# el/ecb-fr-el.xml.gz
# fr/ecb-fr-el.xml.gz


(src)="1"> 2001D0913 --- EL --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά ßοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα
(trg)="1"> 2001D0913 --- FR --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 1 Ce document constitue un outil de documentation et n' engage pas la responsabilité des institutions

(src)="2"> ►B
(trg)="2"> ►B

(src)="3"> ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμßρίου 2001 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ ( ΕΚΤ / 2001/15 ) ( 2001/913 / ΕΚ ) ( EE L 337 της 20.12.2001 , σ . 52 )
(trg)="3"> DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 6 décembre 2001 relative à l' émission des billets en euros ( BCE / 2001/15 ) ( 2001/913 / CE ) ( JO L 337 du 20.12.2001 , p. 52 )

(src)="4"> ►M1 ►M2 ►M3 ►M4 ►M5 Απόφαση ΕΚΤ / 2003/23 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 18ης Δεκεμßρίου 2003 Αποφαση ΕΚΤ / 2004/9 της Ευρωπαϊκης Κεντρικης Τραπεζας της 22ας Απριλίου 2004 Απόφαση ΕΚΤ / 2006/25 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 15ης Δεκεμßρίου 2006 Απόφαση ΕΚΤ / 2007/19 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Δεκεμßρίου 2007 Απόφαση ΕΚΤ / 2008/26 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 12ης Δεκεμßρίου 2008 L 9 L 205 L 24 L 1 L 21 σελίδα 40 17 13 7 75 ημερομηνία 15.1.2004 9.6.2004 31.1.2007 4.1.2008 24.1.2009
(trg)="4"> Modifiée par : Journal officiel n° ►M1 ►M2 ►M3 ►M4 ►M5 Décision BCE / 2003/23 de décembre 2003 Décision BCE / 2004/9 de la 2004 Décision BCE / 2006/25 de décembre 2006 Décision BCE / 2007/19 de décembre 2007 Décision BCE / 2008/26 de décembre 2008 la Banque centrale européenne du 18 Banque centrale européenne du 22 avril la Banque centrale européenne du 15 la Banque centrale européenne du 7 la Banque centrale européenne du 12 L 9 L 205 L 24 L 1 L 21 page 40 17 13 7 75 date 15.1.2004 9.6.2004 31.1.2007 4.1.2008 24.1.2009

(src)="5"> 2001D0913 --- EL --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 2 ▼B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμßρίου 2001 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ ( ΕΚΤ / 2001/15 ) ( 2001/913 / ΕΚ ) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ ­ ΖΑΣ ,
(trg)="5"> 2001D0913 --- FR --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 2 ▼B DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 6 décembre 2001 relative à l' émission des billets en euros ( BCE / 2001/15 ) ( 2001/913 / CE ) LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE ,

(src)="6"> Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότη ­ τας ( εφεξής καλούμενη « συνθήκη » ) , και ιδίως το άρθρο 106 παράγρα ­ φος 1 , καθώς και το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρι ­ κών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( εφεξής καλούμενο « καταστατικό » ) , και ιδίως το άρθρο 16 ,
(trg)="6"> vu le traité instituant la Communauté européenne ( ci-après dénommé le « traité » ) , et notamment son article 106 , paragraphe 1 , et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ( ci-après dénommés les « statuts » ) , et notamment leur article 16 , considérant ce qui suit :

(src)="7"> Εκτιμώντας τα ακόλουθα : ( 1 )
(trg)="7"> ( 1 )

(src)="8"> Σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 1 της συνθήκης και το άρθρο 16 του καταστατικού , το διοικητικό συμßούλιο της Ευρω ­ παϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( ΕΚΤ ) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων μέσα στην Κοινότητα .
(trg)="8"> Conformément à l' article 106 , paragraphe 1 , du traité et à l' article 16 des statuts , le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne ( BCE ) est seul habilité à autoriser l' émission de billets de banque dans la Communauté ;

(src)="9"> Δυνάμει των εν λόγω διατάξεων , η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες ( ΕθνΚΤ ) μπορούν να εκδίδουν τραπεζογραμμάτια , τα οποία είναι τα μόνα τραπεζογραμμάτια που αποτελούν νόμιμο χρήμα εντός των συμμετεχόντων κρατών μελών .
(trg)="9"> en vertu de ces dispo ­ sitions , la BCE et les banques centrales nationales ( BCN ) peuvent émettre des billets , qui sont les seuls à avoir cours légal dans les États membres participants .

(src)="10"> Το κοινοτικό δίκαιο έχει προßλέψει ένα σύστημα πλειο ­ νότητας φορέων έκδοσης τραπεζογραμματίων .
(trg)="10"> Le droit communautaire a prévu un système constitué d' une pluralité d' émetteurs de billets .

(src)="11"> Τραπεζογραμμά ­ τια ευρώ εκδίδουν η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ .
(trg)="11"> La BCE et les BCN émettent les billets en euros . ( 2 )

(src)="12"> Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού ( ΕΚ ) αριθ . 974/98 του Συμßουλίου , της 3ης Μαΐου 1998 , για την εισαγωγή του ευρώ ( 1 ) , από την 1η Ιανουαρίου 2002 , η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ ( εφεξής καλούμενες « Ευρωσύστημα » ) θέτουν σε κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια σε ευρώ .
(trg)="12"> Conformément à l' article 10 du règlement ( CE ) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l' introduction de l' euro ( 1 ) , la BCE et les BCN ( ci-après dénommées l ' « Eurosystème » ) mettent en circulation les billets libellés en euros à partir du 1er janvier 2002 . Les billets en euros constituent l' expression de la même monnaie unique et sont soumis à un régime juridique unique .

(src)="13"> Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ αποτε ­ λούν έκφραση του ιδίου και ενιαίου νομίσματος και υπόκεινται σε ενιαίο νομικό καθεστώς .
(trg)="13"> ( 3 )

(src)="14"> Καθώς η θέση τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία αποτελεί μια διαδικασία που κατευθύνεται από τη ζήτηση , η έκδοση τραπεζο ­ γραμματίων ευρώ δεν είναι αναγκαίο να υπόκειται σε ποσοτικά ή άλλα όρια .
(trg)="14"> Il n' y a pas lieu de soumettre l' émission des billets en euros à des restrictions quantitatives ou à d' autres restrictions , puisque la mise en circulation des billets est effectuée en fonction de la demande . ( 4 )

(src)="15"> Η απόφαση ΕΚΤ / 2001/7 της 30ής Αυγούστου 2001 σχετικά με τις ονομαστικές αξίες , τις προδιαγραφές , την αναπαραγωγή , την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ ( 2 ) , όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΕΚΤ / 2001/14 ( 3 ) , περιέχει κοινούς κανόνες για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ .
(trg)="15"> La décision BCE / 2001/7 du 30 août 2001 concernant les valeurs unitaires , les spécifications , la reproduction , l' échange et le retrait des billets en euros ( 2 ) , modifiée par la décision BCE / 2001/14 ( 3 ) , contient des règles communes relatives aux billets en euros .

(src)="16"> Η ΕΚΤ έχει θεσπίσει κοινές τεχνικές προδιαγραφές για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ , καθώς επίσης και μέτρα ποιοτικού ελέγχου προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα τραπεζογραμμάτια ευρώ πληρούν τις εν λόγω προδιαγραφές .
(trg)="16"> La BCE a mis en place des spécifications techniques communes pour les billets en euros et des mesures de contrôle de qualité afin d' assurer la conformité des billets en euros à de telles spécifi ­ cations .

(src)="17"> Κατά συνέπεια , όλα τα τραπεζογραμμάτια ευρώ διαθέτουν την ίδια εμφάνιση και το ίδιο επίπεδο ποιότητας και δεν θα πρέπει να γίνεται καμία διάκριση ανάμεσα σε τραπε ­ ζογραμμάτια της ίδιας ονομαστικής αξίας .
(trg)="17"> En conséquence , tous les billets en euros ont la même apparence et sont de même qualité , et il n' existe aucune différence entre les billets de même valeur unitaire .

(src)="18"> ( 1 ) ΕΕ L 139 της 11.5.1998 , σ . 1 .
(trg)="18"> ( 1 ) JO L 139 du 11.5.1998 , p. 1 .

(src)="19"> ( 2 ) ΕΕ L 233 της 31.8.2001 , σ . 55 .
(trg)="19"> ( 2 ) JO L 233 du 31.8.2001 , p. 55 .

(src)="20"> ( 3 ) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα .
(trg)="20"> ( 3 ) Non encore publiée au Journal officiel .

(src)="21"> 2001D0913 --- EL --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 3 ▼B ( 5 )
(trg)="21"> 2001D0913 --- FR --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 3 ▼B ( 5 )

(src)="22"> Όλα τα τραπεζογραμμάτια ευρώ θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες προϋποθέσεις αποδοχής και επεξεργασίας από τα μέλη του ευρωσυστήματος , ανεξαρτήτως του ποιo μέλος τα έχει θέσει σε κυκλοφορία .
(trg)="22"> Tous les billets en euros devraient être soumis par les membres de l' Eurosystème à des exigences identiques en matière d' accep ­ tation et de traitement , quel que soit celui qui les met en circulation .

(src)="23"> Επομένως , δεν θα εφαρμόζεται στα τραπε ­ ζογραμμάτια ευρώ η τρέχουσα πρακτική επαναπατρισμού των εκφρασμένων σε εθνικές νομισματικές μονάδες τραπεζογραμμα ­ τίων στην εκδούσα κεντρική τράπεζα .
(trg)="23"> La pratique actuelle de rapatriement des billets libellés en unités monétaires nationales vers la banque centrale émettrice ne sera donc pas applicable aux billets en euros .

(src)="24"> Το καθεστώς που διέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ ßασίζεται στην αρχή του μη επαναπατρισμού των τραπεζογραμματίων ευρώ .
(trg)="24"> Le régime d' émission des billets en euros est fondé sur le principe de non-rapatriement des billets en euros .

(src)="25"> Σύμφωνα με το άρθρο 29.1 του καταστατικού , σε κάθε μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών αποδίδεται στάθ ­ μιση στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ , που καθορίζεται στην απόφαση ΕΚΤ / 1998/13 της 1ης Δεκεμßρίου 1998 σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμε ­ τοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( 1 ) .
(trg)="25"> En vertu de l' article 29.1 des statuts , il est attribué à chacun des membres du Système européen de banques centrales une pondération dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE , telle que fixée dans la décision BCE / 1998/13 du 1er décembre 1998 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE ( 1 ) .

(src)="26"> Η εν λόγω στάθμιση ßασίζεται στον πληθυσμό και στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κάθε κράτους μέλους και διέπει τις εισφορές στο κεφάλαιο της ΕΚΤ , τις μεταßιßάσεις των συναλλαγματικών διαθεσίμων των ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ , την κατανομή του νομισμα ­ τικού εισοδήματος των ΕθνΚΤ , καθώς και τη διανομή των κερ ­ δών και τον επιμερισμό των ζημιών της ΕΚΤ .
(trg)="26"> Cette pondération est fondée sur la population et le produit intérieur brut de chaque État membre et régit les contributions au capital de la BCE , les transferts d' avoirs de réserves de change des BCN à la BCE , la répartition du revenu monétaire des BCN ainsi que la distribution des bénéfices et le partage des pertes de la BCE .

(src)="27"> Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ αποτελούν νόμιμο χρήμα σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη , θα κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της ζώνης του ευρώ , θα εκδίδονται εκ νέου από τα μέλη του Ευρω ­ συστήματος και θα είναι δυνατή η αποθήκευση ή χρησιμοποίησή τους και εκτός της ζώνης του ευρώ .
(trg)="27"> Les billets en euros ont cours légal dans tous les États membres participants , ils circuleront librement au sein de la zone euro , seront émis à nouveau par les membres de l' Eurosystème et pourront également être stockés ou utilisés à l' extérieur de la zone euro .

(src)="28"> Οι υποχρεώσεις σε σχέση με την έκδοση της συνολικής αξίας των κυκλοφορούντων τραπεζο ­ γραμματίων ευρώ θα πρέπει , επομένως , να κατανέμονται μεταξύ των μελών του Ευρωσυστήματος με ßάση κάποιο αντικειμενικό κριτήριο .
(trg)="28"> Le passif au titre de l' émission de la valeur totale des billets en euros en circulation devrait donc être réparti entre les membres de l' Eurosystème conformément à un critère objectif .

(src)="29"> Κατάλληλο κριτήριο συνιστά το μερίδιο συμμετοχής κάθε ΕθνΚΤ στο καταßεßλημένο κεφάλαιο της ΕΚΤ .
(trg)="29"> La part de chaque BCN dans le capital libéré de la BCE constitue un critère approprié .

(src)="30"> Το μερίδιο αυτό προκύπτει από την αναλογική εφαρμογή της κλείδας κατα ­ νομής που αναφέρεται στο άρθρο 29.1 του καταστατικού στις ΕθνΚΤ .
(trg)="30"> Cette part résulte d' une application propor ­ tionnelle aux BCN de la clé de répartition du capital visée à l' article 29.1 des statuts .

(src)="31"> Δεδομένου ότι το εν λόγω κριτήριο δεν εφαρμόζεται σε σχέση με την ΕΚΤ , το ποσοστό του μεριδίου των τραπεζο ­ γραμματίων ευρώ που εκδίδει η ΕΚΤ καθορίζεται από το διοι ­ κητικό συμßούλιο .
(trg)="31"> Ce critère n' étant pas applicable à la BCE , la part , exprimée en pourcentage , de billets en euros devant être émis par la BCE doit être déterminée par le conseil des gouverneurs .

(src)="32"> Δυνάμει των άρθρων 9.2 και 12.1 του καταστατικού , τα οποία καθιερώνουν την αρχή της αποκέντρωσης για τις πράξεις του ευρωσυστήματος , η θέση σε κυκλοφορία και η απόσυρση από την κυκλοφορία όλων των τραπεζογραμματίων ευρώ , συμπερι ­ λαμßανομένων εκείνων που εκδίδει η ΕΚΤ , ανατίθενται στις ΕθνΚΤ .
(trg)="32"> Les articles 9.2 et 12.1 des statuts établissent le principe de décentralisation des opérations de l' Eurosystème , dont il résulte que les BCN doivent être chargées de mettre en circulation et de retirer de la circulation tous les billets en euros , dont ceux émis par la BCE .

(src)="33"> Για λόγους συνέπειας προς την εν λόγω αρχή της απο ­ κέντρωσης , η υλική διαχείριση των τραπεζογραμματίων ευρώ διενεργείται επίσης από τις ΕθνΚΤ .
(trg)="33"> Conformément à ce principe de décentralisation , le traitement physique des billets en euros doit également être exécuté par les BCN .

(src)="34"> Από τη διαφορά ανάμεσα στην αξία των τραπεζογραμματίων ευρώ , τα οποία κατανέμονται σε κάθε ΕθνΚΤ σύμφωνα με την κλείδα κατανομής τραπεζογραμματίων , και στην αξία των τρα ­ πεζογραμματίων ευρώ , τα οποία θέτει σε κυκλοφορία η εν λόγω ΕθνΚΤ , θα πρέπει να προκύπτουν υπόλοιπα εντός του ευρωσυ ­ στήματος .
(trg)="34"> La différence entre la valeur des billets en euros attribuée à chaque BCN conformément à la clé de répartition des billets et la valeur des billets en euros que cette BCN met en circulation devrait donner lieu à des soldes intra-Eurosystème .

(src)="35"> Δεδομένου ότι η ΕΚΤ δεν θέτει σε κυκλοφορία τρα ­ πεζογραμμάτια ευρώ , θα πρέπει να διατηρεί απαιτήσεις εντός του ευρωσυστήματος έναντι των ΕθνΚΤ , για αξία που αντιστοιχεί στο μερίδιο των τραπεζογραμματίων ευρώ που εκδίδει .
(trg)="35"> Étant donné que la BCE ne met pas de billets en euros en circulation , elle devrait détenir des créances intra-Eurosystème sur les BCN pour une valeur équivalente à la part des billets en euros qu' elle émet .

(src)="36"> Η τοκοφορία των εν λόγω υπολοίπων εντός του ευρωσυστήματος επηρεάζει τις εισοδηματικές θέσεις των ΕθνΚΤ και , για το λόγο αυτό , αποτελεί αντικείμενο της απόφασης ΕΚΤ / 2001/16 της 6ης Δεκεμßρίου 2001 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των ΕθνΚΤ των συμμετεχόντων κρατών μελών από το οικονο ­ μικό έτος 2002 ( 2 ) , ßάσει του άρθρου 32 του καταστατικού ,
(trg)="36"> La rémunération de ces soldes intra-Eurosystème influence les positions des BCN en matière de revenu et fait par conséquent l' objet de la décision BCE / 2001/16 du 6 décembre 2001 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l' exercice 2002 ( 2 ) , fondée sur l' article 32 des statuts ,

(src)="37"> ( 6 )
(trg)="37"> ( 6 )

(src)="38"> ( 7 )
(trg)="38"> ( 7 )

(src)="39"> ( 8 )
(trg)="39"> ( 8 )

(src)="40"> ( 9 )
(trg)="40"> ( 9 )

(src)="41"> ( 1 ) ΕΕ L 125 της 19.5.1999 , σ . 33 .
(trg)="41"> ( 1 ) JO L 125 du 19.5.1999 , p. 33 .

(src)="42"> ( 2 ) Βλέπε σελίδα 55 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας .
(trg)="42"> ( 2 ) Voir page 55 du présent Journal officiel .

(src)="43"> 2001D0913 --- EL --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 4 ▼B ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :
(trg)="43"> 2001D0913 --- FR --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 4 ▼B A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier Définitions Aux fins de la présente décision , on entend par : a ) « BCN » : les banques centrales nationales des États membres qui ont adopté la monnaie unique conformément au traité instituant la Communauté européenne ;

(src)="44"> Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης : α ) με τον όρο « ΕθνΚΤ » νοούνται οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα , σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας , ß ) με τον όρο « τραπεζογραμμάτια ευρώ » νοούνται εκείνα τα τραπεζο ­ γραμμάτια που πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης ΕΚΤ / 2001/7 και τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει το διοικη ­ τικό συμßούλιο , ▼M1 γ ) με τον όρο « κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο » νοού ­ νται τα μερίδια συμμετοχής των ΕθνΚΤ ( εκφραζόμενα ως ποσοστά ) στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ , τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή στις ΕθνΚΤ των αναφερόμενων στο άρθρο 29.1 του κατα ­ στατικού σταθμίσεων στην κλείδα κατανομής , όπως ισχύουν για το οικείο οικονομικό έτος , δ ) με τον όρο « κλείδα κατανομής τραπεζογραμματίων » νοούνται τα ποσοστά που προκύπτουν από τη λήψη υπόψη του μεριδίου συμμε ­ τοχής της ΕΚΤ στο σύνολο των εκδιδόμενων τραπεζογραμματίων ευρώ και από την εφαρμογή της κλείδας κατανομής στο εγγεγραμ ­ μένο κεφάλαιο ( με στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο ακέραιο πολ ­ λαπλάσιο του 0,0005 της εκατοστιαίας μονάδας ) επί του μεριδίου συμμετοχής των ΕθνΚΤ στο εν λόγω σύνολο .
(trg)="44"> b ) « billets en euros » : les billets conformes aux exigences de la décision BCE / 2001/7 et aux spécifications techniques énoncées par le conseil des gouverneurs ; ▼M1 c ) « clé de répartition du capital souscrit » : les parts des BCN ( exprimées en pourcentages ) dans le capital souscrit de la BCE , résultant de l' application aux BCN des pondérations dans la clé de répartition visées à l' article 29.1 des statuts et telles qu' applicables pour l' ex ­ ercice concerné ;

(src)="45"> Όταν τα ποσοστά που προκύπτουν δεν συμπληρώνουν αθροιζόμενα το 100 %, η διαφορά αντισταθμίζεται ως εξής : i ) εάν το σύνολο είναι μικρότερο από το 100 %, με την προσθήκη 0,0005 της εκατοστιαίας μονάδας στο ( στα ) μικρότερο (- α ) μερίδιο (- α ) συμμετοχής , κατά αύξουσα σειρά , έως ότου επιτευχθεί ακριßώς το 100 %, ή ii ) εάν το σύνολο είναι μεγαλύτερο από το 100 %, με την αφαίρεση 0,0005 της εκατο ­ στιαίας μονάδας από το ( τα ) μεγαλύτερο (- α ) μερίδιο (- α ) συμμετοχής , κατά φθίνουσα σειρά , έως ότου επιτευχθεί ακριßώς το 100 %.
(trg)="45"> d ) « clé de répartition des billets » : les pourcentages qui résultent de la prise en compte de la part de la BCE dans l' émission totale des billets en euros et de l' application de la clé de répartition du capital souscrit ( arrondie au multiple le plus proche de 0,0005 point de pourcentage ) aux parts des BCN dans ce total . Lorsque les pourcentages en résultant ne s' élèvent pas à 100 %, la différence est compensée de la manière suivante : i ) si le total est inférieur à 100 %, en ajoutant 0,0005 d' un point de pourcentage à la plus petite part ou aux plus petites parts en ordre croissant jusqu' à l' obtention d' un total de 100 % exactement , ou ii ) si le total est supérieur à 100 %, en soustrayant 0,0005 d' un point de pourcentage de la plus grande part ou des plus grandes parts en ordre décroissant jusqu' à l' obtention d' un total de 100 % exactement .

(src)="46"> ►M5 Στο παράρτημα της παρούσας απόφασης καθορίζεται η κλείδα κατανομής τραπεζογραμματίων που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009 .
(trg)="46"> ►M5 L' annexe de la présente décision précise la clé de répartition des billets applicable à compter du 1er janvier 2009 .

(src)="47"> ◄ ▼B Άρθρο 2 Έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ εκδίδουν τραπεζογραμμάτια ευρώ .
(trg)="47"> ◄ ▼B Article 2 Émission des billets en euros La BCE et les BCN émettent les billets en euros .

(src)="48"> Άρθρο 3 Υποχρεώσεις των φορέων έκδοσης τραπεζογραμματίων 1 .
(trg)="48"> Article 3 Obligations des émetteurs 1 .

(src)="49"> Οι ΕθνΚΤ θέτουν σε κυκλοφορία και αποσύρουν από την κυκλο ­ φορία τραπεζογραμμάτια ευρώ και προßαίνουν σε κάθε είδους υλική διαχείριση σε σχέση με το σύνολο των τραπεζογραμματίων ευρώ , συμπεριλαμßανομένων εκείνων που εκδίδει η ΕΚΤ .
(trg)="49"> Les BCN mettent en circulation et retirent de la circulation les billets en euros , et exécutent tout traitement physique concernant tous les billets en euros , y compris ceux émis par la BCE .

(src)="50"> Οι ΕθνΚΤ αποδέχονται όλα τα τραπεζογραμμάτια ευρώ κατ » αίτηση του κατόχου για ανταλλαγή τους με τραπεζογραμμάτια ευρώ της ίδιας αξίας ή - στην περίπτωση δικαιούχων λογαριασμών - για πίστωσή τους σε λογαριασμούς που τηρούνται στην παραλήπτρια ΕθνΚΤ .
(trg)="50"> Les BCN acceptent , à la demande du porteur , tous les billets en euros en vue de les échanger contre des billets en euros de même valeur , ou , dans le cas de titulaires de compte , en vue de les créditer sur des comptes détenus auprès de la BCN réceptrice .

(src)="51"> 2001D0913 --- EL --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 5 ▼B 3 .
(trg)="51"> 2001D0913 --- FR --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 5 ▼B 3 .

(src)="52"> Οι ΕθνΚΤ αντιμετωπίζουν ως υποχρεώσεις και επεξεργάζονται όλα τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που αποδέχονται , με τον ίδιο τρόπο .
(trg)="52"> Les BCN considèrent tous les billets en euros qu' elles acceptent comme des engagements et les traitent de manière identique .

(src)="53"> Τραπεζογραμμάτια ευρώ που γίνονται αποδεκτά από ΕθνΚΤ δεν μεταßιßάζονται σε άλλες ΕθνΚΤ , αλλά παραμένουν στην κατοχή των πρώτων , με την προοπτική να καταστούν διαθέσιμα σε περίπτωση εκ νέου έκδοσης .
(trg)="53"> Les BCN ne transfèrent pas les billets en euros qu' elles acceptent à d' autres BCN et elles veillent à ce que ces billets en euros restent disponibles en vue d' une nouvelle émission .

(src)="54"> Κατ » εξαίρεση και σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζει το διοικητικό συμßούλιο της ΕΚΤ : α ) η παραλήπτρια ΕθνΚΤ μπορεί να προßαίνει στην καταστροφή ελλι ­ πών , φθαρμένων , αλλοιωμένων από τη χρήση ή αποσυρθέντων τρα ­ πεζογραμματίων ευρώ· ß ) τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που ßρίσκονται στην κατοχή των ΕθνΚΤ μπορούν , για υλικοτεχνικούς λόγους , να αναδιανέμονται σε μεγάλες ποσότητες εντός του Ευρωσυστήματος .
(trg)="54"> Par exception et confor ­ mément à toutes règles énoncées par le conseil des gouverneurs de la BCE : a ) les billets en euros mutilés , endommagés , usés ou retirés peuvent être détruits par la BCN réceptrice ; b ) les billets en euros détenus par les BCN peuvent , pour des raisons logistiques , être redistribués en gros au sein de l' Eurosystème .

(src)="55"> Άρθρο 4 Κατανομή τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του ευρωσυστήματος 1 .
(trg)="55"> Article 4 Répartition des billets en euros au sein de l' Eurosystème 1 .

(src)="56"> Η συνολική αξία των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ κατανέμεται στα μέλη του ευρωσυστήματος με εφαρμογή της κλείδας κατανομής τραπεζογραμματίων .
(trg)="56"> La valeur totale des billets en euros en circulation est répartie entre les membres de l' Eurosystème par application de la clé de répartition des billets .

(src)="57"> Από τη διαφορά ανάμεσα στην αξία των τραπεζογραμματίων ευρώ , τα οποία κατανέμονται σε κάθε ΕθνΚΤ σύμφωνα με την κλείδα κατανομής τραπεζογραμματίων , και στην αξία των τραπεζογραμματίων ευρώ , τα οποία θέτει σε κυκλοφορία η εν λόγω ΕθνΚΤ , προκύπτουν υπόλοιπα εντός του ευρωσυστήματος .
(trg)="57"> La différence entre la valeur des billets en euros attribuée à chaque BCN conformément à la clé de répartition des billets et la valeur des billets en euros que cette BCN met en circulation donne lieu à des soldes intra-Eurosystème .

(src)="58"> Η ΕΚΤ διατηρεί απαιτήσεις εντός του ευρωσυστήματος έναντι των ΕθνΚΤ , κατ » αναλογία προς τα μερίδια συμμετοχής των τελευταίων στην κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο , για αξία που αντιστοιχεί στην αξία των τραπεζογραμματίων ευρώ που εκδίδει .
(trg)="58"> La BCE détient des créances intra-Euro ­ système sur les BCN à proportion de leurs parts dans la clé de répar ­ tition du capital souscrit , pour une valeur équivalente à celle des billets en euros qu' elle émet .

(src)="59"> Άρθρο 5 Τελικές διατάξεις 1 .
(trg)="59"> Article 5 Dispositions finales 1 .

(src)="60"> Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2002 .
(trg)="60"> La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2002 .

(src)="61"> Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .
(trg)="61"> La présente décision est publiée au Journal officiel des Commu ­ nautés européennes .

(src)="62"> Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique Deutsche Bundesbank Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Τράπεζα της Ελλάδος Banco de España Banque de France Banca d' Italia Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Banque centrale du Luxembourg Bank Ċentrali ta » Malta / Central Bank of Malta De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Banco de Portugal Banka Slovenije Národná banka Slovenska Suomen Pankki Σύνολο 8,0000 % 3,1975 % 24,9630 % 1,4640 % 2,5900 % 10,9465 % 18,7465 % 16,4730 % 0,1805 % 0,2305 % 0,0835 % 5,2575 % 2,5595 % 2,3075 % 0,4335 % 0,9140 % 1,6530 % 100,0000 %
(trg)="62"> 2001D0913 --- FR --- 01.01.2009 --- 005.001 --- 6 ▼M5 ANNEX CLÉ DE RÉPARTITION DES BILLETS À COMPTER DU 1er JANVIER 2009 Banque centrale européenne Banque nationale de Belgique Deutsche Bundesbank Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Banque de Grèce Banco de España Banque de France Banca d' Italia Banque centrale de Chypre Banque centrale du Luxembourg Bank Ċentrali ta » Malta / Central Bank of Malta De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Banco de Portugal Banka Slovenije Národná banka Slovenska Suomen Pankki Total 8,0000 % 3,1975 % 24,9630 % 1,4640 % 2,5900 % 10,9465 % 18,7465 % 16,4730 % 0,1805 % 0,2305 % 0,0835 % 5,2575 % 2,5595 % 2,3075 % 0,4335 % 0,9140 % 1,6530 % 100,0000 %

(src)="63"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Νομικό πλαίσιο > Νομικό πλαίσιο του ΕΣΚΤ > Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ
(trg)="63"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Cadre juridique > Cadre juridique du SEBC > Avis de la BCE

(src)="64"> The European Central Bank
(trg)="64"> The European Central Bank

(src)="65"> Press
(trg)="65"> Press

(src)="66"> Events
(trg)="66"> Events

(src)="67"> Publications
(trg)="67"> Publications

(src)="68"> Statistics
(trg)="68"> Statistics

(src)="69"> The Euro
(trg)="69"> The Euro

(src)="70"> Monetary Policy
(trg)="70"> Monetary Policy

(src)="71"> Payments & Markets
(trg)="71"> Payments & Markets

(src)="72"> Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ
(trg)="72"> Avis de la BCE

(src)="73"> Επιλέξτε λέξεις ( 3 τουλάχιστον χαρακτήρες ) :
(trg)="73"> Sélectionner des mots ( 3 caractères au minimum ) :

(src)="74"> Έχουν επιλεγεί οι όροι :
(trg)="74"> Ces termes ont été sélectionnés :

(src)="75"> CON / 2009/7 Διαγραφή όρων
(trg)="75"> CON / 2009/7 Effacer le ( s ) terme ( s )

(src)="76"> Γνώμη σχετικά με την αύξηση του κεφαλαίου και του τακτικού αποθεματικού της Banque de France ( CON / 2010/88 )
(trg)="76"> Avis sur l' augmentation du capital et de la réserve réglementaire de la Banque de France ( CON / 2010/88 )

(src)="77"> Γαλλία , 9.12.2010 , pdf 145 kB , en .
(trg)="77"> France , 9.12.2010 , pdf 150 kB , en .

(src)="78"> fr
(trg)="78"> fr

(src)="79"> Γνωμη σχετικά με την επικύρωση ή την εφαρμογή συμφωνίας για τις υπηρεσίες ταχυδρομικών πληρωμών ( CON / 2010/85 )
(trg)="79"> Avis sur la ratification ou la mise en oeuvre d' un Arrangement concernant les services postaux de paiement ( CON / 2010/85 )

(src)="80"> 1.12.2010 , pdf 140 kB , bg .
(trg)="80"> 1.12.2010 , pdf 28 kB , bg .

(src)="81"> cs .
(trg)="81"> cs .

(src)="82"> da .
(trg)="82"> da .

(src)="83"> de .
(trg)="83"> de .

(src)="84"> el .
(trg)="84"> el .

(src)="85"> en .
(trg)="85"> en .

(src)="86"> es .
(trg)="86"> es .

(src)="87"> et.
(trg)="87"> et.

(src)="88"> fi .
(trg)="88"> fi .

(src)="89"> fr .
(trg)="89"> fr .

(src)="90"> hu .
(trg)="90"> hu .

(src)="91"> it .
(trg)="91"> it .

(src)="92"> lt .
(trg)="92"> lt .

(src)="93"> lv .
(trg)="93"> lv .

(src)="94"> mt .
(trg)="94"> mt .

(src)="95"> nl .
(trg)="95"> nl .

(src)="96"> pl .
(trg)="96"> pl .

(src)="97"> pt .
(trg)="97"> pt .

(src)="98"> ro .
(trg)="98"> ro .

(src)="99"> sk .
(trg)="99"> sk .

(src)="100"> sl .
(trg)="100"> sl .