# cs/ecb-it-cs.xml.gz
# it/ecb-it-cs.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právní rámec > Všechna stanoviska ECB > CON / 2005/24
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Quadro normativo > Tutti i pareri della BCE > CON / 2005/24

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> CON / 2005/24
(trg)="10"> CON / 2005/24

(src)="11"> Stanovisko k reorganizaci dozoru nad finančním trhem a k dohledu nad platebními a vypořádacími systémy ( CON / 2005/24 ) Česká republika , 15 .
(trg)="11"> Parere relativo alla riorganizzazione della vigilanza sui mercati finanziari e alla sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento titoli ( CON / 2005/24 )

(src)="12"> 7 . 2005 , pdf 153 kB , cs .
(trg)="12"> Repubblica Ceca , 15.7.2005 , pdf 91 kB , cs .

(src)="13"> en
(trg)="13"> en

(src)="14"> Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem , pdf 808 kB , cs Back to The European Central Bank
(trg)="14"> Back to The European Central Bank Quadro normativo

(src)="15"> Uživatelská příručka
(trg)="15"> Guida per gli operatori Ricerca nel quadro normativo

(src)="16"> Hledej v právním rámci Právní rámec ESCB
(trg)="16"> Regime giuridico del SEBC

(src)="17"> Institucionální ustanovení ECB
(trg)="17"> Disposizioni istituzionali della BCE

(src)="18"> Měnová politika a operace
(trg)="18"> Politica monetaria e operazioni

(src)="19"> Platební a vypořádací systémy
(trg)="19"> Sistemi di pagamento e di regolamento

(src)="20"> Bankovky a mince , platební prostředky a měnové záležitosti
(trg)="20"> Banconote e monete metalliche , mezzi di pagamento e questioni valutarie

(src)="21"> Devizy a devizové rezervy
(trg)="21"> Cambi e riserve in valuta

(src)="22"> Statistika
(trg)="22"> Statistiche

(src)="23"> Zaměstnání , chování , předcházení podvodům a průhlednost
(trg)="23"> Impiego , condotta , prevenzione delle frodi e trasparenza

(src)="24"> Stabilita finančních trhů
(trg)="24"> Stabilità dei mercati finanziari

(src)="25"> Všechna stanoviska ECB
(trg)="25"> Tutti i pareri della BCE

(src)="26"> Vše podle data
(trg)="26"> In ordine cronologico

(src)="27"> Cross-navigation Menu
(trg)="27"> Cross-navigation Menu

(src)="28"> Související právní předpisy ECB
(trg)="28"> Atti giuridici correlati della BCE

(src)="29"> Opinion CON / 2003/14
(trg)="29"> Parere CON / 2003/14

(src)="30"> ECB Home
(trg)="30"> ECB Home

(src)="31"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="31"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="32"> Print
(trg)="32"> Print

(src)="33"> RSS feed
(trg)="33"> RSS feed

(src)="34"> Languages : Čeština | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="34"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | Italiano | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

(src)="35"> Navigation Path : Home > Publications > Monthly Bulletin > Editorials > 2009 > 12 . listopadu 2009
(trg)="35"> Navigation Path : Home > Publications > Monthly Bulletin > Editorials > 2009 > 12 novembre 2009

(src)="36"> ÚVODNÍ SLOVO
(trg)="36"> EDITORIALE

(src)="37"> listopadu 2009 - Měsíční bulletin
(trg)="37"> 12 novembre 2009 - Bollettino mensile

(src)="38"> Na základě pravidelné hospodářské a měnové analýzy rozhodla Rada guvernérů na svém zasedání 5 . listopadu 2009 , že ponechá základní úrokové sazby ECB beze změny .
(trg)="38"> Nella riunione tenuta il 5 novembre , sulla base della consueta analisi economica e monetaria il Consiglio direttivo ha deciso di lasciare invariati i tassi d' interesse di riferimento della BCE .

(src)="39"> Stávající sazby jsou nadále na odpovídající úrovni .
(trg)="39"> L' attuale livello dei tassi di interesse continua a essere adeguato .

(src)="40"> Informace a analýzy , které byly zveřejněny od minulého zasedání 8 října , potvrdily očekávání Rady guvernérů .
(trg)="40"> Le informazioni e le analisi che si sono rese disponibili dopo la riunione dell' 8 ottobre confermano le aspettative del Consiglio direttivo .

(src)="41"> I když meziroční inflace měřená HICP v říjnu dosáhla podle předběžného odhadu Eurostatu úrovně - 0,1 %, měla by v příštích měsících opět přejít do kladných hodnot a v horizontu , který je pro měnovou politiku relevantní , na nižších kladných hodnotách zůstat .
(trg)="41"> Secondo la stima rapida dell' Eurostat il tasso di inflazione sui 12 mesi misurato sullo IAPC è stato pari al - 0,1 per cento in ottobre , ma dovrebbe tornare a registrare valori positivi nei prossimi mesi , per poi mantenersi su livelli moderati nell' orizzonte temporale rilevante per la politica monetaria .

(src)="42"> Současně poslední informace nadále naznačují , že ve druhém pololetí letošního roku dochází ke zlepšení hospodářské aktivity .
(trg)="42"> Nel contempo , gli ultimi dati continuano a segnalare un miglioramento dell' attività economica nella seconda metà dell' anno .

(src)="43"> Rada guvernérů očekává , že hospodářství eurozóny bude v roce 2010 postupně oživovat , je si však vědoma , že tento výhled zůstává spojen s vysokou mírou nejistoty .
(trg)="43"> Il Consiglio direttivo si attende una graduale ripresa dell' attività nell' area dell' euro nel 2010 , pur prendendo atto dell' elevata incertezza che permane circa le prospettive economiche .

(src)="44"> Inflační očekávání ve střednědobém až dlouhodobějším horizontu zůstávají pevně ukotvena na úrovni , která odpovídá cíli Rady guvernérů udržovat míru inflace ve střednědobém horizontu nižší než 2 %, ale blízko této úrovně .
(trg)="44"> Le aspettative di inflazione a medio-lungo termine rimangono saldamente ancorate in linea con l' obiettivo del Consiglio direttivo di mantenere i tassi di inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento nel medio periodo .

(src)="45"> Výsledek měnové analýzy potvrzuje hodnocení , že inflační tlaky jsou ve střednědobém horizontu slabé , neboť tempo růstu peněžní zásoby a úvěrů nadále zpomaluje .
(trg)="45"> I risultati dell' analisi monetaria confermano la valutazione di spinte inflazionistiche contenute nel medio termine , a fronte del protratto rallentamento della moneta e del credito .

(src)="46"> Za této situace Rada guvernérů očekává , že cenová stabilita ve střednědobém horizontu zůstane zachována , a bude tak podporovat kupní sílu domácností v eurozóně .
(trg)="46"> In questo contesto , il Consiglio direttivo si attende che la stabilità dei prezzi sia preservata nel medio periodo , sostenendo così il potere di acquisto delle famiglie nell' area dell' euro .

(src)="47"> Pokud jde o hospodářskou analýzu , dostupné údaje a ukazatele z výběrových šetření nadále ukazují na zlepšení hospodářské aktivity ve druhém pololetí letošního roku .
(trg)="47"> Per quanto riguarda l' analisi economica , i dati pervenuti e gli indicatori disponibili basati sulle indagini congiunturali continuano a segnalare un miglioramento dell' attività economica nella seconda metà dell' anno .

(src)="48"> Eurozóna by měla těžit především z cyklu vývoje zásob a oživení vývozu i z probíhajícího výrazného makroekonomického stimulu a z opatření , která byla přijata k obnově fungování finančního systému .
(trg)="48"> In particolare , l' area dell' euro dovrebbe beneficiare del contributo del ciclo delle scorte e della ripresa delle esportazioni , nonché dei significativi interventi di stimolo macroeconomico in atto e delle misure adottate per ripristinare il funzionamento del sistema finanziario .

(src)="49"> Po zohlednění všech dostupných údajů by se tempo mezičtvrtletního růstu reálného HDP ve druhém pololetí letošního roku mohlo vrátit zpět do kladných hodnot .
(trg)="49"> Tenendo conto dell' insieme delle informazioni disponibili , nella seconda parte dell' anno il tasso di crescita trimestrale del PIL in termini reali potrebbe riportarsi su livelli positivi .

(src)="50"> Míra nejistoty však zůstává vysoká , neboť řada podpůrných faktorů má přechodný charakter .
(trg)="50"> L' incertezza resta nondimeno elevata , data la natura temporanea di alcuni dei fattori favorevoli .

(src)="51"> Odhlédneme-li od volatility zveřejněných údajů , hospodářství eurozóny by mělo v roce 2010 postupně oživovat , jelikož ve střednědobém horizontu bude pravděpodobně ovlivňováno procesem korekcí rozvah probíhajícím ve finančním a nefinančním sektoru hospodářství , a to v eurozóně i mimo ni .
(trg)="51"> Guardando oltre la volatilità dei dati pervenuti , l' economia dell' area dell' euro dovrebbe recuperare a un ritmo graduale nel 2010 , poiché nel medio periodo risentirà probabilmente del processo di aggiustamento dei bilanci in atto nei settori finanziario e non finanziario , sia all' interno sia all' esterno dell' area .

(src)="52"> Podle názoru Rady guvernérů zůstávají rizika pro tento výhled celkově vyvážená .
(trg)="52"> Il Consiglio direttivo ritiene che tali prospettive restino soggette a rischi sostanzialmente bilanciati .

(src)="53"> Na straně rizik vyššího růstu mohou být účinky probíhajícího rozsáhlého makroekonomického stimulu a dalších přijatých opatření silnější , než se očekává .
(trg)="53"> Per quanto riguarda i rischi al rialzo , gli effetti derivanti dalle vaste misure di stimolo macroeconomico messe in atto e dagli altri interventi di politica economica potrebbero essere più pronunciati di quanto anticipato .

(src)="54"> Může se také rychleji zvýšit důvěra , zhoršení situace na trhu práce může být méně citelné , než se původně očekávalo , a zahraniční poptávka může být silnější , než vyplývá z projekcí .
(trg)="54"> Inoltre , il clima di fiducia potrebbe migliorare più rapidamente , il peggioramento delle condizioni nel mercato del lavoro potrebbe essere meno marcato rispetto alle attese precedenti e la domanda esterna potrebbe risultare più vigorosa del previsto .

(src)="55"> Na straně rizik zpomalení růstu zůstávají obavy související s výraznějším nebo delším vzájemným negativním působením mezi reálnou ekonomikou a finančním sektorem , s opětovným zvyšováním cen ropy a dalších komodit , posílením protekcionistických tlaků a s možností nesourodé korekce globálních nerovnováh .
(trg)="55"> Quanto ai rischi al ribasso , persistono timori concernenti interazioni negative più intense o prolungate fra l' economia reale e il settore finanziario , nuovi rincari del petrolio e delle altre materie prime , maggiori spinte protezionistiche e un' eventuale correzione disordinata degli squilibri internazionali .

(src)="56"> Pokud jde o cenový vývoj , podle předběžného odhadu Eurostatu dosáhla v říjnu meziroční míra inflace měřená HICP úrovně - 0,1 %, zatímco v září činila - 0,3 %.
(trg)="56"> Per quanto concerne i prezzi , la stima rapida dell' Eurostat indica per ottobre un tasso di inflazione sui 12 mesi misurato sullo IAPC del - 0,1 per cento , rispetto al - 0,3 di settembre .

(src)="57"> Stávající záporná míra inflace odpovídá dřívějším očekáváním a odráží především vývoj světových cen komodit za poslední rok .
(trg)="57"> Gli attuali valori negativi dell' inflazione , in linea con le precedenti aspettative , sono principalmente riconducibili alle dinamiche osservate lo scorso anno per i prezzi internazionali delle materie prime .

(src)="58"> Také v souvislosti s vlivy srovnávací základy by se míra inflace měla v následujících měsících dostat opět do kladných hodnot .
(trg)="58"> Nei prossimi mesi il tasso di inflazione dovrebbe tornare a registrare valori positivi , anche a causa di effetti base .

(src)="59"> Poté by měla v horizontu , který je pro měnovou politiku relevantní , zůstat kladná a celkový vývoj cen a nákladů by měl zůstat utlumený v důsledku pokračující slabé poptávky v eurozóně i v dalších částech světa .
(trg)="59"> In seguito , sull' orizzonte temporale rilevante per la politica monetaria ci si attende che l' inflazione si mantenga su livelli positivi e che l' evoluzione complessiva dei prezzi e dei costi rimanga moderata di riflesso al perdurante ristagno della domanda nell' area dell' euro e fuori dai suoi confini .

(src)="60"> Za této situace je důležité opět zdůraznit , že inflační očekávání ve střednědobém až dlouhodobějším horizontu zůstávají pevně ukotvena v souladu s cílem Rady guvernérů udržovat míru inflace ve střednědobém horizontu nižší než 2 %, ale blízko této úrovně .
(trg)="60"> In questo contesto è importante ribadire che le aspettative di inflazione a medio-lungo termine restano saldamente ancorate in linea con l' obiettivo del Consiglio direttivo di mantenere l' inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento nel medio periodo .

(src)="61"> Rizika pro tento výhled jsou nadále celkově vyvážená .
(trg)="61"> I rischi per queste prospettive rimangono sostanzialmente equilibrati ;

(src)="62"> Souvisejí především s výhledem hospodářské aktivity a s vývojem cen komodit .
(trg)="62"> in particolare , sono connessi allo scenario dell' attività economica e all' evoluzione dei prezzi delle materie prime .

(src)="63"> Vyšší , než se v současnosti očekává , může být také růst nepřímých daní a regulovaných cen v souvislosti s potřebou provést v následujících letech fiskální konsolidaci .
(trg)="63"> Gli incrementi dell' imposizione indiretta e dei prezzi amministrati potrebbero inoltre superare le aspettative correnti , data la necessità di risanare i conti pubblici nei prossimi anni .

(src)="64"> Pokud jde o měnovou analýzu , meziroční tempa růstu agregátu M3 a objemu úvěrů soukromému sektoru v září dále poklesla na úroveň 1,8 % a - 0,3 %.
(trg)="64"> Passando all' analisi monetaria , in settembre hanno mostrato un' ulteriore riduzione sia il tasso di crescita sui 12 mesi di M3 , all' 1,8 per cento , sia quello dei prestiti al settore privato , al - 0,3 per cento .

(src)="65"> Toto souběžné zpomalování podporuje hodnocení , že ve střednědobém výhledu je tempo měnové expanze mírné a inflační tlaky nízké .
(trg)="65"> Questa flessione concomitante conforta la valutazione di un ritmo moderato dell' espansione monetaria di fondo e di pressioni inflazionistiche contenute nel medio periodo .

(src)="66"> Je velmi pravděpodobné , že v několika následujících měsících bude meziroční tempo růstu peněžních agregátů ovlivňováno směrem dolů vlivy srovnávací základny , které souvisejí se zesilováním finančních turbulencí před rokem .
(trg)="66"> Nei prossimi mesi i tassi di crescita degli aggregati monetari risentiranno con ogni probabilità dell' impatto al ribasso esercitato dagli effetti base connessi con l' intensificarsi delle turbolenze finanziarie lo scorso anno .

(src)="67"> Fundamentálním faktorem ovlivňujícím růst agregátů M1 a M3 však zůstává současná konstelace úrokových sazeb .
(trg)="67"> Tuttavia , l' aspetto più sostanziale è che l' espansione di M1 e di M3 continua a riflettere l' attuale configurazione dei tassi di interesse .

(src)="68"> I když úzké rozpětí mezi sazbami z různých krátkodobých vkladů podporuje realokaci prostředků do nejlikvidnějších aktiv v agregátu M1 , strmý sklon výnosové křivky zároveň podporuje přesuny prostředků z agregátu M3 k dlouhodobějším vkladům a cenným papírům mimo M3 .
(trg)="68"> Se da un lato il ridotto differenziale tra i tassi su diversi depositi a breve termine stimola riallocazioni verso le attività più liquide comprese in M1 , dall' altro l' inclinazione accentuata della curva dei rendimenti favorisce simili ricomposizioni da M3 verso depositi a più lungo termine e titoli non inclusi in questo aggregato .

(src)="69"> Meziroční růst bankovních úvěrů nefinančnímu soukromému sektoru přešel v září do mírně záporného pásma a meziroční růst objemu úvěrů jak nefinančním podnikům , tak domácnostem dále klesal a byl záporný .
(trg)="69"> Il tasso di crescita sui 12 mesi dei prestiti bancari al settore privato non finanziario è divenuto lievemente negativo a settembre ; sia l' espansione sui 12 mesi dei prestiti alle società non finanziarie sia quella alle famiglie sono diminuite ulteriormente , registrando valori negativi .

(src)="70"> Současně měsíční toky úvěrů domácnostem zůstaly kladné a dokonce vzrostly , zatímco měsíční toky úvěrů nefinančním podnikům byly záporné .
(trg)="70"> Nel contempo , i flussi mensili dei prestiti alle famiglie sono rimasti positivi , segnando persino un aumento , mentre quelli alle società non finanziarie sono risultati negativi .

(src)="71"> U domácností potvrzují poslední údaje stabilizaci nízkých toků .
(trg)="71"> Per quanto concerne le famiglie , gli ultimi dati confermano ulteriormente una stabilizzazione dei tassi di variazione su livelli contenuti .

(src)="72"> V případě nefinančních podniků pokles výroby a obchodu i pokračující nejistota výhledu podnikatelského sektoru nadále tlumí poptávku firem po bankovním financování . Je pravděpodobné , že tento trend bude pokračovat i v následujících měsících .
(trg)="72"> Quanto alle società non finanziarie , i modesti livelli della produzione e degli scambi , nonché la persistente incertezza circa le prospettive per l' attività delle imprese seguitano a contenere la loro domanda di finanziamenti bancari , tendenza che probabilmente perdurerà nei mesi a venire .

(src)="73"> V této souvislosti je vhodné poznamenat , že oživení růstu úvěrů podnikům zpravidla o něco zaostává za průběhem cyklu hospodářské aktivity .
(trg)="73"> A tale riguardo , giova osservare che solitamente l' espansione dei prestiti alle imprese aumenta solo con un certo sfasamento temporale rispetto al ciclo dell' attività economica .

(src)="74"> Zároveň by poptávku po úvěrech mělo v nadcházejícím období podporovat pokračující zlepšování podmínek financování .
(trg)="74"> Nel contempo , il continuo miglioramento delle condizioni di finanziamento dovrebbe sostenere la domanda di credito nel prossimo futuro .

(src)="75"> Vzhledem k vysoce náročným úkolům by banky měly přijmout vhodná opatření k dalšímu posílení svých kapitálových základen a podle potřeby plně využít vládních opatření na podporu finančního sektoru , zejména pokud jde o rekapitalizaci . Stávající sazby tedy zůstávají na odpovídající úrovni .
(trg)="75"> Per affrontare le grandi sfide che si presentano , le banche dovrebbero adottare misure adeguate per l' ulteriore rafforzamento della propria componente patrimoniale e , ove necessario , dovrebbero sfruttare appieno gli interventi pubblici in favore del settore finanziario , in particolare per quanto riguarda la ricapitalizzazione .

(src)="76"> Informace a analýzy , které byly zveřejněny od zasedání 8 . října , potvrdily očekávání Rady guvernérů .
(trg)="76"> In sintesi , l' attuale livello dei tassi di interesse continua a essere adeguato . Le informazioni e le analisi che si sono rese disponibili dopo la riunione dell' 8 ottobre confermano le aspettative del Consiglio direttivo .

(src)="77"> I když meziroční inflace měřená HICP v říjnu dosáhla - 0,1 %, podle předběžného odhadu Eurostatu by měla v příštích měsících opět přejít do kladných hodnot a v horizontu , který je pro měnovou politiku relevantní , na nižších kladných hodnotách zůstat .
(trg)="77"> Secondo la stima rapida dell' Eurostat il tasso di inflazione sui 12 mesi misurato sullo IAPC è stato pari al - 0,1 per cento in ottobre , ma dovrebbe tornare a registrare valori positivi nei prossimi mesi , per poi mantenersi su livelli moderati nell' orizzonte temporale rilevante per la politica monetaria .

(src)="78"> Srovnání výsledků hospodářské a měnové analýzy potvrzuje hodnocení , že inflační tlaky jsou ve střednědobém horizontu slabé , neboť tempo růstu peněžní zásoby a objemu úvěrů nadále zpomaluje .
(trg)="78"> La verifica incrociata dei risultati dell' analisi economica con quelli dell' analisi monetaria conferma la valutazione di spinte inflazionistiche contenute nel medio termine , a fronte del protratto rallentamento della moneta e del credito .

(src)="79"> Vzhledem k tomu , že transmise měnové politiky působí se zpožděním , očekává Rada guvernérů , že by se měnová opatření měla promítnout do ekonomiky postupně .
(trg)="79"> Tenuto conto dello sfasamento temporale con cui le decisioni di politica monetaria manifestano i propri effetti , il Consiglio direttivo si attende una trasmissione progressiva dei suoi interventi all' economia .

(src)="80"> Díky všem přijatým opatřením podporuje měnová politika dostupnost likvidity a oživení hospodářství v eurozóně .
(trg)="80"> Grazie all' insieme delle misure adottate , la politica monetaria ha favorito quindi la disponibilità di liquidità e la ripresa dell' economia dell' area dell' euro .

(src)="81"> Pokud jde o další vývoj , s přihlédnutím ke zlepšeným podmínkám na finančních trzích nebude třeba , aby se uplatňovala všechna opatření na podporu likvidity ve stejném rozsahu jako v minulosti .
(trg)="81"> In prospettiva , tenendo conto del miglioramento delle condizioni nei mercati finanziari , non tutte le misure a sostegno della liquidità saranno altrettanto necessarie che in passato ;

(src)="82"> Rada guvernérů proto zajistí , aby tato přijatá mimořádná opatření na podporu likvidity byla ve správný okamžik a postupně rušena a poskytnutá likvidita byla absorbována s cílem efektivně čelit jakýmkoliv ohrožením cenové stability ve střednědobém až dlouhodobějším horizontu .
(trg)="82"> il Consiglio direttivo assicurerà dunque il tempestivo e graduale rientro di tali misure straordinarie e il riassorbimento della liquidità concessa , contrastando quindi con efficacia qualsiasi rischio per la stabilità dei prezzi nel medio-lungo periodo .

(src)="83"> Rada guvernérů bude tímto způsobem nadále zajišťovat , aby střednědobá inflační očekávání byla pevně ukotvena . Takové ukotvení je nezbytné pro podporu udržitelného růstu a zaměstnanosti a přispívá k finanční stabilitě .
(trg)="83"> In questo modo il Consiglio direttivo seguiterà ad assicurare il saldo ancoraggio delle aspettative di inflazione a medio termine , che risulta indispensabile per promuovere la crescita sostenibile e l' occupazione e contribuire alla stabilità finanziaria .

(src)="84"> Rada guvernérů bude tedy veškerý vývoj v dalším období nadále velmi pečlivě sledovat .
(trg)="84"> A tal fine , continuerà a seguire con molta attenzione tutti gli andamenti nel prossimo periodo .

(src)="85"> Pokud jde o fiskální politiku , vlády řady zemí eurozóny čelí vysoké a prudce rostoucí fiskální nerovnováze .
(trg)="85"> Per quanto attiene alle politiche fiscali , i governi di molti dei paesi dell' area dell' euro devono far fronte a squilibri di bilancio ampi e in netta ascesa .

(src)="86"> Pokud nebude řešena jasnou důvěryhodnou strategií ukončení mimořádných podpůrných opatření , mohla by vážně narušit důvěru veřejnosti v udržitelnost veřejných financí a v hospodářské oživení .
(trg)="86"> In assenza di una strategia di uscita chiara e credibile dalle misure adottate , questa situazione potrebbe rischiare seriamente di compromettere la fiducia dei cittadini nella sostenibilità delle finanze pubbliche e nella ripresa economica .

(src)="87"> S rozsáhlým zadlužováním vládních institucí je spojeno riziko , že dojde k rychlým změnám nálady na trzích , což povede k méně příznivým střednědobým a dlouhodobým úrokovým sazbám .
(trg)="87"> Il fabbisogno assai elevato del settore pubblico potrebbe innescare repentini cambiamenti del clima di fiducia dei mercati , determinando tassi di interesse a medio e lungo termine meno favorevoli .

(src)="88"> Takový vývoj by zase utlumil soukromé investice a tak oslabil základy pro návrat k dlouhodobému růstu .
(trg)="88"> A sua volta ciò frenerebbe gli investimenti privati , indebolendo così le basi per un ritorno a una crescita sostenuta .

(src)="89"> Vysoký schodek veřejných financí a míra zadlužení může ztížit úkol jednotné měnové politiky udržovat cenovou stabilitu .
(trg)="89"> Inoltre , gli elevati livelli di disavanzo e debito pubblico possono rendere più complesso il compito della politica monetaria unica di mantenere la stabilità dei prezzi .

(src)="90"> Rada guvernérů tedy vyzývá vlády , aby oznámily a ve správný okamžik zavedly ambiciózní strategie ukončení mimořádných podpůrných opatření a konsolidace , které budou založené na realistických předpokladech růstu a zaměřené na reformu výdajové strany .
(trg)="90"> Il Consiglio direttivo esorta quindi i governi a rendere note e attuare tempestivamente strategie di uscita dalle misure di stimolo e strategie di riequilibrio dei conti che siano ambiziose , fondate su ipotesi di crescita realistiche e incentrate soprattutto sulla riforma della spesa .

(src)="91"> Daňové škrty by měly být zvažovány pouze ve střednědobém horizontu , poté co země opět získají v rozpočtu dostatečný manévrovací prostor .
(trg)="91"> Gli sgravi fiscali dovrebbero essere considerati solo nel medio periodo , una volta che i paesi avranno recuperato un sufficiente margine di manovra nei bilanci .

(src)="92"> V této souvislosti závěry z nedávného zasedání Rady ECOFIN , které požadují , aby byla strukturální konsolidace zahájena nejpozději v roce 2011 a výrazně přesáhla referenční hranici 0,5 % HDP ročně , představují pro všechny země eurozóny minimum .
(trg)="92"> A questo riguardo , le recenti conclusioni del Consiglio Ecofin , che sollecitano ad avviare il processo di risanamento al più tardi nel 2011 e ad andare ben oltre il parametro dello 0,5 per cento del PIL l' anno in termini strutturali , rappresentano il requisito minimo per tutti i paesi dell' area dell' euro .

(src)="93"> Úspěch strategií fiskálních změn bude také záviset z velké míry na transparentnosti rozpočtových postupů a spolehlivosti a úplnosti vládní finanční statistiky .
(trg)="93"> Il successo delle strategie di riequilibrio dei conti dipenderà essenzialmente anche dalla trasparenza delle procedure di bilancio e dall' affidabilità e dalla completezza delle statistiche di finanza pubblica .

(src)="94"> Toto je oblast , v níž je pro dotčené země i pro eurozónu jako celek rychlý a rozhodný pokrok nezbytný .
(trg)="94"> In questo ambito sono indispensabili progressi rapidi e decisivi per i paesi interessati e per l' insieme dell' area dell' euro .

(src)="95"> V oblasti strukturálních reforem je nutné , aby všechny státy věnovaly více úsilí na podporu udržitelného růstu a zaměstnanosti , protože je pravděpodobné , že finanční krize zasáhla produkční kapacitu ekonomik eurozóny .
(trg)="95"> Passando alle politiche strutturali , in tutti i paesi assume importanza cruciale un maggiore impegno a favorire la crescita sostenibile e l' occupazione , poiché la crisi finanziaria potrebbe avere inciso verosimilmente sulla capacità produttiva delle economie dell' area dell' euro .

(src)="96"> Aby v dalších letech nepřevládala podstatně vyšší strukturální nezaměstnanost , je potřeba umírněná tvorba mezd , dostatečná pružnost na trhu práce a efektivní stimuly k práci .
(trg)="96"> La moderazione nella fissazione dei salari , una sufficiente flessibilità dei mercati del lavoro ed efficaci incentivi all' occupazione sono indispensabili per prevenire una disoccupazione strutturale molto più elevata nei prossimi anni .

(src)="97"> Naléhavě je potřeba také hospodářská politika , která podporuje konkurenci a inovace , aby se zrychlily restrukturalizace a investice a vznikly nové podnikatelské příležitosti .
(trg)="97"> Vi è inoltre urgente necessità di politiche che promuovano la concorrenza e l' innovazione per accelerare la ristrutturazione e gli investimenti e creare nuove opportunità imprenditoriali .

(src)="98"> Významnou úlohu by měla hrát také vhodná restrukturalizace bankovního sektoru .
(trg)="98"> Riveste un ruolo importante anche un' adeguata ristrutturazione del settore bancario .

(src)="99"> Zdravé rozvahy , efektivní řízení rizik a transparentní a stabilní obchodní modely bank mají zásadní význam pro posílení odolnosti bank vůči otřesům , a tedy pro položení základů udržitelného hospodářského růstu a finanční stability .
(trg)="99"> Situazioni patrimoniali sane , un' efficace gestione del rischio e l' adozione di modelli imprenditoriali solidi e trasparenti sono la chiave di volta per rafforzare la tenuta delle banche agli shock , gettando le basi per una crescita economica sostenibile in un contesto di stabilità finanziaria .

(src)="100"> První pojednává o úloze komunikace centrálních bank v období zvýšené nejistoty . Druhý článek se zabývá měnovou analýzou v prostředí finančních turbulencí .
(trg)="100"> Questo numero del Bollettino contiene tre articoli : il primo esamina il ruolo della comunicazione di banca centrale nei periodi di maggiore incertezza , il secondo verte sull' analisi monetaria in presenza di turbolenze finanziarie , infine il terzo pone in prospettiva storica la recente recessione dell' area dell' euro .