# cs/ecb-cs-da.xml.gz
# da/ecb-cs-da.xml.gz


(src)="1"> I N S T I T U C I O N Á L N Í U S TA N OV E N Í
(trg)="1"> INSTITUTIONELLE BESTEMMELSER

(src)="2"> STATUT ESCB A ECB JEDNACÍ ŘÁDY
(trg)="2"> STATUTTEN FOR ESCB OG ECB FORRETNINGSORDEN

(src)="3"> © Evropská centrální banka , 2004 Adresa Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt am Main Německo Poštovní adresa Postfach 16 03 19 60066 Frankfurt am Main Německo Telefon + 49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.int Fax + 49 69 1344 6000 Telex 411 144 ecb d Všechna práva vyhrazena .
(trg)="3"> © Den Europæiske Centralbank , 2004 Adresse Kaiserstraße 29 D-60311 Frankfurt am Main Tyskland Postadresse Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt am Main Tyskland Telefon + 49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.int Fax + 49 69 1344 6000 Telex 411 144 ecb d Alle rettigheder forbeholdt .

(src)="4"> Reprodukce pro vzdělávací a nekomerční účely je povolena za předpokladu , že je uveden zdroj .
(trg)="4"> Fotokopiering til uddannelsesformål eller i ikke-kommercielt øjemed er tilladt , såfremt kilden angives .

(src)="5"> ISSN 1830-1347 ( tisková verze ) ISSN 1830-1444 ( internetová verze )
(trg)="5"> ISSN 1830-1339 ( Trykt tekst ) ISSN 1830-1436 ( Online ) INDHOLD

(src)="6"> STATUT ESCB A ECB JEDNACÍ ŘÁD EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY JEDNACÍ ŘÁD VÝKONNÉ RADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY JEDNACÍ ŘÁD GENERÁLNÍ RADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
(trg)="6"> STATUTTEN FOR ESCB OG ECB FORRETNINGSORDENEN FOR ECB FORRETNINGSORDENEN FOR DIREKTIONEN FOR ECB FORRETNINGSORDENEN FOR ECB' S GENERELLE RÅD

(src)="7"> PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY * VYSOKÉ SMLUVNÍ S TRANY , PŘEJÍCE SI přijmout statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky , jak to stanoví článek 8 Smlouvy o založení Evropského společenství , SE DOHODLY na následujících ustanoveních , která se připojují ke Smlouvě o založení Evropského společenství :
(trg)="7"> P R O T O KO L O M S TAT U T T E N F O R D E T E U R O P Æ I S K E SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK * D E H Ø J E K O N T R A H E R E N D E PA R T E R SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank , der er omhandlet i artikel 8 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab , ER BLEVET ENIGE OM følgende bestemmelser , der knyttes som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab .

(src)="8"> KAPITOLA I ZŘÍZENÍ ESCB Článek 1 Evropský systém centrálních bank 1.1 .
(trg)="8"> KAPITEL I E TA B L E R I N G E N A F E S C B Artikel 1 Det Europæiske System af Centralbanker 1.1 .

(src)="9"> Evropský systém centrálních bank ( ESCB ) a Evropská centrální banka ( ECB ) se zřizují podle článku 8 této smlouvy ;
(trg)="9"> Det Europæiske System af Centralbanker ( ESCB ) , og Den Europæiske Centralbank ( ECB ) , oprettes i henhold til traktatens artikel 8 ;

(src)="10"> plní své úkoly a vyvíjejí svou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy a tohoto statutu .
(trg)="10"> de udøver deres funktioner og deres virksomhed i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten og i denne statut .

(src)="11"> Podle čl . 107 odst .
(trg)="11"> I overensstemmelse med traktatens artikel 107 , stk .

(src)="12"> 1 této smlouvy se ESCB skládá z ECB a z centrálních bank členských států ( národních centrálních bank ) . Centrální bankou Lucemburska je Institut monétaire luxembourgois .
(trg)="12"> 1 , består ESCB af ECB og af medlemsstaternes centralbanker ( de nationale centralbanker ) , idet Institut monétaire luxembourgeois er Luxembourgs centralbank .

(src)="13"> KAPITO LA II CÍLE A ÚKOLY ESCB Článek 2 Cíle Podle čl . 105 odst .
(trg)="13"> KAPITEL II ESCB' S MÅL OG OPGAVER Artikel 2 Mål I overensstemmelse med traktatens artikel 105 , stk .

(src)="14"> 1 této smlouvy je prvořadým cílem ESCB udržovat cenovou stabilitu . Aniž je dotčen cíl cenové stability , podporuje ESCB obecné hospodářské politiky ve Společenství se záměrem přispět k dosahování cílů Společenství , jak jsou
(trg)="14"> 1 , er hovedmålet for ESCB at fastholde prisstabilitet .

(src)="15"> 2003 , s. 66 ) a Aktu o podmínkách přistoupení České republiky , Estonské republiky , Kyperské republiky , Lotyšské republiky , Litevské republiky , Maďarské republiky , Republiky Malta , Polské republiky , Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách Smluv , na nichž je založena Evropská unie ( Úř . věst .
(trg)="15"> Uden at målsætningen om prisstabilitet derved berøres , støt * Protokol knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab ( EFT C 191 af 29.7.1992 , s. 68 ) , som ændret ved Amsterdam-traktaten ( EFT C 340 af 10.11.1997 , s. 1 ) , Nice-traktaten ( EFT C 80 af 10.3.2001 , s. 1 ) , Rådets afgørelse 2003/223 / EF ( EUT L 83 af 1.4.2003 , s. 66 ) og akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks , Republikken Estlands , Republikken Cyperns , Republikken Letlands , Republikken Litauens , Republikken Ungarns , Republikken Maltas , Republikken Polens , Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater , der danner grundlag for Den Europæiske Union ( EUT L 236 af 23.9.2003 , s. 33 ) -- uofficiel konsolideret udgave .

(src)="16"> vymezeny v článku 2 této smlouvy .
(trg)="16"> ter ESCB de generelle økonomiske politikker i Fællesskabet med henblik på at bidrage til gennemførelsen af Fællesskabets mål , som fastsat i traktatens artikel 2 .

(src)="17"> ESCB jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží , čímž podporuje efektivní umisťování zdrojů , a ve shodě se zásadami stanovenými v článku 4 této smlouvy .
(trg)="17"> ESCB handler i overensstemmelse med princippet om en åben markedsøkonomi med fri konkurrence , som fremmer en effektiv ressourceallokering , og i overensstemmelse med principperne i traktatens artikel 4 .

(src)="18"> Článek 3 Úkoly 3.1 .
(trg)="18"> Artikel 3 Opgaver 3.1 .

(src)="19"> 105 odst .
(trg)="19"> I overensstemmelse med traktatens artikel 105 , stk .

(src)="20"> 2 této smlouvy plní ESCB tyto základní úkoly : -- -- -- -- vymezuje a provádí měnovou politiku Společenství , provádí devizové operace v souladu s článkem 111 této smlouvy , drží a spravuje oficiální devizové rezervy členských států , podporuje plynulé fungování platebních systémů .
(trg)="20"> 2 , er de grundlæggende opgaver , der skal udføres af ESCB : -- -- -- -- at formulere og gennemføre Fællesskabets monetære politik at foretage transaktioner i udenlandsk valuta i overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 111 at besidde og forvalte medlemsstaternes officielle valutareserver at fremme betalingssystemernes smidige funktion .

(src)="21"> 3 této smlouvy se třetí odrážka článku 3.1 nevztahuje na držbu a správu devizových provozních zůstatků vládami členských států .
(trg)="21"> 3 , berører artikel 3.1 , tredje led , ikke medlemsstaternes regeringers besiddelse og forvaltning af arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer .

(src)="22"> 5 této smlouvy přispívá ESCB k řádnému řízení politik , které provádějí příslušné orgány v oblasti dohledu nad úvěrovými institucemi a stability finančního systému .
(trg)="22"> 5 , bidrager ESCB til en smidig gennemførelse af de kompetente myndigheders politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutterne og det finansielle systems stabilitet .

(src)="23"> Článek 4 Poradní funkce Podle čl . 105 odst .
(trg)="23"> Artikel 4 Rådgivende funktioner I overensstemmelse med traktatens artikel 105 , stk .

(src)="24"> 4 této smlouvy : ( a ) je ECB konzultována : -- -- ke všem návrhům aktů Společenství v oblasti její působnosti , vnitrostátními orgány ke všem návrhům právních předpisů z oblastí její působnosti , avšak v mezích a za podmínek stanovených Radou postupem podle článku 42 ;
(trg)="24"> 4 , a ) skal ECB høres -- -- om ethvert forslag til fællesskabsretsakt inden for dens kompetenceområder af de nationale myndigheder om ethvert udkast til retsforskrift inden for dens kompetenceområder , men inden for de rammer og på de betingelser , der fastsættes af Rådet efter fremgangsmåden i artikel 42 .

(src)="25"> ( b ) ECB může v záležitostech spadajících do oblastí její působnosti předkládat svá stanoviska příslušným orgánům nebo subjektům Společenství či vnitrostátním orgánům .
(trg)="25"> b ) ECB kan forelægge udtalelser for de relevante fællesskabsinstitutioner eller -- organer eller nationale myndigheder om spørgsmål inden for dens kompetenceområder .

(src)="26"> Článek 5 Shromažďování statistických informací 5.1 .
(trg)="26"> 6 Artikel 5 Indsamling af statistisk information 5.1 .

(src)="27"> Pro zajištění úkolů , kterými je pověřen ESCB , shromažďuje ECB ve spolupráci s národními centrálními bankami nezbytné statistické informace buď od příslušných vnitrostátních orgánů , nebo přímo od hospodářských subjektů .
(trg)="27"> ECB skal med støtte fra de nationale centralbanker indsamle den statistiske information , som er nødvendig for at udføre ESCB 's opgaver , enten fra de kompetente nationale myndigheder eller direkte fra de økonomiske enheder .

(src)="28"> Za tím účelem spolupracuje s orgány nebo subjekty Společenství , s příslušnými orgány členských států nebo třetích zemí a s mezinárodními organizacemi .
(trg)="28"> ECB skal samarbejde om disse spørgsmål med fællesskabsinstitutionerne eller -- organerne samt med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne eller i tredjelande og med internationale organisationer .

(src)="29"> Úkoly popsané v článku 5.1 provádějí v rámci svých možností národní centrální banky .
(trg)="29"> De nationale centralbanker skal i videst muligt omfang udføre de opgaver , der er beskrevet i artikel 5.1 .

(src)="30"> ECB je pověřena podle potřeby podporovat harmonizaci pravidel a postupů , kterými se řídí shromažďování , sestavování a šíření statistických údajů v oblastech její působnosti .
(trg)="30"> ECB skal bidrage til harmoniseringen , når denne er nødvendig , af de regler og den praksis , der gælder for indsamling , udarbejdelse og udgivelse af statistikker inden for dens kompetenceområder .

(src)="31"> Postupem podle článku 42 určí Rada fyzické a právnické osoby podléhající zpravodajské povinnosti , vymezí režim utajení a stanoví příslušná prováděcí a sankční ustanovení .
(trg)="31"> Rådet fastsætter i overensstemmelse med fremgangsmåden i artikel 42 hvilke fysiske og juridiske personer , der er undergivet anmeldelseskrav , forskrifter om tavshedspligt og passende regler om håndhævelse .

(src)="32"> Článek 6 Mezinárodní spolupráce 6.1 .
(trg)="32"> Artikel 6 Internationalt samarbejde 6.1 .

(src)="33"> V oblasti mezinárodní spolupráce týkající se úkolů svěřených ESCB rozhoduje ECB o způsobu zastoupení ESCB .
(trg)="33"> I spørgsmål om internationalt samarbejde , som vedrører ESCB 's opgaver , afgør ECB , hvordan ESCB skal repræsenteres .

(src)="34"> ECB a s jejím souhlasem rovněž národní centrální banky se podílejí na činnosti mezinárodních měnových institucí .
(trg)="34"> ECB og -- med dennes godkendelse -- de nationale centralbanker kan deltage i internationale monetære institutioner .

(src)="35"> se použijí , aniž je dotčen čl . 111 odst .
(trg)="35"> Bestemmelserne i artikel 6.1 og 6.2 berører ikke bestemmelserne i traktatens artikel 111 , stk .

(src)="36"> KAPITOLA I II ORGANIZ ACE ESCB Článek 7 Nezávislost ECB , národní centrální banka ani žádný člen jejich rozhodovacích orgánů nesmějí v souladu s článkem 108 této smlouvy při výkonu pravomocí a plnění úkolů a povinností svěřených jim touto smlouvou a tímto statutem vyžadovat ani přijímat pokyny od orgánů či institucí Společenství , od žádné vlády členského státu či od jakéhokoli jiného subjektu .
(trg)="36"> KAPITEL III ESCB' S ORGANISATION Artikel 7 Uafhængighed I overensstemmelse med traktatens artikel 108 må hverken ECB , de nationale centralbanker eller medlemmerne af disses besluttende organer under udøvelsen af de beføjelser og gennemførelsen af de opgaver og pligter , som denne traktat og denne statut pålægger dem , søge eller modtage instrukser fra fællesskabsinstitutioner eller -- organer , fra nogen regering i en medlemsstat eller fra noget andet organ . Fællesskabets institutioner og organer samt medlemsstaternes regeringer forpligter sig til

(src)="37"> Orgány a subjekty Společenství a vlády členských států se zavazují zachovávat tuto zásadu a nesnažit se ovlivňovat členy rozhodovacích orgánů ECB ani národních centrálních bank při plnění jejich úkolů .
(trg)="37"> 7 at respektere dette princip og til ikke at søge at øve indflydelse på , hvordan medlemmerne af ECB 's og de nationale centralbankers besluttende organer udfører deres opgaver .

(src)="38"> Článek 8 Obecná zásada ESCB je řízen rozhodovacími orgány ECB .
(trg)="38"> Artikel 8 Generelt princip ESCB skal styres af ECB 's besluttende organer .

(src)="39"> Článek 9 Evropská centrální banka 9.1 .
(trg)="39"> Artikel 9 Den Europæiske Centralbank 9.1 .

(src)="40"> ECB , která má podle čl . 107 odst .
(trg)="40"> ECB , som i overensstemmelse med traktatens artikel 107 , stk .

(src)="41"> 2 této smlouvy právní subjektivitu , má ve všech členských státech nejširší způsobilost k právním úkonům přiznávanou podle vnitrostátního práva právnickým osobám ;
(trg)="41"> 2 , har status som juridisk person , nyder i hver medlemsstat den mest vidtgående rets - og handleevne , som den pågældende stats lovgivning tilægger juridiske personer ;

(src)="42"> ECB může zejména nabývat a zcizovat movitý majetek a nemovitosti a může vystupovat před soudy .
(trg)="42"> ECB kan navnlig erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre samt optræde som part i retssager .

(src)="43"> ECB zajišťuje , aby úkoly svěřené ESCB podle čl . 105 odst .
(trg)="43"> ECB skal sikre , at de opgaver , som er overdraget ESCB i medfør af traktatens artikel 105 , stk .

(src)="44"> 2 , 3 a 5 této smlouvy byly plněny její vlastní činností ve smyslu tohoto statutu nebo prostřednictvím národních centrálních bank podle článků 12.1 a 14 .
(trg)="44"> 2 , 3 og 5 , bliver udført , enten ved ECB 's egne aktiviteter i henhold til nærværende statut eller af de nationale centralbanker i henhold til artikel 12.1 og 14 .

(src)="45"> 107 odst .
(trg)="45"> I overensstemmelse med traktatens artikel 107 , stk .

(src)="46"> 3 této smlouvy jsou rozhodovacími orgány ECB Rada guvernérů a Výkonná rada .
(trg)="46"> 3 , er ECB 's besluttende organer Styrelsesrådet og Direktionen .

(src)="47"> Článek 10 Rada guvernérů 10.1 .
(trg)="47"> Artikel 10 Styrelsesrådet 10.1 .

(src)="48"> 112 odst .
(trg)="48"> I overensstemmelse med traktatens artikel 112 , stk .

(src)="49"> 1 této smlouvy se Rada guvernérů skládá z členů Výkonné rady a z guvernérů národních centrálních bank .
(trg)="49"> 1 , består Styrelsesrådet af medlemmerne af Direktionen og cheferne for de nationale centralbanker .

(src)="50"> 1 Každý člen Rady guvernérů má jeden hlas .
(trg)="50"> 1 Hvert medlem af Styrelsesrådet har én stemme .

(src)="51"> Ode dne , kdy počet členů Rady guvernérů přesáhne 21 , má každý člen Výkonné rady ředitelů jeden hlas a počet guvernérů s hlasovacím právem je 15 .
(trg)="51"> Fra det tidspunkt , hvor antallet af medlemmer af Styrelsesrådet overstiger 21 , har hvert medlem af Direktionen én stemme , og antallet af centralbankchefer med stemmeret udgør 15 .

(src)="52"> Tato hlasovací práva se rozdělí a střídají takto : -- ode dne , kdy počet guvernérů přesáhne 15 , až do dne , kdy dosáhne počtu 22 , jsou guvernéři rozděleni do dvou skupin podle pořadí založeného na velikosti podílu členského státu dané národní centrální banky na souhrnném hrubém domácím produktu v tržních cenách a na celkové souhrnné rozvaze měnových finančních institucí členských států , které přijaly euro .
(trg)="52"> Sidstnævnte stemmerettigheder fordeles og roterer som følger : -- Når antallet af centralbankchefer overstiger 15 , og indtil det udgør 22 , inddeles centralbankcheferne i to grupper , på grundlag af en fordeling efter størrelsen af deres NCB' ers medlemsstaters andel af det aggregerede bruttonationalprodukt til markedspriser og af den samlede aggregerede balance for de monetære finansielle institutioner i medlemsstater , der har indført euroen .

(src)="53"> Podílu na souhrnném hrubém domácím produktu v tržních cenách se přiděluje váha 5/6 a podílu na celkové souhrnné rozvaze měnových finančních institucí se přiděluje váha 1/6 .
(trg)="53"> Andelene af det aggregerede bruttonationalprodukt til markedspriser og af den samlede aggregerede balance for de monetære finansielle institutioner tildeles vægte på henholdsvis Som ændret ved Rådets afgørelse 2003/223 / EF . 1

(src)="54"> První skupina se skládá z pěti guvernérů a druhá skupina se skládá ze zbývajících guvernérů .
(trg)="54"> 5/6 og 1/6 . Den første gruppe består af 5 centralbankchefer og den anden gruppe af de øvrige centralbankchefer .

(src)="55"> Frekvence hlasovacích práv guvernérů v první skupině není nižší než frekvence hlasovacích práv guvernérů ve druhé skupině .
(trg)="55"> Den hyppighed , hvormed centralbankcheferne i den første gruppe kan udøve stemmeret , kan ikke være lavere end den hyppighed , som gælder for centralbankcheferne i den anden gruppe .

(src)="56"> S výhradou předchozí věty se první skupině přidělují čtyři hlasovací práva a druhé skupině 11 hlasovacích práv ;
(trg)="56"> Den første gruppe tildeles 4 stemmerettigheder og den anden gruppe 11 , jf . dog foregående punktum .

(src)="57"> ode dne , kdy počet guvernérů dosáhne 22 , se guvernéři rozdělí do tří skupin podle pořadí založeného na výše uvedených kritériích .
(trg)="57"> -- Når antallet af centralbankchefer udgør 22 , inddeles centralbankcheferne i tre grupper på grundlag af en fordeling efter størrelse i henhold til ovennævnte kriterier .

(src)="58"> První skupina se skládá z pěti guvernérů a jsou jí přidělena čtyři hlasovací práva .
(trg)="58"> Den første gruppe består af 5 centralbankchefer og tildeles 4 stemmerettigheder .

(src)="59"> Druhá skupina se skládá z poloviny celkového počtu guvernérů , přičemž se jakýkoli zlomek zaokrouhlí na celé vyšší číslo , a je jí přiděleno osm hlasovacích práv .
(trg)="59"> Den anden gruppe består af halvdelen af det samlede antal centralbankchefer , i givet fald rundet op til nærmeste tal , og tildeles 8 stemmerettigheder .

(src)="60"> Třetí skupina se skládá ze zbývajících guvernérů a jsou jí přidělena tři hlasovací práva ; Ve znění rozhodnutí Rady 2003/223 / ES .
(trg)="60"> Den tredje gruppe består af de øvrige centralbankchefer og tildeles 3 stemmerettigheder .

(src)="61"> uvnitř každé skupiny mají guvernéři hlasovací právo po stejnou dobu ;
(trg)="61"> Inden for hver gruppe udøver centralbankcheferne stemmeret i lige lange perioder .

(src)="62"> pro výpočet podílů na souhrnném hrubém domácím produktu v tržních cenách se použije článek 29.2 .
(trg)="62"> Ved beregningen af andelene i det aggregerede bruttonationalprodukt til markedspriser finder artikel 29.2 anvendelse .

(src)="63"> Celková souhrnná rozvaha měnových finančních institucí se vypočítá v souladu se statistickým rámcem , který se v Evropském společenství používá v době výpočtu ;
(trg)="63"> Den samlede aggregerede balance for de monetære finansielle institutioner beregnes i overensstemmelse med det statistiske grundlag , som gælder i Det Europæiske Fællesskab på tidspunktet for beregningen .

(src)="64"> při jakékoli úpravě souhrnného hrubého domácího produktu v tržních cenách podle článku 29.3 nebo při jakémkoli zvýšení počtu guvernérů se podle výše uvedených zásad upraví velikost nebo složení skupin ;
(trg)="64"> Når det aggregerede bruttonationalprodukt i markedspriser justeres i henhold til artikel 29.3 , eller når antallet af centralbankchefer øges , justeres størrelsen og / eller sammensætningen af grupperne i overensstemmelse med ovennævnte principper .

(src)="65"> Rada guvernérů přijme dvoutřetinovou většinou všech svých členů , s hlasovacím právem i bez něj , veškerá opatření nezbytná pro provádění výše uvedených zásad a může rozhodnout o odložení zavedení rotačního systému až do dne , kdy počet guvernérů překročí 18 .
(trg)="65"> Styrelsesrådet , som træffer afgørelse med to tredjedeles flertal blandt alle medlemmer , såvel med som uden stemmeret , vedtager alle nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af ovennævnte principper og kan beslutte at udskyde starten af rotationssystemet indtil det tidspunkt , hvor antallet af centralbankchefer overstiger 18 . -- --

(src)="66"> Hlasovací právo se vykonává osobně .
(trg)="66"> Udøvelse af stemmeretten kan kun ske ved personlig tilstedeværelse .

(src)="67"> Odchylně od tohoto pravidla může jednací řád uvedený v článku 12.3 stanovit , že členové Rady guvernérů mohou hlasovat prostřednictvím telekonference .
(trg)="67"> Som en undtagelse fra denne regel kan den i artikel 12.3 omhandlede forretningsorden fastsætte , at Styrelsesrådets medlemmer kan afgive deres stemme ved anvendelse af telekonferencer .

(src)="68"> Jednací řád dále stanoví , že člen Rady guvernérů , který se delší dobu nemůže účastnit jejích zasedání , smí za sebe jmenovat náhradníka jako člena Rady guvernérů .
(trg)="68"> I denne forretningsorden skal det endvidere fastsættes , at et medlem af Styrelsesrådet , som er forhindret i at deltage i Styrelsesrådets møder i en længere periode , kan udpege en stedfortræder som medlem af Styrelsesrådet .

(src)="69"> Předchozími odstavci nejsou dotčena hlasovací práva všech členů Rady guvernérů , s hlasovacím právem i bez něj , podle článků 10.3 , 10.6 a 41.2 .
(trg)="69"> Bestemmelserne i de foregående led berører ikke stemmerettigheder for alle medlemmer af Styrelsesrådet i henhold til artikel 10.3 , artikel 10.6 og artikel 41.2 .

(src)="70"> Nestanoví-li tento statut jinak , rozhoduje Rada guvernérů prostou většinou členů s hlasovacím právem .
(trg)="70"> Medmindre andet er fastsat i denne statut , træffer Styrelsesrådet afgørelse med simpelt flertal .

(src)="71"> V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas prezidenta .
(trg)="71"> Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende . 9

(src)="72"> Rada guvernérů je schopna se usnášet za přítomnosti alespoň dvou třetin členů s hlasovacím právem .
(trg)="72"> Styrelsesrådet er beslutningsdygtigt , når mindst to tredjedele af de medlemmer , som kan udøve stemmeret , er til stede .

(src)="73"> Není-li tato podmínka splněna , může prezident svolat mimořádné zasedání , na němž mohou být rozhodnutí přijímána bez ohledu na uvedené kvórum .
(trg)="73"> Hvis Styrelsesrådet ikke er beslutningsdygtigt , kan formanden indkalde til et ekstraordinært møde , på hvilket der kan træffes afgørelse uden hensyn til reglen om beslutningsdygtighed .

(src)="74"> Při rozhodování podle článků 28 , 29 , 30 , 32 , 33 a 51 mají hlasy členů Rady guvernérů váhu podle podílů národních centrálních bank na upsaném základním kapitálu ECB .
(trg)="74"> Ved beslutninger , der træffes i henhold til artikel 28 , 29 , 30 , 32 , 33 og 51 , skal Styrelsesrådets medlemmers stemmer vægtes i overensstemmelse med de nationale centralbankers andel af ECB 's indskudte kapital .

(src)="75"> Hlasy členů Výkonné rady mají nulovou váhu .
(trg)="75"> Direktionsmedlemmernes stemmevægt er nul .

(src)="76"> Rozhodnutí vyžadující kvalifikovanou většinu je přijato , jestliže odevzdané souhlasné hlasy představují alespoň dvě třetiny upsaného základního kapitálu ECB a současně alespoň polovinu podílníků .
(trg)="76"> En afgørelse anses for at være vedtaget med kvalificeret flertal , hvis dette flertal udgør mindst to tredjedele af ECB 's indskudte kapital og repræsenterer mindst halvdelen af indehaverne af kapitalandele .

(src)="77"> Nemůže-li být některý z guvernérů přítomen , může určit náhradníka , který odevzdá jeho vážený hlas .
(trg)="77"> Hvis en centralbankchef er forhindret i at være til stede , kan denne udpege en stedfortræder , der afgiver den vægtede stemme .

(src)="78"> Zasedání jsou důvěrná .
(trg)="78"> Møderne er fortrolige .

(src)="79"> Rada guvernérů však může rozhodnout o zveřejnění výsledku svého jednání .
(trg)="79"> Styrelsesrådet kan beslutte at offentliggøre resultatet af sine drøftelser .

(src)="80"> Rada guvernérů zasedá alespoň desetkrát ročně .
(trg)="80"> Styrelsesrådet mødes mindst 10 gange om året .

(src)="81"> 2 Rada , zasedající na úrovni hlav států nebo předsedů vlád , může změnit článek 10.2 na doporučení ECB a po konzultaci s Evropským parlamentem a Komisí , anebo na doporučení Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem a ECB jednomyslně .
(trg)="81"> 2 Artikel 10.2 kan ændres af Rådet i dets sammensætning af stats - og regeringschefer , der træffer afgørelse med enstemmighed enten på grundlag af en henstilling fra ECB og efter høring af Europa-Parlamentet og Kommissionen eller på grundlag af en henstilling fra Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet og ECB .

(src)="82"> Rada doporučí přijetí těchto změn členskými státy .
(trg)="82"> Rådet anbefaler medlemsstaterne at vedtage disse ændringer .

(src)="83"> Tyto změny vstoupí v platnost poté , co je ratifikují všechny členské státy v souladu s jejich ústavními předpisy .
(trg)="83"> Disse ændringer træder i kraft , når alle medlemsstaterne har ratificeret dem i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser .

(src)="84"> Přijetí doporučení ECB podle tohoto odstavce vyžaduje jednomyslné rozhodnutí Rady guvernérů .
(trg)="84"> En henstilling fra ECB i medfør af nærværende stykke kræver enstemmig beslutning truffet af Styrelsesrådet .

(src)="85"> Článek 11 Výkonná rada 11.1 .
(trg)="85"> Artikel 11 Direktionen 11.1 .

(src)="86"> Podle čl . 112 odst .
(trg)="86"> I overensstemmelse med traktatens artikel 112 , stk .

(src)="87"> 2 písm . a ) této smlouvy se Výkonná rada skládá z prezidenta , viceprezidenta a dalších čtyř členů .
(trg)="87"> 2 , litra a ) , består Direktionen af formanden , næstformanden og fire andre medlemmer .

(src)="88"> Členové vykonávají svou funkci na plný pracovní úvazek .
(trg)="88"> Medlemmerne skal udføre deres hverv på fuld tid .

(src)="89"> Žádný člen nesmí vykonávat jinou výdělečnou nebo nevýdělečnou profesionální činnost , pokud mu Rada guvernérů k tomu výjimečně neudělí souhlas .
(trg)="89"> Intet medlem må , medmindre Styrelsesrådet undtagelsesvis giver tilladelse hertil , påtage sig nogen anden beskæftigelse , uanset om den aflønnes eller ej .

(src)="90"> 2 písm . b ) této smlouvy jsou prezident , viceprezident a další členové Výkonné rady vybíráni a jmenováni z uznávaných osobností s profesionální zkušeností v měnových nebo bankovních záležitostech vzájemnou dohodou vlád členských států na úrovni hlav států nebo předsedů vlád na základě doporučení Rady , po konzultaci s Evropským parlamentem a Radou guvernérů .
(trg)="90"> 2 , litra b ) , udnævnes formanden , næstformanden samt de øvrige medlemmer af Direktionen blandt personer , som er værdige i almindeligt omdømme , og som har professionel erfaring i monetære forhold eller i bankvæsen , efter fælles overenskomst mellem medlemsstaternes 2

(src)="91"> Jejich funkční období je osmileté a nemohou být jmenováni opakovaně .
(trg)="91"> regeringer på stats - eller regeringschefsniveau på grundlag af en indstilling fra Rådet , efter høring af Europa-Parlamentet og Styrelsesrådet .

(src)="92"> Členy Výkonné rady mohou být pouze státní příslušníci členských států .
(trg)="92"> Deres embedsperiode er på 8 år , og mandatet kan ikke fornyes . Kun statsborgere i medlemsstaterne kan være medlemmer af Direktionen .

(src)="93"> Pracovní řád členů Výkonné rady , zejména jejich platy , důchody a jiné dávky sociálního zabezpečení , jsou předmětem smluv s ECB a stanoví je Rada guvernérů na návrh výboru skládajícího se ze tří členů jmenovaných Radou guvernérů a ze tří členů jmenovaných Radou .
(trg)="93"> Ansættelsesvilkårene for Direktionens medlemmer , især deres aflønning , pensioner og andre sociale ydelser , aftales i kontrakter med ECB og fastsættes af Styrelsesrådet efter forslag fra en komité , der består af tre medlemmer udnævnt af Styrelsesrådet og tre medlemmer udnævnt af Rådet .

(src)="94"> Členové Výkonné rady nemají právo hlasovat o záležitostech uvedených v tomto odstavci .
(trg)="94"> Direktionens medlemmer har ikke stemmeret i spørgsmål , som er omfattet af dette stykke .

(src)="95"> Přestane-li kterýkoli člen Výkonné rady splňovat podmínky nezbytné k výkonu své funkce nebo se dopustí vážného pochybení , může být odvolán Soudním dvorem na žádost Rady guvernérů nebo Výkonné rady .
(trg)="95"> Hvis et direktionsmedlem ikke længere opfylder de betingelser , som er nødvendige for udførelsen af medlemmets pligter , eller hvis vedkommende har begået en alvorlig forseelse , kan Domstolen afskedige medlemmet efter indstilling fra Styrelsesrådet eller Direktionen .

(src)="96"> Každý osobně přítomný člen Výkonné rady má právo hlasovat a má k tomu účelu jeden hlas .
(trg)="96"> Alle personligt tilstedeværende direktionsmedlemmer har ret til at stemme og har til det formål én stemme .

(src)="97"> Není-li stanoveno jinak , rozhoduje Výkonná rada prostou většinou odevzdaných hlasů .
(trg)="97"> Hvis ikke andet er fastsat , træffer Direktionen afgørelse med simpelt flertal af de afgivne stemmer .

(src)="98"> Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta .
(trg)="98"> Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende .

(src)="99"> Pravidla hlasování jsou upřesněna v jednacím řádu uvedeném v článku 12.3 .
(trg)="99"> De nærmere bestemmelser for afstemning fastlægges i den i artikel 12.3 omhandlede forretningsorden .

(src)="100"> Výkonná rada odpovídá za běžné záležitosti ECB .
(trg)="100"> Direktionen er ansvarlig for ECB 's løbende forretninger .