# da/ecb-da-pl.xml.gz
# pl/ecb-da-pl.xml.gz


(src)="1"> L 83/66 DA
(trg)="1"> 294 32003D0223

(src)="2"> Den Europæiske Unions Tidende
(trg)="2"> Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(src)="3"> II ( Retsakter , hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk )
(trg)="3"> DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ L 83/66

(src)="4"> AFGØRELSE TRUFFET AF RÅDET I DETS SAMMENSÆTNING AF STATS - OG REGERINGSCHEFERNE af 21 . marts 2003 om ændring af artikel 10.2 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank ( 2003/223 / EF ) RÅDET I DETS SAMMENSÆTNING AF STATS - OG REGERINGSCHEFERNE HAR --- ( 2 )
(trg)="4"> DECYZJA RADY ZEBRANEJ W SKŁADZIE SZEFÓW PAŃSTW LUB RZĄDÓW z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany art. 10.2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego ( 2003/223 / WE ) RADA ZEBRANA W SKŁADZIE SZEFÓW PAŃSTW LUB RZĄDÓW ,

(src)="5"> under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank ( 1 ) , særlig artikel 10.6 , under henvisning til Den Europæiske Centralbanks henstilling ( 2 ) , under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 3 ) , under henvisning til udtalelse fra Kommissionen ( 4 ) , og ud fra følgende betragtninger : ( 1 ) ( 3 )
(trg)="5"> uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego ( 1 ) , w szczególności jego art. 10.6 , układzie , włączając zrównoważony przydział praw do głosowania między sześcioma członkami Zarządu i pozostałymi członkami Rady Prezesów oraz , z drugiej strony , koniecznością zapewnienia skutecznego podejmowania decyzji w znacznie poszerzonej Radzie Prezesów .

(src)="6"> Under hensyntagen til at medlemmerne af direktionen udnævnes på fællesskabsplan via en procedure fastlagt i traktaten og til deres rolle i ECB , hvis kompetence omfatter hele euroområdet , må alle direktionsmedlemmer fortsat have permanent stemmeret i Styrelsesrådet . Udvidelsen af euroområdet vil indebære en forøgelse af antallet af medlemmer af Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank ( ECB ) .
(trg)="6"> uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ( 3 ) , W związku z wyznaczeniem ich na poziomie europejskim poprzez procedurę traktatową oraz ich rolę w EBC , którego właściwość obejmuje całą strefę euro , każdy członek Zarządu musi utrzymać stałe prawo do głosowania w Radzie Prezesów .

(src)="7"> Det er nødvendigt at fastholde Styrelsesrådets evne til at træffe effektive og rettidige afgørelser i et udvidet euroområde , uafhængigt af antallet af medlemsstater , som indfører euroen .
(trg)="7"> uwzględniając opinię Komisji ( 4 ) , ( 3 ) a także mając na uwadze , co następuje : Zmiany dotyczące głosowania w Radzie Prezesów dostosowywane są na podstawie art. 10.6 Statutu .

(src)="8"> Med henblik herpå må antallet af nationale centralbankchefer , som kan udøve stemmeret , være mindre end det samlede antal centralbankchefer i Styrelsesrådet .
(trg)="8"> Ponieważ artykuł ten dotyczy tylko zmian w art. 10.2 Statutu , każde dostosowanie zmian dotyczących głosowania nie ma żadnego wpływu na głosowanie w sprawie decyzji podejmowanych zgodnie z art. 10.3 , 10.6 i 41.2 Statutu .

(src)="9"> Et rotationssystem er en rimelig , effektiv og acceptabel metode til fordeling af stemmerettigheder blandt Styrelsesrådets centralbankchefer .
(trg)="9"> ( 1 ) Rozszerzenie strefy euro prowadzi do wzrostu liczby członków Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego ( ECB ) .

(src)="10"> Et antal på 15 stemmerettigheder for centralbankcheferne vil udgøre en hensigtsmæssig afvejning mellem på den ene side kontinuitet i forhold til den bestående ordning , herunder en afbalanceret fordeling af stemmerettigheder mellem de seks medlemmer af direktionen og de øvrige medlemmer af Styrelsesrådet , og på den anden side nødvendigheden af at sikre , at der kan træffes effektive afgørelser i et væsentligt udvidet styrelsesråd .
(trg)="10"> Istnieje potrzeba utrzymania zdolności Rady Prezesów do skutecznego i terminowego podejmowania decyzji w rozszerzonej strefie euro , niezależnie od liczby Państw Członkowskich , które przyjęły euro .

(src)="11"> Fremgangsmåden ved afstemning i Styrelsesrådet er tilpasset på grundlag af artikel 10.6 i statutten .
(trg)="11"> W tym celu liczba prezesów mających prawo do głosowania musi być mniejsza niż całkowita liczba prezesów w Radzie Prezesów .

(src)="12"> Da denne bestemmelse alene angår ændringer til artikel 10.2 , vil tilpasning af fremgangsmåden ved afstemning ikke have nogen konsekvenser for afstemning om afgørelser i henhold til artikel 10.3 , artikel 10.6 og artikel 41.2 i statutten .
(trg)="12"> System rotacji jest sprawiedliwym , skutecznym i możliwym do przyjęcia sposobem rozdzielania głosów między prezesami w Radzie Prezesów . Liczba 15 praw głosu w odniesieniu do prezesów zachowuje właściwe proporcje między , z jednej strony , ciągłością w istniejącym

(src)="13"> ( 4 )
(trg)="13"> ( 4 )

(src)="14"> ( 1 ) Statut fastlagt ved protokollen knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber , som ændret ved Nice-traktaten .
(trg)="14"> ( 1 ) Statut ustanowiony na mocy Protokołu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską , zmieniony Traktatem z Nicei .

(src)="15"> 2 ( ) EUT C 29 af 7.2.2003 , s. 6 .
(trg)="15"> ( 2 ) Dz . U. C 29 z 7.2.2003 , str .

(src)="16"> ( 3 ) Europa-Parlamentets udtalelse af 13.3.2003 ( endnu ikke offentliggjort i EUT ) .
(trg)="16"> ( 3 ) Opinia wydana dnia 13 marca 2003 r. ( dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym ) .

(src)="17"> ( 4 ) Kommissionens udtalelse af 21.2.2003 ( endnu ikke offentliggjort i EUT ) .
(trg)="17"> ( 4 ) Opinia wydana dnia 21 lutego 2003 r. ( dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym ) .

(src)="18"> Der ligger fem hovedprincipper til grund for det valgte rotationssystem .
(trg)="18"> Pięć konstytutywnych elementów wybranego systemu rotacji odzwierciedla pięć podstawowych zasad .

(src)="19"> Princippet om » et medlem , en stemme «, som er det centrale princip for Styrelsesrådets beslutningstagen , gælder fortsat for alle de medlemmer af Styrelsesrådet , som kan udøve stemmeret .
(trg)="19"> Zasada „jeden członek , jeden głos » , która jest podstawową zasadą podejmowania decyzji przez Radę Prezesów , nadal ma zastosowanie do wszystkich członków Rady Prezesów mających prawo do głosowania .

(src)="20"> Alle medlemmer af Styrelsesrådet deltager som hidtil i dets møder som personlige og uafhængige medlemmer , uanset om de udøver stemmeret eller ikke .
(trg)="20"> Wszyscy członkowie Rady Prezesów nadal uczestniczą w jej posiedzeniach osobiście i w sposób niezależny , bez względu na to czy mają prawo do głosowania czy też nie .

(src)="21"> Rotationssystemet fungerer solidt , idet det kan rumme enhver fremtidig udvidelse af euroområdet op til det højeste antal af medlemsstater , som i dag haves for øje .
(trg)="21"> Silną stroną systemu rotacji jest to , że jest w stanie zaabsorbować każde rozszerzenie strefy euro do obecnie przewidywanej , maksymalnej liczby Państw Członkowskich .

(src)="22"> Rotationssystemet forhindrer desuden , at der opstår tilfælde , hvor de centralbankchefer , som udøver stemmeret , kommer fra nationale centralbanker ( NCB' er ) i medlemsstater , som tilsammen anses for ikke at være repræsentative for euroområdets økonomi som helhed betragtet .
(trg)="22"> Ponadto system rotacji zapobiega powstawaniu sytuacji , w których prezesi , którzy mają prawo do głosowania , pochodzą z krajowych banków centralnych ( KBC ) Państw Członkowskich , które , razem wzięte , są postrzegane jako niereprezentatywne w odniesieniu do gospodarki strefy euro jako całości .

(src)="23"> Endelig er rotationssystemet gennemsigtigt .
(trg)="23"> Wreszcie , system rotacji jest przejrzysty .

(src)="24"> 1.4.2003 ( 5 )
(trg)="24"> 01 / t. 4 ( 5 ) PL

(src)="25"> Den Europæiske Unions Tidende ( 7 ) L 83/67
(trg)="25"> Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(src)="26"> Inddelingen af centralbankchefer i grupper og tildeling af et bestemt antal stemmerettigheder til disse grupper er udformet for at sikre , at de centralbankchefer , som kan udøve stemmeret , kommer fra NCB' er i medlemsstater , som tilsammen er repræsentative for euroområdets økonomi som helhed betragtet .
(trg)="26"> Przydzielenie prezesów do grup i przyznanie określonej liczby praw do głosowania tym grupom zostało zaplanowane w celu zapewnienia , aby prezesi , którzy mają prawo do głosowania , pochodzący z KBC Państw Członkowskich , razem wzięci , stanowili reprezentację gospodarki strefy euro jako całości .

(src)="27"> Centralbankchefer vil udøve deres stemmeret med forskellig hyppighed , som beror på den relative størrelse af deres NCB 's medlemsstats økonomi inden for euroområdet .
(trg)="27"> Prezesi wykonują swoje prawo do głosowania z różną częstotliwością , w zależności od odpowiedniej wielkości gospodarki Państwa Członkowskiego danego KBC , w ramach strefy euro .

(src)="28"> Inddelingen af centralbankchefer i grupper er således bestemt ud fra en ordning efter størrelsen af deres NCB 's medlemsstat på grundlag af en indikator bestående af to komponenter : størrelsen af andelen af deres NCB 's medlemsstat i ) af det aggregerede bruttonationalprodukt i markedspriser ( i det følgende benævnt » BNP mp «) for medlemsstater , der har indført euroen , og ii ) af den samlede aggregerede balance for de monetære finansielle institutioner ( i det følgende benævnt » SAB-MFI «) for medlemsstater , der har indført euroen .
(trg)="28"> Przydzielenie prezesów do grup jest więc uzależnione od uszeregowania Państw Członkowskich danego KBC , na podstawie wskaźników złożonych z dwóch części składowych : wielkości udziału Państwa Członkowskiego danego KBC i ) w całkowitym produkcie krajowym brutto w cenach rynkowych ( zwanego dalej „PKB cr ") Państw Członkowskich , które przyjęły euro ; oraz ii ) w łącznym zagregowanym bilansie pieniężnym instytucji finansowych Państw Członkowskich , które przyjęły euro .

(src)="29"> En medlemsstats økonomiske vægt , som udtrykt i dens BNP mp , er en hensigtsmæssig komponent , da indvirkningen af centralbankbeslutninger er større i medlemsstater med store økonomier end i medlemsstater med mindre økonomier .
(trg)="29"> Gospodarcza waga głosu Państwa Członkowskiego odzwierciedlona w jego PKB cr , jest właściwym składnikiem , jako że wpływ decyzji banku centralnego jest większy w Państwach Członkowskich mających bardziej rozwinięte gospodarki niż w tych , których gospodarki są mniej rozwinięte .

(src)="30"> Samtidig har størrelsen af en medlemsstats finansielle sektor en særlig betydning i forbindelse med centralbankbeslutninger , da modparterne for centralbankoperationer tilhører denne sektor .
(trg)="30"> Jednocześnie wielkość sektora finansowego Państwa Członkowskiego również ma szczególne znaczenie dla decyzji banku centralnego , ponieważ kontrahenci działań banków centralnych należą do tego sektora .

(src)="31"> BNP mp tildeles en vægt på 5/6 og SAB-MFI en vægt på 1/6 .
(trg)="31"> 5/6 wagi przyznane jest PKB cr , a 1/6 łącznemu zagregowanemu bilansowi pieniężnemu instytucji finansowych .

(src)="32"> Valget af vægtene er passende , da dette vil betyde , at den finansielle sektor er meningsfuldt og dækkende repræsenteret .
(trg)="32"> Ten wybór wag jest odpowiedni , jako że oznacza to , że sektor finansowy jest wystarczająco i znacząco reprezentowany .

(src)="33"> Andelen af hver NCB 's medlemsstat i det aggregerede BNP mp og i SAB-MFI for medlemsstater , der har indført euroen , justeres , når det aggregerede BNP mp justeres i henhold til artikel 29.3 i statutten , eller når antallet af centralbankchefer i Styrelsesrådet øges .
(trg)="33"> każdym przypadku gdy całkowity PKB cr zostanie dostosowany zgodnie z art. 29.3 Statutu lub w każdym przypadku gdy zwiększy się liczba prezesów w Radzie Prezesów .

(src)="34"> De nye andele , som fremkommer ved de regelmæssige justeringer , vil gælde fra første dag i det følgende år .
(trg)="34"> Nowe udziały wynikające z regularnych dostosowań stosują się od pierwszego dnia następnego roku .

(src)="35"> Når en eller flere centralbankchefer bliver medlem af Styrelsesrådet , bør referenceperioden til brug for beregningen af andelen for deres respektive NCB 's medlemsstat i det aggregerede BNP mp og af SAB-MFI for medlemsstater , der har indført euroen , være den samme , som anvendtes ved den seneste femårige justering af andele .
(trg)="35"> W odniesieniu do jednego lub więcej prezesów stających się członkami Rady Prezesów , okresy odniesienia , które mają być stosowane do obliczenia udziałów odpowiednich Państw Członkowskich danych KBC , w łącznym PKB cr i w łącznym zagregowanym bilansie pieniężnym instytucji finansowych Państw Członkowskich , które przyjęły euro powinny być identyczne z okresami stosowanymi w odniesieniu do ostatnich dostosowań udziałów dokonywanych co pięć lat .

(src)="36"> De nye andele , som fremkommer ved sådanne særlige justeringer , vil gælde fra det tidspunkt , hvor de ( n ) pågældende centralbankchef ( er ) bliver medlem af Styrelsesrådet .
(trg)="36"> Nowe udziały wynikające z takich nieregularnych dostosowań stosują się od dnia , w którym prezes (- i ) dołącza (- ją ) do Rady Prezesów .

(src)="37"> Disse nærmere regler vil være omfattet af de gennemførelsesbestemmelser , som skal vedtages af Styrelsesrådet ---
(trg)="37"> Te szczegóły operacyjne stanowią część przepisów wykonawczych , które mają być przyjęte przez Radę Prezesów ,

(src)="38"> TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :
(trg)="38"> STANOWI , CO NASTĘPUJE :

(src)="39"> Artikel 1
(trg)="39"> Artykuł 1

(src)="40"> Der foretages følgende ændring i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank : Statuttens artikel 10.2 affattes således : » 10.2 .
(trg)="40"> W Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego wprowadza się następujące zmiany :

(src)="41"> Hvert medlem af Styrelsesrådet har én stemme . Fra det tidspunkt , hvor antallet af medlemmer af Styrelsesrådet overstiger 21 , har hvert medlem af Direktionen én stemme , og antallet af centralbankchefer med stemmeret udgør 15 .
(trg)="41"> W celu zapewnienia płynnego wprowadzenia systemu rotacji , jego urzeczywistnienie odbywa się w dwóch etapach . W pierwszym etapie prezesi zostają przydzieleni do dwóch grup do momentu aż ich liczba przekroczy 15 .

(src)="42"> Sidstnævnte stemmerettigheder fordeles og roterer som følger : ( 6 )
(trg)="42"> Częstotliwość praw do głosowania prezesów przydzielonych do pierwszej grupy nie będzie niższa niż częstotliwość praw do głosowania prezesów z grupy drugiej .

(src)="43"> For at muliggøre en smidig indførelse af rotationssystemet foretages indførelsen i to etaper .
(trg)="43"> Gdy znacząca liczba nowych Państw Członkowskich przystąpi do strefy euro , tj .

(src)="44"> I første etape vil centralbankcheferne blive inddelt i to grupper , når deres antal overstiger 15 .
(trg)="44"> gdy liczba prezesów przekroczy 21 , zostaną oni przydzieleni do trzech grup .

(src)="45"> Hyppigheden , hvormed centralbankchefer i den første gruppe kan udøve stemmeret , vil ikke være lavere end hyppigheden af udøvelse af stemmeret for dem , som tilhører den anden gruppe . Når et betydeligt antal nye medlemsstater er indtrådt i euroområdet , dvs .
(trg)="45"> W każdej grupie prezesi mają prawo do głosowania w równych okresach czasu . Szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące tych dwóch zasad , jak również każda możliwa decyzja o opóźnieniu rozpoczęcia systemu rotacji w celu uniknięcia sytuacji , że prezesi w każdej grupie mają 100 % częstotliwości głosowania , mają być przyjęte przez Radę Prezesów , stanowiącą większością dwóch trzecich głosów wszystkich jej członków , mających lub nie prawo do głosowania .

(src)="46"> når antallet af centralbankchefer overstiger 21 , vil de blive inddelt i tre grupper . Inden for hver gruppe udøver centralbankcheferne stemmeret i lige lange perioder .
(trg)="46"> artykuł 10.2 Statutu otrzymuje brzmienie : „ 10.2 Każdy członek Rady Prezesów ma jeden głos . Od dnia , w którym liczba członków Rady Prezesów przekroczy 21 , każdy członek Zarządu będzie miał jeden głos , a liczba prezesów z prawem do głosowania wynosić będzie 15 .

(src)="47"> De nærmere regler til gennemførelse af de to principper besluttes af Styrelsesrådet med to tredjedeles flertal blandt alle dets medlemmer , såvel med som uden stemmerettighed .
(trg)="47"> Udziały każdego KBC danego Państwa Członkowskiego w całkowitym PKB cr i w łącznym zagregowanym bilansie pieniężnym instytucji finansowych Państw Członkowskich , które przyjęły euro mają być dostosowane w

(src)="48"> Dette gælder også en eventuel beslutning om at udskyde starten på rotationssystemet for at undgå en situation , hvor den hyppighed , hvormed centralbankcheferne i en gruppe kan udøve stemmeret , udgør 100 %. --- Når antallet af centralbankchefer overstiger 15 , og indtil det udgør 22 , inddeles centralbankcheferne i to grupper , på grundlag af en fordeling efter størrelsen af deres NCB' ers medlemsstaters andel af det aggregerede bruttonationalprodukt til markedspriser og af den samlede aggregerede balance for de monetære finansielle institutioner i medlemsstater , der har indført euroen .
(trg)="48"> --- od dnia , w którym liczba członków Rady Prezesów przekroczy 15 , do chwili gdy osiągnie 22 , prezesi zostają przydzieleni do dwóch grup , zgodnie z uszeregowaniem wielkości udziału Państwa Członkowskiego danego KBC w całkowitym produkcie krajowym brutto w cenach rynkowych oraz w łącznym zagregowanym bilansie pieniężnych instytucji finansowych Państw Członkowskich , które przyjęły euro .

(src)="49"> Andelene af det aggregerede bruttonationalprodukt til markedspriser og af den samlede aggregerede balance for de monetære finansielle institutioner tildeles vægte på henholdsvis 5/6 og 1/6 .
(trg)="49"> Udziały w całkowitym produkcie krajowym brutto w cenach rynkowych oraz w łącznym zagregowanym bilansie pieniężnych instytucji finansowych zostają przydzielone odpowiednio w wagach 5/6 i 1/6 .

(src)="50"> Den første gruppe består af 5 centralbankchefer og den anden gruppe af de øvrige centralbankchefer .
(trg)="50"> Pierwsza grupa złożona jest z pięciu prezesów , a druga z pozostałych prezesów .

(src)="51"> Den hyppighed , hvormed centralbankcheferne i den første gruppe kan udøve stemmeret , kan ikke være lavere end den hyppighed , som gælder for centralbankcheferne i den anden gruppe .
(trg)="51"> Częstotliwość praw do głosowania prezesów przydzielonych do pierwszej grupy nie będzie niższa od częstotliwości praw do głosowania prezesów z grupy drugiej .

(src)="52"> Den første gruppe tildeles 4 stemmerettigheder og den anden gruppe 11 , jf . dog foregående punktum .
(trg)="52"> Z zastrzeżeniem poprzedniego zdania , pierwszej grupie zostają przydzielone cztery prawa do głosowania , a drugiej grupie jedenaście praw do głosowania ;

(src)="53"> L 83/68
(trg)="53"> 296 PL

(src)="54"> DA Den Europæiske Unions Tidende
(trg)="54"> Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(src)="55"> 1.4.2003 --- Når antallet af centralbankchefer udgør 22 , inddeles centralbankcheferne i tre grupper på grundlag af en fordeling efter størrelse i henhold til ovennævnte kriterier .
(trg)="55"> --- od dnia , w którym liczba prezesów osiągnie 22 prezesi zostaną przydzieleni do trzech grup zgodnie z uszeregowaniem na podstawie powyższych kryteriów .

(src)="56"> Den første gruppe består af 5 centralbankchefer og tildeles 4 stemmerettigheder .
(trg)="56"> Pierwsza grupa złożona jest z pięciu prezesów i zostaną jej przydzielone cztery prawa do głosowania .

(src)="57"> Den anden gruppe består af halvdelen af det samlede antal centralbankchefer , i givet fald rundet op til nærmeste tal , og tildeles 8 stemmerettigheder .
(trg)="57"> Druga grupa złożona jest z połowy łącznej liczby prezesów , w przypadku jakiegokolwiek ułamka zaokrąglonego do najbliższej liczby całkowitej , i zostanie jej przydzielone osiem praw do głosowania .

(src)="58"> Den tredje gruppe består af de øvrige centralbankchefer og tildeles 3 stemmerettigheder .
(trg)="58"> Trzecia grupa złożona jest z pozostałych prezesów i zostaną jej przydzielone trzy prawa do głosowania ;

(src)="59"> --- Inden for hver gruppe udøver centralbankcheferne stemmeret i lige lange perioder .
(trg)="59"> --- prezesi w każdej grupie mają swoje prawa do głosowania w równych okresach czasu ;

(src)="60"> --- Ved beregningen af andelene i det aggregerede bruttonationalprodukt til markedspriser finder artikel 29.2 anvendelse .
(trg)="60"> --- do obliczania udziałów w całkowitym produkcie krajowym brutto w cenach rynkowych stosuje się art. 29.2 .

(src)="61"> Den samlede aggregerede balance for de monetære finansielle institutioner beregnes i overensstemmelse med det statistiske grundlag , som gælder i Det Europæiske Fællesskab på tidspunktet for beregningen .
(trg)="61"> Łączny zagregowany bilans pieniężnych instytucji finansowych obliczany jest zgodnie z ramami statystycznymi stosowanymi we Wspólnocie Europejskiej w momencie obliczania ;

(src)="62"> --- Når det aggregerede bruttonationalprodukt i markedspriser justeres i henhold til artikel 29.3 , eller når antallet af centralbankchefer øges , justeres størrelsen og / eller sammensætningen af grupperne i overensstemmelse med ovennævnte principper .
(trg)="62"> --- w każdym przypadku gdy całkowity produkt krajowy brutto w cenach rynkowych jest dostosowywany zgodnie z art. 29.3 , lub w każdym przypadku gdy zwiększa się liczba prezesów , wielkość i / lub struktura grup jest dostosowywana zgodnie z powyższymi zasadami ;

(src)="63"> --- Styrelsesrådet , som træffer afgørelse med to tredjedeles flertal blandt alle medlemmer , såvel med som uden stemmeret , vedtager alle nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af ovennævnte principper og kan beslutte at udskyde starten af rotationssystemet indtil det tidspunkt , hvor antallet af centralbankchefer overstiger 18 .
(trg)="63"> --- Rada Prezesów , stanowiąca większością dwóch trzecich głosów wszystkich jej członków , mających lub nie prawo do głosowania , przyjmuje wszelkie środki niezbędne do wykonania powyższych zasad oraz może podjąć decyzję o opóźnieniu rozpoczęcia systemu rotacji do dnia , w którym liczba prezesów przekroczy 18 .

(src)="64"> Udøvelse af stemmeretten kan kun ske ved personlig tilstedeværelse .
(trg)="64"> Prawo do głosowania jest wykonywane osobiście .

(src)="65"> Som en undtagelse fra denne regel kan den i artikel 12.3 omhandlede forretningsorden fastsætte , at Styrelsesrådets medlemmer kan afgive deres stemme ved anvendelse af telekonferencer . I denne forretningsorden skal
(trg)="65"> Na zasadzie odstępstwa od tej reguły , regulamin wewnętrzny określony w art. 12.3 może ustanowić , że członkowie Rady Prezesów mogą oddać swój głos za pomocą środków telekonferencyjnych .

(src)="66"> det endvidere fastsættes , at et medlem af Styrelsesrådet , som er forhindret i at deltage i Styrelsesrådets møder i en længere periode , kan udpege en stedfortræder som medlem af Styrelsesrådet .
(trg)="66"> Reguły te stanowią również , że członek Rady Prezesów , który nie może uczestniczyć w jej posiedzeniach przez dłuższy okres , może wyznaczyć zastępcę jako członka Rady Prezesów .

(src)="67"> Bestemmelserne i de foregående led berører ikke stemmerettigheder for alle medlemmer af Styrelsesrådet i henhold til artikel 10.3 , artikel 10.6 og artikel 41.2 .
(trg)="67"> Przepisy poprzednich akapitów pozostają bez uszczerbku dla praw do głosowania wszystkich członków Rady Prezesów , mających lub nie prawo do głosowania , na podstawie art. 10.3 , 10.6 i 41.2 .

(src)="68"> Medmindre andet er fastsat i denne statut , træffer Styrelsesrådet afgørelse med simpelt flertal .
(trg)="68"> O ile w niniejszym Statucie nie przewidziano inaczej , Rada Prezesów stanowi zwykłą większość członków mających prawo do głosowania .

(src)="69"> Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende .
(trg)="69"> W przypadku równej liczby głosów , głos przewodniczącego jest decydujący .

(src)="70"> Styrelsesrådet er beslutningsdygtigt , når mindst to tredjedele af de medlemmer , som kan udøve stemmeret , er til stede .
(trg)="70"> W celu umożliwienia głosowania Radzie Prezesów , wymagane jest kworum dwóch trzecich członków mających prawo do głosowania .

(src)="71"> Hvis Styrelsesrådet ikke er beslutningsdygtigt , kan formanden indkalde til et ekstraordinært møde , på hvilket der kan træffes afgørelse uden hensyn til reglen om beslutningsdygtighed .
(trg)="71"> Jeżeli nie osiągnięto kworum , Przewodniczący może zwołać nadzwyczajne posiedzenie , na którym decyzje mogą być podejmowane bez względu na kworum ."

(src)="72"> « Artikel 2 1 .
(trg)="72"> Artykuł 2 1 .

(src)="73"> Denne afgørelse skal ratificeres af alle medlemsstater i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser .
(trg)="73"> Niniejsza decyzja podlega ratyfikacji przez wszystkie Państwa Członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymaganiami konstytucyjnymi .

(src)="74"> Ratifikationsinstrumenterne deponeres hos Den Italienske Republiks regering .
(trg)="74"> Dokumenty ratyfikacyjne są składane do depozytu Rządowi Republiki Włoskiej .

(src)="75"> Afgørelsen træder i kraft den første dag i den anden måned , som følger efter deponeringen af det sidste ratifikationsdokument . Udfærdiget i Bruxelles , den 21 .
(trg)="75"> Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu , w którym złożyło do depozytu dokument ratyfikacyjny Państwo Członkowskie -- Sygnatariusz , które spełni tę formalność jako ostatnie .

(src)="76"> marts 2003 . På Rådets vegne , i dets sammensætning af stats - og regeringscheferne C. SIMITIS
(trg)="76"> Sporządzono w Brukseli , dnia 21 marca 2003 r. W imieniu Rady , zebranej w składzie Szefów Państw lub Rządów C. SIMITIS

(src)="77"> Formand
(trg)="77"> Przewodniczący

(src)="78"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Retsgrundlaget > Alle ECB udtalelser > CON / 2000/27
(trg)="78"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Akty prawne > Wszystkie opinie EBC > CON / 2000/27

(src)="79"> The European Central Bank
(trg)="79"> The European Central Bank

(src)="80"> Press
(trg)="80"> Press

(src)="81"> Events
(trg)="81"> Events

(src)="82"> Publications
(trg)="82"> Publications

(src)="83"> Statistics
(trg)="83"> Statistics

(src)="84"> The Euro
(trg)="84"> The Euro

(src)="85"> Monetary Policy
(trg)="85"> Monetary Policy

(src)="86"> Payments & Markets
(trg)="86"> Payments & Markets

(src)="87"> CON / 2000/27
(trg)="87"> CON / 2000/27

(src)="88"> Udtalelse om forordninger vedrørende det harmoniserede forbrugerprisindeks ( HICP ) ( CON / 2000/27 )
(trg)="88"> Opinia w sprawie rozporządzeń dotyczących zharmonizowanego wskaźnika cen detalicznych ( HICP ) ( CON / 2000/27 )

(src)="89"> EFT C 362 af 16.12.2000 , s. 12 , pdf 29 kB , da .
(trg)="89"> U. C 362 z 16.12.2000 , str . 12 , pdf 29 kB , da .

(src)="90"> de .
(trg)="90"> de .

(src)="91"> el .
(trg)="91"> el .

(src)="92"> en .
(trg)="92"> en .

(src)="93"> es .
(trg)="93"> es .

(src)="94"> fi .
(trg)="94"> fi .

(src)="95"> fr .
(trg)="95"> fr .

(src)="96"> it .
(trg)="96"> it .

(src)="97"> nl .
(trg)="97"> nl .

(src)="98"> pt .
(trg)="98"> pt .

(src)="99"> sv
(trg)="99"> sv

(src)="100"> Back to The European Central Bank
(trg)="100"> Back to The European Central Bank