# da/ecb-da-sk.xml.gz
# sk/ecb-da-sk.xml.gz


(src)="1"> C 34/30
(trg)="1"> C 34/30

(src)="2"> DA
(trg)="2"> SK

(src)="3"> Den Europæiske Unions Tidende
(trg)="3"> Úradný vestník Európskej únie

(src)="4"> DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 1 .
(trg)="4"> EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 1 .

(src)="5"> februar 2006 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Oesterreichische Nationalbank ( ECB / 2006/1 ) ( 2006 / C 34/08 ) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR ---
(trg)="5"> februára 2006 Rade Európskej únie o externých audítoroch Oesterreichische Nationalbank ( ECB / 2006/1 ) ( 2006 / C 34/08 ) RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY ,

(src)="6"> under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank , særlig artikel 27.1 , og ud fra følgende betragtninger : ( 1 )
(trg)="6"> so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky , a najmä na jeho článok 27.1 , keďže : ( 1 )

(src)="7"> overensstemmelse med Fællesskabets og Østrigs lovgivning om offentligt udbud , og de opfylder efter ECB 's opfattelse de nødvendige krav for udnævnelse .
(trg)="7"> vania a ECB je toho názoru , že títo audítori spĺňajú podmienky nevyhnutné na vymenovanie .

(src)="8"> ( 5 )
(trg)="8"> ( 5 )

(src)="9"> De eksterne revisorers mandat kan fornys årligt , men ikke ud over et samlet tidsrum på fem år .
(trg)="9"> Mandát externých audítorov možno každý rok obnoviť , pričom nepresiahne celkové obdobie piatich rokov ,

(src)="10"> Regnskaberne for Den Europæiske Centralbank ( ECB ) og for Eurosystemets nationale centralbanker revideres af uafhængige eksterne revisorer , der indstilles af ECB 's Styrelsesråd og godkendes af Rådet for Den Europæiske Union .
(trg)="10"> Účty Európskej centrálnej banky ( ECB ) a národných centrálnych bánk Eurosystému overujú nezávislí externí audítori odporúčaní Radou guvernérov ECB a schválení Radou Európskej únie .

(src)="11"> I henhold til artikel 37.1 i den østrigske forbundslov om Oesterreichische Nationalbank vælger Oesterreichische Nationalbanks ( OeNB 's ) generalforsamling hvert år to revisorer og to stedfortrædere .
(trg)="11"> 1 spolkového zákona o Oesterreichische Nationalbank volí valné zhromaždenie Oesterreichische Nationalbank ( OeNB ) každý rok dvoch audítorov a dvoch náhradných audítorov .

(src)="12"> De stedfortrædende revisorer vil kun blive tillagt mandat , hvis revisorerne er forhindrede i at udføre revisionen .
(trg)="12"> Náhradní audítori budú poverení vykonať audit iba v prípade , keď ho nemôžu vykonať audítori .

(src)="13"> Mandatet for de nuværende eksterne revisorer i OeNB kan ikke fornys for endnu en embedsperiode efter revisionen for regnskabsåret 2005 .
(trg)="13"> Mandát súčasných externých audítorov OeNB sa nemôže po vykonaní auditu za finančný rok 2005 obnoviť na ďalšie funkčné obdobie .

(src)="14"> Det er derfor nødvendigt at udnævne eksterne revisorer fra regnskabsåret 2006 .
(trg)="14"> Je preto nevyhnutné vymenovať externých audítorov od finančného roku 2006 .

(src)="15"> OeNB har valgt KPMG Alpen-Treuhand GmbH , TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH , Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH og BDO Auxilia Treuhand GmbH som nye eksterne revisorer i
(trg)="15"> OeNB vybrala spoločnosti KPMG Alpen-Treuhand GmbH , TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH , Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH a BDO Auxilia Treuhand GmbH za svojich nových externých audítorov v súlade s právnou úpravou Spoločenstva a rakúskou právnou úpravou verejného obstará -

(src)="16"> VEDTAGET FØLGENDE HENSTILLING :
(trg)="16"> PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE :

(src)="17"> ( 2 )
(trg)="17"> ( 2 )

(src)="18"> Det henstilles , at KPMG Alpen-Treuhand GmbH og TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH udpeges i fællesskab til eksterne revisorer for OeNB for regnskabsåret 2006 .
(trg)="18"> Odporúča sa , aby sa spoločnosti KPMG Alpen-Treuhand GmbH a TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH vymenovali spoločne za externých audítorov OeNB na finančný rok 2006 .

(src)="19"> Det henstilles , at Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH og BDO Auxilia Treuhand GmbH udpeges i fællesskab til stedfortrædende revisorer for OeNB for regnskabsåret 2006 .
(trg)="19"> Odporúča sa , aby sa spoločnosti Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH a BDO Auxilia Treuhand GmbH vymenovali spoločne za náhradných audítorov OeNB na finančný rok 2006 .

(src)="20"> Mandatet kan fornys årligt , men ikke ud over et samlet tidsrum på fem år , sluttende med regnskabsåret 2010 .
(trg)="20"> Tento mandát možno každý rok obnoviť , pričom nepresiahne celkové obdobie piatich rokov a skončí najneskôr finančným rokom 2010 .

(src)="21"> ( 3 )
(trg)="21"> ( 3 )

(src)="22"> ( 4 )
(trg)="22"> ( 4 )

(src)="23"> Udfærdiget i Frankfurt am Main den 1 .
(trg)="23"> Vo Frankfurte nad Mohanom 1 .

(src)="24"> februar 2006 . Jean-Claude TRICHET
(trg)="24"> februára 2006 Prezident ECB Jean-Claude TRICHET

(src)="25"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Retsgrundlaget > Alle ECB udtalelser > CON / 2009/85
(trg)="25"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Všetky stanoviská ECB > CON / 2009/85

(src)="26"> The European Central Bank
(trg)="26"> The European Central Bank

(src)="27"> Press
(trg)="27"> Press

(src)="28"> Events
(trg)="28"> Events

(src)="29"> Publications
(trg)="29"> Publications

(src)="30"> Statistics
(trg)="30"> Statistics

(src)="31"> The Euro
(trg)="31"> The Euro

(src)="32"> Monetary Policy
(trg)="32"> Monetary Policy

(src)="33"> Payments & Markets
(trg)="33"> Payments & Markets

(src)="34"> CON / 2009/85
(trg)="34"> CON / 2009/85

(src)="35"> Udtalelse om Národná banka Slovenskas uafhængighed ( CON / 2009/85 )
(trg)="35"> Stanovisko k nezávislosti Národnej banky Slovenska ( CON / 2009/85 )

(src)="36"> Slovakiet , 27.10.2009 , pdf 26 kB , en . sk
(trg)="36"> Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( parlamentná tlač 1152 ) , pdf 154 kB , sk

(src)="37"> Back to The European Central Bank
(trg)="37"> Back to The European Central Bank

(src)="38"> Retsgrundlaget Brugervejledning
(trg)="38"> Užívateľská príručka

(src)="39"> Søg i retsgrundlaget
(trg)="39"> Hľadať v právnom rámci

(src)="40"> Retsgrundlaget for ESCB
(trg)="40"> Právny rámec ESCB

(src)="41"> ECB 's institutionelle bestemmelser
(trg)="41"> Inštitucionálne ustanovenia ECB

(src)="42"> Pengepolitik og pengepolitiske operationer
(trg)="42"> Menová politika a operácie

(src)="43"> Betalings - og afviklingssystemer
(trg)="43"> Platobné a zúčtovacie systémy

(src)="44"> Sedler og mønter , betalingsmidler og valutaforhold
(trg)="44"> Bankovky a mince , platobné prostriedky a menové záležitosti

(src)="45"> Valuta og valutareserver
(trg)="45"> Devízy a devízové rezervy

(src)="46"> Statistik
(trg)="46"> Štatistika

(src)="47"> Ansættelse , adfærd , bekæmpelse af svig og gennemsigtighed
(trg)="47"> Zamestnávanie , správanie sa , predchádzanie podvodom a transparentnosť

(src)="48"> Stabiliteten på de finansielle markeder
(trg)="48"> Stabilita finančných trhov

(src)="49"> Alle ECB udtalelser
(trg)="49"> Všetky stanoviská ECB

(src)="50"> Kronologisk liste over alle ECB 's retlige instrumenter
(trg)="50"> Všetko podľa dátumu

(src)="51"> Cross-navigation Menu
(trg)="51"> Cross-navigation Menu

(src)="52"> Relateret ECB retsakter
(trg)="52"> Súvisiace právne predpisy ECB

(src)="53"> Opinion CON / 2007/14
(trg)="53"> Opinion CON / 2007/14

(src)="54"> Opinion CON / 2009/26
(trg)="54"> Opinion CON / 2009/26

(src)="55"> Opinion CON / 2009/53
(trg)="55"> Opinion CON / 2009/53

(src)="56"> Relateret information
(trg)="56"> Súvisiace informácie

(src)="57"> Konvergensrapport maj 2008
(trg)="57"> Konvergenčná správa z mája 2008

(src)="58"> ECB Home
(trg)="58"> ECB Home

(src)="59"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="59"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="60"> Print
(trg)="60"> Print

(src)="61"> RSS feed
(trg)="61"> RSS feed

(src)="62"> Languages : BG | CS | Dansk | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="62"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | Slovenčina | SL | SV

(src)="63"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Retsgrundlaget > Retsgrundlaget for ESCB > ECB ‘ s udtalelser > CON / 2008/5
(trg)="63"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Právny rámec ESCB > Súvisiace stanoviská ECB > CON / 2008/5

(src)="64"> CON / 2008/5
(trg)="64"> CON / 2008/5

(src)="65"> Udtalelse om ændring af ledelse , tilsyn og finansiering vedrørende indskydergarantiordningen , især for så vidt angår Narodowy Bank Polskis rolle ( CON / 2008/5 )
(trg)="65"> Stanovisko k zmenám a doplneniam , ktoré sa týkajú riadenia a spôsobu financovania systému ochrany vkladov , ako aj dohľadu nad ním , najmä s ohľadom na účasť Narodowy Bank Polski ( CON / 2008/5 )

(src)="66"> Polen , 17.1.2008 , pdf 37 kB , en .
(trg)="66"> 1 . 2008 , pdf 37 kB , en .

(src)="67"> pl
(trg)="67"> pl

(src)="68"> Traktaten om den Europæiske Union og traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde
(trg)="68"> Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie

(src)="69"> Udvalgte protokoller knyttet til traktaterne
(trg)="69"> Príslušné protokoly pripojené k zmluvám

(src)="70"> Udvalgte erklæringer knyttet til traktaterne
(trg)="70"> Príslušné vyhlásenia pripojené k zmluvám

(src)="71"> Statutten for ESCB og ECB
(trg)="71"> Štatút ESCB a ECB

(src)="72"> Vedtægter for de nationale centralbanker
(trg)="72"> Štatúty národných centrálnych bánk

(src)="73"> ECB 's udtalelser
(trg)="73"> Súvisiace stanoviská ECB

(src)="74"> Opinion CON / 2001/32
(trg)="74"> Opinion CON / 2001/32

(src)="75"> Opinion CON / 2007/26
(trg)="75"> Opinion CON / 2007/26

(src)="76"> Konvergensrapport december 2006
(trg)="76"> Konvergenčná správa z decembra 2006

(src)="77"> Languages : BG | CS | Dansk | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="77"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | Slovenčina | SL | SV

(src)="78"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > For besøgende > Book et besøg
(trg)="78"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Informácie pre návštevníkov > Rezervácia termínu návštevy

(src)="79"> Book et besøg
(trg)="79"> Rezervácia termínu náv š tevy

(src)="80"> Mindst tre måneder i forvejen
(trg)="80"> Najneskôr 3 mesiace vopred

(src)="81"> Da interessen for at besøge ECB er meget stor , bedes besøgsgrupper kontakte ECB mindst tre måneder før den ønskede besøgsdag .
(trg)="81"> Vzhľadom na veľký záujem náv š tevníkov vás žiadame , aby ste sa s nami spojili najneskôr tri mesiace pred plánovaným termínom náv š tevy .

(src)="82"> Det kan desværre ikke garanteres , at det er muligt at besøge ECB på den ønskede dag , selv om forespørgslen er modtaget i god tid .
(trg)="82"> Dovoľujeme si vás v š ak upozorniť , že termín náv š tevy nemožno zaručiť ani napriek včasnému ohláseniu .

(src)="83"> Toppen af siden Besøgstider
(trg)="83"> späť na začiatok stránky

(src)="84"> Formiddag : 10.30 – 12.00
(trg)="84"> Predpoludním ( AM ) : 10:30 – 12:00

(src)="85"> Eftermiddag : 14.30 – 16.00
(trg)="85"> Popoludní ( PM ) : 14:30 – 16:00

(src)="86"> Sådan booker man Vælg en dato i kalenderen og et ledigt , grønt , tidspunkt .
(trg)="86"> Vyberte si v kalendári jeden z voľných termínov označených zelenou farbou .

(src)="87"> Klik på det ønskede : « AM » ( formiddag ) eller « PM » ( eftermiddag ) og et skema med en sikker forbindelse ( https ) åbnes .
(trg)="87"> Po kliknutí na zvolený termín „ predpoludním “ ( AM ) alebo „ popoludní “ ( PM ) sa otvorí formulár na zabezpečenej stránke ( https ) .

(src)="88"> Udfyld de obligatoriske felter og send skemaet .
(trg)="88"> Vyplňte povinné údaje a formulár odo š lite .

(src)="89"> Vælg kategori : Vælg
(trg)="89"> Vyberte kategóriu skupiny :

(src)="90"> Universitetsniveau / videregående uddannelse
(trg)="90"> Vyberte Univerzita / vysoká škola

(src)="91"> Folkeskolens overbygning / gymnasieniveau
(trg)="91"> Stredná škola

(src)="92"> Politisk organisation
(trg)="92"> Politické združenie

(src)="93"> Individuel besøgende
(trg)="93"> Individuálny návštevník

(src)="94"> Analytiker / ekspert
(trg)="94"> Analytik / expert

(src)="95"> Journalist Erhvervs -/ social organisation
(trg)="95"> Podnikateľská / spoločenská organizácia

(src)="96"> Centralbank
(trg)="96"> Centrálna banka

(src)="97"> Lærer / professor
(trg)="97"> Učiteľ / profesor

(src)="98"> Erhvervsuddannelse / voksenundervisning
(trg)="98"> Odborná škola / vzdelávanie dospelých

(src)="99"> Forrige måned
(trg)="99"> Predchádzajúci mesiac

(src)="100"> Næste måned
(trg)="100"> Nasledujúci mesiac