# el/ecb-el-et.xml.gz
# et/ecb-el-et.xml.gz


(src)="1"> Τα γενικά / μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριßές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης .
(trg)="1"> Summad / vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida .

(src)="2"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Νομικό πλαίσιο > Όλες οι γνώμες της ΕΚΤ > CON / 2009/58
(trg)="2"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Õigusraamistik > Kõik EKP arvamused > CON / 2009/58

(src)="3"> The European Central Bank
(trg)="3"> The European Central Bank

(src)="4"> Press
(trg)="4"> Press

(src)="5"> Events
(trg)="5"> Events

(src)="6"> Publications
(trg)="6"> Publications

(src)="7"> Statistics
(trg)="7"> Statistics

(src)="8"> The Euro
(trg)="8"> The Euro

(src)="9"> Monetary Policy
(trg)="9"> Monetary Policy

(src)="10"> Payments & Markets
(trg)="10"> Payments & Markets

(src)="11"> CON / 2009/58
(trg)="11"> CON / 2009/58

(src)="12"> Γνώμη σχετικά με το κρατικό πρόγραμμα για την αναδιάρθρωση κεφαλαίων ( CON / 2009/58 )
(trg)="12"> Arvamus rekapitaliseerimise riikliku kava kohta ( CON / 2009/58 )

(src)="13"> Σουηδία , 14.7.2009 , pdf 29 kB , en .
(trg)="13"> Rootsi , 14.7.2009 , pdf 29 kB , en .

(src)="14"> sv
(trg)="14"> sv

(src)="15"> Back to The European Central Bank
(trg)="15"> Back to The European Central Bank

(src)="16"> Νομικό πλαίσιο
(trg)="16"> Õigusraamistik Kasutusjuhend

(src)="17"> Οδηγός χρήστη
(trg)="17"> Otsi õigusraamistikus EKPS õigusraamistik

(src)="18"> Αναζήτηση στο νομικό πλαίσιο
(trg)="18"> EKP institutsioonilised sätted Rahapoliitika

(src)="19"> Νομικό πλαίσιο του ΕΣΚΤ
(trg)="19"> Makse - ja arveldussüsteemid

(src)="20"> Τραπεζογραμμάτια και κέρματα , μέσα πληρωμής και νομισματικά θέματα
(trg)="20"> Pangatähed ja mündid , maksevahendid ja vääringu küsimused Välisvaluuta ja välisvaluutareservid

(src)="21"> Συνάλλαγμα και συναλλαγματικά διαθέσιμα
(trg)="21"> Statistika

(src)="22"> Απασχόληση , συμπεριφορά , πρόληψη της απάτης και διαφάνεια
(trg)="22"> Töölepingutingimused , tegevusjuhised , pettuse ärahoidmine ja läbipaistvus Finantsturu stabiilsus

(src)="23"> Σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών
(trg)="23"> Kõik EKP arvamused Kuupäevade järgi

(src)="24"> Σύνολο κειμένων κατά χρονολογική σειρά Cross-navigation Menu
(trg)="24"> Cross-navigation Menu Seonduvad EKP õigusaktid

(src)="25"> Opinion CON / 2008/76
(trg)="25"> Opinion CON / 2008/76

(src)="26"> Opinion CON / 2009/6
(trg)="26"> Opinion CON / 2009/6

(src)="27"> Γνώμη CON / 2009/12 Opinion CON / 2009/18
(trg)="27"> Opinion CON / 2009/12 Arvamus CON / 2009/18

(src)="28"> Συναφείς πληροφορίες
(trg)="28"> Seonduv teave

(src)="29"> Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on government guarantees for bank debt
(trg)="29"> Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on government guarantees for bank debt

(src)="30"> Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on the pricing of recapitalisations
(trg)="30"> Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on the pricing of recapitalisations

(src)="31"> ECB Home
(trg)="31"> ECB Home

(src)="32"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="32"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="33"> Print
(trg)="33"> Print

(src)="34"> RSS feed
(trg)="34"> RSS feed

(src)="35"> Languages : BG | CS | DA | DE | Eλληνικά | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="35"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | Eesti keel | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

(src)="36"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Νομικό πλαίσιο > Σύνολο κειμένων κατά χρονολογική σειρά > 1998 ( EKT / ENI ) > CON / 1998/52
(trg)="36"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Õigusraamistik > Kuupäevade järgi > 1998 ( EKP / EMI ) > CON / 1998/52

(src)="37"> CON / 1998/52
(trg)="37"> CON / 1998/52

(src)="38"> Γνώμη σχετικά με το Συμßούλιο Χρηματοπιστωτικών Αγορών ( CON / 1998/52 )
(trg)="38"> Arvamus Finantsturgude Nõukogu kohta ( CON / 1998/52 )

(src)="39"> Γαλλία , 18.11.1998 , pdf 117 kB , en
(trg)="39"> Prantsusmaa , 18.11.1998 , pdf 117 kB , en

(src)="40"> 1998 ( EKT / ENI )
(trg)="40"> 1998 ( EKP / EMI )

(src)="41"> 1997 ( ENI )
(trg)="41"> 1997 ( EMI )

(src)="42"> 1996 ( ENI )
(trg)="42"> 1996 ( EMI )

(src)="43"> 1995 ( ENI )
(trg)="43"> 1995 ( EMI )

(src)="44"> 1994 ( ENI )
(trg)="44"> 1994 ( EMI )

(src)="45"> Όλα τα έτη
(trg)="45"> Kõik aastad

(src)="46"> Cross-navigation Menu
(trg)="46"> Cross-navigation Menu

(src)="47"> Συναφείς νομικές πράξεις της ΕΚΤ
(trg)="47"> Seonduvad EKP õigusaktid

(src)="48"> Opinion CON / 1998/9
(trg)="48"> Opinion CON / 1998/9

(src)="49"> Languages : CS | DA | DE | Eλληνικά | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="49"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | Eesti keel | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

(src)="50"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Νομικό πλαίσιο > Όλες οι γνώμες της ΕΚΤ > CON / 2009/53
(trg)="50"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Õigusraamistik > Kõik EKP arvamused > CON / 2009/53

(src)="51"> CON / 2009/53
(trg)="51"> CON / 2009/53

(src)="52"> Γνώμη σχετικά με τη διανομή των κερδών της Latvijas Banka ( CON / 2009/53 )
(trg)="52"> Arvamus Latvijas Banka [ Läti keskpanga ] kasumi jaotuse kohta ( CON / 2009/53 )

(src)="53"> Λεττονία , 24.6.2009 , pdf 26 kB , en .
(trg)="53"> Läti , 24.6.2009 , pdf 26 kB , en .

(src)="54"> lv
(trg)="54"> lv

(src)="55"> Opinion CON / 2007/14
(trg)="55"> Opinion CON / 2007/14

(src)="56"> Opinion CON / 2008/82
(trg)="56"> Opinion CON / 2008/82

(src)="57"> Έκθεση για τη σύγκλιση , Μάιος 2008
(trg)="57"> EKP lähenemisaruanne , mai 2008

(src)="58"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2005 > 8 Φεßρουαρίου 2005
(trg)="58"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2005 > 8 . veebruar 2005

(src)="59"> ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(trg)="59"> PRESSITEADE

(src)="60"> 8 Φεßρουαρίου 2005 - Έκθεση προόδου για το TARGET2
(trg)="60"> 8 . veebruar 2005 - TARGET2 Eduaruanne

(src)="61"> Στις 16 Δεκεμßρίου 2004 , το Διοικητικό Συμßούλιο της ΕΚΤ ενέκρινε τη δημιουργία της ενιαίας κοινής πλατφόρμας για το TARGET2 με ßάση την πρόταση που υπέßαλαν από κοινού η Banca d' Italia , η Banque de France και η Deutsche Bundesbank .
(trg)="61"> EKP nõukogu kiitis 16 . detsembril 2004 heaks TARGET2 ühisplatvormi ( Single Shared Platform , SSP ) loomise Banca d' Italia , Banque de France' i ja Deutsche Bundesbanki ühise pakkumise põhjal .

(src)="62"> Η Έκθεση προόδου για το TARGET2 εξετάζει τρία κύρια ζητήματα -- τις υπηρεσίες , την τιμολόγηση και τη μετάπτωση στο TARGET2 .
(trg)="62"> TARGET2 eduaruanne käsitleb kolme põhilist teemat -- teenused , hinnakujundus ja liitumine TARGET2-ga .

(src)="63"> Το Διοικητικό Συμßούλιο έλαßε απόφαση για τα ζητήματα αυτά στις 16 Δεκεμßρίου 2004 .
(trg)="63"> Nõukogu võttis nimetatud teemade kohta otsuse vastu 16 . detsembril 2004 .

(src)="64"> Όλες οι χώρες της ζώνης του ευρώ επιßεßαίωσαν τη συμμετοχή τους στο TARGET2 .
(trg)="64"> Kõik euroala keskpangad on kinnitanud oma osalust TARGET2-s .

(src)="65"> Το Ευρωσύστημα θα συνεχίσει να ενημερώνει το κοινό για την πρόοδο σχετικά με το TARGET2 .
(trg)="65"> Eurosüsteem jätkab avalikkuse teavitamist TARGET2 edusammudest . Euroopa Keskpank

(src)="66"> Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(trg)="66"> Avalike suhete direktoraat Pressi - ja infoosakond

(src)="67"> Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main
(trg)="67"> Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main

(src)="68"> : + 49 69 1344 7455 , Φαξ : + 49 69 1344 7404
(trg)="68"> Tel .: + 49 69 1344 7455 , faks : + 49 69 1344 7404

(src)="69"> Ίντερνετ : http://www.ecb.europa.eu
(trg)="69"> http://www.ecb.europa.eu

(src)="70"> Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή .
(trg)="70"> Taasesitus on lubatud , kui viidatakse algallikale . tagasi algusse

(src)="71"> Address encoded for mobile use
(trg)="71"> Address encoded for mobile use

(src)="72"> http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2005/html/pr050208.el.html
(trg)="72"> http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2005/html/pr050208.et.html

(src)="73"> Back to Press
(trg)="73"> Back to Press

(src)="74"> Press releases
(trg)="74"> Press releases

(src)="75"> By date
(trg)="75"> By date

(src)="76"> 1998 ( EMI / ECB )
(trg)="76"> 1998 ( EMI / ECB )

(src)="77"> 1997 ( EMI )
(trg)="77"> 1997 ( EMI )

(src)="78"> By activities
(trg)="78"> By activities

(src)="79"> Weekly financial statements
(trg)="79"> Weekly financial statements

(src)="80"> Statistical press releases
(trg)="80"> Statistical press releases

(src)="81"> Publication
(trg)="81"> Publication

(src)="82"> Εκθεση προοδου για το TARGET2 , pdf , 197 kB
(trg)="82"> Target2 eduaruanne , pdf , 134 kB

(src)="83"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Νομικό πλαίσιο > Σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών > Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ > CON / 1997/28
(trg)="83"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Õigusraamistik > Finantsturu stabiilsus > EKP arvamused > CON / 1997/28

(src)="84"> CON / 1997/28
(trg)="84"> CON / 1997/28

(src)="85"> Γνώμη σχετικά με τον ορισμό της σύμßασης χρηματαγοράς ( CON / 1997/28 )
(trg)="85"> Arvamus rahaturulepingu määratlemise kohta ( CON / 1997/28 )

(src)="86"> Ηνωμένο Βασίλειο , 6.2.1998 , pdf 13 kB , en
(trg)="86"> Ühendkuningriik , 6.2.1998 , pdf 13 kB , en

(src)="87"> Σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών
(trg)="87"> EKP arvamused Kõik EKP arvamused

(src)="88"> Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ
(trg)="88"> Kuupäevade järgi

(src)="89"> Opinion CON / 1995/10
(trg)="89"> Opinion CON / 1995/10

(src)="90"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Νομικό πλαίσιο > Σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών > Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ > CON / 2009/29
(trg)="90"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Õigusraamistik > Finantsturu stabiilsus > EKP arvamused > CON / 2009/29

(src)="91"> CON / 2009/29
(trg)="91"> CON / 2009/29

(src)="92"> Γνώμη σχετικά με επέκταση του πεδίου εφαρμογής των μέτρων που μπορούν να λαμßάνονται στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικής κρίσης ( CON / 2009/29 )
(trg)="92"> Arvamus finantskriisis võetavate meetmete ulatuse laiendamise kohta ( CON / 2009/29 )

(src)="93"> Βέλγιο , 25.3.2009 , pdf 31 kB , en
(trg)="93"> Belgia , 25.3.2009 , pdf 31 kB , en

(src)="94"> Opinion CON / 2008/46
(trg)="94"> Opinion CON / 2008/46

(src)="95"> Opinion CON / 2008/50
(trg)="95"> Opinion CON / 2008/50

(src)="96"> Opinion CON / 2008/61
(trg)="96"> Opinion CON / 2008/61

(src)="97"> Opinion CON / 2008/74
(trg)="97"> Opinion CON / 2008/74

(src)="98"> Opinion CON / 2008/91
(trg)="98"> Opinion CON / 2008/91

(src)="99"> Opinion CON / 2009/25
(trg)="99"> Opinion CON / 2009/25

(src)="100"> Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on government guarantees for bank debt , 20 Οκτωßρίου 2008
(trg)="100"> Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on government guarantees for bank debt , 20 October 2008