIT VAN DE EUROPEESE CENTRALE BANK van 6 december 2001 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten ( ECB / 2001/15 ) ( 2001/913 / EG ) DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK ,

(src)="34"> Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότη ­ τας ( εφεξής καλούμενη « συνθήκη » ) , και ιδίως το άρθρο 106 παράγρα ­ φος 1 , καθώς και το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρι ­ κών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( εφεξής καλούμενο « καταστατικό » ) , και ιδίως το άρθρο 16 ,
(trg)="34"> Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap ( hierna het „Verdrag » te noemen ) , inzonderheid op artikel 106 , lid 1 , en op de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank ( hierna de „statuten » te noemen ) , inzonder ­ heid op artikel 16 ,

(src)="35"> Εκτιμώντας τα ακόλουθα : ( 1 )
(trg)="35"> Overwegende hetgeen volgt : ( 1 )

(src)="36"> Σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 1 της συνθήκης και το άρθρο 16 του καταστατικού , το διοικητικό συμßούλιο της Ευρω ­ παϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( ΕΚΤ ) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων μέσα στην Κοινότητα .
(trg)="36"> Op grond van artikel 106 , lid 1 van het Verdrag en artikel 16 van de statuten heeft de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank ( ECB ) het alleenrecht machtiging te geven tot de uitgifte van bankbiljetten binnen de Gemeenschap ; op grond van deze bepalingen kunnen alleen de ECB en de nationale centrale ban ­ ken bankbiljetten uitgeven die binnen de deelnemende lidstaten als enige de hoedanigheid hebben van wettig betaalmiddel .

(src)="37"> Δυνάμει των εν λόγω διατάξεων , η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες ( ΕθνΚΤ ) μπορούν να εκδίδουν τραπεζογραμμάτια , τα οποία είναι τα μόνα τραπεζογραμμάτια που αποτελούν νόμιμο χρήμα εντός των συμμετεχόντων κρατών μελών . Το κοινοτικό δίκαιο έχει προßλέψει ένα σύστημα πλειο ­ νότητας φορέων έκδοσης τραπεζογραμματίων .
(trg)="37"> Het gemeenschapsrecht voorziet in een systeem van meerdere instel ­ lingen die bankbiljetten uitgeven . De ECB en de NCB 's geven eurobankbiljetten uit .

(src)="38"> Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού ( ΕΚ ) αριθ .
(trg)="38"> ( 2 )

(src)="39"> 974/98 του Συμßουλίου , της 3ης Μαΐου 1998 , για την εισαγωγή του ευρώ ( 1 ) , από την 1η Ιανουαρίου 2002 , η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ ( εφεξής καλούμενες « Ευρωσύστημα » ) θέτουν σε κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια σε ευρώ .
(trg)="39"> Krachtens artikel 10 van Verordening ( EG ) nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro ( 1 ) , brengen de ECB en de NCB 's ( hierna aangeduid als het „Eurosysteem ") vanaf 1 januari 2002 in euro luidende bankbiljetten in omloop .

(src)="40"> Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ αποτε ­ λούν έκφραση του ιδίου και ενιαίου νομίσματος και υπόκεινται σε ενιαίο νομικό καθεστώς .
(trg)="40"> Eurobankbiljetten zijn uitdrukkingen van dezelfde gemeenschap ­ pelijke munt en onderworpen aan gemeenschappelijke wettelijke regels . ( 3 )

(src)="41"> Καθώς η θέση τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία αποτελεί μια διαδικασία που κατευθύνεται από τη ζήτηση , η έκδοση τραπεζο ­ γραμματίων ευρώ δεν είναι αναγκαίο να υπόκειται σε ποσοτικά ή άλλα όρια .
(trg)="41"> Aan de uitgifte van eurobankbiljetten hoeven geen kwantitatieve of andere beperkingen te worden opgelegd , omdat het in omloop brengen van bankbiljetten een door vraag gestuurd proces is . ( 4 )

(src)="42"> Η απόφαση ΕΚΤ / 2001/7 της 30ής Αυγούστου 2001 σχετικά με τις ονομαστικές αξίες , τις προδιαγραφές , την αναπαραγωγή , την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ ( 2 ) , όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΕΚΤ / 2001/14 ( 3 ) , περιέχει κοινούς κανόνες για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ .
(trg)="42"> Het Besluit ECB / 2001/7 van 30 augustus 2001 betreffende de denominaties , specificaties , reproductie , vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten ( 2 ) , zoals gewijzigd door Besluit ECB / 2001/14 ( 3 ) , bevat gemeenschappelijke regels betref ­ fende eurobankbiljetten .

(src)="43"> Η ΕΚΤ έχει θεσπίσει κοινές τεχνικές προδιαγραφές για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ , καθώς επίσης και μέτρα ποιοτικού ελέγχου προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα τραπεζογραμμάτια ευρώ πληρούν τις εν λόγω προδιαγραφές .
(trg)="43"> De ECB heeft gemeenschappelijke tech ­ nische specificaties voor eurobankbiljetten vastgesteld , alsook maatregelen ter controle van de kwaliteit om te verzekeren dat de eurobankbiljetten aan die specificaties voldoen .

(src)="44"> Κατά συνέπεια , όλα τα τραπεζογραμμάτια ευρώ διαθέτουν την ίδια εμφάνιση και το ίδιο επίπεδο ποιότητας και δεν θα πρέπει να γίνεται καμία διάκριση ανάμεσα σε τραπε ­ ζογραμμάτια της ίδιας ονομαστικής αξίας .
(trg)="44"> Dientengevolge hebben alle eurobankbiljetten dezelfde fysieke verschijningsvorm en hetzelfde kwaliteitsniveau en dient geen onderscheid te worden gemaakt tussen bankbiljetten van dezelfde denominatie .

(src)="45"> ( 1 ) ΕΕ L 139 της 11.5.1998 , σ .
(trg)="45"> ( 1 ) PB L 139 van 11.5.1998 , blz .

(src)="46"> ( 2 ) ΕΕ L 233 της 31.8.2001 , σ .
(trg)="46"> ( 2 ) PB L 233 van 31.8.2001 , blz .

(src)="47"> ( 3 ) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα .
(trg)="47"> ( 3 ) Nog niet in het Publicatieblad verschenen .

(src)="48"> 2001D0913 --- EL --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 3 ▼B ( 5 )
(trg)="48"> 2001D0913 --- NL --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 3 ▼B ( 5 )

(src)="49"> Όλα τα τραπεζογραμμάτια ευρώ θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες προϋποθέσεις αποδοχής και επεξεργασίας από τα μέλη του ευρωσυστήματος , ανεξαρτήτως του ποιo μέλος τα έχει θέσει σε κυκλοφορία .
(trg)="49"> De leden van het Eurosysteem dienen aan alle eurobankbiljetten dezelfde eisen op te leggen wat betreft aanvaarding en vervaardi ­ ging , ongeacht wie de bankbiljetten in omloop brengt .

(src)="50"> Επομένως , δεν θα εφαρμόζεται στα τραπε ­ ζογραμμάτια ευρώ η τρέχουσα πρακτική επαναπατρισμού των εκφρασμένων σε εθνικές νομισματικές μονάδες τραπεζογραμμα ­ τίων στην εκδούσα κεντρική τράπεζα .
(trg)="50"> De huidige praktijk van repatriëring van in de nationale munteenheid lui ­ dende bankbiljetten naar de uitgevende centrale bank is daarom niet van toepassing op eurobankbiljetten .

(src)="51"> Το καθεστώς που διέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ ßασίζεται στην αρχή του μη επαναπατρισμού των τραπεζογραμματίων ευρώ .
(trg)="51"> Het systeem voor de uitgifte van de eurobankbiljetten is gebaseerd op het beginsel dat eurobankbiljetten niet worden gerepatrieerd .

(src)="52"> Σύμφωνα με το άρθρο 29.1 του καταστατικού , σε κάθε μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών αποδίδεται στάθ ­ μιση στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ , που καθορίζεται στην απόφαση ΕΚΤ / 1998/13 της 1ης Δεκεμßρίου 1998 σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμε ­ τοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( 1 ) .
(trg)="52"> Krachtens artikel 29.1 van de statuten wordt aan elk van de leden van het Europees Stelsel van Centrale Banken een weging toe ­ gekend in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB , zoals vastgelegd in Besluit ECB / 1998/13 van 1 de ­ cember 1998 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor het kapitaal van de Europese Centrale Bank ( 1 ) ;

(src)="53"> Η εν λόγω στάθμιση ßασίζεται στον πληθυσμό και στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κάθε κράτους μέλους και διέπει τις εισφορές στο κεφάλαιο της ΕΚΤ , τις μεταßιßάσεις των συναλλαγματικών διαθεσίμων των ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ , την κατανομή του νομισμα ­ τικού εισοδήματος των ΕθνΚΤ , καθώς και τη διανομή των κερ ­ δών και τον επιμερισμό των ζημιών της ΕΚΤ .
(trg)="53"> deze weging is gebaseerd op de bevolking en op het bruto binnenlands product van iedere lidstaat en bepaalt de bijdragen aan het kapitaal van de ECB , de over ­ drachten van de externe reserves van de NCB 's aan de ECB , de toedeling van monetaire inkomsten van de NCB 's , en de verde ­ ling van winst en het delen van een verlies van de ECB .

(src)="54"> Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ αποτελούν νόμιμο χρήμα σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη , θα κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της ζώνης του ευρώ , θα εκδίδονται εκ νέου από τα μέλη του Ευρω ­ συστήματος και θα είναι δυνατή η αποθήκευση ή χρησιμοποίησή τους και εκτός της ζώνης του ευρώ .
(trg)="54"> Eurobankbiljetten zijn wettig betaalmiddel in alle deelnemende lidstaten , circuleren vrijelijk binnen het eurogebied , worden op ­ nieuw uitgegeven door de leden van het Eurosysteem , en kunnen ook worden opgeslagen of gebruikt buiten de eurozone .

(src)="55"> Οι υποχρεώσεις σε σχέση με την έκδοση της συνολικής αξίας των κυκλοφορούντων τραπεζο ­ γραμματίων ευρώ θα πρέπει , επομένως , να κατανέμονται μεταξύ των μελών του Ευρωσυστήματος με ßάση κάποιο αντικειμενικό κριτήριο .
(trg)="55"> Verplich ­ tingen voortvloeiend uit de uitgifte van het totale bedrag aan in omloop zijnde eurobankbiljetten dienen daarom volgens een ob ­ jectief criterium aan de leden van het Eurosysteem te worden toegewezen .

(src)="56"> Κατάλληλο κριτήριο συνιστά το μερίδιο συμμετοχής κάθε ΕθνΚΤ στο καταßεßλημένο κεφάλαιο της ΕΚΤ .
(trg)="56"> Een passend criterium is het aandeel van elke NCB in het volgestorte kapitaal van de ECB .

(src)="57"> Το μερίδιο αυτό προκύπτει από την αναλογική εφαρμογή της κλείδας κατα ­ νομής που αναφέρεται στο άρθρο 29.1 του καταστατικού στις ΕθνΚΤ .
(trg)="57"> Dit aandeel vloeit voort uit een evenredige toepassing op NCB 's van de kapitaal ­ verdeelsleutel zoals bedoeld in artikel 29.1 van de statuten .

(src)="58"> Δεδομένου ότι το εν λόγω κριτήριο δεν εφαρμόζεται σε σχέση με την ΕΚΤ , το ποσοστό του μεριδίου των τραπεζο ­ γραμματίων ευρώ που εκδίδει η ΕΚΤ καθορίζεται από το διοι ­ κητικό συμßούλιο .
(trg)="58"> Aangezien dit criterium niet van toepassing is op de ECB , wordt het procentuele aandeel van door de ECB uit te geven eurobankbiljetten vastgesteld door de Raad van bestuur .

(src)="59"> Δυνάμει των άρθρων 9.2 και 12.1 του καταστατικού , τα οποία καθιερώνουν την αρχή της αποκέντρωσης για τις πράξεις του ευρωσυστήματος , η θέση σε κυκλοφορία και η απόσυρση από την κυκλοφορία όλων των τραπεζογραμματίων ευρώ , συμπερι ­ λαμßανομένων εκείνων που εκδίδει η ΕΚΤ , ανατίθενται στις ΕθνΚΤ .
(trg)="59"> Op grond van het beginsel van decentralisatie voor transacties van het Eurosysteem , dat is vastgelegd in artikel 9.2 en arti ­ kel 12.1 van de statuten , wordt het in omloop brengen en uit circulatie nemen van alle eurobankbiljetten , met inbegrip van de door de ECB uitgegeven eurobankbiljetten , toevertrouwd aan de NCB 's .

(src)="60"> Για λόγους συνέπειας προς την εν λόγω αρχή της απο ­ κέντρωσης , η υλική διαχείριση των τραπεζογραμματίων ευρώ διενεργείται επίσης από τις ΕθνΚΤ .
(trg)="60"> Overeenkomstig dit beginsel van decentralisatie is de fysieke verwerking van eurobankbiljetten eveneens in handen van de NCB 's .

(src)="61"> Από τη διαφορά ανάμεσα στην αξία των τραπεζογραμματίων ευρώ , τα οποία κατανέμονται σε κάθε ΕθνΚΤ σύμφωνα με την κλείδα κατανομής τραπεζογραμματίων , και στην αξία των τρα ­ πεζογραμματίων ευρώ , τα οποία θέτει σε κυκλοφορία η εν λόγω ΕθνΚΤ , θα πρέπει να προκύπτουν υπόλοιπα εντός του ευρωσυ ­ στήματος .
(trg)="61"> De verschillen tussen de waarde van de eurobankbiljetten die aan iedere NCB zijn toegedeeld volgens de verdeelsleutel voor de toedeling van eurobankbiljetten , en de waarde van de eurobank ­ biljetten die de NCB in omloop brengt , leiden tot tegoeden bin ­ nen het Eurosysteem .

(src)="62"> Δεδομένου ότι η ΕΚΤ δεν θέτει σε κυκλοφορία τρα ­ πεζογραμμάτια ευρώ , θα πρέπει να διατηρεί απαιτήσεις εντός του ευρωσυστήματος έναντι των ΕθνΚΤ , για αξία που αντιστοιχεί στο μερίδιο των τραπεζογραμματίων ευρώ που εκδίδει .
(trg)="62"> Aangezien de ECB geen eurobankbiljetten in omloop brengt , houdt ze binnen het Eurosysteem vorderingen op de NCB 's ter waarde van het door haar uitgegeven aandeel aan eurobankbiljetten .

(src)="63"> Η τοκοφορία των εν λόγω υπολοίπων εντός του ευρωσυστήματος επηρεάζει τις εισοδηματικές θέσεις των ΕθνΚΤ και , για το λόγο αυτό , αποτελεί αντικείμενο της απόφασης ΕΚΤ / 2001/16 της 6ης Δεκεμßρίου 2001 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των ΕθνΚΤ των συμμετεχόντων κρατών μελών από το οικονο ­ μικό έτος 2002 ( 2 ) , ßάσει του άρθρου 32 του καταστατικού ,
(trg)="63"> De rentevergoeding van al deze tegoeden bin ­ nen het Eurosysteem heeft invloed op de inkomensposities van NCB 's , zodat het op artikel 32 van de statuten gebaseerde Besluit ECB / 2001/16 van 6 december 2001 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten vanaf het boekjaar 2002 ( 2 ) daarop van toepassing is ,

(src)="64"> ( 6 )
(trg)="64"> ( 6 )

(src)="65"> ( 7 )
(trg)="65"> ( 7 )

(src)="66"> ( 8 )
(trg)="66"> ( 8 )

(src)="67"> ( 9 )
(trg)="67"> ( 9 )

(src)="68"> ( 1 ) ΕΕ L 125 της 19.5.1999 , σ .
(trg)="68"> ( 1 ) PB L 125 van 19.5.1999 , blz .

(src)="69"> ( 2 ) Βλέπε σελίδα 55 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας .
(trg)="69"> ( 2 ) Zie bladzijde 55 van dit Publicatieblad .

(src)="70"> 2001D0913 --- EL --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 4 ▼B ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :
(trg)="70"> 2001D0913 --- NL --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 4 ▼B HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD : Artikel 1 Definities In dit besluit wordt bedoeld met : a ) „NCB 's » : de nationale centrale banken van de lidstaten die de ge ­ meenschappelijke munt overeenkomstig het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap hebben aangenomen ;

(src)="71"> Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης : α ) με τον όρο « ΕθνΚΤ » νοούνται οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα , σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας , ß ) με τον όρο « τραπεζογραμμάτια ευρώ » νοούνται εκείνα τα τραπεζο ­ γραμμάτια που πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης ΕΚΤ / 2001/7 και τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει το διοικη ­ τικό συμßούλιο , ▼M1 γ ) με τον όρο « κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο » νοού ­ νται τα μερίδια συμμετοχής των ΕθνΚΤ ( εκφραζόμενα ως ποσοστά ) στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ , τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή στις ΕθνΚΤ των αναφερόμενων στο άρθρο 29.1 του κατα ­ στατικού σταθμίσεων στην κλείδα κατανομής , όπως ισχύουν για το οικείο οικονομικό έτος , δ ) με τον όρο « κλείδα κατανομής τραπεζογραμματίων » νοούνται τα ποσοστά που προκύπτουν από τη λήψη υπόψη του μεριδίου συμμε ­ τοχής της ΕΚΤ στο σύνολο των εκδιδόμενων τραπεζογραμματίων ευρώ και από την εφαρμογή της κλείδας κατανομής στο εγγεγραμ ­ μένο κεφάλαιο ( με στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο ακέραιο πολ ­ λαπλάσιο του 0,0005 της εκατοστιαίας μονάδας ) επί του μεριδίου συμμετοχής των ΕθνΚΤ στο εν λόγω σύνολο .
(trg)="71"> ▼M1 c ) „verdeelsleutel voor het geplaatste kapitaal » : de aandelen van de NCB 's ( uitgedrukt in percentages ) in het geplaatste kapitaal van de ECB , die resulteren uit de toepassing op de NCB 's van de wegingen in de verdeelsleutel zoals bedoeld in artikel 29.1 van de statuten en zoals van toepassing voor het relevante boekjaar ; d ) „verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten » : de percentages die voortvloeien uit de procedure waarbij het aandeel van de ECB in de totale uitgifte aan eurobankbiljetten in aanmerking wordt geno ­ men en de verdeelsleutel voor het geplaatste kapitaal ( afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 0,0005 procentpunt ) wordt toege ­ past op het aandeel van de NCB 's in dit totaal .

(src)="72"> Όταν τα ποσοστά που προκύπτουν δεν συμπληρώνουν αθροιζόμενα το 100 %, η διαφορά αντισταθμίζεται ως εξής : i ) εάν το σύνολο είναι μικρότερο από το 100 %, με την προσθήκη 0,0005 της εκατοστιαίας μονάδας στο ( στα ) μικρότερο (- α ) μερίδιο (- α ) συμμετοχής , κατά αύξουσα σειρά , έως ότου επιτευχθεί ακριßώς το 100 %, ή ii ) εάν το σύνολο είναι μεγαλύτερο από το 100 %, με την αφαίρεση 0,0005 της εκατο ­ στιαίας μονάδας από το ( τα ) μεγαλύτερο (- α ) μερίδιο (- α ) συμμετοχής , κατά φθίνουσα σειρά , έως ότου επιτευχθεί ακριßώς το 100 %.
(trg)="72"> Indien het totaal van de resulterende percentages niet 100 % is , wordt het verschil weg ­ gewerkt door i ) als het totaal minder is dan 100 % het kleinste aandeel met 0,0005 procentpunt te verhogen , eventueel gevolgd door eenzelfde verhoging van het op een na kleinste aandeel , enz . totdat het totaal precies 100 % bedraagt , of ii ) als het totaal meer dan 100 % bedraagt , het grootste aandeel met 0,0005 procentpunt te ver ­ lagen , eventueel gevolgd door eenzelfde verlaging van het op een na grootste aandeel , enz .

(src)="73"> ►M5 Στο παράρτημα της παρούσας απόφασης καθορίζεται η κλείδα κατανομής τραπεζογραμματίων που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009 .
(trg)="73"> totdat het totaal precies 100 % bedraagt . ►M5 De bijlage bij dit besluit legt de met ingang van 1 januari 2009 toepasselijke verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten vast .

(src)="74"> ◄ ▼B Άρθρο 2 Έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ εκδίδουν τραπεζογραμμάτια ευρώ .
(trg)="74"> ◄ ▼B Artikel 2 Uitgifte van eurobankbiljetten De ECB en de NCB 's geven eurobankbiljetten uit .

(src)="75"> Άρθρο 3 Υποχρεώσεις των φορέων έκδοσης τραπεζογραμματίων 1 .
(trg)="75"> Artikel 3 Verplichtingen van emittenten 1 .

(src)="76"> Οι ΕθνΚΤ θέτουν σε κυκλοφορία και αποσύρουν από την κυκλο ­ φορία τραπεζογραμμάτια ευρώ και προßαίνουν σε κάθε είδους υλική διαχείριση σε σχέση με το σύνολο των τραπεζογραμματίων ευρώ , συμπεριλαμßανομένων εκείνων που εκδίδει η ΕΚΤ .
(trg)="76"> Alle eurobankbiljetten , met inbegrip van de door de ECB uitge ­ geven eurobankbiljetten , worden door NCB 's in omloop gebracht en uit circulatie genomen ; de fysieke verwerking van die bankbiljetten worden eveneens door NCB 's verricht .

(src)="77"> Οι ΕθνΚΤ αποδέχονται όλα τα τραπεζογραμμάτια ευρώ κατ » αίτηση του κατόχου για ανταλλαγή τους με τραπεζογραμμάτια ευρώ της ίδιας αξίας ή - στην περίπτωση δικαιούχων λογαριασμών - για πίστωσή τους σε λογαριασμούς που τηρούνται στην παραλήπτρια ΕθνΚΤ .
(trg)="77"> Op verzoek van de houder accepteren NCB 's alle eurobankbiljetten ter inwisseling voor eurobankbiljetten van dezelfde waarde of in het geval van rekeninghouders ter creditering van bij de ontvangende NCB aangehouden rekeningen .

(src)="78"> 2001D0913 --- EL --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 5 ▼B 3 .
(trg)="78"> 2001D0913 --- NL --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 5 ▼B 3 .

(src)="79"> Οι ΕθνΚΤ αντιμετωπίζουν ως υποχρεώσεις και επεξεργάζονται όλα τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που αποδέχονται , με τον ίδιο τρόπο .
(trg)="79"> NCB 's behandelen alle door hen geaccepteerde eurobankbiljetten als passiva en verwerken ze op een gelijke manier .

(src)="80"> Τραπεζογραμμάτια ευρώ που γίνονται αποδεκτά από ΕθνΚΤ δεν μεταßιßάζονται σε άλλες ΕθνΚΤ , αλλά παραμένουν στην κατοχή των πρώτων , με την προοπτική να καταστούν διαθέσιμα σε περίπτωση εκ νέου έκδοσης .
(trg)="80"> NCB 's dragen door hen geaccepteerde eurobankbiljetten niet over aan andere NCB 's en houden dergelijke eurobankbiljetten beschikbaar voor heruitgifte .

(src)="81"> Κατ » εξαίρεση και σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζει το διοικητικό συμßούλιο της ΕΚΤ : α ) η παραλήπτρια ΕθνΚΤ μπορεί να προßαίνει στην καταστροφή ελλι ­ πών , φθαρμένων , αλλοιωμένων από τη χρήση ή αποσυρθέντων τρα ­ πεζογραμματίων ευρώ· ß ) τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που ßρίσκονται στην κατοχή των ΕθνΚΤ μπορούν , για υλικοτεχνικούς λόγους , να αναδιανέμονται σε μεγάλες ποσότητες εντός του Ευρωσυστήματος .
(trg)="81"> Als uitzondering hierop en overeenkomstig eventuele door de Raad van bestuur van de ECB vastgestelde regels : a ) mogen beschadigde , versleten of ingetrokken eurobankbiljetten door de ontvangende NCB worden vernietigd ; b ) mogen door NCB 's aangehouden eurobankbiljetten om logistieke redenen in grote hoeveelheden worden herverdeeld binnen het Euro ­ systeem .

(src)="82"> Άρθρο 4 Κατανομή τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του ευρωσυστήματος 1 .
(trg)="82"> Artikel 4 Toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem 1 .

(src)="83"> Η συνολική αξία των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ κατανέμεται στα μέλη του ευρωσυστήματος με εφαρμογή της κλείδας κατανομής τραπεζογραμματίων .
(trg)="83"> De totale waarde aan in omloop zijnde eurobankbiljetten wordt aan de leden van het Eurosysteem toegedeeld door toepassing van de verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten .

(src)="84"> Από τη διαφορά ανάμεσα στην αξία των τραπεζογραμματίων ευρώ , τα οποία κατανέμονται σε κάθε ΕθνΚΤ σύμφωνα με την κλείδα κατανομής τραπεζογραμματίων , και στην αξία των τραπεζογραμματίων ευρώ , τα οποία θέτει σε κυκλοφορία η εν λόγω ΕθνΚΤ , προκύπτουν υπόλοιπα εντός του ευρωσυστήματος .
(trg)="84"> Het verschil tussen de waarde van de aan iedere NCB overeen ­ komstig de verdeelsleutel voor toedeling van bankbiljetten toegedeelde eurobankbiljetten en de waarde van de door de betreffende NCB in omloop gebrachte eurobankbiljetten resulteert in tegoeden binnen het Eurosysteem .

(src)="85"> Η ΕΚΤ διατηρεί απαιτήσεις εντός του ευρωσυστήματος έναντι των ΕθνΚΤ , κατ » αναλογία προς τα μερίδια συμμετοχής των τελευταίων στην κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο , για αξία που αντιστοιχεί στην αξία των τραπεζογραμματίων ευρώ που εκδίδει .
(trg)="85"> Binnen het Eurosysteem houdt de ECB vorderingen ter waarde van de door haar uitgegeven eurobankbiljetten op de NCB 's naar rato van hun aandeel in de verdeelsleutel voor het geplaatste kapitaal .

(src)="86"> Άρθρο 5 Τελικές διατάξεις 1 .
(trg)="86"> Artikel 5 Slotbepalingen 1 .

(src)="87"> Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2002 .
(trg)="87"> Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002 .

(src)="88"> Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .
(trg)="88"> Dit besluit wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Euro ­ pese Gemeenschappen .

(src)="89"> 2001D0913 --- EL --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 6 ▼M5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΑΠΟ
(trg)="89"> 2001D0913 --- NL --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 6 ▼M5 BIJLAGE VERDEELSLEUTEL VOOR TOEDELING VAN VANAF 1 JANUARI 2009 BANKBILJETTEN

(src)="90"> Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique Deutsche Bundesbank Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Τράπεζα της Ελλάδος Banco de España Banque de France Banca d' Italia Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Banque centrale du Luxembourg Bank Ċentrali ta » Malta / Central Bank of Malta De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Banco de Portugal Banka Slovenije Národná banka Slovenska Suomen Pankki Σύνολο
(trg)="90"> Europese Centrale Bank Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique Deutsche Bundesbank Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Bank of Greece Banco de España Banque de France Banca d' Italia Central Bank of Cyprus Banque centrale du Luxembourg Bank Ċentrali ta » Malta / Central Bank of Malta De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Banco de Portugal Banka Slovenije Národná banka Slovenska Suomen Pankki Totaal

(src)="91"> 8,0000 % 3,1975 % 24,9630 % 1,4640 % 2,5900 % 10,9465 % 18,7465 % 16,4730 % 0,1805 % 0,2305 % 0,0835 % 5,2575 % 2,5595 % 2,3075 % 0,4335 % 0,9140 % 1,6530 % 100,0000 %
(trg)="91"> 8,0000 % 3,1975 % 24,9630 % 1,4640 % 2,5900 % 10,9465 % 18,7465 % 16,4730 % 0,1805 % 0,2305 % 0,0835 % 5,2575 % 2,5595 % 2,3075 % 0,4335 % 0,9140 % 1,6530 % 100,0000 %

(src)="92"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Νομικό πλαίσιο > Νομικό πλαίσιο του ΕΣΚΤ > Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ
(trg)="92"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Juridisch kader > Juridisch kader van het ESCB > Verband houdende ECB-adviezen

(src)="93"> Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ
(trg)="93"> Verband houdende ECB-adviezen

(src)="94"> Επιλέξτε λέξεις ( 3 τουλάχιστον χαρακτήρες ) :
(trg)="94"> Markeer woorden ( minimaal 3 tekens ) Deze termen zijn gemarkeerd :

(src)="95"> CON / 2009/7 Διαγραφή όρων
(trg)="95"> CON / 2009/7 Wis gemarkeerde termen

(src)="96"> Γνώμη σχετικά με την αύξηση του κεφαλαίου και του τακτικού αποθεματικού της Banque de France ( CON / 2010/88 )
(trg)="96"> Advies inzake de verhoging van het kapitaal en de wettelijke reserve van Banque de France ( CON / 2010/88 )

(src)="97"> Γαλλία , 9.12.2010 , pdf 145 kB , en .
(trg)="97"> Frankrijk , 9.12.2010 , pdf 145 kB , en .

(src)="98"> fr
(trg)="98"> fr

(src)="99"> Γνωμη σχετικά με την επικύρωση ή την εφαρμογή συμφωνίας για τις υπηρεσίες ταχυδρομικών πληρωμών ( CON / 2010/85 )
(trg)="99"> Advies inzake de ratificatie of implementatie van een Overeenkomst betreffende Postale Betalingsdiensten ( CON / 2010/85 )

(src)="100"> 1.12.2010 , pdf 140 kB , bg .
(trg)="100"> 1.12.2010 , pdf 28 kB , bg .