# cs/ecb-es-cs.xml.gz
# es/ecb-es-cs.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právní rámec > Právní rámec ESCB > Související stanoviska ECB > CON / 2010/40
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Marco jurídico > Régimen jurídico del SEBC > Dictámenes del BCE sobre estas materias > CON / 2010/40

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> CON / 2010/40
(trg)="10"> CON / 2010/40

(src)="11"> Stanovisko k bilaterální půjčce mezi Mezinárodním měnovým fondem a Oesterreichische Nationalbank ( CON / 2010/40 )
(trg)="11"> Dictamen sobre un préstamo bilateral entre el Fondo Monetario Internacional y el Oesterreichische Nationalbank ( CON / 2010/40 )

(src)="12"> 5 . 2010 , pdf 38 kB , de .
(trg)="12"> Austria , 14.5.2010 , pdf 38 kB , de .

(src)="13"> en
(trg)="13"> en

(src)="14"> Back to The European Central Bank
(trg)="14"> Back to The European Central Bank

(src)="15"> Právní rámec
(trg)="15"> Marco jurídico

(src)="16"> Uživatelská příručka
(trg)="16"> Guía del usuario Buscar en Marco jurídico

(src)="17"> Hledej v právním rámci Právní rámec ESCB
(trg)="17"> Régimen jurídico del SEBC

(src)="18"> Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie
(trg)="18"> Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

(src)="19"> Příslušné protokoly připojené ke Smlouvám
(trg)="19"> Protocolos pertinentes anexos a los Tratados

(src)="20"> Příslušná prohlášení připojená ke Smlouvám
(trg)="20"> Declaraciones pertinentes anexas a los Tratados

(src)="21"> Statut ESCB a ECB
(trg)="21"> Estatutos del SEBC y del BCE

(src)="22"> Statuty národních centrálních bank
(trg)="22"> Estatutos de los BCN

(src)="23"> Související stanoviska ECB
(trg)="23"> Dictámenes del BCE sobre estas materias

(src)="24"> Institucionální ustanovení ECB
(trg)="24"> Disposiciones institucionales del BCE

(src)="25"> Měnová politika a operace
(trg)="25"> Política monetaria y operaciones

(src)="26"> Platební a vypořádací systémy
(trg)="26"> Sistemas de pago y liquidación

(src)="27"> Bankovky a mince , platební prostředky a měnové záležitosti
(trg)="27"> Billetes de banco y monedas , medios de pago y cuestiones de moneda

(src)="28"> Devizy a devizové rezervy
(trg)="28"> Divisas y reservas exteriores

(src)="29"> Statistika
(trg)="29"> Estadísticas

(src)="30"> Zaměstnání , chování , předcházení podvodům a průhlednost
(trg)="30"> Contratación , conducta , prevención del fraude y transparencia

(src)="31"> Stabilita finančních trhů
(trg)="31"> Estabilidad de los mercados financieros

(src)="32"> Všechna stanoviska ECB
(trg)="32"> Todos los dictámenes del BCE

(src)="33"> Vše podle data
(trg)="33"> Recopilación general por fecha

(src)="34"> Cross-navigation Menu
(trg)="34"> Cross-navigation Menu

(src)="35"> Související právní předpisy ECB
(trg)="35"> Actos jurídicos del BCE conexos

(src)="36"> Opinion CON / 1997/16
(trg)="36"> Opinion CON / 1997/16

(src)="37"> Opinion CON / 2005/29
(trg)="37"> Opinion CON / 2005/29

(src)="38"> Opinion CON / 2008/41
(trg)="38"> Opinion CON / 2008/41

(src)="39"> Opinion CON / 2009/5
(trg)="39"> Opinion CON / 2009/5

(src)="40"> Opinion CON / 2009/100
(trg)="40"> Opinion CON / 2009/100

(src)="41"> Opinion CON / 2010/22
(trg)="41"> Opinion CON / 2010/22

(src)="42"> ECB Home
(trg)="42"> ECB Home

(src)="43"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="43"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="44"> Print
(trg)="44"> Print

(src)="45"> RSS feed
(trg)="45"> RSS feed

(src)="46"> Languages : BG | Čeština | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="46"> Languages : BG | CS | DE | EL | EN | Español | ET | FI | FR | HU | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

(src)="47"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právní rámec > Vše podle data > Všechny roky > CON / 1996/9
(trg)="47"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Marco jurídico > Recopilación general por fecha > Todos los años > CON / 1996/9

(src)="48"> CON / 1996/9
(trg)="48"> CON / 1996/9

(src)="49"> Stanovisko ke směrnici o neodvolatelnosti zúčtování a zajištění ( CON / 1996/9 )
(trg)="49"> Dictamen acerca de la Directiva sobre firmeza de la liquidación y garantías ( CON / 1996/9 )

(src)="50"> 5 . 1998 , s. 17 , pdf 44 kB , da .
(trg)="50"> DO C 156 de 21.5.1998 , p. 17 , pdf 46 kB , da .

(src)="51"> de .
(trg)="51"> de .

(src)="52"> el .
(trg)="52"> el .

(src)="53"> en .
(trg)="53"> en .

(src)="54"> es .
(trg)="54"> es .

(src)="55"> fi .
(trg)="55"> fi .

(src)="56"> fr .
(trg)="56"> fr .

(src)="57"> it .
(trg)="57"> it .

(src)="58"> nl .
(trg)="58"> nl .

(src)="59"> pt .
(trg)="59"> pt .

(src)="60"> sv
(trg)="60"> sv

(src)="61"> Back to The European Central Bank Právní rámec
(trg)="61"> Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la firmeza de la liquidación y la constitución de garantías ( COM ( 96 ) 193 ) [ exposición de motivos disponible solo en inglés ] , pdf 22 kB , es Back to The European Central Bank

(src)="62"> Uživatelská příručka
(trg)="62"> Marco jurídico Guía del usuario

(src)="63"> Hledej v právním rámci
(trg)="63"> Buscar en Marco jurídico

(src)="64"> Právní rámec ESCB
(trg)="64"> Régimen jurídico del SEBC

(src)="65"> 1998 ( ECB / EMI )
(trg)="65"> 1998 ( BCE / IME )

(src)="66"> 1997 ( EMI )
(trg)="66"> 1997 ( IME )

(src)="67"> 1996 ( EMI )
(trg)="67"> 1996 ( IME )

(src)="68"> 1995 ( EMI )
(trg)="68"> 1995 ( IME )

(src)="69"> 1994 ( EMI )
(trg)="69"> 1994 ( IME )

(src)="70"> Všechny roky
(trg)="70"> Todos los años

(src)="71"> Přijaté právní předpisy Společenství
(trg)="71"> Actos jurídicos adoptados

(src)="72"> Directive 98/26 / EC
(trg)="72"> Directiva 98/26 / CE

(src)="73"> Languages : Čeština | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="73"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | Español | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

(src)="74"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Vzdělávací materiály > Inflace a euro > Inflace je průměr širokého spektra změn cen
(trg)="74"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Material didáctico > La inflación y el euro > La inflación es una media de las variaciones de un amplio conjunto de precios

(src)="75"> Inflace je průměr š irokého spektra změn cen
(trg)="75"> La inflación es una media de las variaciones de un amplio conjunto de precios

(src)="76"> Graf znázorňuje míru inflace 90 podrobných skupin zboží a služeb za poslední měsíc , za který jsou údaje k dispozici .
(trg)="76"> El gráfico muestra las tasas de inflación para los noventa grupos de productos más detallados en el último mes para el que se dispone de datos .

(src)="77"> Vodorovná čára představuje celkovou míru inflace , která je váženým průměrem v š ech těchto skupin .
(trg)="77"> La línea horizontal representa la tasa de inflación general , que es una media ponderada de dichos grupos de productos .

(src)="78"> Pokud porostou ceny základních výrobků a služeb ( např .
(trg)="78"> Los aumentos de precios no afectan a todas las personas por igual .

(src)="79"> potravin a energií ) , lidé je budou kupovat tak jako tak . V případě ostatních výrobků a služeb mohou lidé koupi odložit nebo se dokonce rozhodnout , že plánovanou koupi zru š í .
(trg)="79"> Artículos básicos como los alimentos o la energía seguirán adquiriéndose independientemente de que sus precios aumenten , mientras que en el caso de otros productos , los consumidores pueden aplazar la compra o renunciar a ella .

(src)="80"> Index HICP odráží význam jednotlivých druhů zboží a služeb podle jejich podílu na průměrných spotřebních výdajích v š ech domácností v ekonomice .
(trg)="80"> El IAPC refleja la importancia de los distintos productos en base a su participación en el gasto de consumo medio del conjunto de los hogares de una economía .

(src)="81"> Va š e vlastní „ osobní “ inflace může být vy š š í nebo niž š í než tento průměr podle toho , jak peníze utrácíte .
(trg)="81"> Para cada persona , la inflación puede ser superior o inferior a esa media dependiendo de cómo gaste su dinero .

(src)="82"> Zdroj : Eurostat a výpočty ECB podle údajů Eurostatu .
(trg)="82"> Fuentes : Eurostat y cálculos del BCE basados en datos de Eurostat .

(src)="83"> Vzdělávací materiály
(trg)="83"> Material didáctico

(src)="84"> Přehled údajů
(trg)="84"> HECHOS : presentación

(src)="85"> Inflace a euro
(trg)="85"> La inflación y el euro

(src)="86"> Videonahrávky
(trg)="86"> Vídeos

(src)="87"> Animované výukové materiály o cenové stabilitě
(trg)="87"> Cómic para escolares sobre la estabilidad de precios

(src)="88"> Analysis of latest inflation develoments
(trg)="88"> Analysis of latest inflation develoments

(src)="89"> An analysis is published each month in Chapter 3 of the ECB 's Monthly Bulletin
(trg)="89"> An analysis is published each month in Chapter 3 of the ECB 's Monthly Bulletin

(src)="90"> HICP in more depth
(trg)="90"> HICP in more depth

(src)="91"> Learn more about how the HICP is compiled
(trg)="91"> Learn more about how the HICP is compiled

(src)="92"> Monetary policy
(trg)="92"> Monetary policy

(src)="93"> Find out about the main task of the ECB : maintaining price stability
(trg)="93"> Find out about the main task of the ECB : maintaining price stability

(src)="94"> Languages : BG | Čeština | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="94"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | Español | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

(src)="95"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právní rámec > Právní rámec ESCB > Související stanoviska ECB > CON / 2007/43
(trg)="95"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Marco jurídico > Régimen jurídico del SEBC > Dictámenes del BCE sobre estas materias > CON / 2007/43

(src)="96"> CON / 2007/43
(trg)="96"> CON / 2007/43

(src)="97"> Stanovisko k právnímu rámci v souvislosti s přípravou na přijetí eura ( CON / 2007/43 )
(trg)="97"> Dictamen sobre el marco jurídico preparatorio de la adopción del euro ( CON / 2007/43 )

(src)="98"> 12 . 2007 , pdf 49 kB , en .
(trg)="98"> Eslovaquia , 19.12.2007 , pdf 49 kB , en .

(src)="99"> sk
(trg)="99"> sk

(src)="100"> Opinion CON / 2006/10
(trg)="100"> Opinion CON / 2006/10